ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Soběslav"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Soběslav

2 Čl. 1 ÚVOD 1. ZŠ Soběslav zahrnuje tyto součásti: základní školu školní družinu výdejnu jídel 2. Školní řád je právní normou, která upravuje provoz školy a vytváří příznivé podmínky pro vyučování a výchovu žáků, aby si v průběhu základního vzdělávání mohli osvojit vědomosti, dovednosti a morální vlastnosti nezbytné k budoucímu výkonu povolání, pro něž se připravují. 3. Škola zabezpečí žákům základní práva a žáci se zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto Školního řádu. Čl. 2 PRÁVA ŽÁKŮ Práva žáků vyplývají z Úmluvy o právech dítěte a ze školského zákona. 1. Žáci mají právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. 2. Na vzdělání a získání potřebných dovedností pro zvolené povolání. 3. Na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání. 4. Na odpočinek a aktivní využití volného času. 5. Na vyjádření vlastního názoru; svůj názor však musí prosazovat přiměřenou formou, v souladu se zásadami slušnosti a dobrého občanského soužití. 6. Na ochranu před násilím (fyzickým nebo psychickým), šikanou, zneužíváním a rovněž na ochranu před návykovými látkami. Žáci, kteří mají problémy s užíváním návyk. látek, mají právo na informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení jejich situace, nárok na pomoc orgánů OSPOD. 7. Žáci mohou požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli probíranému učivu nebo potřebují doplnit či objasnit látku (např. po dlouhodobé absenci). 8. Na individuální přístup, na respektování zvláštností (nemoc, zdravotní postižení, sociální situace atd.) ze strany pedagogických pracovníků i spolužáků. 9. Žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě problémů. 10. Na komisionální přezkoušení v případě pochybností o klasifikaci z jednotlivých předmětů a na prodloužení klasifikačního období v případě dlouhodobé odůvodněné absence ve škole. 2

3 11. Žáci mohou volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí. 12. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že vedení školy je povinno se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 13. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí výt věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 14. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 15. Stravovat se ve školní jídelně a být ubytováni na internátě školy (pokud mají špatné dopravní spojení a kapacita internátu to umožňuje). 16. Na život a práci ve zdravém, podnětném a tvůrčím prostředí. Čl. 3 DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Žáci docházejí do školy pravidelně, včas a podle stanoveného rozvrhu hodin se účastní vyučování. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 2. Žáci přicházejí do školy včas, aby byli 5 min. před zahájením své 1. vyučovací hodiny ve třídě připraveni na vyučování. 3. V době od 8:00 do 14:30 hod. je budova školy uzavřena vstup na zazvonění. 4. Žáci se po příchodu do školy přezují. 5. Před vstupem do tělocvičny jsou žáci povinni se přezout do vhodné sálové obuvi. 6. Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu. Čl. 4 NEPŘÍTOMNOST VE ŠKOLE A JEJÍ OMLOUVÁNÍ 1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem. Z vyučovací hodiny může být žák uvolněn pouze se souhlasem vyučujícího v příslušné hodině. O uvolnění na více než 1 hodinu až 1 den rozhoduje třídní učitel. Při vícedenní absenci (např. léčebný pobyt, lázně) uvolňuje žáka prostřednictvím třídního učitele ředitel školy. 3

4 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je zákonný zástupce povinen sdělit třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů prokazatelným způsobem důvod nepřítomnosti a poté písemně omluvit prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce žáka. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Na telefonickou žádost se žáci neuvolňují. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 3. Při omlouvání se zákonní zástupci i škola řídí Metodickým pokynem MŠMT č.j / : a) nepřítomnost ve škole omlouvá zákon.zástupce b) ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může třídní učitel vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavené lékařem jako součást omluvenky vystavené zákon.zástupcem, c) o neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel zástupce ředitele školy a výchovnou poradkyni. 4. Neomluvenou nepřítomnost ve škole do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel formou pohovoru s rodiči (zákon.zástupci). Zákonný zástupce je na jednání pozváni doporučeným dopisem. Projedná se důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání, třídní učitel upozorní na povinnost stanovenou zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Z pohovoru se provede zápis (příloha č.3), do něhož se uvede způsob nápravy dohodnutý s rodiči (ZZ). Rodiče (ZZ) zápis podepíší a obdrží jeho kopii. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu rodiči (ZZ) se do zápisu zaznamená. 5. Při neomluvené absenci nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi: ředitel školy rodiče (ZZ) třídní učitel výchovný poradce zástupce orgánu soc.právní ochrany dětí metodik protidrogové prevence další odborníci Účast jednotlivých zástupců na jednání upřesní ředitel školy (dle charakteru a závažnosti projednávaného případu). Pozvání rodičů (ZZ) na jednání výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání je nutno provést zápis (příloha č. 4). Každý účastník zápis podepíše a obdrží jeho kopii. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu rodiči (ZZ) se do zápisu poznamená. 6. V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy oznámí pokračující záškoláctví a postoupí příslušnou dokumentaci orgánu soc.právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu (příloha č. 5). Ohlašovací povinnost vychází ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 7. V případě přetrvávajícího nebo opakovaného záškoláctví během školního roku, pokud byli rodiče (ZZ) postiženi rozhodnutím správního orgánu pro přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zašle se druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR. Případ bude řešen jako trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 4

