P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob"

Transkript

1 Finančnímu úřadu v, ve, pro, Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Bruntále Daňové identifikační číslo Rodné číslo 789/ DAP ) řádné opravné dodatečné X 4 Kód rozlišení DAP ) prohlášení konkursu zrušení konkursu úmrtí Otisk prezentačního razítka finančního úřadu Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne Datum : DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty ) 5a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne X ano ne X ) 5b V DAP je uplatňováno společné zdanění manželů podle 3a zákona ano ne X podle zákona č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon" ) za zdaňovací období (kalendářní rok) 26 nebo jeho část 2) od.2.26 do Příjmení 7 Rodné příjmení 9 Titul ČR 8 Jméno Číslo pasu 2 Obec 3 Ulice/část 4 Číslo popisné / Malá Morávka obce Hraniční orientační 2 5 PSČ 6 Telefon / mobilní 7 Fax / e- 8 Stát telefon mail 7932 Novák Státní příslušnost Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) v den podání DAP 9 Obec 2 Ulice/část obce 23 Obec 24 Ulice/část obce dále jen "DAP". ODDÍL - Údaje o ovi 26 PSČ 27 Telefon / mobilní 28 Fax / telefon 2 Číslo popis./ Pavel Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje Řádky 9 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy v den podání DAP. Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky. P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Adresa pobytu na území České republiky, kde se obvykle ve zdaňovacím období zdržoval 25 Číslo popisné / orientační 22 PSČ ČR 29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident 29a Výše celosvětových příjmů ) 3 Spojení se zahraničními osobami ano ne X 2545 MFin 545 vzor č.3

2 2. ODDÍL - Základ daně, ztráta. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( 6 zákona ) Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů Úhrn pojistného Daň za placená v zahraničí podle 6 odst. 3 zákona Dílčí základ daně podle 6 zákona ( ř. 3 - ř ř. 33 ) Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí snížení o pojistné 2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle 6, 7, 8, 9 a zákona, základ daně a ztráta 36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle 6 zákona (ř. 34 ) Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostané výdělečné činnosti podle 7 zákona (ř. 3 přílohy č. DAP). Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle 8 zákona Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř. 26 přílohy č. 2 DAP). Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle zákona (ř.29 přílohy č. 2 DAP) Úhrn řádků (ř ř ř ř. 4). Kladnou hodnotu řádku lze dále použít pro odečet ztráty podle 34 odst. zákona Základ daně (ř kladná hodnota z ř. 4) Minimální základ daně Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období maximálně do výše ř. 4 Základ daně po odečtení ztráty (ř ř. 44 ) popřípadě minimální základ daně (ř. 43) Částka podle 5 Odst. zákona (hodnota daru/darů) Odst. 5 zákona (penzijní připojištění) Odst. 6 zákona (životní pojištění) Odst. 7 zákona (odborové příspěvky) 53 Další částky 3. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků) 34 odst. 4 zákona ( výzkum a vývoj ) Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek odčitatelných od základu daně ( ř.46 + ř.47 + ř.48 + ř.49 + ř.5 + ř.5 + ř ř.53 ) Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně ( ř.45 - ř.54 ) nebo údaj z ř. 52 přílohy č. 5 DAP Základ daně zaokrouhlený na celé sta Kč dolů 57 8 Daň podle 6 odst. zákona ODDÍL - Daň celkem, ztráta Daň podle 6 odst. zákona ( ř. 57 ) nebo částka z ř. 33 přílohy č. 3 DAP Daň ze samostatného základu daně podle 6 odst. 2 zákona (ř.48 přílohy č.4 DAP ) Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru ( ř.58 + ř.59) Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru bez znaménka mínus ODDÍL - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění Slevy na dani podle 35 odst. zákona Sleva podle 35 odst. 6, 7 a 8 2

