Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Modlitba v rodině zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. Datum: Jméno: Lucie Muchová

3 Anotace Práce pojednává o tématu modlitba v rodině. V teoretické části se práce nejprve zabývá pojmy modlitba - její působení na člověka a v člověku, rodina - v historickém kontextu, její vývoj a specifické rysy dnešní doby, křesťanská rodina a rodinná modlitba základní znaky, typy, návody k modlitbě s dětmi od novorozeneckého věku do období puberty. V části praktické se snažím dotazníkovým šetřením, ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, zjistit, jak a zda odpovídají teoretické podklady praktickému životu. Při porovnávání odpovědí respondentů s teoretickým základem zjišťuji, že modlitba je v rodinách přítomná a aktivní. Celá práce je vedena podle křesťanské tradice. Klíčová slova Rodina, modlitba, rodinná modlitba, Bůh, víra, manželství, děti, výchova Abstract This work deals with a topic of prayer in a family. First part of the study follows standard theoretical approach and discusses the main following concepts: a prayer - its effects on an individual in both, the external and internal sense; a family - its historical context, its development and today s specifics, phenomenon of a Christian family; and a family prayer - its main characteristics, types of prayer, various instructions for a prayer with children from early to their adolescent age. Second part of the study implements the practical tools and attempts to find out how the theoretical knowledge corresponds with the practical family life. A questionnaire research took place in the parish of St. Therese of the Child Jesus in Prague. Comparing the questionnaire responses and the theoretical knowledge eventually confirmed that there is a prayer in families employed. This work was written in accord with a Christian tradition. Keywords Family, prayer, family prayer, God, faith, marriage, children, upbringing

4 Ráda bych zde poděkovala vedoucímu mé absolventské práce Mgr. Petru Jandejskovi, M.A. za pomoc, vstřícný přístup, trpělivost a čas, který mi věnoval během vedení práce. Také děkuji za pomoc Noemi Štěpánové, Marii Muchové, Vojtěchovi Muchovi, Petrovi Muchovi a Iloně Tůmové za velkou podporu a pomoc.

5 Obsah Obsah... 2 Úvod Co je to modlitba? Povznesení duše Shodná dobra s jeho vůlí Modlitba je darem Modlitba je osobním a živým vztahem Intimní stránka modlitby Formy a druhy modliteb Rodina Definice rodiny Historie rodiny Rodina v současnosti Křesťanská rodina Rodinná modlitba Jak dnes mluvit v rodině o Bohu Děti versus dospívající Modlitba s novorozenci, kojenci a dětmi předškolního věku Modlitba dospívajícího Hnutí modlitby matek Průzkum ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích

6 4.1 Dotazník pro rodiče Dotazník pro děti a mládež Diskuze Závěr Použitá literatura

7 Úvod Jako téma pro svou absolventskou práci jsem si vybrala modlitbu v rodině. Vedla mě k tomu zejména má osobní zkušenost. Když jsem byla malá, pravidelně jsme se s rodiči modlili každý večer a vždy před jídlem. Zdálo se mi to tak samozřejmé, že když se naše společná modlitba začala vytrácet, byla jsem z toho nervózní a nedokázala jsem začít s modlitbou sama. Dnes si myslím, že je zcela přirozené, že společná modlitba v rodinách postupem času ztrácí svou původní tvář, ale neměla by zcela vymizet. Důvodem je větší časová vytíženost jak dětí (škola dlouho do večera, vyšší požadavky na učení), tak i rodičů (oba dochází do zaměstnání, večer se starají o domácnost). V tuto dobu se v domácnosti najíždí na jakýsi zjednodušený scénář, kdy se s dětmi modlí buď pouze jeden z rodičů, nebo jsou vedeny k tomu, aby se krátce pomodlily samy. V této době by se děti a dospívající měli naučit osobní modlitbě. Pokud mají plodné a podpůrné prostředí, jde jim toto učení snáze, je zde větší šance, že v dospívání od víry a křesťanství neutečou a že až si založí vlastní rodinu, budou mít dobrý základ pro partnerskou modlitbu a modlitbu s vlastními dětmi. Po reflektování mé výše popsané zkušenosti, s ohledem na absolvování praktické teologie, je zřejmé, že téma modlitba v rodině je důležité pro formaci člověka a rodiny. Proto jsem se rozhodla věnovat se mu ve své absolventské práci. Práce spadá do oborů praktická a spirituální teologie a dělí se na dvě části. V první, teoretické části své práce, vysvětlím pojem modlitby a rodiny. Modlitbu se pokusím definovat a předložit úvahu, jak by nám měla zasahovat do života a jaké jsou její druhy a formy. V tématu rodiny se zaměřuji na její definici, historii, předkládám několik charakteristických prvků současné rodiny a nabídnu také křesťanský pohled na rodinu. Nakonec se věnuji tématu rodinné modlitby. Zaměřím se na její specifické znaky, kdy se společnou modlitbou v rodině začít, jak se modlit s dětmi a mladými lidmi v období puberty. Nakonec představím Hnutí modlitby matek. Ve druhé, praktické, části se zaměřím na průzkum, který jsem uskutečnila ve farnosti v Kobylisích. Zde bych ráda převedla teorii do praxe. Budu se zabývat otázkou, do jaké míry realita zjištěná v průzkumu odpovídá teoretickým poznatkům. V této práci jsem si kladla za cíl zjistit, zda rodiny se rodiny v dnešní době společně modlí, jakým 4

8 způsobem a zda vnímají, že modlitba nebo její absence ovlivňuje nějakým způsobem rodinné vztahy. Tento výzkum jsem provedla na vzorku farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 5

9 1 Co je to modlitba? Dříve, než se budu zabývat rodinnou modlitbou, měla bych vysvětlit základní pojmy modlitba a rodina. První kapitolu bych ráda věnovala tématu modlitby. Co je to modlitba? Co znamená pro křesťana? Dá se najít univerzální odpověď nebo definice? Jak ji popisuje katolická církev, jaká jsou její úskalí, jak do našeho života zasahuje a k čemu nás vede? Také poukážu také na její intimní stránku a na závěr předložím její druhy a formy. V práci nahlížím na modlitbu z perspektivy křesťanské teologie a vycházet budu z římskokatolické tradice. Při hledání definice modlitby jsem použila Katechismus katolické církve. Ten modlitbu popisuje jako živý a osobní vztah k živému a pravému Bohu. 1 Dále ji definuje ústy Terezie od Dítěte Ježíše Pro mne je modlitba vzlet srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti 2 a Jana Damašského Modlitba je povznesení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o vhodná dobra. 3 V Kompendiu katechismu katolické církve najdeme definici, která se snaží modlitbu popsat z více úhlů pohledu. Modlitba je povznesení duše k Bohu nebo prosba k Bohu o dobra shodná s jeho vůlí. Je vždy darem Boha, který přichází, aby se setkal s člověkem. Křesťanská modlitba je osobním a živým vztahem Božích dětí k jejich nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu Svatému, který přebývá v jejich srdcích. 4 V další části své práce bych tento výrok zkusila více přiblížit a jeho pomocí odpověděla na otázku: Co je to modlitba? 1 Katechismus Tereze od Dítěte Ježíše. Autobiografické spisy. in Katechismus Jan Damašský. De fide orthodoxa. in Katechismus Kompendium katechismu katolické církve, s

10 1.1 Povznesení duše V křesťanské antropologii se hovoří o tom, že na člověka se dá nahlížet ze čtyř možných dimenzí. Abychom mohli mluvit o celostním člověku, musíme brát v úvahu všechny jeho složky. Jedná se o dimenzi tělesnou, psychickou, sociální a spirituální. První dimenze, tělesná, popisuje fyzickou stánku člověka a jejím projevem je tělo. Druhou složkou lidské osobnosti je složka psychická, která se vyjadřuje v emocích, prožívání, sebehodnocení a hodnocení okolí. Zabývá se duševní složkou a jejím centrem je lidská duše. Třetí je sociální dimenze, ta se soustřeďuje na vztahy mezi jednotlivci, mezi skupinami a jejich vzájemné interakce. Je patrná v lidské mysli. Čtvrtou a poslední lidskou dimenzí je dimenze spirituální, zde hraje velkou roli vztah s transcendentnem, vztah k něčemu, co nás přesahuje. Často se obracíme k Bohu, ptáme se po smyslu života a po smyslu existence lidství. Spirituální dimenze člověka mluví skrze našeho ducha, skrze naše srdce. Ovšem nejen spirituální složka se může dotknout transcendentního vztahu. Bůh do nás proniká jako do celistvé bytosti, nemluví pouze s naší myslí, rozumem nebo se srdcem. K rozmluvě a modlitbě je zapotřebí souladu všech těchto složek. Autoři Reinhard Abeln a Anton Kner nabízí deset zlatých pravidel pro modlitbu. Jedním z nich je také modlitba tělem. Stát znamená být v pohotovosti, klečet znamená být bezmocný, sedět znamená přijímat. 5 Bůh nás také může zasáhnout v našich pocitech a emocích. Ježíš neuzdravoval jen tělesně nemocné a malomocné, ale také duševně pozvedal a jeho uzdravující dotek směřoval i k citově postiženým. Ve složce sociální se nám Bůh může zjevovat a dávat poznávat skrze druhé lidi. Posílá nám do života ty, kteří nás ovlivňují, kteří nám přináší nové zkušenosti. Také skrze modlitbu Bůh může měnit nás samotné. V poslední složce, složce spirituální, se odehrává již zmíněná modlitba. Z této dimenze vychází naše víra. A zároveň je všemi ostatními složkami podporována nebo naopak brzděna. 5 Abeln, Reinhard. Jak se máme modlit?. s. 38 7

