Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze"

Transkript

1 Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte, zda se žádná jeho část při přepravě nepoškodila. V případě jakýchkoliv vad ihned kontaktujte dodavatele. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny části stroje. Před používáním stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze pro seznámení se strojem. Při použití příslušenství nebo výměně opotřebovaných dílů za nové používejte pouze originální díly společnosti Woodster. Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho specializovaného prodejce. Při objednávání náhradních dílů specifikujte číslo dílu, typ stroje a rok jeho výroby.

2 Vážený zákazníku: Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým strojem společnosti Scheppach. Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto stroje odpovědný za škody, ke kterým dojde na samotném stroji nebo ve spojení s tímto strojem v případě že: je se strojem nesprávně manipulováno, nejsou dodrženy pokyny pro použití tohoto stroje, jsou prováděny neoprávněným personálem, je provedena instalace nebo výměna neoriginálních náhradních dílů, je stroj nesprávně použit, dojde k selhání elektrického systému kvůli nedodržení elektrických specifikací a norem VDE 0100, DIN / VDE Doporučení: Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte celý návod k obsluze. Tento návod k obsluze je určen pro usnadnění vašeho seznámení se strojem a využití jeho možností použití. Návod k obsluze obsahuje důležité informace týkající se bezpečného, správného a ekonomického použití vašeho stroje, zabránění nebezpečí, úspory nákladů na opravu, snížení doby nečinnosti a zvýšení spolehlivosti a životnosti stroje. Je nutné, abyste vždy dodržovali nejen bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu, ale i předpisy platné ve vaší zemi, které se vztahují k činnosti stroje. Návod k obsluze vložte do průhledné umělohmotné složky pro ochranu před špínou a vlhkostí a uchovávejte ho v blízkosti stroje. Před použitím stroje je nutné, aby si veškerý personál určený pro obsluhu stroje pozorně přečetl celý návod a dodržoval všechny pokyny, které jsou v něm uvedeny. Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které byly vyškoleny v jeho použití a informovány o možných nebezpečích a rizikách. Obsluha stroje musí splňovat minimální požadovaný věk. Kromě bezpečnostních předpisů uvedených v tomto návodu a speciálních předpisů platných ve vaší zemi je rovněž nutné dodržovat obecně platná technická pravidla pro použití dřevoobráběcích strojů. Obsah: Obecné informace 1 Bezpečnostní pokyny 3 Správné použití 3 Zbývající nebezpečí 4 Obsah dodávky 5 Technická data 5 Montáž 7 Uvedení stroje do provozu 9 Provozní pokyny 12 Spojování dřeva 14 Údržba 17 Speciální příslušenství 17 Prohlášení o shodě CE Seznam náhradních dílů Strana 2

3 Záruka 3

4 Bezpečnostní pokyny Místa v tomto návodu, která se týkají bezpečnosti, jsou označena symbolem. Stroj musí být používán pouze v technicky dokonalých podmínkách v souladu s použitím, pro které byl určen, podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, a pouze personálem, který si uvědomuje důležitost bezpečnosti, a je plně seznámen s riziky, která práce se strojem zahrnuje. Veškeré provozní poruchy, obzvláště ty, které mají vliv na bezpečnost stroje, je nutné bezprostředně opravit. Zajistěte, prosím, aby se všichni, kdo pracují se strojem, seznámili s bezpečnostními informacemi a pokyny. Při frézování vždy používejte ochranné kryty nástroje. Při frézování vždy používejte potřebná zařízení pro zajištění vedení dílce. Posuňte části dorazu co nejblíže k sobě v závislosti na specifické činnosti. Při obrábění krátkých dílců vyplňte jakékoliv mezery mezi dvěma částmi dorazu tak, aby bylo zajištěno správné vedení dílce. Při obrábění, kde může docházet ke zpětným nárazům, používejte bezpečnostní zařízení proti nárazům. Otvor mezi nástrojem a stolem vřetena musí být vždy nastaven pomocí podložky (kroužku vřetena) na co nejmenší velikost. Používejte pouze frézovací nástroje schválené pro manuální posuv. Specifikovaná maximální rychlost použitého nástroje nesmí být překročena. Pro činnosti čepování a dlabání musí být frézka vybavena posuvy a upínacími zařízeními pro zajištění bezpečného vedení dílce. Čištění, výměna náhradních dílů, kalibrace a nastavování stroje musí být prováděny pouze tehdy, je-li motor stroje vypnutý. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a počkejte, než se nástroj kompletně zastaví. Důležité! Před prováděním instalace srovnávací frézy odstraňte z horní části stolu kroužek vřetena. Po dokončení oprav nebo údržby musí být všechna ochranná a bezpečnostní zařízení umístěna zpět na své místo. Správné použití Stroje osvědčené značkou CE vyhovují všem platným strojním směrnicím EC a všem příslušným směrnicím pro každý stroj. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění, které jsou připevněné ke stroji. Zajistěte, aby byly všechny bezpečnostní pokyny a upozornění, které jsou připevněné ke stroji, plně čitelné. Při používání stroje v uzavřených prostorách připojte stroj do odsávacího zařízení. Frézovací stroje společnosti scheppach byly navrženy pro použití výhradně s nástroji a příslušenstvím společnosti scheppach pro obrábění dřeva. K frézovacím strojům společnosti scheppach připojte odsávací zařízení HM2, hmc 2600 nebo hmac

