Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001"

Transkript

1 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/ zahájeném dne a ve správním řízení vedeném pod č.j. S 123/ zahájeném dne z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, ul. Klimkovická 55, Ostrava-Poruba, zast. starostou Petrem Jedličkou, ve správních řízeních zastoupené na základě plných mocí ze dne Petrem Hnízdou, bytem Ostrava- -Dubina, M. Fialy 2/245, PSČ , adresa pro doručování Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28 října 168, PSČ učiněných v průběhu zadávání veřejných zakázek: - regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra zadané podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. výzvou více zájemcům ze dne , - estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba zadané podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., výzvou více zájemcům rovněž ze dne , vydává toto rozhodnutí: Zadavatel statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba v průběhu zadávání veřejné zakázky regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra a veřejné zakázky estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba závažným způsobem porušil: 1. 3 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., tím, že nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž, 2. 2h odst. 1 posledně citovaného zákona tím, že

2 - neposkytl zájemcům o veřejnou zakázku veškeré potřebné údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídky, - po uchazečích požadoval, aby prověřovali správnost a úplnost zadávací dokumentace a aby případné nedostatky sami odstranili při sestavování nabídky, resp. nabídkové ceny, - po uchazečích požadoval čestné prohlášení o správnosti obsahu zadávací dokumentace. Za uvedená zjištěná závažná porušení výše cit. zákona o zadávání veřejných zakázek se zadavateli statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Poruba podle 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., ukládá pokuta ve výši ,-- Kč (dvě sta tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 1148, variabilní symbol Od ů vodn ě ní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) obdržel od Ing. Petra Ondrouška, Ostrava-Poruba, Průběžná 6165, PSČ (dále jen Ing. Ondroušek ), podání označené jako návrh na přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky, týkající se veřejných zakázek: - regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra, zadávané statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Poruba, ul. Klimkovická 55, Ostrava- -Poruba, zast. starostou Petrem Jedličkou (dále jen zadavatel ) podle 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen zákon ) výzvou více zájemcům ze dne , - estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba zadávané zadavatelem podle 49 odst. 1 zákona výzvou více zájemcům ze dne Z dokumentace o zadání předmětných veřejných zakázek (předloženo zadavatelem dne ) orgán dohledu zjistil, že výše uvedené podání Ing. Ondrouška není návrhem na přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu ve smyslu 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., neboť Ing. Ondroušek nebyl uchazečem o předmětné veřejné zakázky. Po prostudování dokumentace o zadání veřejné zakázky regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra v celém rozsahu orgán dohledu získal pochybnosti o správnosti rozhodnutí a dalších úkonů učiněných zadavatelem v průběhu zadávání uvedené veřejné zakázky a proto zahájil správní řízení č.j. S 122/ z úřední povinnosti. Účastníkem řízení je podle 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., zadavatel. 2