3 Tab.č. ÚDAJE O STAROBNÍM DUCHODU A ÚDAJE O MANŽELCE ( MANŽELOVI ) Pobíral-li jste k.. zdaňovacího období starobní důchod ze sociálního zabezpečení, uveďte jehoroční výši pouze v případě, uplatňujete-li částku na ř. 64 Příjmení, jméno, titul Kateřina Slavíková manželky (manžela) Rodné číslo Kč Částka podle 35ba odst a) písm. b) zákona (na manželku/manžela) 65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela, který/která je držitelem ZTP/P) 66 písm. c) zákona (na poživatele část. invalidního důchodu) 67 písm. d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu) 68 písm. e) zákona ( na držitele průkazky ZTP/P ) 69 písm. f) zákona (studium) 7 7 písm. a) zákona (na a) Úhrn slev na dani podle 35 a 35 ba ( ř ř ř ř. 65a + ř. 65b + ř ř ř ř. 69 ) Daň po uplatnění slev podle 35 a 35 ba ( ř. 6 - ř. 7 ) Tab.č.2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI Příjmení a jméno Pavla Nováková 2 Patrik Novák 3 Dominik Novák 4 Gabriela Nováková Celkem Rodné číslo 2 925/ / / / se ZTP-P Daňové zvýhodnění na vyživované dítě Sleva na dani ( uplatněná maximálně do výše daně na ř. 7 ) Daň po uplatnění slevy podle 35c zákona ( ř. 7 - ř. 73 ) Daňový bonus ( ř ř. 73 ) Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle 35d zákona Rozdíl na daňovém bonusu ( ř ř. 76 ) Poslední známá daňová povinnost 6. ODDÍL - Dodatečné DAP Zjištěná daňová povinnost podle 4 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 74) Rozdíl řádků ( ř.79 - ř.78 ) : zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, snížení (- ) - částka daně se snižuje Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta podle 5 zákona Zjištěná ztráta podle 4 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 6) Rozdíl řádků ( ř.82 - ř.8 ) : zvýšení (+) - daňová ztráta se zvyšuje, snížení (-) - daňová ztráta se snižuje Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků ( po případné slevě na dani ) Na zbývajících zálohách zaplaceno em celkem Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle 7a zákona Sražená daň podle 36 odst. 7 zákona (státní dluhopisy) Sražená daň podle 38f odst. zákona Zaplacená daňová povinnost ( záloha ) podle 38gb odst. 5 zákona 7. ODDÍL - Placení daně Zajištěná daň plátcem podle 38e zákona Zbývá doplatit ( ř.74 - ř.77 - ř.84 - ř.85 - ř.86 - ř.87 - ř ř.89 - ř.9 ) : (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více 3-24

4 PŘÍLOHY DAP : Ve sloupci uveďte počet listů příloh : Název přílohy Příloha č. - "Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona )" Příloha č.2 - "Výpočet dílčích základu daně z pronájmu ( 9 zákona ) a z ostatních příjmů ( zákona )" Příloha č.3 - "Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období ( 4 zákona ), daně z příjmů ze zahraničí ( 38f zákona ) a daně po slevě ( 35 zákona )" včetně Samostatných listů 4. oddílu Příloha č.4 - "Výpočet daně ze samostatného základu daně podle 6 odst. 2 zákona" Příloha č.5 - "Výpočet společného základu daně manželů podle 3a zákona" Účetní závěrka a, který vede účetnictví "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů ( např. podle 38j odst. 3 zákona ) Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění. Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění. Další přílohy výše neuvedené příloh celkem 2 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAP JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ. V Bruntále dne Příjmení a jméno ÚDAJE O ZÁSTUPCI Titul Adresa - obec PSČ Ulice/č ást obce podpis a (zástupce) Telefon/mobilní telefon Číslo popisné/ orientační Pokud DAP zpracovává daňový poradce, uvede dále evidenční číslo osvědčení Za přiznanou daňovou povinnost a ztrátu vyměřil ) - dodatečně vyměřil ) podle 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD Podpis odpovědného pracovníka Přeplatek zašlete na adresu : Přeplatek vraťte na účet vedený u KB č Kód banky specifický symbol 5623 vlastník účtu Novák Pavel Měna, ve které je účet veden : Kč 2. přeplatku na dani z příjmů fyzických osob v důsledku postupu podle 3a zákona ve výši Kč Přeplatek převeďte na účet vedený u Finančního úřadu Bruntále č ke dni ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘIJMU FYZICKÝCH OSOB Podle ust. 64 odst. 4 zákona č. 337/992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení :. přeplatku na dani z příjmů fyzických osob 24 Kód banky 7, variabilní symbol ( rodné číslo ) V...dne... podpis a ( zástupce )... VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD Kč ) Označte křížkem odpovídající variantu. Otisk prezentačního razítka finančního úřadu 2) Údaj za část zdaňovacího období vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu přiznání "Prohlášení konkursu" nebo "Zrušení konkursu" nebo "Úmrtí" a dále v případech uvedených v 4 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 4

