Efezským 3:13-21 Modlitba a důvěra v Boží moc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efezským 3:13-21 Modlitba a důvěra v Boží moc"

Transkript

1 1 Patrik Horváth v CB Jablonci nad Nisou Efezským 3:13-21 Modlitba a důvěra v Boží moc Proto klekám na kolena před Otcem, 15 od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, 16 aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' 17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18 mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19 poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit (naplnit) vší plností Boží. 20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Osnova: 1) Úvod k Pavlově modlitbě (14-16a) 2) Podstata Pavlovy modlitby (16b 19) a) Posilnění mocí b) Zakořenění a zakotvení v lásce c) Poznání Kristovy lásky d) Naplněni plností Boží 3) Závěr Pavlovy modlitby (20 21) Klíčová slova: Prosím, klekám, sláva, poznání (poznat), plnost Boží, moc Boží, láska Háček: Jeden z nejlepších způsobů jak mnohé zjistit o životě křesťana je poslouchat jeho modlitby a intenzitu. Co by dnes o vás prozradily vaše modlitby? Pavel přechází od výkladu k modlitbě. Výklad a modlitba jdou vždy ruku v ruce. Výklad: CEP Ef. 3:14 Proto klekám na kolena před Otcem, (Tou,tou ca,rin ka,mptw ta. go,nata, mou pro.j to.n pate,ra() Proto klekám 1) Proč proto? a) Návrat k významu z verše Ef. 3:1 b) Důraz na spojení pohanů a židů (nová společnost, církev) a také z toho plynoucích duchovních výsad. c) Informuje pohany o tom, co mají v Kristu. Mají teď přístup, zmocnění, nevyčerpatelné zdroje, atd. Modlí se zato, aby církev v Efezu mohla uskutečňovat svůj duchovní život zdravě a k Boží slávě. 2) Klekám (skláním se) na kolena (ka,mptw ta. go,nata) Pavel prozrazuje jen velice málo o tom, jak on se modlí a jakou má u toho pozici? a) Bible neříká a nedává jeden ucelený způsob modlitby. (Lk 18:11) Farizej stojí při modlitbě. Jiné? b) Mimořádná naléhavost, c) Podřízenost, samota, uctívání. d) Vyjádření hluboké úcty (viz audience u krále)

2 Kde pokleknutí najdeme v Písmu? (PJK v Getsemane, Sk. 7:60 Štěpán umírá, Muž s Leprou padá na kolena před PJK, Sk 20:36 Loučení s Pavlem) Proč dnes tak málo klečíme na modlitbách? Máme strach? NE? A pokud ano z čeho? Existuje podle vás nějaká pozice, která není vhodná pro modlitbu? Ne. (Postižení a nemocní lidé leží a také se modlí, má snad jejich modlitba menší dopad? Ne. Záleží na postoji srdce ne těla. 3) Klekám (skláním se) na kolena před Otcem a) Čí otec? PJK b) Příklad toho, že máme otevřený přístup k Bohu v PJK. Pavel si toho je vědom. Ef. 3:15 po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, (evx ou- pa/sa patria. evn ouvranoi/j kai. evpi. gh/j ovnoma,zetai() 1) Po němž má své jméno a) Charakterizuje Boha jako zdroj a stvořitele všeho živého (kniha Genesis). b) Udělit jméno znamená udělit moc a autoritu. 2) Každá (celá) rodina (pa/sa patria) Církev, spojení židů a pohanů v PJK (EF. 4:6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.) 3) Význam řeckého slova patria (patria) Znamená rodina a to rodina pocházející z jednoho otce. (Důraz na jednu rodinu, jeden otec) Někteří zde rozvádí myšlenku otcovství. Otcovství člověka je odvozeno z Boží původní reality Boha otce. 4) V nebesích i na zemi Pokud je církev tou rodinou, pak to znamená, že církev na zemi je církev bojující a církev v nebi to je církev triumfující. Ef. 3:16 aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku, (i[na dw/ u`mi/n kata. to. plou/toj th/j do,xhj auvtou/ duna,mei krataiwqh/nai dia. tou/ pneu,matoj auvtou/ eivj to.n e;sw a;nqrwpon() 1) Pavel se modlí a co nám ta modlitba ukazuje? 2) Pavel nemá žádné pochybnosti o tom, že Bůh má k dispozici nevyčerpatelné zdroje (bohatství své slávy) a že je schopný vyslechnout jeho modlitbu. 3) Pavel se modlí, aby byli posilněni mocí. Trojiční zmínka Pavel neodděluje druhou a třetí osobu trojice. Přebývání Krista a přebývání Ducha sv. v nás znamená u Pavla to samé. Skrze Ducha přebývá Kristus v našich srdcích. Viz dole. Jan 14:16 18 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky-17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Tajemství Zkušenost toho, že Kristus (duch Kristův) bude bydlet v nich (v nás) je součástí tajemství a je tedy výsadou i pro pohany. 2 Patrik Horváth v CB Jablonci nad Nisou