3 Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli dopisem S 122/ /2476/01-Po ze dne V uvedeném dopise orgán dohledu informoval účastníka řízení o skutečnostech, které do té doby zjistil, a zároveň mu poskytl možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout doplnění šetření ( 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb.). K oznámení o zahájení řízení č.j. S 122/ se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne Zároveň doručil orgánu dohledu listiny (do té doby orgánu dohledu nepředložené) tvořící součást dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky a plnou moc, ze které vyplývá, že ve správním řízení S 122/ je k jednání za zadavatele zmocněn Petr Hnízda, bytem Ostrava-Dubina, M. Fialy 2/245, PSČ , adresa pro doručování Ostrava- Mariánské Hory, ul. 28 října 168, PSČ Po prostudování dokumentace o zadání veřejné zakázky estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba v celém rozsahu orgán dohledu rovněž získal pochybnosti o správnosti rozhodnutí a dalších úkonů učiněných zadavatelem v průběhu zadávání uvedené veřejné zakázky, a proto zahájil správní řízení č.j. S 123/ z úřední povinnosti. Účastníkem řízení je podle 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., zadavatel. Zahájení správního řízení orgán dohledu oznámil zadavateli dopisem č.j. S 123/01-152/2503/01-Po ze dne V uvedeném dopise orgán dohledu informoval účastníka řízení o skutečnostech, které do té doby zjistil, a zároveň mu poskytl možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout doplnění šetření ( 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb.). K oznámení o zahájení řízení č.j. S 123/ se zadavatel vyjádřil dopisem ze dne Zároveň doručil orgánu dohledu listiny (do té doby orgánu dohledu nepředložené) tvořící součást dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky a plnou moc, ze které vyplývá, že ve správním řízení S 123/ je k jednání za zadavatele rovněž zmocněn Petr Hnízda, bytem Ostrava-Dubina, M. Fialy 2/245, PSČ , adresa pro doručování Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28 října 168, PSČ V souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti podle 3 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb. (správní řád), přistoupil orgán dohledu ke sloučení správních řízení č. j. S 122/ a S 123/ Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra, jakož i veřejné zakázky estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba, a vyjádření zadavatele orgán dohledu uvádí k případu následující rozhodné skutečnosti. Veřejná zakázka regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra. 3

4 Dopisy ze dne (dále jen výzva ) zadavatel vyzval podle 49 odst. 1 zákona jedenáct zájemců k předložení nabídky na veřejnou zakázku regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do do 10:30 hod. Výkonem zadavatelských činností zadavatel pověřil společnost JUSTITIA, s. r. o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28. října 1142/168, PSČ Zadavatel obdržel nabídky od tří uchazečů. Dva z nich zadavatel vyloučil z další účasti na veřejné zakázce pro nesplnění požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky, jelikož tito uchazeči nesložili požadovanou jistotu. Se třetím uchazečem Ing. Vladislavem Uličným, nar , bytem Krnov, Opavská 96, PSČ (dále jen Ing. Uličný ) zadavatel uzavřel dne smlouvu, ze které mu vznikl finanční závazek ,-- Kč bez DPH ( ,-- Kč s DPH). Předmět veřejné zakázky byl ve výzvě vymezen takto: zajištění regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra městského obvodu Poruba dle studie (září 2000) zpracované Ing. Petrem Ondrouškem a studie (XII/2000 zakázkové číslo VA/14/00) zpracované Ing. Alenou Vavříkovou. Podrobnější vymezení plnění veřejné zakázky je dále obsaženo v zadávací dokumentaci. Textová část zadávací dokumentace, kterou orgánu dohledu předložil zadavatel, obsahuje následující vymezení předmětu veřejné zakázky: zajištění regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra městského obvodu Poruba dle studie (září 2000) zpracované Ing. Petrem Ondrouškem a studie (XII/2000 zakázkové číslo VA/14/00) zpracované Ing. Alenou Vavříkovou. Uvedené studie jsou součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace byla rovněž tzv. kalkulace nákladů (která je slepým položkovým rozpočtem pozn. orgánu dohledu), kterou tvořily tyto položky 1. trávníky (komplexní regenerace trávníků), 2. keře (průkles listnatého soliterního keře, zmlazení listnatého keře, výsadba soliterního listnatého keře, výsadba půdopokryvných stálezel. dřevin, likvidace listnatého soliterního keře), 3. stromy (ošetření a průkles stromořadí, kácení, výsadba stromu listnatého alejového, výsadba stromu listnatého soliterního, výsadba stromu jehličnatého). Kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil ve výzvě takto: 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy, a to z pohledu zadavatele: a) délka záruční lhůty b) záruční podmínky c) reklamační podmínky d) způsob odstranění záručních vad e) odpovědnost za škodu f) smluvní pokuty g) výpovědní podmínky h) způsob zajištění splnění veřejné zakázky v případě nezpůsobilosti uchazeče pokračovat v plnění (např. prohlášení konkurzu, likvidace apod.) 2. Vyhodnocení čl. XII, odst. 4 textové části zadávací dokumentace 3. Celková výše nabídkové ceny za splnění předmětu veřejné zakázky 4. Způsob zajištění předmětu veřejné zakázky (vyhodnocení č. XII, odst. 8 a 10 soutěže). 4