5 Výkaz o majetku a závazcích Majetek Na začátku období Na konci období Dlouhodobý hmotný majetek,, Dlouhodobý nehmotný majetek,, Peněžní prostředky v hotovosti,, Peněžní prostředky na bankovních účtech,, Cenné papíry a peněžní vklady,, Zásoby,, Pohledávky ( bez půjček ),, Úvěry a půjčky ( poskytnuté ),, Aktivní opravná položka,, Majetek celkem,, Kontrolní číslo,, Závazky Závazky ( bez úvěrů a půjček ),, Úvěry a půjčky ( přijaté ),, Pasívní opravná položka,, Rezervy,, Závazky celkem,, Rozdíl ( jmění ),, Kontrolní číslo,, Výkaz příjmů a výdajů Příjmy Na konci období Prodej zboží, Prodej výrobků a služeb, Ostatní, z toho : úroky, Uzávěrková úprava příjmů, Příjmy celkem, Kontrolní číslo, Výdaje Závěrka daňové evidence ke dni Nákup materiálu, Nákup zboží, Mzdy, Pojistné, Provozní režie, Uzávěrková úprava výdajů, z toho : odpisy dlouhodobého majetku, z toho : zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, z toho : poměrná splátka leasingové akontace, Výdaje celkem, Rozdíl mezi příjmy a výdaji, Kontrolní číslo, Pavel Novák

6 PŘÍLOHA č. Rodné číslo 789/5689 je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.3 (dále jen "DAP") Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46a odst. 3 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona). Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahranič Vedu daňovou evidenci ) Vedu účetnictví ) Uplatňuji výdaje procentem z příjmů ) x Příjmy podle 7 zákona 2 Výdaje související s příjmy podle 7 zákona 3 Pojistné Rozdíl mezi příjmy a výdaji ( ř. - ř. 2 - ř. 3 ) nebo výsledek hospodaření ( zisk, ztráta ) Úhrn částek podle 5, 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující - uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Úhrn částek podle 5, 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující - uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu ( osoby ) podle 3 zákona Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu ( osoby ) podle 3 zákona Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 3 zákona Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle 3 zákona Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období podle 4 zákona Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu, označte svůj podíl znaménkém mínus (-) Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle 7 zákona (ř. 4 + ř. 5 - ř. 6 - ř. 7 + ř. 8 + ř. 9 - ř. - ř. + ř. 2 ) 2. Doplňující údaje ( 7 zákona) B. Druh činnosti 2) Název hlavní ( převažující ) činnosti Sazba výdajů % z příjmů Příjmy Výdaje Výroba, instalace a opravy 6% elektrických strojů a přístrojů Název dalších činností % % % % Celkem /P MFin 545/P - vzor č. 2 ( ) A. Údaje o obratu a odpisech Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitostí OKEČ

7 C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Datum zahájení podnikání.2.27 Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti činnosti D. Tabulka pro y, kteří vedou daňovou evidenci podle 7b zákona Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle 7b zákona. Údaje vyplňte, prosím, v celých korunách. Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období. Dlouhodobý hmotný majetek 2. Peněžní prostředky v hotovosti *) 3. Peněžní prostředky na bankovních účtech *) 4. Zásoby 5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 6. Ostatní majetek *) 7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 8. Rezervy 9. Mzdy *)označené údaje jsou nepovinné E. Úpravy podle 5, 23 zákona 2) č.ř Popis úpravy podle 5, 23 zákona zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji uvede v celých Kč č.ř Popis úpravy podle 5, 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji F.Údaje o účastnících sdružení 2) Jste-li účastníkem sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení. Jméno Příjmení DIČ Podíl na příjmech v % Podíl na výdajích v % G. Údaje o spolupracující osobě 2) Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle 3 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě. Jméno Příjmení DIČ uvede v celých Kč Podíl na příjmech a výdajích v % 2 H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje 2) Jste-li spolupracující osoba podle 3 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje. Jméno Příjmení I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde jste komplementářem, a výše vašeho podílu v procentech ) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající varantu a označte křížkem. 2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu 2) ( 2 ) DIČ DIČ % Podíl na příjmech a výdajích v %