11 1.2 Shodná dobra s jeho vůlí Velmi často slýcháme, že bychom měli jednat podle Boží vůle. Vždyť i samotná modlitba Otče náš nám o tom říká: Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. 6. Mnohdy je to pro nás velmi těžké. Sami chceme mít své věci pod kontrolou, a pokud se nám něco vymyká z rukou, jsme nervózní a snažíme se vše zachránit pouze vlastními silami. Když ale někoho milujeme, chceme mu dělat radost, a proto uděláme to, co mu na očích uvidíme. Stejně tak by to mělo být i s konáním Boží vůle. Velkým vzorem takové snahy o hledání Boží vůle pro nás může být mnoho světců, kteří se nechali vést Božím slovem a cestou, kterou jim Bůh připravil. Nejen svatá Terezie z Lisieux je toho příkladem: Kdybych byla nevěrná a dopustila se i té nejmenší nevěrnosti, cítím, že bych za to zaplatila hroznými zmatky. Myslím tím pýchu, ve které bych spoléhala na své vlastní síly a tím riskovala, že padnu do propasti Co bych dělala, co by ze mne bylo, kdybych se spoléhala na své vlastní síly?! 7 Terezie si byla vědomá závislosti na Bohu, věděla, že vše, co jí Bůh dává je dobré. Jak ale můžeme Boží vůli poznat? V křesťanském prostředí často slýcháme, že bychom měli hledat Boží vůli a nechat se jí vést, protože Bůh pro nás chce jen to nejlepší a vede nás cestou, která směřuje ke spáse. Jak to udělat, abychom Boží vůli slyšeli a konali? Wilfrid Stinissen říká, že odevzdání se Bohu lze rozlišit na tři části. První částí je přijímání Boží vůle a souhlas s ní, druhou etapou je aktivní konání Boží vůle v každém okamžiku života a třetí částí je dokonalé odevzdání. Bůh skrze nás uskutečňuje svou vůli, stali jsme se jeho nástrojem. 8 Přijímání by se mohlo zdát jako pasivní činnost, jako čekání na scénář, se kterým vlastně nemůžeme nesouhlasit. Ale nejde jen o to čekat. Jde o aktivní naslouchání, o ztotožnění se s věcmi, které přijdou. A to i s věcmi negativními. Velmi silný pro nás může být příběh Ježíšovy smrti na kříži. On také plnil Boží vůli. Přijal ji, 6 Bible, Mt 6,10b 7 Terezie z Lisieux, Vstupuji do života. s Stinissen, Wilfrid. Otče, odevzdávám se ti. s. 6 8

12 ztotožnil se s ní. I když z ní měl tak velký strach, až se potil krví 9, říkal: Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. 10 Ať nás potká cokoli, děje se to podle úradku Boha, který řídí vše záměrně, i když tomu nerozumíme, protože neznáme konec. Musíme se spokojit s věděním, že vše je v jeho moudrosti určeno předem, a že z nepříjemností, které dopouští, může vzniknout netušený zisk. 11 Jak tedy poznám, že žiji podle Boží vůle? V Písmu je kapitolka o zabezpečení života. 12 Ježíš nás ujišťuje, že člověk je pro něj mnohem více, než rostliny nebo ptactvo. Pokud se tedy stará o rostliny, které mají dostatek vláhy a živin ke svému růstu, zaopatřuje živočichy natolik, že se mohou rozmnožovat a žít, pak i o nás se postará se stejně velkou péčí. Proto bychom se neměli zbytečně znepokojovat. Domnívám se, že pokud dokážeme svůj život brát z takového pohledu, dokážeme v tuto chvíli i doopravdy vnímat a důsledně přijímat Boží vůli. Další etapou je aktivní konání. V této souvislosti bych chtěla mluvit o zkoušce Abraháma, kterou popisuje 1. kniha Mojžíšova. 13 Abraham slyšel a přijal Boží příkaz, velmi ho zarmoutil, ale nesnažil se z něj vymluvit nebo vykroutit. Věřil, že tím Hospodin něco zamýšlí. Důvěřoval mu a šel obětovat svého jediného syna. Samozřejmě, že Bůh netoužil po smrti a lidské oběti, chtěl se přesvědčit o Abrahamově věrnosti a důvěře. Odměnou za takovou poslušnost bylo požehnání pro něj a celé jeho potomstvo. A právě v této etapě se tak často a jasně projevuje náš dar již zmiňované svobodné vůle. Myslíme si, že když se necháme ovládat Boží vůlí a budeme konat jen to, co po nás chce, ztrácíme svobodu, možnost rozhodovat se vlastním rozumem, vlastní vůlí, sami za sebe. Ale skutečná svoboda je ztotožnění se se sebou samým, se svým Já, 9 Srov. Bible, Lk 22, Bible, Mt 26,42 11 Osuna, Francisco de. Ponoření. s Srov. Bible, Mt 6, Srov. Bible, Gn 22 9

13 se svou minulostí i budoucností, se svým životem. A v tom všem být s Bohem Svoboda je stav, kdy srdce již není ničím vázáno, nýbrž může sledovat Boží vůli 14 Posledním krokem je stát se Božím nástrojem, nechat jednat Boha v nás. V Novém zákoně je jedním z příkladů Panna Maria. 15 Ta, která na Gabrielovu zprávu, že počne z Ducha Svatého a porodí Božího Syna, bez zbytečných otázek odpověděla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. 16 Také jistě byla vystrašená, nevěděla, co ji čeká. Ale byla si jistá, že si ji vyvolil Hospodin, aby se na ní ukázala jeho vůle. Je to nejvyšší stupeň odevzdání se, necháváme pronikat konání Hospodinovo skrze nás. S tímto naprostým odevzdáním bychom měli prožívat každý svůj den. S takovým přístupem se můžeme nejčastěji setkat v klášterech a v komunitách. Jako příklad bych uvedla zkušenost, kterou jsem získala během pobytu v komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Bohu jsme svěřovali všechny své aktivity po celý den. Ráno, před každým jídlem i po něm, před prací, během dne v kapli. Byla to pro mě velmi silná zkušenost Boží přítomnosti a Božího vedení. Mohla by se samozřejmě objevit otázka, zda společně se snahou stát se výhradně Božím nástrojem nevzniká riziko lenosti a nečinnosti. Wilfrid Stinissen na tuto otázku odpovídá: Nečinit něco sám od sebe neznamená, že neděláme vůbec nic. Naopak; pouze to neděláme sami Modlitba je darem Je to dar od Boha, který přišel, aby se s námi mohl setkat. Na začátku stojí aktivita Boha, který s námi chce mluvit, protože o nás má zájem. Druhý krok musíme udělat my sami. Tímto krokem je naše odpověď - modlitba. Bůh nás osloví, zavolá, začne komunikovat. My komunikaci a rozhovor s ním rozvíjíme dál. Zdá se to poměrně 14 Stinissen, Wilfrid. Otče, odevzdávám se ti. s. 44. Cit podle Františka Saleského 15 Srov. Bible, Lk 1, Bible, Lk 1,38 17 Stinissen, Wilfrid. Otče, odevzdávám se ti. s. 60 n. 10

14 jednoduché, nicméně v praxi to často tak snadné a jednoduché není. Pokud si lidé spolu dobře rozumějí, nemusí si neustále něco říkat. To podstatné při modlitbě je mlčení, naslouchání, co mi teď řekne Bůh. 18 Není nutné mluvit a sdělovat své pocity, starosti a trápení. Zaslechnout můžeme něco ve chvíli, kdy se sami ztišíme a začneme aktivně naslouchat. Modlitba je dar. A ten nemusí dostat každý. Buďme tedy vděční, že jsme mezi těmi, kterým víru a modlitbu Pán daroval a zkusme je i plně využít. Chce to naše úsilí a práci, ale o to větší nám přinese plody Modlitba je osobním a živým vztahem Modlitba je vztah mezi námi lidmi a naším nebeským Otcem. Dá se přirovnat k poměrům mezi lidmi, k vazbě na rodiče, sourozence, partnery, kamarády. Dovolím si tvrdit, že toto spojení by mělo být tím prvním a nejvyšším vztahem, který prožíváme. Tak jako si nejdeme čas na kamarádku, která si potřebuje popovídat, tak jako se chceme potkat s přáteli a příbuznými, o to víc bychom měli toužit po setkání s naším Otcem. Ale nejde pouze o vztah Já Bůh, ale také My Bůh. Pod slovem my si lze představit rodinu, společenství ve farnosti, farnost jako celek, diecézi nebo všechny křesťany na celém světě. Všichni jsme se spojili s jedním Bohem a takový vztah nás váže v jednu rodinu, v jedno společenství. Evangelista Matouš na toto téma zachycuje situaci, kdy Ježíš rozmlouvá s apoštoly: Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. 20 Příkladem takového hlubokého a milujícího vztahu nám může být Ježíš Kristus, který Boha oslovoval Otče. V modlitbě Otče náš 18 Abeln, Reinhard. Jak se máme modlit?. s Srov. Bible, Lk 11, Bible, Mt 28,

