ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006"

Transkript

1 R063 ze dne nabylo právní moci dne 7. prosince změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne z vlastního podnětu podle ustanovení 57 odst. 1 ve spojení s 60a zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2003 Sb., o přezkoumání úkonů zadavatele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, zast. ředitelkou Ing. Jiřinou Musílkovou a prokuristou Ing. Jiřím Zahradníkem, učiněných při uzavření dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6, a dodatků: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s. r. o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou, které uzavřel ke smlouvám ze dne na tzv. Centrální nákup léčiv, rozhodl takto: I. zadavatel - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - porušil ustanovení 3 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb. zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. tím, že při uzavření dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6, a dodatků: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s. r. o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou, které uzavřel ke smlouvám ze dne , nepostupoval způsobem uvedeným v 3 cit. zákona. II. Za toto závažné porušení zákona se Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ukládá pokuta ve výši ,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol

2 Odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) jako orgán příslušný podle 51 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen zákon ), obdržel dne podnět od Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, jehož obsahem byla žádost o prošetření a posouzení dodržení zákona při dlouhodobém nákupu léčiv - tzv. Centrální nákup léčiv (dále jen centrální nákup léčiv ), který zadavatel Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3, zast. v době uzavření smluv ze dne a jejich dodatků ředitelkou Ing. Jiřinou Musílkovou a prokuristou Ing. Jiřím Zahradníkem (při uzavření smluv ze dne bylo sídlem zadavatele Karlovo nám č. 8, Praha 2), realizovala prostřednictvím: PharmDr. Zbyňka Čalkovského, IČ , s místem podnikání Bělohorská 54, Praha 6 (dále jen PharmDr. Zbyněk Čalkovský ) a M- PHARM s.r.o., IČ , se sídlem Pekařská 5, Brno, zast. Mgr. Ilonou Mravcovou (dále jen M-PHARM s.r.o. ). Na základě uvedeného podnětu si orgán dohledu vyžádal od zadavatele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen zadavatel nebo VZP ČR ) dopisem ze dne vyjádření a veškerou dokumentaci včetně uzavřených smluv k centrálnímu nákupu léčiv. Zadavatel orgánu dohledu předložil vyjádření k šetřené veřejné zakázce dne , ve kterém uvedl, že z dikce 1 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, vyplývá, že se tento zákon nevztahoval na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že stát přenesl výkon veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé zdravotní pojišťovny zřízené zvláštním zákonem, došlo k podřazení finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, pod pojem veřejné finanční prostředky. Z důvodu vyjmutí veškeré úhrady poskytnuté zdravotní péče z veřejných finančních prostředků z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné na výběr smluvního partnera pro centrální nákup léčiv, prováděný z veřejných finančních prostředků, vyhlašovat veřejnou zakázku v intencích zákona. Při posuzování předložené dokumentace získal orgán dohledu pochybnosti o tom, zda zadavatel neměl postupovat při zadávání veřejné zakázky a uzavření předmětných smluv vč. uzavřených dodatků podle 3 zákona, tzn. zadat veřejnou zakázku na dodavatele a distributora léků obchodní veřejnou soutěží. Pro toto možné porušení zákona zahájil orgán dohledu dne správní řízení z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona ve spojení s 60a zákona. Dne pod č.j.: SŘ-579/06 obdržel orgán dohledu od zadavatele k zahájenému správnímu řízení vyjádření, ve kterém uvedl, že v počáteční fázi realizace centrálního nákupu léčiv vymezené finanční prostředky přiděloval přímo jednotlivým zdravotnickým zařízením, ale bylo velmi obtížně kontrolovatelné nakládání s těmito finančními prostředky. V důsledku kontrolních zjištění určitých nesrovnalostí v konkrétních zdravotnických zařízeních byla v roce 1993 přijata metodika se záměrem přímého zajišťování speciálních finančně náročných léčiv, a to prostřednictvím zdravotnických zařízení lékárenské péče, která tato léčiva objednávala na základě objednávek zadavatele (vystavovaných dle požadavků zdravotnických zařízení) u zúčastněných distributorů léčiv, resp. farmaceutických firem. Již v roce 1993 bylo 2

