Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP:"

Transkript

1 1 daňové identifikační číslo C Z Přílohy 1.1.Příloha 1 2 rodné číslo / 3 typ daňového přiznání Nehodící se škrtněte řádné opravné dodatečné Otisk prezentačního razítka z moci úřední 4 Toto daňové přiznání zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která je uložena u před uplynutím neprodloužené lhůty. 5 V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy ze zdrojů v zahraničí ano / ne ano / ne Ne Ne Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP: B (zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon") 1. ODDÍL - Údaje o ovi 6 Příjmení Boháč 7 Dřívější příjmení Boháč 8 Státní příslušnost 9 Jméno Josef 1 Titul Ing. 11 Číslo občanského průkazu 1 ) Česká republika 1 ) V případě, že jste cizí státní příslušník, který nemá občanský průkaz, uveďte evidenční číslo cestovního dokladu (pasu). a) Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání 12 Obec Znojmo 13 Ulice Vídeňská 14 Číslo domu 8 15 PSČ Telefon Fax Stát ČR b) Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje, je rozdílná od adresy v den podání přiznání. 19 Obec 2 Ulice 21 Číslo domu 22 PSČ c) Adresa pobytu na území České republiky, kde se obvykle ve zdaňovacím období zdržoval Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR. 23 Obec 24 Ulice 25 Číslo domu 26 PSČ 27 Telefon 28 Fax d) Adresa pro doručování na území České republiky pro y s bydlištěm v zahraničí Řádky 29 až 34 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR. 29 Obec 3 Ulice 31 Číslo domu 32 PSČ 33 Telefon 34 Fax ÚDAJE KE ZJIŠTĚNÍ NÁROKU NA UPLATNĚNÍ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 ZÁKONA. Odpovídající částky uplatníte v 8. oddíle. 35 Pobíral jsem k zdaňovacího období starobní důchod ze sociálního zabezpečení ano / ne 2) Ne 36 Roční výše starobního důchodu za zdaňovací období (Kč) 2) Zákon č.589/1992 Sb., o důchodovém pojištění. Vyplňte i v případě pobíráte-li starobní důchod ze zahraničního pojištění stejného druhu. 37 Pobíral jsem ve zdaňovacím období 37a) částečný invalidní důchod 3) ano / ne Ne počet měsíců 37b) invalidní důchod 4) ano / ne Ne počet měsíců 38 Byl jsem držitelem průkazu ZTP-P ve zdaňovacím období ano / ne Ne počet měsíců 39 Ve zdaňovacím období jsem se soustavně připravoval na budoucí povolání 15 odst. 1 písm. g) zákona ano / ne Ne počet měsíců 3) Řádek 37a) vyplňte i v případě, že došlo k souběhu nároků na starobní a částečný invalidní důchod. 4) Řádek 37b) vyplňte i v případě, že pobíráte jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita, došlo-li k souběhu nároků na starobní a invalidní důchod nebo jste podle zvláštních předpisů invalidní, avšak Vaše žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že nejste invalidní. 59

2 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI), ŽIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI S POPLATNÍKEM VE ZDAŇOVACÍM OBDOBÍ 4 Příjmení, jméno, titul 41 Rodné číslo / 42 Výše vlastního příjmu manželky (manžela) přesáhla hranici uvedenou v 15 odst. 1. písm. c) zákona ano / ne 43 Byla (byl) manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP - P ve zdaňovacím období (kalendářním roce) ano - ne Počet měsíců 44 Počet kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, po které manželka(manžel) žila (žil) s em v domácnosti ZTP v domácnosti Tabulka č. 1 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI Příjmení a jméno Rodné číslo Počet měsíců Počet měsíců se ZTP-P Kód Boháčová Petra / A 2 Boháčová Pavla / A 3 / 4 / 5 Celkem X X X X X X 24 XXX V tabulce č. 1 uveďte počet kalendářních měsíců, po které uplatňujete nezdanitelnou část základu daně na vyživované dítě. Zde se uvedou děti, na které za stejné období kalendářního roku neuplatnil nárok na nezdanitelné částky ze základu daně jiný. Ve sloupci č. 5 (kód) uveďte pro každé dítě jednu z možností označených A, B1, B2 nebo B3 uvedených v "Poučení", pokud je budete uplatňovat jako vyživované. 2. ODDÍL Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky V 2. oddílu uveďte souhrn příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky za zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (od tuzemských zaměstnavatelů i od zahraničních zaměstnavatelů). V tomto oddíle uveďte i příjmy ze zaměstnání u zahraničních zastupitelských úřadů v České republice. Údaje k vyplnění 2. oddílu zjistíte z dokladu "Potvrzení" o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od jednotlivých zaměstnavatelů. Tento doklad je povinen vyhotovit zaměstnavatel na základě Vaší žádosti, a tento doklad (fotokopie) je povinnou přílohou tohoto daňového přiznání. 45 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů. 46 Úhrn sraženého pojistného od všech zaměstnavatelů. 47 U zahraničních odborníků snížení příjmů podle 6 odst. 13 písm. b) zákona 48 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 6 zákona ( ).. Tabulka č ODDÍL Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Název a adresa peněžního ústavu Číslo účtu Čísla podúčtů - / - / Pokud máte více účtů (podúčtů), vypište je na přílohu. 49 Datum zahájení činnosti Datum ukončení činnosti.. 51 Druh činností z nichž jsem dosáhl za zdaňovací období nejvyšších příjmů ekonomické a účetní poradenství 52 Kód mezinárodní klasifikace Adresa provozovny (hlavní) Vyplňte v případě, že adresa provozovny nebyla k zdaňovacího období totožná s adresou trvalého bydliště. 53 Obec Znojmo 54 Ulice Pražská 55 Číslo domu 8 56 PSČ Telefon Fax Mám vedlejší provozovnu ano - ne Adresu vedlejší provozovny (provozoven) uveďte v příloze k daňovému přiznání. Adresa stálé provozovny Vyplňte v případě, že máte bydliště v zahraničí a stálou provozovnu máte na území České republiky. 6 Obec 61 Ulice 62 Číslo domu Ne 63 PSČ 64 Telefon 65 Fax Vyplňte v případě, že zaměstnáváte osoby se změněnou pracovní schopností. 66 a) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností 66 b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením 6