15 Sue Mayfieldová v úvodu své knihy Objevování modlitby říká: Modlitba je pro mnoho lidí mnoho věcí. 21 Pro někoho může být zvykem, pro někoho součástí života, pro jiného výrazem vděčnosti, radosti nebo naopak touhou po pomoci, vyznáním se ze špatností, hledáním odpuštění, sdílením svých starostí. Myslím si, že nejčastěji začneme s modlitbou v nebezpečí, v trápení, které je silné, trvá dlouhou dobu a člověk ho už nemůže sám unést. Je to sobecké. Boha si připouštíme jen jako obchodníka, který naše přání vyslechne a přinese nám jejich naplnění. Radost ze života sdílíme s přáteli, nepociťujeme vděčnost, neboť vše kolem nás bereme automaticky, úspěchy přičítáme jen vlastní píli a snaze. Když ale přijdou těžkosti, období zkoušek, hledáme někoho, kdo by nám pomohl a vysvobodil nás z trápení. Slovo modlitba je pro všechny křesťany poměrně jasný pojem. Když se nad ním ale člověk zamyslí, je těžké najít definici, která by modlitbu přesně vystihovala. Když jsem se ptala svých kamarádů a přátel co je to modlitba, nejčastěji jsem slyšela, že modlitba je komunikací, rozhovorem, setkáním a sdílením se s Bohem. Ale vždy tomu chyběl jakýsi rozměr. V knize Ptali jste se na Boha André Frossard píše, že modlitba není nezbytnou činností. Bůh o nás ví vše, dříve než cokoli stačíme říci, zná naše touhy a prosby. A buď jsou naše trápení v řádu přírody a modlitby by stejně nezabraly a nebo jsou vyšším Božím záměrem. 22 Definicím i výše popsanému odsuzování modlitby chyběl jeden velmi podstatný a důležitý fakt. Chyběl rozměr nekonečné Boží lásky, rozměr vztahu, který modlitbu předpokládá. Je to láska, která nás stále přitahuje k sobě. My na ní svou modlitbou odpovídáme a lásce se učíme. 1.5 Intimní stránka modlitby Modlitba je nejintimnější věcí člověka. Je to zvláštní. V křesťanském prostředí se modlitba bere jako samozřejmá součást života. V kostele se všichni modlí spolu, ke společným motlitbám se schází i rodina, existuje mnoho modlitebních společenství, duchovních obnov farností, mládeže, poutí na svatá místa. Ale z vlastní zkušenosti 21 Mayfieldová, Sue. Objevování modlitby. s Frossard, André. Ptali jste se na Boha. s

16 mohu říci, že velmi málo lidí dokáže svou modlitbu prožívat s někým jiným. I mnoha párům dělá společná motlitba problémy. Přitom se o manželství říká: budete jedno tělo a jedna duše 23 Tímto se nemyslí pouze sexuální stránka, ale především spojení duší ve vztahu k Bohu, v modlitbě. Ale právě toto spojení nám dělá takové problémy. V širším kruhu společenství se tolik nebojíme odhalení. Naše starosti a problémy popisujeme obecně, nejmenujeme osoby, za které se modlíme. Funguje zde jakási anonymita skupiny. V partnerství je to však maximální odhalení sebe samého před druhým. Odhaluji svůj nejvnitřnější cit. Vztah k Bohu. Dávám své myšlenky, názory, hodnoty a víru všanc. Přicházím s obavami, jak mě bude ten druhý brát. V mnohé literatuře máme návod jak se modlit, máme velký výběr předepsaných modliteb, ale jen málo z nich uvádí, zda je modlitba pro nás opravdu tak důležitá. Je to vlastně potřeba? Jak jsem psala výše, na lidskou bytost můžeme nahlížet ze čtyř dimenzí. Ze stránky biologické, psychické, sociální a nakonec spirituální. A pokud na člověka takto nahlížíme, v každém se objevují všechny čtyři složky. Ne jedna nebo dvě. Ale všechny včetně složky spirituální. I když se v České republice, podle předběžných výsledků sčítání lidu v roce 2011, nehlásí k žádné víře 34,53 % obyvatel 24, každý člověk má v sobě spirituální a duchovní stránku, která se popřít nedá. Někdo se modlí k Bohu, jiný věří v síly a energie země, někdo věří v jiné národy a bytosti z vesmíru, které nás ovládají, další se zaměřují na přírodu a její tikot. Romano Guardini rozvíjí myšlenku, že každý člověk se musí zaměřovat nejen na svět okolo sebe, na zabezpečování rodiny, budování kariéry, ale také na sebe. Dostat se dovnitř, ke svému středobodu, který utváří zdravou osobnost. A to člověku v dnešní době schází a svoji vnitřní oporu ztrácí. Stává se nejistým, bázlivým. Znovunabytí sebedůvěry a vnitřní rovnováhy můžeme dokázat díky modlitbě, soustředění, hloubání a rozjímání Bible,. Mk 10, Český statistický úřad [online] 25 Srov. Guardini, Romano. O modlitbě. s 20 nn. 13

17 1.6 Formy a druhy modliteb V tomto oddíle nastíním možnosti modlitby, které vychází z křesťanské tradice, jak jsem psala v úvodu práce. Jsem si vědoma, že lidé jiného vyznání s těmito formami modlitby nemusí souhlasit a rozhovor, modlitbu nebo rozjímání před svým bohem mohou prožívat zcela jinak. Křesťanské modlitby čerpají z Písma. Je to zdroj Božího Slova, který k nám promlouvá skrze proroky, evangelisty a jiné autory biblických knih. V Bibli, českém ekumenickém překladu z roku 2007, se zmiňují Miroslav Vlk, pražský kardinál, a Pavel Smetana, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v ČR: Bible je jedinečný zdroj Božího zjevení, nikdy nevysychající studnice pravé moudrosti. Kdo chce poznat živého Boha, porozumět smyslu svého života, seznámit se s osobou a dílem Ježíše Krista a objevit tajemství Kristovy oběti, nechť tuto knihu otevře a čte 26 Každý duchovní učitel se snažil pro své žáky najít ten nejlepší rozdělení modlitby podle její formy. Já osobně se nejvíce přikláním ke schématu Teofána Zatvorníka. 27 Stejné dělení nám popisuje Francisco de Osuna v knize Ponoření a Romano Guardini v knize O modlitbě. 1.) Modlitba tělesná neboli ústní 2.) Modlitba rozumu, srdce a citu (rozjímání) 3.) Modlitba duchovní (kontemplace) Toto schéma odpovídá stupňům pokročilosti v modlitbě začátečníci, pokročilí a zkušení. Ale ať už se jedná o modlitbu ústní, rozjímavou nebo o kontemplaci, jedno mají všechny společné začátek. Tím se myslí ztišení, zaměření se na modlitbu a znamení kříže. Bez koncentrace není modlitba možná. 28 píše autor 26 Bible. s Špidlík, Tomáš. Spiritualita křesťanského východu. s Guardini, Romano. O modlitbě. s

18 knihy O modlitbě. Je to oproštění se od všedních starostí a věcí, které máme tendenci stále řešit. Pokud bychom začali s modlitbou bez takového ztišení a soustředění, od modlitby budeme utíkat k nevypranému a nevyžehlenému prádlu, k neumytému nádobí, nepřečteným mailům a dopisům. Pomocí chvilky ticha, ve které se soustředíme pouze na náš rozhovor s Bohem, můžeme alespoň částečně takové myšlenky opustit a vrátit se k nim až po modlitbě. Kdo má před sebou nějakou těžkou práci, nevrhne se do ní bezhlavě, nýbrž se soustředí na požadavky daného úkolu. Kdo chce ocenit hudbu, rovněž nepřijde na koncert v posledním okamžiku a nezačne naslouchat hned, kdy je ještě pln ruchu ulice, nýbrž přijde včas a připraví se na vnímání krásy. 29 Záleží na člověku, jak tuto chvilku chce strávit. Někomu stačí minuta v tichu, někdo potřebuje přizpůsobit více faktorů. Druhým společným znakem začátku modlitby je kříž. Proč se vlastně tento symbol užívá? Co nám má naznačit? Znamení kříže používáme velmi často. Při příchodu do kostela, při odchodu, na začátku mše svaté, při požehnání, před evangeliem, před každou modlitbou a na jejím konci. Nejjednodušším vysvětlením nám může být to, že kříž nám jasně udává začátek a konec modlitby. Je to také velmi zhuštěné vyznání víry jmenuje se Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, ukazuje na ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Tomáš Špidlík píše, že znamení kříže je zvyk již prvních křesťanů. A již oni mu připisovali duchovní účinky. Znamení kříže už od počátku bylo znamením posvěcení a požehnání. 30 Před modlitbou děláme znamení kříže na celém těle, je to znamení pro požehnání našeho celého těla, které se při modlitbě celé odevzdává Bohu. Dotkneme se čela, chceme poddat svou mysl, svůj rozum, své myšlenky soustředit na Pána, dotkneme se srdce, chceme se zaměřit jen na přítomnost Hospodinovu. Tělesnou modlitbu a modlitbu ústy si dokážeme představit nejlépe. Je nám nejbližší a modlíme se ji nejčastěji. Katechismus katolické církve píše, že taková modlitba je nejdůležitější součástí křesťanského života. 31 Můžeme se modlit vlastními 29 Guardini, Romano. O modlitbě. s Špidlík, Tomáš. Spiritualita křesťanského východu. s Katechismus