5 Kopie hlášení bude zaslána příslušnému městskému úřadu s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu. 8. Během vyhodnocování neomluvené absence může ředitel školy požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko psychologického poradenství nebo orgány sociálně právní ochrany dětí (z důvodu zjištění pravých příčin záškoláctví). 9. Na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a vyjádření příslušného lékaře ( 67 zákona č. 561/2004 Sb.) může ředitel školy uvolnit žáka z vyučovacího předmětu. Na celý rok lze žáka uvolnit pouze z předmětu výchovného charakteru. 10. Žádosti o uvolnění (osvobození) z tělesné výchovy budou odevzdány učiteli TV: - za I. pololetí do konce měsíce září - za II. pololetí do 15. února (nové žádosti) Pozdější žádosti budou vyřizovány pouze v mimořádných případech (úrazy apod.). Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákon.zástupce nezletilého žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela. 11. Dlouhodobě nemocným žákům a žákům osvobozeným od povinnosti docházet do školy (např. z důvodu těhotenství a mateřství) může umožnit ředitel školy vykonání hodnocení v termínech, které jim stanoví. 12. Nepřítomnost žákyně v těhotenství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc. Ředitel školy přeruší vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně. 13. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž žák bydlí nebo je v trvalém kontaktu, nakažlivou přenosnou chorobou, oznámí to žák nebo jeho zákon.zástupce ihned řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 14. Po návratu do školy jsou žáci povinni doplnit si zameškané učivo ve všech vyučovacích předmětech a dopsat si poznámky v sešitech. Čl. 5 POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 2. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s platnými právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 5

6 4. Žáci přesně dodržují vyučovací dobu. Na začátku vyučování jsou žáci na svém místě v učebně (na pracovišti), během vyučovací doby nesmí bez souhlasu vyučujícího opustit učebnu (pracoviště), během vyučování a rovněž o přestávkách nesmí bez důvodu opustit školní budovu. 5. Žáci jsou povinni zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu a ostatní prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením. Učebnice, školní potřeby a pomůcky si žáci přinášejí podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího. 6. Žáci si na pracovní vyučování nosí pracovní oděv a předepsané ochranné pomůcky. 7. Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohli by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládají na místa k tomu určená. 8. Žáci se ve škole chovají slušně k dospělým i k jiným žákům školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto dokumentem. 9. Na školních exkurzích, kurzech, brigádách, výletech a podobných akcích organizovaných školou se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků, popřípadě jiných osob pověřených dohledem. Bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků ani z určeného místa. Čl. 6 PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Pravidla hodnocení a klasifikace jsou v souladu s novým školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Zásady hodnocení : klasifikace je jednou z forem hodnocení, uskutečňuje se klasifikace průběžná a celková. Zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, s přihlédnutím k míře postižení. Předmětem klasifikace jsou výsledky, kterých žák dosáhl při plnění očekávaných výstupů, formulovaných ve školním vzdělávacím programu. 1. Stupně prospěchu a celkový prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný. 6

7 Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré, 2 uspokojivé, 3 neuspokojivé. Na prvním stupni se použije pro klasifikaci číslice, na druhém stupni slovní ekvivalent. Může být použito i slovního hodnocení nebo kombinace obou. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. Obsah slovního hodnocení je uveden ve vyhlášce č.48/2005 Sb. 15 odst.2. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud žák přestupuje na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola slovní hodnocení na klasifikaci a to na základě žádosti (školy nebo zákonného zástupce). Pro účely přijímacího řízení na střední školy se slovní hodnocení převede na klasifikaci známkami vždy. Taktéž pro potřeby celkového hodnocení na vysvědčení se převádí slovní hodnocení na známky. Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace v povinných a nepovinných vyučovacích předmětech a klasifikaci chování. Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl, nehodnocen. Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný. Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný. Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého povinného předmětu na konci pololetí. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl alespoň stupně hodnocení prospěl. Opakování ročníku na prvním stupni je možné realizovat jednou, stejně tak na druhém stupni. Pokud žák již opakoval ročník, postupuje bez ohledu na prospěch. 2. Neklasifikace Žáci by měli splnit během pololetí alespoň 75 % docházky (je nutno řešit individuálně s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, sociokulturnímu prostředí apod.), aby mohli být za příslušné pololetí klasifikováni ve všech předmětech. Při nesplnění stanovených podmínek bude žákovi prodlouženo klasifikační období nebo vykoná komisionální zkoušky. 7

