P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob"

Transkript

1 Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne Datum : 5 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty ) ano ne 5a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon" ) za zdaňovací období (kalendářní rok) 2 nebo jeho část 2) od do dále jen "DAP". ODDÍL - Údaje o poplatníkovi 6 Příjmení 7 Rodné příjmení 8 Jméno (-a) 9 Titul Státní příslušnost Číslo pasu Adresa místa pobytu v den podání DAP 2 Obec 3 Ulice/část obce 5 PSČ 6 Telefon / 7 Fax / e- mobilní telefon mail 9 Obec 2 Ulice/část obce 23 Obec 24 Ulice/část obce 26 PSČ 27 Telefon / 28 Fax / mobilní telefon 2 Číslo popis./ orientační 4 Číslo popisné / orientační 8 Stát Adresa místa trvalého pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 9 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP. Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdrţoval Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky. 25 Číslo popisné / orientační 22 PSČ 29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů 3 Spojení se zahraničními osobami ) ano ne MFin 545 vzor č.7

2 2. ODDÍL - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků ( 6 zákona ) a a Základ daně po odečtení ztráty (ř ř. 44 ) ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné poloţky a daň celkem Počet Počet Částka podle 5 měsíců měsíců poplatník Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 2 Úhrn povinného pojistného podle 6 odst. 3 zákona Daň zaplacená v zahraničí podle 6 odst. 4 zákona Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle 6 zákona (ř. 34 ) Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostané výdělečné činnosti podle 7 zákona (ř. 3 přílohy č. DAP) Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle 8 zákona Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř. 26 přílohy č. 2 DAP) Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle zákona (ř. 29 přílohy č. 2 DAP) Úhrn řádků (ř ř ř ř. 4). Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období maximálně do výše ř. 4a Odst. zákona (hodnota daru/darů) Odst. 5 zákona (penzijní připojištění) Odst. 6 zákona (životní pojištění) Odst. 7 zákona (odborové příspěvky) Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání) 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 53 Další částky 6 Dílčí základ daně podle 6 zákona ( ř. 3 + ř ř. 33 ) 8 Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné 35 podle 6 odst. 3 zákona 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle 6, 7, 8, 9 a zákona, základ daně a ztráta Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle 6 zákona po vynětí ( ř úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 6 zákona nebo ř. 36) Úhrn dílčích zákldů daně podle 7 až zákona po vynětí ( ř. 4- úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 7 až zákona nebo ř. 4) Základ daně (36a + kladná hodnota z ř. 4a) (neobsazeno) Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) finanční úřad Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu daně ( ř.46 + ř.47 + ř.48 + ř.49 + ř.5 + ř.5 + ř ř.53 ) Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( ř.45 - ř.54 ) Základ daně zaokrouhlený na celá sta dolů Daň podle 6 zákona ODDÍL - Daň celkem, ztráta Daň podle 6 zákona ( ř. 57 ) nebo částka z ř. 33 přílohy č. 3 DAP (neobsazeno) Daň celkem zaokrouhlená na celé nahoru ( ř.58 ) Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé nahoru bez znaménka mínus ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění Slevy celkem podle 35 odst. zákona Sleva podle 35a nebo 35b zákona 2

