ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Soběslav

2 Čl. 1 ÚVOD 1. ZŠ Soběslav zahrnuje tyto součásti: základní školu školní družinu výdejnu jídel 2. Školní řád je právní normou, která upravuje provoz školy a vytváří příznivé podmínky pro vyučování a výchovu žáků, aby si v průběhu základního vzdělávání mohli osvojit vědomosti, dovednosti a morální vlastnosti nezbytné k budoucímu výkonu povolání, pro něž se připravují. 3. Škola zabezpečí žákům základní práva a žáci se zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto Školního řádu. Čl. 2 PRÁVA ŽÁKŮ Práva žáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a ze školského zákona. 1. Žáci mají právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 2. Na vzdělání a získání potřebných dovedností pro zvolené povolání. 3. Na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání. 4. Na odpočinek a aktivní využití volného času. 5. Na vyjádření vlastního názoru; svůj názor však musí prosazovat přiměřenou formou, v souladu se zásadami slušnosti a dobrého občanského soužití. 6. Na ochranu před násilím (fyzickým nebo psychickým), šikanou, zneužíváním a rovněž na ochranu před návykovými látkami. Žáci, kteří mají problémy s užíváním návyk. látek, mají právo na informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení jejich situace, nárok na pomoc orgánů OSPOD. 7. Žáci mohou požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli probíranému učivu nebo potřebují doplnit či objasnit látku (např. po dlouhodobé absenci). 8. Na individuální přístup, na respektování zvláštností (nemoc, zdravotní postižení, sociální situace atd.) ze strany pedagogických pracovníků i spolužáků. 9. Žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě problémů. 10. Na komisionální přezkoušení v případě pochybností o klasifikaci z jednotlivých předmětů a na prodloužení klasifikačního období v případě dlouhodobé odůvodněné absence ve škole. 2

3 11. Žáci mohou volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 12. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že vedení školy je povinno se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 13. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí výt věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 14. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 15. Stravovat se ve školní jídelně a být ubytováni na internátě školy (pokud mají špatné dopravní spojení a kapacita internátu to umožňuje). 16. Na život a práci ve zdravém, podnětném a tvůrčím prostředí. Čl. 3 DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Žáci docházejí do školy pravidelně, včas a podle stanoveného rozvrhu hodin se účastní vyučování. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 2. Žáci přicházejí do školy včas, aby byli 5 min. před zahájením své 1. vyučovací hodiny ve třídě připraveni na vyučování. 3. V době od 8:00 do 14:30 hod. je budova školy uzavřena vstup na zazvonění. 4. Žáci se po příchodu do školy přezují. 5. Před vstupem do tělocvičny jsou žáci povinni se přezout do vhodné sálové obuvi. 6. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu. Čl. 4 NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE A JEJÍ OMLOUVÁNÍ 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Z vyučovací hodiny může být žák uvolněn pouze se souhlasem vyučujícího v příslušné hodině. O uvolnění na více než 1 hodinu až 1 den rozhoduje třídní učitel. Při vícedenní absenci (např. léčebný pobyt, lázně) uvolňuje žáka prostřednictvím třídního učitele ředitel školy. 3

4 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je zákonný zástupce povinen sdělit třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti a poté písemně omluvit prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce žáka. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Na telefonickou žádost se žáci neuvolňují. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 3. Při omlouvání se zákonní zástupci i škola řídí Metodickým pokynem MŠMT č.j / : a) nepřítomnost ve škole omlouvá zákon.zástupce b) ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může třídní učitel vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavené lékařem jako součást omluvenky vystavené zákon.zástupcem, c) o neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel zástupce ředitele školy a výchovnou poradkyni. 4. Neomluvenou nepřítomnost ve škole do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel formou pohovoru s rodiči (zákon.zástupci). Zákonný zástupce je na jednání pozváni doporučeným dopisem. Projedná se důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání, třídní učitel upozorní na povinnost stanovenou zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Z pohovoru se provede zápis (příloha č.3), do něhož se uvede způsob nápravy dohodnutý s rodiči (ZZ). Rodiče (ZZ) zápis podepíší a obdrží jeho kopii. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu rodiči (ZZ) se do zápisu zaznamená. 5. Při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi: ředitel školy rodiče (ZZ) třídní učitel výchovný poradce zástupce orgánu soc.právní ochrany dětí metodik protidrogové prevence další odborníci Účast jednotlivých zástupců na jednání upřesní ředitel školy (dle charakteru a závažnosti projednávaného případu). Pozvání rodičů (ZZ) na jednání výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání je nutno provést zápis (příloha č. 4). Každý účastník zápis podepíše a obdrží jeho kopii. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu rodiči (ZZ) se do zápisu poznamená. 6. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy oznámí pokračující záškoláctví a postoupí příslušnou dokumentaci orgánu soc.právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu (příloha č. 5). Ohlašovací povinnost vychází ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 7. V případě přetrvávajícího nebo opakovaného záškoláctví během školního roku, pokud byli rodiče (ZZ) postiženi rozhodnutím správního orgánu pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zašle se druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Případ bude řešen jako trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 4