19 slovy, ale máme k dispozici i modlitby předepsané. Modlitba vlastními slovy je sdělování všeho, co nám leží na srdci. Jsou to díky za věci, které jsme mohli dostat, chvály za Boží velikost a lásku k nám a prosby za všechny těžkosti a zkoušky, které prožíváme. Někdy toho v životě prožíváme tolik a máme Bohu tolik co říci, že vyslovená slova nestíhají naše myšlenky. Ale může se nám stát, že nevíme, co říct. V těchto chvílích nám pomáhají právě modlitby předepsané. Avšak Guardini varuje, že bychom neměli v takové chvíli příliš rychle utíkat k modlitbám cizím. Měli bychom se pokusit ve vlastní modlitbě vytrvat. A i kdyby se modlitba měla skládat pouze z jedné věty, pro Boha je stejně cenná jako každá jiná. 32 Modlitba předepsaná není jen pomůckou pro chvíle, kdy sami nevíme co říkat, ale přináší nám také moudrost a zkušenosti boje s vírou. Předepsaných modliteb je dnes velmi mnoho a je těžké si správně vybrat. Sám Ježíš nás proto učí modlitbě Otče náš. Tuto modlitbu Ježíš naučil své učedníky, když ho požádali: Pane, nauč nás modlit se. 33 V dnešní době máme k dispozici mnoho modlitebních knížek, které nám nabízí modlitby pro každou příležitost. Zde je riziko, že si vybereme a koupíme knížku, ve které jsou modlitby jen povrchní říkankou, která působí na náš sluch a na city. Dalším nebezpečím jsou modlitby příliš pokořující, které nás dostávají do nepravého světla přílišné hříšnosti. 34 Samozřejmě že by člověk měl přiznávat svou hříšnost a nedokonalost, Bůh však po nás nechce, abychom se utápěli v pocitu viny a pochybovali o právu na odpuštění. Pokud chceme sáhnout po předepsané modlitbě, určitě se nám vyplatí, když si zvolíme sbírku modliteb od nějakého světce. Laciné brožurky s romantickou svíčkou na obalu nejsou vždy tím nejvhodnějším nástrojem. Jak jsem psala na začátku tohoto oddílu, křesťanská modlitba čerpá a inspiruje se z Bible. Proto je často nejvhodnějším nástrojem, pokud se rozhodneme místo vlastních slov použít slova jiných. Jako modlitba chval jsou velmi vhodné žalmy, pro zamyšlení a naslouchání můžeme zvolit nějaký příběh ze Starého nebo Nového Zákona. Když si 32 Guardini, Romano. O modlitbě. s. 148 n. 33 Bible, Lk 11,1 34 Srov. Guardini, Romano. O modlitbě. s. 153 n. 16

20 vezmeme k ruce Bibli, nemusíme se obávat nevhodnosti textů, lží nebo povrchnosti příběhů. Co nám může činit potíže je fakt, že příběhy jsou pro nás mnohdy vytržené z kontextu Bible jako celku, nebo to, že jsou původně židovské literatury a mají jiný význam než příběhy současné. V důsledku toho často příběhům nerozumíme a jsou pro nás zavádějící. Z vlastní zkušenosti vím, že poprosit nějakého biblistu, kněze nebo člověka, který dokáže tyto texty interpretovat, je velmi prospěšné pro pochopení celého kontextu. Lépe si pak dokážeme vztáhnout myšlenky pro nás a dnešní svět. Jednou z nejrozšířenějších předepsaných modliteb dnes je denní modlitba církve neboli breviář. Tato modlitba byla především určená pro duchovní, které se jí modlí povinně každý den. V posledních letech se k nim stále častěji přidávají i laici. Tvoří ji několik modliteb rozložených do celého dne, jde zejména o žalmy a biblické příběhy. Ty se ve společenství věřících zpívají a recitují. Podle staré křesťanské tradice je cílem denní modlitby církve posvěcení dne i vší lidské činnosti. 35 Proto jsou modlitby přizpůsobeny běžnému dennímu životu. Modlitbu srdce a citu bychom mohli označit jako modlitbu rozjímavou. Jde tedy o utišení a setrvání v tichu, na rozdíl od modlitby slovy. Nazývá se modlitbou srdce, protože v tuto chvíli necháváme promlouvat naše srdce, nikoli ústa. Dalším rozdílem mezi rozjímavou a ústní modlitbou je určitost a konkrétnost. Zatímco v ústní modlitbě máme události, za které chceme poděkovat nebo poprosit o pomoc, rozjímání je především hledání. Ptá se po základních pravdách víry a snaží se je pochopit a integrovat je. Duch se snaží pochopit proč a jak vést křesťanský život, aby přilnul a kladně odpověděl tomu, co Pán žádá. 36 Při rozjímání je dobré přečíst si úryvek Písma, nějaký příběh, který nám pomáhá tuto pravdu nalézat, vhodné jsou též symboly a obrazy, nad kterými můžeme uvažovat. Francisco de Osuna o těchto pomůckách píše: neboť tyto látky jsou jako dřevo, kterým je sycen oheň na oltáři Páně. 37 A právě v rozjímavé modlitbě máme velkou škálu možností různých forem modlitby. Modlitba obrazy je nám velmi dobře známa. V kostelích a katedrálách jsou obrazy 35 Denní modlitba církve, s Katechismus Osuna, Francisco de. Ponoření. s

21 a sochy, ke kterým se modlíme, doma máme kříž nebo ikony svatých, které nám pomáhají se soustředit své myšlenky. Všechny tyto symboly mají také svůj specifický výklad. Symbol kříže, jako žehnajícího gesta, nám má připomínat Ježíše ukřižovaného a vyjadřuje důvěru v jeho pomocnou ochranu. Také pohyb shora dolů poukazuje na sestoupení Boha na zem v osobě Ježíše Krista. Pohyb od levého ramena k pravému značí, Ježíše přibitého na kříž. při posledním soudu budou zlí na levé straně, dobří na pravé; Ježíš Kristus přenáší své věřící z levé strany na pravou. 38 Velkou symboliku také hrají barvy v liturgickém období, (bílá světlo, čistota, dokonalost; zelená barva života; červená oheň, krev; fialová rovnováha, smíření; černá temnota, chaos, smrt), stejně jako se ustálila barevná škála pro jednotlivé osoby (Ježíš Kristus bílá, červená; Panna Marie bílá, modrá, růžová; sv. Josef hnědá, zelená, ) 39 Modlitba hudbou je také velmi hojně využívána. Zejména ve společenstvích se hudbou modlitba přibližuje mladým lidem. Modlitba tancem, která využívá jednoduchá gesta vyjadřující vztah a spojení s Bohem, je také k vidění. Sama jsem se s tím setkala v komunitě Blahoslavenství. Seminář biblických tanců mně ukázal další možnost modlitby, kde mohu zapojit celé tělo. Méně známé jsou modlitby smysly, které nabízí Sue Mayfieldová v knize Objevování modlitby. Používá citrón jako symbol trpkostí, které nás potkávají a Ježíšova utrpení na kříži, naopak sladkost přirovnává k Boží lásce, všemu dobrému, co jsme za život mohli prožít a také k Ježíšovu vzkříšení. 40 Poslední formou je kontemplativní modlitba neboli modlitba vnitřní. Již zmiňovaný Francisco de Osuna svou kapitolu Kontemplativní modlitba lásky uvádí slovy: Čím větší je láska, tím méně slov potřebuje 41 Je to akt modlitby, kdy se člověk plně daruje Bohu a jeho přítomnosti. Kdy setrvává v jeho blízkosti. Funguje zde oboustranné odevzdávání, až člověk cítí, že Bůh jím zcela pronikl. Dosažení kontemplace však chce naší zkušenost s modlitbou, zkušenost s Bohem, upřímné a čisté 38 Studený, Jaroslav. Křesťanské symboly. s Studený, Jaroslav. Křesťanské symboly. s. 37 nn. 40 Mayfieldová, Sue. Objevování modlitby. s. 96 n. 41 Osuna, Francisco de. Ponoření. s

22 srdce otevřené pro Hospodina. Vnitřní modlitba je prostým vyjádřením tajemství modlitby: je to pohled víry upřený na Ježíše, naslouchání Božímu slovu, mlčící láska. 42 V této kapitole jsem chtěla nabídnout hlubší pohled do křesťanské modlitby. Popsala jsem, jak modlitbu chápe křesťanství, zmínila jsem možnost dělení podle forem, nabídla jsem její možné druhy. Zmínila jsem se též i o rizicích a těžkostech, které se s modlitbou pojí. Sjednocení pohledu na modlitbu nám usnadní pochopení tématu rodinné modlitby. 42 Katechismus

23 2 Rodina V předchozí kapitole jsme mohli získat představu, co je modlitba. V kapitole druhé nastíním, co je rodina s využitím vybraných pohledů současné sociologie a psychologie, zaměřím se též na její historický vývoj a v posledních podkapitolách se budu zabývat pohledem křesťanství a církve na manželství a rodinu. Tato kapitola uvádí do základního tématu - rodina. Nejprve bychom měli porozumět pojmu, abychom na něm mohli stavět a představit si, v jakém schématu modlitba vzniká. 2.1 Definice rodiny Rodina je v sociologickém slovníku definována jako soužití osob, které jsou příbuzensky spjaté. Jedná se minimálně o rodiče a děti 43. Jan Jandourek v Úvodu do sociologie ještě uvádí, že se jedná o formu dlouhodobého solidárního soužití. 44 V psychologickém slovníku ji popisují jako skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí. 45 Rodinu můžeme rozdělit do několika skupin: 1. Nukleární rodina jedná se o trvale spolu žijící 2 generace, nejčastěji rodiče a jejich děti. 2. Rozšířená rodina tzv. rodina vícegenerační. Do nukleární rodiny vstoupí ještě prarodiče jednoho a/nebo druhého rodiče. Dle Ivana Možného je toto spojení nejčastěji s rodiči ženy Srov. Jandourek, Jan. Sociologický slovník. s Srov Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. s Hartl, Pavel; Hartlová, Helena. Psychologický slovník. s Srov. Možný, Ivo. Moderní rodina. s

