ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006"

Transkript

1 R063 ze dne nabylo právní moci dne 7. prosince změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne z vlastního podnětu podle ustanovení 57 odst. 1 ve spojení s 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2003 Sb., o přezkoumání úkonů zadavatele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, zast. ředitelkou Ing. Jiřinou Musílkovou a prokuristou Ing. Jiřím Zahradníkem, učiněných při uzavření dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6, a dodatků: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s. r. o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou, které uzavřel ke smlouvám ze dne na tzv. Centrální nákup léčiv, rozhodl takto: I. zadavatel - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - porušil ustanovení 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. tím, že při uzavření dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6, a dodatků: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s. r. o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou, které uzavřel ke smlouvám ze dne , nepostupoval způsobem uvedeným v 3 cit. zákona. II. Za toto závažné porušení zákona se Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ukládá pokuta ve výši ,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol

2 Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) jako orgán příslušný podle 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen zákon ), obdržel dne podnět od Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, jehož obsahem byla žádost o prošetření a posouzení dodržení zákona při dlouhodobém nákupu léčiv - tzv. Centrální nákup léčiv (dále jen centrální nákup léčiv ), který zadavatel Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, zast. v době uzavření smluv ze dne a jejich dodatků ředitelkou Ing. Jiřinou Musílkovou a prokuristou Ing. Jiřím Zahradníkem (při uzavření smluv ze dne bylo sídlem zadavatele Karlovo nám č. 8, Praha 2), realizovala prostřednictvím: PharmDr. Zbyňka Čalkovského, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6 (dále jen PharmDr. Zbyněk Čalkovský ) a M- PHARM s.r.o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou (dále jen M-PHARM s.r.o. ). Na základě uvedeného podnětu si orgán dohledu vyžádal od zadavatele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen zadavatel nebo VZP ČR ) dopisem ze dne vyjádření a veškerou dokumentaci včetně uzavřených smluv k centrálnímu nákupu léčiv. Zadavatel orgánu dohledu předložil vyjádření k šetřené veřejné zakázce dne , ve kterém uvedl, že z dikce 1 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, vyplývá, že se tento zákon nevztahoval na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že stát přenesl výkon veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé zdravotní pojišťovny zřízené zvláštním zákonem, došlo k podřazení finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, pod pojem veřejné finanční prostředky. Z důvodu vyjmutí veškeré úhrady poskytnuté zdravotní péče z veřejných finančních prostředků z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné na výběr smluvního partnera pro centrální nákup léčiv, prováděný z veřejných finančních prostředků, vyhlašovat veřejnou zakázku v intencích zákona. Při posuzování předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda zadavatel neměl postupovat při zadávání veřejné zakázky a uzavření předmětných smluv vč. uzavřených dodatků podle 3 zákona, tzn. zadat veřejnou zakázku na dodavatele a distributora léků obchodní veřejnou soutěží. Pro toto možné porušení zákona zahájil orgán dohledu dne správní řízení z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona ve spojení s 60a zákona. Dne pod č.j.: SŘ-579/06 obdržel orgán dohledu od zadavatele k zahájenému správnímu řízení vyjádření, ve kterém uvedl, že v počáteční fázi realizace centrálního nákupu léčiv vymezené finanční prostředky přiděloval přímo jednotlivým zdravotnickým zařízením, ale bylo velmi obtížně kontrolovatelné nakládání s těmito finančními prostředky. V důsledku kontrolních zjištění určitých nesrovnalostí v konkrétních zdravotnických zařízeních byla v roce 1993 přijata metodika se záměrem přímého zajišťování speciálních finančně náročných léčiv, a to prostřednictvím zdravotnických zařízení lékárenské péče, která tato léčiva objednávala na základě objednávek zadavatele (vystavovaných dle požadavků zdravotnických zařízení) u zúčastněných distributorů léčiv, resp. farmaceutických firem. Již v roce 1993 bylo 2

