Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska"

Transkript

1 Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov Vsetín Zhotovitel: Destinační management Moravsko Slezský, o. p. s. Michálkovická 1810 / Ostrava Slezská Ostrava Ostrava, říjen 2005 Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 1

2 Obsah: 1. Úvod Propagační strategie turistické destinace Valašsko Definování cíle propagační strategie Valašska Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Vypracování rozpočtu propagačního mixu Vypracování optimálního propagačního mixu Zpětná vazba Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Image tiskové propagační materiály Informační tiskové propagační materiály Obecné rady a doporučení (FAQ) Vybrané formy tiskových propagačních materiálů Audiovizuální propagace Obecné rady a doporučení (FAQ) Webová prezentace destinace / e-marketing Obecné rady a doporučení (FAQ) Výstavy a veletrhy a workshopy Obecné rady a doporučení (FAQ) Famtripy, presstripy Obecné rady a doporučení (FAQ) Turistické informační centrum (TIC) Definice turistického informačního centra (TIC) Funkce informačního centra Pozice TIC v cestovním ruchu Právní forma TIC Technické prostředky a vybavení Náplň činnosti TIC Komplexní databanka cestovního ruchu dané oblasti Práce s informacemi Provozní doba TIC Navigace k turistickému informačnímu centru a jeho značení Označení TIC Personál Financování provozu TIC Živnostenské listy Rozpočet TIC Produktové balíčky Metodika tvorby produktových balíčků Základní kroky při vytváření produktových balíčků Charakteristika cílové skupiny klientů Určení ročního období a délky trvání Obsah turistického balíčku Další náležitosti Implementace produktového balíčku a jeho aplikace do praxe Cena Forma prezentace a prodeje produktového balíčku Zpětná vazba Typy produktových balíčků Výhody produktových balíčků Pilotní produktové balíčky Valašska Jak chutná Valašsko (Ochutnejte Valašsko) Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 2

3 Pohodový víkend na valašském venkově Valašskem křížem krážem na kolech (Tour de Valašsko) Valašsko dětem Zasněženým Valašskem na lyžích Lyžování netradičně Pravá valašská zabíjačka Velikonoce po Valašsku Pohádkové (sportovně laděné) Hornolidečsko Za skláři do Karolínky Další témata: Při zpracování tohoto dokumentu Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska, bylo využito následujících materiálů: ABECEDA turistického informačního centra zpracovaného a vydaného Asociací turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) v říjnu A.T.I.C. Marketing destinace cestovního ruchu, Alžbeta Királ ová, Ekopress Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 3

4 1. Úvod V kontextu se základním cílem projektu, jímž je zpracování standardů propagace cestovního ruchu Valašska, jsou v rámci strategické části řešeny návrhová opatření pro celkem 3 nosné oblasti, přičemž jednotlivá návrhová opatření vycházejí ze zpracované analytické části při respektování požadavků stanovených zadavatelem. Jelikož jakýkoliv proces standardizace ve všech oborech lidské činnosti je skoro vždy spojen s potlačením kreativní složky, což je jistě v propagaci cestovního ruchu jev nežádoucí, zaměřuje se tato strategie především na standardizaci postupů při přípravě a následné realizaci propagačního mixu destinace jakožto součásti jejího marketingového mixu. Snahou tak je standardizovat spíše proces propagace, ve smyslu specifických doporučení směřovaných jednotlivým obcím, mikroregionům resp. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (v textu dále souhrnně nazývaných sdružení), než standardizovat konkrétních výstupy propagace. Strategie tak formou metodického návodu upozorňuje na to, co je třeba před i v průběhu realizace jednotlivých nástrojů propagačního mixu destinace zvážit, na koho resp. na které cílové skupiny a trhy účelově zaměřit propagační mix a s tím související výběr jednotlivých nástrojů a forem propagačního mixu. Tímto způsobem zpracovaná metodika propagačních standardů nabízí sdružení možný návod pro zajištění fungující destinační politiky turistického subregionu Valašsko. Standardizace samotných propagačních výstupů turistické destinace Valašsko, by měla být ovlivňována především grafickým manuálem přijatým sdružením obcí Mikroregionu Vsetínska, jehož vybrané prvky-standardy, jsou zohledněny i v předkládané strategii. V oblasti standardizace propagačních výstupů mohou vstoupit na scénu i jiné standardy, jako např. grafické manuály, uplatňované u projektů realizovaných s finanční podporou čerpanou ze strukturálních fondů EU resp. z grantových schémat krajů. Hlavními řešenými oblastmi strategické části jsou: Standardy v publikační činnosti respektující především: o cílové skupiny návštěvníků a turistů (současných i potenciálních) o požadavky jednotlivých kategorií obcí a mikroregionů o jednotlivé identifikované formy cestovního ruchu o místní podmínky subregionu Valašsko a jeho potenciál cestovního ruchu, přičemž požadované definice druhů a množství propagačních tiskovin, včetně vymezení jejich základního obsahu pro jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko, vychází z v analýze identifikovaných cílových skupin turistů a návštěvníků resp. cílových trhů a dále z identifikovaných forem cestovního ruchu v subregionu Valašsko s aspektem na jednotící prvky identifikovaných forem cestovního ruchu, tak aby navržené formy propagace dosahovaly maximální účelnosti a efektivnosti společně vynaložených finančních prostředků. Doporučené standardy metod a forem propagace pro oblast tj. o veletrhů a výstav CR o famtripů, presstripů, workshopů o tiskových prezentací o mediálních prezentací (TV, rozhlas, CD a DVD) o webových prezentací s nabídkou CR o IC, přičemž požadované definice metod a forem propagace, jako jsou prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu (počet a struktura veletrhů), informační centra (základní standardy činnosti), prezentace v celostátních i zahraničních tiskovinách prezentujících možnosti domácího cestovního ruchu (doporučené a ověřené tituly) vhodné pro jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko, byly navrženy s ohledem na cílové skupiny turistů a návštěvníků resp. identifikované cílové (zdrojové) trhy. Veškeré doporučené metody a formy propagace uvedené ve strategii vycházejí ze současných trendů rozvoje CR a propagace potenciálu destinací CR. Jedná se tedy jak o postupy, používané k účelné propagaci regionů na Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 4