5 Kopie hlášení bude zaslána příslušnému městskému úřadu s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu. 8. Během vyhodnocování neomluvené absence může ředitel školy požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko psychologického poradenství nebo orgány sociálně právní ochrany dětí (z důvodu zjištění pravých příčin záškoláctví). 9. Na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a vyjádření příslušného lékaře ( 67 zákona č. 561/2004 Sb.) může ředitel školy uvolnit žáka z vyučovacího předmětu. Na celý rok lze žáka uvolnit pouze z předmětu výchovného charakteru. 10. Žádosti o uvolnění (osvobození) z tělesné výchovy budou odevzdány učiteli TV: - za I. pololetí do konce měsíce září - za II. pololetí do 15. února (nové žádosti) Pozdější žádosti budou vyřizovány pouze v mimořádných případech (úrazy apod.). Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákon.zástupce nezletilého žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela. 11. Dlouhodobě nemocným žákům a žákům osvobozeným od povinnosti docházet do školy (např. z důvodu těhotenství a mateřství) může umožnit ředitel školy vykonání hodnocení v termínech, které jim stanoví. 12. Nepřítomnost žákyně v těhotenství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. Ředitel školy přeruší vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. 13. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém kontaktu, nakažlivou přenosnou chorobou, oznámí to žák nebo jeho zákon.zástupce ihned řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 14. Po návratu do školy jsou žáci povinni doplnit si zameškané učivo ve všech vyučovacích předmětech a dopsat si poznámky v sešitech. Čl. 5 POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s platnými právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 5

6 4. Žáci přesně dodržují vyučovací dobu. Na začátku vyučování jsou žáci na svém místě v učebně (na pracovišti), během vyučovací doby nesmí bez souhlasu vyučujícího opustit učebnu (pracoviště), během vyučování a rovněž o přestávkách nesmí bez důvodu opustit školní budovu. 5. Žáci jsou povinni zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu a ostatní prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením. Učebnice, školní potřeby a pomůcky si žáci přinášejí podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího. 6. Žáci si na pracovní vyučování nosí pracovní oděv a předepsané ochranné pomůcky. 7. Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohli by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají na místa k tomu určená. 8. Žáci se ve škole chovají slušně k dospělým i k jiným žákům školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto dokumentem. 9. Na školních exkurzích, kurzech, brigádách, výletech a podobných akcích organizovaných školou se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků, popřípadě jiných osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků ani z určeného místa. Čl. 6 PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Pravidla hodnocení a klasifikace jsou v souladu s novým školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Zásady hodnocení : klasifikace je jednou z forem hodnocení, uskutečňuje se klasifikace průběžná a celková. Zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, s přihlédnutím k míře postižení. Předmětem klasifikace jsou výsledky, kterých žák dosáhl při plnění očekávaných výstupů, formulovaných ve školním vzdělávacím programu. 1. Stupně prospěchu a celkový prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. 6

7 Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 neuspokojivé. Na prvním stupni se použije pro klasifikaci číslice, na druhém stupni slovní ekvivalent. Může být použito i slovního hodnocení nebo kombinace obou. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. Obsah slovního hodnocení je uveden ve vyhlášce č.48/2005 Sb. 15 odst.2. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud žák přestupuje na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní hodnocení na klasifikaci a to na základě žádosti (školy nebo zákonného zástupce). Pro účely přijímacího řízení na střední školy se slovní hodnocení převede na klasifikaci známkami vždy. Taktéž pro potřeby celkového hodnocení na vysvědčení se převádí slovní hodnocení na známky. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace v povinných a nepovinných vyučovacích předmětech a klasifikaci chování. Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl, nehodnocen. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný. Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého povinného předmětu na konci pololetí. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl alespoň stupně hodnocení prospěl. Opakování ročníku na prvním stupni je možné realizovat jednou, stejně tak na druhém stupni. Pokud žák již opakoval ročník, postupuje bez ohledu na prospěch. 2. Neklasifikace Žáci by měli splnit během pololetí alespoň 75 % docházky (je nutno řešit individuálně s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, sociokulturnímu prostředí apod.), aby mohli být za příslušné pololetí klasifikováni ve všech předmětech. Při nesplnění stanovených podmínek bude žákovi prodlouženo klasifikační období nebo vykoná komisionální zkoušky. 7

8 Není-li žák v některém předmětu klasifikován, nebude mu vydáno vysvědčení, nýbrž jenom výpis z výkazu (s razítkem a podpisem třídního učitele). Vysvědčení obdrží teprve po uzavření klasifikace. Datum vydání vysvědčení odpovídá dni, kdy žák vykonal poslední zkoušku. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, hodnocení se obvykle odloží nejpozději do konce února (ve výjimečných případech do konce března). Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných důvodů do konce září. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Na vysvědčení se uvede u předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn. V případě, že je žák neklasifikován, koná doklasifikační zkoušku, jejíž termín stanoví ředitel na návrh vyučujícího. Zkoušejícím je příslušný vyučující, dva přísedící určí ředitel školy. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně. Doklasifikační zkouška je samostatná, její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí. Ve zvlášť odůvodněných případech může ředitel školy na základě jednání s vyučujícím rozhodnout o doplnění klasifikace pouze z části klasifikačního období. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s již získanými hodnoceními. O zkoušce vyučující sepíše protokol a předá ho učiteli pověřenému tiskem vysvědčení. 3. Pochybnosti o správnosti hodnocení Jestliže má zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení (výpisu), požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, může požádat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Komise žáka přezkouší nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka. O přezkoušení žáka se pořizuje protokol, který třídní učitel zařadí k údajům o žákovi. 4. Opravné zkoušky Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální. 8