5 Stroj musí být používán pouze v technicky dokonalých podmínkách v souladu s použitím, pro které byl určen, podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, a pouze personálem, který si uvědomuje důležitost bezpečnosti, a je plně seznámen s riziky, které práce se strojem zahrnuje. Veškeré provozní poruchy, obzvláště ty, které mají vliv na bezpečnost stroje, je nutné bezprostředně opravit. Je nutné dodržovat pokyny pro bezpečnost, práci a údržbu uvedené výrobcem a respektovat technické údaje týkající se kalibrace a rozměrů. Je rovněž nutné dodržovat předpisy týkající se prevence nehod a další obecně uznávaná bezpečnostně-technická pravidla. Stroj smí být používán, udržován a obsluhován pouze personálem, který je seznámený se strojem a vyškolený v jeho používání a postupech práce. Svévolné úpravy stroje zbavují výrobce veškeré odpovědnosti za jakékoliv vzniklé škody. Stroj může být používán pouze s originálním příslušenstvím a nástroji dodanými výrobcem. Jakékoliv jiné použití překračuje oprávnění. Výrobce není odpovědný za jakékoliv škody, ke kterým došlo kvůli neoprávněnému použití stroje. Za všechna rizika přebírá odpovědnost obsluha. Zbývající nebezpečí Stroj byl vyroben použitím moderní technologie v souladu s platnými bezpečnostními normami. I přes to mohou však stále existovat některá zbývající nebezpečí. Nebezpečí poranění prstů a rukou otáčejícím frézovacím nástrojem kvůli nesprávnému vedení dílce. Poranění způsobená vymrštěním dílce kvůli jeho nesprávnému upnutí nebo vedení, jako je například práce bez koncového dorazu. Piliny a odštěpky dřeva mohou být nebezpečné. Používejte osobní ochranné vybavení, jako jsou bezpečnostní brýle a protiprachová maska. Používejte odsávací systém. Poškozené frézovací nástroje mohou způsobit poranění. Pravidelně kontrolujte celistvost frézovacích nástrojů. Použití špatných nebo poškozených napájecích kabelů může způsobit poranění kvůli kontaktu s elektřinou. Obrábějte pouze vybrané dřeviny, které neobsahují vady, jako jsou například suky, praskliny na hranách nebo praskliny na povrchu. Dřevo s takovými vadami je náchylné k rozštěpení a jeho obrábění může být nebezpečné. Dokonce i po dodržení všech bezpečnostních opatření mohou vyvstat zbývající nebezpečí, která nejsou dosud zřejmá. Zbývající nebezpečí je možné minimalizovat dodržováním pokynů uvedených v kapitolách Bezpečnostní pokyny a Správné použití stroje a vůbec v celém návodu k obsluze. 5