3 Druh podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) Kód B - ekonomické a účetní poradenství Rodné číslo: / Pokud nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, řádek 67 proškrtněte. 67 Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společností, % DIČ kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech - Pro y účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a pro y, kteří nejsou účetní jednotkou Tabulka č Úhrn Máte-li některý z druhů příjmů (jeden i více) uvedených v "Poučení", uveďte ve sloupci 1 označení jedné z daných možností (A až F) Vyplní 68 Příjmy 5) Příjmy za více zdaňovacích období. 71 Výdaje 6) Výdaje připadající na příjmy za více zdaňovacích období. 74 Jedna část příjmů za více zdaňovacích období snížená o jednu část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období. 75 Úhrn řádků ( ) Pojistné Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 7 zákona, případně upravený o částku uvedenou na řádku 76 (75-76) je větší než nula 81 Ztráta připadající na příjmy podle 7 zákona, případně upravená o částku uvedenou na řádku 76 (75-76) je menší než nula ) Uveďte příjmy snížené o příjmy dosažené za více zdaňovacích období. 6) Uveďte výdaje snížené o výdaje vztahující se k části příjmů dosažených za více zdaňovacích období. Vyplňte pouze v případě jste-li účetní jednotkou Výkaz o majetku a závazcích Vyplní v Kč Majetek Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek Zásoby Pohledávky Peníze a ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry a vklady Ostatní finanční majetek 61

4 Majetek Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období Opravné položky k nabytému majetku (aktivní) Závazky Rezervy Úvěry Opravné položky k nabytému majetku (pasivní) Vyplňte pouze v případě jste-li účetní jednotkou Vyplní v Kč Výkaz příjmů a výdajů Vyplní v Kč Příjmy za zdaňovací období Výdaje za zdaňovací období Prodej zboží, výrobků a služeb Nákup materiálu a zboží. Ostatní příjmy. Mzdy 2. Uzávěrková úprava příjmů. Platby pojistného Příjmy celkem Provozní režie Uzávěrková úprava výdajů Rozdíl příjmů a výdajů Výdaje celkem Pro y účtující v soustavě podvojného účetnictví 82 Hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním. 83 Hospodářský výsledek (ztráta) před zdaněním Příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, pokud jsou zahrnuty do hospodářského výsledku 86 Příjmy z kapitálového majetku 8 zákona Zbývající části příjmů dosažených za více zdaňovacích období snížené o část výdajů 9 Kladný úhrn řádků ( ) je větší než nula nebo ( ) je větší než nula 91 Kladný úhrn z řádku 9 upravený o podíl připadající na spolupracující osoby 92 Záporný úhrn řádků ( ) je menší než nula nebo ( ) je menší než nula 93 Záporný úhrn z řádku 92 upravený o podíl připadající na spolupracující osoby 94 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti 95 Váš podíl jako spolupracující osoby. 96 Dílčí základ daně připadající na příjmy dle 7 zákona (řádek 9 případně 91 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 93 a na řádku 95) je větší než nula nebo (řádek 92 upravený o podíly uvedené v řádku 93, 94 a na řádku 95) je větší než nula 97 Ztráta připadající na příjmy dle 7 zákona (řádek 92 upravený o podíly uvedené v řádku 93 a na řádku 95) je menší než nula nebo (řádek 9 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 93 a na řádku 95) je menší než nula Příjmy ze zdrojů v tuzemsku a v zahraničí 4. ODDÍL Příjmy z kapitálového majetku 98 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 8 zákona. 62

5 5. ODDÍL Příjmy z pronájmu Rodné číslo: / Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů (2 %) uveďte kód "p". V opačném případě sloupec "Kód" proškrtněte Pokud jste dosáhl příjmů z bezpodílového spoluvlastnictví uveďte kód "b". V opačném případě sloupec "Kód" proškrtněte Kód -- Kód Příjmy dle 9 zákona Výdaje dle 9 zákona Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 9 zákona (11-13) větší než nula Ztráta připadající na příjmy podle 9 zákona (11-13) menší než nula. Tabulka č ODDÍL - 1 Ostatní příjmy Druh příjmů podle 1 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje Rozdíl (sloupec 2 - sloupec 3) Kód 7) Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmu XXXX XXXX XXX 7) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby) uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". 111 Příjmy 112 Výdaje (maximálně do výše příjmů) 113 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 1 zákona ( ) 7. ODDÍL - Základ daně a položky upravující základ daně, ztráta 114 Dílčí základ daně podle 6 (48). 115 Dílčí základ daně podle 7 (8 nebo 96) Ztráta z činnosti podle 7 (81 nebo 97). 117 Dílčí základ daně podle 8 (98). 118 Dílčí základ daně podle 9 (19)

