Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz"

Transkript

1 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH ČINŮ Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE Poskytujeme sociální, psychologické poradenství a právní informace před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Pomoc poskytujeme po nezbytně dlouhou dobu (pokud plní svůj účel). Služby poskytujeme bezplatně. OBĚTI, KTERÁ NEOVLÁDÁ ČESKÝ JAZYK, poskytne naše občanská poradna informace pouze v případě, že se dostaví s tlumočníkem. V této brožurce naleznete INFORMACE POSKYTOVANÉ NAŠÍ ORGANIZACÍ A DALŠÍMI SUBJEKTY ZAPSANÝMI V REGISTRU POSKYTOVATELŮ POMOCI OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ: o službách, které poskytujeme o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm

2 2 PRÁVA OBĚTI DLE ZÁKONA: Právo na poskytnutí odborné pomoci Máte právo na sociální a psychologické poradenství, které je poskytováno bezplatně. Advokát může poskytnout také právní pomoc (za úplatu nebo bezplatně). Právo na informace Máte právo na přístup k informacím, které se týkají trestného činu, jehož jste obětí. U jednotlivých organizací získáte následující informace: Informace poskytované naší organizací a dalšími subjekty zapsanými v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů: informace o službách, které poskytujeme, o jejich rozsahu, o bezplatnosti poskytované služby, o organizacích, které poskytnou službu, pokud ji naše organizace neposkytuje (včetně předání kontaktu) o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm Informace poskytované policií, policejním orgánem nebo státním zástupcem vždy při prvním kontaktu s Vámi. Informace musí být písemné a musí být také srozumitelně ústně vysvětleny: u kterého orgánu můžete oznámit, že se stal trestný čin a předání kontaktu na tento orgán informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů (včetně předání kontaktů) podmínky bezplatného poskytnutí odborné pomoci podmínky pro vznik práva na opatření k zajištění bezpečí podle trestního řádu u kterého orgánu získáte další informace, týkající se trestného činu, jehož jste obětí jaké jsou další etapy řízení po podání trestního oznámení a jaká je úloha oběti (poškozeného) v těchto etapách u kterého orgánu získáte další informace podle tohoto zákona (včetně kontaktu na tento orgán) podmínky a rozsah práva na peněžitou pomoc, včetně lhůt pro podání žádosti

3 3 u kterého orgánu a jak se můžete domáhat nápravy, pokud orgán veřejné moci porušuje Vaše práva nebo Vám brání v jejich uplatnění o jakou ochranu Vašich práv můžete požádat, pokud máte bydliště v jiném členském státě EU jaká jsou Vaše další práva podle zákona o obětech trestných činů Informace poskytované oběti dalšími orgány veřejné moci a zdravotnickými zařízeními: V případě, kdy je místem prvního kontaktu s obětí obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad sdělí Vám: u kterého orgánu můžete oznámit, že se stal trestný čin a předá kontakt na tento orgán informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů, taktéž včetně předání kontaktů V případě, kdy je místem prvního kontaktu s Vámi zdravotnické zařízení, poskytne Vám informace o organizacích poskytujících odbornou pomoc obětem trestných činů, včetně předání kontaktů. Další informace poskytované obětem trestných činů: Na požádání Vám orgány činné v trestním řízení (dále jen OČTŘ), tj. Policie ČR, státní zastupitelství a soud, poskytnou informace o: pravomocném rozhodnutí, kterým trestní řízení skončilo, nebo že trestní řízení nebylo zahájeno o stavu trestního řízení (s výjimkou případů, kdy by tato informace mohla ohrozit dosažení účelu trestního řízení) Na požádání Vám věznice, zdravotnické zařízení nebo ústav, kde odsouzený vykonává ochranné léčení nebo zabezpečovací detenci, poskytnou bezodkladně, nejpozději do 24 hodin informace o: propuštění nebo útěku obviněného/odsouzeného přerušení výkonu trestu odnětí svobody obviněného/odsouzeného o změně ochranného léčení z ústavního na ambulantní o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení o vydání obviněného/odsouzeného do jiného státu Tato žádost se podává v přípravném řízení policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci a v řízení před soudem soudu, který rozhodoval v prvním stupni. OČTŘ ji potom postoupí příslušnému zařízení.