6 Obsah dodávky Doraz Odsávací hrdlo Objímka vřetena Kroužek vřetena Klíč na vřeteno Kryt rukou Support stolu Řemenice na plochý řemen Návod k obsluze Speciální příslušenství strana 17 Technická data Celková délka mm 615 Celková šířka mm 460 Celková výška mm 580 Rozměry stolu mm 615 x 450 Výška stolu přibl. mm 870 Průměr vřetena mm 30 Průměr nástroje max. mm 200 Rychlost otm 3000/6500 Hmotnost kg 32 Parametry hlučnosti. Emisní hodnoty hlučnosti na pracovišti určené v souladu s normou EN (hladina akustického výkonu) a EN (hladina akustického tlaku) při použití korekčního faktoru k3 vypočítaného v souladu s přílohou A.2 normy EN na základě provozních podmínek uvedených ve směrnici ISO 7904, příloha A, jsou následující: Hladina akustického výkonu v db L WA běhu naprázdno = 90,8 db (A) L WA při obrábění = 91,0 db (A) Hladina akustického tlaku na pracovišti v db L paeq běhu naprázdno = 80,4 db (A) L paeq při obrábění = 79,6 db(a) Na výše uvedené emisní hodnoty je aplikována povolená odchylka měření K = 4 db. Parametry emise prachu Parametry emise prachu naměřené v souladu s předpisy pro kontrolu emisí prachu (parametr koncentrace) dřevoobráběcích strojů vydanými Německým výborem expertů na obrábění dřeva jsou nižší než 2 mg/m 3. To znamená, že emise prachu mohou být neustále udržovány v takovém rozsahu, který je povolen v platných německých zákonech, připojením stroje do zařízení pro odsávání prachu s rychlostí vzduchu nejméně 20 m/s. 6

7 Obrázek A Obrázek A1 Obrázek B 7

8 Montáž Obrázek A + B Vřetenová frézka byla z velké části smontována v továrně. Z důvodů přepravy musí montáž ručního kola (obrázek A ) a suportu stolu (obrázek B ) provést zákazník. 1 pojistný kolík 2 brzdná destička 3 ruční kolo 4 držadlo 5 upínací knoflík 6 nastavovací vřeteno 7 podložka Kroužek vřetena Obrázek A1 Položte kroužek vřetena rovně na desku stolu, při dotahování upínacího šroubu tlačte druhou rukou na kroužek vřetena. Po provedení montáže by kroužek vřetena neměl vyčnívat nad povrch stolu, aby bylo možné hladce posunovat dílec přes celý povrch stolu. Při provádění frézování pomocí srovnávací frézy, odstraňte kroužek vřetena ze stolu povolením šroubu v kroužku vřetena. Dodržujte pokyny uvedené v odstavci Možná použití různých frézovacích nástrojů na straně Do zadní části stolu našroubujte tři speciální matice M8. Suport stolu Obrázek B Pro montáž suportu stolu je nutné použít následující součástky: 2 šestihranné šrouby s hlavou M8 x 16 2 vějířové podložky 8,2 2 šestihranné matice M8 8

9 Obrázek C Obrázek D Obrázek E 9

10 Uvedení stroje do provozu Před uvedením stroje do provozu dodržujte bezpečností pokyny. Všechna ochranná a bezpečnostní zařízení musí být namontována. Obrázek C + D Při provádění montáže nebo uvádění stroje do provozu postupujte podle následujícího pořadí. Nastavte stůl na hodnotu přibližně 35 mm na měrce. Přišroubujte řemenici pro plochý řemen ke vřetenu. Nastavte požadovanou rychlost (dodržujte maximální povolenou rychlost nástroje). Namontujte frézku na držák a volně ji zajistěte v její pozici. Otevřete ochranný kryt pomocí kulového tlačítka X, jak je uvedeno na obrázku C. Namontujte plochý řemen, jak je uvedeno na obrázku D (hladká strana plochého řemenu se opírá o řemenici), poté dotáhněte řemen nastavením stolu. Při této činnosti je doporučeno otáčet vřetenem manuálně. Zavřete ochranný kryt. Nastavení frézovacího vřetena Otočte a zablokujte upínací knoflík pro zablokování brzdné destičky proti středu ručního kola a kovovému krytu. Touto činností zabráníte automatickému nastavení vřetena během provozu. Poté, co povolíte upínací knoflík (přibližně o 2 otáčky), je možné volně otáčet ručním kolem pro nastavení frézovacího vřetena. Vložení nástroje Obrázek E Namontujte frézovací nástroj na frézovací vřeteno použitím objímek vřetena, pojistné podložky a šestihranné matice (zkontrolujte směr rotace frézovacího nástroje). Při použití určitých tvarovacích nožů je nutné odstranit kroužek vřetena. 1 klíč na vřeteno 2 frézovací nástroje 3 směr rotace vřetena 4 nástrčný klíč se šestihrannou hlavou 5 šestihranná matice 6 pojistná podložka 7 objímky vřetena 8 kroužek vřetena 9 frézovací vřeteno 10 stůl 10