3 Tab.č. ÚDAJE O MANŢELCE ( MANŢELOVI ) Příjmení, jméno, titul manželky (manžela) Veronika Rodné číslo Částka podle 35ba odst. 64 písm. a) zákona (na poplatníka) Počet měsíců Počet měsíců 65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela) písm. b) zákona (na manželku/manžela, která/který je držitelem 65b) ZTP/P) písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 66 prvního nebo druhého stupně) písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu 67 třetího stupně) 68 písm. e) zákona ( na držitele průkazky ZTP/P ) 69 písm. f) zákona (studium) Úhrn slev na dani podle 35, 35a, 35b a 35 ba zákona ( ř ř ř ř. 65a + ř. 65b + ř ř ř ř. 69 ) Daň po uplatnění slev podle 35, 35a, 35b a 35ba zákona ( ř. 6 - ř. 7 ) 5 69 Tab.č.2 ÚDAJE O DĚTECH ŢIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI Venda Příjmení a jméno(-a) Rodné číslo 2 Počet měsíců 3 2 Počet měsíců se ZTP/P 4 2 xxxx 3 xxxx 4 xxxx Celkem Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Sleva na dani ( částka z ř. 72, uplatněná maximálně do výše daně na ř. 7 ) Daň po uplatnění slevy podle 35c zákona ( ř. 7 - ř. 73 ) a Daňový bonus ( ř ř. 73 ) Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle 35d zákona ( včetně případného doplatku na daňovém bonusu ) Rozdíl na daňovém bonusu ( ř ř. 76 ) Poslední známá daň Zjištěná daň podle 4 zákona č. 28/29 Sb., daňového řádu (ř. 74) Rozdíl řádků ( ř.79 - ř.78 ) : zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta podle 5 zákona Zjištěná ztráta podle 4 zákona č. 28/29 Sb., daňového řádu (ř. 6) Rozdíl řádků ( ř.82 - ř.8 ) : zvýšení (+) - daňová ztráta se zvyšuje, snížení (-) daňová ztráta se snižuje Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( po slevách na dani ) Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle 7a zákona Sražená daň podle 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy) Sražená daň podle 36 odst. 7 zákona Zajištěná daň plátcem podle 38e zákona Sražená daň podle 38f odst. 2 zákona Zaplacená daňová povinnost ( záloha ) podle 38gb odst. 4 zákona Zbývá doplatit ( ř.74 - ř.77 - ř.84 - ř.85 - ř.86 - ř.87 - ř.87a - ř ř.89 - ř.9 ) : (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více 6. ODDÍL - Dodatečné DAP 7. ODDÍL - Placení daně

4 PŘÍLOHY DAP : Ve sloupci uveďte počet listů příloh : Název přílohy Příloha č. - "Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona )" Příloha č.2 - "Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona ) a z ostatních příjmů ( zákona )" Příloha č.3 - "Výpočet daně z příjmů ze zahraničí ( 38f zákona )" včetně Samostatných listů. oddílu Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle 38f odst. zákona "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů ( např. podle 38j odst. 3 zákona ) Doklad o poskytnutém daru Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění 2 Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání Důvody pro podání dodatečného DAP Další přílohy výše neuvedené Počet příloh celkem 7 PROHLAŠUJI, ŢE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM. Údaje o zástupci : Kód zástupce : Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu ( je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou ), s uvedením vztahu k právnické osobě ( např. jednatel, pověřený pracovník apod. ) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu Datum : otisk razítka Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu ) Označte křížkem odpovídající variantu. 2) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech uvedených v 38gb zákona a dále v případech uvedených v 239 a v 244 zákona č. 28/29 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů Otisk podacího razítka finančního úřadu ŢÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘIJMU FYZICKÝCH OSOB Podle ust. 54 a55 zákona č. 28/29 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení : přeplatku na dani z příjmů fyzických osob Přeplatek zašlete na adresu : Přeplatek vraťte na účet vedený u č. kód banky Vlastník účtu, specifický symbol měna, ve které je účet veden : V...dne... Podpis poplatníka ( zástupce )... 4.

5 Výkaz o majetku a závazcích Majetek Na začátku období Na konci období Dlouhodobý hmotný majetek,, Dlouhodobý nehmotný majetek,, Peněžní prostředky v hotovosti,, Peněžní prostředky na bankovních účtech,, Cenné papíry a peněžní vklady,, Zásoby,, Pohledávky ( bez půjček ),, Úvěry a půjčky ( poskytnuté ),, Aktivní opravná položka,, Majetek celkem,, Kontrolní číslo,, Závazky Závazky ( bez úvěrů a půjček ),, Úvěry a půjčky ( přijaté ),, Pasívní opravná položka,, Rezervy,, Závazky celkem,, Rozdíl ( jmění ),, Kontrolní číslo,, Výkaz příjmů a výdajů Příjmy Na konci období Prodej zboží, Prodej výrobků a služeb, Ostatní, z toho : úroky, Uzávěrková úprava příjmů, Příjmy celkem, Kontrolní číslo, Výdaje Závěrka daňové evidence ke dni Nákup materiálu, Nákup zboží, Mzdy, Pojistné zaměstnanců, Provozní režie, Uzávěrková úprava výdajů, z toho : odpisy dlouhodobého majetku, z toho : zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, z toho : poměrná splátka leasingové akontace, Výdaje celkem, Rozdíl mezi příjmy a výdaji, Kontrolní číslo,