4 4 HROZÍ LI OBĚTI NEBEZPEČÍ při pobytu obviněného/odsouzeného na svobodě, informuje policejní orgán oběť o výše uvedených skutečnostem i v případě, kdy o to sama nepožádala. nebo Existuje li DŮVODNÁ OBAVA O BEZPEČÍ OBĚTI, podává policejní orgán informaci o propuštění nebo uprchnutí obviněného/odsouzeného vždy a to i bez předchozí žádosti oběti o tuto informaci. Veškeré informace musí být obětem podány SROZUMITELNĚ s ohledem na věk, rozumovou a volní vyspělost, zdravotní stav včetně psychického. Některé informace musí být poskytnuty nejen písemně i ústně (např. informace podané při prvním kontaktu policií nebo státním zástupcem viz. kapitola Informace podávané policií, policejním orgánem nebo státním zástupcem ), některé postačí předat pouze písemně. Právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím Příslušník Policie České republiky, Vězeňské služby, celník, vojenský policista a strážník obecní policie provedou úkon nebo přijmou opatření k zajištění bezpečí oběti, pokud dochází k jejímu ohrožení. Řídí se při tom zákony, upravujícími činnost těchto orgánů. Krátkodobou ochranu poskytne Policie České republiky, dle zákona o policii. Může se jednat o fyzickou ochranu, dočasnou změnu pobytu ohroženého, použití zabezpečovací techniky nebo poradensko preventivní činnost. Krátkodobou ochranu lze poskytnout i osobám blízkým oběti. Realizuje se však pouze se souhlasem osoby, které má být poskytnuta. Vykázání osoby ze společné domácnosti provádí Policie České republiky dle zákona o policii. Vykázání lze provést pokud (především s ohledem na předchozí útoky) lze předpokládat, že se vykazovaná osoba dopustí dalšího nebezpečného útoku. Policista proto může vykázat agresora z obydlí, které sdílí společně s ohroženou osobou. Vykázání lze provést i v nepřítomnosti vykazovaného. Vykázání trvá po dobu 10 dní a tuto dobu nelze nijak zkrátit. Naopak dobu vykázání lze prodloužit podáním návrhu na předběžné opatření k soudu. Vykázání oznámí policista ústně a následně o něm předá písemné potvrzení (včetně vymezení prostoru a poučení o právech a povinnostech). Vykázaný může proti vykázání podat námitky, po dobu rozhodování o námitkách však vykázání stále platí. Vykázaný je povinen opustit neprodleně vymezený prostor, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, vydat policistovi všechny klíče od tohoto prostrou a zdržet se kontaktu s ohroženou osobou. Má právo vzít si své osobní věci a věci nutné k výkonu povolání. Policista poučí vykázaného o možnostech ubytování a požádá ho o sdělení adresy pro doručování. Policista také poučí ohroženou osobu o možnosti podat návrh na předběžné opatření k soudu, o možnosti využít služby poskytované obětem trestných činů a o následcích uvedení nepravdivých údajů. Kopii záznamu o vykázání zasílá policista intervenčnímu centru (psychologická pomoc obětem násilí), soudu a orgánu sociálně právní ochrany dětí (když v domácnosti žije nezletilé dítě) a to ve lhůtě do 24 hodin od vstupu policisty do obydlí.

5 5 3 dny po vykázání policista provede kontrolu dodržování tohoto opatření. O všech skutečnostech pořizuje policista záznam. Právo na ochranu soukromí Ochrana osobních údajů obětí se řídí trestním řádem. Orgány činné v trestním řízení nesmějí v přípravném řízení (tj. v době do podání obžaloby k soudu) zveřejnit informace umožňující identifikaci podezřelého/obviněného, poškozeného (oběti), zúčastněné osoby nebo svědka. Nesmí také zveřejňovat informace, které s trestným činem nesouvisí. Ani osoby, kterým byly poskytnuty nezveřejnitelné informace (např. znalci, advokáti, lékaři), nesmí tyto informace zveřejnit (o tomto musí být poučeni). Zvýšená ochrana je poskytována nezletilým a poškozeným trestnými činy proti životu a zdraví, obchodování s lidmi, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, týrání, únosu dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou a nebezpečného pronásledování (tzv. stalking). Jména a bydliště těchto osob nesmí být zveřejněna ani po skončení trestního řízení. Zákaz se může vztahovat i na další skutečnosti, pokud o tom rozhodne soud. Informace z odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, které nebyly použity jako důkaz v řízení před soudem, nesmí být zveřejněny bez souhlasu osoby, které se týkají. Informace, na které se vztahuje zákaz, lze zveřejnit v omezené míře pro účely vyšetřování trestného činu nebo vyžaduje li to veřejný zájem (např. při varování veřejnosti nebo pátrání po pachateli). Lze je také zveřejnit, pokud s tím osoba, které se týkají, výslovně souhlasí. Zemřela li tato osoba, může souhlas udělit její manžel, partner, děti nebo rodiče. U osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené či omezené v právní způsobilosti dává souhlas její zákonný zástupce. Souhlas za zemřelého poškozeného nemůže dát pachatel. Pokud o to Vy nebo Váš zástupce požádáte, vedou se údaje o bydlišti, adrese, místě výkonu práce, osobních, majetkových a rodinných poměrech odděleně, tak, aby k nim měly přístup pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby ČR činní v dané věci. Nutné údaje jsou však zpřístupněny, je li to nutné k dosažení účelu trestního řízení nebo uplatnění práva na obhajobu. O zpřístupnění informací se provádí zápis. Právo na ochranu před druhotnou újmou Máte právo požádat, aby při provádění úkonů bylo zabráněno Vašemu kontaktu s osobou, kterou jste označili za pachatele nebo která je podezřelá/obviněná ze spáchání trestného činu vůči Vám. Příslušné orgány jsou povinny této žádosti vyhovět, pokud se jedná o oběť zvlášť zranitelnou (např. dítě) a není li to v rozporu s povahou prováděného úkonu. Pokud žádosti nelze vyhovět, zajistí příslušný orgán, aby bylo zabráněno kontaktu mezi Vámi a podezřelým/obviněným/pachatelem před zahájením a po skončení úkonu.