8 PŘÍLOHA č. 2 Rodné číslo 789/5689 je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.3 (dále jen "DAP") Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46a odst. 3 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) a z ostatních příjmů ( zákona). Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu ( 9 zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí ) Uplatňuji výdaje procentem z příjmů ( 3 % ) Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů ) 2 Příjmy podle 9 zákona 22 Výdaje podle 9 zákona Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 2 - ř. 22) nebo výsledek hospodaření před zdanění (zisk,ztráta) Úhrn částek podle 5, 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk,ztráta). Úhrn částek podle 5, 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk,ztráta). Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle 9 zákona (ř ř ř. 25) Rezervy na začátku zdaňovacího období Rezervy na konci zdaňovacího období 2. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z ostatních příjmů ( zákona) Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí Druh příjmů podle odst. zákona Příjmy Výdaje Rozdíl (sloupec 2-sloupec 3) Kód 2) Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů xxxx Příjmy podle zákona Výdaje podle zákona ( maximálně do výše příjmů ) Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle zákona (ř ř. 28) ) Označte křížkem odpovídající variantu. 2) Pokud jste uplatnili výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". Pokud příjmy plynou z majetku, který je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "s". Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "z" /P2 MFin 545/P2 - vzor č. 2 ( )

9 PŘÍLOHA č. 3 je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.3 (dále jen "DAP") Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení 46a odst. 3 zákona č. 337/992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období ( 4 zákona ), daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí 38f zákona ) a daně po slevě ( 35 zákona ). Daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období Procento daně ze základu daně (ř. 57 DAP děleno ř. 42 DAP, násobeno stem). Jestliže takto zjištěno procento je menší než 5%, použije se pro výpočet daně ze zbývajících částí příjmů sazba daně ve výši 5% Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. ) Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. 3 násobeno ř. 32, děleno stem) Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období, snížený o příslušnou část výdajů, na který je uplatňován zápočet daně zaplacené v zahraničí Poměrná část daně zaplacené v zahraničí z úhrnu zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období v souladu se smlouvou Procento z úhrnu zbývajících částí příjmů (ř. 34 děleno ř. 32, násobeno stem) Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 33 násobeno ř.36, děleno stem) Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. 35 maximálně však do výše ř. 37) Rozdíl řádků (ř ř. 38) je větší než nula. V případě, že rozdíl řádků (ř ř. 38) je menší než nula, řádek proškrtněte Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období po zápočtu daně zaplacené v zahraničí (ř ř. 38). Pokud vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveďte nulu. 2. Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese Tabulka 3,% manžel/ manželka Dílčí základ daně podle 6 zákona po vynětí 2 Dílčí základ daně nebo ztráta podle 7 zákona po vynětí 3 Dílčí základ daně podle 8 zákona po vynětí 4 Dílčí základ daně nebo ztráta podle 9 zákona po vynětí 5 Dílčí základ daně podle zákona po vynětí Rodné číslo 789/5689 Tabulku č. 3 vyplňte pouze, pokud použijete metodu vynětí s výhradou progrese a současně uplatňujete výpočet společného základu daně manželů podle 3a zákona a dále pokračujte ve výpočtu na ř. 3 a následujících. V ostatních případech výpočet metody vynětí s výhradou progrese proveďte na ř. 3a následujících Příjmy po vynětí podle 6 zákona (ř úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 6 zákona ) Příjmy po vynětí podle 7 až zákona (ř. 4 - úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle 7 až zákona ) Základ daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (ř. 3+ kladný ř. 32) 34 Základ daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí snížený o nezdanitelné částky základu daně a odčitatelné položky ( ř ř ř. 44 ) Sazba celkového daňového zatížení - (ř. 57 DAP děleno ř. 56 násobeno stem ) Daň ze základu daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí ( ř. 34 násobeno ř 35 děleno stem ) ( ),