9 Termín stanoví na návrh vyučujícího ředitel školy v posledním srpnovém týdnu. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. Pokud se žák nemůže z vážných důvodů dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září, do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Jestliže má žák na konci školního roku 3 nedostatečné nebo po opravných zkouškách aspoň jednu nedostatečnou z povinného předmětu, opakuje ročník. 5. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li rozdílovou zkoušku, b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy, c) koná-li opravnou zkoušku, d) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů, e) je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených pod písmeny b) a c). 6. Zásady klasifikace Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, klasifikují po vzájemné dohodě. Stupeň prospěchu stanoví učitel předmětu jak při průběžné, tak při celkové klasifikace. Při nedostatku klasifikačních podkladů, při nedostatečném a slabém prospěchu a výchovných opatření informuje třídní učitel na konci každého čtvrtletí prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. V průběhu klasifikačního období sdělují učitelé všechny důležité poznatky o žácích třídním učitelům. Závažné problémy řeší třídní učitelé s vedením školy okamžitě. Před klasifikační poradou podávají návrhy na řešení problémů svých žáků. 9

10 Do výkazu třídní učitel zapisuje výchovná opatření a další údaje o chování žáka. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v průběhu třídních schůzek. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování rodiče zletilého žáka. 7. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Učitel získává podklady průběžně: a) různými druhy zkoušek ústní, písemné, testovací, orientační apod., b) soustavným sledováním aktivity žáka, c) sledováním připravenosti žáka na výuku. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména : - nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů. 8. Klasifikace chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád) během klasifikačního období. 10

11 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování : stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo Školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 9. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) a opatření k posílení kázně žáků. Pochvaly se zaznamenávají do žákovských knížek, osobních spisů a katalogových listů žáků. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakovaná méně závažná provinění proti Školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, Sankční řád Pokud škola zjistí, že žák porušil některá ustanovení školního řádu, může uložit tyto tresty : 11

12 1) Podle závažnosti provinění a při prvním přestupku domluva nebo napomenutí třídního učitele 2) Při opakovaném přestupku nebo přestupku spáchaném hrubým způsobem bude udělena důtka třídního učitele nebo ředitele školy 3) Při neustálém opakovaném porušování výše uvedených bodů nebo spáchání přestupku zvlášť hrubým způsobem se udělí druhý nebo třetí stupeň z chování. 4) Některým ze školních trestů lze postihnout žáka za neomluvené hodiny. Výše trestu za neomluvené hodiny bude vždy posuzována individuálně po projednání se zákonnými zástupci. Napomenutí nebo důtku uloží třídní učitel žákovi kdykoli během pololetí a neprodleně oznámí řediteli školy. Rodičům oznámí TU uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem, zpravidla do žákovské knížky. Opatření se zaznamenává do osobních spisů a katalogových listů. Důtku ředitele školy lze žákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, iniciativy, za záslužný nebo statečný čin. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. Na vysvědčení se uvádí pouze pochvala za příslušné pololetí. Důtky nebo napomenutí se na vysvědčení nezaznamenávají. 10.Ukončení základního vzdělávání, prodloužení školní docházky Dokladem o ukončení základního vzdělávání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého ročníku (popřípadě desátého ročníku) základního vzdělávání. Doložka o splnění se zapisuje na vysvědčení. Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může ředitel na základě žádosti zákonného zástupce umožnit pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle do 18. roku věku. Žákovi, který po splnění školní docházky neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců povolit opakování ročníku po posouzení jeho studijních výsledků a důvodů, uvedených v žádosti. 12

13 Čl. 7 ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM 1. Žáci mají právo užívat zařízení školy, učebnice, pomůcky, stroje a nástroje v souvislosti s teoretickou i praktickou výukou. Jsou však povinni řídit se pokyny vyučujícího či jiných oprávněných osob a dodržovat zásady bezpečnosti práce. 2. Žáci šetří školní zařízení a věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Chrání je před poškozením či ztrátou. Hospodárně zacházejí se zapůjčenými učebními pomůckami (učebnicemi). 3. Způsobí-li žáci škodu na školním zařízení nebo ztrátu učebnic (úmyslně nebo z nedbalosti), bude po nich (resp. po zákonných zástupcích) požadována náhrada. 4. Žáci 1.ročníku jsou bezplatně vybaveni potřebnými školními pomůckami. Čl. 8 PROVOZ ŠKOLY - VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZŠ zajišťuje vyučování a provoz školní družiny v budově na Školním náměstí v Soběslavi. 2. Škola se otevírá v 7,00 hodin, školu odemyká a zamyká školnice. Žáci jsou do 7.45 hodin ve školní družině. Týká se to všech žáků. 3. Vchod do budovy školy se uzavírá v 8.00 hod. Hlavní budova školy je v době vyučování uzavřena, vstup do budovy je umožněn na zazvonění. 4. Vyučování probíhá podle následujícího časového rozvrhu vyučovacích hodin: Vyuč.hodina Hodiny od - do