6 119 Ztráta z činnosti podle 9 (11). 12 Dílčí základ daně podle 1 (113). Částky uvedené v 23 odst. 4, které se nezahrnují 121 do základu daně. Částky uvedené v 23 odst. 3, odst. 4 písm. b) - ztráta, 122 odst. 8 a odst. 9. zákona zvyšující základ daně (snižující ztrátu). Částky uvedené v 23 odst. 8 písm. b) - zákona snižující základ 123 daně (zvyšující ztrátu). 124 Úhrn řádků ( ) je větší než nula Uplatňovaná výše ztráty za předchozí zdaňovací období. 126 Rozdíl řádků ( ) větší než nula nebo roven nule Úhrn řádků ( ) je menší než nula. 128 Základ daně ( ) Ztráta (127). 8. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem Částka podle 15 odst písmeno a) zákona a) písmeno b) zákona (na vyživované dítě) b) písmeno b) (na vyživované dítě, které je držitelem ZTP-P). 132a) písmeno c) zákona (na manželku/manžela). 132b) písmeno c) zákona (na manželku/manžela, který je držitelem ZTP-P). 133 písmeno d) zákona (na poživatele částečného invalidního důchodu). 134 písmeno e) zákona (na poživatele inv. důchodu). 135 písmeno f) zákona (na držitele průkazu ZTP-P). 136 písmeno g) zákona. 137 Částka podle 15 odst. 8 zákona - hodnota daru 5. Poměrná část ztráty za rok o dani z příjmů obyvatelstva 8 p ) odle zákona č. 389/199 Sb Odčitatelná položka podle 34 odst. 3 zákona. 14 Odčitatelná položka podle 34 odst. 7 zákona. 141 Celkem nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( )= Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( ) 143 Základ daně zaokrouhlený na celé stovky korun dolů Daň podle 16 zákona 8) Platí pouze pro zdaňovací období ODDÍL - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období 145 Procento daně ze základu daně (144 děleno 128 násobeno stem) ) Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období, snížený o příslušnou část výdajů, kromě příjmů vyňatých. Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (145 násobeno 146 děleno stem). Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích 148 období, snížený o příslušnou část výdajů, na který je uplatňován zápočet daně zaplacené v zahraničí 149 Poměrná část daně zaplacené v zahraničí z úhrnu zbývajících částí příjmu dosažených za více zdaňovacích období v souladu se smlouvo u 64

7 15 Procento úhrnu zbývajících částí příjmů uvedeno v procentech (148 děleno 146, násobeno stem) 151 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (147 násobeno 15, děleno stem) 152 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (149 maximálně však do výše 151 uznaná k zápočtu) 153 Rozdíl řádků je větší než nula 154 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období po zápočtu daně zaplacené v zahraničí ( ) 11) 1) 9) Jestliže takto zjištěné procento je menší než 15, použije se pro výpočet daně ze zbývajících částí sazba 15 procent. 1) V případě, že rozdíl řádků ( ) je menší než nula, řádek 153 proškrtněte. 11) Pokud Vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveďte nulu. 1. ODDÍL - Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese 155 Základ daně (128) 156 Úhrn vyňatých příjmů 157 Rozdíl řádků ( ) 158 Procento daně ze základu daně (144 děleno 155, násobeno stem) 159 Daň po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (157 násobeno 158 děleno stem) 11) 11. ODDÍL - Daň po vynětí a po slevě Daň podle 16 zákona nebo daň po přidaném vynětí příjmů 16 ze zdrojů v zahraničí (144 nebo 159) Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více 161 zdaňovacích období (147 nebo 154). Daň včetně daně ze zbývajících částí příjmů dosažených 162 za více zdaňovacích období (16+161) Slevy celkem dle 35 odst. 1 zákona. 164 Daň po slevách ( ) ODDÍL - Příjmy ze zahraničí - metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí 165 Daň po slevách (164) 166 Úhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, u nichž se uplatní zápočet 167 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 166 Procento příjmů ze zdrojů v zahraničí 168 uvedeno v procentech (166 děleno ( ) násobeno stem) Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat 169 (16 násobeno 168, děleno stem) 17 Daň uznaná k zápočtu (167 maximálně však do výše 169) 171 Rozdíl řádků (167-17) je větší než nula 172 Daň po zápočtu daně zaplacené v zahraničí (164-17) 12) 11) 12) V případě, že rozdíl řádků (167-17) je menší než nula, řádek 171 proškrtněte. 13. ODDÍL - Daň celkem 173 Daň po slevách (164) nebo daň po případném zápočtu daně zaplacené v zahraničí (172) ) 174 Zvýšení daně x x x x x x x x x x 175 Daň celkem zaokrouhlená na celé koruny nahoru (173) 13) 68 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

8 PRO DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 176 Poslední známá daňová povinnost 177a) Rozdíl řádků: kladný - daň se doměřuje (175 a 176) 177b) Rozdíl řádků: záporný - daň se snižuje (175 a 176) 178 Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání ODDÍL - PLACENÍ DANĚ 179 Na zálohách daně z příjmů ze závislé činnosti sraženo zaměstnavatelem celkem. 18 Na zbývajících zálohách zaplaceno (sraženo) em celkem. 181a) Zaplaceno méně (zbývá doplatit) ( ) b) Zaplaceno více ( ) Povinnou přílohou daňového přiznání je: "Potvrzení" o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období (fotokopie) Jste-li účetní jednotkou, a účtujete v soustavě podvojného účetnictví, je povinnou přílohou jedenkrát výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Počet potvrzení Ostatní přílohy Doplňující údaje 182 Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí. Pohledávky, jejichž část lze uplatnit, podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/ Sb.,jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 1 % z neuhrazené části pohledávek nebo cen pořízení pohledávek 185 uvedených na řádku 184 (1 násobeno ř. 184 děleno stem. 186 Z toho uplatněno podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/1995 Sb. jako výda j (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 187 Možno uplatnit podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/1995 Sb. jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů v dalších letech.. PROHLÁŠENÍ PROHLAŠUJI, ŽE VEŠKERÉ ÚDAJE A VYSVĚTLIVKY, KTERÉ JSEM UVEDLA / UVEDL, JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ. JSEM SI VĚDOMA / VĚDOM PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ PŘÍPADNÉHO UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ. V Znojmě dne podpis a (zákonného zástupce) Příjmení a jméno Admin ÚDAJE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI PŘÍPADNĚ DAŇOVÉM PORADCI Titul Rodné číslo / DIČ - Adresa bydliště - obec Ulice Číslo domu PSČ Telefon Fax Evidenční číslo osvědčení V dne Podpis zástupce VYPLNÍ SPRÁVCE DANĚ Řádné, opravné daňové přiznání Dodatečné daňové přiznání Datum Podpis Datum Podpis Vyměřeno Pořízení zkráceno DAP Pořízení úplného DAP 66