5 domácích a zahraničních trzích, i o metodická doporučení agentury CzechTourism v oblasti propagačních aktivit. 5 pilotních produktových balíčků respektující místní podmínky nabídky služeb v CR, kdy předkládaná strategie obsahuje návrhy celkem 5-ti pilotních produktových balíčků, včetně metodiky tvorby balíčků a doporučených postupů aplikace pro regionální subjekty podnikající v oblasti služeb cestovního ruchu. Podobně jako u navrhovaných metod a forem propagace však budou i pilotní produktové balíčky nuceny respektovat aktuální podmínky nabídky služeb cestovního ruchu subregionu Valašsko. V případě aplikace navržených produktových balíčků jednotlivými regionálními podnikatelskými subjekty do praxe, budou tyto produktové balíčky zařazeny do sytému destinačního managementu s odpovídající marketingovou podporou zajišťovanou společností Destinačního managementu Moravsko- Slezského o.p.s. Každá z řešených oblastí strategické části je prioritně řešena z několika základních úhlů pohledu: z pohledu cílových skupin návštěvníků o jednotlivé kategorie obcí a mikroregionů subregionu Valašsko o domácí i zahraniční partneři obcí, mikroregionů o domácí a zahraniční touroperátoři o cestovní kanceláře a agentury o turistická informační centra o individuální turisté s cílem přiblížit komplexní nabídku turistických možností a produktů pro stávající a potenciální návštěvníky. o podnikatelské subjekty v cestovním ruchu hoteliéři, provozovatelé turistických atraktivit ad. z pohledu požadavků a očekávání cílových trhů identifikovaných v rámci analytické části, z pohledu resp. v kontextu s individuálními potřebami a potenciálem cestovního ruchu jednotlivých obcí a mikroregionů při společně vyvíjené propagační politice v rámci managementu destinace Valašsko. a v neposlední řadě i z pohledu současných i vývojových trendů CR v Evropě a ve světě 2. Propagační strategie turistické destinace Valašsko Každá destinace cestovního ruchu vystupuje na trhu pod určitou značkou, s určitou filosofií a konkrétní nabídkou turistických produktů a produktových balíčků, které by měly odpovídat jak charakteru destinace, tak její dlouhodobě budované image. Aby se konkrétní nabídka produktů, produktových balíčků a služeb turistické destinace dostala k jednotlivým cílovým skupinám potenciálních turistů a návštěvníků, musí destinace/sdružení dlouhodobě vyvíjet soubor propagačních činností a aktivit nazývaných souhrnně komunikační (propagační) mix, jenž tvoří hlavní část propagační strategie každé turistické destinace. Stávající potenciál cestovního ruchu a turisty a návštěvníky vnímané marketingové rysy turistické destinace Valašsko jsou především turistika, poznávání, kultura, folklor, malebná příroda, zábava, sport, sjezdové a běžecké lyžování a koupání. Z toho vyplývající dominantní produktové řady, na něž by měl být zaměřen i propagační mix Valašska, jsou pěší turistika, poznávací cestovní ruch, folklor, zimní sporty, venkovská a agroturistika, cykloturistika. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 5

6 Tvorba propagační strategie turistické destinace Definování cíle propagační strategie Valašska Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Vypracování rozpočtu propagační kampaně Zpětná vazba Vypracování optimálního propagačního mixu Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Audiovizuální propagace Webová prezentace destinace Výstavy Veletrhy Workshopy Famtripy Presstripy Turistická Informační Centra (TIC) Public Relations (PR) Vyhodnocení a kontrola Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 6

7 2.1 Definování cíle propagační strategie Valašska Při tvorbě propagační strategie destinace je třeba brát v úvahu především charakter příjemců tj. cílových skupin, na které bude propagační kampaň zaměřena. S tímto aspektem je třeba definovat i cíle, jenž chce destinace resp. sdružení aktivizací propagačního mixu dosáhnout. Cíle je nutné definovat i s ohledem na průběžné vyhodnocování a kontrolu plnění přijaté propagační strategie. Sdružení, potažmo i jednotlivé obce musí vědět, za jakým účelem vytváří propagační mix, co od jeho aktivizace očekávají, co musí udělat a jaké komponenty využít, aby bylo dosaženo cíle. Takovýmto cílem může být například atrahování (přitažení) potenciálních návštěvníků do destinace, vytvoření, posílení, resp. změna image destinace, poskytnutí informace o destinaci apod. Definování cílů propagačního mixu Valašska Oslovení a atrahování potenciálních domácích a zahraničních návštěvníků k návštěvě, pobytu (dovolené) na Valašsku Využití sounáležitosti s již existující a vnímanou značkou turistického regionu Severní Morava a Slezsko a turistické oblasti Beskydy a Valašsko a vytvoření předpokladů pro pozitivní vnímání nové marketingové značky Valašsko potažmo související nabídky turistických a produktových balíčků nově generovaných a propagovaných pod touto značkou viz. grafický manuál loga Valašska. Posílení image Valašska, jakožto turistické destinace jenž svým návštěvníkům a turistům nabízí nezaměnitelnou nabídku: o o o o Folklóru, zvyků, tradic a původních řemesel venkovského regionu Radegastovy Beskydy Valašské království Valašské muzeum v přírodě Architektury a historie Pustevny Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Valašské gastronomie slivovice frgály pivo Radegast valašské speciality Sportu a aktivní dovolené Pěší turistika v Beskydách Cykloturistika v Beskydách Hipoturistika a jezdectví Vodní turismus Golf Beskydské golfové trio (Čeladná, Rožnov, Třinec Těšínské Slezsko) Golf pro začátečníky - golfové hřiště hotelu Horal Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 7

8 Zimní sporty Horní Bečva Javorníky Kohútka Pustevny Velké Karlovice Razula, Machůzky, Podťaté Vranča Nový Hrozenkov Vsacký cáb Vsetín 2.2 Výběr příjemců propagačních sdělení - cílové skupiny/trhy Cílové skupiny dle statutu: o rodiny s dětmi, o senioři, o školní skupiny, Cílové skupiny dle motivace o zájemci o poznávání o golfová klientela, o firemní akce, o aktivní a rekreační sportovci, pěší turisté cykloturisté, lyžaři Cílové skupiny dle zemí: o ČR - tuzemská klientela o Polsko o Rusko o Pobaltské země o Holandsko o Německo o Slovensko o Maďarsko V kontextu výše definovaných cílů propagačního mixu Valašska je možné navrhnout nosné slogany které budou využitelné při oslovování vybraných cílových skupin. Níže uvedené návrhy sloganů vzešly z jednání pracovních skupin turistické oblasti Beskydy a Valašsko fungující v rámci systému destinačního managementu turistického regionu Severní Morava a Slezsko: U nás bez hamburgerů (pro DCR) Malebná příroda Beskyd a místní folklór resp. Malebná příroda Beskyd a folklór Valašska Beskydy ráj aktivního odpočinku apod. 2.3 Vypracování rozpočtu propagačního mixu Vypracování rozpočtu na aktivizaci propagačního mixu je z hlediska úspěšnosti propagační strategie jeden ze základních kroků. Sdružení může k vypracování rozpočtu přistupovat různě. Jednou z možností je tvorba rozpočtu na základě očekávaných výsledků, přičemž nevýhodou této metody je, že nebere v úvahu vliv propagačního mixu na zvyšování návštěvnosti. Nejvýhodnější metoda, kterou může sdružení při vypracování rozpočtu využít, je metoda, která vychází z cílů destinace. Po definování cílů a určení rozpočtu na propagaci může sdružení vytvořit optimální propagační mix. Efektivnost propagační strategie destinace je možné vyhodnotit jen v případě, že byly cíle propagace jasně definovány, je možné porovnat očekávané výsledky (např. nárůst počtu turistů z daného Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 8