6 PŘÍLOHA č. je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.7 (dále jen "DAP") Rodné číslo: Částky uveďte v celých. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení 46 zákona č. 28/29 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona). Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí Vedu daňovou evidenci ) Vedu účetnictví ) Uplatňuji výdaje procentem z příjmů ) Příjmy podle 7 zákona 2 Výdaje související s příjmy podle 7 zákona 3 (neobsazeno) B. Druh činnosti 2) Název hlavní ( převažující ) činnosti účetní poradenství Název dalších činností Celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji ( ř. - ř. 2 ) nebo výsledek hospodaření ( zisk, ztráta ) Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující - uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující - uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu ( osoby ) podle 3 zákona Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu ( osoby ) podle 3 zákona Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 3 zákona Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 3 zákona (neobsazeno) Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, označte svůj podíl znaménkém mínus (-) Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle 7 zákona (ř. 4 + ř. 5 - ř. 6 - ř. 7 + ř. 8 + ř. 9 - ř. - ř. + ř. 2 ) 2. Doplňující údaje ( 7 zákona) Sazba výdajů % z příjmů 6% % % % ( ) Příjmy 2 poplatník Výdaje /P MFin 545/P - vzor č. 6 8 finanční úřad A. Údaje o obratu a odpisech Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí 2 CZ - NACE

7 C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti 2 D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle 7b zákona Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých. Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období. Hmotný majetek 2. Peněžní prostředky v hotovosti *) 3. Peněžní prostředky na bankovních účtech *) 4. Zásoby 5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 6. Ostatní majetek *) 7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 8. Rezervy 9. Mzdy *)označené údaje jsou nepovinné E. Úpravy podle 5, 23 zákona 2 ) č.ř Popis úpravy podle 5, 23 zákona zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatník uvede v celých č.ř Popis úpravy podle 5, 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatník uvede v celých F.Údaje o účastnících sdružení 2) Jste-li účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení Jména Příjmení DIČ Podíl na příjmech v % Podíl na výdajích v % 2 3 G. Údaje o spolupracující osobě 2) Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle 3 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě Jména Příjmení 2 H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v % Jste-li spolupracující osoba podle 3 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje. Jména Příjmení I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2) Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech ) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající varantu a označte křížkem 2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu ( 2 ) DIČ DIČ % Podíl na příjmech a výdajích v %

8 PŘÍLOHA č. 2 Rodné číslo : je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.7 (dále jen "DAP") Částky uveďte v celých. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46 zákona č. 28/29 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) a z ostatních příjmů ( zákona). Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí Uplatňuji výdaje procentem z příjmů ( 3 % ) ) Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů ) poplatník finanční úřad 2 Příjmy podle 9 zákona 6 22 Výdaje podle 9 zákona Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 2 - ř. 22) nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk,ztráta) Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk,ztráta) Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk,ztráta) Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř ř ř. 25) Rezervy na začátku zdaňovacího období Rezervy na konci zdaňovacího období 2. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z ostatních příjmů ( zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí Druh příjmů podle odst. zákona Příjmy 2 Výdaje 3 Rozdíl (sloupec 2-sloupec 3) 4 Kód 2) 5 autorský honorář Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů 3 xxxx poplatník finanční úřad 27 Příjmy podle zákona 3 28 Výdaje podle zákona ( maximálně do výše příjmů ) 29 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle zákona (ř ř. 28) 3 ) Označte křížkem odpovídající variantu. 2) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". Pokud příjmy plynou z majetku, který je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "s". Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "z" /P2 MFin 545/P2 - vzor č. 6 ( )

9 PŘÍLOHA č. 3 Rodné číslo je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.7 (dále jen "DAP"). Částky uveďte v celých. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46 zákona č. 28/29 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí ( 38f zákona ) Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí Podle 38f odst. 8 zákona se metoda prostého zápočtu provádí za každý stát samostatně. Proto v případě, že Vám plynou příjmy z více států, použijte k výpočtu za každý další stát Samostatný list Přílohy č. 3 zveřejněný na webové adrese Kód státu poplatník 32 Příjmy ze zdrojů v zahraničí, u nichž se použije metoda zápočtu 322 Výdaje 323 Daň zaplacená v zahraničí 324 Koeficient zápočtu [(ř ř. 322) děleno ř. 42 výsledek vynásobte stem,% 325 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 57 násobeno ř. 324, děleno stem) 326 Daň uznaná k zápočtu (ř. 323 maximálně však do výše ř. 325) 327 Rozdíl řádků (ř ř. 326) 328 Daň uznaná k zápočtu ( úhrn řádků 326 i ze samostatných listů ) 329 Daň neuznaná k zápočtu ( úhrn řádků 327 i ze samostatných listů ) Vyplní v celých finanční úřad 33 Rozdíl řádků (ř.57 - ř.328 ) /P3 MFin 545/P3 - vzor č. 6 ( )