14 Ve čtvrtek končí dopolední vyučování v a odpolední začíná ve hod. : hod. : hod. : Změny rozvrhu ( suplování, výměny) jsou vyvěšovány na nástěnce ve sborovně, rovněž důležité zprávy, týkající se školní i mimoškolní činnosti žáků. 6. Mimo vyučování je žákům povolen pobyt ve školní družině, v budově školy pouze za přítomnosti pedagogického dohledu (učitele nebo vychovatele). 7. Každý žák ve třídě má své místo určené třídním učitelem. Žák za lavici a okolí svého místa osobně zodpovídá, udržuje je v čistotě a pořádku. Pomáhá při udržování pořádku ve všech prostorách školy, které jsou přístupné žákům (dílny, šatny, tělocvična, WC atd.). Zjištěné závady hlásí třídnímu učiteli nebo jiné oprávněné osobě. Za přidělenou učebnu zodpovídá kolektiv třídy a třídní učitel (popř. určený učitel). 8. Každá třída má v šatně určené místo. V šatně se žáci přezouvají do domácí obuvi a převlékají. Žák ihned hlásí vzniklé závady v šatnách i ostatních prostorách školy kterémukoli z vyučujících a ten činí okamžitá opatření. 9. Po zazvonění na vyučovací hodinu žáci sedí na svých místech ve třídě, mají připraveny pomůcky na příslušný předmět a čekají na příchod vyučujícího. 10. O přestávkách žáci zůstávají převážně ve třídách, pokud se třída nepřemisťuje. Hlavní přestávku ( h.) využijí žáci ke svačině. 11. Okna ve třídě (dílně) se otvírají se souhlasem vyučujícího. 12. Do jiné učebny a tělocvičny přechází třída společně o přestávce před příslušnou hodinou. Cenné věci, peníze, mobilní telefony si mohou uschovat v době pobytu ve škole u příslušného pedagogického pracovníka. Povinností pedag.pracovníků je zabezpečit tyto věci. 13. Po ukončení poslední vyučovací hodiny uklidí žák své místo, zvedne židli a učitel dohlédne na pořádek ve třídě, uzavření oken, vypnutí světel a jiných elektrických spotřebičů. Žáci nenechávají volně ve třídách (dílnách) žádné osobní věci. 14. Na oběd do jídelny odcházejí žáci pod dozorem vychovatelky ŠD a učitelů, kteří docházejí na oběd. Od února 2011 byla zřízena výdejna obědů, žáci obědvají v jídelně školy. 15. Pokud žáci přicházejí za učiteli do sborovny a kabinetů, klepají a vyčkají na výzvu ke vstupu. 14

15 Čl. 9 POVINNOSTI ŽÁKŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU 1. Jména žáků konajících službu ve třídě jsou zapsána na nástěnce na příslušný týden. 2. Služba utírá tabuli, větrá třídu, zalévá květiny, odpovídá za pořádek ve třídě (hlavně při odchodu ze třídy po vyučování). Při zápisu do třídní knihy hlásí nepřítomné žáky vyučujícímu. 3. Přináší pomůcky na příslušný předmět před zahájením vyuč. hodiny. 4. Sleduje zacházení se školním majetkem, dbá na šetření elektrického proudu a vody. Závady ve třídě a porušování školního řádu hlásí třídnímu učiteli nebo učiteli vykonávajícímu dohled. Čl. 10 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 1. Žáci se po celou dobu školní docházky svědomitě učí, aktivně se účastní vyučování, osvojují si vědomosti a dovednosti, získávají návyky sebevzdělávání a co nejlépe a všestranně se připravují na své budoucí povolání. 2. Chovají se ukázněně a plní pokyny pedagogických pracovníků. 3. Ke spolužákům a mladším žákům se chovají slušně a přátelsky, jsou dobrým příkladem v chování a kulturnosti vyjadřování, pomáhají slabším a zdravotně postiženým žákům. 4. Neohrožují zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků a pracovníků školy, zejména při pracovním vyučování dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, předcházejí úrazům, dbají na hygienické zásady. Pokud dojde k poranění nebo úrazu, oznámí to ihned příslušnému vyučujícímu, který podnikne potřebná opatření. 5. Žáci se řídí pravidly silničního provozu a pokyny provázejících osob při přecházení na místa vyučování či při jiných akcích mimo budovu školy. 6. Jednají slušně a zdvořile s pedagogickými i ostatními pracovníky školy, zdraví je při setkání, ve styku s pracovníky školy používají oslovení pane či paní. 7. Při vstupu pedag. pracovníka či jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu zdraví žáci povstáním. 8. Šetrně zacházejí se svými věcmi, ale i s věcmi svých spolužáků (záměrně je nepoškozují a nelikvidují), úmyslně nepoškozují ani školní zařízení a majetek školy. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu (pedag. dohledu) a třídnímu učiteli. Krádež jako protiprávní jednání je ohlášena orgánům činným v trestním řízení. 15

16 9. Žáci jsou odpovědni za škody, které svým jednáním (úmyslně nebo z nedbalosti) způsobili, škola má právo požadovat náhradu škody (případně ji vymáhat soudní cestou). 10. Ve školní jídelně dodržují hygienická a společenská pravidla chování a řídí se provozním řádem školní jídelny. 11. Žáci jsou zodpovědní za svoje studijní výsledky a za chování. 12. Na odstranění úmyslně způsobených škod na zařízení a majetku školy se podílejí žáci vlastní opravou nebo finančně. 13. Na konci školního roku je žák povinen vrátit zapůjčené učebnice, za příliš poškozené je povinen zaplatit poměrnou část hodnoty. Žákům není dovoleno: 1. Kouřit v prostorách školy, v okolí školy a při všech činnostech organizovaných školou mimo školní budovu. Není možné zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 2. Požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky (především omamné či psychotropní látky = OPL) v prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou. Je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem alkoholu a OPL a také jejich donášení a přechovávání v prostorách školy, jejich nabízení či prodej spolužákům a navádění jiných žáků ke konzumaci alkoholu či užívání OPL. 3. Nosit do školy bez závažného důvodu větší finanční obnosy nebo cenné věci (šperky, magnetofony apod.) a nosit takové předměty, které nesouvisí s vyučováním, rozptylují pozornost (mobilní telefony, přehrávače kazet a disků apod.). Pokud má žák u sebe mobilní telefon, musí být v době vyučování vypnutý, zapnutí telefonu povolí vyučující. 4. Přinášet rovněž věci, které jsou nebezpečné zdraví a životu lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) nebo ohrožující mravní výchovu žáků (pornografie). 5. Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování v dané vyučovací hodině nebo jinak nevhodně narušovat průběh vyučování. Je zakázáno používat mobilní telefony, walkmany a jiné přehrávače během vyučování a zapojovat dané spotřebiče k elektrické síti v objektu školy. 6. Napovídat spolužákům při zkoušení (ústním i písemném), při písemných zkouškách opisovat či používat nedovolených pomůcek. 7. Záměrně ubližovat spolužákům, ponižovat a zastrašovat je, poškozovat jejich věci nebo je jinak ohrožovat na zdraví či životě. 8. Podněcovat rasovou nesnášenlivost, odsuzovat či diskriminovat spolužáky pro jejich původ, organizovat akce nebo rozšiřovat tiskoviny, které jsou zaměřené proti jiným rasám, národům a etnickým skupinám. 16