9 cílového trhu na než byla propagace zaměřena) s dosaženými a je možné využít výsledky výzkumu efektivnosti při budoucích strategických rozhodnutích. V zájmu dosažení efektivnosti a reálnosti propagační strategie destinace je třeba propagaci systematicky koordinovat. Pouze plánovaný a koordinovaný postup při výběru jednotlivých druhů a forem propagačních nástrojů přinese očekávaný užitek bez zbytečně vynaložených finančních prostředků. Je třeba vybírat i vhodná témata pro jednotlivé použité propagační nástroje, tak aby byla věrohodná, jasná a v souladu s propagovaným charakterem a strategií Valašska. V opačném případě hrozí, že nespokojenost návštěvníků, jejichž představa o možnostech CR v dané destinaci a očekávání spojená s jejich pobytem či návštěvou byla v rozporu s propagovanou nabídkou, přinese destinaci více ztrát než zisku a poškodí i její image na trhu cestovního ruchu. 2.4 Vypracování optimálního propagačního mixu Nositelem komunikačního sdělení v rámci realizované propagační kampaně destinace je komunikační médium. Klíčovým úkolem tak je vybrat správné médium, pomocí kterého bude možné dosáhnout maximálního efektu. Před tím než však sdružení začne vybírat nejvhodnější médium pro jeho propagační sdělení, měl by si odpovědět především následující otázky:? k čemu má dané propagační sdělení (tiskovina, DVD, katalog, leták, prezentace ne veletrhu apod.) sloužit, tj. jaký má splnit účel, a co očekáváme, že se následně bude dít: - má propagační sdělení teprve potenciální turisty a návštěvníky destinace přilákat, navnadit, motivovat k návštěvě? - nebo je určené pro turisty a návštěvníky jenž se pro pobyt v destinaci již rozhodli a má je tedy pouze informovat o konkrétních možnostech v destinaci? - na základě propagačního sdělení si má turista dále zjišťovat detailnější informace o destinaci, nebo si již objednat konkrétní služby, turistický produktový balíček u CK apod.? - má se jednat o plošné sdělení ( u nás je krásně ) nebo sdělení cílené pro konkrétní segment turistů - rodiny s dětmi ( ideální nabídka pro rodiny s dětmi ), senioři ( bezpečné a vhodné pro seniory ), školní výlety ( ideální pro organizované skupiny dětí ) apod. - má zvýšit počet přijíždějících turistů do destinace nebo je pouze informovat o nových možnostech? - apod..? komu je propagační sdělení určené Prioritně by se mělo vždy jednat o cílové trhy resp. cílové skupiny turistů a návštěvníků identifikovaných v analýze. Z odpovědi na tuto otázku vyplynou i požadavky na jednotlivé jazykové mutace. - má propagační sdělení oslovit domácí a/nebo zahraniční turisty a návštěvníky? - má sdělení oslovit vybrané skupiny jako rodiny s dětmi, organizované skupiny, mladé páry či seniory apod.? - je sdělení a charakter nabízených služeb/aktivit/atraktivit určen pro domácí cílové skupiny v regionu a jeho nejbližším okolí nebo naopak je snahou oslovit turisty ve vzdálenějších oblastech ČR? - je propagační sdělení určené pro prezentaci a jednání na veletrzích a workshopech? - apod.? jak bude probíhat distribuce propagačního sdělení - jakým způsobem (distribuční kanály) se propagační sdělení dostane k jednotlivým cílovým skupinám? poštou, prostřednictvím IC, em, prostřednictvím veletrhů a výstav CR, CK apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 9

10 - uživatel tj. turista a návštěvník se k propagačnímu sdělení dostane až v místě spotřeby tj. až po příjezdu do samotné destinace? v tomto okamžiku již plní především informační charakter, - nebo se má jednat naopak o široce dostupné propagační sdělení kdekoliv v ČR - na letištích, nádražích ČD, IC, případně v zahraničí zahraniční zastoupení ČR, ambasády, kulturní centra?- má tedy teprve motivovat k návštěvě destinace, - má být propagační sdělení volně dostupné tj. bezplatné nebo bude prodáváno za úplatu? - má být pro distribuci určena strategie intenzivní distribuce (typické pro levné informační materiály, které by turistům a návštěvníkům měly být dostupné obrazně na každém kroku), nebo naopak by mělo jít o selektivní (výběrovou) distribuci nebo dokonce o výhradní distribuci přes jedno místo (bod) v regionu a půjde tedy spíše o materiál dražší, schopný plnit i funkci jakéhosi suvenýru a často materiál placený, - jaká bude časová využitelnost propagačního sdělení např. image prospekt je víceletý tj. nemění se zde tak často přenášené informace, nebo naopak např. materiál s nabídkou služeb skiareálů a skibusů pro danou zimní sezónu (SkiInfo Beskydy) má použitelnost pouhé 3-4 měsíce v dané sezóně. Kombinace resp. vyhodnocení všech aspektů předchozích otázek tak může sdružení výrazně napomoci při zvolení vhodné formy propagačního nástroje, definování rozsahu / frekvence uveřejňování propagačního sdělení, u tiskových propagačních materiálů množství a určení cílových skupin resp. cílových trhů, kterým má být propagační sdělení určeno. Následující kapitola detailněji rozebírá charakteristiku a použití jednotlivých nástrojů a forem propagačního mixu destinace: Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Audiovizuální propagace Webová prezentace destinace Výstavy, veletrhy a workshopy Famtripy a presstripy Turistická Informační Centra (TIC) Public Relations (PR) Každý z uvedených propagačních nástrojů je rozebrán z několika úhlů pohledů, jsou specifikovány slabé a silné stránky, základní pravidla a charakter použití. 2.5 Zpětná vazba Z pohledu efektivního zajištění dlouhodobě fungujícího propagačního mixu destinace, je třeba, aby sdružení mělo k dispozici zpětnou vazbu. Jinými slovy, aby fungoval proces průběžného vyhodnocování použití jednotlivých nástrojů propagačního mixu destinace a především potom vyhodnocení jejich bezprostředního dopadu např. v podobě zvýšeného počtu příjezdů turistů a návštěvníků do destinace, zvýšeného zájmu o informace na TIC apod. Samotné vyhodnocování je třeba realizovat v kontextu s původním zaměřením propagačního sdělení na jednotlivé cílové skupiny. Na základě takto fungující zpětné vazby, je sdružení následně schopné průběžně optimalizovat jak použití jednotlivých propagačních nástrojů, tak i průběh celé propagační kampaně. 2.6 Tiskové propagační materiály a prezentace v tiskových médiích Každý tiskový materiál má svůj základní charakter resp. poslání v kontextu s účelem za nímž je realizován, rozdělitelných do dvou základních skupin: Image tiskové propagační materiály Informační tiskové propagační materiály Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 10