10 3. Daň ze zbývající části příjmů dosažených za více zdaňovacích období a po vynětí Daň podle 6 odst. zákona nebo daň po případném vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí ( ř. 57 DAP nebo ř. 36 ) Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. 33 nebo ř. 3) Daň po slevách (ř ř. 38 ) Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí Podle 38f odst. 7 zákona se metoda prostého zápočtu provádí za každý stát samostatně. Proto v případě, že Vám plynou příjmy z více států, použijte k výpočtu za každý další stát Samostatný list 4.oddílu Přílohy č. 3 zveřejněný na webové adrese v nabídce Daně a cla, Daně, Tiskopisy ke stažení. Kód státu 32 Příjmy ze zdrojů v zahraničí, u nichž se použije metoda zápočtu 322 Výdaje 323 Daň zaplacená v zahraničí Koeficient zápočtu [(ř ř. 322) děleno ( ř příjmy vyňaté ) násobeno stem ] 324,% 325 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 37 násobeno ř. 324, děleno stem) 326 Daň uznaná k zápočtu (ř. 323 maximálně však do výše ř. 325) 327 Rozdíl řádků (ř ř. 326) 328 Daň uznaná k zápočtu ( úhrn řádku 326 i ze samostatných listů ) 329 Daň neuznaná k zápočtu ( úhrn řádku 327 i ze samostatných listů ) 33 Rozdíl řádků (ř.32 - ř.328 ) ( 2 )

11 PŘÍLOHA č. 5 Rodné číslo Výpočet společného základu daně manželů podle 3a zákona 789/5689 je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období MFin 545 vzor č.3 (dále jen "DAP") ÚDAJE O MANŽELCE/MANŽELOVI Příjmení, jméno, titul Adresa bydliště ( trvalého pobytu ) v den podání DAP Místně příslušný pro podání DAP Společný základ daně manželů Nezdanitelné části základu daně podle 5 zákona 58 Odst. zákona (hodnota daru/darů ) 59 Odst. 3 a odst. 4 zákona (odečet úroků) 5 Odst. 5 zákona (penzijní připojištění) 5 Odst. 6 zákona (životní pojištění) 52 Odst. 7 zákona (odborové příspěvky) Úhrn nezdanitelných částí základu daně ( ř.58 + ř.59 + ř. 5 + ř.5 + ř.52 ) 59 Další částky 52 Součet ( ř. 56 sl. + ř. 56 sl. manželka/manžel ) Hraniční 2, Malá Morávka Bruntále Částky uvádějte v celých Kč.. Součet dílčích základů daně podle 6 až zákona upravených podle 5 a 23 zákona Dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle 6 zákona ( ř. 36 ) Dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle 7 zákona ( kladný ř. 37 ) Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle 8 zákona ( ř. 38 ) Dílčí základ daně z pronájmu podle 9 zákona ( kladný ř. 39 ) Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle zákona ( ř. 4 ) Součet dílčích základů daně podle 6 až zákona ( ) Částka podle 5 Kateřina Slavíková DIČ / Rodné číslo + manželka/manžel manžel/ manželka Vyplní manželka/manžel v celých Kč v celých Kč v celých Kč v celých Kč 4. Úhrn nezdanitelných částí základu daně podle 5 zákona za oba manžele + manželka/manžel 54 Úhrn ( ř. 53 sl. + ř. 53 sl. manželka/manžel ) 5. Společný základ daně manželů snížený o nezdanitelné části základu daně + manželka/manžel 55 Společný základ daně ( ř ř. 54 ) 6. Polovina společného základu daně manželů (jedna polovina z ř. 55 ) 34 odst. zákona 34 odst. 4 zákona ( výzkum a vývoj ) ( ř ř ř ř. 59 ) /P5 MFin 545/P5 - vzor č. 2 ( ) fianční úřad