10 List č. S A M O S T A T N Ý L I S T k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Kód státu poplatník 32 Příjmy ze zdrojů v zahraničí, u nichž se použije metoda zápočtu 322 Výdaje 323 Daň zaplacená v zahraničí 324 Koeficient zápočtu (ř ř. 322) děleno ř. 42 výsledek vynásobte stem,% 325 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 57 násobeno ř. 324 děleno stem) 326 Daň uznaná k zápočtu (ř. 323 maximálně však do výše ř. 325) 327 Rozdíl řádků (ř ř. 326) Vyplní v celých finanční úřad Poznámka : Při vyplňování postupujte dle pokynů k Příloze č. 3 DAP /a MFin 545/a - vzor č. 2 ( )

11 Rodné číslo : P Ř Í L O H A k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2 pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle 34 odst. zákona č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Sloupec Sloupec Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 Řádek Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla Celková výše daňové ztráty vyměřené ( vzniklé ) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené ve sl. Část daňové ztráty odečtená již v předcházejících zdaňovacích obdobích Část daňové ztráty uplatněná v daném zdaňovacím období Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích Celkem /P6 MFin 545/P6 - vzor č. ( )

12 Řádek Sloupec č. Sloupec č. 2 Sloupec č. 3 Sloupec č. 4 Sloupec č. 5 číslo identifikační údaje ( adresa ) stát zdroje příjmů zaplacená daň daň příjmy Rodné číslo : S E Z N A M pro poplatníky uplatňující nárok a vyloučení dvojího zdanění podle 38f odst. zákona č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2 Poznámky ke sloupcům :. Identifikační údaje - uveďte údaje ( včetně adresy ) identifikující zahraničního správce daně nebo zahraničního plátce daně anebo depozitáře, identifikační údaje uvedte i v případě, když nemáte doklady zahraničního správce daně ve lhůtě k podání podání daňového přiznání k dispozici 2. stát zdroje příjmů - uveďte stát zdroje zahraničních příjmů 3. zaplacená daň - uveďte částku daně zaplacené v tomto státě v místní měně 4. daň - uveďte částku daně zaplacené v tomto státě přepočtenou na, nebo v případě, že nemáte k dispozici doklady zahraničního správce daně, uveďte předpokládanou výši daně uplatněnou v daňovém přiznání 5. příjmy - uveďte výši příjmů ze zdrojů v tomto státě, ustanovenou podle 38f odst. 3 zákona, nebo v případě, že nemáte k dispozici doklady zahraničního správce daně, uveďte odhadovanou výši příjmů, příjmy ze závislé činosti uveďte v souladu s 6 odst. 4 zákona b MFin 545b - vzor č. 2 ( )