3 provedeno vnitřní výběrové řízení (před účinností zákona č. 199/1994 Sb.), zaměřené na získání takového smluvního partnera, tj. zdravotnického zařízení lékárenské péče, které by při zajišťování centrálního nákupu léčiv, přistoupilo na co nejnižší obchodní přirážku marži. V roce 1995 a následně v roce 1998, resp. roce 1999 byly uzavřeny s vybranými zdravotnickými zařízeními lékárenské péče smlouvy o sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce při realizaci tzv. centrálního nákupu léčiv. Při rozšíření sortimentu centrálně nakupovaných léčiv bylo v roce 1998 provedeno další výběrové řízení, jehož podmínky byly zveřejněny v č. 12/1998 Časopisu českých lékárníků. Zdravotnická zařízení lékárenské péče, a to jak soukromá tak nemocniční, však neprojevila o případné uzavření předmětné smlouvy zájem pravděpodobně z důvodu stanovené nízké obchodní přirážky. Vlastní distribuci speciálních léčiv nakoupených prostřednictvím centrálního nákupu léčiv realizoval na jednotlivá zdravotnická zařízení vždy přímo distributor léčiv či farmaceutická firma, mající distribuční oprávnění - schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech. VZP ČR nakoupená léčiva pro své pojištěnce hradila. Měla však tímto způsobem zajištěnu maximální možnou kontrolu vynaložených veřejných finančních prostředků, neboť evidence vydaných léčiv byla vedena na rodná čísla konkrétních pojištěnců VZP ČR. Zadavatel postupoval adekvátně 1 odst. 2 písm. e) zákona, který vyňal z působnosti citovaného zákona závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky. V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že vzhledem k tomu, že stát přenesl výkon veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé zdravotní pojišťovny zřízené zvláštním zákonem (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR), resp. na základě zvláštního zákona (zaměstnanecké pojišťovny), došlo k podřazení finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, pod pojem veřejné finanční prostředky. Veškerá úhrada poskytnuté zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění - z veřejných finančních prostředků tak i centrální nákup léčiv byla z režimu ust. 1 odst. 2, písm. e) zákona č. 199/1994 Sb. vyjmuta. Této skutečnosti odpovídá dle názoru zadavatele i přímý odkaz 4c) uvedený zákonodárcem u předmětného zákonného ustanovení, který mimo jiné dává do souvislosti s tímto ustanovením zmíněné závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky, s poskytováním zdravotní péče dle zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a tudíž i s její úhradou, kterou z veřejného zdravotního pojištění provádí právě VZP ČR, resp. další zdravotní pojišťovny. Dopisem ze dne orgán dohledu opakovaně vyzval zadavatele z důvodu provedení zjištění skutečného stavu věci o předložení veškerých uzavřených smluv s vyčíslením celkového peněžitého závazku a s doložením proplacených faktur, který vznikl zadavateli při plnění uzavřených smluv na nákup léčiv počínaje dnem , tj. ode dne účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vč. konkrétního zdůvodnění postupu podle 1 odst. 2 písm. e) cit. zákona. Dne obdržel orgán dohledu pod č.j.: SŘ-692/PÚ-2056/06 doplňující vysvětlení zadavatele ve kterém uvádí, že pojem centrální nákup léčiv byl převzat z terminologie ministerstva zdravotnictví z důvodu zjednodušení komunikace prostřednictvím v minulosti zavedeného odborného pojmu. Uvedený pojem je zavádějící, neboť se zde o žádný nákup nejedná. Zdravotní pojišťovny léky ani jiné zdravotnické prostředky ani výkony nenakupují, ale jen zajišťují úhradu zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům. Dále se zadavatel odvolává na zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, že tento zákon ukládal subjektům vzájemnou kontraktační povinnost tzn., že jak poskytovatelé zdravotní péče, tak zdravotní pojišťovny měli povinnost uzavřít 3