3 provedeno vnitřní výběrové řízení (před účinností zákona č. 199/1994 Sb.), zaměřené na získání takového smluvního partnera, tj. zdravotnického zařízení lékárenské péče, které by při zajišťování centrálního nákupu léčiv, přistoupilo na co nejnižší obchodní přirážku marži. V roce 1995 a následně v roce 1998, resp. roce 1999 byly uzavřeny s vybranými zdravotnickými zařízeními lékárenské péče smlouvy o sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce při realizaci tzv. centrálního nákupu léčiv. Při rozšíření sortimentu centrálně nakupovaných léčiv bylo v roce 1998 provedeno další výběrové řízení, jehož podmínky byly zveřejněny v č. 12/1998 Časopisu českých lékárníků. Zdravotnická zařízení lékárenské péče, a to jak soukromá tak nemocniční, však neprojevila o případné uzavření předmětné smlouvy zájem pravděpodobně z důvodu stanovené nízké obchodní přirážky. Vlastní distribuci speciálních léčiv nakoupených prostřednictvím centrálního nákupu léčiv realizoval na jednotlivá zdravotnická zařízení vždy přímo distributor léčiv či farmaceutická firma, mající distribuční oprávnění - schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech. VZP ČR nakoupená léčiva pro své pojištěnce hradila. Měla však tímto způsobem zajištěnu maximální možnou kontrolu vynaložených veřejných finančních prostředků, neboť evidence vydaných léčiv byla vedena na rodná čísla konkrétních pojištěnců VZP ČR. Zadavatel postupoval adekvátně 1 odst. 2 písm. e) zákona, který vyňal z působnosti citovaného zákona závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky. V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že stát přenesl výkon veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé zdravotní pojišťovny zřízené zvláštním zákonem (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR), resp. na základě zvláštního zákona (zaměstnanecké pojišťovny), došlo k podřazení finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, pod pojem veřejné finanční prostředky. Veškerá úhrada poskytnuté zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění - z veřejných finančních prostředků tak i centrální nákup léčiv byla z režimu ust. 1 odst. 2, písm. e) zákona č. 199/1994 Sb. vyjmuta. Této skutečnosti odpovídá dle názoru zadavatele i přímý odkaz 4c) uvedený zákonodárcem u předmětného zákonného ustanovení, který mimo jiné dává do souvislosti s tímto ustanovením zmíněné závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky, s poskytováním zdravotní péče dle zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a tudíž i s její úhradou, kterou z veřejného zdravotního pojištění provádí právě VZP ČR, resp. další zdravotní pojišťovny. Dopisem ze dne orgán dohledu opakovaně vyzval zadavatele z důvodu provedení zjištění skutečného stavu věci o předložení veškerých uzavřených smluv s vyčíslením celkového peněžitého závazku a s doložením proplacených faktur, který vznikl zadavateli při plnění uzavřených smluv na nákup léčiv počínaje dnem , tj. ode dne účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vč. konkrétního zdůvodnění postupu podle 1 odst. 2 písm. e) cit. zákona. Dne obdržel orgán dohledu pod č.j.: SŘ-692/PÚ-2056/06 doplňující vysvětlení zadavatele ve kterém uvádí, že pojem centrální nákup léčiv byl převzat z terminologie ministerstva zdravotnictví z důvodu zjednodušení komunikace prostřednictvím v minulosti zavedeného odborného pojmu. Uvedený pojem je zavádějící, neboť se zde o žádný nákup nejedná. Zdravotní pojišťovny léky ani jiné zdravotnické prostředky ani výkony nenakupují, ale jen zajišťují úhradu zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům. Dále se zadavatel odvolává na zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, že tento zákon ukládal subjektům vzájemnou kontraktační povinnost tzn., že jak poskytovatelé zdravotní péče, tak zdravotní pojišťovny měli povinnost uzavřít 3