6 6 Otázky z intimních oblastí Vašeho života Vám mohou být pokládány jen, když je to nezbytné pro trestní řízení. Tyto otázky jsou kladeny šetrně, obsahově vyčerpávajícím způsobem, tak, aby nebylo nutné výslech znovu opakovat. Formulace musí být přizpůsobena věku, osobních zkušenostem a psychickému stavu dotazovaného. Máte právo podat námitky proti zaměření otázky, námitka se zaznamenává do protokolu. O důvodnosti takové námitky rozhodne vyslýchající. Máte právo požádat, abyste byli vyslýcháni osobou stejného nebo opačného pohlaví. Takovéto žádosti je nutné vyhovět u zvlášť zranitelné oběti (pokud tomu nebrání důležité důvody). Důvody zamítnutí se poznamenají do protokolu. Zvláště zranitelná oběť má právo požádat o tlumočníka stejného nebo opačného pohlaví. Této žádosti není vyhověno pouze v případě, že není možné odložit provedení úkonu nebo zajištění tlumočníka požadovaného pohlaví. Výslech zvláště zranitelné osoby se provádí citlivě, s ohledem na konkrétní okolnosti. Je li to možné, provádí výslech vyškolená osoba. Vyškolená osoba provádí výslech vždy, jedná li se o dítě (s výjimkou neodkladných úkonů nebo nelze li takovou osobu zajistit). Probíhá tak, aby nemusel být později znovu opakován. V případě, že je nutné výslech opakovat, měl by být vyslýchající tentýž jako při prvním výslechu. Nepřeje li si zvlášť zranitelná osoba vizuální kontakt s podezřelým/obviněným/pachatelem, učiní se potřebná opatření, aby k takovému kontaktu nedošlo (nebrání li tomu závažné důvody). Využije se zejména audiovizuální techniky. Nesmí však být porušeno právo na obhajobu. Právo na doprovod důvěrníkem Máte právo, aby Vás k úkonům trestního řízení doprovázel důvěrník. Důvěrník je fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, kterou si sami zvolíte. Poskytuje zejména psychickou podporu. Může být zároveň Vaším zmocněncem, tj. zastupovat Vás v trestním řízení činit Vaším jménem návrhy, podávat žádosti nebo opravné prostředky, účastnit se procesních úkonů, kterých se můžete účastnit také Vy). Důvěrníkem nemůže být ten, kdo v případu figuruje jako obviněný, obhájce, svědek, znalec nebo tlumočník. Důvěrník nesmí zasahovat do provedení úkonu. Ve výjimečných případech lze přítomnost důvěrníka u provádění úkonu vyloučit. V případě, že se nejedná o neodkladně prováděný úkon, můžete si zvolit důvěrníka jiného. Právo prohlásit jaký dopad má trestný čin na život oběti V kterémkoli stádiu trestního řízení máte právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na Váš dosavadní život. Toto prohlášení může být i písemné.

7 7 Právo na peněžitou pomoc Máte právo na peněžitou pomoc poskytovanou státem. Za jakých podmínek Vám pomoc může být poskytnuta, stanoví zákon o obětech trestných činů. Žádosti vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na peněžitou pomoc má právo oběť, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví nebo způsobena těžká újma na zdraví. Dále pozůstalí po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela. Nárok na peněžitou pomoc vzniká manželovi, rodiči, registrovanému partnerovi, dítěti nebo sourozenci zemřelého, pokud žili ve společné domácnosti, a osobě, ke které měl zemřelý vyživovací povinnost. Právo na peněžitou pomoc má také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě oběť trestného činu týrání svěřené osoby, vznikla li jim nemajetková újma. Ublížením na zdraví se rozumí narušení zdravotního stavu oběti, které po dobu nejméně 3 týdnů znesnadňuje obvyklý způsob života a vyžaduje lékařské ošetření. Těžkou újmou na zdraví je vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení končetiny, ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého orgánu, zohyzdění, vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, mučivé útrapy a porucha zdraví trvající nejméně 6 týdnů. Peněžitá pomoc slouží k překlenutí zhoršené sociální situace po spáchání trestného činu. Jedná se o jednorázově vyplacenou částku, která slouží k úhradě odborně poskytnuté psychoterapie nebo fyzioterapie nebo obdobné služby směřující k nápravě nemajetkové újmy. Peněžitá pomoc se poskytuje pouze v případě, že škoda vznikla trestným činem a nebyla plně nahrazena. Pomoc se poskytne, je li pachatel uznán vinným nebo zproštěn viny pro nepříčetnost. Rozhodnutí však nemusí být dosud pravomocné. Náleží i v případech, kdy trestní řízení bylo zastaveno pro nepřípustnost (např. amnestie nebo promlčení), zastaveno pro naplnění svého účelu (např. pachatel nahradil škodu) nebo pokud o skutku již bylo rozhodnuto jiným orgánem a toto opatření je dostatečné (např. v přestupkovém řízení). Pomoc se neposkytne, pokud je oběť spoluobviněným, nedala souhlas se stíháním pachatele (je li souhlas podmínkou trestního řízení) nebo neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost (zejména nepodala trestní oznámení nebo využila svého práva odepřít výpověď). V případě ublížení na zdraví se poskytne pomoc v paušální částce , Kč nebo ve výši prokázaných nákladů (léčení, ztráta na výdělku) do maximální částky , Kč. Při způsobení těžké újmy na zdraví činí paušální částka pomoci , Kč nebo výši prokázaných nákladů až do maximální částky , Kč. Pozůstalým po oběti se vyplatí jednorázová částka , Kč, v případě sourozence zemřelé oběti v částce , Kč. Celkově vyplacená částka více osobám nesmí přesáhnout , Kč, v takovém případě se částky vyplacené jednotlivým osobám přiměřeně krátí. Oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítěti, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, jsou uhrazeny náklady na poskytnutí odborné psychoterapeutické nebo