11 Obrázek F Obrázek G Obrázek H 11

12 Obrázek J Doraz pro frézování Obrázek F Přišroubujte kryt se dvěma vodícími lištami na doraz frézování použitím: 4 šroubů s válcovou hlavou M5 x 16 4 podložek Ø 5 4 šestihranných matic M5 Namontujte odsávací hrdlo na zadní část dorazu frézování použitím: 2 samořezných šroubů B 4,2 x 16 Přišroubujte doraz frézování na horní část stolu použitím: 2 upínacích šroubů M8 x 150 Nastavení dorazu frézování Obrázek G Vyrovnejte obě poloviny dorazu tak, aby byly kolmé k hraně stolu. Nastavte hloubku frézování. Umístěte lišty dorazu co nejblíže k frézovací hlavě a připevněte je v jejich pozici. Přesné nastavení hloubky frézování: Povolte upínací šrouby (1) a proveďte jemné nastavení pomocí seřizovacích knoflíků (2). Dotáhněte upínací šrouby (1). Pro frézování bez přítlačného zařízení umístěte kryt rukou nejméně 15 mm od řezného kruhu frézovací hlavy. Vedení dílce Obrázek H 1 Směr posuvu dílce 2 bod tlaku na dílec ze shora 3 bod tlaku na dílec ze strany 4 kryt rukou 5 směr rotace frézovacího nástroje Kromě posuvu dílce normálním směrem přitlačte dílec ke stolu ze shora a k dorazu frézování ze strany. 12

13 Zahlubování Obrázek J Pro zahlubování je nutné použít nástavec stolu (speciální příslušenství, číslo dílu ). Zabezpečte dílec proti zpětnému nárazu. Provozní pokyny Pro různé frézovací nástroje 1 Srážení pomocí frézovací nožové hlavy A rovný nůž různé objímky vřetena pro nastavení hrubosti. Nástroj se nachází pod úrovní povrchu stolu C. 2 Pro frézování čepu se používá bezpečnostní frézovací nožová hlava A a stejný nástroj jako v bodě 1. 3 Bezpečnostní frézovací nožová hlava A umístěná nad povrchem stolu C a kroužek vřetena D umístěný ve své pozici. 4 Bezpečnostní frézovací nožová hlava A s tvarovacími noži E. Kroužek vřetena D je odstraněn. Frézovací nožová hlava minimálně zasahuje pod povrch stolu. 5 Bezpečnostní frézovací nožová hlava A s tvarovacími noži E (nástroj se nachází pod úrovní povrchu stolu C.) pro tvarování zaoblených tvarů s kruhovým dorazem F umístěným v horní části. Upozornění: Pracujte pouze s krytem frézování G a před prováděním obrábění odstraňte doraz frézování H. 13