11 Image tiskové propagační materiály Materiál s charakterem image materiálu ve své základní podstatě motivuje potenciální, doposud nerozhodnuté turisty k pobytu v propagované destinaci. Materiál tak slouží k prvotnímu oslovení a přesvědčení potenciálních turistů/návštěvníků ke zvolení pobytu v konkrétní turistické destinaci, bez hlubšího záměru poskytnout detailnější informace o jednotlivých službách CR v dané destinaci. Materiál s charakterem image materiálu by zároveň měl v potenciálním turistovi/ návštěvníkovi vzbudit zájem pro získání dalších detailnějších informací (tiskoviny, www, mapy ad.) o dané destinaci, místní nabídce služeb, možností turistického vyžití apod. Image materiál založený především na špičkové kvalitě fotografií, kvalitním grafickém pojetí i celkovém technickém pokud možno nápaditém, kreativním (odlišení od jiných destinací) zpracování. Do kategorie image materiálů můžeme částečně zahrnout i materiály typu pohlednice, skládačky a leporela s tím, že jejich hlavním účelem není turistu bezprostředně motivovat k výběru pobytu v dané destinaci (mohou však motivovat k návštěvě místních pamětihodností, atraktivit apod.), ale mají spíše charakter suvenýru či pěkné vzpomínky na destinaci (viz. níže). Image publikace obce, města Specifickou podobu image materiálů tvoří účelově vydávané publikace obce, města, sdružení v souvislosti s výročím obce či města. Image materiál mající podobu a charakter almanachu má význam resp. přínos především pro místní obyvatele, případně pro původní obyvatele, jenž navštívili obec, město v souvislosti s jeho výročím, případně pro úzkou skupinu sběratelů a/nebo odborníků (na přírodu, folklór, historii atd.). Z pohledu využití v oblasti podpory příjezdového CR do destinace má tento druh propagačního materiálu zcela minimální dopad. Suvenýr (leporela, pohlednice, plakáty, samolepky apod.) Pohlednice, leporela, plakáty, samolepky atd. představují tiskové propagační materiály jejichž účel nespočívá v motivaci či informování turisty o možnostech pobytu v destinaci, ale hlavním posláním propagačních materiálů tohoto typu je zprostředkovat turistovi pozitivní vzpomínku, památku na návštěvu v destinaci-suvenýr nebo pozdravit své příbuzné a známé zasláním pohlednice z pobytu v destinaci Informační tiskové propagační materiály Materiály informačně-propagačního charakteru prezentují již zcela konkrétní, adresně zaměřenou nabídku služeb CR (ubytovací, stravovací služby), turistických atraktivit (muzea, ZOO, skanzeny, aquaparky apod.), regionálních specifik (místní gastronomické speciality, kroje, apod.) v souladu s cílovými skupinami na něž je materiál zaměřen. Prioritně tak turistu jenž se pro svůj pobyt v dané destinaci rozhodl, např. na základě image a propagačních materiálů, informují o jednotlivých možnostech pobytu a nabídce služeb CR v destinaci. Přesto, že tyto materiály propagují již konkrétní nabídku atraktivit, služeb a zážitků jenž mohou turisté při pobytu v destinaci zažít, nepodávají turistovi detailní informace. Např. cykloturisté se tak z cykloturisticky zaměřeného propagačního dozví o jednotlivých atraktivitách na schématicky zakreslené cyklotrase v materiálu, nicméně pro samotný cyklotrekový výlet je nutné si zakoupit cykloturistickou mapu v detailnějším měřítku (1:50 000), v jednotlivých atraktivitách potom leporela,informační skládačky apod. Informace jsou tak ve srovnání s image materiály již daleko více konkrétnější s převažující mírou textové informace nad grafikou. Hlavním účelem je turistu především informovat o konkrétních možnostech a nabídce služeb v destinaci. Informačně vzdělávací Specifickou skupinu propagačních materiálů tvoří materiály informačně vzdělávacího charakteru, jejichž hlavní přínos je turisty nejenom informovat, ale populární formou vzdělávat. Materiály tohoto typu tak nachází široké uplatnění především pro organizované skupiny-školní výlety. Často se jedná o materiály vydávané účelově, mající vazbu na dané naučné téma např. materiál vydaný k naučné stezce, materiál k životě šlechtického rodu Habsburků apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 11

12 Přesné určení cílových skupin příjemců a velikost cílových trhů na něž má být propagační kampaň destinace resp. jednotlivé vydávané tiskové propagační materiály zaměřeny, ovlivňuje celou řadu významných faktorů, které musí Sdružení před samotnou realizací propagační kampaně bedlivě zvážit. Přesné určení cílových skupin příjemců a velikost cílových trhů tak ovlivňuje především: formu propagačního materiálu tj. prospekt, skládačka, katalog, leták, inzerát apod. technické provedení/ kvalita vydávaného propagačního materiálu od použití kvalitních, vysoce gramážových papírů s povrchovou úpravou až po papíry z nízkou gramáží a bez povrchových úprav (viz. nabídkové letáky obchodních řetězců). minimální náklad výtisků propagačních materiálů potřebu realizace materiálu v jednotlivých jazykových mutacích způsoby distribuce Obecné rady a doporučení (FAQ) Jednotlivé jazykové mutace vyznačit na titulní straně vlaječkami jednotlivých národností / států, čímž je zajištěna prvotní orientace klienta. Na všech propagačních materiálech podle zamýšleného pokrytí a cílových skupin vždy uvádět logo destinace Valašska (viz. grafický manuál loga Valašska), pokud se jedná o materiály určené pro místní klientelu a návštěvníky z blízkého okolí, logo turistického regionu Severní Morava a Slezsko pokud se jedná o materiály určené plošně pro celý český trh a dále logo Czech Republic, zejména u materiálu určených pro zahraniční klientelu, Používat vždy kvalitní barevné / černobílé fotografie. S ohledem na charakter a účel propagačního materiálu volit vhodné kompozice fotografií, pokud možno vždy zachycují požadovanou atmosféru a postavené na lidech (cestovní ruchu je pro lidi!). Fotografie dynamické, vyjadřující radost, pohodu z pobytu v dané destinace resp. image tak, jak se daná destinace profiluje vůči identifikovaným cílovým skupinám turistů a návštěvníků a využívat tedy hlavních produktů (symbolů) dané destinace (např. slivovice Silné přivítání na Valašsku, fotografie spokojeného, usměvavého klienta jak od místních, v krojích oblečených hostitelů dostává na uvítanou štamprli slivovice). Dodržovat obecná pravidla/doporučení platná pro jednotlivé druhy/formy tiskových propagačních materiálů (využívat k tomu konzultací se specializovanými pracovišti jak na reklamní problematiku reklamní agentury, tak na problematiku cestovního ruchu, např. DMMS, o.p.s., Valašské království s.r.o. atd.). Pokud možno vždy zajistit participaci na bázi partnerství více regionálních subjektů při přípravě i samotné realizaci tiskového propagačního materiálu za širší zájmové území dané destinace. Vždy je nutno zvažovat finanční náročnost materiálu a jeho pozitivní dopad, tj. příjezd návštěvníka/ turisty do regionu. Je tedy návštěvník / turista s pomocí témat(u) / produktu(ů) CR, obsažených v daném materiálu schopen a ochoten strávit v regionu několik hodin, jeden den, dva nebo více dnů a tím zde utratit za doprovodné služby odpovídající finanční částky. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 12