17 9. Při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo při podezření na tyto jevy (zneužívání návykových látek a jejich distribuce, šikana, projevy rasismu, trestná činnost) informuje škola (vedení školy) rodiče (ZZ), Policii ČR (oznamovací povinnost dána 167 a 168 Trestního zákona) a orgán sociálně právní ochrany dítěte příslušné obce s rozšířenou působností (v závažnějších případech). 10. Nechová-li se žák v souladu se Školním řádem, vystavuje se kázeňskému postihu (může být podle stupně závažnosti přestupku kázeňsky potrestán) viz. čl. 6, bod 9 Výchovná opatření. Čl. 11 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ MIMO ŠKOLU 1. Žáci jsou zodpovědní i za své chování mimo školu nejen v době školního vyučování, ale také ve dnech volna a školních prázdnin. Chovají se slušně, kulturně a zasazují se vždy a všude o dobrou pověst školy. 2. Žáci zodpovídají zejména za dodržování: zásad dobrého občanského soužití, zásad společenského chování při všech příležitostech (v hromadných dopravních prostředcích se chovají disciplinovaně a uvolňují místo starším občanům, ochotně pomáhají starým a nemocným lidem, v jednání uplatňují zdvořilost a takt), dopravních předpisů (jako chodci i jako řidiči). 3. Žáci mají právo být členy dobrovolných společenských organizací a zájmových kroužků, navštěvovat jazykové kurzy, autoškolu apod. O těchto aktivitách informují třídního učitele. 4. Žákům se nepovoluje ve vyučovací části školního roku uzavírat pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jen ve výjimečných případech může ředitel školy povolit žákovi vykonávat takové pracovní činnosti. U nezletilých žáků je potřebný i souhlas zákonného zástupce. 5. Žákům je zakázáno hrát o peníze a cenné věci, provozovat hry na hracích automatech a prostituci, navštěvovat zábavní místnosti, kulturní podniky a noční kluby, které jsou označovány jako nepřístupné mladistvým do určitého věku. 6. Žáci nesmí nabízet, přijímat ani zneužívat různé návykové látky. 7. Žáci nesmí bezdůvodně ubližovat spolužákům ani ostatním lidem, omezovat jejich práva a svobodu, ponižovat je, ničit jejich věci apod. Rovněž nesmí páchat či iniciovat trestnou činnost nebo se na takových činech spolupodílet. 8. Žákům není dovoleno účastnit se akcí propagujících rasovou nesnášenlivost i individuálně působit a chovat se tak, aby diskriminovali spolužáky a ostatní lidi pro jejich původ. 9. Vedení školy spolupracuje s obvodním (místním) oddělením Policie ČR (s vedoucím oddělení, s Preventivní informační skupinou Policie ČR). Při podezření na výskyt sociálně patologických jevů (drogy, šikana, různé další formy násilí, kriminalita, rasismus apod.) či při zjištění této skutečnosti škola informuje rodiče (ZZ) žáka, Policii ČR, krajského škol.koordinátora prevence. Řešení 17

18 konkrétního problému probíhá za účasti více pracovníků (TU, VP apod.), o průběhu jednání (vyšetřování) je veden zápis podepsaný dvěma školskými pracovníky. 10. Škola v návaznosti na konkrétní situaci v místě (regionu) aktualizuje své preventivní protidrogové programy a využívá lektorské služby policistů (přednášky, besedy, odborná pomoc při řešení případů). Čl. 12 RODIČE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ 1. Rodiče (ZZ) jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách, event. telefonicky nebo písemně (dopisem). 2. Rodiče (ZZ) žáka mají právo informovat se i osobně na prospěch a chování svého dítěte u jednotlivých vyučujících, třídního učitele a vychovatele v době třídních schůzek (2x ročně) nebo při předem domluvené návštěvě školy. 3. Mimo třídní schůzky jsou rodiče (ZZ) pozváni k osobnímu jednání do školy zpravidla v případech řešení závažného problému, který se týká prospěchu či chování a neomluvené absence (záškoláctví) jejich dítěte (žáka). Třídní učitel o projednávaných problémech provede zápis a informuje vedení školy. 4. Rodiče (ZZ) dbají na pravidelnou docházku svých dětí do školy, dále na zajištění potřebných pomůcek a na včasné placení stravného. 5. Rodiče (ZZ) mají právo volit a být voleni do školské rady. 6. Rodiče (ZZ) jsou informováni a porušování zákazu kouření ve škole, o konzumaci alkoholu a o užívání OPL. Jsou školou vyzváni k vyzvednutí žáka ve škole v případě, že není schopen pokračovat ve vyučování (v důsledku konzumace alkoholu a OPL). 7. Rodiče (ZZ) nezletilého žáka mohou být školou požádáni o písemný souhlas s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu a OPL. Čl. 13 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 18