14 6 Bezpečnostní frézovací nožová hlava A s tvarovacími noži E umístěnými v horní části a kruhovým dorazem F umístěným ve spodní části pro frézování zaoblených částí. Upozornění: Pracujte pouze s krytem frézování G a před prováděním obrábění odstraňte doraz frézování H. 7 Drážkovací fréza J umístěná v horní části s objímkami vřetena B a kroužkem vřetena D v pozici pro frézování drážek. 8 Drážkovací fréza J upravená do dvojice s objímkami vřetena B a prostředním kroužkem K pro frézování čepu. Kroužek vřetena D je odstraněn snižte drážkovací frézu minimálně pod povrch stolu C. Nainstalujte drážkovací frézy tak, aby byly navzájem rovnoběžné. 9 Pilový kotouč L pro čepování nebo první činnost pro vytvoření hluboké polodrážky. Kroužek vřetena D je ve své pozici. 10 Stejné jako u bodu 9, jedná se však o druhou činnost frézování polodrážky. 11 Rozmítací fréza M umístěná v horní části. Kroužek vřetena D je ve své pozici. 14

15 12 Drážkovací fréza J umístěná v horní části. Kruhový doraz F umístěný ve spodní části pro frézování zaoblených částí. Upozornění: Pracujte pouze s krytem frézování G a před prováděním obrábění odstraňte doraz frézování H. 13 Srovnávací fréza N umístěná v horní části. Kroužek vřetena D je odstraněn. Upozornění: Před připevňováním srovnávací frézy odstraňte ze stolu kroužek vřetena. 14 Srovnávací fréza N umístěná v horní části, otočená o 180 při provádění montáže. Kroužek vřetena D je odstraněn. Upozornění: Zkontrolujte směr rotace vřetena. Spojování dřeva Polodrážka krytá z jedné strany Rohový spoj se dvěma čepy Poloviční spoj na jedné straně 15

16 Protisměrné čepy se zaříznutým čepem Poloviční drážka Drážky s vloženými čepy Drážka Rozpůlený spoj s drážkou Jednoduše rozpůlený spoj Rozpůlený spoj 16

17 Jednoduchý spoj drážky a čepu Dvojitý spoj drážky a čepu Rozpůlený spoj s polodrážkou Jeden čep Dvojitý čep se zkosením na jedné straně Rozpůlený spoj s čepem 17

18 Obrázek K Údržba Obrázek K Vřetenovou frézku není do značné míry potřeba udržovat. Je doporučeno občas promazat kovové části a závitové šrouby. Hnací a vychylovací válce nesmí přijít do kontaktu s olejem. Pro snadnou péči a údržbu povrchu stolu doporučujeme použít naše mazivo ve spreji. Zvedací plochý řemen podléhá přirozenému opotřebování. Pokud je to nutné, vyměňte řemen podle následujících pokynů. Po povolení tří upevňovacích šroubů je možné odstranit horní ložiskovou přírubu. Spodní přírubu je možné otočit směrem dovnitř. Nový plochý řemen je nyní možné provléct mezi kuličkovým ložiskem a pouzdrem vřetena. Nyní přišroubujte obě příruby. Při provádění této činnosti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození O-kroužku. 1 šroub se šestihrannou hlavou 2 horní podložka 3 spodní podložka Speciální příslušenství Přítlačné zařízení Číslo dílu Vodítko Číslo dílu Posuvný systém Číslo dílu

19 Kruhový doraz Číslo dílu s krytem Číslo dílu Jeho použití je možné pouze ve spojení s krytem scheppach, číslo dílu Brusný váleček Číslo dílu Brusný váleček Číslo dílu Nástavec stolu Číslo dílu Posuvné držáky Číslo dílu Nástroje Správné nástroje jsou důležitým požadavkem pro přesnou a čistou práci. Z tohoto důvodu vám nabízíme řadu nástrojů, které nejen že zaručují nejlepší činnost vašich strojů a příslušenství, ale rovněž vám umožňují dosáhnout přesných a vysoce kvalitních výsledků. Nástroje Univerzální bezpečnostní Číslo dílu nožová hlava Standardní sada tvarovacích nožů Číslo dílu párů s deflektorem Doplňková sada tvarovacích nožů Číslo dílu párů s deflektorem Nastavitelná drážkovací fréza Číslo dílu Průměr 200 mm x otvor 30 mm Rozsah nastavení 8 15 mm Nastavitelná drážkovací fréza Číslo dílu Průměr 200 mm x otvor 30 mm Rozsah nastavení 5 9,8 mm Ložiskový kroužek Číslo dílu / 86 mm Ložiskový kroužek Číslo dílu / 102 mm 19