12 HHHHHHHHHHHHHHHH Nastavení psacího stroje HHHHHHHHHHHHHHHH. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné ( OSVČ ). Příjmení 2. Jméno 3. Titul Novák 5. Ulice Hraniční 7. Obec Malá Morávka 2. Jsem em daně z příjmů stanovené paušální částkou : ano Pavel 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání x ne 3. Účtování v hospodářském roce ( 7 odst. 4 zák. č. 586/992 Sb. ) x 3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 26 podle 5 odst. zákona č. 589/992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6. Číslo popisné/orient. 2 PSČ (Post code) Datum narození Telefon Stát 9. V roce 26 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost : x jen hlavní jen vedlejší ano ne. Daňové přiznání zpracovává a 4. Datum posledního ( opětovného ) zahájení předkládá daňový poradce : x samostatné výdělečné činnosti :.2.26 ano ne ze dne. Jsem povinen / povinna podávat 5. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení lhůty pro daňové přiznání : x předložení daňového přiznání : ano ne 6. Protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou předložen dne : ČR Rodné číslo 789/5689 Variabilní symbol hlavní i vedlejší prodlouženo do dne Podle ustanovení 9 odst. 6 písmeno a) až f) zákona č. 55/995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsem v roce 26 : vykonával/a zaměstnání s příjmem dosahujícím alespoň 9 84,- Kč ( nutné doložit spolu s Přehledem ) : 7. Měl/a jsem nárok na výplatu částečného nebo plného inval. důchodu nebo mi byl přiznán starobní důchod : 8. Měl/a jsem nárok na rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu : 9. Vykonával/a jsem vojenskou službu v ozbrojených silách ČR : 2. Byl/a jsem nezaopatřeným dítětem podle 2 odst. 3 písm. a) zák. č. 55/995 Sb. 2. Byl/a jsem ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než 3 měsíce : 22. Příjmy : Kč Výdaje : Kč = 24. Příjmy (22 ) po odpočtu Výdajů ( 23 ) Kč od od od od od ano - - do od do hlavní vedlejší hlavní vedlejší 29. Určený vyměřovací základ Kč 32. Rozdíl mezi Pojistným ( 3 ) a Úhrnem 3. Úhrn záloh záloh ( 3 ) 3. Pojistné Kč Kč = do od do od do do od do do od do 4. Údaje o příjmech a výdajích OSVČ za rok 26 a další údaje podle 5 odst. zák. č. 589/992 Sb. 25., v nichž jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost : 25a., v nichž jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část měsíce : 26. Průměrný měsíční příjem 6 8 Kč hlavní činnost vedlejší činnost 26a. Rozdělení příjmů po odpočtu výdajů : Kč Kč Poznámka : hlavní činnost vedlejší činnost řádky (26a) a (27a) se 27. Vypočtený vyměřovací základ : Kč Kč vyplňují pouze v případě, hlavní činnost vedlejší činnost byla-li vykonávána hlavní i vedlejší činnost ( čtěte 27a. Dílčí vyměřovací základ : Kč Kč pokyny ) 28. Minimální vyměřovací základ : Kč ČSSZ II/27 do ne strana

13 HHHHHHHHHHHHHHHH Nastavení psacího stroje HHHHHHHHHHHHHHHH 5. Způsob použití přeplatku Přeplatek ve výši : 5435 Kč použijte na úhradu záloh na pojistné roku 27, na měsíce : Zbývající část přeplatku : a) X vraťte na účet Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 26-2.strana Rodné číslo OSVČ 789/5689 IBAN ( mezinárodní číslo účtu použijte při platbě do ciziny ) Předčíslí účtu Číslo účtu Kód banky / Variabilní symbol 2327 Specifický symbol 5623 b) pošlete poštovní poukázkou na adresu : Příjmení Jméno Titul Ulice Číslo popisné/orient. Obec PSČ ( Post code ) Stát 6. Výše zálohy na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ( DP ) a nemocenské pojištění ( NP ) na rok 27 Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 27 považován/a za OSVČ vykonávající : x hlavní činnost vedlejší činnost 33. Nejnižší měsíční vyměřovací základ : 3 4 Kč 34. Nejnižší měsíční záloha na pojistné na DP : 9 Kč Nejnižší měsíční pojistné na NP OSVČ : 34 Kč = 36. Celkem 34 Kč 7. Údaje o OSVČ, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo Příjmení Jméno Titul Datum narození Ulice Číslo popisné/orient. Obec PSČ ( Post code ) Stát 8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ v roce 26 Vzhledem k tomu, že jsem v roce 26 nedosáhl/a z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zákonem sanoveného příjmu pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podání tohoto Přehledu : 9. Podpisy a razítka Název příslušné OSSZ/PSSZ Bruntále ano ne x Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé, a že OSSZ/PSSZ ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a. Datum vyplnění formuláře příloh Datum přijetí formuláře Podpis (a razítko) OSVČ Podpis a razítko OSSZ strana 2