3 Ef. 3:17 aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce, (katoikh/sai to.n Cristo.n dia. th/j pi,stewj evn tai/j kardi,aij u`mw/n( evn avga,ph evrrizwme,noi kai. teqemeliwme,noi() Verše 16 a 17 vyjadřují stejnou myšlenku a používají obraznou mluvu. 1) Pojem vnitřní člověk a srdce znamená a popisuje totéž a ponechme pojem srdce. 2) Duchem se má upevnit vnitřní člověk a Kristus má přebývat v jejich srdcích? Co to znamená? Opět je to vyjádření duchovního znovuzrození. Protože Duch sv. je Duch Kristův. Jan 14:16 18 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky-17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. 3) Jak se Pavel může modlit, aby Duch přebýval v jejich srdcích? Vždyť mluvil ke křesťanům a ti již Ducha měli. Znovuzrodili se z Ducha. Tak mají nebo nemají Ducha Božího? 4) Je to prosba za duchovní zralost, (za upevnění, vystrojení, oživení). Modlí se za to, aby život církve v Efezu byl otevřený k působení Ducha svatého. Jinak řečeno, aby Kristus vládl v každé oblasti jejich života a aby byly strženy všechny základny a záchytné body (v mysli, všude) toho zlého v našem životě. John R.W. Stott k tomu říká: aby drželi vírou tuto Božskou sílu, toto Božské přebývání v člověku. Přebývání v člověku? (katoikh/sai) Řečtina má dva výrazy pro: bydlet, přebývat: a) paroikeo bydlet jako přistěhovalec, mimo domov b) katoikeo někde se natrvalo usadit, důraz položen na rozdíl mezi trvalým a přechodným přebýváním. (Jedna z aplikací myslím je, že křesťan nemůže mít démona. Může být obtěžován, spoután ve své mysli, ale nepřebývá již v člověku, katoikeo proti paroikeo). Diabolos háže zlé myšlenky, nebo viz Ef. 6 ohnivé střely toho zlého, střílí, otravuje, ale není vevnitř IN. Neustále bourám základny a záchytné body toho zlého v mojí mysli, v mém vztahu k penězům, atd. Co vy? Jaké záchytné body může mít ten zlý ve vašem životě? Pavel se modlí k Otci, aby Kristus skrze svého Ducha měl dovolené se usadit na trůnu jejich života a mohl je řídit a posilňovat. Zakořeněni a založeni v lásce, (evrrizwme,noi kai. teqemeliwme,noi) Dvě metafory, obě zdůrazňují hloubku proti povrchnosti: a) Botanická zakořenit se kořeny (stabilita, výživa, vytrvalost) b) Stavební položit základ (nepohnutelnost) Dvě metafory, obě zdůrazňují hloubku proti povrchnosti. V čem? V lásce, taková má být láska. Zakořeněná a založená na Bohu, protože Bůh je láska. Na zápase o opravdovou lásku, k lidem i k Bohu. Taková láska není láskou, kterou zná svět. Taková láska nebyla základní charakteristikou bůžků a bohyň v tamních různých kultech a náboženstvích. 3 Patrik Horváth v CB Jablonci nad Nisou

