Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:"

Transkript

1 7.RÁMCOVÝ PROGRAM Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace se skládá ze dvou částí, a to 7. RP podle smlouvy o Evropských společenstvích a 7. RP podle smlouvy o Euratomu. Podporovat se budou především obecné činnosti jako nadnárodní spolupráce v rámci témat stanovených evropskou politikou, výzkum motivovaný samotnými vědci a realizovaný na podnět výzkumné obce, individuální podpora jednotlivých výzkumných pracovníků a budování výzkumných zařízení. Hlavními aktivitami šestého rámcového programu (6. RP) v období bylo zapojování širokého spektra odborníků a orientoval se na tzv. Integrované projekty a Sítě excelance. Důraz byl kladen právě na zapojení malých a středních podniků do projektů. Česko se počtem účastí na projektech šestého rámcového programu řadí na 22. místo v EU. České týmy, kterých je kolem 594, se podílí na 485 projektech 6. RP. Celkový rozpočet těchto projektů činil 98,46 mil Eur a Evropská komise poskytla podporu ve výši 70,63 mil Eur, tj. 2 mld. Kč.

2 Hlavním rysem sedmého rámcového programu je podstatné zjednodušení jeho fungování ve srovnání s předcházejícími programy. Týká se to celého cyklu financování, včetně zjednodušení schémat financování, administrativních a finančních pravidel a postupů a rovněž srozumitelnosti a praktické použitelnosti dokumentů. Přihlašování bude už zcela elektronizováno s informační podporou přes e- mail a telefonní linku. Výzkumné instituce budou moci navrhovat výši financování svých projektů na základě vlastního schématu financování své instituce. Vznikla i nová instituce tzv. Sociální platformy, umožňující dialog mezi výzkumníky a představiteli občanské společnosti o směrech a uplatnění výsledků výzkumu. Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky: Spolupráce Bude podpořena celá řada výzkumných činností prováděných v rámci nadnárodní spolupráce, od projektů a sítí založených na spolupráci po koordinaci výzkumných programů. Nedílnou součástí této akce je mezinárodní spolupráce mezi EU a třetími zeměmi. Myšlenky Nezávislá Evropská rada pro výzkum by měla podporovat hraniční výzkum řízený výzkumnými pracovníky a prováděný jednotlivými týmy, které si konkurují na evropské úrovni ve všech vědeckých a technických oblastech, včetně strojírenství, sociálně-ekonomických a humanitních věd. Lidé Posíleny budou činnosti podporující odbornou přípravu a profesní rozvoj výzkumných pracovníků, tzv. akce Marie Curie, přičemž se větší pozornost věnuje klíčovým aspektům rozvoje dovedností a profesního vývoje. Je třeba motivovat jednotlivce, aby se stali výzkumnými pracovníky a snažit se, aby Evropa byla pro nejlepší výzkumné pracovníky co nejpřitažlivější. Kapacity V rámci tématu kapacity by mělo být optimalizováno využití a vývoj výzkumných infrastruktur. Je třeba posílit inovační kapacity malých a středních podniků a jejich schopnosti využít ve výzkumu ke svému prospěchu. Měl by se podporovat převážně vývoj regionálního výzkumu. Dále existuje zvláštní program Společné výzkumné centrum, který má za úkol poskytovat vědeckou a technickou podporu pro tvorbu politik Společenství a reagovat na nové politické požadavky. Zaměřuje se na posílení otázek společenského zájmu, které mají výzkumnou složku a význam pro celé Společenství a rozvoj partnerství s výzkumnými středisky, vysokými školami, průmyslem a orgány veřejné správy. Rozpočet na tento program činí mil. Eur.