8 8 fyzioterapeutické nebo obdobné péče až do výše , Kč, pokud už nebyla pomoc poskytnuta z jiných výše uvedených důvodů (ublížení na zdraví, těžká újma na zdraví, smrt). Od částky peněžité pomoci se odečítají částky zaplacené jako náhrada škody. Pokud byla výše škody již vyčíslena pravomocným rozsudkem soudu, jsou částky uvedené v rozsudku závazné i pro účely posuzování výše peněžité pomoci. Pokud oběť po vyplacení peněžité pomoci prokáže, že vzniklá škoda ještě vzrostla, může o vyplacení pomoci požádat opětovně. Peněžitá pomoc může být snížena nebo nepřiznána s ohledem na sociální situaci oběti (výdělkové a majetkové poměry), dle míry spoluzavinění škody a nakolik oběť využila zákonných možností vymáhání náhrady škody (např. v občanskoprávním nebo trestním řízení, u pojišťovny apod.) O peněžité pomoci rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti České republiky na písemnou žádost oběti. Přijetí žádosti ministerstvo písemně potvrdí a rozhodne o ní do 3 měsíců od zahájení řízení o žádosti. Tuto lhůtu je v odůvodněných případech možné prodloužit až o 30 dnů. Žádost musí být podána nejpozději do 2 let, od okamžiku, kdy se oběť dozvěděla, že jí vznikla újma, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, kterým byla újma způsobena. Pro žadatele, kteří neovládají český jazyk, může být jednáno v jazyce slovenském nebo anglickém (včetně písemností). Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat opravný prostředek. Lze však podat žalobu ke správnímu soudu. Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení oběti, datum narození a adresu bydliště přílohy: rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení. Pokud nelze takové rozhodnutí dodat, tak uvést název orgánu činného v trestním řízení, který o trestném činu naposledy jednal a údaje o podezřelé osobě (pokud jsou žadateli známy) údaje o škodě nebo nemajetkové újmě, která oběti trestným činem vznikla rozsah, rozsah již poskytnuté náhrady a jakým způsobem již oběť uplatnila své právo na náhradu škody doklady o majetkových a výdělkových poměrech oběti doklady prokazující výše uvedené skutečnosti (lze nahradit čestným prohlášením) oběť, které byla způsobena škoda na zdraví (ublížení na zdraví nebo těžká újma na zdraví), doloží i lékařské potvrzení pozůstalí po oběti doklady, prokazující oprávněnost nároku na peněžitou pomoc (že je pozůstalým) a kolik osob celkem tento nárok splňuje.

9 9 Žadatel je povinen neprodleně ministerstvu nahlásit veškeré změny, které mohou mít vliv na rozhodování o peněžité pomoci. Úředník ministerstva je oprávněn při posuzování žádosti nahlížet do spisů orgánů činných v trestním řízení. Poskytnutím pomoci přechází právo oběti na náhradu škody vůči pachateli na stát a to v rozsahu poskytnuté pomoci. Ministerstvo také působí v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování pomoci obětem trestných činů. Situace, které nejsou upraveny přímo zákonem o pomoci obětem trestných činů, se řídí občanským zákoníkem. PRÁVA POŠKOZENÝCH PODLE TRESTNÍHO ŘÁDU Poškozeným je osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo se pachatel na jeho úkor obohatil. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poučit poškozeného o jeho právech a poskytnout mu možnost je plně uplatnit. Právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení Poškozený má právo: činit návrhy na doplnění dokazování nahlížet do spisů orgánů činných v trestním řízení účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání před skončením řízení se k věci vyjádřit navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku nařídil obžalovanému nahradit vzniklou škodu a újmu v penězích nebo vydat předmět bezdůvodného obohacení.

10 10 Návrh lze podat nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. V případě dohody o vině a trestu, nejpozději při prvním jednání o této dohodě. O tomto musí být poškozený poučen. právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl trestný čin na jeho dosavadní život právo vzdát se svých procesních práv výslovným prohlášením sděleným orgánu činnému v trestním řízení Je li poškozených více, může soud rozhodnout, že jejich práva bude vymáhat zvolený společný zmocněnec nebo zmocněnci. Návrh na náhradu vzniklé škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení obsahuje: uvedení důvodu a výše nároku doklady o vzniku důvodu odůvodnění výše nároku Pokud již bylo rozhodnuto o náhradě škody v občanskoprávním nebo jiném řízení, nelze podat návrh podle trestního řádu. Nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení přechází o na právní nástupce poškozeného (např. dědice). Předpokládanou výši náhrady škody lze i před rozhodnutím soudu zajistit z majetku obviněného. To znamená, že pachatel nesmí disponovat s majetkem, který je označen v rozhodnutí, nesmí ho prodat ani převést na jinou osobu. Zajištění navrhuje poškozený nebo státní zástupce, rozhoduje o něm soud (v přípravném řízení, tj. do podání obžaloby k soudu, státní zástupce na návrh poškozeného). Proti rozhodnutí je možné podat stížnost. Zajistit nelze věci, které vylučuje zákon (např. osobní věci, základní vybavení domácnosti, věci, které pachatel potřebuje k výkonu svého povolání, sociální dávky ). O zajištění majetku pachatele musí být poškozený vždy vyrozuměn. Soud (státní zástupce) zajištění majetku zruší, pokud pachatel nebo někdo v jeho prospěch složí na účet soudu peněžitou částku (tzv. jistotu) ve výši předpokládané hodnoty nároku poškozeného. Průběh trestního řízení a postavení oběti v něm Přípravné řízení Všechny úkony před podáním obžaloby k soudu. Zahrnuje i postup před zahájením samotného trestního stíhání, kdy policie prověřuje, zda je stal nebo nestal trestný čin (fáze objasňování a prověřování).