4 smlouvu s oprávněným partnerem, který je o to požádal a již v tomto období byly uzavřeny smlouvy s lékárenskými zařízeními, která měla za povinnost poskytovat všechny léky. Smlouvy s uvedenými lékárenskými zařízeními byly později rozšířeny o nevýhradní spolupráci při hromadném poskytování vybraných mimořádně nákladných léků pojištěncům, kterým léky byly předepsány a poskytnuty příslušným zdravotnickým zařízením. Pokud by kterákoliv jiná lékárna obdržela za podmínek stanovených platnými předpisy doklad recept, žádanku, objednávku apod. opravňující ji poskytnou konkrétní léčivý přípravek, vydala by jej a VZP ČR by lékárně uhradila. Jednalo se tedy jen o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků z celého sortimentu, který lékárna byla oprávněna distribuovat. VZP ČR vydává peněžní prostředky, avšak tyto nejsou vynakládány za přímé protiplnění druhé smluvní strany. Léky, které jsou předmětem úhrad, poskytují pojištěncům lékárny prostřednictvím zdravotnických zařízení, a to na základě jejich konkrétních požadavků nasčítaných prostřednictvím VZP ČR. Odkaz 4c) uvedený u citovaného ustanovení uvádí souvislost s ustanovením 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, kterým je těmto zařízením uloženo postupovat podle zákonů o zdravotní péči zákona č. 550/1991 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. Rozsah poskytované zdravotní péče dle ustanovení 3 zákona č. 160/1992 Sb. zahrnuje i zdravotní péči lékárenskou. Zadavatel dovozuje, že lékárenská péče patří mezi závazky veřejné služby. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, m.j. upravuje postup při uzavírání smluv o poskytování zdravotní péče. Dle 17 odst. 2 se uzavírání těchto smluv řídí rámcovou smlouvu, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Před uzavíráním smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče se konají výběrová řízení podle 46 a následujících zákona č. 48/1997 Sb., která jsou úplně jiného charakteru, než jak je chápe zákon o veřejných zakázkách. Hlavní rozdíl je v tom, že předmětem výběru zdravotnického zařízení není ani množství poskytované péče (léků), ani ceny za poskytnutou péči, ale druh a rozsah zdravotní péče a její potřebnost pro území, kde má být poskytována. Podle 58 zákona je účastníkem správního řízení zadavatel. Úřad přezkoumal podle 57 ve spojení s 60a a následujících zákona případ ve všech souvislostech, zejména podkladů dokumentace smluv, vyjádření předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel učiněnými úkony při zadání veřejné zakázky a při uzavření smluv na centrální nákup léčiv porušil zákon. Zadavatel uzavřel dne na centrální nákup léčiv v době účinnosti zákona - VZP ČR byla zadavatelem podle 2 písm. b) bod 5. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. - dvě smlouvy na dobu neurčitou a k této smlouvě dodatky a to: dodatek č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a dodatky: č. 4 ze dne a č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o. Podle 57 odst. 1 zákona řízení z vlastního podnětu může orgán dohledu zahájit do čtyř let ode dne, kdy došlo k porušení zákona. Zadavatel uzavřel na centrální nákup léčiv v období, ve kterém může orgán dohledu zahájit správní řízení z vlastního podnětu, ke smlouvám ze dne dodatek č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským. S M-PHARM s.r.o. uzavřel dodatek č. 4 ze dne a dodatek č. 5 ze dne