13 Při realizaci propagačních materiálů a dle jejich charakteru se snažit o využití vhodných finančních nástrojů, jako např. spolufinancování více partnery, spolufinancování z finančních prostředků EU a dalších dotačních titulů atd. Zvolit nejvhodnější formu propagačního materiálu zda se má jednat o: obecný image materiál, který bude distribuován zdarma s prioritním účelem nalákat potenciálního domácího / zahraničního turistu k příjezdu do destinace materiál informačního charakteru, který bude distribuován zdarma, prostřednictvím? s prioritním účelem informovat turistu jenž již přijel do destinace o možnostech strávení pobytu v destinaci, mapa se zákresy jednotlivých atraktivit apod. prodejní materiál typu cyklomapa Shocart v M1: , pohlednice, leporelo apod. Klíčovým momentem je zajištění distribuce již realizovaného propagačního materiálu vzhledem k identifikovaným cílovým skupinám uživatelů. Častým problémem však bývá, že materiály jenž jsou prioritně určeny k nalákání turistů do destinace zůstávají pouze v dané destinaci tj. není zajištěna jejich správná distribuce na požadované cílové trhy. Je třeba dbát na aktuálnost u již realizovaných propagačních materiálů tj. není možné distribuovat materiály u nichž je valná část informací neaktuální. Důležitá je taktéž tzv. morální životnost propagačního materiálu související se světovými/evropskými trendy a požadavky na informace v oblasti CR resp. požadavky na formu a grafické zpracování propagačních materiálů Vybrané formy tiskových propagačních materiálů Leták Obvykle jsou využívány na podporu speciálních akcí. Mají za úkol vzbudit pozornost, vyvolat zájem, připomenout nebo upozornit na akci tam, kde krátkost času neumožňuje využít jiné prostředky. Text i grafická úprava letáku je co nejjednodušší, titulek výrazný, protože jestli nezaujme příjemce na první pohled, obvykle končí v koši. Důležitou součástí letáku jsou kontaktní údaje na destinaci resp. subjekt jenž leták vydává. Leták může být vydáván a distribuován samostatně, nebo může být vkládán do denního tisku, nejčastěji buď jako součást regionální přílohy některého z celorepublikově vydávaných deníků (MF Dnes, Právo, Lidové noviny apod.) nebo jako součást regionálních deníků. Prospekt Podává vyčerpávající informace o destinaci a vede k rozhodnutí. Text prospektu je věcný, informativní, pravdivý, aktuální. Na kvalitu zpracování a design prospektu destinace je třeba klást velký důraz. Prospekt musí být zpracován v jednotlivých jazykových mutacích v kontextu s identifikovanými cílovými trhy resp. cílovými skupinami návštěvníků a turistů. Standardní obsah prospektu : Logo destinace Fotografie charakteristické pro destinaci Mapu destinace s popisem a příjezdovými trasami do ČR a do destinace Základní charakteristiku a fakta o destinaci Popis poskytovaných služeb Seznam atrakcí a zajímavostí Informace o dopravní dostupnosti destinace Informace o dopravě v destinaci Důležitá telefonní a faxová čísla, ové adresy Odkaz na webovou stránku Další důležité údaje. Katalog destinace Podává stručné informace o nabídce destinace tak, aby se potenciální návštěvník mohl lehce orientovat a měl usnadněný výběr. Textová část katalogu obsahuje základní informace a popis destinace, grafická část fotografie. Vzhledem k charakteru produktu je kladen vysoký důraz na Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 13

14 kvalitu fotografií, a to jak na kvalitu technickou (min. 300 DPI), tak na kvalitu obsahovou (motivační fotografie, zaměřené na požadavky vybraných cílových skupin). Jazykové mutace se opět řídí pravidlem identifikovaných cílových trhů resp. cílových skupin návštěvníků a turistů. Součástí katalogů může být i objednávkový formulář, odkaz na webové stránky destinace, telefonický, faxový a ový kontakt, adresa. Katalogy jsou obvykle distribuovány prostřednictvím direct mailu stávajícím resp. potenciálním návštěvníkům, resp. tzv. ovlivňovatelům trhu (cestovní kanceláře, personální útvary velkých podniků, zahraniční zastoupení ČR/CzT atd.), kdy nezbytnou součástí je osobní dopis, kdy se příjemce direct mailu oslovuje jménem (Vážený pane Nováku ). Cílem katalogů distribuovaných prostřednictvím direct mailu je jednotlivě oslovit co největší počet pokud možno co nejpřesněji definovaných členů vybrané cílové skupiny. Dalším neméně významným distribučním kanálem katalogů jsou výstavy a veletrhy CR, jichž se destinace resp. sdružení účastní a kdy si potenciální zájemce o destinaci má možnost vzít katalog na prezentačním stánku dané destinace navíc je zde možnost osobního kontaktu a diskuse s představitelem/zástupcem destinace. Kalendář (nástěnný, stolní, plošný plánovací, diář apod.) Vzhledem k faktu, že ho majitel bude používat po celý rok, měl by mít atraktivní námět. Použity mohou být barevné či černobílé fotografie, text by se měl omezit na název slogan destinace. Nesmí chybět logo. Principielně jde tedy rovněž o image materiál s pouze základními informacemi (např. www stránky). Inzerát Inzerát má obvykle čtyři části, a to Titulek (headline) vyjadřuje hlavní příslib (např. slunce, sportovní nebo kulturní vyžití, ale i přijatelnou cenu apod.), a proto by neměl obsahovat zápor, aby si návštěvník, turista destinaci nespojoval s něčím negativním. V titulku je obvykle uveden název značky (např. název destinace-valašsko), měl by budit zvědavost, být jasný a lehce srozumitelný. Text (copy) obsahuje fakta, neměl by obsahovat fráze, je věcný a psaný řečí cílového segmentu. Závěr (claim) je poslední informací, kterou si příjemce komunikačního sdělení přečtě. Obvykle mu zůstane nejdéle v paměti, a proto zpravidla obsahuje určitou výzvu, apel. Často je v závěru inzerátu uváděn slogan destinace. Vizuál obrázek opticky vyjadřuje stejný příslib jako titulek nebo sním alespoň koresponduje. Použití fotografie je vždy lepší než použití ilustrace, a při výběru mezi barevným a černobílým provedením je preferována barevná verze. V cestovním ruchu bývá často součástí inzerátu kupón. Kupón umožňuje přímý kontakt s návštěvníkem destinace a pomáhá tak zpětně získat nejen informace o příjemci tj. o přijíždějícím turistovi/ návštěvníkovi destinace, ale i jeho názory a postřehy. Může obsahovat anketní otázku, objednávkový formulář, poukázku na dárek, poukázku na cenovou slevu, gratis službu, případně může jít o soutěžní kupón. Inzerát rozčleněný na několik na sebe navazujících částí tvoří inzertní seriál. Při inzertním seriálu je třeba dbát na to, aby příjemce komunikačního sdělení pochopil návaznost jednotlivých inzerátů. Měly by být uveřejňovány v jednom médiu měly by mít stejnou velikost a design. Úspěšnost inzerátu ovlivňuje především výběr média, způsob propojení s jinými reklamními prostředky destinace, frekvence opakování, celkový design, srozumitelnost komunikačního sdělení apod. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 14