4 smlouvu s oprávněným partnerem, který je o to požádal a již v tomto období byly uzavřeny smlouvy s lékárenskými zařízeními, která měla za povinnost poskytovat všechny léky. Smlouvy s uvedenými lékárenskými zařízeními byly později rozšířeny o nevýhradní spolupráci při hromadném poskytování vybraných mimořádně nákladných léků pojištěncům, kterým léky byly předepsány a poskytnuty příslušným zdravotnickým zařízením. Pokud by kterákoliv jiná lékárna obdržela za podmínek stanovených platnými předpisy doklad recept, žádanku, objednávku apod. opravňující ji poskytnou konkrétní léčivý přípravek, vydala by jej a VZP ČR by lékárně uhradila. Jednalo se tedy jen o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků z celého sortimentu, který lékárna byla oprávněna distribuovat. VZP ČR vydává peněžní prostředky, avšak tyto nejsou vynakládány za přímé protiplnění druhé smluvní strany. Léky, které jsou předmětem úhrad, poskytují pojištěncům lékárny prostřednictvím zdravotnických zařízení, a to na základě jejich konkrétních požadavků nasčítaných prostřednictvím VZP ČR. Odkaz 4c) uvedený u citovaného ustanovení uvádí souvislost s ustanovením 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, kterým je těmto zařízením uloženo postupovat podle zákonů o zdravotní péči zákona č. 550/1991 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. Rozsah poskytované zdravotní péče dle ustanovení 3 zákona č. 160/1992 Sb. zahrnuje i zdravotní péči lékárenskou. Zadavatel dovozuje, že lékárenská péče patří mezi závazky veřejné služby. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, m.j. upravuje postup při uzavírání smluv o poskytování zdravotní péče. Dle 17 odst. 2 se uzavírání těchto smluv řídí rámcovou smlouvu, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Před uzavíráním smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se konají výběrová řízení podle 46 a následujících zákona č. 48/1997 Sb., která jsou úplně jiného charakteru, než jak je chápe zákon o veřejných zakázkách. Hlavní rozdíl je v tom, že předmětem výběru zdravotnického zařízení není ani množství poskytované péče (léků), ani ceny za poskytnutou péči, ale druh a rozsah zdravotní péče a její potřebnost pro území, kde má být poskytována. Podle 58 zákona je účastníkem správního řízení zadavatel. Úřad přezkoumal podle 57 ve spojení s 60a a následujících zákona případ ve všech souvislostech, zejména podkladů dokumentace smluv, vyjádření předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel učiněnými úkony při zadání veřejné zakázky a při uzavření smluv na centrální nákup léčiv porušil zákon. Zadavatel uzavřel dne na centrální nákup léčiv v době účinnosti zákona - VZP ČR byla zadavatelem podle 2 písm. b) bod 5. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. - dvě smlouvy na dobu neurčitou a k této smlouvě dodatky a to: dodatek č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a dodatky: č. 4 ze dne a č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o. Podle 57 odst. 1 zákona řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do čtyř let ode dne, kdy došlo k porušení zákona. Zadavatel uzavřel na centrální nákup léčiv v období, ve kterém může orgán dohledu zahájit správní řízení z vlastního podnětu, ke smlouvám ze dne dodatek č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským. S M-PHARM s.r.o. uzavřel dodatek č. 4 ze dne a dodatek č. 5 ze dne