19 Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada: a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje Školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok g) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy nebo na jeho odvolání h) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, i) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy nebo na jeho odvolání Čl. 14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Pedagogičtí pracovníci se v této oblasti řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a škol. zařízeních č.j.: / Ve svých třídách či skupinách OV aktivně a průběžně provádí prevenci sociálně patologických jevů ve všech oblastech: - drogových závislostí, alkoholismu a kouření, - kriminality a delikvence, - virtuálních drog (počítače, televize a video), - patologického hráčství (gambling), - záškoláctví, - šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, - xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky 1, ve škole s nimi manipulovat 2 a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. 19

20 Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 1) V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého žáka 3. 2) Škola je povinna oznámit OSPOD obecního úřadu obce skutečnosti, které nasvědčují tomu, že nezletilý žák požívá návykové látky 4. 3) Distribuce 5 dle 187 trestního zákona a svádění k užívání OPL dle 188a trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. Proviněním v případě nezletilých osob. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu 6. 4) V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodu odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 2 manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání 3 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 5 a další formy jednání uvedené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Všichni žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalizmu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, kteréhokoli učitele nebo vedení školy. 2. Žák, který se stal svědkem šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání ( např.brutalita, vandalismus, rasismus), má povinnost hlásit tuto skutečnost kterémukoli pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školy. 3. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného výše uvedeného jednání má právo okamžitě tuto skutečnost oznámit kterémukoli pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školy. Na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 4. Žák má právo na pomoc při řešení problémů, souvisejících se vztahy s ostatními žáky, případně zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení problémů přímo vedení školy. 5. Ve škole je zakázáno propagovat hnutí směřující k potlačování lidských práv nebo k rasové nesnášenlivosti. Škola postupuje dle jednotlivých metodik: - Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol. Zařízeních, č.j.: / Pokyn MŠMT k prevenci a zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metod. pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: /

21 Čl. 15 Režim při akcích mimo školu 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 7. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 8. Při akcích mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Před každou akcí se stanoví konkrétní pravidla a určí se vedoucí pedagog. 9. Pokud není místem pro shromáždění žáků škola, zajišťuje určená pedagog dohled na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí dohled na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí pedagog předem zákonným zástupcům žáků, zpravidla zápisem do ŽK. 10. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Žáci jsou vždy prokazatelně poučeni o bezpečnosti. Za dodržování předpisů odpovídá vedoucí akce. 11. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží jsou vždy o účasti na nich informováni zákonní zástupci žáka. Čl. 16 ZÁVĚR Každý pedagogický pracovník a žák ZŠ Soběslav je povinen seznámit se s tímto Školním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení (články). Vydáním tohoto Školního řádu pozbývá platnost Školní řád ze dne

22 Tento Školní řád je platný od 1. září V Soběslavi Ing.Darja Bártová ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav Za školskou radu: Ivana Michalčíková Přílohy č. 1 - Povinnosti pedagogických pracovníků č. 2 - Postup při školním (pracovním) úrazu 22

23 Příloha č. 2 POSTUP PŘI ŠKOLNÍM (PRACOVNÍM) ÚRAZU 1. Zajištění řádného ošetření (lékárnička ve škole, lékař) ihned! Zodpovídá pracovník, který měl dohled nad žáky. 2. Zapsání do knihy úrazů umístěné ve sborovně ihned (podpis pedagoga a zraněného žáka). 3. Oznámení nadřízenému pracovníkovi při nejbližší příležitosti (co nejdříve). 4. Do 5 dnů sepsat úraz na formulář Záznam o úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci, žákovi nebo jeho zákon. zástupci. 5. Zaslání Záznamu o úrazu nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na: - zdravotní pojišťovnu - inspektorát bezpečnosti práce (vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci delší než 5 dní) - školu (pokud vznikl PÚ na jiném pracovišti, kam byl pracovník vyslán) 6. Informovat rodiče (ZZ) žáka ihned (co nejdříve). Zodpovídá třídní učitel, event. učitel, u něhož k úrazu došlo. 7. Smrtelný úraz, těžký úraz hlásit nejpozději do pěti pracovních dnů po jeho ohlášení na: - Policii ČR - Inspektorát bezpečnosti práce Č.Budějovice - Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice, OŠMT - MŠMT ČR Praha BOZP - příslušné zdravotní pojišťovně POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE PŘI ÚRAZU Při úrazu žáka je třeba provést následující opatření: 1. Poskytnutí první pomoci. 2. Zajištění zdravotní péče odvoz zraněného k ošetření nebo volat záchrannou službu č Další zajištění pedagogického dohledu ostatních žáků. 4. Při vážnějším úrazu neprodleně informovat vedení školy. 5. Co nejdříve podat zprávu o úrazu zákon.zástupci žáka. 6. Vyšetření úrazu. 7. Zapsání úrazu do sešitu, svědkové úrazu. 8. Do 5 dnů sepsat úraz na formulář Záznam o úrazu. 23