5 Při posuzování informací, které zadavatel poskytl uchazečům a které se týkají nabídkové ceny, resp. způsobu její konstrukce, orgán dohledu zjistil, že ve výzvě (čl. IX) zadavatel stanovil, že uchazeč uvede nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky v absolutní částce a dle kalkulace ceny, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel dále požadoval, aby cena mj. zahrnovala náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci uvedeny nejsou a uchazeč jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Cena měla rovněž obsahovat i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zadavatel rovněž uvedl, že cena bude v předloženém návrhu smlouvy uvedena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. K době plnění veřejné zakázky však zadavatel v čl. VI. výzvy uvedl, že 1. Dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek vystavených zadavatelem. Nebude-li písemná objednávka vystavena, nemůže se uchazeč domáhat plnění ze smlouvy. 2. Práce na realizaci předmětu veřejné zakázky budou započaty nejpozději do 5 dní od vystavení písemné objednávky zadavatelem. 3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Z uvedeného je tedy zřejmé, že zadavatel v zadání veřejné zakázky nestanovil dobu ukončení díla, ačkoliv po uchazečích požadoval, aby při sestavení nabídkové ceny tuto skutečnost zohlednili, a aby v předloženém návrhu smlouvy uvedli cenu jako platnou až do doby ukončení platnosti smlouvy. V rozporu s požadavkem zadavatele, aby cena byla v předloženém návrhu uvedena jako nejvýše přípustná (čl. IX výzvy), je ustanovení čl. XI zadávací dokumentace, ve kterém zadavatel uvedl, že ke změně ceny může dojít v případech, když bude zadavatel požadovat změnu týkající se rozsahu, druhu či provedení díla (v čl. XI zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že požadavky na změny či vícepráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou. V případech, kdy byla dohodnuta cena za splnění předmětu veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřeně zvýšenou nebo sníženou cenu pokud se rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. O výsledné částky bude v souladu se zákonem zvýšena nebo snížená cena sjednaná ve smlouvě.). Zadavatel v zadání šetřené veřejné zakázky stanovil rovněž další požadavky na obsah návrhu smlouvy, který byli uchazeči povinni předložit v nabídkách. Podle Čl. XII bod 2. zadávací dokumentace návrh smlouvy musí plně akceptovat a obsahovat požadavky stanovené v podmínkách soutěže (zveřejněných v Obchodním věstníku a na centrální adrese) a v zadávací dokumentaci. V čl. XIV bod. 9 zadávací dokumentace je uvedeno, že pokud dojde k rozporům mezi podmínkami soutěže uveřejněnými v Obchodním věstníku, centrální adrese a zadávací dokumentaci, pak jsou rozhodující údaje uvedené v Obchodním věstníku a na centrální adrese. Dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky obsahuje objednávku k uveřejnění informace na stránkách Centrální adresy ze dne 20. dubna 2001, ve které je uvedeno datum pro zveřejnění