20 Kruhový kryt Číslo dílu Pro práci s ložiskovým kroužkem Drážkovací pilový kotouč Číslo dílu Průměr 200 mm Drážkovací frézy Průměr 100/30 mm Šířka řezu 4 mm Číslo dílu Šířka řezu 6 mm Číslo dílu Šířka řezu 8 mm Číslo dílu Šířka řezu 10 mm Číslo dílu Šířka řezu 12 mm Číslo dílu Sada drážkovacích fréz Číslo dílu mm Zkosená fréza Číslo dílu mm Distanční podložky Sada A Číslo dílu Tloušťka 2 x 0,1 mm, 1 x 0,3 mm, 1 x 0,5 mm Sada B Číslo dílu Tloušťka 2 x 1,0 mm, 1 x 3,0 mm, 1 x 5 mm Brusný váleček Číslo dílu se třemi brusnými pruhy se zrnitostí 40, 60, 80 průměr 62 mm, výška 50 mm Brusná objímka Pro brusný válec, 1 sada 5 kusů Zrnitost 40 Číslo dílu Zrnitost 60 Číslo dílu Zrnitost 80 Číslo dílu Brusný váleček Číslo dílu průměr 62 mm, výška 100 mm Role brusného papíru 100 x 5000 mm Zrnitost 80 Číslo dílu Zrnitost 100 Číslo dílu Zrnitost 120 Číslo dílu

21 Drážkovací nožová hlava Číslo dílu s oboustranným nožem T.C.T. a ořezávačem kraje průměr 100 x 40 x 30 mm Nože TC na jedno použití Číslo dílu x 5,5 x 1,1 mm Omítací fréza TC Číslo dílu x 14 x 2 mm Frézovací hlava na spoje Číslo dílu x 21 x 30 mm Plošná frézovací hlava Číslo dílu x 21 x 30 mm Nůž s obráceným tvarem Číslo dílu S deflektorem a distanční podložkou Frézovací hlava s opačným tvarem Číslo dílu HSS 100 x 13,5 x 30 mm Frézovací hlava s plným tvarem Číslo dílu x 38 až 40 x 30 mm 21

22 Prohlášení o shodě CE Společnost Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Günzburger Strasse 69, D Ichenhausen tímto prohlašuje, že stroj, který je popsán níže, v důsledku svého návrhu a konstrukce a ve verzi, která byla společností dodána, splňuje příslušná ustanovení následujících norem EG. V případě provedení jakékoliv úpravy stroje pozbývá toto prohlášení platnosti. Popis stroje: Vřetenová frézka Typ stroje: tfe 30 Platné směrnice EC: Strojní směrnice 89/392/EWG naposledy upravena směrnicí 93/68/EWG, Směrnice o nízkém napětí 72/23/EWG naposledy upravena Směrnicí 93/68/EWG, Směrnice EC EMV 89/336/EWG naposledy upravena Směrnicí 93/68/EWG. Úředně oznámený orgán ve smyslu Přílohy VII: TÜV Rheinland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH D Kolín Zadaný pro: Ověření typu CE (Osvědčení o ověření CE číslo ) Místo, datum: Ichenhausen, Podpis: Wolfgang Windrich 22

23 Vřetenová frézka tfe 30 Seznam náhradních dílů 23

24 24

25 Pro správné a rychlé zpracování vaší objednávky náhradních dílů je nutné uvést následující podrobnosti: 1. Typ stroje 2. Číslo stroje 3. Popis, objednávkové číslo náhradního dílu 4. Při objednávání náhradních dílů pro elektrické vybavení je nutné uvést datum uvedené na štítku motoru a typ spínače. 5. Množství požadovaných náhradních dílů 6. Přesné údaje adresy a typu dopravy Prodejce: Typ stroje: Sériové číslo: 25

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Soustruh na dřevo. dms 1100

Soustruh na dřevo. dms 1100 Soustruh na dřevo dms 1100 2 3 4 5 6 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám mnoho potěšení a úspěchů při