8 Není-li žák v některém předmětu klasifikován, nebude mu vydáno vysvědčení, nýbrž jenom výpis z výkazu (s razítkem a podpisem třídního učitele). Vysvědčení obdrží teprve po uzavření klasifikace. Datum vydání vysvědčení odpovídá dni, kdy žák vykonal poslední zkoušku. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, hodnocení se obvykle odloží nejpozději do konce února (ve výjimečných případech do konce března). Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných důvodů do konce září. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Na vysvědčení se uvede u předmětu místo stupně prospěchu slovo uvolněn. V případě, že je žák neklasifikován, koná doklasifikační zkoušku, jejíž termín stanoví ředitel na návrh vyučujícího. Zkoušejícím je příslušný vyučující, dva přísedící určí ředitel školy. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně. Doklasifikační zkouška je samostatná, její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí. Ve zvlášť odůvodněných případech může ředitel školy na základě jednání s vyučujícím rozhodnout o doplnění klasifikace pouze z části klasifikačního období. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s již získanými hodnoceními. O zkoušce vyučující sepíše protokol a předá ho učiteli pověřenému tiskem vysvědčení. 3. Pochybnosti o správnosti hodnocení Jestliže má zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení (výpisu), požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, může požádat Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Komise žáka přezkouší nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka. O přezkoušení žáka se pořizuje protokol, který třídní učitel zařadí k údajům o žákovi. 4. Opravné zkoušky Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální. 8

9 Termín stanoví na návrh vyučujícího ředitel školy v posledním srpnovém týdnu. Termín zkoušky je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. Pokud se žák nemůže z vážných důvodů dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září, do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Jestliže má žák na konci školního roku 3 nedostatečné nebo po opravných zkouškách aspoň jednu nedostatečnou z povinného předmětu, opakuje ročník. 5. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li rozdílovou zkoušku, b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy, c) koná-li opravnou zkoušku, d) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů, e) je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených pod písmeny b) a c). 6. Zásady klasifikace Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, klasifikují po vzájemné dohodě. Stupeň prospěchu stanoví učitel předmětu jak při průběžné, tak při celkové klasifikace. Při nedostatku klasifikačních podkladů, při nedostatečném a slabém prospěchu a výchovných opatření informuje třídní učitel na konci každého čtvrtletí prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. V průběhu klasifikačního období sdělují učitelé všechny důležité poznatky o žácích třídním učitelům. Závažné problémy řeší třídní učitelé s vedením školy okamžitě. Před klasifikační poradou podávají návrhy na řešení problémů svých žáků. 9

10 Do výkazu třídní učitel zapisuje výchovná opatření a další údaje o chování žáka. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v průběhu třídních schůzek. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování rodiče zletilého žáka. 7. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Učitel získává podklady průběžně: a) různými druhy zkoušek ústní, písemné, testovací, orientační apod., b) soustavným sledováním aktivity žáka, c) sledováním připravenosti žáka na výuku. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména : - nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů. 8. Klasifikace chování Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád) během klasifikačního období. 10

11 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování : stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo Školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 9. Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) a opatření k posílení kázně žáků. Pochvaly se zaznamenávají do žákovských knížek, osobních spisů a katalogových listů žáků. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakovaná méně závažná provinění proti Školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, Sankční řád Pokud škola zjistí, že žák porušil některá ustanovení školního řádu, může uložit tyto tresty : 11

12 1) Podle závažnosti provinění a při prvním přestupku domluva nebo napomenutí třídního učitele 2) Při opakovaném přestupku nebo přestupku spáchaném hrubým způsobem bude udělena důtka třídního učitele nebo ředitele školy 3) Při neustálém opakovaném porušování výše uvedených bodů nebo spáchání přestupku zvlášť hrubým způsobem se udělí druhý nebo třetí stupeň z chování. 4) Některým ze školních trestů lze postihnout žáka za neomluvené hodiny. Výše trestu za neomluvené hodiny bude vždy posuzována individuálně po projednání se zákonnými zástupci. Napomenutí nebo důtku uloží třídní učitel žákovi kdykoli během pololetí a neprodleně oznámí řediteli školy. Rodičům oznámí TU uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem, zpravidla do žákovské knížky. Opatření se zaznamenává do osobních spisů a katalogových listů. Důtku ředitele školy lze žákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, iniciativy, za záslužný nebo statečný čin. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. Na vysvědčení se uvádí pouze pochvala za příslušné pololetí. Důtky nebo napomenutí se na vysvědčení nezaznamenávají. 10.Ukončení základního vzdělávání, prodloužení školní docházky Dokladem o ukončení základního vzdělávání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého ročníku (popřípadě desátého ročníku) základního vzdělávání. Doložka o splnění se zapisuje na vysvědčení. Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může ředitel na základě žádosti zákonného zástupce umožnit pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle do 18. roku věku. Žákovi, který po splnění školní docházky neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců povolit opakování ročníku po posouzení jeho studijních výsledků a důvodů, uvedených v žádosti. 12