9 J o s e f B o h á č Z n o j m o Rodné číslo: / Platební kalendář daně z příjmů v roce 1996 a 1997 V minulém roce byla Vaše daňová povinnost větší než 1 a menší než 1 Zálohy na daň budou placeny pololetně takto: Do dne: je nutno zaplatit částku: úterý 3. dubna 1996 pátek 31. května 1996 pondělí 1. července středa 31. července 1996 pondělí 2. září 1996 pondělí 3. září 1996 čtvrtek 31. října 1996 pondělí 2. prosince 1996 pondělí 16. prosince pátek 31. ledna 1997 pátek 28. února 1997 pondělí 31. března 1997 středa 3. dubna 1997 pondělí 2. června 1997 pondělí 3. června

10 1.2. Příloha 2 Finančnímu úřadu v, ve, pro Znojmě Datum podání přiznání 1 Daňové identifikační číslo C Z Rodné číslo / Daňové přiznání * ) řádné opravné dodatečné z moci úřední otisk prezentačního razítka finančního úřadu 4 Toto daňové přiznání zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty. 5 V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy ze zdrojů v zahraničí ano / ne ano / ne Ne Ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2 (zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon") TYP: B 1. ODDÍL - Údaje o ovi 6 Příjmení Boháč 7 Dřívější příjmení Boháč 8 státní příslušnost 9 Jméno Josef 1 Titul Ing. Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání 11 Číslo občanského průkazu 1 ) Česká republika 12 Obec Znojmo 13 Ulice Vídeňská 14 Číslo domu 15 PSČ Telefon Fax Stát Česká republika Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje, je rozdílná od adresy v den podání přiznání. 19 Obec 2 Ulice 21 Číslo domu 22 PSČ Adresa pobytu na území České republiky, kde se obvykle ve zdaňovacím období zdržoval Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR. 23 Obec 24 Ulice 25 Číslo domu 26 PSČ 27 Telefon 28 Fax Adresa pro doručování na území České republiky pro y s bydlištěm v zahraničí Řádky 29 až 34 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR. 29 Obec Znojmo 3 Ulice Vídeňská 31 Číslo domu /8 32 PSČ Telefon 34 Fax 1) V případě, že jste cizí státní příslušník, který nemá občanský průkaz, uveďte evidenční číslo cestovního dokladu (pasu). 68

11 ÚDAJE KE ZJIŠTĚNÍ NÁROKŮ NA UPLATNĚNÍ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 ZÁKONA. Odpovídající částky uplatníte v 8. oddíle. 35 Pobíral jsem k zdaňovacího období starobní důchod ze sociálního zabezpečení ano / ne 2) Ne 36 Roční výše starobního důchodu za zdaňovací období (Kč) 37 Pobíral jsem ve zdaňovacím období 37a)částečný invalidní důchod 3) ano / ne Ne počet měsíců 37b) plný invalidní důchod 4) ano / ne Ne počet měsíců 38 Byl jsem držitelem průkazu ZTP-P ve zdaňovacím období ano / ne Ne počet měsíců 39 Ve zdaňovacím období jsem se soustavně připravoval na budoucí povolání 15 odst. 1 písm. g) zákona ano / ne ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI) Ne počet měsíců 4 Příjmení, jméno, titul 41 Rodné číslo / 42 Výše vlastního příjmu mé manželky (mého manžela), žijící(ho) se mnou v domácnosti, přesáhla hranici uvedenouv 15 odst. 1. písm. c) zákona 43 Byla (byl) manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP - P ve zdaňovacím období ano - ne (kalendářním roce) 44 Počet kalendářních měsíců ve zdaňovacím období (kalendářním roce), po které manželka (manžel) žila (žil) s em v domácnosti Tabulka č. 1 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI ano / ne ZTP v domácnosti Příjmení a jméno Rodné číslo Počet měsíců Počet měsíců se ZTP-P Boháčová Petra / A 2 Boháčová Pavla / A 3 / 4 / 5 Celkem X X X X X 24 XXX V tabulce č. 1 uveďte počet kalendářních měsíců, po které uplatňujete nezdanitelnou část základu daně na vyživované dítě. Zde se uvedou děti, na které za stej období kalendářního roku neuplatnil nárok na nezdanitelné částky ze základu daně jiný. Ve sloupci č. 5 (kód) uveďte pro každé dítě jednu z možností označených A, B1, B2 nebo B3 uvedených v "Pokynech", pokud je budete uplatňovat jako vyživované. 2. ODDÍL Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky V 2. oddílu uveďte souhrn příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky za zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (od tuzemských zaměstnavatelů i od zahraničních zaměstnavatelů). V tomto oddíle uveďte i příjmy ze zaměstnání u zahraničních zastupitelských úřadů v České republice. Údaje k vyplnění 2. oddílu zjistíte z dokladu "Potvrzení" o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od jednotlivých zaměstnavatelů. Tento doklad je povinen vyhotovit zaměstnavatel na základě vaší žádosti, a tento doklad je povinnou přílohou tohoto daňového přiznání. Kód Poplatník 45 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 46 Úhrn sraženého pojistného od všech zaměstnavatelů Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 6 zákona (45-46) 49 Datum zahájení činnosti ODDÍL Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 49a Datum přerušení činnosti.. 5 Datum ukončení činnosti.. 51 Druh činností z nichž jsem dosáhl za zdaňovací období nejvyšších příjmů ekonomické a účetní poradenství 52 Kód mezinárodní klasifikace 5a Datum obnovení činnosti.. Vyplňte v případě, že zaměstnáváte osoby se změněnou pracovní schopností. 66 a) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností 66 b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením 2 ) Zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Vyplňte i v případě pobíráte-li starobní důchod ze zahraničního pojištění stejného druhu. 3) Řádek 37a) vyplňte i v případě, že došlo k souběhu nároků na starobní a částečný invalidní důchod. 69