13 HHHHHHHHHHHHHHHH Nastavení psacího stroje HHHHHHHHHHHHHHHH řádný opravný. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné ( OSVČ ). Příjmení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2 podle 5 zákona č. 589/992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2. Jméno 3. Titul 4. Datum narození Rodné číslo 5. Ulice 6. Číslo popisné/orient. Telefon Variabilní symbol 7. Obec PSČ (Post code) 8. Stát Datová schránka 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání 9. V roce 2 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost : jen hlavní jen vedlejší hlavní i vedlejší ano ne. Daňové přiznání zpracovává a předkládá 3. Protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou daňový poradce : předložen dne : ano ne ze dne prodlouženo do dne. Jsem povinen / povinna podávat daňové 4. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení lhůty pro přiznání : předložení daňového přiznání : ano ne ano ne 2. Jsem poplatníkem daně z příjmů stanovené 5. Účtování v hospodářském roce ( 7 odst. 2 zák. č. paušální částkou : 586/992 Sb. ) : 3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost-podle ust. 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. č. 55/995 Sb. v roce 2 V roce 2 jsem vedlejší SVČ vykonával/a v měsících : Z důvodů : 6. Výkonu zaměstnání Nároku na výplatu častečného, plného invalidního nebo přiznání starobního důchodu 8.. Nároku na rodičovský příspěvek 8.2. Nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců 8.3 Osobní péče o osobu mladší let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II - IV 9. Vykonu vojenské službu v ozbrojených silách ČR 2. Nezaopatřeného dítěte podle 2 odst. 3 písm. a) zák. č. 55/995 Sb. 4. Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2 a další údaje podle 5 odst. zák. č. 589/992 Sb. 2. Daňový základ 8, hlavní vedlejší 22. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ hlavní vedlejší 23. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ alespoň po část měsíce 24. Průměrný měsíční daňový základ hlavní činnost 25. Rozdělení daňového základu hlavní činnost 26. Vypočtený vyměřovací základ hlavní činnost 27. Dílčí vyměřovací základ vedlejší činnost vedlejší činnost vedlejší činnost Poznámka : řádky 25 a 27 se vyplňují pouze v tom případě, byla-li vykonávána hlavní i vedlejší činnost ( čtěte Pokyny ) 28. Minimální vyměřovací základ 32. Vyměřovací základ ze SVČ : 29. Určený vyměřovací základ 33. Pojistné na DP : 3. Vyměřovací základ ze zaměstnání 2, 34. Úhrn zaplacených záloh na DP : 3. Součet řádků 29 a 3 2, 35. Rozdíl mezi Pojistným a Úhrnem záloh ( ) : ČSSZ I/2 strana

14 HHHHHHHHHHHHHHHH Nastavení psacího stroje HHHHHHHHHHHHHHHH 5. Způsob použití přeplatku Přeplatek (část přeplatku) ve výši Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2-2.strana Rodné číslo OSVČ, použijte (pokud nemám vůči OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno splatný závazek ) na úhradu záloh na pojistné / 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ / / 2/ Přeplatek ( zbývající část přeplatku ) IBAN ( mezinárodní číslo účtu použijte při platbě do ciziny ) a) vraťte na účet : na měsíce : Předčíslí účtu Číslo účtu Kód banky - / Variabilní symbol Specifický symbol b) pošlete poštovní poukázkou na adresu : Příjmení Jméno Titul Ulice Číslo popisné/orient. Obec PSČ ( Post code ) Stát 6. Výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ( DP ) na rok 2 Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2 považován/a za OSVČ vykonávající : hlavní činnost vedlejší činnost 36. Měsíční vyměřovací základ :, 37. Měsíční záloha na DP :, 7. Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo Příjmení Ulice Jméno Obec PSČ ( Post code ) Stát 8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2 9. Údaje o opravném přehledu Titul Číslo popisné/orient. Datum zjištění nové výše vyměřovacího základu ze SVČ Datum narození Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zákonem stanoveného příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podání tohoto Přehledu : ano ne Důvod předložení opravného přehledu. Podpisy a razítka Název příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé, a že OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a. Datum vyplnění formuláře Počet příloh Podpis (a razítko) OSVČ Podpis a razítko OSSZ Datum přijetí formuláře strana 2

15 POTVRZENÍ za rok 2 o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, a jde-li o společníky a jednatele s.r.o., komanditisty komanditních společností či členy družstev, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovně právní vztah 3, účast na důchodovém pojištění, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. (Potvrzení nutno doložit u povinně dokládaných údajů 4 nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled.) Jméno a příjmení:, Rodné číslo Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, resp. účast na důchodovém pojištění fyzické osoby v roce 2 trvala : Datum Podpis a razítko zaměstnavatele 3 Osoby uvedené v 5 odst. písm. w) a x) zák. č. 55/995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. 4 OSVČ, druhy SVČ poslední odkaz. POUČENÍ Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve smyslu ust. 9 odst. 6 písm. a) zák. č. 55/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 3a odst. 8 zák. č. 589/992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účastí na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci roku 2 se u zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu rozumí dosažení rozhodného příjmu dle 6 odst. 5 zákona č. 87/26 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, tj. ve výši 2. Účastí na důchodovém pojištění v kalendářním měsíci roku 2 se u osob účastných pouze důchodového pojištění rozumí zaúčtování příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného alespoň ve výši rozhodného příjmu dle 8 odst. 2 zák. č. 55/995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, tj. ve výši 6. Potvrzení obsahující výše uvedené údaje je organizace povinna vydat podle ust. 42 zák. č. 582/99 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění: zaměstnanci, popřípadě zaměstnanci, jehož zaměstnání skončilo, na jeho žádost; okresní/pražské/v Brně Městské správě sociálního zabezpečení na její žádost. Potvrzení je organizace povinna vydat do 8 dnů od obdržení žádosti. POTVRZENÍ o studiu pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (Potvrzení nutno doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled.) Jméno a příjmení:, Rodné číslo je od studentem střední/vysoké školy*) Datum Podpis a razítko školy POUČENÍ Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve smyslu ust. 9 odst. 6 písm. e) zák. č. 55/995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 3a odst. 8 zák. č. 589/992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. *) nehodící se škrtněte