5 U smluv, na které navazují shora cit. dodatky, není obsažena celková cena léčiv, je zde m.j. stanoveno, že lékárny budou nakupovat a distribuovat léky vybraným zdravotnickým zařízení a to vše v rozsahu a bližším vymezení uvedeném v písemné objednávce vystavené VZP ČR vůči lékárně, jejíž nedílnou součástí bude i rozdělovník zdravotnických zařízení. Z tabulky přehledů centrálního nákupu léků dle dodavatelů vyplývá, že od dodatku č. 5 byla PharmDr. Zbyňku Čalkovskému za léčiva proplacena částka - počínaje fakturou ze dne do konce r ve výši ,53 Kč a M-PHARM s.r.o ,65 Kč od uzavření dodatku č. 4 ze dne a dodatku č. 5 ze dne (počínaje fakturou ze dne do dne ). Z fakturace nákladů vyplývá, že celkem bylo uhrazeno za sledované období u cit. dodatků ,18 Kč. Pojem veřejná zakázka a zadávací řízení Veřejnou zakázkou podle 2 písm. a) zákona se rozumí úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb. Podle 2 písm. b) bod 5 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. se zadavatelem rozumí i zdravotní pojišťovna. V oznámení o zahájení správního řízení ze dne a opakovaně ze dne orgán dohledu zadavatele vyzval, aby podal důkazy a vyjádřil své stanovisko, že při uzavření smluv na centrální nákup léčiv nemusel postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel ve vyjádření konstatoval, jak je již uvedeno výše, že zdravotní pojišťovny léky ani jiné zdravotnické prostředky ani výkony nenakupují, ale jen zajišťují úhradu zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům. Jednalo se tedy jen o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků z celého sortimentu, který lékárna byla oprávněna distribuovat. VZP ČR vydává peněžní prostředky, avšak tyto nejsou vynakládány za přímé protiplnění druhé smluvní strany. Léky, které jsou předmětem úhrad, poskytují pojištěncům lékárny prostřednictvím zdravotnických zařízení, a to na základě jejich konkrétních požadavků nasčítaných prostřednictvím VZP ČR. Z důvodu vyjmutí veškeré úhrady poskytnuté zdravotní péče z veřejných finančních prostředků z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné na výběr smluvního partnera pro centrální nákup léčiv, prováděný z veřejných finančních prostředků, vyhlašovat veřejnou zakázku v intencích zákona. VZP ČR byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, podle 2 odst. 3 tohoto zákona je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Podle 2 odst. 1 cit. zákona a v souladu s 40 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřízena za účelem provádění všeobecného zdravotního pojištění, pokud toto pojištění fyzických a právnických osob není zajištěno přes jiné zdravotní pojišťovny. Tzn., že jako právnická osoba zřízená zákonem plní a může pouze plnit úkoly v rozsahu, který jí ukládá nebo umožňuje příslušný zákon nebo právní předpis vydaný na základě zákona. Jedním z hlavních úkolů VZP ČR je zajištění financování hrazení poskytnuté zdravotní péče. 5