3 Dalším zvláštním programem je EURATOM pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie na léta Komise navrhuje transformovat inovace energetických technologií pomocí Evropského strategického plánu pro energetické technologie (SET-Plan), který by se měl zaměřit na rozvoj širokého portfolia technologií. Příkladem takových rozsáhlých iniciativ by mohly být Biorafinerie; Udržitelné využívání uhlí a zemního plynu; Palivové buňky a vodík; IV. generace jaderného štěpení. Rozpočet na tento program činí 2,751 mld. Eur na léta a zbývajících 1,31 mld. Eur je naplánováno na program EURATOMu na léta Výběrový proces bude dvoukolový. Vyhlášení prvních výzev se uskutečnilo již v prosinci Termín podání vědecko-technické části projektů do prvního kola je do poloviny dubna 2007, hodnocení prvního kola se uskuteční v květnu Termín podání kompletních projektů do druhého kola je předpokládán na začátek října 2007, hodnocení druhého kola na začátku prosince a vyhlášení výsledků koncem prosince Jednokolový výběrový proces začal taktéž vyhlášením výzev v prosinci 2006, termín podání vědeckotechnické části projektů do prvního kola bude září 2007 a hodnocení proběhne v říjnu Vyhlášení výsledků bude v polovině prosince Další informace lze získat na Nejvyšší celková částka pro finanční účast Společenství v 7. RP je aktuálně milionů Eur. Finance jsou rozděleny následovně: Spolupráce mil. Eur Myšlenky mil. Eur Lidé mil. Eur Kapacity mil. Eur Nejaderné činnosti Společného výzkumného střediska mil. Eur České podniky se mohou zapojit hlavně do programu Spolupráce, kde probíhají aktuální výzvy k příjmu žádostí (viz Monitoring s. 23). Program spolupráce má následující tématické okruhy: Zdraví Důraz bude kladen na translační výzkum, převádění základních objevů do klinických aplikací, vývoj a validaci nových terapií, metod pro zlepšení zdraví a prevenci, diagnostické nástroje a technologie, jakož i udržitelné a efektivní systémy zdravotní péče. Bude se zabývat získáváním a analýzou údajů pro pokrok při experimentech v biomedicínském výzkumu, ve vývoji a ověřování biologických metod a modelů včetně využívání simulací apod. Dále vytvářet a analyzovat velké množství údajů potřebných k lepšímu pochopení složitých regulačních sítí tisíců genů a genových produktů ovládajících důležité biologické procesy, prozkoumat procesy zdravého stárnutí a způsob, jakým geny a prostředí ovlivňují mozkovou činnost atd.

4 Potraviny, zemědělství a biotechnologie Inovace a pokrok ve znalostech o produkci a využívání biologických zdrojů poskytnou základ pro nové, ekologické produkty. Napomůže to zvyšování konkurenceschopnosti evropských biotechnologických a potravinářských společností, zejména technicky vyspělých malých a středních podniků. Výzkum bezpečnosti potravinových a krmivových řetězců, chorob souvisejících se stravou, volby potravin a vlivu potravin a výživy na zdraví napomůže v boji s poruchami, které souvisejí s potravinami, např. s obezitou, alergiemi a infekčními chorobami apod. Dopadem by měla být vyšší nabídka biopotravin na trhu. Informační a komunikační technologie Má posílit výzkum v silných oblastech evropského průmyslu, jako jsou telekomunikace, nanoelektronika, mikrosystémy, zvýšit kapacity v komplexních více oborových oblastech, jakými jsou biotechnologie, medicína, materiálové technologie, ale také automobilový letecký a farmaceutický průmysl. Chce přiblížit technologii lidem, skrýt technologickou složitost a podle potřeby zdůraznit jejich dostupnost. Věnovat se bude posouvání hranic miniaturizace, usnadnění zapojování IKT do řady aplikací, všudypřítomný přístup prostřednictvím heterogenních sítí pevných, mobilních, bezdrátových a vysílacích sítí dosahujících z osobní oblasti až do regionální a globální oblast apod. Prostor bude dán novým systémům a službám v oblastech veřejného zájmu, integracím nových technologií a iniciativ, jako je asistované žití v domácím prostředí, novým mediálním vzorům i vytváření interaktivního digitálního obsahu apod. Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Tento program si klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zajištění jeho transformace z průmyslu založeného na zdrojích na průmysl založený na znalostech. To bude zahrnovat modernizaci stávající základny malých a středních podniků. Významná je oblast inteligentních nanonástrojů a nano zařízení i oblast technických textilií a strojírenství, které budou profitovat z nových výrobních postupů, materiálů a produktů. Zahrnuje oblasti činnosti: Nanovědy a nanotechnologie se soustřeďuje na výzkum nových znalostí o vysoce výkonných materiálech pro nové výrobky a procesy, vytváření podmínek pro výrobu založenou na znalostech nanotechnologie, včetně budování, vývoje a ověřování platnosti nových vzorů apod. Tyto nové znalosti a technologie se budou efektivně zavádět do zdravotnictví, stavebnictví, dopravy, energetiky, chemie, životního prostředí, textilního a oděvního průmyslu, celulózy, strojírenství, papírnictví atd. Energetika Evropa dosáhla světového prvenství v řadě energetických technologií. Je průkopníkem v moderních technologiích v oblasti obnovitelných zdrojů energií, například v bioenergetice a větrné energetice. Radikální transformace energetických systémů vyžaduje nové technologie s riziky, která jsou příliš vysoká a jejichž přínos je příliš nejistý na to, aby soukromé firmy poskytly všechny investice potřebné pro výzkum a vývoj. Nejdůležitější součástí tohoto programu jsou obnovitelné zdroje a energická účinnost u konečného uživatele. Zahrnuje následující tematické okruhy: Vodíkové a palivové články,