12 Rodné číslo: / Pokud nejste společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, řádek 67 proškrtněte. 67 Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde jste komplementářem, a výše vašeho podílu v procentech DIČ % - Pro y účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a pro y, kteří nejsou účetní jednotkou Tabulka č. 3 Druh podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) Kód B - ekonomické a účetní poradenství Ú h r n Máte-li některý z druhů příjmů (jeden i více) uvedených v "Pokynech", uveďte ve sloupci 1 označení jedné z daných možností (A až F) Vyplní 68 Příjmy 5) Příjmy za více zdaňovacích období 71 Výdaje 6) Výdaje připadající na příjmy za více zdaňovacích období 74 Jedna část příjmů za více zdaňovacích období snížená o jednu část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období 75 Úhrn řádků ( ) Pojistné (u výdajů v % z příjmů) Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 7 zákona, případně upravený o částku uvedenou na řádku 76 (75-76) je větší než nula 81 Ztráta připadající na příjmy podle 7 zákona, případně upravená o částku uvedenou na řádku 76 (75-76) je menší než nula Vyplňte pouze v případě jste-li účetní jednotkou. Výkaz o majetku a závazcích Vyplní v Kč Majetek Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek Zásoby Pohledávky Peníze a ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry a vklady Ostatní finanční majetek 5) Uveďte příjmy snížené o příjmy dosažené za více zdaňovacích období. 6) Uveďte výdaje snížené o výdaje vztahující se k části příjmů dosažených za více zdaňovacích období. 7

13 Majetek Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období Opravné položky k nabytému majetku (aktivní) Závazky Rezervy Úvěry Opravné položky k nabytému majetku (pasivní) Vyplňte pouze v případě jste-li účetní jednotkou. Vyplní v Kč Výkaz příjmů a výdajů Vyplní v Kč Příjmy za zdaňovací období Výdaje za zdaňovací období Prodej zboží, výrobků a služeb Nákup materiálu a zboží Ostatní příjmy Mzdy 2 Uzávěrková úprava příjmů Platby pojistného 4 75 Příjmy celkem Provozní režie Uzávěrková úprava výdajů Rozdíl příjmů a výdajů Výdaje celkem Pro y účtující v soustavě podvojného účetnictví Poplatník 82 Hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním 83 Hospodářský výsledek (ztráta) před zdaněním 84 Čistý obrat (podle výpočtu z Výkazu zisků a ztrát uvedeného v Pokynech) 85 Příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, pokud jsou zahrnuty do hospodářského výsledku 86 Příjmy z kapitálového majetku dle 8 zákona Zbývající části příjmů dosažených za více zdaňovacích období snížené o část výdajů 9 Kladný úhrn řádků ( ) je větší než nula nebo ( ) je větší než nula 91 Kladný úhrn z řádku 9 upravený o podíl připadající na spolupracující osoby 92 Záporný úhrn řádků ( ) je menší než nula nebo ( ) je menší než nula 93 Záporný úhrn z řádku 92 upravený o podíl připadající na spolupracující osoby 94 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti 95 Váš podíl jako spolupracující osoby 96 Dílčí základ daně připadající na příjmy dle 7 zákona (řádek 9 případně 91 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je větší než nula nebo (řádek 92 případně 93 upravený o podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je větší než nula 97 Ztráta připadající na příjmy dle 7 zákona (řádek 92 případně 93 upravený o podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je menší než nula nebo (řádek 9 případně 91 upravený o vaše podíly uvedené v řádku 94 a na řádku 95) je menší než nula Příjmy ze zdrojů v tuzemsku a v zahraničí 4. ODDÍL Příjmy z kapitálového majetku Poplatník 98 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 8 zákona 71

14 Rodné číslo: / ODDÍL Příjmy z pronájmu Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů (2 %) uveďte kód "p". V opačném případě sloupec "Kód" proškrtněte Pokud jste dosáhl příjmů z bezpodílového spoluvlastnictví uveďte kód "b". V opačném případě sloupec "Kód" proškrtněte Kód -- Kód Příjmy dle 9 zákona Výdaje dle 9 zákona Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 9 zákona (11-13) větší než nula Ztráta připadající na příjmy podle 9 zákona Tabulka č. 4 (11-13) menší než nula 6. ODDÍL - 1 Ostatní příjmy Druh příjmů podle 1 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje Rozdíl (sloupec 2 - sloupec 3) Kód 7) Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmu XXXX XXXX XXX 111 Příjmy 112 Výdaje (maximálně do výše příjmů) 113 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle 1 zákona ( ) 7. ODDÍL - Základ daně a položky upravující základ daně, ztráta 114 Dílčí základ daně podle 6 (48) zákona 115 Dílčí základ daně podle 7 (8 nebo 96) zákona Ztráta z činnosti podle 7 (81 nebo 97) zákona 117 Dílčí základ daně podle 8 (98) zákona 118 Dílčí základ daně podle 9 (19) zákona 96 7) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby) uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". 72