6 V 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že se na poskytování zdravotní péče v nestátních zařízeních, včetně povinnosti těchto zařízení, vztahují zákony o zdravotní péči a předpisy vydané k jejich provedení. Rozsah poskytované zdravotní péče je obsažen v 3 tohoto zákona, kromě jiného je zde jmenována i péče lékárenská. VZP ČR si vybrala jako zprostředkovatele k dodávce léčiv dva subjekty - dvě výše uvedené lékárny, u kterých je ve smlouvách uvedeno, že předmětem smlouvy je sjednání podmínek spolupráce při nákupu léků. U smlouvy ze dne uzavřené s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, se v čl. II. Předmět smlouvy v odst. 1 uvádí: Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce smluvních stran při nákupu léků organizovaném VZP ČR jako centrální nákup léčiv, jejich distribuce vybraným zdravotnickým zařízením pro pojištěnce VZP ČR a úhrada za dále stanovených podmínek. V článku III. Práva a povinnosti smluvních stran-fakturační podmínky v odst. 2 je uvedeno: Lékárna bude VZP ČR, u léků nakoupených a distribuovaných podle podmínek uvedených v této smlouvě, účtovat 2.1: - pořizovací cenu léků včetně DPH, obchodní přirážku za činnosti spojené s nákupem a distribucí léků ve výši 0,3 % (slovy tři desetiny procenta) z ceny bez DPH. Obdobné znění smlouvy obsahuje smlouva s M-PHARM s.r.o. pouze je zde uvedena obchodní přirážka ve výši 6,5 % z ceny bez DPH, která je v dodatcích smlouvy č. l a č. 2 změněna na 0,3 % z ceny bez DPH, s tím, že v dodatcích je uvedeno, že dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce při nákupu léků, jejich distribuce a podmínky úhrad. Centrální nákup léčiv probíhal následujícím způsobem: zdravotní pojišťovna ve spolupráci s odbornou lékařskou společností zajistila centrální dodávku určitých léčivých přípravků. Lékárna ji následně vyfakturovala zdravotní pojišťovně, jednalo se o souhrnnou fakturu, nikoliv vyúčtování lékařských předpisů. Zdravotní pojišťovna fakturu lékárně uhradila. Zdravotnická zařízení tato léčiva obdržela v podstatě zdarma a již je zdravotní pojišťovně neúčtovala, pouze je používala při poskytování zdravotní péče. Z uvedeného vyplývá, že ze strany zadavatele se jednalo o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků. Nejednalo o obvyklý, běžný způsob nákupu léčiv, který by podléhal zákonu o zadávání veřejných zakázek. Lékárny v daném případě plnily pouze roli prostředníka při nákupu a distribuci léčiv, jejichž úkolem bylo zajistit - zprostředkovat nákup léčiv. Na základě sjednaných podmínek ve smlouvě a na základě zadavatelem předaných jim seznamů léčiv, lékárny léky nakoupily a distribuovaly. Pokud by kterákoliv jiná lékárna obdržela za podmínek stanovených platnými předpisy doklad-recept, žádanku, objednávku apod., opravňující ji poskytnout konkrétní léčivý přípravek vydala by jej a VZP ČR následně uhradila. Samotný nákup těchto léčiv nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, je pouze úhradou zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. K námitce zadavatele, že se jednalo o výjimku podle ustanovení 1 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy závazky veřejné služby, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky, lze uvést, že podle tohoto ustanovení zákona, se tento zákon nevztahuje na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Cit. ustanovení zákona odkazuje na poznámku pod čarou 4c), která uvádí 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 6

7 dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., 47 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., 10 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Podle těchto ustanovení se závazkem veřejné služby nebo obdobným závazkem rozumí: v dopravě dopravní obslužnost, nebo dojde-li k živelné pohromě nebo jiné mimořádné události k ohrožení hospodářského nebo veřejného života v obci, pak může obecní rada uložit povinnost a poskytnout osobní a věcnou pomoc, přičemž právnické osobě náleží náhrada vynaložených nákladů. Obdobně může při živelných pohromách, haváriích a mimořádných okolnostech postupovat předseda okresního úřadu. Ustanovení 5 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních odkazuje na zdravotní péči, která se má podílet na zajištění potřených zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby, včetně lékařské služby první pomoci, zdravotní péči při hromadných otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření v souvislosti s protiepidemickými opatření. Služba spojená s distribucí léčiv není závazkem veřejné služby. Orgán dohledu dospěl ve věci centrálního nákupu léčiv na základě skutečností výše uvedených k závěru, že pouze služby týkající se zprostředkování nákupu léčiv a jejich distribuce jsou veřejnou zakázkou a zadavatel měl výběr subjektů, se kterými uzavřel exkluzivní smlouvy na tuto službu, zadat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Povinnost postupovat při výběru subjektu na službu - nákup léčiv - podle zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývala zadavateli z ustanovení 2 písm. b) bodu 5. zákona - novelou zákona č. 28/2000 Sb., s účinností ode dne Tzn., že při uzavření smluv ze dne a dodatků dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a dodatků: č. 4 ze dne a č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o., byla VZP ČR zadavatelem a měla uzavřít tyto smlouvy a k nim shora cit. dodatky, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel uzavřenými smlouvami ze dne a tím i uzavřeným dodatkem č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a uzavřenými dodatky: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o. porušil výše cit. ustanovení 3 zákona. Při běžném nákupu léčiv - realizovaném obvyklým způsobem - je však VZP ČR zadavatelem ve smyslu ustanovení 2 písm. b) bod 5. zákona a měla povinnost postupovat při zadání veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel závažně porušil 3 zákona tím, že při uzavření smluv na dobu neurčitou ze dne a tím i dodatků č. 3 a č. 4 k těmto smlouvám s oběma shora uvedenými lékárnami nepostupoval podle zmiňovaných ustanovení zákona. Podle 67 odst. 2 zákona u smluv uzavíraných na dobu neurčitou je rozhodující výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, která vznikne zadavateli za čtyři roky trvání smlouvy. Smlouvy byly uzavřeny v rozporu se zákonem a tím i dodatky k těmto smlouvám jsou uzavřeny v rozporu se zákonem. Uložení sankce 7