11 11 Po zahájení trestního stíhání nastává fáze vyšetřování, kdy je sděleno obvinění podezřelému a policie shromažďuje veškeré důkazy k podání obžaloby. Přípravné řízení probíhá v těchto fázích: 1) je podáno trestní oznámení, podnět nebo policie z vlastních poznatků zjistí, že mohl být spáchán trestný čin policie prověřuje a objasňuje, zda k tomu opravdu došlo. Pokud ano: 2) Policie sepíše záznam o zahájení úkonů trestního řízení a zahájí fázi vyšetřování 3) probíhá vyšetřování: obstarávání podkladů, podávání vysvětlení (výpovědi svědků), znalecké posudky, ohledání věcí a místa činu, daktyloskopické stopy, provádění neodkladných a neopakovatelných úkonů 4) podle výsledků vyšetřování může následovat: odevzdání věci jinému orgánu (např. na přestupkové řízení, ke kárnému řízení, správnímu řízení) dočasné odložení trestního stíhání (např. když se nepodařilo zjistit všechny skutečnosti) odložení věci usnesením policie nebo státního zástupce. Odložení věci musí být oznámeno poškozenému (pokud je znám) a poškozený má právo proti usnesení podat stížnost, která má odkladný účinek. Věc lze odložit například proto, že pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním je zahájeno trestní stíhání: 5) Vyšetřování dále pokračuje a v této fázi může dojít také k předání věci Probační a mediační službě České republiky (PMS) za účelem: mediace mezi obětí a pachatelem tj. zprostředkování mimosoudního jednání mezi poškozeným a pachatel o náhradě škody nebo nemateriální újmy způsobené trestným činem. Na PMS se může obrátit i sám poškozený. Cílem mediace je smír (dohoda) mezi poškozeným a pachatelem, včetně morálního zadostiučinění. Mediace je dobrovolná, pracovník PMS (mediátor) je nestranným prostředníkem. další restorativní činnosti probace dohled nad obviněným (odsouzeným) zda vede řádný život a plní povinnosti a omezení mu stanovené, motivace a pomoc při řešení problémů obviněného. Cílem je znovuzačlenění pachatele do společnosti. Probačním dohledem lze například nahradit vazbu obviněného. 6) Skončení vyšetřování a předložení spisu státnímu zástupci. Také státní zástupce může věc předat PMS k výše uvedeným činnostem. 7) Státní zástupce může:

12 12 postoupit věc např. na přestupkové řízení, ke kárnému nebo správnímu řízení přerušit trestní stíhání pokud pro nepřítomnost obviněného nelze věc řádně objasnit, nelze pachatele pro vážné onemocnění postavit před soud, je navrženo předání trestního stíhání do ciziny, byl pachatel vydán do ciziny nebo vyhoštěn. zastavit trestní stíhání pokud se skutek nestal, není trestným činem, neprokázala se vina, trestní stíhání je nepřípustné (pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním ), pachatel byl v době spáchání činu nepříčetný, zanikla trestnost činu. Proti zastavení trestního stíhání může poškozený podat stížnost, která má odkladný účinek. odklonit trestní stíhání: podmíněné zastavení trestního stíhání (pachatel se k činu přiznal, nahradil škodu nebo vydal bezdůvodné obohacení) pachateli se stanoví zkušební doba narovnání pachatel se k činu přizná, nahradí škodu nebo vydá bezdůvodné obohacení a složí na účet soudu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti. S narovnáním musí souhlasit pachatel i poškozený, ale zároveň mají právo podat stížnost s odkladným účinkem. odstoupení od trestního stíhání pouze u mladistvých pachatelů pokud trestní stíhání není účelné nebo není nutné k odvrácení mladistvého od páchání další trestní činnosti. Poškozený může podat stížnost, která má odkladný účinek. podání obžaloby: 8) Podání obžaloby státní zástupce podává obžalobu k soudu a tímto úkonem končí přípravné řízení. Práva poškozeného v přípravném řízení: právo na poučení při prvním kontaktu jsou orgány činné v trestním řízení povinny písemně poučit poškozeného o jeho právech právo na informace o průběhu trestního řízení poškozený může kdykoli požadovat informace o stavu řízení právo nahlížet do spisu, pořizovat z něj opisy a kopie v průběhu celého trestního řízení. Ze závažných důvodů lze odepřít, poškozený pak může podat státnímu zástupci žádost o přezkoumání důvodů zamítnutí. Kopie může poškozený pořizovat pouze na své náklady, opisy lze pořídit např. vyfotografováním dokumentů mobilním telefonem nebo fotoaparátem. právo činit návrhy na doplnění dokazování právo žádat informace o propuštění nebo útěku pachatele (viz. výše). Poškozený musí být o tomto svém právu poučen.