13 Čl. 7 ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM 1. Žáci mají právo užívat zařízení školy, učebnice, pomůcky, stroje a nástroje v souvislosti s teoretickou i praktickou výukou. Jsou však povinni řídit se pokyny vyučujícího či jiných oprávněných osob a dodržovat zásady bezpečnosti práce. 2. Žáci šetří školní zařízení a věci, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Chrání je před poškozením či ztrátou. Hospodárně zacházejí se zapůjčenými učebními pomůckami (učebnicemi). 3. Způsobí-li žáci škodu na školním zařízení nebo ztrátu učebnic (úmyslně nebo z nedbalosti), bude po nich (resp. po zákonných zástupcích) požadována náhrada. 4. Žáci 1.ročníku jsou bezplatně vybaveni potřebnými školními pomůckami. Čl. 8 PROVOZ ŠKOLY - VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZŠ zajišťuje vyučování a provoz školní družiny v budově na Školním náměstí v Soběslavi. 2. Škola se otevírá v 7,00 hodin, školu odemyká a zamyká školnice. Žáci jsou do 7.45 hodin ve školní družině. Týká se to všech žáků. 3. Vchod do budovy školy se uzavírá v 8.00 hod. Hlavní budova školy je v době vyučování uzavřena, vstup do budovy je umožněn na zazvonění. 4. Vyučování probíhá podle následujícího časového rozvrhu vyučovacích hodin: Vyuč.hodina Hodiny od - do

14 Ve čtvrtek končí dopolední vyučování v a odpolední začíná ve hod. : hod. : hod. : Změny rozvrhu ( suplování, výměny) jsou vyvěšovány na nástěnce ve sborovně, rovněž důležité zprávy, týkající se školní i mimoškolní činnosti žáků. 6. Mimo vyučování je žákům povolen pobyt ve školní družině, v budově školy pouze za přítomnosti pedagogického dohledu (učitele nebo vychovatele). 7. Každý žák ve třídě má své místo určené třídním učitelem. Žák za lavici a okolí svého místa osobně zodpovídá, udržuje je v čistotě a pořádku. Pomáhá při udržování pořádku ve všech prostorách školy, které jsou přístupné žákům (dílny, šatny, tělocvična, WC atd.). Zjištěné závady hlásí třídnímu učiteli nebo jiné oprávněné osobě. Za přidělenou učebnu zodpovídá kolektiv třídy a třídní učitel (popř. určený učitel). 8. Každá třída má v šatně určené místo. V šatně se žáci přezouvají do domácí obuvi a převlékají. Žák ihned hlásí vzniklé závady v šatnách i ostatních prostorách školy kterémukoli z vyučujících a ten činí okamžitá opatření. 9. Po zazvonění na vyučovací hodinu žáci sedí na svých místech ve třídě, mají připraveny pomůcky na příslušný předmět a čekají na příchod vyučujícího. 10. O přestávkách žáci zůstávají převážně ve třídách, pokud se třída nepřemisťuje. Hlavní přestávku ( h.) využijí žáci ke svačině. 11. Okna ve třídě (dílně) se otvírají se souhlasem vyučujícího. 12. Do jiné učebny a tělocvičny přechází třída společně o přestávce před příslušnou hodinou. Cenné věci, peníze, mobilní telefony si mohou uschovat v době pobytu ve škole u příslušného pedagogického pracovníka. Povinností pedag.pracovníků je zabezpečit tyto věci. 13. Po ukončení poslední vyučovací hodiny uklidí žák své místo, zvedne židli a učitel dohlédne na pořádek ve třídě, uzavření oken, vypnutí světel a jiných elektrických spotřebičů. Žáci nenechávají volně ve třídách (dílnách) žádné osobní věci. 14. Na oběd do jídelny odcházejí žáci pod dozorem vychovatelky ŠD a učitelů, kteří docházejí na oběd. Od února 2011 byla zřízena výdejna obědů, žáci obědvají v jídelně školy. 15. Pokud žáci přicházejí za učiteli do sborovny a kabinetů, klepají a vyčkají na výzvu ke vstupu. 14