24 3. Orientační rodina je ta, do které se narodíme. Zde si rozvíjíme a získáváme základní dovednosti a schopnosti, učíme se mravním hodnotám. 4. Reprodukční rodina rodina, kterou zakládám já. 5. Úplná rodina jak již název napovídá, jedná se o rodinu, kde jsou přítomny děti a oba jejich rodiče, kteří spolu trvale žijí. 6. Neúplná rodina je pravým opakem rodiny úplné. Buď jeden z rodičů trvale chybí (nejčastěji z důvodu rozvodu), anebo se o dítě jeden nebo oba rodiče nemohou starat (z důvodu výkonu trestu, psychického/fyzického onemocnění, aj.), nebo když dítě přejde do trvalé péče prarodičů. 7. Dysfunkční rodina není schopna naplňovat některou ze svých funkcí nebo je naplňována v rozporu se společenskými normami a zákony. Je v ní něco patologického. 8. Rodina druhotně vzniklá rodina, do které přicházejí děti z předchozích manželství. Ve své práci předpokládám, že fungování rodiny ovlivňuje kvantitu modlitby, a zároveň modlitba ovlivňuje její fungování. Ve svém průzkumu se tímto tématem budu ještě zabývat. 2.2 Historie rodiny Člověk dnešního typu se na naší planetě objevil zhruba před 40 tisíci lety, v době mladého paleolitu. Šlo o druh Homo sapiens sapiens. 47 Archeologické výzkumy nám ukazují, že již v této době se lidé sdružovali do skupin a tvořili mezi sebou pevnější vazby. I na území České republiky se již z tohoto období mohou doložit tábořiště lovců s ohništi, půdorysy obydlí, s výrobky a uměním. Jedná se o Dolní Věstonice a Pavlov Popelka, Miroslav; Válková, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy. s Svoboda, Jiří. Dolní Věstonice. (blbec, 1990) [online] 21

25 V této společnosti měla výsostné postavení žena. Nešlo o jakousi vládu žen, nýbrž o úctu k ženě jako rodičce a dárkyni života. V tomto období hojně vznikaly sošky tzv. venuší. Světově známá je Věstonická venuše. Přelomové období bylo kolem 9. tisíciletí př. n. l. Hovoří se o tzv. neolitické revoluci, která lidem umožňovala usadit se a rozvíjet zemědělství. Vznik nových řemesel a vývoj zemědělství přispěl ke změně společenského uspořádání mužů a žen. Hlavní příčinou byla nejspíše pomoc mužů při orbě, manipulaci s dobytkem, práci v dolech a při zpracovávání kovů. 49 Žena se věnovala především domácím pracím a starala se o rodinu, ošacení, děti a pomáhala při sklizni. Tento model rodiny, kdy otec zajišťuje rodinu z finančního hlediska a žena se stará o domácnost, se v mnoha zemích udržel až do současnosti. Ve středověku se již společnost dělila do společenských vrstev podle majetku a moci. Oldřich Matoušek píše: Pozdější ( ) středověká společnost byla společností stavovskou. Každý ze stavů měl jiný životní styl, pro každý platily jiné právní normy ( ), každý stav měl také specifický typ rodiny. 50 Ale jedno měli podobné. Ať už měšťané či šlechtici, v tomto období bylo zvykem sňatky určovat především s ohledem na majetek a možnost spojení území. Toto rozhodnutí vždy záviselo na otci, jakožto hlavě rodiny. Rozdíl se nicméně ukazoval především ve velikosti rodiny. Ve městě měli velkou rodinu pouze bohatí lidé, kteří si to mohli dovolit a muži se ženili teprve tehdy, když už byli ekonomicky a finančně soběstační a zajištění. Naproti tomu na vesnicích byla velká rodina obrovskou výhodou. Znamenala více pracovních sil na pole a do hospodářství, brzkými sňatky se do rodiny získávali další pomocníci a co nejdříve se očekávaly další přírůstky. Také se na venkově do rodiny zahrnovali i podruhové, děvečky a učni, kteří na statku vypomáhali. Všichni byli podřízeni jednomu hospodáři. Naproti tomu v měšťanské rodině žili pouze lidé pokrevně spřízněni a spíše jednogeneračně uskupeni. 49 Popelka, Miroslav; Válková, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy. s Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. s.25 22

26 V době národního obrození se v Čechách objevila emancipace žen ovlivněná Hnutím za ženskou emancipaci. 51 Jednalo se o hnutí, které se zasazovalo o zrovnoprávnění mužů a žen. Zejména šlo o volební právo, právo být volena, právo na vzdělání, možnost mít zaměstnání, apod. Tento fakt byl příčinou rozpadu dosud patriarchálního modelu rodiny. Navazující industriální období tento rozpad ještě zvětšilo. Práce v továrnách a státních podnicích vytrhla muže-otce z rodin na celý den. Později se k nim přidávaly i ženy-matky, někde i starší děti. A děti mladší vyhnala z domova povinná školní docházka. Výchovná funkce rodičů byla v rodině ponechána jen vůči nejmenším dětem. Ostatním ji zajišťovala škola a jiné instituce či média. 2.3 Rodina v současnosti Jak vypadá rodina dnes? V oddíle Definice rodiny jsem nastínila několik modelů rodiny, které jsou ve společnosti patrné. Nejsou žádnou výjimkou svobodné matky, zřídka i otcové, nesezdané páry a dnes už i páry homogenní. V České republice jsou sice takové svazky povoleny, ale adopci dětí ještě není obhájena, proto se registrovaní partneři zcela jednoznačně za rodinu označit nedají. Čím je charakteristická rodina v dnešní společnosti? A čím se liší od rodiny v minulém či předminulém století? Oldřich Matoušek v knize Rodina jako instituce a vztahová síť předkládá několik trendů, týkající se dnešní moderní rodiny 52 : Tendence odkládat sňatky a rození dětí na dobu co nejpozdější Tento fakt si můžeme vykládat dlouhou dobou studia. Naši prarodiče a rodiče studovali pouze 8-9 let povinné školní docházky, 3-4 roky střední školy nebo odborného učiliště a po maturitě nebo vyučení nastoupili rovnou do práce. Tou dobou jim bylo kolem 18, 19 let. V dnešní době většina mladých lidí studuje vysokou školu a déle se připravují na budoucí povolání. Další významnou roli také hrají osobní záliby. ( ) tyto trendy 51 Petáková, Zděňka; Haisová, Marie. Ženská emancipace v Česku aneb Quo vadis, femina?. Týdeník Rozhlas [online] Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. s.30 23

27 ukazují na sílící prosazování individuálních zájmů. 53 Mnoho lidí plánuje po škole ještě chvíli cestovat, zajistit si stabilní finanční a materiální zázemí a teprve do připraveného hnízda přivést manžela/manželku a děti. Podle českého statistického úřadu se v roce 2011 v České republice uskutečnilo svateb. Jde o nejnižší počet od roku A průměrný věk při prvním sňatku v roce 2011 je u mužů 32,4 roku, u žen 29,6 roku, před 10 lety se ženy poprvé vdávaly v průměru ve 26,9 letech, muži ve 29,3 letech a v roce 1991 muži vstupovali poprvé do manželství v průměru ve 24,7 letech, svobodné ženy se průměrně vdávaly ve 22,3 letech. 54 (viz. tabulka) Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku V poslední době se rozmohl trend společného bydlení nesezdaného páru. Ať už se plánovaně nebo neplánovaně narodí potomek, tyto páry nejsou ke svatbě skoro ničím motivovány. Fakticky se pro ně vlastně nic nezmění. Jedna z nejčastějších odpovědí na toto téma je, že nějaký papír štěstí nezajistí, tak proč to tedy dělat? 53 Matoušek, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. s Český statistický úřad [online] 24

28 Zvyšování rozvodovosti + pokles ochoty lidí znovu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti V roce 2011 bylo rozvedeno 28,1 tisíce manželství, 55 uvádí český statistický úřad. Samotný akt rozvodu je v dnešní době docela jednoduchý. Stačí vyplnit několik papírů a dostavit se k příslušným orgánům. Pro orientaci přikládám tabulku z českého statistického úřadu: 56 (viz. tabulka) Důvody, které jsou nejčastěji uváděny jako příčina rozpadu manželství, jsou důvody obecné - "rozdílnost povah, názorů a zájmů" a "ostatní" (v roce 2011 takto zdůvodnilo svůj rozvod 89% párů). Z konkrétních důvodů jsou nejčastější nevěra a alkoholismus. Tendence omezovat počet dětí v rodině, případně nemít děti vůbec Irena Sobotková ve své knize Psychologie rodiny uvádí, že důvody odkládání mateřství bývají pozdější dosažení emocionální zralosti a připravenosti (které se ženám dostává s přibývajícími lety), profese a potřeba finanční jistoty. Dále uvádí, že pro rozhodování o rodičovství jsou určující pozitiva (rozvoj vztahů, osobní naplnění, dobrý pocit z pokračování vlastního rodu, ) a negativa (zpomalení/ztráta kariéry, finanční 55 Český statistický úřad [online] 56 Český statistický úřad [online] 25