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Nástavec délky stolu pro ts 2010

Nástavec délky stolu pro ts 2010 Nástavec délky stolu pro ts 2010 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám mnoho spokojenosti a úspěchů při

Více

Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ

Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ 2 3 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám mnoho spokojenosti

Více

Svislá stolní frézka. hf 3000 ci. 7231 0910 220-240 V/ 50 Hz 2,0 kw 7231 0911 380-420 V/ 50 Hz 2,2 kw

Svislá stolní frézka. hf 3000 ci. 7231 0910 220-240 V/ 50 Hz 2,0 kw 7231 0911 380-420 V/ 50 Hz 2,2 kw Svislá stolní frézka hf 3000 ci 7231 0910 220-240 V/ 50 Hz 2,0 kw 7231 0911 380-420 V/ 50 Hz 2,2 kw Výrobce: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

Stolová kotoučová pila

Stolová kotoučová pila Stolová kotoučová pila 5463 0901 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw 5463 0902 ts 4020 400V/50Hz 3,8 kw 5463 0903 ts 4020 400V/50Hz 4,8 kw 5463 0904 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw s předřezem 5463 0905 ts 4020 400V/50Hz

Více

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Obsah : Plán zapojení 4 Obecné informace 6 Obecné bezpečnostní předpisy 7 Správné použití 8 Zbývající nebezpečí 8 Sestavení 10 Elektrické připojení 11 Práce s

Více

tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila

tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila 2 3 4 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné

Více

Pokosová pila sl 10d

Pokosová pila sl 10d Pokosová pila sl 10d Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku: Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým strojem společnosti Woodster. Upozornění:

Více

hf 3000/tfe 30/ts 315 GT/tku 7951 0000 / 7954 0000

hf 3000/tfe 30/ts 315 GT/tku 7951 0000 / 7954 0000 Posuvný stolek hf 3000/tfe 30/ts 315 GT/tku 7951 0000 / 7954 0000 Obr A1 Obr C Obr A2 Obr D Výrobce : Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen / FRG Přejeme Vám

Více

Stolová kotoučová pila

Stolová kotoučová pila Stolová kotoučová pila ts 2500 Ci Návod k obsluze 1 Výrobce Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Hydraulický štípač dřeva OX 1 (Model 600, 700, 1000)

Hydraulický štípač dřeva OX 1 (Model 600, 700, 1000) Hydraulický štípač dřeva OX 1 (Model 600, 700, 1000) Obrázek 1 Obrázek 3 Obrázek 2 Obrázek 4 2 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Stolová Frézka bs 52

Stolová Frézka bs 52 Stolová Frézka bs 52 Jen pro státy EU Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládáni s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících

Více

Stolní pásová pila Basato 3. Návod k obsluze

Stolní pásová pila Basato 3. Návod k obsluze Stolní pásová pila Basato 3 Návod k obsluze 1 Obr 1 Obr 5.2 Obr 2 Obr 5.3 Obr 3 Obr 6 Obr 4 Obr 7 Obr 5.1 2 Jen pro státy EU Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice

Více

Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům.

Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům. Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme, že typ vrtačky uvedený na přední straně odpovídá všem příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům. Směrnice ES Použité harmonizované normy Směrnice

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

Prohlášení o shodě. Obsah baleni Hoblovka PT 85 2x postranní kryt Ochrana hoblovací plošiny Kombinovaný sací příklop Návod k obsluze

Prohlášení o shodě. Obsah baleni Hoblovka PT 85 2x postranní kryt Ochrana hoblovací plošiny Kombinovaný sací příklop Návod k obsluze 1 Prohlášení o shodě Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU. V případě neautorizovaných změn na výrobku, toto prohlášení ztrácí platnost. Popis výrobku: Hoblovka

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

Speciální fréza 119. Návod k použití

Speciální fréza 119. Návod k použití Speciální fréza 119 Návod k použití CE Obsah 1 Popis.. 4 2 Technické vlastnosti..5 3 Technické informace. 5 4 Obal a transport... 6 5 Instalace.. 7 6 Provoz. 7 7 Upozornění před použitím.. 8 8 Nastavení

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Excentrická bruska SO 152/5

Excentrická bruska SO 152/5 Návod na obsluhu a údržbu Excentrická bruska SO 152/5 Obj. č. N16000214 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor!