15 Poplatník 119 Ztráta z činnosti podle 9 (11) zákona 12 Dílčí základ daně podle 1 (113) zákona Částky uvedené v 23 odst. 4 zákona, které se nezahrnují do základu daně Částky uvedené v 23 odst. 3, odst. 4 písm. b) zákona - ztráta, odst. 8 a odst. 9 zákona zvyšující základ daně (snižující ztrátu) 123 Částky uvedené v 23 odst. 8 písm. b) zákona snižující základ dan (zvyšující ztrátu) 124 Úhrn řádků ( ) je větší než nula Základ daně ( ) Uplatňovaná výše ztráty za předcházející zdaňovací období *) Úhrn řádků ( ) je menší než nula Základ daně po odečtení ztrát za předcházející zdaňovací období ( ) Ztráta (127) zaokrouhlená na celé Kč nahoru 8. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem Částka podle 15 odst. 1 Poplatník 13 písmeno a) zákona (základní nezdanitelná částka) a) písmeno b) zákona (na vyživované dítě) b) písmeno b) (na vyživované dítě, které je držitelem ZTP-P) 132a) písmeno c) zákona (na manželku/manžela) 132b) písmeno c) (na manželku/manžela, který je držitelem ZTP-P) 133 písmeno d) zákona (na poživatele část. invalidního důchodu) 134 písmeno e) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) 135 písmeno f) zákona (na držitele průkazky ZTP-P) 136 písmeno g) zákona (studium) 137 Částka podle 15 odst. 8 zákona - hodnota daru Další částky podle 15 zákona Odčitatelná položka podle 34 odst. 3 zákona 14 Odčitatelná položka podle 34 odst. 7 zákona Celkem nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( )=141 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( ) Základ daně zaokrouhlený na celé stovky korun dolů Daň podle 16 zákona ODDÍL - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období 145 Procento daně ze základu daně (144 děleno 128 násobeno stem) 146 Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období, snížený o příslušnou část výdajů, kromě příjmů vyňatých 147 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (145 násobeno 146 děleno stem) Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích 148 období, snížený o příslušnou část výdajů, na který je uplatňován zápočet daně zaplacené v zahraničí Poměrná část daně zaplacené v zahraničí z úhrnu zbývajících čás 149 tí příjmů dosažených za více zdaňovacích období v souladu se smlouvo u 9) 73 Poplatník

16 15 Procento úhrnu zbývajících částí příjmů uvedeno v procentech (148 děleno 146, násobeno stem) 151 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (147 násobeno 15, děleno stem) 152 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (149 maximálně však do výše 151 uznaná k zápočtu) 153 Rozdíl řádků je větší než nula 154 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období po zápočtu daně zaplacené v zahraničí ( ) 11) 1) 1. ODDÍL - Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese 155 Základ daně nebo daňová ztráta (128) 156 Úhrn vyňatých příjmů (základu daně a daňové ztráty) 14) podléhající zdanění v zahraničí 157 Rozdíl řádků ( ) 158 Procento daně ze základu daně (144 děleno 155, násobeno stem) 159 Daň po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (157 násobeno 158 děleno stem) 11) 11. ODDÍL - Daň po vynětí a po slevě Daň podle 16 zákona nebo daň po případném vynětí příjmů 16 ze zdrojů v zahraničí (144 nebo 159) Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více 161 zdaňovacích období (147 nebo 154) Daň včetně daně ze zbývajících částí příjmů dosažených 162 za více zdaňovacích období (16+161) Slevy celkem dle 35 odst. 1 zákona 164 Daň po slevách ( ) ODDÍL - Příjmy ze zahraničí - metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí 165 Daň po slevách (164) 166 Úhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, u nichž se uplatní zápočet 167 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 166 Procento příjmů ze zdrojů v zahraničí 168 uvedeno v procentech (166 děleno / /, násobeno stem) Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat 169 (16 násobeno 168, děleno stem) 17 Daň uznaná k zápočtu (167 maximálně však do výše 169) 171 Rozdíl řádků (167-17) je větší než nula 12) 172 Daň po zápočtu daně zaplacené v zahraničí (164-17) 11) 13. ODDÍL - Daň celkem 173 Daň po slevách (164) nebo daň po případném zápočtu daně zaplacené v zahraničí (172) Zvýšení daně 13) x x x x x x x x x x 175 Daň celkem zaokrouhlená na celé koruny nahoru (173) ) Jestliže takto zjištěné procento je menší než 15 bbb, použije se pro výpočet daně ze zbývajících částí sazba daně ve výši 15 bbb. 1) V případě, že rozdíl řádků ( ) je menší než nula, řádek 153 proškrtněte. 11) Pokud vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveďte nulu. 12) V případě, že rozdíl řádků (167-17) je menší než nula, řádek 171 proškrtněte. 13) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 74