15 Čl. 9 POVINNOSTI ŽÁKŮ KONAJÍCÍCH SLUŽBU 1. Jména žáků konajících službu ve třídě jsou zapsána na nástěnce na příslušný týden. 2. Služba utírá tabuli, větrá třídu, zalévá květiny, odpovídá za pořádek ve třídě (hlavně při odchodu ze třídy po vyučování). Při zápisu do třídní knihy hlásí nepřítomné žáky vyučujícímu. 3. Přináší pomůcky na příslušný předmět před zahájením vyuč. hodiny. 4. Sleduje zacházení se školním majetkem, dbá na šetření elektrického proudu a vody. Závady ve třídě a porušování školního řádu hlásí třídnímu učiteli nebo učiteli vykonávajícímu dohled. Čl. 10 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 1. Žáci se po celou dobu školní docházky svědomitě učí, aktivně se účastní vyučování, osvojují si vědomosti a dovednosti, získávají návyky sebevzdělávání a co nejlépe a všestranně se připravují na své budoucí povolání. 2. Chovají se ukázněně a plní pokyny pedagogických pracovníků. 3. Ke spolužákům a mladším žákům se chovají slušně a přátelsky, jsou dobrým příkladem v chování a kulturnosti vyjadřování, pomáhají slabším a zdravotně postiženým žákům. 4. Neohrožují zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků a pracovníků školy, zejména při pracovním vyučování dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, předcházejí úrazům, dbají na hygienické zásady. Pokud dojde k poranění nebo úrazu, oznámí to ihned příslušnému vyučujícímu, který podnikne potřebná opatření. 5. Žáci se řídí pravidly silničního provozu a pokyny provázejících osob při přecházení na místa vyučování či při jiných akcích mimo budovu školy. 6. Jednají slušně a zdvořile s pedagogickými i ostatními pracovníky školy, zdraví je při setkání, ve styku s pracovníky školy používají oslovení pane či paní. 7. Při vstupu pedag. pracovníka či jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu zdraví žáci povstáním. 8. Šetrně zacházejí se svými věcmi, ale i s věcmi svých spolužáků (záměrně je nepoškozují a nelikvidují), úmyslně nepoškozují ani školní zařízení a majetek školy. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu (pedag. dohledu) a třídnímu učiteli. Krádež jako protiprávní jednání je ohlášena orgánům činným v trestním řízení. 15

16 9. Žáci jsou odpovědni za škody, které svým jednáním (úmyslně nebo z nedbalosti) způsobili, škola má právo požadovat náhradu škody (případně ji vymáhat soudní cestou). 10. Ve školní jídelně dodržují hygienická a společenská pravidla chování a řídí se provozním řádem školní jídelny. 11. Žáci jsou zodpovědní za svoje studijní výsledky a za chování. 12. Na odstranění úmyslně způsobených škod na zařízení a majetku školy se podílejí žáci vlastní opravou nebo finančně. 13. Na konci školního roku je žák povinen vrátit zapůjčené učebnice, za příliš poškozené je povinen zaplatit poměrnou část hodnoty. Žákům není dovoleno: 1. Kouřit v prostorách školy, v okolí školy a při všech činnostech organizovaných školou mimo školní budovu. Není možné zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 2. Požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky (především omamné či psychotropní látky = OPL) v prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou. Je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem alkoholu a OPL a také jejich donášení a přechovávání v prostorách školy, jejich nabízení či prodej spolužákům a navádění jiných žáků ke konzumaci alkoholu či užívání OPL. 3. Nosit do školy bez závažného důvodu větší finanční obnosy nebo cenné věci (šperky, magnetofony apod.) a nosit takové předměty, které nesouvisí s vyučováním, rozptylují pozornost (mobilní telefony, přehrávače kazet a disků apod.). Pokud má žák u sebe mobilní telefon, musí být v době vyučování vypnutý, zapnutí telefonu povolí vyučující. 4. Přinášet rovněž věci, které jsou nebezpečné zdraví a životu lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie apod.) nebo ohrožující mravní výchovu žáků (pornografie). 5. Vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování v dané vyučovací hodině nebo jinak nevhodně narušovat průběh vyučování. Je zakázáno používat mobilní telefony, walkmany a jiné přehrávače během vyučování a zapojovat dané spotřebiče k elektrické síti v objektu školy. 6. Napovídat spolužákům při zkoušení (ústním i písemném), při písemných zkouškách opisovat či používat nedovolených pomůcek. 7. Záměrně ubližovat spolužákům, ponižovat a zastrašovat je, poškozovat jejich věci nebo je jinak ohrožovat na zdraví či životě. 8. Podněcovat rasovou nesnášenlivost, odsuzovat či diskriminovat spolužáky pro jejich původ, organizovat akce nebo rozšiřovat tiskoviny, které jsou zaměřené proti jiným rasám, národům a etnickým skupinám. 16