13 13 právo podat trestní oznámení právo požádat o vyrozumění o učiněných opatřeních Bez této výslovné žádosti policie výsledek řízení poškozenému nesděluje! Při podání vysvětlení nebo trestním oznámení je nutné do protokolu uvést větu: Žádám, abych byl/a do jednoho měsíce vyrozuměn/a o učiněných opatřeních. právo souhlasit/nesouhlasit s trestním stíháním U některých přesně vymezených trestných činů je možné pokračovat v trestním stíhání pouze se souhlasem poškozeného. Např. ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, ohrožení pohlavní nemocí, omezování osobní svobody, podvodu, krádeže, nebezpečné pronásledování a dalších. Souhlasu je třeba, pokud pachatelem je příbuzný obviněného v pokolení přímém, sourozenec, manžel (partner, druh). Souhlas s trestním stíháním je možné vzít kdykoli zpět (dokud se soud neodebere k závěrečné poradě). Souhlasu není třeba, pokud byl dán v tísni vyvolané výhrůžkami, závislostí na pachateli, pokud poškozený není schopen dát souhlas pro duševní poruchu nebo chorobu, je mladší 15 let nebo mu trestným činem byla způsobena smrt. Pokud poškozený vezme souhlas zpět, nemůže ho už znovu udělit! právo žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policie. právo nechat se zastupovat zmocněncem Zmocněnec je jakákoli fyzická osoba, kterou si poškozený zvolí jako svého zástupce (na základě plné moci), může jím být i advokát. Zmocněncem nemůže být osoba, která v daném trestním řízení vystupuje jako svědek, znalec nebo tlumočník. Zmocněnec je oprávněn za poškozeného činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, být přítomen všem procesním úkonům, kterým má právo být přítomen poškozený. právo na bezplatnou pomoc ustanovenou soudem nebo Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud poškozený osvědčí soud nemajetnost, může mu soud pro účely vymáhání náhrady škody ustanovit advokáta bezplatně nebo za sníženou úhradu. Návrh podává poškozený soudu. ČAK může ustanovit advokáta ze svých řad pro bezplatnou právní poradu (v rozsahu 15 minut), případně ustanovit advokáta k poskytnutí právních služeb ve větším rozsahu bezplatně nebo za sníženou odměnu (tzv. pro bono). Žádost se podává pouze písemně na adresu ČAK v Brně. právo žádat mediaci a právo souhlasit/nesouhlasit s mediací (mediace viz. výše)

14 14 právo používat v trestním řízení mateřského jazyka nebo jazyka, které ovládá orgány činné v trestním řízení jsou povinny zajistit tlumočníka. právo na náhradu škody viz. výše náhradu škody lze vymáhat v trestním řízení, v občanskoprávním řízení, mimosoudní dohodou (např. při mediaci). Lze také žádat o peněžitou pomoc od státu (u ministerstva spravedlnosti). právo podávat opravné prostředky stížnosti proti usnesení: o odložení věci o postoupení věci jinému orgánu o zastavení trestního stíhání o podmíněném zastavení trestního stíhání o schválení narovnání o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání odložení věci schválením narovnání Práva a povinnosti svědka v přípravném řízení: povinnost dostavit se k podání vysvětlení nebo výslechu (pořádková pokuta až do výše 50000, Kč) právo být poučen právo na právní pomoc advokáta, kterého si předvolaná osoba sama zajistí právo odepřít výpověď pokud je podezřelým příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, manžel (partner, druh), pokud by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, příbuznému nebo osobě blízké. Právo odepřít výpověď se nevztahuje na trestné činy, u kterých platí oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví, týrání, padělání peněz, přijetí úplatku, nedovolené držení a výroba zbraní a další). Neoznámení takového činu je taktéž trestným činem. zákaz výslechu o utajovaných skutečnostech, nebo pokud by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti. právo na ochranu pokud svědkovi nebo jeho blízkému hrozí z důvodu podání svědectví újma na zdraví nebo vážné nebezpečí porušení jeho práv. Ochrana svědka zahrnuje přestěhování, utajování totožnosti, osobní ochranu, pomoc se začleněním v novém sociálním prostředí. právo na svědečné náhrada nutných výdajů na cestovné a náhrada ušlého výdělku zvláštní režim platí pro výslech osoby mladší 15 let např. je prováděn za přítomnosti rodičů, pedagoga, orgánu soc. právní ochrany dětí a provádí se tak, aby nemusel být v budoucnu opakován.

15 15 Řízení před soudem Řízení před soudem začíná podáním obžaloby a končí nabytím právní moci rozhodnutí ve věci. Před nařízením hlavního líčení může proběhnout tzv. předběžné projednání obžaloby je nařízeno soudem v případech, kdy má obžaloba takové vady, že nemůže být nařízeno hlavní líčení. Koná se obvykle neveřejně. Výsledkem tohoto úkonu může být: zastavení trestního stíhání pokud se skutek nestal, není trestným činem, neprokázala se vina, trestní stíhání je nepřípustné (pachatel není trestně stíhatelný, zemřel, byl pro stejný trestný čin již jednou odsouzen, trestný čin je promlčený, byla udělena milost nebo amnestie, poškozený nedal souhlas s trestním stíháním ), pachatel byl v době spáchání činu nepříčetný, zanikla trestnost činu. přerušení trestního stíhání pokud pro nepřítomnost obviněného nelze věc řádně objasnit, nelze pachatele pro vážné onemocnění postavit před soud, je navrženo předání trestního stíhání do ciziny, pachatel byl vydán do ciziny nebo vyhoštěn. vrácení věci státnímu zástupci k došetření k odstranění vad, které nelze odstranit při soudním jednání postoupení věci např. na přestupkové řízení, ke kárnému řízení, správnímu řízení předložení věci nadřízenému soudu k posouzení příslušnosti rozhodování podmíněné zastavení, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání viz. přípravné řízení (pokud se pachatel dozná, nahradí škodu, zaplatí peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti a je dosaženo účelu trestního řízení). Odstoupení je možné jen u mladistvých. Soud v těchto případech spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. Poškozený má právo podat stížnosti proti vydání těchto usnesení. Hlavní líčení nebo vydání trestního příkazu pokud nenastanou výše uvedené skutečnosti soud: nebo nařídí hlavní líčení ve věci v průběhu hlavního líčení soud prozkoumává obvinění uvedená v obžalobě a rozhoduje o vině a trestu obžalovaného. Hlavní líčení je veřejné, podle závažnosti trestného činu rozhoduje buď samosoudce, nebo soudní senát. vydá trestní příkaz u méně závažných trestných činů. Jedná se tzv. zkrácené řízení, kdy není nařizováno hlavní líčení, ale samosoudce rozhodne bez veřejného zasedání pouze podle důkazů ve spise. Proti trestnímu příkazu může státní zástupce nebo obviněný podat odpor do 8 dnů od jeho doručení. Je li podán odpor, platební rozkaz se zruší a je nařízeno hlavní líčení ve věci.