4 Ef. 3:18 a tak abyste byli schopni pochopit se všemi svatými, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, (i[na evxiscu,shte katalabe,sqai su.n pa/sin toi/j a`gi,oij ti, to. pla,toj kai. mh/koj kai. u[yoj kai. ba,qoj() Poznání Kristovi lásky a moci a) Poznání Kristovy lásky (o rozsáhlosti Kristovy lásky) (Nechápu, proč tuhle krásu moderní vykladači shodí ze stolu tím, že se Pavel vyžíval v řečnictví.) Líbí se mi následující citát od Johna R. W. Stotta: Kristova láska je dost široká, aby zahrnula celé lidstvo (Židy i pohany o kterých tahle kapitola je), je dost dlouhá aby přetrvala věčnost, je dost hluboká, aby zasáhla i toho nejhoršího hříšníka v jeho hlubinách a je dost vysoká, aby ho vyvýšila do nebe. b) Poznání Kristovy moci (o rozsáhlosti Kristovy moci) Existuje jen jediné použití těchto slov vedle sebe v řecké literatuře a toto použití bylo ve spojitosti s mocí cizích božstev. Kontext Efezského sboru. (Město Efez mělo tři oficiální chrámy a neslo název Neokoros což zn. Správce chrámu. Právě proto spojení lásky a moci Kristovy mohlo přinést změnu v tomto městě. Gl 4:8 Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. BKR Ef. 3:19 A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží. (gnw/nai, te th.n th/j gnw,sewj avga,phn tou/ Cristou/( i[na plhrwqh/te eivj pa/n to. plh,rwma tou/ qeou/å) Paradox lásky Poznat nepoznatelnou, nepřezkoumatelnou (u`perba,llousan) lásku Boží. Láska Kristova přesahuje lidské poznání. Dotýkáme se něčeho z Božích tajemství, zakoušíme jen střípky Naplnění Boží plností Motiv plnosti je v Efezským, ale také v epištole do Kolos. Plnost Boží je v Kristu a my jsme díky Kristu k této plnosti dospěli (Kol. 1:19, 2:9 10). Kol. 1:19 19 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, Kol. 2: V něm je přece vtělena všechna plnost božství; hlavou všech mocností a sil. 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je Boží plnost nebo dokonalost se stává normou (úrovní), za kterou se modlíme, naznačená příkazy: Buďte svatí jako Bůh je svatý (1. Petr 1:15-16), Mt 5:48 Jen jeden je plnost a jen jeden je dokonalý. Je jím PJK. Do toho dorůstáme a jsme plněni jeho plností. Ef. 3:20 Tomu pak, který je podle moci působící v nás schopen učinit nezměrně více než všechno, co prosíme nebo rozumíme, (Tw/ de. duname,nw u`pe.r pa,nta poih/sai u`perekperissou/ w-n aivtou,meqa h' noou/men kata. th.n du,namin th.n evnergoume,nhn evn h`mi/n() Pavlovo vzplanutí chvalozpěvu Pavel má výtrysk chvalozpěvu. Hlavní myšlenkou je, že Bůh je schopen učinit věci nekonečně (u`perekperissou) za hranice možnosti, schopností, příležitostí. (Pro to, co Bůh může učinit, není hranic.) 1) Povzbuzení když si nevěříme. Boží očekávání jsou vyšší než naše. 2) Povzbuzení do okultně zatížené oblasti v Efezu. Moc a působení Ježíše Krista nemá hranic. 4 Patrik Horváth v CB Jablonci nad Nisou

5 Ef. 3:21 jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen. (auvtw/ h` do,xa evn th/ evkklhsi,a kai. evn Cristw/ VIhsou/ eivj pa,saj ta.j genea.j tou/ aivw/noj tw/n aivw,nwn( avmh,nå) Moc pochází od Boha, a proto sláva musí jít také k němu. (k jeho plnosti v církvi (nevěstě) a jeho plnosti k hlavě (ženichovi). Pozor na přivlastňování si Boží slávy. AMEN Literatura: Efezským John R. W. Stott Zondervan Illustrated Bible Background Commentary EBC, Bibleworks 6 The New Linguistic and Exegetical key to the Greek New Testament, Cleon L. Rogers A Reader Greek New Testament, Zondervan God s Empowering Presence, Gordon D. Fee, str Patrik Horváth v CB Jablonci nad Nisou

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Den 1. Vážné modlitby

Den 1. Vážné modlitby Den 1. Vážné modlitby Jak je nám v knize Skutků apoštolů ukázáno, modlitba byla srdcem služby učedníků. Shromažďovali se spolu deset dnů a toužebně očekávali zaslíbeného Ducha svatého. Poté, co byl Duch

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39)

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ V 8. kapitole hlouběji poznáváme nový princip života zákon působení Ducha života v Kristu. Naše stará přirozenost byla

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

Hořlavině stačí jiskra

Hořlavině stačí jiskra 1 Obsah: Hořlavině stačí jiskra (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský,O.Carm. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část) 2 P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Panna Maria Matka naděje 3

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

OBSAH. Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla?

OBSAH. Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Setkání č. 4 Kdo je Ježíš Kristus podle apoštola Pavla? Svědkové Jehovovi tvrdí, že Ježíš je první stvořenou bytostí, že jej nemáme uctívat, že se

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé

Apoštolé a proroci Apoštolská církev Novozákonní apoštolé Position Papers jsou oficiální stanoviska církve AoG, které byly vydány její Generální radou. Toto prohlášení o apoštolech a prorocích bylo přijato jako oficiální prohlášení Generální radou Assemblies

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

KRISTOVA SLÁVA V LISTU ŽIDŮM. Steven J. Cole

KRISTOVA SLÁVA V LISTU ŽIDŮM. Steven J. Cole Pastor Steven J. Cole Flagstaff Christian Fellowship 123 S. Beaver Street Flagstaff, Arizona 86001 www.fcfonline.org KRISTOVA SLÁVA V LISTU ŽIDŮM List Židům: shrnutí Steven J. Cole 10. dubna 2005 Steven

Více