15 Zasílání pravidelných zpráv médiím, tiskové zprávy Zasílání zpráv médiím probíhá především podle plánu akcí např. zahájení provozu skibusů nebo cyklobusů v začínající zimní /letní sezóně, vydání nových propagačních materiálů, organizování různých aktivit apod. Pravidelným zasíláním zpráv, komunikací s jednotlivými médií, s ČTK apod., dochází tímto k dlouhodobému vytváření vazeb a komunikačních kanálů mezi médii resp. jednotlivými novináři, publicisty píšících o destinaci a sdružením koordinující CR v destinaci. Při přípravě zprávy pro tisk (tiskové zprávy) je třeba klást důraz především na první odstavec, který by měl dát odpověď na otázky: Co? Kde? Proč? Kdo? Kdy? Tisková zpráva musí obsahovat kontakt na oznamovatele jména, telefonní čísla, . V záhlaví by měl být krátký a výstižný název. Jasný a jednoznačný slovosled, text bez nadsázek, max. 1 strana A4 Tisková zpráva může být pro podtržení textu doplněna fotografií (-fiemi) s popisem, v dostatečně vysoké kvalitě a měla by vždy zachycovat lidi při akci a vyznít spontánně. Většina propagačních nástrojů může mít i virtuální tj. elektronickou podobou ať již ve formě webových prezentací, DVD nosičů, MMS tapet na mobilní telefony, informačních kiosků apod. Noviny vydávané sdružením cestovního ruchu jsou obvykle nevýdělečná periodika vydávaná za účelem vytvoření nebo udržení kontaktů s místními obyvateli, návštěvníky a veřejností. Noviny pro vnitřní použití se vydávají v zájmu zabezpečení komunikace se zaměstnanci a obyvateli destinace. Obvykle mají novinový formát, aby byly podobné novinám, na které jsou čtenáři zvyklí. Zpravidla je lehké je reprodukovat a také relativně málo nákladné. Při rozhodování, zda noviny vydávat, musí sdružení přijmout rozhodnutí ohledně distribuce, ceny či případných reklam zařízení cestovního ruchu apod. Hlavním cílem novin pro vnější použití magazínu destinace je vytvořit kontakt se skupinami nebo jednotlivci mimo destinaci za účelem zlepšení pověsti, podněcování různých typů spolupráce a zvýšení zisku. Jejich styl musí být jiný než styl novin pro vnitřní použití tj. musí být použit kvalitní tisk a papír, barevné fotografie. Obvykle mají formu magazínu a jejich distribuce probíhá poštou zdarma. 2.7 Audiovizuální propagace Audiovizuální propagace patří mezi nejúčinnější formy komunikace. Jedná se především o televizi, uzavřené televizní okruhy místní kabelové televize, kino a rozhlas. Specifickou formou audiovizuální propagace jsou potom propagační prezentace na CD, DVD případně dnes již však zastaralých VHS mediích Obecné rady a doporučení (FAQ) Při výběru a následném schvalování námětu, scénáře a následně hotového spotu se sdružení musí zaměřit na to: zda je ze spotu vidět a slyšet strategie destinace zda spot ukazuje charakter destinace a její atmosféru zda spot ukazuje nejhezčí části a detaily destinace Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 15

16 zda je spot jasný a lehce srozumitelný aby délka trvání byla cca 30 sekund aby byl vizuální vjem prioritní a nepřevažovala slova Zvuková propagace realizovaná především prostřednictvím rozhlasu postrádá vizuální stránku, a proto by měl být velký důraz kladen na jasnost a srozumitelnost textu. Výhodou rozhlasového spotu je jeho flexibilita a relativně nízké náklady například oproti televizi. Nevýhodou je, že může zprostředkovat pouze audio sdělení. 2.8 Webová prezentace destinace / e-marketing Internet patří k nejrychleji se rozvíjejícím komunikačním nástrojům dneška a přináší zásadní změny do klasické komunikace mezi destinací, jejími návštěvníky, obchodními partnery, veřejností apod. Webové prezentace prostřednictvím jednotlivých internetových stránek (www) umožňuje zveřejnit na internetu informace o destinaci, dává možnost objednat pobyty nebo služby a prostřednictvím elektronické pošty ( u) umožňuje rychlou a efektivní zpětnou vazbu a výměnu informaci mezi destinací a trhem. Webové prezentace tvoří nedílnou součást marketingu destinace. Na internetu se prezentují destinace, informační kanceláře CR, samostatné hotely, hotelové řetězce působící v destinaci apod. Potenciální návštěvník může navštívit vybranou webovou stránku, vyplnit formulář a získat informace, případně si rezervovat pobyt v příslušné destinaci. Prezentace na internetu přináší výhody pro obě strany tj. subjekty nabízející své služby CR na jedné straně a potenciální, poptávající klient na straně druhé, je však důležité, aby potenciální návštěvník dostal informace okamžitě a v požadované jazykové mutaci. Výhody prezentace na internetu: dostupnost 365 dnů v roce nízké náklady (především ve srovnání s tiskovými propagačními materiály) možnost barevné prezentace s využitím 3D technologií možnost přenosu audio a video záznamu interaktivnost prostředí možnost segmentace návštěvníků uživatelské profily možnost sledování a vyhodnocování návštěvnosti webových stránek (využitelnost i při přípravě tiskových propagačních materiálů) možnost získání zpětné vazby od návštěvníků webových stránek možnost obsáhnout jinak nedosažitelné trhy Sdružení může možnosti, které internet nabízí, využít ve všech oblastech marketingu, především potom: Poskytování informací Podporu prodeje Zasílání direct mailů Komunikaci s návštěvníky Public relations Publicitu Komunikaci s dodavateli resp.s regionálními partnery Pro interní účely (výzkum návštěvnosti, cílových skupin; školení zaměstnanců; organizaci diskusních fór s odborníky; komunikaci se zaměstnanci apod.) Webové stránky destinace musí být atraktivní, aktuální a musí mít zajímavý obsah, aby přilákaly návštěvníky. Využívání možností počítačové grafiky, 3D zobrazovacích počítačových technologií, přenosu zvuku i obrazu umožňuje destinaci začlenit do své webové prezentace videosekvence. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 16