29 znevýhodnění, omezení osobní svobody, dopad na manželský vztah, velké a nezvratné rozhodnutí, ) rodičovské role. 57 Prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu Tento bod souvisí s bodem prvním. Jde zejména o to, že se dnes prodlužuje doba studia a studenti často nemohou pracovat tolik, aby si vydělali na vlastní bydlení. Také je dnes velmi těžké uplatnit se na trhu práce a zajistit si tak stabilní a pravidelný příjem. stvoření světa. 2.4 Křesťanská rodina Odkaz na Boží záměr rodiny můžeme nalézt již v první knize Mojžíšově při Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. 58 V kapitole druhé Bůh dává Evu jako pomoc Adamovi. Byla stvořena z Adamova žebra. To nám ukazuje vztah mezi mužem a ženou. Nejsou si navzájem soupeři, jsou si rovni a v této pomoci můžeme spatřovat paralelu s Bohem, který nám přichází na pomoc. 59 Dále úryvek z druhé kapitoly popisuje spojení muže a ženy v jednotu, ve které můžeme vidět manželství. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 60 Manželství je základem pro křesťanskou rodinu. Je to společenství lásky, které je povoláním stejně jako kněz, mnich či řádová sestra. Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, který je láska. Protože Bůh ho stvořil jako muže a ženu, jejich 57 Sobotková, Irena. Psychologie rodiny. s Bible, Gn 1,27-28a 59 Srov. Bible, Ž 121,2 60 Bible, Gn 2,24 26

30 vzájemná láska se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje člověka. 61 Manželství a rodina mají pro církev velkou hodnotou. Nejen, že ukazují na Boží lásku, kterou nám Bůh dává, ale také se v manželství a rodině uskutečňuje základní předávání mravních a morálních hodnot církve, evangelia a víry. Bůh chrání manželství výrokem svého syna Ježíše Krista v Matoušově evangeliu v 5. kapitole O manželství a rozluce 62. Tato antiteze navazuje na předchozí O cizoložství. Chrání posvátnost manželství a spojení dvou lidí v jedno. Podle Miloslava Hájka se Ježíš opírá o základní Boží záměr člověk byl stvořen podle Božího obrazu (srov. Gn 1,27). 63 V tomto výroku je zřejmé, že se Bůh staví proti rozchodu manželů a jejich následnému sbližování s jiným partnerem. Římskokatolická církev na nerozlučnosti sňatku trvá a rozvod manželství uznává pouze právně, nikoli před Bohem. Prevence rozvodů v církevním prostředí je tzv. příprava na manželství. Samozřejmě, že to není její prioritní zásada, ale díky několika setkáním s různými tématy mají možnost vybudovat si zdravé základy svého vztahu. Snoubenci docházejí ke knězi nebo ke zkušenějším manželským párům, které mladým lidem předávají křesťanské hodnoty. Povídají si o různých tématech společného života a právě v tuto chvíli mají možnost si vyjasnit své představy o manželství i rodině s nabídkou pomoci zkušenějšího. Hovoří se také o situacích a krizích, které mohou během manželství nastat a snoubenci se seznamují s možnými řešeními, diskutují nad nimi a učí se v těchto problému vycházet cestou společného komunikace. Lepšímu porozumění sobě navzájem před uzavřením manželství dává naději v jeho spokojené trvání. Rodina a manželství v Bibli jsou jmenovány velmi často. Ve Starém zákoně už od stvoření Adama a Evy se hovoří o rodinách, které měly ukázat Boží velikost a plán. Z toho můžeme usuzovat, že rodina byla již od počátku Bohem požehnaná. To 61 Katechismus Bible, Mt 5, Hájek, Miroslav. Evangelium podle Matouše. s

31 potvrzuje svými slovy: Ploďte a množte se a naplňte zemi. 64 Takovými příběhy byly např. Noe se svou rodinou, který našel u Hospodina milost a zachraňuje je před potopou. Dalším velkým příběhem pro nás může být příběh Abraháma a jeho ženy Sáry, kteří nemohli zplodit potomka, a pak se na nich ukázala Boží vůle v podobě syna Izáka. V Novém zákoně se požehnání manželství opět potvrzuje v Markově evangeliu slovy Ježíše: A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 65 Ježíš používá obraz rodiny ve svých podobenstvích, kde Mesiáše přirovnává k ženichu, lásku Boží neváhá přirovnat k přirozené otcovské lásce (srov. Mt 7,11), hříšníka k marnotratnému synu a kajícího hříšníka k synu, který se vrací domů (srov. Lk 15,11-32), rodinnou hostinu k večeři Páně a společenství Boha s lidmi k svatbě (srov. Mt 22,1-14). Křesťanskou rodinu Jan Pavel II. v Apoštolské exhortaci Familiaris consortio popisuje ještě hlouběji: křesťanská rodina je specifickým vyjádřením a uskutečněním církevního společenství Proto také může a má být nazývána domácí církví. 66 Encyklika Pia XI. se zmiňuje o trojím požehnání manželství dítě, věrnost, svátostná stránka manželství. 67 V manželském slibu se kněz ptá snoubenců, zda budou ochotně přijímat děti a budou je vychovávat v křesťanské víře. Tento slib je pro církev velmi důležitý, a pokud je záměrně nenaplněn, může učinit manželství neplatným. 68 Vždyť my sami se máme podílet na Hospodinově stvoření. Je to povolání, kterým jsme byli pověřeni. Cílem výchovy dítěte je nakonec samostatný a mravní člověk v současném světě. Ale nejen v něm. Křesťanská výchova klade důraz na přesah do věčnosti a věčný život v Božím království. Ať jsou pro nás pozemské vztahy sebevíc důležité, nesmíme zapomínat, že naše cesta vede k Bohu a k věčné spáse. Tuto nezávislost na rodině a přátelích můžeme spatřovat v samotném Ježíši Kristu. Nejednou v Bibli narazíme na zdánlivý nezájem Ježíše o svou rodinu a příbuzné. Matouš to ve svém evangeliu dokládá v podobenství O majetku Každý kdo opustil domy nebo 64 Bible, Gn 1,28a 65 Bible, Mk 10,9 66 Jan Pavel II., Familiaris consortio 67 Pius XI., Casti connubii. s Srov. Laun, Andreas. Láska a partnerství. s

32 bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. 69 V Lukášově evangeliu jsou slova Ježíšova ještě přísnější: Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ani i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 70 Tomáš Malý tuto tezi shrnuje v knize Výchova v rodině: Křesťanská výchova je působení na dítě, aby harmonicky rozvinulo všechny své schopnosti tělesné, duševní, citové, sociální i vlohy nadpřirozené a mohlo dosáhnout svého cíle pozemského i věčného. 71 Rodina je tedy nejdůležitějším a nejpřirozenějším místem pro vývoj dítěte a jeho formování k dospělosti. V ní se předávají základní dovednosti, pohled na svět a mravní hodnoty, které člověka v jeho životě zásadně ovlivní. Její celkové fungování má vliv na společnou modlitbu a modlitba na její fungování. Když si rodina najde společný čas, kdy zasedne ke společné modlitbě, může tak sdílet společně strávený čas, ve kterém je prostor pro všechny radosti, těžkosti nebo zkoušky. Ať už se týkají jednotlivce nebo rodiny jako celku. 69 Bible, Mt 19,29 70 Bilbe, Lk 14,26 71 Malý, Tomáš. Výchova v rodině. s. 8 29

33 3 Rodinná modlitba První kapitola se věnovala tématu modlitba, kapitola druhá se zabývala tématem rodiny. Třetí kapitola obě témata spojí a pojedná o rodinné modlitbě. Ráda bych poukázala na rozdíl mezi modlitbou jednotlivce a modlitbou rodinnou, na význam modlitby v rodině, poukážu na její specifika, úskalí a nabídnu tipy a možnosti, jak modlitbu v rodině zvládat s dětmi i odrostlejšími adolescenty. V závěru kapitoly se zmíním o Hnutí Modlitby matek, jako inspiraci pro rodiče. K čemu je vlastně rodinná modlitba dobrá? To je otázka, která nás může napadnout hned v počátcích úvahy. P. Miloš Szabo v rozhovoru pro katolický týdeník říká: Rodinná modlitba je velmi důležitá. Myslím, že je to tmel, který spojuje padající zdi dlouholetého soužití. Ježíš řekl Kde jsou dva v mém jménu, tam jsem i já uprostřed nich. Nebo Proste a bude vám dáno. Tyto dvě věty přímo odpovídají na otázku k čemu je dobrá rodinná modlitba. 72 Nejviditelnějším rozdílem mezi modlitbou osobní a rodinnou je počet lidí v aktu samotném. Když je člověk sám, nemusí se ohlížet na potřeby, zkušenosti, zvyky ostatních. Může rozjímat, vést rozhovor, v modlitbě setrvat dlouho nebo jen krátce. Je to jeho chvíle věnovaná Bohu. V rodině je tomu jinak. Musíme se podřizovat sobě navzájem. Nejde jen o kompromisy ve formě modlitby, která závisí na věku jednotlivých členů rodiny a na jejich zvyklostech, ale také v její organizaci. To vyžaduje určitý řád. Je zřejmé, že se rodina nemůže několikrát denně sejít k modlitbě. Proto by se měl stanovit určitý čas pro společnou modlitbu. Pokud to bude pravidelná chvilka, všichni si zvyknou, že právě v tento čas společně stráví pár minut s Bohem. Některým rodinám to může vyhovovat ráno před snídaní. Naopak jiným bude příjemnější společná modlitba před spaním. Ať tak či onak, je důležité naučit děti pravidelné modlitbě. Pokud chceme děti vychovat ve víře a v poznávání Boha, je důležité jim, zejména vlastním příkladem a pravidelností, vštípit základní hodnoty našeho života vztah k Bohu. A tuto pravidelnou chvilku bychom měli s dětmi prožívat už od narození. 72 Szabo, Miloš. Modlitba patří k tomu nejintimnějšímu životu. Katolický týdeník