14 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Kód : PŘEHLED za rok 26 Datum podání přehledu (vyplňuje VZP) Razítko podatelny VZP, podpis o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné ( 24 odst. 2 a 3 zák. č. 592/992 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) Typ PŘEHLEDU (nehodící se škrtněte): řádný - xxxxxxx Příjmení a jméno : Číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo) Novák Pavel, 789/5689 Adresa trvalého pobytu: Malá Morávka, Hraniční 2 PSČ: 7932 Tel : Adresa místa podnikání : Malá Morávka, Hraniční 2 PSČ: 7932 Tel : Adresa pro doručování, na kterou má být zasílána korespondence, je-li odlišná od trvalého pobytu: PSČ: DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ jsem podal u FÚ dne : DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ mělo být podáno dne : XXX - NEMÁM daňového poradce ( nehodící se škrtněte ) V roce 26 jsem změnil zdravotní pojišťovnu ( zakroužkujte ) : Přeplatek (zakroužkujte písmeno u správného výrazu): A - NEMÁM přeplatek pojistného C - ŽÁDÁM o vrácení přeplatku ve výši 9369, Kč. XXX - NE B - NEŽÁDÁM o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období. Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů. Pojistné ( zálohy na pojistné ) platím (označte písmeno u správného výrazu a doplňte příslušné údaje : ) a - Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 3) kusů těchto poukázek. b - Bezhotovostním převodem z účtu č směr.kód banky PROHLÁŠENÍ (zakroužkujte písmeno u správného výrazu): B - V roce 26 jsem byl souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán a samostatná výdělečná činnost byla: a - HLAVNÍM ZDROJEM PŘÍJMU v měsících : b - VEDLEJŠÍM ZDROJEM PŘÍJMU v měsících : A - V roce 26 jsem nebyl souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnán. C - Patřil jsem mezi osoby, za které platil pojistné i STÁT (viz bod 9 Poučení ) v měsících D - Patřil jsem mezi osoby, kterým NEBYL STANOVEN minimální vyměřovací základ v měsících Při zakroužkování bodu D zakroužkujte písmeno podle bodu 9 Poučení : XXPODÁVÁM daňové přiznání a b c d e f razítko finančního úřadu ( viz body,2 Poučení ) Pokud zakroužkujete písmeno f, uveďte rodná čísla dětí : Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé a že ohlásím VZP všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl. Dne : Podpis :...

15 ODDÍL A - Pojistné OSVČ rodné číslo : 789/5689 Řádek Text Vyplní pojištěnec ( Kč, měsíce ) Záznamy VZP 2424 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 26 ( viz bod 3 Poučení ) Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné výdělečné činnost v roce 26 ( viz bod 3 Poučení ) kalendářních, ve kterých v roce 26 trvala samostatná výdělečná 4 činnost. 5 Z toho počet, kdy byla OSVČ pojištěna u VZP ČR. 6a kalendářních, ve kterých byla samostatná výdělečná činnost v roce 26 hlavní zdrojem příjmů. Neuvádějí leden - březen 26 se takové měsíce, ve kterých OSVČ patřila po celý kalendářní měsíc mezi osoby, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovac duben - prosinec 6b základ ( viz bod 9 a Poučení ) 26 9 ( 97,5 x řádek 6a ) + ( 947 x řádek 6b ) 2 řádek - řádek ,5 x řádek 2 4 Pokud je tato částka menší než částka řádku 9, zapíše se částka řádku 9. Pokud je tato částka větší než 486, zapíše se částka ( řádek 4 x řádek 5 ) / řádek Pojistné za rok ,35 x řádek 5 Zaokrouhleno na korunu nahoru. ODDÍL C - Přeplatek - doplatek Řádek Text Vyplní pojištěnec ( Kč, měsíce ) Úhrn zaplacených záloh na pojistné za měsíce roku 26, odvedených na účet VZP 4 ČR, a nevráceného přeplatku podle PŘEHLEDU za rok 25, použitého na úhradu 3884 záloh v roce 26 ( viz bod 6 Poučení ). Záznamy VZP 43 + = PŘEPLATEK - = DOPLATEK Doplatek je nutno poukázat na účet územního pracoviště VZP nejpozději do 8 dnů po podání daňového přiznání za rok 26. ODDÍL D - Nová výše zálohy Řádek řádek 4 - řádek 6 Nová výše zálohy OSVČ Text 9369 Vyplní pojištěnec ( Kč, měsíce ) Záznamy VZP 5,35 x,5 x řádek 2 Z = řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru. Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 36 Kč ( viz bod Poučení ): (zakroužkujte písmeno u správného výrazu ) a) jsem OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ ( viz bod 9 Poučení ), zapíše se částka vypočtená podle vzorce b) jsem OSVČ, pro kterou platí minimální vyměřovací základ, zapíše se částka 36 Kč ( viz bod Poučení ) Pokud záloha vyjde větší než 5 468, zapíše se