17 9. Při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo při podezření na tyto jevy (zneužívání návykových látek a jejich distribuce, šikana, projevy rasismu, trestná činnost) informuje škola (vedení školy) rodiče (ZZ), Policii ČR (oznamovací povinnost dána 167 a 168 Trestního zákona) a orgán sociálně právní ochrany dítěte příslušné obce s rozšířenou působností (v závažnějších případech). 10. Nechová-li se žák v souladu se Školním řádem, vystavuje se kázeňskému postihu (může být podle stupně závažnosti přestupku kázeňsky potrestán) viz. čl. 6, bod 9 Výchovná opatření. Čl. 11 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ MIMO ŠKOLU 1. Žáci jsou zodpovědní i za své chování mimo školu nejen v době školního vyučování, ale také ve dnech volna a školních prázdnin. Chovají se slušně, kulturně a zasazují se vždy a všude o dobrou pověst školy. 2. Žáci zodpovídají zejména za dodržování: zásad dobrého občanského soužití, zásad společenského chování při všech příležitostech (v hromadných dopravních prostředcích se chovají disciplinovaně a uvolňují místo starším občanům, ochotně pomáhají starým a nemocným lidem, v jednání uplatňují zdvořilost a takt), dopravních předpisů (jako chodci i jako řidiči). 3. Žáci mají právo být členy dobrovolných společenských organizací a zájmových kroužků, navštěvovat jazykové kurzy, autoškolu apod. O těchto aktivitách informují třídního učitele. 4. Žákům se nepovoluje ve vyučovací části školního roku uzavírat pracovní smlouvy, dohody o vedlejší pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jen ve výjimečných případech může ředitel školy povolit žákovi vykonávat takové pracovní činnosti. U nezletilých žáků je potřebný i souhlas zákonného zástupce. 5. Žákům je zakázáno hrát o peníze a cenné věci, provozovat hry na hracích automatech a prostituci, navštěvovat zábavní místnosti, kulturní podniky a noční kluby, které jsou označovány jako nepřístupné mladistvým do určitého věku. 6. Žáci nesmí nabízet, přijímat ani zneužívat různé návykové látky. 7. Žáci nesmí bezdůvodně ubližovat spolužákům ani ostatním lidem, omezovat jejich práva a svobodu, ponižovat je, ničit jejich věci apod. Rovněž nesmí páchat či iniciovat trestnou činnost nebo se na takových činech spolupodílet. 8. Žákům není dovoleno účastnit se akcí propagujících rasovou nesnášenlivost i individuálně působit a chovat se tak, aby diskriminovali spolužáky a ostatní lidi pro jejich původ. 9. Vedení školy spolupracuje s obvodním (místním) oddělením Policie ČR (s vedoucím oddělení, s Preventivní informační skupinou Policie ČR). Při podezření na výskyt sociálně patologických jevů (drogy, šikana, různé další formy násilí, kriminalita, rasismus apod.) či při zjištění této skutečnosti škola informuje rodiče (ZZ) žáka, Policii ČR, krajského škol.koordinátora prevence. Řešení 17

18 konkrétního problému probíhá za účasti více pracovníků (TU, VP apod.), o průběhu jednání (vyšetřování) je veden zápis podepsaný dvěma školskými pracovníky. 10. Škola v návaznosti na konkrétní situaci v místě (regionu) aktualizuje své preventivní protidrogové programy a využívá lektorské služby policistů (přednášky, besedy, odborná pomoc při řešení případů). Čl. 12 RODIČE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ 1. Rodiče (ZZ) jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách, event. telefonicky nebo písemně (dopisem). 2. Rodiče (ZZ) žáka mají právo informovat se i osobně na prospěch a chování svého dítěte u jednotlivých vyučujících, třídního učitele a vychovatele v době třídních schůzek (2x ročně) nebo při předem domluvené návštěvě školy. 3. Mimo třídní schůzky jsou rodiče (ZZ) pozváni k osobnímu jednání do školy zpravidla v případech řešení závažného problému, který se týká prospěchu či chování a neomluvené absence (záškoláctví) jejich dítěte (žáka). Třídní učitel o projednávaných problémech provede zápis a informuje vedení školy. 4. Rodiče (ZZ) dbají na pravidelnou docházku svých dětí do školy, dále na zajištění potřebných pomůcek a na včasné placení stravného. 5. Rodiče (ZZ) mají právo volit a být voleni do školské rady. 6. Rodiče (ZZ) jsou informováni a porušování zákazu kouření ve škole, o konzumaci alkoholu a o užívání OPL. Jsou školou vyzváni k vyzvednutí žáka ve škole v případě, že není schopen pokračovat ve vyučování (v důsledku konzumace alkoholu a OPL). 7. Rodiče (ZZ) nezletilého žáka mohou být školou požádáni o písemný souhlas s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu a OPL. Čl. 13 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 18

19 Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada: a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje Školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok g) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy nebo na jeho odvolání h) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, i) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy nebo na jeho odvolání Čl. 14 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Pedagogičtí pracovníci se v této oblasti řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a škol. zařízeních č.j.: / Ve svých třídách či skupinách OV aktivně a průběžně provádí prevenci sociálně patologických jevů ve všech oblastech: - drogových závislostí, alkoholismu a kouření, - kriminality a delikvence, - virtuálních drog (počítače, televize a video), - patologického hráčství (gambling), - záškoláctví, - šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, - xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky 1, ve škole s nimi manipulovat 2 a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. 19