5 U smluv, na které navazují shora cit. dodatky, není obsažena celková cena léčiv, je zde m.j. stanoveno, že lékárny budou nakupovat a distribuovat léky vybraným zdravotnickým zařízení a to vše v rozsahu a bližším vymezení uvedeném v písemné objednávce vystavené VZP ČR vůči lékárně, jejíž nedílnou součástí bude i rozdělovník zdravotnických zařízení. Z tabulky přehledů centrálního nákupu léků dle dodavatelů vyplývá, že od dodatku č. 5 byla PharmDr. Zbyňku Čalkovskému za léčiva proplacena částka - počínaje fakturou ze dne do konce r ve výši ,53 Kč a M-PHARM s.r.o ,65 Kč od uzavření dodatku č. 4 ze dne a dodatku č. 5 ze dne (počínaje fakturou ze dne do dne ). Z fakturace nákladů vyplývá, že celkem bylo uhrazeno za sledované období u cit. dodatků ,18 Kč. Pojem veřejná zakázka a zadávací řízení Veřejnou zakázkou podle 2 písm. a) zákona se rozumí úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb. Podle 2 písm. b) bod 5 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. se zadavatelem rozumí i zdravotní pojišťovna. V oznámení o zahájení správního řízení ze dne a opakovaně ze dne orgán dohledu zadavatele vyzval, aby podal důkazy a vyjádřil své stanovisko, že při uzavření smluv na centrální nákup léčiv nemusel postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel ve vyjádření konstatoval, jak je již uvedeno výše, že zdravotní pojišťovny léky ani jiné zdravotnické prostředky ani výkony nenakupují, ale jen zajišťují úhradu zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům. Jednalo se tedy jen o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků z celého sortimentu, který lékárna byla oprávněna distribuovat. VZP ČR vydává peněžní prostředky, avšak tyto nejsou vynakládány za přímé protiplnění druhé smluvní strany. Léky, které jsou předmětem úhrad, poskytují pojištěncům lékárny prostřednictvím zdravotnických zařízení, a to na základě jejich konkrétních požadavků nasčítaných prostřednictvím VZP ČR. Z důvodu vyjmutí veškeré úhrady poskytnuté zdravotní péče z veřejných finančních prostředků z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebylo nutné na výběr smluvního partnera pro centrální nákup léčiv, prováděný z veřejných finančních prostředků, vyhlašovat veřejnou zakázku v intencích zákona. VZP ČR byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, podle 2 odst. 3 tohoto zákona je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Podle 2 odst. 1 cit. zákona a v souladu s 40 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zřízena za účelem provádění všeobecného zdravotního pojištění, pokud toto pojištění fyzických a právnických osob není zajištěno přes jiné zdravotní pojišťovny. Tzn., že jako právnická osoba zřízená zákonem plní a může pouze plnit úkoly v rozsahu, který jí ukládá nebo umožňuje příslušný zákon nebo právní předpis vydaný na základě zákona. Jedním z hlavních úkolů VZP ČR je zajištění financování hrazení poskytnuté zdravotní péče. 5

6 V 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že se na poskytování zdravotní péče v nestátních zařízeních, včetně povinnosti těchto zařízení, vztahují zákony o zdravotní péči a předpisy vydané k jejich provedení. Rozsah poskytované zdravotní péče je obsažen v 3 tohoto zákona, kromě jiného je zde jmenována i péče lékárenská. VZP ČR si vybrala jako zprostředkovatele k dodávce léčiv dva subjekty - dvě výše uvedené lékárny, u kterých je ve smlouvách uvedeno, že předmětem smlouvy je sjednání podmínek spolupráce při nákupu léků. U smlouvy ze dne uzavřené s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským, se v čl. II. Předmět smlouvy v odst. 1 uvádí: Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce smluvních stran při nákupu léků organizovaném VZP ČR jako centrální nákup léčiv, jejich distribuce vybraným zdravotnickým zařízením pro pojištěnce VZP ČR a úhrada za dále stanovených podmínek. V článku III. Práva a povinnosti smluvních stran-fakturační podmínky v odst. 2 je uvedeno: Lékárna bude VZP ČR, u léků nakoupených a distribuovaných podle podmínek uvedených v této smlouvě, účtovat 2.1: - pořizovací cenu léků včetně DPH, obchodní přirážku za činnosti spojené s nákupem a distribucí léků ve výši 0,3 % (slovy tři desetiny procenta) z ceny bez DPH. Obdobné znění smlouvy obsahuje smlouva s M-PHARM s.r.o. pouze je zde uvedena obchodní přirážka ve výši 6,5 % z ceny bez DPH, která je v dodatcích smlouvy č. l a č. 2 změněna na 0,3 % z ceny bez DPH, s tím, že v dodatcích je uvedeno, že dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek vzájemné nevýhradní spolupráce při nákupu léků, jejich distribuce a podmínky úhrad. Centrální nákup léčiv probíhal následujícím způsobem: zdravotní pojišťovna ve spolupráci s odbornou lékařskou společností zajistila centrální dodávku určitých léčivých přípravků. Lékárna ji následně vyfakturovala zdravotní pojišťovně, jednalo se o souhrnnou fakturu, nikoliv vyúčtování lékařských předpisů. Zdravotní pojišťovna fakturu lékárně uhradila. Zdravotnická zařízení tato léčiva obdržela v podstatě zdarma a již je zdravotní pojišťovně neúčtovala, pouze je používala při poskytování zdravotní péče. Z uvedeného vyplývá, že ze strany zadavatele se jednalo o sjednání zvláštních podmínek pro úhradu některých léčivých přípravků. Nejednalo o obvyklý, běžný způsob nákupu léčiv, který by podléhal zákonu o zadávání veřejných zakázek. Lékárny v daném případě plnily pouze roli prostředníka při nákupu a distribuci léčiv, jejichž úkolem bylo zajistit - zprostředkovat nákup léčiv. Na základě sjednaných podmínek ve smlouvě a na základě zadavatelem předaných jim seznamů léčiv, lékárny léky nakoupily a distribuovaly. Pokud by kterákoliv jiná lékárna obdržela za podmínek stanovených platnými předpisy doklad-recept, žádanku, objednávku apod., opravňující ji poskytnout konkrétní léčivý přípravek vydala by jej a VZP ČR následně uhradila. Samotný nákup těchto léčiv nepodléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, je pouze úhradou zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. K námitce zadavatele, že se jednalo o výjimku podle ustanovení 1 odst. 2 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy závazky veřejné služby, na jejichž úhradě se podílely veřejné finanční prostředky, lze uvést, že podle tohoto ustanovení zákona, se tento zákon nevztahuje na závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky. Cit. ustanovení zákona odkazuje na poznámku pod čarou 4c), která uvádí 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 6