17 Při tvorbě webových stránek destinace by si sdružení mělo zodpovědět následují otázky:? - Za jakým účelem chce sdružení destinaci prezentovat na internetu? - Budou stránky destinace vypadat jako elektronická brožura, nebo budou sloužit ke komunikaci se stávajícími i potenciálními návštěvníky, regionálními partnery ad.? - Bude sdružení prostřednictvím webových stránek poskytovat informace o destinaci, prodávat nebo umožňovat rezervaci? - Chce sdružení získat nové trhy a zvýšit prodej? - Proč by měl chtít někdo navštívit webové stránky právě této destinace? - Co zajímavého o destinaci je možné na webových stránkách prezentovat? - Jak návštěvník stránky nalezne? - Proč se bude chtít návštěvník na webové stránky destinace znovu vrátit? motivační faktory? - Proč by měl chtít na stránkách destinace inzerovat subjekt své služby? Tvorba webových stránek se musí stát integrální součástí marketingového plánu destinace a ve většině případů by měla být ponechána odborníkům na design a programovou strukturu stránek. Obsah webových stránek je velmi důležitý a jeho obnovování je značně náročné i proto, že uživatelé internetu nemají rádi statické stránky. Na druhou stranu obsah webových stránek úzce souvisí resp. je často limitován technickými možnostmi internetového připojení uživatele. Je vhodné tedy odlišit image část stránek (fotografie, spoty atd.) a informační část (např. kalendář akcí). Webová stránka určená veřejnosti tj. všem potenciálním turistům a návštěvníkům destinace by měla obsahovat: Základní informace o destinaci, kontaktní adresu informační kanceláře cestovního ruchu, telefonní a faxová čísla, interaktivní ovou adresu Informace o ubytovacích, hostinských a doplňkových službách s fotografiemi či videosekvencemi Noviny nebo magazín destinace v digitální podobě Aktuální informace i plánovaných akcích Přehled článků o destinaci v tisku Informace o oceněních, kterých se destinaci a firmám resp. regionálním partnerům spojených s cestovním ruchem a jejich zaměstnanců v destinaci dostalo Soutěžní otázky Zajímavé příběhy z dění v destinaci Aktuální ceník různých služeb Objednávkový formulář na ubytovací služby Reklamní bannery regionálních partnerů Obecné rady a doporučení (FAQ) Dle současných trendů v oblasti webových stránek jsou doporučovány tzv. uživatelské profily, kdy se uživatel webových stránek rychle a snadno dostává k relevantním informacím dle zvoleného uživatelského profilu. Zásadní chybou, je když sdružení webové stránky destinace pravidelně neaktualizuje, což ve svém důsledku může vést až k postupnému vytváření negativního obrazu, image o dané destinaci. Webové stránky destinace musí být vybaveny plnohodnotnými jazykovými mutacemi a dále jsou doporučovány interaktivní (on-line) prolinky na nejvýznamnější turistické atraktivity a subjekty cestovního ruchu včetně přímého prolinku na TIC a prolinku na internetové stránky jakožto oficiálního boardu turistického regionu Severní Morava a Slezsko. Je vhodné, když jsou na internetových stránkách destinace vedle základních informací o možnostech a nabídce jednotlivých služeb CR v destinaci, prezentovány taktéž konkrétní turistické produkty a produktové balíčky CR, případně je uveden interaktivní on-line odkaz na kde je v rámci turistické oblasti Beskydy a Valašsko prezentována komplexní nabídka produktů a produktových balíčků za tuto oblast. Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 17

18 2.9 Výstavy a veletrhy a workshopy Obecným předmětem veletrhů a výstav je široká škála událostí připravených tak,aby se na nich sešli ti, kteří si přejí diskutovat a věcech společného zájmu a budovat tak vzájemně dobré vztahy. Před samotnou účastí na veletrhu či výstavě si sdružení cestovního ruchu resp. všechny subjekty, jenž se chtějí na výstavě/veletrhu prezentovat musí zjistit jejich skutečný obsah (některé výstavy/veletrhy CR jsou zaměřeny pouze pro touroperátory např. MADI, sekce Go v rámci veletrhu Regiontour a Go v Brně je výhradně zaměřena na touroperátory a CA, naopak sekce Regionotur je zaměřena na prezentaci domácích regionů a turistických oblastí,podobně i menší regionální výstavy jsou často zaměřeny výhradně na koncové spotřebitele např. výstava Dovolená a Regin v Ostravě, regionální výstavy CR v Olomouci či Hradci Králové. Významné je také zjištění proporciálního složení návštěvníků tj. jejich segmentace. Jelikož finanční prostředky na zajištění výstavní / veletržní expozice představují vždy nemalé finanční prostředky mělo by si sdružení odpovědět především následující otázky:? - potřebuje se destinace prezentovat na domácím/zahraničním veletrhu / výstavě? - v případě, že ano tak na kterých? (viz. přehled) - které cílové destinace a cílové skupiny/segmenty předpokládá sdružení v rámci účasti na veletrhu oslovit? - čím se na výstavě/veletrhu bude destinace prezentovat? - má sdružení dostatečné zásoby propagačních/prezentačních materiálů v potřebných jazykových mutacích? - má dostatečné množství a kvalifikovaného personálu pro zajištění výstavní expozice? - má sdružení za destinaci zpracovány a v praxi ověřené konkrétní turistické produkty a produktové balíčky, jenž bude chtít prezentovat na veletrhu? - v případě konkrétního zájmu klienta o produktový balíček, bude sdružení schopno na místě zprostředkovat (prostřednictvím místní CK) prodej? - bude sdružení na veletrhu prezentovat nabídku destinace samostatně, nebo se bude aktivně podílet/účastnit s regionálními partnery, nebo jen využije např. prospektový servis partnerů (CzT, DMMS atd.)? - bude sdružení využívat společné expozice zlínského případně moravskoslezského kraje, případně expozice na zahraničních výstavách a veletrzích podporovaných agenturu CzechTourism? Domácí veletrhy CR RegionTour 2006, leden 2006 Euroregiontour Jablonec n. Nisou, březen 2006 Infotour a cykloturistika Hradec Králové, cca 20. března 2006 Mobil Salon České Budějovice, dubna 2006 MADI, listopadu 2005 Dovolená a region Ostrava, dubna 2006 Zahraniční veletrhy s podporou CzT hrazená výstavní plocha Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 CBR Mnichov, února 2006 ITB Berlín, března MITT Moskva, března 2006 TT Varšava 2006, září 2006 Otdych Moskva, září 2006 WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 TUC Lipsko, listopadu 2005, 2006 Glob Katovice, duben 2006 Slovakiatour Bratislava, leden 2006 Vybrané zahraniční veletrhy podporované CzT a s účastí DMMS o.p.s. Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 MITT Moskva, března 2006 WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 18