34 Příklady, jak se modlit můžeme najít přímo u Ježíše Krista, který k nám přichází jako vzor. Ježíš, jak píše katechismus, se modlitbě naučil od své matky Panny Marie a jejího snoubence Josefa (srov. Katechismus 632). V tom můžeme spatřovat důležitost partnerské a rodinné modlitby, která je základnou pro modlitbu osobní, která je plodem společné rodinné modlitby. Ježíš nám přímo v Písmu dává návod jak se modlit (srov. Mt 6,5-15). Dává nám modlitbu, modlitbu Otče náš, kterou všichni křesťané znají. Dává nám ale také svůj vlastní příklad osobní modlitby. Tímto způsobem nám kromě obsahu ukazuje předpoklady opravdové modlitby: čisté srdce, které hledá nebeské království a odpouští nepřátelům; synovskou důvěru a odvahu, která se povznáší nad to, co cítíme a chápeme; bdělost, která chrání učedníka před pokušením Jak dnes mluvit v rodině o Bohu Dnešní doba je pro věřícího člověka těžká. V našem ateistickém prostředí se musí hodně snažit o udržení si vlastních názorů a hodnot. A pro děti, které jsou na toto téma, zejména ve školním prostředí, velmi citlivé, je to těžké dvojnásobně. Jak tedy vychovávat děti ve víře? Jak je naučit nebát se prosadit svou víru, udržet si něco, co jejich vrstevníci neznají a čím často opovrhují a co shazují? Jak jsem již psala výše, jednou ze základních možností je naučit děti modlit se již od narození. Tak jako jsme schopni sžít se a později čelit narážkám na naše brýle, rovnátka, pihu nebo velký nos, jsme také schopni vpustit Boha do našeho života natolik, že ho budeme vnímat jako naši součást. A snadněji pak odoláme nepříjemnému pronásledování. Bruno Ferrero nazval rodinu kolébkou, dělohou duchovního života. Zde člověk činí zkušenost s Bohem. Boha nikdy nikdo neviděl, ale děti ho objevují v mamince a tatínkovi. 74 Takové zautomatizování modlitby však předpokládá, že rodiče jsou v modlitbě stálí, modlí se pravidelně s dětmi i spolu sami a o svém vztahu s Bohem spolu mluví, hledají odpovědi na své otázky a stále svou víru prohlubují. P. Aleš Opatrný říká: 73 Kompedium katechismu katoliké církve, s Ferrero, Bruno. Šťatní rodiče. s

35 Odpověď se nám však podaří jen tehdy, když se sami tážeme a sami hledáme, když se jen tak snadno nespokojíme s tím, čeho už jsme dosáhli. 75 Mluvit v rodině o Bohu není maličkost, poněvadž ani Bůh není maličkost Děti versus dospívající Jak uskutečnit modlitbu s malými dětmi a jak s dětmi v rizikovém období puberty? Je zřejmé, že každý věk potřebuje styl modlitby ušitý sobě na míru. V následujícím oddíle se budu zabývat modlitbou s kojenci a batolaty, dětmi mladšího školního věku a modlitbou mladých lidí, zejména v období puberty Modlitba s novorozenci, kojenci a dětmi předškolního věku Můžeme se tázat, zda se máme modlit i s malými novorozenci nebo kojenci, kteří ještě nerozumí významu slov. Rodinná terapeutka Hana Imlaufová v rozhovoru pro katolický týdeník takovou modlitbu podporuje. Rodiče se modlí nahlas, dítě pozoruje, slovům rodičů ještě nerozumí. Vnímá však zklidnění rodičů a to, že oni dva s Někým hovoří. Je to chvilka zastavení, která by neměla trvat dlouho, ale měla by být pravidelnou součástí večerního rituálu dítěte. Zvykne si na ni a postupně je pro něho samozřejmostí. 77 V tomto období jsou vhodné krátká večerní, případně i ranní, zastavení s dítětem. V této chvilce se zastavíme, zklidníme. Věnujeme pár minut v myšlenkách jen Bohu. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit zapálení svíčky. Dítě zaujatě sleduje hořící plamínek a dovolí nám se opravdu zklidnit. 75 Opatrný, Aleš. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. s Opatrný, Aleš. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. s Imlaufová, Hana. Být s Bohem už od kolébky. Katolický týdeník

36 Když dítě povyroste, začíná vnímat obsah a význam vyslovených vět. Jeho modlitba se většinou uskutečňuje v reakci na určitý zážitek. Večerní modlitba je pak vyjmenováním toho, co dítě prožilo během celého dne. V tuto chvíli bychom tok dětských díků za vše, co se stalo, neměli přerušovat. Vždyť to je jen ukázkou toho, že dítě pouští Boha do všeho konání a uvědomuje si, že Bůh je přítomný ve všem. P. Aleš Opatrný říká: Takové vyprávění vyjadřuje mnoho věcí: Vědomí, že Bůh se zajímá o všechno, čím dítě žije, vědomí o jeho účasti a jeho lásce. 78 V této chvíli bychom měli učit dítě samo vést rozhovor s Bohem. Neodříkávat modlitbu za něj, neopravovat ho. Myslím, že pokud se naučí modlit se vlastními slovy už v útlém věku, nebude mít s takovým rozhovorem v budoucnu problém. Jako pomůcka nám může posloužit nějaká modlitební knížka s krátkými modlitbami pro každou příležitost. Kromě ranních a večerních modliteb zde nejdeme např. i modlitby před prací, před jídlem, v těžkosti, v nemoci. Karmelitánské nakladatelství má v tomto ohledu nepřeberné množství knížek, ve kterých najdeme inspiraci. Tomáš Malý v knize Výchova v rodině ale zdůvodňuje nevhodnost veršovaných modliteb. Přece když dítě k někomu mluví, ať je to otec nebo matka nebo někdo jiný, nemluví k nim nikdy v naučených rýmech, ale svým prostým, dětským způsobem. pak hrozí nemalé nebezpečí, že v pozdějším věku, když odloží dětské rýmovačky, zároveň také odloží i modlitbu. 79 Na druhou stranu jako výhodu v těchto modlitbičkách spatřuji v tom, že dítě se jí dítě lehce naučí a pak ji může použít při střelné modlitbě na hřišti, při vaření, při hraní. Pokud děti od raného dětství zažívají modlitbu jako přirozenou součást života, v předškolním věku již můžeme mnohdy s dojetím naslouchat jejich prosbám a díkům 80 píše Imlaufová. V předškolním i školním věku dokážou být děti v modlitbě velmi vynalézavé a rodiče by měli tuto vynalézavost podpořit. 81 dále uvádí Hana Imlaufová. V této chvíli začínají být aktuální modlitby zpívané - jsou dětem bližší. Jsou krátké a jasně vyjadřují konkrétné díky nebo prosby. Dalším zpestřením modlitby může posloužit čerstvě 78 Opatrný, Aleš. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. s Malý, Tomáš. Výchova v rodině. s Imlaufová, Hana. Být s Bohem už od kolébky. Katolický týdeník Imlaufová, Hana. Být s Bohem už od kolébkly. Katolický týdeník

37 natrhaná květina, namalovaný obrázek, modlitba v přírodě, vytvoření modlitebního místečka v přírodě, apod Modlitba dospívajícího Období puberty je většinou pro všechny členy rodiny složité a náročné. Příhoda toto období označil jako období vulkanismu, kdy každá tendence má vyšší temperaturu než v dětství i v následujících obdobích. 82 Pavel Říčan mluví o tzv. hormonální bouři. 83 Jde o období velkých změn. A nejde jen o změny tělesné, ale též duševní a duchovní. Z dítěte se stává dospělý jedinec, který na svůj vztah k Bohu začíná hledět zcela jiného pohledu. P. Opatrný v knize Jak dnes mluvit v rodině o Bohu uvádí: Něco je nutí hledat znovu pevnou půdu, na níž by položili základ života, nutí hledat znovu pevné východisko, z něhož by bylo možno udělat si obraz o světě a životě. 84 V těchto chvílích často přijde krize víry, přicházejí pochybnosti o existenci Boha, pochybnosti o jeho moci, jeho dobrotě a lásce. Kvůli těmto pochybnostem a vzdoru trpí i modlitba v rodině. Avšak částečné odloučení od společné modlitby je v pořádku. P. Havelka, spirituál Církevního domova mládeže Petrinum v Brně, v rozhovoru pro Katolický týdeník tento jev vysvětluje: Pramení to ze zásad dospívání. V tomto věku si mladý člověk vytváří svoje území, kde je vše uspořádané podle něho. Tento proces zasahuje i modlitbu, proto je třeba jeho rozhodnutí plně respektovat, ale zároveň se s velkou moudrostí o jeho svět modlitby zajímat. 85 Kromě touhy po samostatné modlitbě si mladí lidé mohou pokládat otázku, zda je vůbec někdo slyší, zda Bůh opravdu reaguje na jejich prosby. Odpověď zní ANO, slyší. Bible o tom píše v Matoušově evangeliu. Krátká kapitolka se nazývá O vyslyšení modliteb (Mt 7,7-12). Slyší nás dokonce ještě dříve, než stačíme cokoli vyslovit nahlas 82 Příhoda, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I. s Říčan, Pavel. Cesta životem. s Opatrný, Aleš. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. s Havelka, Josef. Jak se modlit s huberťáky. Katolický týdeník