8 Podle 62 odst. 1 zákona zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit do jednoho roku, ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona po novele, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu - žádosti Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání shora uvedené zakázky. Podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona se vztahuje na dodatky: č. 4 a ze dne a č. 5 ze dne uzavřené ke smlouvě ze dne s M-PHARM s.r.o. Náklady spojené s uzavřením dodatků č. 4 a č. 5 s M-PHARM s.r.o. u nákupu léčiv fakturovaných po , tak jak je uvedeno výše, činí ,65 Kč. V tomto celkovém nákladu je zahrnuty i služba, kterou lékárna zadavateli poskytla ve výši 0,3 % z ceny léčiv bez DPH. Závažnost porušení zákona přitom spočívá ve skutečnosti, že zadavatel nezadal výběr subjektu na službu na centrální nákup léčiv způsobem uvedeným v 3 cit. zákona. Postup, kdy zadavatelé zvolí způsob zadání veřejné zakázky bez použití zákona, považuje orgán dohledu za nejzávažnější porušení zákona, neboť tím v rozporu se zákonem omezují soutěžní prostředí, které je jedním ze základních předpokladů hospodárného vynakládání veřejných prostředků. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka již byla realizována, nelze podle ustanovení 59, resp. 60 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uložit zadavateli za zjištěná závažná porušení zákona opatření k nápravě. Výše peněžitého závazku, kdy služba byla zadána v rozporu se zákonem činí ,65 Kč; 1 % z této částky činí ,82 Kč. Po zvážení všech okolností případu však orgán dohledu rozhodl o uložení pokuty ve výši ,- Kč. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky při výběru subjektu na službu nepostupoval vůbec podle zákona, což je obecně jedním z nejzávažnějších porušení zákona, neboť je zcela vyloučena soutěž o zakázku. Svým postupem tak zadavatel znemožnil dalším potenciálním zájemcům, aby se předmětného výběrového řízení zúčastnili a mohli tak případně nabídnout zadavateli výhodnější podmínky než jím vybrané zdravotnické zařízení - lékárny. Orgánu dohledu je také známa situace související s finanční situací zadavatele a rovněž přihlédl ke skutečnosti, že při svém jednání byl zadavatel veden tím, aby dosáhl co nejnižší obchodní přirážky marže při nákupu léků, a proto volil nízkou výši sankce. Tedy dodržení principu jisté proporcionality, tak jak jej při své úvaze použil např. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozsudku č.j. orgán A 5/2002. Podle 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 437/2004 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 8

9 orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstek předsedy ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Rozhodnutí obdrží: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, Praha 3 9

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S120/2006/SL-VP/2006/550-Ná V Praze dne

ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S120/2006/SL-VP/2006/550-Ná V Praze dne R064 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.:

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném 24. 11. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008

Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Č. j. S055/2008/VZ-11767/2008/530/Kr V Brně dne 27. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/01-152 zahájeném dne 18. 6. 2001 a ve správním řízení vedeném