7 dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., 47 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, 5 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., 10 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Podle těchto ustanovení se závazkem veřejné služby nebo obdobným závazkem rozumí: v dopravě dopravní obslužnost, nebo dojde-li k živelné pohromě nebo jiné mimořádné události k ohrožení hospodářského nebo veřejného života v obci, pak může obecní rada uložit povinnost a poskytnout osobní a věcnou pomoc, přičemž právnické osobě náleží náhrada vynaložených nákladů. Obdobně může při živelných pohromách, haváriích a mimořádných okolnostech postupovat předseda okresního úřadu. Ustanovení 5 písm. e) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních odkazuje na zdravotní péči, která se má podílet na zajištění potřených zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby, včetně lékařské služby první pomoci, zdravotní péči při hromadných otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření v souvislosti s protiepidemickými opatření. Služba spojená s distribucí léčiv není závazkem veřejné služby. Orgán dohledu dospěl ve věci centrálního nákupu léčiv na základě skutečností výše uvedených k závěru, že pouze služby týkající se zprostředkování nákupu léčiv a jejich distribuce jsou veřejnou zakázkou a zadavatel měl výběr subjektů, se kterými uzavřel exkluzivní smlouvy na tuto službu, zadat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Povinnost postupovat při výběru subjektu na službu - nákup léčiv - podle zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývala zadavateli z ustanovení 2 písm. b) bodu 5. zákona - novelou zákona č. 28/2000 Sb., s účinností ode dne Tzn., že při uzavření smluv ze dne a dodatků dodatku č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a dodatků: č. 4 ze dne a č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o., byla VZP ČR zadavatelem a měla uzavřít tyto smlouvy a k nim shora cit. dodatky, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Orgán dohledu konstatuje, že zadavatel uzavřenými smlouvami ze dne a tím i uzavřeným dodatkem č. 3 ze dne s PharmDr. Zbyňkem Čalkovským a uzavřenými dodatky: č. 4 ze dne , č. 5 ze dne s M-PHARM s.r.o. porušil výše cit. ustanovení 3 zákona. Při běžném nákupu léčiv - realizovaném obvyklým způsobem - je však VZP ČR zadavatelem ve smyslu ustanovení 2 písm. b) bod 5. zákona a měla povinnost postupovat při zadání veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Po posouzení výše uvedených skutečností dospěl orgán dohledu k závěru, že zadavatel závažně porušil 3 zákona tím, že při uzavření smluv na dobu neurčitou ze dne a tím i dodatků č. 3 a č. 4 k těmto smlouvám s oběma shora uvedenými lékárnami nepostupoval podle zmiňovaných ustanovení zákona. Podle 67 odst. 2 zákona u smluv uzavíraných na dobu neurčitou je rozhodující výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, která vznikne zadavateli za čtyři roky trvání smlouvy. Smlouvy byly uzavřeny v rozporu se zákonem a tím i dodatky k těmto smlouvám jsou uzavřeny v rozporu se zákonem. Uložení sankce 7