38 (srov. Mt 6,8). To však předpokládá naší vytrvalost. Je psáno: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 86 Není zde napsáno: zatvařte se smutně, zaklepejte, rozhlédněte se kolem sebe. Pod slovem tlučte, si představím pořádné rány, které jsou slyšet až do druhé ulice a slovo hledejte, vnímám jako vytrvalé, několikahodinové, týdenní, měsíční, klidně i roční hledání. Zvolená slova vybízejí k aktivitě a činnosti. Ke konání a také k naději na vyslyšení. Dodávají sílu k aktivitě a zároveň přislibují odpověď. Otázkou je, zda na to Bůh odpoví tak, jak chceme my a zda jeho odpověď slyšet chceme. V tuto chvíli bychom si měli uvědomit, zda jsou naše prosby shodné s Boží vůlí. Už při definici modlitby jsme na toto téma narazili shodná dobra s jeho vůlí. Je těžké vytrvat v modlitbě, když nevidíme žádnou změnu nebo zlepšení. Je ale také důležité zaměřit se na otázku, zda se modlím s upřímným a otevřeným srdcem člověka, který touží žít v Boží blízkosti a touží být Jeho nástrojem. D. H. Dolman v knize Modlitebný život věřících jednu ze svých kapitol uvádí slovy: Pán Bůh si přeje, abychom se modlili, satan si to nepřeje, a proto zkouší všechno možné, aby nám v tom zabránil. Dobře ví, že modlitbou vykonáme mnohem více, než jakoukoli jinou prací. A tak chce, abychom raději činili všechno možné, jen se nemodlili. 87 Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Dolmanův výrok je hluboce pravdivý. Kolikrát se nám do modlitby nechce, a tak raději v lepším případě uklízíme, učíme se, cvičíme, v tom horším se koukáme na film, seriál nebo jdeme spát. Kolikrát za život jsme se museli do modlitby nutit, už ani nespočítáme. Kolikrát jsme se nemodlili, protože jsme prostě nechtěli, byli jsme unavení nebo prostě nebyl čas. Takové pokoušení je těžké i pro lidi, kteří mají otázky víry vyjasněné a mají srovnané své náboženské hodnoty. O co těžší to musí být pro mladé, kteří si svou víru teprve hledají a utvrzují se v ní. Jediná účinná pomoc na satanovu zkoušku je modlitba. A když jsme už opravdu hodně unavení a při modlitbě usínáme, můžeme pouze pokleknout před křížem a udělat kříž s vyjádřením vděčnosti za dary, které jsme dostali a prosbou o Boží ochranu. Kvalita modlitby se neměří v její délce, ale upřímnosti. Aleš Opatrný 86 Bible, Mt 7,7 87 Dolman, Dick Hermanis. Modlitebný život věřících. s

39 potvrzuje: objasnění těch nejdůležitějších životních otázek je nutno si vybojovat a také vymodlit, a že se tato námaha vyplatí Hnutí modlitby matek Ve třetí kapitole se věnuji rodinné modlitbě. Velký význam pro budoucí pevnost víry dětí je příklad rodičů a vedení ke společné modlitbě. A jak jsem psala výše, je důležité nechat mladého člověka volně přejít do modlitby osobní. A kde pro tak velký a těžký úkol najít odvahu a sílu? Opět u Boha. Pro tuto příležitost vzniklo Hnutí modlitby matek (MM) a modliteb otců (MO). Zakladatelka Veronica Williams označuje spiritualitu jako cestu úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíškovy matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno. 89 Toto hnutí bylo založeno v roce 1995 v Anglii již zmiňovanou Veronicou Williams. Jedná se o modlitební skupinky maminek, které se pravidelně scházejí a modlí se za své děti, za otce svých dětí, za sebe navzájem a do tohoto společenství také mohou přijít s problémy, které v rodině prožívají. Za všechny tyto těžkosti se pak všechny spojí v modlitbě. Pro tato setkání byla napsána brožurka, se kterou maminky pracují. Zajímavostí je, že tato setkání se nesoustředí pouze na ženy s katolickým vyznáním. Do společenství může přijít jakákoli žena, jakéhokoli vyznání, která se cítí být matkou a ctí Pannu Marii. 90 Takové pravidelné setkávání s ostatními matkami nás může podporovat ve snaze o náboženskou výchovu našich dětí. V Katolickém týdeníku píše jedna maminka své zkušenosti s tímto setkáváním: A za sebe mohu říct, že když z nějakého důvodu na toto setkání nemohu přijít, cítím, že mi to chybí. Cítím, že mi tato modlitba dává sílu, důvěru i vnitřní klid. A to i přes to, že tu a tam musím během modlení vstát, dát jednomu, 88 Opatrný, Aleš. Jak dnes mluvit v rodině o Bohu. s Hnutí Modlitby matek [online] 90 Hnutí modlitby matek [online] 36

40 druhému či třetímu dítěti napít, najíst, utřít ruce nebo ho jen vzít do náruče, protože zrovna pláče Šťastná, Kateřina. Scházíme se, abychom prosili nejen za své děti. Katolický týdeník

41 4 Průzkum ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích V této kapitole bych chtěla porovnat, zda se výše popsaný teoretický základ v rodinách uskutečňuje, zda je možné se v dnešní době společně modlit a pokud ano, jaké jsou nejčastější způsoby modlitby s dětmi. Toto šetření ucelí odpověď na cíl práce. V praktické části jsem vytvořila dotazníky na téma Modlitba v rodině pro rodiče a pro mládež od 13 let, žijící ve společné domácnosti s rodiči. Kromě zjišťovacích otázek na věk, pohlaví, a zda se doma společně modlí, jsem se ptala i na jakém místě, v jakou denní dobu a jakým způsobem se odehrává jejich modlitba a jaká je motivace. Na závěr jsem položila otázku, zda se domnívají, že modlitba v rodině, případně její absence, ovlivňuje nějakým způsobem jejich vztahy mezi sebou. Dotazníky jsem vytvořila pro obě skupiny zvlášť, protože se domnívám, že každá cílová skupina má jinou motivaci se v rodině modlit a každého to ovlivní jiným způsobem. Následně jsem je rozdala ve farnosti Sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích. Do této farnosti, podle posledních průzkumů pražského arcibiskupství z roku 2008, chodí 1800 lidí. Všechny farníky jsem oslovit nezamýšlela, a proto jsem dotazník nechala volně k rozebrání v kostele. Z toho vyplývá, že cílová skupina se utvořila samosběrem, vyplnili ho jen dobrovolníci, a tudíž nemůže být zcela reprezentativním vzorkem. Takto utvořený vzorek nemohl být ani validní, z důvodu především výběrové chyby (např. volunteer bias), ani přesná, z důvodu působení náhody v takto malém vzorku. Mým záměrem nebylo vytvořit rozsáhlou studii, nýbrž pouze navrhnout téma k diskuzi a zamyšlení. Chtěla jsem zjistit, zda výše popsané teoretické podklady odpovídají praxi. Farnost v Kobylisích jsem si vybrala zejména pro to, že je tam velké množství rodin a mladých lidí. Přesně tak odpovídá zamýšleným cílovým skupinám. Vyplněných dotazníků pro rodiče jsem shromáždila 45 a mladí lidé jich vyplnili 50. Na následujících stránkách předložím výsledky dotazníků. 38

42 4.1 Dotazník pro rodiče Celkový počet respondentů (rodičů) byl 45. Na začátku jsem se dotazovala na věk, pohlaví a počet dětí v rodině. Dotazník zodpovědělo 12 mužů a 33 žen. Nejvíce odpovědí jsem získala od respondentů ve věku let (23 odpovědí), další silnou skupinou byli rodiče ve věku let (16 odpovědí), nejmladších účastníků, let, bylo několikanásobně méně (3 odpovědi) a stejný počet odpovědí mi poskytli i nejstarší dotazovaní ve věku 50 let a více (3 odpovědi). Graf č. 1 Věkové rozložení Dále jsem zjišťovala počet dětí v rodině. Respondenti se rozdělili na dvě více či méně stejně početné skupiny, tři až pět dětí (23 odpovědí) a jedno až dvě děti (21 odpovědí) a jedna žena své první dítě teprve čeká. 39 Graf č. 2 Počet dětí v rodině

43 Další otázky se již týkaly modlitby s dětmi i s partnerem. Každá otázka je položena dvakrát, jednou se týká modlitby s dětmi, podruhé modlitby s partnerem. Tuto otázku považuji za velice významnou, protože, jak jsem psala již v kapitole rodinná modlitba, rodina je prvním místem, kde se člověk setkává s Bohem. Rodiče nesou velkou zodpovědnost za víru svých dětí. Pokud se společně modlí a sami sebe a své děti svěřují Bohu, dítě si na rozhovor s Bohem zvykne a modlitba mu bude připadat jako něco zcela přirozeného. Na otázku, zda se dotazovaní modlí s dětmi, odpověděla ano více než polovina (30 odpovědí), variantu občas zvolilo 13 dotazujících a žena, která čeká své první dítě, zaškrtla odpověď ne. Graf č. 3 Modlitba s dětmi Na otázku, zda se partneři modlí společně, odpovědělo 11 lidí kladně. Možnost občas, označilo 13 lidí a největší zastoupení měla překvapivě odpověď záporná (20 odpovědí). Z toho můžeme usuzovat, že modlitba je skutečně intimní, jak jsem se zmiňovala v oddíle Intimní stránka modlitby. Je to tak osobní prostor, že do něj druhého člověka pouštíme jen velmi málo, i když je to náš partner. Téměř v polovině případů byl důvod pro absenci modlitby mezi partnery nevěřící partner. Graf č. 4 Modlitba s partnerem 40

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky Zahajská Hana Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě

Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané lokalitě MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Poradenství pro mládež a jeho využití v práci s mladými lidmi v rámci křesťanských společenství v dané

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY

SV. VINCENC PALLOTTI 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY 50. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ MISTR SPIRITUALITY MISTR SPIRITUALITY Dr. Roman Forycki SAC Slavkovice L.P. 2012 Obsah Úvodem............................. 4 1. Univerzální mistr duchovního života..... 5 2. Mistr

Více