16 16 V hlavním líčení může dojít také k zastavení nebo přerušení trestního stíhání, vrácení věci státnímu zástupci k došetření, postoupení věci jinému orgánu nebo tzv. odklonu (podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání). Proti odklonům může poškození podat stížnost. Závěrem hlavního líčení soud vynese rozsudek. Pokud se poškozený v trestním řízení domáhal náhrady škody, může podat odvolání do výroku o náhradě. Odvolání může poškozený podat pouze v případě, že obžalovaný byl odsouzen (v případě zproštění viny ne). Práva poškozeného v řízení před soudem právo na poučení právo nahlížet do spisu, pořizovat z něj opisy a kopie právo žádat informace o propuštění nebo útěku obviněného právo vzít zpět souhlas s trestním stíháním právo nechat se zastupovat zmocněncem a právo na bezplatnou pomoc právo žádat mediaci, souhlasit/nesouhlasit s mediací právo činit návrhy na doplnění dokazování v kterémkoli stádiu trestního řízení právo na doručení opisu žaloby a na vyrozumění o konání hlavního líčení nejpozději 3 dny předem právo zúčastnit se hlavního líčení nebo veřejného zasedání odvolacího soudu pokud je poškozený předvolán jako svědek k soudnímu jednání, musí se dostavit, jinak se soudního jednání účastní pouze, pokud o to má zájem. V rámci hlavního líčení má poškozený právo: připojit se s nárokem na náhradu škody lze pouze před zahájením dokazování! Je li poškozený soudnímu jednání přítomen, soudce se ho otáže, zda se chce připojit se svým nárokem. Pokud přítomen není, je nárok na náhradu škody projednáván pouze v případě, že se poškozený připojil již v přípravném řízení. klást dotazy vyslýchaným osobám vyjadřovat se k provedeným důkazům činit návrhy na doplnění dokazování před skončením řízení se k věci vyjádřit v závěrečné řeči právo na doručení rozsudku nebo trestního příkazu Pouze v případě, že se poškození připojil s nárokem na náhradu škody. V rozhodnutí se nestanoví lhůta pro plnění náhrady škody, výrok je vykonatelný okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí. právo podat opravné prostředky: odvolání proti rozsudku, kterým je rozhodováno o náhradě škody do 8 dnů od doručení

17 17 stížnost proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání do 3 dnů od doručení stížnost proti usnesení o narovnání do 3 dnů od doručení právo na ochranu právo žádat o výslech v nepřítomnosti obžalovaného Musí však zůstat zachováno právo obžalovaného seznámit se obsahem výpovědi poškozeného a právo klást mu dotazy. Obhájce obžalovaného vykázat nelze. právo na ochranu před a po skončení výslechu (bezpečnost, utajení) vyloučení veřejnosti při projednávání utajovaných informací, z důvodu ohrožení mravnosti, bezpečnosti anebo z jiného důležitého zájmu vyslýchaného právo na náhradu nákladů poškozeného Poškozený, jemuž byla alespoň z části přiznána náhrada škody, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na vymáhání svého práva. Jedná se např. o jízdné, stravné, nocležné, poštovné a náklady spojené se zastupováním poškozeného zmocněncem nebo advokátem. V případě advokáta ale pouze do výše stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb., tyto částky však často neodpovídají skutečně vynaloženým nákladům na právní zastoupení (smlouvou dohodnuté odměně mezi poškozeným a advokátem). Advokát by na toto měl klienta upozornit. Po rozhodnutí soudu Práva poškozeného po právní moci rozhodnutí trestního soudu právo na informace o propuštění nebo útěku odsouzeného právo na náhradu škody Právo na náhradu škody Pokud odsouzený nesplní dobrovolně svou povinnost nahradit poškozenému vzniklou škodu, nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení: Pravomocné rozhodnutí soudu je tzv. exekučním titulem. To znamená, že pokud odsouzený nesplní dobrovolně svou povinnost, má poškozený právo její splnění vymáhat. Vymáhat lze buď soudním výkonem rozhodnutí, nebo exekucí prostřednictvím exekutorského úřadu.