24 Příloha č. 1 POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1. Pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování pedagogických a didaktických zásad, na hygienu vyučovacího procesu a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se žáky. Svým jednáním předcházejí úrazům. Případné pracovní úrazy řádně evidují v knize úrazů umístěné ve sborovně školy. 2. Třídní učitelé spolupracují s ostatními vyučujícími ve své třídě, s vychovateli internátu, s rodiči (ZZ) žáků při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. 3. Vyučující pracují v metodických sdruženích, která jsou tvořena s ohledem na jednotlivé učební obory. 4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s výchovnou poradkyní zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální adaptability žáků a při řešení problémů vyplývajících ze specifických zvláštností žáků. 5. Činnost výchovného poradce a školního metodika prevence je zaměřena rovněž na prevenci sociálně patologických jevů ve škole (zneužívání návykových látek v areálu školy, šikana, trestná činnost, projevy rasismu) a organizování vhodných preventivních akcí a programů. Sleduje s ostatními ped.pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů, navrhuje opatření k řešení případných vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací (zápisy, pedag.rady, pohovory s TU, žáky, rodiči ZZ). Zajistí-li pedag.pracovník podezřelou omamnou a psychotropní látku, event. jed, uloží ji v přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka do obálky (sáčku, krabičky apod.), vyznačí datum, čas a místo nálezu (zajištění látky) a uschová ji do školního trezoru. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR místní (obvodní) oddělení, které provede identifikaci podezřelé látky (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách). 6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat dohled nad žáky v příslušných prostorách školy dle rozpisu. Pedag.dohled je zabezpečen již od 7.00 hod. do hod. (popř..do 16.30) 7. Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky ve škole před vyučováním, o přestávkách, mezi dvěma vyučovacími hodinami (TV), při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé, do školní jídelny. Dohled o přestávkách je stanoven rozpisem služeb. Řádný výkon pedagogického dohled směřuje k předcházení trestným činům mládeže a dalším sociálně patologických jevům. 8. V době, kdy nevykonávají přímou pedagogickou činnost, zajišťují vyučující pohotovost pro suplování za nepřítomné učitele dle rozpisu. 9. Vykonávání pedagogického dohledu musí probíhat v souladu s občanským zákoníkem, školským zákonem a pracovním řádem pro zaměstnance školských zařízení (viz. informační tabule). 10. Pedag. pracovníci průběžně provádějí proškolování žáků v oblasti BOZP, hygieny práce a v enviromentální oblasti. Dodržují Nařízení ředitele OU, PrŠ a ZŠ Soběslav, o třídění odpadu, č.j. 224/

25 11. Pedag. pracovníci jsou povinni provést poučení před každými prázdninami dle informačního materiálu dostupného na nástěnkách ve sborovnách obou budov školy. 12. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění BOZP, PO a hygieny práce s danými specifiky pro konkrétní učební obory. 13. Pedagogičtí pracovníci proškolí před uskutečněním školního výletu či exkurze všechny žáky, jenž se dané školní akce zúčastní na základě specifik školního výletu či exkurze a Metodického pokynu MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. O proškolení bude proveden zápis, kde pedagogický doprovod a žáci svým podpisem potvrdí seznámení a proškolení z platných předpisů. Zápis o Zajištění školní exkurze (výletu) bude zároveň obsahovat: - termín konané akce - jméno vedoucího exkurze (výletu) - jmenovitě pedagogický dohled - téma exkurze - bezpečnostní opatření - bezpečnostní vybavení - plán cesty - přiloženou mapu s vyznačením trasy - seznam žáků - datum zápisu - jméno a podpis pedag. pracovníka, jenž daný zápis zpracoval Pedag.pracovník vedoucí exkurze provede zápis do třídní knihy. 14. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se seznámit a dodržovat tyto dokumenty: - Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a škol.zařízeních zřizovaných Jihočeským kraje Rozsah působnosti: Směrnice se závazná pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem a považuje se zároveň za jejich vnitřní předpis. - MP MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol.zařízení - MP MŠMT č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - MP MŠMT č.j /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance - MP MŠMT č.j / Spolupráce škol s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže - MP MŠMT č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Vyhláška 263/2007 Sb. kterou se stanoví pracovní řád pro pedagogické pracovníky 25

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Základní škola a mateřská škola P t e n í

Základní škola a mateřská škola P t e n í Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitel Základní školy

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní řád pro žáky byl vypracován v souladu s ustanoveními 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy

Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk. Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy se sídlem nám. Komenského 950, 68725 Hluk Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Mgr. Marie Galdová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Směrnice

Více

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD

str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD str.1 Masarykova základní škola Návsí příspěvková organizace č.345, 739 92 Návsí ŠKOLNÍ ŘÁD Řád školy : Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace, č.345, 739 92 Návsí I. Práva žáků Žák má

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89 326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Martin Černý, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2010 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2010 Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2015 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád. 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední odborná škola obchodu, služeb a provozu hotelů a SOU spol. s r.o. Školní řád 1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 1.1. Žák má právo: a) na demokratický přístup pedagogických a ostatních

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád

Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka. Školní řád Integrovaná střední škola Nová Paka, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školní řád 1 Obsah: Školní řád Všeobecná ustanovení 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, vztahy žáků a

Více

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Sportovní a podnikatelská střední škola, s.r.o. Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň Školní řád Sportovní a podnikatelská A. Základní povinnosti žáků 1. Začátek vyučování je v 7.50 (7.00) hodin. Žák musí přijít do školy tak, aby byl nejpozději 5 minut před začátkem vyučování v učebně.