5 výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobu obnovitelných paliv, obnovitelné zdroje pro ohřev a chlazení, technologie zachycování a uchovávání CO 2 pro výrobu elektřiny s nulovými emisemi, technologie čistého spalování uhlí, inteligentní energetické sítě, znalosti pro vytváření energetické politiky apod. Životní prostředí Výzkum bude podporovat zlepšování znalostí o vzájemném působení klimatu, biosféry, ekosystémů a lidských činností a vyvíjení nových technologií, nástrojů a služeb pro integrované řešení globálních environmentálních otázek. Důraz bude kladen na předvídání změn klimatu a ekosystému, na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování environmentálních tlaků a rizik, včetně zdravotních rizik, jakož i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí. Zaměřovat se bude na znečištění vzduchu, půdy a vody, na změny složení atmosféry a koloběhu vody, vzájemné působení podnebí, zemského povrchu a oceánu; interakce environmentálních podnětů způsobujících stres s lidským zdravím, zlepšení bezpečnosti proti katastrofám souvisejících s geologickým nebezpečím, apod. Dále se bude zabývat řízením vodních zdrojů, nakládáním s odpady a prevencí odpadů, posuzováním trendů v biologické rozmanitosti moří apod. Doprava Cílem je vyvíjet na základě technologického pokroku integrované, ekologičtější a inteligentnější evropské dopravní systémy ve prospěch občanů a společnosti, s ohledem na životní prostředí a přírodní zdroje, a zajišťovat a dále rozvíjet vedoucí roli, kterou získal evropský průmysl na světovém trhu. Podporovat se bude snížení emisí a rušení hlukem, zvyšování efektivity letových řádů, zvýšení pohodlí cestujících, zlepšení služeb poskytovaných za letu a efektivnější odbavování cestujících, snižování, zlepšení opatření na ochranu cestujících, posádky, letadla a systému letecké dopravy apod. U pozemní dopravy je prioritní dosažení snížení environmentálního a hlukového znečištění, vývoj ekologických a výkonných motorů, vývoj inovačních, intermodálních a interoperabilních regionálních a vnitrostátních dopravních sítí, infrastruktur a systémů v Evropě. U podpory evropského globálního satelitního navigačního systému (Galileo) je cílem efektivní využití satelitní navigace a podpora pro definici technologií druhé generace. Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Hlavním cílem tohoto programu je pochopení složitých a vzájemně souvisejících sociálněekonomických výzev, s nimiž je Evropa konfrontována, jako je růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelnost, kvalita života a celosvětová vzájemná závislost, zejména s ohledem na poskytnutí zdokonalené znalostní základny pro politiky v dotyčných oblastech. Má rozvíjet a integrovat výzkum v záležitostech ovlivňujících růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Bude se zaměřovat na dvě klíčové a vzájemně související otázky pokračujícího vývoje evropských sociálně-ekonomických modelů a hospodářské a sociální soudržnosti v rozšířené EU. Cílem je také zhodnotit trendy evropské společnosti jako stárnutí a migrace; životní styl, práce, rodina, otázky rovnosti žen a mužů, zdraví a kvalita života; trestná činnost a patří sem i vzájemné

6 působení kultur a otázky související s ochranou základních práv a boj proti rasismu a nesnášenlivosti apod. Důležitým úkolem je i pochopení měnícího se vzájemného působení a vzájemné závislosti mezi regiony. Zaměří se na nový typ evropského občanství, efektivní a demokratické vládnutí a budování společného porozumění. Je potřeba studovat rozdílné a společné prvky, co se týče kultury, institucí, historie, jazyků a hodnot. Do okruhy je zahrnována i role médií, umění a literatury v rámci sociokulturních kontextů. Vesmír Následující program bude podporovat evropský kosmický program se zaměřením na aplikace, jako je globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES). Evropský průmysl bude mít prospěch z výzkumu i technologického rozvoje. Tento cíl zahrnuje rozvoj inovativní družicové komunikační služby, podporu při koordinaci úsilí ve vývoji vesmírných teleskopů a detektorů, jakož i při analýze údajů ve vědách o vesmíru, výzkum a technologický rozvoj k posílení přítomnosti ve vesmíru, vesmírné dopravy apod. Bezpečnost Má za úkol vyvinout technologie a znalosti k zajištění bezpečnosti občanů před hrozbami, jako je terorismus, přírodní pohromy a trestná činnost s ohledem na základní lidská práva a soukromí, zajistit optimální a koordinované využívání dostupných technologií ve prospěch civilní bezpečnosti Evropy, podněcovat spolupráci poskytovatelů a uživatelů řešení v oblasti civilní bezpečnosti. Evropa musí zlepšit soudržnost výzkumného úsilí, a to rozvíjením účinných institucionálních opatření a podněcováním různých vnitrostátních a mezinárodních činitelů ke spolupráci a koordinaci s cílem vyhnout se zdvojování a dosáhnout maximální součinnosti v poskytování technologických řešení pro civilní ochranu, včetně biologické bezpečnosti a ochrany proti rizikům vyplývajícím z trestné činnosti a teroristických útoků. Zdroj: Technologické centrum AV ČR 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více