19 Obecné rady a doporučení (FAQ) Jestliže se tedy sdružení rozhodne k účasti na veletrhu/ výstavě/ workshopu, je při plánování je tak třeba mít na zřeteli: Cíle veletrhu/ výstavy/ workshopu Program veletrhu/ výstavy/ workshopu Plán výstaviště Časový harmonogram včetně časového horizontu dalších, domácích / zahraničních výstav a veletrhů Postavení stánku Kalkulaci nákladů Reklamní kampaň veletrhu/ výstavy/ workshopu Práce se sdělovacími prostředky Komunikaci se zainteresovanými regionálním partnery Logistiku Průběh veletrhu/ výstavy/ workshopu Personál na stánku,expozici Kontrolu úspěšnosti bezprostřední hodnocení návštěvníky veletrhu Práce po ukončení veletrhu likvidace, demontáž expozice Vyhodnocení účasti- zpětná vazba Oslovení potenciálních návštěvníků, kteří se na expozici zastavili, kontaktování a rozvoj spolupráce s nově kontrahovanými partnery Sdružení by mělo konzultovat návrh výstavní/veletržní expozice s architektem tak, aby byl v souladu s design-manuálem a aby koncepce účasti na výstavě/veletrhu včetně realizace expozice byla v souladu se strategií public relations a posilovala pozitivní image destinace. V případě účasti na mezinárodním veletrhu/výstavě/workshopu je třeba zabezpečit dostatek materiálů v cizích jazykových mutacích. Účastí na výstavě/veletrhu sdružení sleduje posílení kladných vztahů destinace s veřejností, budování dobrého jména, pověsti public relations. Veletrh/výstava poskytuje příležitosti setkávat se stávajícími návštěvníky a kontaktovat nové, přijímat objednávky, prezentovat nové produkty CR a produktové balíčky, produktové řady, sledovat rozšíření trhu, zlepšit pozice na trhu apod. Dalším cíle může být dosažení nového cílového trhu, zvýšení stupně známosti /popularity destinace na trhu, sledování aktivit konkurence, získání všeobecných informací o trhu, prosazení nových marketingových strategií, prosazení nového obrazu destinace-nové asociační produkty, péče o kontakty apod. Sdružení by mělo svou účast na výstavě/veletrhu/workshopu oznámit médiím a to buď zasláním ziskové zprávy, nebo svoláním tiskové konference ať již v destinaci před samotnou konferencí či v místě samotné výstavy/veletrhu většinou v tiskové místnosti - press room výstaviště Famtripy, presstripy Stále významnějším marketingovým nástrojem se v poslední době stávají tzv. famtripy a presstripy, kdy sdružení pozve v případě famtripů cestovní kanceláře a touroperátory, v případě presstripů potom novináře na návštěvu destinace, připraví jim prohlídku a upozorní je zajímavosti destinace. Famtripy a stejně tak i presstripy jsou považovány za jeden z nejefektivnějších způsobů jak destinaci představit CK, touroperátorům/ novinářům. Článek o destinaci napsaný profesionálním novinářem po absolvovaném presstripu, publikovaný v renomovaném médiu přináší destinaci daleko větší efekt, než tištěná reklama. Podobně pro cestovní kancelář, touroperátora jenž má možnost otestovat na místě kvalitu jednotlivých poskytovaných služeb, případně kvalitu nabízených produktových balíčku Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 19

20 v destinaci má femtrip nezaměnitelný přínos. Navíc famtrip poskytuje možnost přímé, vzájemné komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty tj. CK, touroperátory na jedné straně a místními podnikatelskými na straně druhé. Cílem famtripu i presstripu je poskytnout zúčastěným CK, touroperátorům/ novinářům bezprostřední zkušenost z pobytu, umožnit jim vytvořit si určité mínění o destinaci a eventuálně oslovit nabídkou destinace vybraný segment. Podobně jako u zasílání pravidelných tiskových zpráv jednotlivým médiím, plní i presstripy významnou úlohu při vytváření dobrého pracovního vztahu s novináři. Společnost Destinační management Moravsko-Slezský o.p.s. úspěšně realizovala v uplynulých dvou letech ve spolupráci s vládní agenturou Czech Tourism několik famtripů a presstripů v rámci celého turistického regionu Severní Morava a Slezsko. V rámci famtripů a presstripů jenž byly realizovány na území turistické oblasti Beskydy a Valašsko se zapojilo významné množství regionálních podnikatelských subjektů Obecné rady a doporučení (FAQ) Využít průběžných nabídek DMMS o.p.s. / CzT pro zapojení se do organizačního zajištění famtripů a presstripů. Nabídka femtripu resp. to co chce famtrip/presstrip účastníkům v průběhu pobytu představit musí být konkrétní, ideální je prezentovat resp. prakticky si vyzkoušet přímo jednotlivé produktové balíčky. Program famtripů a presstripů musí být vždy připraven do nejmenších detailů, včetně časového harmonogramu, programové náplně famtripu/presstripu. Účastníkům famtripů/presstripů je vhodné před příjezdem resp. bezprostředně po příjezdu do destinace poskytnout podkladové informační, propagační materiály včetně programu famtripu. Zapojení a místních podnikatelských subjektů do famtripů a presstripů je klíčové, včetně jejich finanční participace např. ve formě bezplatného poskytnutí ubytování a stravy pro účastníky famtripu /presstripu tj.zástupce CK/novináře. Pro zvýšení efektu se doporučuje zpracovat po proběhlém famtripu/presstripu tiskovou zprávu, včetně uvedení výstupů a poznatků z famtripu/presstripu na webové stránky Turistické informační centrum (TIC) Pro definování standardů služeb poskytovaných v turistické destinaci jednotlivými Turistickými Informačními Centry (TIC), bylo využito materiálu s názvem ABECEDA turistického informačního centra zpracovaného a vydaného Asociací turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) v říjnu A.T.I.C. ČR je cechovní organizací Informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR. TIC sdružená v asociaci zaručují ve vztahu k turistům a návštěvníkům určitý standard a kvalitu poskytovaných služeb, využívají systému jednotného značení se standardizovanými rozměry jednotlivých označovacích prvků. TIC sdružená v A.T.I.C. navíc v rámci svého členství využívají servis služeb poskytovaný asociací Definice turistického informačního centra (TIC) Turistické informační centrum či středisko (dále jen TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem Funkce informačního centra V rámci svého poslání plní následující funkce: 1. TIC shromažďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti (dále jen databanka). Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj.informace o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a dalších akcích Destinační management Moravsko-Slezský, o. p. s. 20

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více