16 Platební kalendář daňových povinností Poplatník : Novák Pavel, Celková daňová povinnost : Měsíc Daň z Sociální Zdravotní příjmu pojištění pojištění 3. březen den po datu odevzdání daňového přiznání den po datu odevzdání přehledu na soc.správu duben duben květen červen červen červenec srpen září září říjen listopad prosinec prosinec leden únor březen březen 28 **TENTO SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ PLATÍ PRO POPLATNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ STANOVEN NA BŘEZEN ***ZNAMÉNKO MÍNUS ZNAČÍ PŘEPLATEK

17 Platební kalendář daňových povinností Poplatník : Novák Pavel, Celková daňová povinnost : Měsíc Daň z Sociální Zdravotní příjmu pojištění pojištění 3. červen den po datu odevzdání daňového přiznání den po datu odevzdání přehledu na soc.správu červenec červenec srpen září září říjen listopad prosinec prosinec leden únor březen březen duben květen červen červen 28 **TENTO SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ PLATÍ PRO POPLATNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ STANOVEN NA ČERVEN ***ZNAMÉNKO MÍNUS ZNAČÍ PŘEPLATEK

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Rícanech ˇ ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 3 4 5 6 7 8 9 Rodné číslo 3 4 5 6 / 7 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Melníce ˇ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifikační číslo C Z 6 9 9 4 8 9 7 6 2 Rodné číslo 6 9 9 4 / 8 9

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Brandyse n.l. Stare Boleslavi Daňové identifikační číslo C Z 5 9 9 3 4 Rodné číslo 5 9 9 / 3 4 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Chebu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 3 2 Rodné číslo 7 3 / 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP 2 )

Více

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen "DAP" 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká.

Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne nebo jeho část 2 ) od. dále jen DAP 1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi. Úzká. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 550923073 02 Rodné číslo 550923 / 073 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Velkém Meziříčí 0 Daňové identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 0

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné

Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z Rodné Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno IV 01 Daňové identifikační číslo C Z 8803180780 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné dodatečné X Důvody

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ..7/.5./34.45 Inovujeme, inovujeme Šablona III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná pro celou

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob 5405_18_2AK.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro v Břeclavi Daňové identifikační číslo

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifi kační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 2 Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro/specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Nymburku Daňové identifikační číslo C

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ 5405_4.pdf Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP ) prohlášení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 215. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) TYP: 1 daňové identifikační číslo C Z 6 5 2 1 2 1 5 4 2 1.Přílohy 1.1.Příloha 1 2 rodné číslo 6 5 2 1 2 / 3 typ daňového přiznání 1 5 4 2 Nehodící se škrtněte řádné opravné dodatečné Otisk prezentačního razítka

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 213. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2011 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2011 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis OSSZ.pdf P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 20 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis řádný opravný 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo 1. Příjmení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP

P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka finančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis dz_12ossz.pdf Nastavení psacího stroje P ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2012 podle 15 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis řádný opravný 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

PŘÍLOHA č. 1. Jednotný registrační formulář

PŘÍLOHA č. 1. Jednotný registrační formulář PŘÍLOHA č. 1 Jednotný registrační formulář PŘÍLOHA č. 2 Daňové přiznání k dani silniční PŘÍLOHA č. 3 Účtový rozvrh Účtový rozvrh Stránka: 1/1 Účet Popis druh 022 Samostatné movité věci a

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 e 09OSSZ.pdf ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 10OSSZ.pdf

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identiþ kační číslo 02 Rodné číslo / Otisk prezentačního razítka Þnančního úřadu P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob dále jen DAP za zdaňovací období (kalendářní

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 89_323_7_pokyny_k_prehledu_za_rok_2010_def_indd.pdf ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 89_323_8_1_2012_4AK_pokyny_k_prehledu_2011.pdf

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ 5466_3.pdf Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0a Vyúčtování řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 č.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 č.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více