Modlitba za církev Neděle Text Písma sv. Efezským 3.kapitola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitba za církev Neděle 29.8.2010. Text Písma sv. Efezským 3.kapitola"

Transkript

1 Modlitba za církev Neděle Text Písma sv. Efezským 3.kapitola 10Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, 11podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. 13Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk 17a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. 20Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Tento týden proběhla v médiích zpráva o zavalených hornících v Chile. Při důlním neštěstí si zachránili holé životy v hloubce 700 m pod povrchem. Trvalo pak celých 17 dní než se k nim dostala záchranářská sonda, která potvrdila, že všech 33 zavalených horníků je naživu. Nyní prostřednictvím sondy navázali komunikaci se světem dostávají vodu, jídlo, léky, mohou psát vzkazy svým blízkým, radit se s lékaři a záchranáři, ukázali se světu dokonce na videu. I když všechno půjde dobře, bude ale trvat další 3-4 měsíce než se dostanou doufejme všichni v pořádku - napovrch. Tento příběh mě velmi oslovil a to nejen v tom lidském rozměru toho příběhu, ale uvědomil jsem si, že je v něm obsažen i duchovní obraz našeho spasení. Spasení je staročeské slovo, které už dnes v běžné mluvě nikdo nepoužívá a které znamená záchrana. A právě tento příběh nádherně demonstruje fáze naší duchovní záchrany: a to nejprve, když jsme v důsledku hříchu byli zavaleni a ztraceni ve svých vinách a hříších, následně, když jsme byli objeveni naším záchranářem Pánem Ježíšem Kristem a spojeni skrze Ducha svatého s naším nebeským Otcem, to, co dosud očekáváme je naplnění naší záchrany a naše vyzvednutí zpět na povrch, zpět do Boží přítomnosti. Ne že by se pod zemí nedalo nějaký čas přežít, ale to po čem touží náš duch je přece víc než přežívat. Stejně jako ti horníci touží být se svými blízkými a svobodně se nadechnout čerstvého vzduchu, touží i náš duch zbavit se omezení těla a vrátit se k Bohu.

2 Z hlediska duchovního světa tak naše situace vypadá velmi podobně jako situace zavalených horníků v Chile. Bereme vážně realitu duchovního světa? Nebo jsme snad také podlehli tomu, že ještě tady to vylepšíme, tady to pořídíme a z toho našeho provizorního úkrytu se stane docela dobré místečko pro život Možná pro naše tělo a jen na velmi omezenou dobu! Ale pro našeho ducha, kterého do nás vložil Bůh to bude vždy jen klec, vězení, bídné a zchátralé a nebo pozlacené a naleštěné, ale pořád jen vězení, ze kterého se náš duch touží vymanit. Proto je tak důležité neustále udržovat kontakt se svým záchranným týmem Směřovat své myšlenky k budoucímu osvobození Nepodléhat malomyslnosti, ale ani přehnanému sebevědomí, že už je vlastně vyhráno Jedním ze základních svodů dnešní doby je materialismus. Materialisté tvrdí, že jediná věc, která existuje je hmota. K dokonalosti to dotáhli staří komunisté, kteří tvrdili, že do čeho se nedá bouchnout kladivem to neexistuje. Nesmějme se jim ale! Dvacet let po pádu duchovní mocnosti komunismu je duchovní mocnost materialismu silnější, větší a nebezpečnější než byla popsána i v těch nejodvážnějších komunistických příručkách. Žijeme v době, kdy si lidé pořizují věci, které nepotřebují a na které třeba ani nemají. Je pro ně důležitější jakou značkou telefonu volají, než s kým volají a co volají. Je pro ně důležitější kde bydlí, než s kým bydlí a jak s ním vycházejí. Z prostředku jsme udělali cíl a svůj život jsme plně oddali naplňování materiálních potřeb. Zatímco naše tělo hoduje jako boháč z Ježíšova podobenství, svíjí se náš duchovní člověk se svými potřebami jako Lazar u jeho vrat. To žene tuto civilizaci do záhuby! Kdo to vidí neměl by k tomu mlčet. A už vůbec by neměla mlčet Kristova církev. To je ta příležitost mluvil s lidmi o duchovním rozměru našeho života a o duchovní záchraně Existence duchovního světa je realita. Bible mluví o Boží moci jako o svrchované moci a vládě celého vesmíru. Jsou ale i jiné nebeské vlády a mocnosti, které ještě Bůh nechává působit. A s těmito vládami a mocnostmi se má utkat církev! 10Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.