17 PRO DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Poplatník 176 Poslední známá daňová povinnost 177a) Rozdíl řádků: kladný - daň se doměřuje (175 a 176) 177b) Rozdíl řádků: záporný - daň se snižuje (175 a 176) 178 Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání ODDÍL - PLACENÍ DANĚ 179 Poplatník Na zálohách daně z příjmů ze závislé činnosti sraženo zaměstnavatelem celkem, daň sražená plátcem dle 36 odst. 6 zákona 18 Na zbývajících zálohách zaplaceno (sraženo) em celkem 181a) Zaplaceno méně (zbývá doplatit) ( ) b) Zaplaceno více ( ) Povinnou přílohou daňového přiznání je: "Potvrzení" o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období "Celková částka" k uplatnění podle 24 odst. 2 písm. r zákonapotvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru Příloha k přiznání k dani z příjmů fyzických osob k výpočtu záloh. Jste-li účetní jednotkou a účtujete v soustavě podvojného účetnictví, je povinnou přílohou jedenkrát výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Počet potvrzení Ostatní přílohy Doplňující údaje Poplatník 182 Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí Pohledávky, jejichž část lze uplatnit, podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/ Sb.,jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 2 % z neuhrazené části pohledávek nebo cen pořízení pohledávek 185 uvedených na řádku 184 (1 násobeno ř. 184 děleno stem) 186 Z toho uplatněno podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/1995 Sb. jako výda j (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů Možno uplatnit podle ČI. V bodu 1.zákona č.149/1995 Sb. jako výdaj 187 (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů v dalších letech. PROHLAŠUJI, ŽE VEŠKERÉ ÚDAJE A VYSVĚTLIVKY, KTERÉ JSEM UVEDLA / UVEDL, JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ. JSEM SI VĚDOMA / VĚDOM PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ PŘÍPADNÉHO UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ. V Znojmě dne ÚDAJE O ZÁSTUPCI PŘÍPADNĚ DAŇOVÉM PORADCI Příjmení a jméno Titul Rodné číslo podpis a (zástupce) DIČ / - Adresa bydliště - obec Ulice Číslo domu PSČ Telefon Fax Evidenční číslo osvědčení V dne.. 2 Podpis zástupce VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD Za přiznanou daňovou povinnost a ztrátu 15) vyměřil 15) - dodatečně vyměřil 14) podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni Podpis oprávněného pracovníka 75

18 Ing. Boháč Josef,Znojmo Rodné číslo: / Platební kalendář záloh na daň z příjmů v roce 21 a 22 V minulém roce byla Vaše daňová povinnost: větší než 3 a menší než 15 Kč Zálohy na daň budou placeny pololetně takto: Do dne: je nutno zaplatit částku: pátek 15. června pondělí 17 září 21 pondělí 17. prosince pátek 15. března 22 pondělí 17. června 22 Finančnímu úřadu v, ve, pro Znojmě 1 Daňové identifikační číslo 76

19 1.3.Příloha 3 C Z Rodné číslo / DAP 1 ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení zrušení konkursu konkursu úmrtí Otisk prezentačního razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne Datum 5 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty 1) 5a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1) ano ne 5b V DAP je uplatňováno společné zdanění manželů podle 13a zákona1) ano ne P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon") za zdaňovací období (kalendářní rok) 25 nebo jeho část 2 ) od do dále jen DAP" ano ne 6 Příjmení Boháč 1. ODDÍL - Údaje o ovi 7 Rodné příjmení Boháč 8 Jméno Josef 9 Titul Ing. 1 Státní příslušnost Česká republika 11 Číslo pasu Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání DAP 12 Obec Znojmo 13 Ulice / část obce Vídeňská 14 Číslo popisné / orientační 8 15 PSČ Telefon / mobilní telefon Fax / 18 Stát Česká republika Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP. 19 Obec 2 Ulice / část obce 21 Číslo popisné / orientační 22 PSČ Adresa pobytu na území České republiky, kde se obvykle ve zdaňovacím období zdržoval Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky. 23 Obec 24 Ulice / část obce 25 Číslo popisné / orientační 26 PSČ 27 Telefon / mobilní telefon 28 Fax / 29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů Kč 3 Spojení se zahraničními osobami 1) ano ne 77

20 2. ODDÍL - Základ daně, ztráta 1.Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( 6 zákona) Poplatník 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 32 Úhrn pojistného 33 Daň zaplacená v zahraničí podle 6 odst.13 zákona 34 Dílčí základ daně podle 6 zákona (ř ř ř. 33) 35 Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí snížený o pojistné 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle 6, 7, 8, 9 a 1 zákona, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle 6 zákona (ř. 34) 37 Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP) Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle 8 zákona 39 Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř. 26 přílohy č. 2 DAP) 84 4 Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle 1 zákona (ř. 29 přílohy č. 2 DAP) 41 Úhrn řádků (ř ř ř ř. 4). Kladnou hodnotu řádku lze dále použít pro odečet ztráty podle 34 odst.1 zákona Základ daně (ř kladná hodnota z ř. 41) Minimální základ daně Počet měsíců Počet měsíců 44 Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období maximálně do výše ř Základ daně po odečtení ztráty (ř ř. 44) popřípadě minimální základ daně (ř. 43) Tab. č ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem ÚDAJE O STAROBNÍM DŮCHODU Pobíral-li jste k 1.1. zdaňovacího období starobní důchod ze sociálního zabezpečení uveďte jeho roční výši pouze v případě, uplatňujete-li nezdanitelnou část základu daně (Kč) ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI) Příjmení, jméno, titul Rodné číslo / Částka podle Odst. 1 písm. a) zákona (základní nezdanitelná částka) Počet měsíců 38 4 Počet měsíců 47a) Odst. 1 písm. b) zákona (na manželku/manžela) 47b) Odst. 1 písm. b) zákona (na manželku/manžela, který/která je držitelem ZTP/P) 48 Odst. 1 písm. c) zákona (na poživatele část. invalidního důchodu) 49 Odst. 1 písm. d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) 5 Odst. 1 písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P) 51 Odst. 1 písm f) zákona (studium) 52 Odst. 5 zákona (hodnota daru/darů) 5 53 Odst. 7 a 8 zákona (odečet úroků) 54 Odst. 9 zákona (penzijní připojištění) Odst. 1 zákona (životní pojištění) 56 Odst. 11 zákona (odborové příspěvky) odst. 3 zákona (výuka) odst. 4 zákona (výzkum a vývoj) 59 Další částky 78