20 Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 1) V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého žáka 3. 2) Škola je povinna oznámit OSPOD obecního úřadu obce skutečnosti, které nasvědčují tomu, že nezletilý žák požívá návykové látky 4. 3) Distribuce 5 dle 187 trestního zákona a svádění k užívání OPL dle 188a trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. Proviněním v případě nezletilých osob. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu 6. 4) V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodu odst. 10 zákona 140/1961 Sb., trestní zákon - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní láky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. 2 manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání 3 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 5 a další formy jednání uvedené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Všichni žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalizmu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, kteréhokoli učitele nebo vedení školy. 2. Žák, který se stal svědkem šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání ( např.brutalita, vandalismus, rasismus), má povinnost hlásit tuto skutečnost kterémukoli pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školy. 3. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného výše uvedeného jednání má právo okamžitě tuto skutečnost oznámit kterémukoli pedagogovi nebo jinému zaměstnanci školy. Na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 4. Žák má právo na pomoc při řešení problémů, souvisejících se vztahy s ostatními žáky, případně zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení problémů přímo vedení školy. 5. Ve škole je zakázáno propagovat hnutí směřující k potlačování lidských práv nebo k rasové nesnášenlivosti. Škola postupuje dle jednotlivých metodik: - Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol. Zařízeních, č.j.: / Pokyn MŠMT k prevenci a zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Metod. pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: /

21 Čl. 15 Režim při akcích mimo školu 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 7. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 8. Při akcích mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Před každou akcí se stanoví konkrétní pravidla a určí se vedoucí pedagog. 9. Pokud není místem pro shromáždění žáků škola, zajišťuje určená pedagog dohled na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí dohled na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí pedagog předem zákonným zástupcům žáků, zpravidla zápisem do ŽK. 10. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Žáci jsou vždy prokazatelně poučeni o bezpečnosti. Za dodržování předpisů odpovídá vedoucí akce. 11. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží jsou vždy o účasti na nich informováni zákonní zástupci žáka. Čl. 16 ZÁVĚR Každý pedagogický pracovník a žák ZŠ Soběslav je povinen seznámit se s tímto Školním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení (články). Vydáním tohoto Školního řádu pozbývá platnost Školní řád ze dne

22 Tento Školní řád je platný od 1. září V Soběslavi Ing.Darja Bártová ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav Za školskou radu: Ivana Michalčíková Přílohy č. 1 - Povinnosti pedagogických pracovníků č. 2 - Postup při školním (pracovním) úrazu 22

23 Příloha č. 2 POSTUP PŘI ŠKOLNÍM (PRACOVNÍM) ÚRAZU 1. Zajištění řádného ošetření (lékárnička ve škole, lékař) ihned! Zodpovídá pracovník, který měl dohled nad žáky. 2. Zapsání do knihy úrazů umístěné ve sborovně ihned (podpis pedagoga a zraněného žáka). 3. Oznámení nadřízenému pracovníkovi při nejbližší příležitosti (co nejdříve). 4. Do 5 dnů sepsat úraz na formulář Záznam o úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci, žákovi nebo jeho zákon. zástupci. 5. Zaslání Záznamu o úrazu nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na: - zdravotní pojišťovnu - inspektorát bezpečnosti práce (vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci delší než 5 dní) - školu (pokud vznikl PÚ na jiném pracovišti, kam byl pracovník vyslán) 6. Informovat rodiče (ZZ) žáka ihned (co nejdříve). Zodpovídá třídní učitel, event. učitel, u něhož k úrazu došlo. 7. Smrtelný úraz, těžký úraz hlásit nejpozději do pěti pracovních dnů po jeho ohlášení na: - Policii ČR - Inspektorát bezpečnosti práce Č.Budějovice - Krajský úřad Jihočeský kraj Č.Budějovice, OŠMT - MŠMT ČR Praha BOZP - příslušné zdravotní pojišťovně POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE PŘI ÚRAZU Při úrazu žáka je třeba provést následující opatření: 1. Poskytnutí první pomoci. 2. Zajištění zdravotní péče odvoz zraněného k ošetření nebo volat záchrannou službu č Další zajištění pedagogického dohledu ostatních žáků. 4. Při vážnějším úrazu neprodleně informovat vedení školy. 5. Co nejdříve podat zprávu o úrazu zákon.zástupci žáka. 6. Vyšetření úrazu. 7. Zapsání úrazu do sešitu, svědkové úrazu. 8. Do 5 dnů sepsat úraz na formulář Záznam o úrazu. 23