3 Pokud jde o víru, nesdílím názor, že není možné ji udržet bez církve. Abraham byl ve svých bojích víry sám, jen se svým Bohem, a přesto je nazván otcem víry. V tom to není! Církev tu není od toho, aby se křesťané neděli co neděli utvrzovali v tom, že opravdu věří. Víra je velmi osobní dar, buď ho jako jednotlivci máme nebo ho nemáme. Úkol církve tkví hlouběji: 1. Timoteovi 3:15 pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Církev je chrámem a domem Božím (pozor neplést si s budovou), sloupem a oporou pravdy. Dnešními slovy je to jakási základna, kam se bojující křesťan vrací nabrat sil a povzbuzení. Je to místo, kde se vyznávají duchovní hodnoty. Je to hlavní stan duchovního boje umístěný v týlu nepřítele. To všechno samo o sobě předurčuje jak by to mělo v církvi vypadat. Co by mělo být v církvi středem pozornosti, co by mělo být předmětem naší péče. Církev - to je těch 33 horníků, z nichž každý musí mít svou vlastní neochvějnou víru, ale zachráněni budou společně. Spory, půtky a hádky, to je to co je může zabít! To je to co může Boží dům zničit! Jako jednotlivci jsme posláni k našim bližním, abychom jim vyřídili zprávu o očekávané záchraně. Zprávu o tom, že se v závalu materialismu našla vzduchová kapsa a Božího ducha, kde je možno přežít až do konečného vysvobození. Jako církev jsme posláni být oporou a sloupem pravdy před duchovními mocnostmi a nebeskými vládami. Evangelium Matouše 18,18-20 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. To je definice církve. To je její zakládací listina. Vraťme se ale k našemu dnešnímu textu. Je to vlastně modlitba apoštola Pavla za církev a zároveň jeho velké vyznání. Právě on si uvědomuje, víc než kdo jiný, svou sounáležitost s ostatními členy celé té ohrožené skupiny. Apoštol - to je vlastně ten předák, který má za úkol udržovat ve skupině morálku. Odmítat malomyslnost, tišit rozbroje, motivovat ostatní. A věřte, že to není lehké. Každý má totiž co dělat sám se sebou a tady navíc někdo ještě bere zodpovědnost za společenství.

4 Boj o církev, o její smyl a cíl je duchovním bojem. Neodbývá se ani tak na sborových hodinách, v církevních kuloárech, ale v pokoření a modlitbě před Bohem. To, jak se modlí ap.pavel je úžasná modlitba a kdybychom se jí dovedli opravdově modlit jeden za druhého, věřím, že by se uvolnilo něco z té obrovské Boží moci, kterou Bůh uvolnil pro svou církev. 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk Je to prosba za duchovní zralost a nebojme se to vztáhnout na sebe. Ta první část, je modlitbou za každého z nás jako za jednotlivce. Jak máme být připraveni, aby z nás mohla být dohromady funkční církev: První za co se Pavel modlí je, aby se (v každém z nás) posílil a upevnil vnitřní člověk. Když se vrátím k tomu příměru - ten náš chudák duchovní člověk Lazar nesmí umřít u těch dveří toho našeho materialistického boháče tj. našeho těla. Nechme si otevřít oči, abychom viděli neviditelné, abychom pochopili v čem spočívá pravé bohatství. Ta další prosba je, aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích. Jednoznačně tady jde o životní styl následování Pána Ježíše Krista v moci Ducha svatého. Výraz přebývat má v řečtině dva možné významy paroikeo= přebývat někde jako přistěhovalec a katoikeo= natrvalo se usadit, mít domovské právo. Zde je jak správně tušíte použito slovo katoikeo tj. abychom nebyli je dočasně nadšeni jednotlivými Kristovými výroky a myšlenkami, ale abychom ho učinili v našem srdci domácím. Zakořeněni a zakotveni v lásce je to jedno jaký použijeme příměr. Zda strom zakořeněný v dobré půdě nebo stavbu ukotvenou v pevném základu. Tím základem je Pán Bůh, on je láska a láska je Bůh. A skrze lásku začínáme chápat, že k životu potřebujeme i druhé. abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. A proto ta druhá část modlitby - je to poznání vyššího rozměru. Možností jaké máme, pokud jsme jako církev spojeni v lásce. To je skutečně zásadní. Církev není spolek zahrádkářů, tedy jen sdružení lidí se stejným či podobným zájmem Církev je společenstvím znovuzrozených, upevněných věřících, kteří se rozhodli z lásky k Pánu Ježíši Kristu a k sobě navzájem sdílet svou víru a naplňovat tak stanovený cíl, ležící mimo materiální dimenzi. Připomeňme si:

5 10Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, Aristoteles kdysi odhalil princip, kterému říkáme synergický efekt a který říká že celek je větší než součet jeho částí. Církev je víc než jen součet jejích členů. To platí v dobrém i ve zlém. Záleží tedy na tom, co jeden jako druhý do církve přinášíme - ať dobré nebo špatné. Právě to tam bude ještě více rozmnoženo. Apoštol Pavel znal dost sborů na to, aby si myslel, že nějaká církev může být ideální. Když se znovu vrátíme k těm zavaleným horníkům, řekněme to tak, že asi ani nejde o to, aby se z nich stala ideální skupina. Poslední zprávy dokonce říkají, že je psychologové doporučili rozdělit do 3 skupin po 11-ti lidech. To co je ale stále spojuje je víra ve společný cíl, jsou odkázáni na pomoc a podporu jeden druhého, udržují kontakt se záchranáři, dělí si zásoby a to vše z nich dělá společenství. Společenství s potenciálem vyšším než by mělo 33 horníků ve 33 skulinách zavaleného dolu. Je těžko změnit druhého člověka. To co se můžeme pokusit změnit je vzájemná úcta a láska. A právě modlitba jeden za druhého je k tomu dobrou příležitostí. Apoštol Pavel svěřuje své sourozence v Kristu tomu:..., který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, To je vlastně pomyslný vrchol dnešního textu. Je to místo kam celou dobu směřujeme - oslava nekonečné Boží moci. Ap.Pavel je přesvědčen Boží způsobilosti překročit hranice našich možností, schopností a příležitostí. Jestli se necháme omezit jenom tím, na co si v životě můžeme sáhnout, jenom tím co si dovedeme představit, projevujeme se jako materialisté a sami sebe diskvalifikujeme z duchovního boje. Nebojme se prosit za víc, než jsme schopni naplánovat a vyslovit. V Pánu Ježíši Kristu zná Pán Bůh každého z nás, a skrze Ducha svatého nám umožňuje kdykoliv přímou komunikaci s ním. Jako společenství bratří a sester můžeme jeden druhého podržet, jeden za druhého se modlit, jeden druhému žehnat. Až dokud on pro nás nepřijde, až nebude naše záchrana dokončena A tak nechť tomu, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků!. Amen

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39)

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ V 8. kapitole hlouběji poznáváme nový princip života zákon působení Ducha života v Kristu. Naše stará přirozenost byla

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY MISTR SPIRITUALITY Dr. Roman Forycki SAC Slavkovice L.P. 2012 Obsah Úvodem............................. 4 1. Univerzální mistr duchovního života..... 5 2. Mistr

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Den 1. Vážné modlitby

Den 1. Vážné modlitby Den 1. Vážné modlitby Jak je nám v knize Skutků apoštolů ukázáno, modlitba byla srdcem služby učedníků. Shromažďovali se spolu deset dnů a toužebně očekávali zaslíbeného Ducha svatého. Poté, co byl Duch

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

ŽIVOT. Spokojenost se životem stojí velké úsilí. Věčný život díky prolité krvi. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25.

ŽIVOT. Spokojenost se životem stojí velké úsilí. Věčný život díky prolité krvi. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25. dubna 2009 Sobota 18. dubna ÚVOD Kaz 11,9.10 ŽIVOT Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně. (J 10,10, NBK) Spokojenost se životem stojí velké

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více