16 Přehled OSVČ za rok VZP - kód 2 Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné ( 24 odst. 2 zák. č. 592/992 Sb ve znění pozdějších předpisů ) O A Á B C Č Ď Ě F G H I Í J K L M Ň O Ó P Q Ř S Š Ť U Ú V W Ý Ž. Identifikace pojištěnce, korespondeční adresa a ostatní kontaktní údaje Datum převzetí, razítko a podpis pracovníka VZP Příjmení Jméno Titul ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ : Ulice PSČ Obec Číslo popisné Číslo orientační Číslo pojištěnce ( rodné číslo ) / / Identifikační číslo (IČ) Pojistné ( zálohy ) platím poukázkou převodem z účtu Bankovní spojení : ( předčíslí účtu - číso účtu / kód banky ) - / Telefon 2. Prohlášení pojištěnce V roce 2 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v měsících : a) zaměstnání b) nemoc OSVČ Důvod : 3. Přiznání k dani z příjmů Podávám daňové přiznání ano ne Mám daňového poradce ano ne V roce 2 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základ v měsících : a) b) c) d) e) f) Pro důvod podle písmene f) uveďte 4. Pojistné OSVČ Řádek Řádek 2 Řádek 3 Řádek 4 Řádek 5 Řádek 6 Řádek 9 Řádek 2 Řádek 4a Řádek 4b Řádek 4c Rodné číslo. dítěte Příjmy za rok 2 Výdaje za rok 2 Důvod : Rodné číslo 2. dítěte.. / /.. 2, 2, 2, Pojistné za rok 2 :,35 x ( Řádek 4c x Řádek 5 ) / Řádek 4 ( zaokr. na nahoru ) Řádek 4 Typ zálohy Daňové přiznání jsem podal dne : a)67 b)výpočet c) Daňové přiznání mělo být podáno dne : Přeplatek ( Doplatek ): Řádek 4 - Řádek 6 2 Řádek Z řádku 4 počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u VZP Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ Řádek - Řádek , 8, Vyměřovací základ OSVČ za rok 2 :,5 x Řádek 2 ( pro < Řádek 9, zapíše se Řádek 9 ) Částka přesah. max. VZ : ( Řádek 4a + Řádek 3 ) ( pro <, zapíše se ) 7. Datum pojištění a podpis pojištěnce Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2 Počet měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti v roce ,5 x Řádek , Řádek 4a - Řádek 4b ( pro <, zapíše se ), , Řádek 6 5. Přeplatek ( Doplatek ) Přeplatek NEMÁM přeplatek pojistného NEŽÁDÁM o vrácení přeplatku(přeplatek bude použit na zálohy v dal.období) ŽÁDÁM o vrácení přepl. ve výši 6. Nová výše zálohy Řádek 5 Řádek 52 Řádek 53 Řádek Úhrn zaplacených záloh na pojistné v roce 2 na účet VZP,35 x,5 x Řádek 2 / Řádek 4 ( zaokr. na nahoru ) 45 Částka přesah. max VZ: ( Řádek 4a + Řádek 3 ) ( pro <, zapíše se ) Řádek 4a - Řádek 52 ( pro <, zapíše se ), ,,35 x Řádek 53 / Řádek 4 ( zaokr. na nahoru ) 6 Nová výše zálohy ( max. 2 4 ) 6 Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl. VZP 87./2 Vyplněno dne Podpis pojištěnce

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 č.

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka finančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identiþ kační číslo 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka Þnančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona Příloha č. 2 5530_11.pdf Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 5 544 Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : *

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více