24 Příloha č. 1 POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1. Pedagogičtí pracovníci dbají na dodržování pedagogických a didaktických zásad, na hygienu vyučovacího procesu a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se žáky. Svým jednáním předcházejí úrazům. Případné pracovní úrazy řádně evidují v knize úrazů umístěné ve sborovně školy. 2. Třídní učitelé spolupracují s ostatními vyučujícími ve své třídě, s vychovateli internátu, s rodiči (ZZ) žáků při řešení výchovných a vzdělávacích problémů. 3. Vyučující pracují v metodických sdruženích, která jsou tvořena s ohledem na jednotlivé učební obory. 4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s výchovnou poradkyní zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální adaptability žáků a při řešení problémů vyplývajících ze specifických zvláštností žáků. 5. Činnost výchovného poradce a školního metodika prevence je zaměřena rovněž na prevenci sociálně patologických jevů ve škole (zneužívání návykových látek v areálu školy, šikana, trestná činnost, projevy rasismu) a organizování vhodných preventivních akcí a programů. Sleduje s ostatními ped.pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů, navrhuje opatření k řešení případných vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací (zápisy, pedag.rady, pohovory s TU, žáky, rodiči ZZ). Zajistí-li pedag.pracovník podezřelou omamnou a psychotropní látku, event. jed, uloží ji v přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka do obálky (sáčku, krabičky apod.), vyznačí datum, čas a místo nálezu (zajištění látky) a uschová ji do školního trezoru. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR místní (obvodní) oddělení, které provede identifikaci podezřelé látky (zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách). 6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat dohled nad žáky v příslušných prostorách školy dle rozpisu. Pedag.dohled je zabezpečen již od 7.00 hod. do hod. (popř..do 16.30) 7. Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky ve škole před vyučováním, o přestávkách, mezi dvěma vyučovacími hodinami (TV), při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé, do školní jídelny. Dohled o přestávkách je stanoven rozpisem služeb. Řádný výkon pedagogického dohled směřuje k předcházení trestným činům mládeže a dalším sociálně patologických jevům. 8. V době, kdy nevykonávají přímou pedagogickou činnost, zajišťují vyučující pohotovost pro suplování za nepřítomné učitele dle rozpisu. 9. Vykonávání pedagogického dohledu musí probíhat v souladu s občanským zákoníkem, školským zákonem a pracovním řádem pro zaměstnance školských zařízení (viz. informační tabule). 10. Pedag. pracovníci průběžně provádějí proškolování žáků v oblasti BOZP, hygieny práce a v enviromentální oblasti. Dodržují Nařízení ředitele OU, PrŠ a ZŠ Soběslav, o třídění odpadu, č.j. 224/

25 11. Pedag. pracovníci jsou povinni provést poučení před každými prázdninami dle informačního materiálu dostupného na nástěnkách ve sborovnách obou budov školy. 12. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění BOZP, PO a hygieny práce s danými specifiky pro konkrétní učební obory. 13. Pedagogičtí pracovníci proškolí před uskutečněním školního výletu či exkurze všechny žáky, jenž se dané školní akce zúčastní na základě specifik školního výletu či exkurze a Metodického pokynu MŠMT ČR k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. O proškolení bude proveden zápis, kde pedagogický doprovod a žáci svým podpisem potvrdí seznámení a proškolení z platných předpisů. Zápis o Zajištění školní exkurze (výletu) bude zároveň obsahovat: - termín konané akce - jméno vedoucího exkurze (výletu) - jmenovitě pedagogický dohled - téma exkurze - bezpečnostní opatření - bezpečnostní vybavení - plán cesty - přiloženou mapu s vyznačením trasy - seznam žáků - datum zápisu - jméno a podpis pedag. pracovníka, jenž daný zápis zpracoval Pedag.pracovník vedoucí exkurze provede zápis do třídní knihy. 14. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni se seznámit a dodržovat tyto dokumenty: - Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a škol.zařízeních zřizovaných Jihočeským kraje Rozsah působnosti: Směrnice se závazná pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem a považuje se zároveň za jejich vnitřní předpis. - MP MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a škol.zařízení - MP MŠMT č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - MP MŠMT č.j /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance - MP MŠMT č.j / Spolupráce škol s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže - MP MŠMT č.j / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Vyhláška 263/2007 Sb. kterou se stanoví pracovní řád pro pedagogické pracovníky 25

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164

Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Základní škola Mokré Lazce okres Opava, Hájová 98, Mokré Lazce,747 62, tel.:553679120, IČO: 47813164 Vypracovala: Vlasta Vlčková, ředitelka školy Vydáno dne: 30.8.2002 Účinnost od: 1.9.2002 Počet stran

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 1/2006 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 1/2006 Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Aktualizováno: 29.8.2006 S platností od: 4.9.2006 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1. Ustanovení o školním řádu... 3 1.2.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Kostelní 129, 348 15 Planá ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Kostelní 129, 348 15 Planá Úkolem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro teoretické i praktické vyučování a pro plné využívání vyučovací doby tak, aby si žáci v průběhu výuky mohli osvojit vědomosti

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz 257 760 341 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vnitřní metodický pokyn) Vypracovala: Mgr. Dana Ullwerová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Základní škola Masarykovo nám. 192, Vratimov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Pravidla hodnocení žáků základní školy je zpracováno v souladu se zněním zákona 561/2004Sb.,

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s.

Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád Střední školy ekonomicko-podnikatelské Studénka, o. p. s. Školní řád je vypracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 10 /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Bronislava Hyklová, ředitel školy Mgr. Bronislava

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 599/2013 Základní škola Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace se sídlem v Moravském Krumlově, náměstí Klášterní 134 ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD

Č.j. SŠŘ- 165/2012. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Č.j. SŠŘ- 165/2012 Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 IČO: 72549572 ŠKOLNÍ ØÁD Čl. 1 ÚVOD Podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2717/2014, počet stran: 10 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování

Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Směrnice č.j. 09/S13 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. René Camfrla Zástupce pro teoretické vyučování Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: Ruší se směrnice č.: Směrnice

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více