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor! Horní frézka Technické údaje OF 1010 EBQ OF 1010 EQ OF 1010 Q Výkon 1010 W 1010 W 1010 V 720 W Otácky (volnobeh) 10000-24000 min -1 9500-23000 min -1 26500 min -1 Rychlé seøízení hloubky 55 mm 55 mm 55

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

travních sekaček s benzínovým motorem

travních sekaček s benzínovým motorem travních sekaček s benzínovým motorem GARLAND distributor, spol. s r.o., Hradecká 1136, Jičín Bezpečnostní opatření Sledujte pozorně A) ÚVOD 1) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládáním

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 14. Věnujte náležitou péči údržbě K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte funkční části stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

559400-19 CZ DW721 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW721 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace Rozbrušovačka 2414NB Dvojitá izolace SPECIFIKA CE Model......................................................................... 2414NB Průměr kotouče...............................................................

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem 2 TECHNICKÁ DATA Napětí V 230 (1-50 Hz) Jmenovitý proud A 5,8 Jištění A 10 Výkon motoru (jmenovitý výkon P1-S6-20%-5 min) kw 1,3 Způsob ochrany IP 20 Ochranná třída II Počet otáček min-1 5500 Rychlost

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com 2 3 4 POWX0910 1 1 5 10 6 7 9 12 8 15 13 11 Fig A 14 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 5 6 Fig 1 4 3 10 Fig 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 a b Fig 3 Fig 4 Copyright 2014 VARO www.varo.com

Více

ES 500 č.v. 4066. Návod na použití. Elektrický provzdušňovač trávníku

ES 500 č.v. 4066. Návod na použití. Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 č.v. 4066 Návod na použití Elektrický provzdušňovač trávníku Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500 Vítejte v zahradě GARDENA.. Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny.

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700

Návod pro obsluhu a údržbu. Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 Návod pro obsluhu a údržbu Bloková pila VACUTEC MORAVIA VMP 700 VACUTEC MORAVIA spol. s r.o. Kojetínská 3881 767 01 Kroměříž vacutec@vacutec.cz www.vacutec.cz Obsah: 1. Obecné informace 2. Montáž 3. Montáž

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

GUS 650 #94102. Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55

GUS 650 #94102. Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55 GUS 650 #94102 Deutsch 5 English 10 Français 15 Čeština 20 Slovenčina 25 Nederlands 30 Italiano 35 Magyar 40 Hrvatski 45 Româneşte 50 Polski 55 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Návod na použití Elektrický vertikutátor. EVC 1000 č.v. 4068

Návod na použití Elektrický vertikutátor. EVC 1000 č.v. 4068 Návod na použití Elektrický vertikutátor EVC 1000 č.v. 4068 Elektrický vertikutátor EVC 1000 Vítejte v zahradě GARDENA.. Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny. Pomocí našeho

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

559010-52 CZ DW733 2 3 4 5 PŘENOSNÁ TLOUŠŤKOVACÍ HOBLOVKA DW733 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

MULTIFUNKČNÍ STROJ BEST COMBI 200

MULTIFUNKČNÍ STROJ BEST COMBI 200 MULTIFUNKČNÍ STROJ BEST COMBI 200 Návod k obsluze Upozornění: Před montáží a používáním tohoto stroje si přečtěte tento návod k obsluze, jinak zvyšujete riziko úrazu. str. 2 Záruka Před jakoukoliv technickou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu)

Drtič zahradního odpadu. Návod k obsluze GTS 1300 M. www.gtmprofessional.com. (Překlad z originálního návodu) Drtič zahradního odpadu Návod k obsluze GTS 1300 M www.gtmprofessional.com (Překlad z originálního návodu) 1 2 GTS 1300 M Instrukce k montáži 1a 1b 1 d a 2 3 4 e f b c g 2a 5 9 6 5 165 kg 2b 6 3 4 8 7

Více