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2002 podaném statutárním městem Brno Městská část Brno-Bystrc, zast. starostou Ing. Svatoplukem Benešem, se sídlem nám.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 *UOHSX003F3WV* UOHSX003F3WV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 *UOHSX002VZFP* UOHSX002VZFP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S154/2010/VZ-11410/2010/530/EDo V Brně dne: 10.12.2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný

Více

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001

Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Č. j.: 2R 41/01 Hr V Brně dne 7. prosince 2001 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 12.9.2001 statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, zast. Josefem Kameníčkem, se sídlem Dominikánská

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.7.2008. Č.j. S122/2008/VZ-11577/2008/510/če V Brně dne 16. června 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 5.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 *UOHSX007OK2L* UOHSX007OK2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0706/2015/VZ-34072/2015/521/ZKu Brno 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007

Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Č. j. S159/2007/VZ-13474/2007/540-MČ V Brně dne 23. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006

Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006 Č. j. S064/2006/SZ-06075/2006/540-Šm V Brně dne 25.dubna 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.3.2006 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 *UOHSX003VBGR* UOHSX003VBGR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S274/2011/VZ-17615/2011/520/JHl V Brně dne: 23. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007

Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Č. j.s109/2007/vz-08134/2007/540/šm V Brně dne 12. června 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0076VVX* UOHSX0076VVX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2015/VZ-19595/2015/521/KMz Brno 24. července 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 1. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 2. 2005 z vlastního podnětu podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 *UOHSX003IAC7* UOHSX003IAC7 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R2/2011/VZ-5073/2011/310/JSl V Brně dne: 3. května 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 4. 1. 2011

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DEKR* UOHSX008DEKR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0268/2016/VZ-17643/2016/523/MKv Brno: 25. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001

Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Č. j.: 2R 26/01 Hr V Brně 18. září 2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3.7.2001 podaném obcí Skřípov, zast. starostou Janem Honem, se sídlem obecního úřadu ve Skřípově, 747 45 Skřípov, proti rozhodnutí

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009. Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.1.2009 Č. j.: R172/2008/02-25891/2008/310-AS V Brně dne 22. prosince 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 22. 9. 2008 zadavatelem VOP 026 Šternberk, s. p.,

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.3.2002 podaném Statutárním městem Olomouc, zast. primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,

Více

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 *UOHSX004SPR4* UOHSX004SPR4 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R101/2012/VZ-18588/2013/310/PSe Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu pro ochranu

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28. 1. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007X2GW* UOHSX007X2GW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0895/2015/VZ-43942/2015/513/IHl Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č. j. VZ/S 3/04-153/1089/04-Gar V Brně 12. března 2004

Č. j. VZ/S 3/04-153/1089/04-Gar V Brně 12. března 2004 Č. j. V Brně 12. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.1.2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2002 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002

Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Č.j.: 3R 54/01-Ku V Brně dne 31.1.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 28.11.2001 podaném státní organizací České dráhy, Divize obchodně provozní, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008ENKN* UOHSX008ENKN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0299/2016/VZ-18927/2016/541/JCh Brno: 3. května 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005R7CL* UOHSX005R7CL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S43/2014/VZ-7641/2014/524/ZKu Brno 9. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007FT5O* UOHSX007FT5O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0499/2015/VZ-26987/2015/522/PKř Brno: 7.9.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 *UOHSX005W54A* UOHSX005W54A USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S241/2010/VZ-6414/2014/511/KČe Brno 1. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j.: R047,050/2007/02-11371/2007/310 -Hr V Brně dne 15. června 2007

Č. j.: R047,050/2007/02-11371/2007/310 -Hr V Brně dne 15. června 2007 Č. j.: R047,050/2007/02-11371/2007/310 -Hr V Brně dne 15. června 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 5.2.2007 statutárním městem Ostravou, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 *UOHSX004SCIW* UOHSX004SCIW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s690/2012/vz-728/2013/511/mfl Brno 11. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více