18 18 Exekučním titulem NENÍ uložení povinnosti odsouzenému nahradit škodu ve zkušební době v případě, že bylo podmíněně upuštěno od potrestání, byl podmíněně odsouzen, byl mu uložen výkon trestu obecně prospěšných prací nebo bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání. Pokud má poškozený exekuční titul, může: podat návrh na soudní výkon rozhodnutí k soudu místně příslušnému podle bydliště, sídla firmy nebo místa podnikání odsouzeného návrh obsahuje: označení soudu, ke kterému se podává, označení poškozeného a povinného (jméno, příjmení, datum narození, bydliště nebo místo výkonu trestu), vymáhanou částku, navrhovaný způsob výkonu rozhodnutí, exekuční titul s doložkou právní moci a vykonatelnosti (razítko právní moci) soudní poplatek v kolcích lze požádat o osvobození od placení soudního poplatku lze se nechat zastoupit zmocněncem nebo advokátem podat návrh na exekuci prostřednictvím soudního exekutora: na kterýkoli exekutorský úřad v ČR na základě smlouvy sepsané s exekutorem exekutor zařídí vše, oprávněný (poškozený) nemusí provádět žádné úkony exekutor pracuje za smluvní odměnu náklady na exekuci bývají vyšší než náklady na soudní výkon rozhodnutí, ale exekutor pracuje rychleji, efektivněji a mývá vyšší úspěšnost Pokud poškozený nemá exekuční titul z trestního řízení: může se pokusit mimosoudně dohodnout s pachatelem např. prostřednictvím PMS může podat žalobu o náhradu škody v občanskoprávním soudním řízení: místně příslušný je okresní soud podle bydliště, sídla firmy nebo místa podnikání pachatele nebo podle místa, kde se trestný čin stal náležitosti žaloby: označení žalobce (poškozeného) a žalovaného (pachatele) vylíčení rozhodujících skutečností jak škoda vznikla, proč, v jaké výši označení a předložení listinných důkazů (např. trestního rozsudku, znaleckého posudku, fotodokumentace ) a navržení provedení důkazů (připojení trestního spisu, provedení znaleckého posudku, výslech svědků ) uvedení žalobního návrhu (petitu) přesně specifikovat čeho se žalobce domáhá, jak má soud rozhodnout, včetně uvedení zda žalobce požaduje po žalovaném náhradu nákladů řízení a v jaké výši

19 19 (např. za úhradu soudního poplatku, náklady za zastupování advokátem, za znalecký posudek atd.) soudní poplatek v kolkových známkách vypočítává se z požadované částky, přesnou výši soudního poplatku sdělí žalobci soud. Žalobce může požádat soud o osvobození od placení soudního poplatku. Práva poškozeného v občanskoprávním (tzv. civilním) řízení: právo nechat se zastupovat zvoleným zástupcem advokátem nebo zmocněncem právo na bezplatnou pomoc ustanovenou soudem nebo ČAK (viz. výše) právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů státem (prostřednictvím ministerstva spravedlnosti) viz. výše Právní normy: zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád zákon č. 200/1990 Sb. zákon o přestupcích Jak nás můžete kontaktovat: Osobně: Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 13/49, Ostrava Přívoz Otevírací doba: PO: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) ST: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) ČT: 8:00 12:00 Objednat se můžete na telefonním čísle: , Kontaktní místo naší občanské poradny, Dělnická 387/20, Ostrava Poruba Otevírací doba: PO: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) ČT: 8:00 12:00 13:00 16:00 (odpoledne pro objednané) Objednat se můžete na telefonních číslech: , Telefonicky: ÚT, PÁ 10:00 12:00 na telefonních číslech: , a E mailem: (na e mailové dotazy odpovídáme do 14 dnů) Dopisem: Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 13/49, Ostrava Přívoz (na dopisy odpovídáme do 14 dnů doporučeným dopisem do vlastních rukou)

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 20 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 20 Rozeslána dne 25. února 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 45. Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Strana

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem. Úvod Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, můžeme se stát poškozeným, oznamovatelem či svědkem v této události. To protiprávní jednání, které označujeme jako trestný

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. Disciplinární komise 2. Účastnici řízení 6. Práva obviněného daňového poradce 7 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Komory daňových poradců České republiky, vydané na základě zákona ČNR č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 1 Disciplinární řád upravuje postavení,

Více

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Název: Práva oběti trestného činu Autor: Bílý kruh bezpečí, o.s. Ilustrace: Último Take Složení: lsfolio První vydání: Září 2013 PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Stali jste se vy,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb.

141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ ODMĚNA ADVOKÁTA Systém ASPI - stav k 5.5.2013 do částky 50/2013 Sb. a 21/2013 Sb.m.s. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - poslední stav textu 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy

Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy Zápis z vysvětlení následků uzavření Rozhodčí smlouvy 1) Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Úvěrujícím (dále jako též Poskytovatel ) a níže podepsaným Klientem (dále

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád)

141/1961 Sb. ZÁKON. ze dne 29. listopadu 1961. o trestním řízení soudním. (trestní řád) 141/1961 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) Změna: 57/1965 Sb., 59/1965 Sb. Změna: 173/1968 Sb. Změna: 58/1969 Sb. Změna: 149/1969 Sb., 156/1969 Sb. Změna: 48/1973

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn

Úvodní ustanovení. Čl. 1 Druhy akademických odměn DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Hradec Králové 2005 Obsah: Úvodní ustanovení...3 Druhy akademických odměn...3 Disciplinární přestupek a sankce...3 Disciplinární komise...5

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení

Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Zkušenosti s využitím videokonferencí v trestním řízení Plk. JUDr. Václav KUČERA, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Zkušenosti

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více