Více

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

2. ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích. Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Č.j.: Základní škola a Mateřská škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov se sídlem v Křenovicích 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy Mgr. Ivan Mazáč, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče

Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Školní řád Ustanovení pro žáky a rodiče Č.j.: 17/2012 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková,

Více

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí Bohousová 73, 561 86 Záchlumí Tel.: 465 629 174, email: zsbohousova@obeczachlumi.cz, web.: zsbohousova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Bc. Petr Skulbaševský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Školní řád Na základě

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád

Střední škola strojní, stavební a dopravní. Školní řád Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Školní řád V souladu se zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20

verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. Husova 1126/43, 30100 Plzeň IČ 018 11 193 Školní řád verze č. 1 platná od 1. 9. 2014 počet stran 20 Tento školní řád vstupuje v platnost od 1.9.2014. razítko

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ, OSTRAVA, příspěvková organizace Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava Š K O L N Í ŘÁD Škola, kterou si její učitelé a žáci na základě své svobodné vůle zvolili, stanovuje tato

Více

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy

Školní řád. Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod. 1) Docházka do školy Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 1) Docházka do školy Školní řád Žák má právo na vzdělání. Proto dochází na vyučování včas a připraven. Žák má povinnost do školy řádně docházet,

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Školní řád základní školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Školní řád základní školy Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 102 Skartační znak: A5 Změny: Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov Ř á d š k o l y a) Práva žáka Žák má právo: 1. na vzdělání a spravedlivé hodnocení 2. na účast ve výuce podle rozvrhu. 3. na odpočinek

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Č.j.: 831 / 2014 / 1314 ŠKOLNÍ ŘÁD (platný od 1. 10. 2014) Školní řád Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 (dále jen školní řád) vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení

Vyšší odborná škola, Volyně, Resslova 440. Školní řád. 1 Všeobecná ustanovení Školní řád Vyšší odborné školy, Volyně, Resslova 440 1 Všeobecná ustanovení Vyšší odborná škola ve Volyni poskytuje vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem v denní a dálkové formě v akreditovaném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5

Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna. Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 Školní řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1 1. Práva žáků a zákonných zástupců a) Žáci mají právo i) na vzdělávání a školské

Více

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy

Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace. Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10. Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy Základní škola Krucemburk, příspěvková organizace se sídlem Školní 440, Krucemburk, 582 66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak 3 2/5/2015 A. 1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015

Mgr. Alena Charbuláková Monika Skýpalová, ředitel školy. Školská rada schválila dne: 20. 11. 2015 Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: zš/122 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín. Školní řád Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín Školní řád V souladu s 30 Školského zákona vydává ředitelka Masarykovy základní školy, okres Kolín (dále jen škola) tento Školní řád: ČÁST PRVNÍ Obecná

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení

Š k o l n í ř á d. Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. I. Úvodní ustanovení Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Š k o l n í ř á d I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dalších platných předpisů v resortu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova střední škola chemická. Křemencova 12, 116 28 Praha 1. Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Platný od 1.12. 2014 Čj.: 499/2014 ze dne 12.11.2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Školní rok: 2012 / 2013 Š K O L N Í Ř Á D 1. Docházka do školy 2. Chování žáka 3. Práva žáků 4. Zacházení se školním majetkem 5. Další pravidla vnitřního

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky :

Š K O L N Í Ř Á D 1) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky : Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. Obsah : 1) Práva

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25.

Školní řád. pro žáky Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25. Škola Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Školní řád Matičního gymnázia, Ostrava Č.j.: Účinnost od: 1. března 2015 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: Školní řád pro žáky Matičního gymnázia,

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Janouškova 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 647/12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31.8.2012 Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S / 458/ 2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 9. 12. 2015 Školská rada

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení

Školní řád. Úvodní ustanovení Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Vedení školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2012

Vnitřní směrnice č. 1/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2012 Vypracovala: Mgr. Jaroslava Bímová Aktualizováno: 29.8.2012 S platností od: 3.9.2012 OBSAH Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu...

Více

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice

Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice Školní řád Ekonomického lycea a Obchodní akademie SOVA, o. p. s. Neratovice (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ŠKOLNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem školního řádu Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

Školní řád. 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace. Obecná ustanovení 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova,s.r.o. Druh dokumentu: směrnice Vydání: 3 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 18 Druh dokumentu: směrnice Identifikační označení: QS 75-01 Výtisk číslo: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD QS 75-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz

Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Jiráskova 206, 503 03 Smiřice telefon: 495 421 308 e-mail: skola@zssmirice.cz Š K O L N Í Ř Á D Účinnost od 1.9.2015 razítko školy podpis ředitele školy 1

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŠKOLNÍ ŘÁD A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. 21 a 22 o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402. Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Školní řád Č. j.: SPŠ/1143/2015 Účinnost od: 01. 09. 2015 Zpracoval: Ing. Jiří Uhlík Schválil: Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy Spisový znak: 03.1 Skartační znak: A 10 Počet stran: 18 Přílohy: 0 Změny: viz

Více

Základní škola Rakovského v Praze 12

Základní škola Rakovského v Praze 12 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok 2009 2010 Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění,

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od: 1. 2. 2014 Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Školní řád HLUČÍN 2013 OBSAH 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 3 1.1 Práva žáků a zákonných zástupců žáků 3 1.2 Povinnosti žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

Zásady a cíle vzdělávání

Zásady a cíle vzdělávání Základní škola Pečky,okres Kolín Školní řád, vnitřní řád školní družiny Zásady a cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÁ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 6/2011-2012 Základní škola Zubří, okres Vsetín ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Stanislav Petružela Schváleno PR dne: 1.9. 2006 Doplněn a schválen PR dne: 31.8. 2011... Mgr.Stanislav Petružela ředitel

Více