21 6 Úhrn nezdanitelných částí zákadu daně a položek odčitatelných od základu daně (ř ř. 47a + ř. 47b + + ř ř ř. 5 + ř ř ř ř ř ř ř ř ř. 59) Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (ř ř. 6) nebo údaj z ř. 526 přílohy č. 5 DAP Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů Daň podle 16 odst.1 zákona Daň podle 16 odst. 1 zákona (ř. 63) nebo částka z ř. 33 přílohy č. 3 DAP Daň ze samostatného základu daně podle 16 odst. 2 zákona (ř. 418 přílohy č. 4 DAP) 66 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř ř. 65) Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru bez znaménka mínus 68 Poslední známá daňová povinnost - daň podle 16 zákona 69 Zjištěná daňová povinnost podle 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 66) 7 Rozdíl řádků (ř ř. 68) : zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje 71 Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta podle 5 zákona 72 Zjištěná ztráta podle 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 67) 73 Rozdíl řádků (ř ř. 71) : zvýšení (+) daňová ztráta se zvyšuje, snížení (-) daňová ztráta se snižuje Tab. č ODDÍL - Daň celkem, ztráta 5. ODDÍL - Dodatečné DAP 6. ODDÍL - Uplatnění daňového zvýhodnění a placení daně Příjmení a jméno Rodné číslo Počet měsíců Počet měsíců se ZTP/P Boháčová Petra / Boháčová Pavla / Celkem 24 / / 74 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Sleva na dani (uplatněná maximálně do výše daně na ř. 66) Daň po uplatnění slevy podle 35c zákona (ř. 66 ř. 75) Daňový bonus (ř. 74 ř. 75) 78 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle 35d zákona 79 Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 77 ř. 78) 8 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (po případné slevě na dani) 81 Na zbývajících zálohách zaplaceno em celkem 82 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle 7a zákona 83 Zajištěná daň plátcem podle 38e zákona 84 Sražená daň podle 38f odst. 1 zákona 85 Zaplacená daňová povinnost (záloha) podle 38gb odst. 5 zákona 86 Zbývá doplatit (ř. 76 ř. 79 ř. 8 ř. 81 ř. 82 ř. 83 ř. 84 ř. 85) : (+) zbývá doplatit, ( ) zaplaceno více

22 PŘÍLOHY DAP: Ve sloupci uveďte počet listů příloh. Název přílohy Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona)" 1 Příloha č. 2 - Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) a z ostatních příjmů ( 1 zákona)" 1 Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období ( 14 zákona), daně z příjmů ze zahraničí ( 38f zákona) a daně po slevě ( 35 zákona )" včetně Samostatných listů 4. oddílu Příloha č. 4 - Výpočet daně ze samostatného základu daně podle 16 odst. 2 zákona" Příloha č. 5 - Výpočet společného základu daně manželů podle 13a zákona Účetní závěrka a, který vede účetnictví Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle 38j odst. 3 zákona) Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění 1 Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění Další přílohy výše neuvedené Počet listů příloh celkem 3 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAP JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ V Znojmo dne Podpis a (zástupce) Příjmení a jméno ÚDAJE O ZÁSTUPCI Titul Telefon / mobilní telefon Adresa - obec PSČ Ulice / část obce Číslo popisné / orientační Pokud DAP zpracovává daňový poradce, uvede dále evidenční číslo osvědčení VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD Za přiznanou daňovou povinnost a ztrátu vyměřil 1 ) - dodatečně vyměřil 1 ) podle 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni Podpis odpovědného pracovníka ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Podle ust. 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení: 1. přeplatku na dani z příjmu fyzických osob... Kč. Přeplatek zašlete na adresu:... Přeplatek vraťte na účet vedený u č.... kód banky... specifický symbol přeplatku na dani z příjmů fyzických osob v důsledku postupu podle 13a zákona ve výši... Kč. Přeplatek převeďte na účet vedený u Finančního úřadu... č kód banky 71, variabilní symbol (rodné číslo)... V dne Podpis a (zástupce) VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD 1) Označte křížkem odpovídající variantu 8 Otisk prezentačního razítka finančního úřadu

23 PŘÍLOHA č. 1 je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č. 12 (dále jen DAP") Rodné číslo: / Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona) 1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí Vedu daňovou evidenci 1 ) Vedu účetnictví 1 ) Uplatňuji výdaje procentem z příjmů 1 ) 11 Příjmy podle 7 zákona Výdaje související s příjmy podle 7 zákona Pojistné 14 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř.11- ř.12 - ř.13) nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta) Úhrn částek podle 5, 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující - uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) 16 Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižujíc - uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2) 17 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle 13 zákona 18 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle 13 zákona 19 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 13 zákona 11 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 13 zákona 111 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období podle 14 zákona 112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, označte svůj podíl znaménkem mínus (-) 113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle 7 zákona (ř ř ř ř ř ř ř ř ř. 112) Doplňující údaje ( 7 zákona) A. Údaje o obratu a odpisech Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí B. Hlavní (převažující) činnost Název činnosti ekonomické a účetní poradenství Kód klasifikace OKEČ C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti 81

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 0

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifi kační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 8803180780 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné X Důvody

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob 5405_18_2AK.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro/specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Nymburku Daňové identifikační číslo C

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ 5405_4.pdf Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP ) prohlášení

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro v Břeclavi Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 2 Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 215. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ..7/.5./34.45 Inovujeme, inovujeme Šablona III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Bruntále Daňové identifikační číslo 7322362 2 Rodné číslo 789/5689 3 DAP ) řádné opravné dodatečné X 4 Kód rozlišení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka finančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 213. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identiþ kační číslo 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka Þnančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

POKYNY. za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001

POKYNY. za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001 TYP: B Tiskopis Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5405_6_3AK.pdf Finan nímu ú adu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 0 Da ové identi ka ní íslo C Z 0 Rodné íslo / 03 DAP ) ádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více