8 Podle 62 odst. 1 zákona zjistí-li orgán dohledu, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona, může mu uložit pokutu do výše 1 % ceny zakázky. Pokutu lze uložit do jednoho roku, ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona po novele, a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. O porušení zákona se orgán dohledu dozvěděl na základě podnětu - žádosti Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání shora uvedené zakázky. Podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona se vztahuje na dodatky: č. 4 a ze dne a č. 5 ze dne uzavřené ke smlouvě ze dne s M-PHARM s.r.o. Náklady spojené s uzavřením dodatků č. 4 a č. 5 s M-PHARM s.r.o. u nákupu léčiv fakturovaných po , tak jak je uvedeno výše, činí ,65 Kč. V tomto celkovém nákladu je zahrnuty i služba, kterou lékárna zadavateli poskytla ve výši 0,3 % z ceny léčiv bez DPH. Závažnost porušení zákona přitom spočívá ve skutečnosti, že zadavatel nezadal výběr subjektu na službu na centrální nákup léčiv způsobem uvedeným v 3 cit. zákona. Postup, kdy zadavatelé zvolí způsob zadání veřejné zakázky bez použití zákona, považuje orgán dohledu za nejzávažnější porušení zákona, neboť tím v rozporu se zákonem omezují soutěžní prostředí, které je jedním ze základních předpokladů hospodárného vynakládání veřejných prostředků. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka již byla realizována, nelze podle ustanovení 59, resp. 60 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uložit zadavateli za zjištěná závažná porušení zákona opatření k nápravě. Výše peněžitého závazku, kdy služba byla zadána v rozporu se zákonem činí ,65 Kč; 1 % z této částky činí ,82 Kč. Po zvážení všech okolností případu však orgán dohledu rozhodl o uložení pokuty ve výši ,- Kč. Z hlediska přiměřenosti sankce vzal orgán dohledu v úvahu zejména tu skutečnost, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky při výběru subjektu na službu nepostupoval vůbec podle zákona, což je obecně jedním z nejzávažnějších porušení zákona, neboť je zcela vyloučena soutěž o zakázku. Svým postupem tak zadavatel znemožnil dalším potenciálním zájemcům, aby se předmětného výběrového řízení zúčastnili a mohli tak případně nabídnout zadavateli výhodnější podmínky než jím vybrané zdravotnické zařízení - lékárny. Orgánu dohledu je také známa situace související s finanční situací zadavatele a rovněž přihlédl ke skutečnosti, že při svém jednání byl zadavatel veden tím, aby dosáhl co nejnižší obchodní přirážky marže při nákupu léků, a proto volil nízkou výši sankce. Tedy dodržení principu jisté proporcionality, tak jak jej při své úvaze použil např. Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění svého rozsudku č.j. orgán A 5/2002. Podle 109 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 437/2004 Sb., se zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 8

9 orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím - sekce veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Mgr. Jindřiška Koblihová náměstek předsedy ÚOHS pověřený řízením sekce veřejných zakázek Rozhodnutí obdrží: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, Praha 3 9

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 5. 2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 28. ÚPLATA VE ŠKOLNÍM KLUBU Č.j.: 319/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 12. 03. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 03. 2013, ředitelka školy,

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 126/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 119 ze dne 26.02.2014 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci veřejné služby"/typ A/ č. 2013/00901/3 a schválení "Smlouvy

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka )

k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka ) k veřejné zakázce na dodávky REKONSTRUKCE PROSTOR PRO MATEŘSKOU ŠKOLU STŘEDOKLUKY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dále jen Zakázka ) Název: Obec Středokluky se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ: 00241695,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více