6 K výše uvedeným skutečnostem zadavatel ve svém vyjádření ze dne sdělil, že uvedené informace byly písařskou chybou způsobenou kopírováním, neboť zadání veřejné zakázky nebylo v Obchodním věstníku publikováno; uvedené informace jsou proto zmatečné a tudíž neplatné. Orgán dohledu k tomu uvádí, že nesprávné nejsou pouze odkazy na podmínky soutěže uveřejněné v Obchodním věstníku, nýbrž i na údaje uveřejněné na centrální adrese. Informace týkající se předmětné veřejné zakázky byly na centrální adrese zveřejněny dne , tedy až po uplynutí zadavatelem stanovené lhůty pro podání nabídek (konec lhůty dne v 10:30 hodin). Z toho vyplývá, že uchazeči nemohli při zpracování nabídek vycházet ani z informací uveřejněných na centrální adrese. Orgán dohledu dále zjistil, že k otázce zadávací dokumentace zadavatel ve výzvě uvedl (čl. IV bod 2.), že zájemce je povinen prověřit, zda zadávací dokumentace a další závazné podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály a konstrukce; v případě zjištěných vad je zájemce povinen zadavatele na ně ihned písemně upozornit. Shodné ustanovení je uvedeno rovněž v zadávací dokumentaci (čl. IV bod 2.). V čl. IX bod 4 výzvy zadavatel požadoval, aby uchazeč do ceny zahrnul další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci uvedeny nejsou a uchazeč jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Naproti tomu v čl. XII bod 13. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že předaná zadávací dokumentace a další závazné podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, že neobsahují nevhodná řešení, materiály a konstrukce. Výše uvedené požadavky zadavatele jsou však ve vzájemném rozporu, neboť zadavatel požaduje, aby uchazeč prověřil správnost zadávací dokumentace a při sestavení nabídkové ceny tyto nedostatky také sám odstranil, zároveň však žádá, aby uchazeči prohlásili, že zadávací dokumentace vady nemá. S ohledem na výše uvedené skutečnosti orgán dohledu dospěl k závěru, že výzva ani zadávací dokumentace veřejné zakázky regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra neobsahovaly veškeré potřebné informace nezbytné pro zpracování nabídek. Z podmínek zadání nebylo zřejmé, jakým způsobem mají uchazeči pracovat se zadávací dokumentací, které z uvedených informací mají používat a které nikoliv. Zadání rovněž neumožnilo sestavení nabídkové ceny. Podle ustanovení 2 písm. h) zákona se nabídkovou cenou rozumí cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce, tzn., že se jedná o cenu, za kterou bude veřejná zakázka splněna v celém rozsahu. V šetřeném případě zadavatel požadoval, aby nabídková cena byla platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a zahrnovala mj. i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Tuto dobu však zadavatel nijak neurčil. Naopak uvedl, dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek vystavených zadavatelem; nebude-li písemná objednávka vystavena, nemůže se uchazeč domáhat plnění ze smlouvy. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. 6

7 Cílem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajištění nejvyšší možné transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek a fair prostředí, což mj. znamená, že stanovení soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné (k tomu viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. 2A 4/2000). Zadání šetřené veřejné zakázky tento základní a zásadní požadavek nesplňovalo, neboť obsahovalo informace, které byly nejasné, případně si vzájemně odporovaly. V zadání šetřené veřejné zakázky zadavatel tedy neposkytl uchazečům informace, ze kterých by bylo zřejmé, jak má vypadat nabídka, aby vyhověla zadání. Podle ustanovení 2h odst. 1 zákona se zadávací dokumentací rozumí souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace musí mj. být i jednoznačné vymezení množství a druhu požadovaných prací, dodávek nebo služeb. Za úplnost a správnost údajů obsažených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel. Po posouzení výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažným způsobem porušil 2h odst. 1 zákona, když neposkytl zájemcům veškeré potřebné údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídky. Uvedené ustanovení zákona zadavatel závažně porušil také tím, že po uchazečích požadoval, aby prověřovali správnost a úplnost zadávací dokumentace a aby případné nedostatky sami odstranili při sestavování nabídky, resp. nabídkové ceny, a rovněž tím, že po uchazečích požadoval čestné prohlášení o správnosti zadávací dokumentace, ačkoliv za její správnost a úplnost odpovídá zadavatel. Veřejná zakázka estetizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba Z dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že zadavatel výkonem zadavatelských činností pověřil společnost JUSTITIA, s. r. o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28. října 1142/168, PSČ Dopisy ze dne zadavatel vyzval podle 49 odst. 1 zákona devět osob k předložení nabídky na veřejnou zakázku zajištění estatizace a humanizace městského obvodu Ostrava-Poruba, přičemž lhůta pro předložení nabídek byla stanovena do do 10:00 hodin. Zadavatel obdržel nabídky od tří uchazečů. Dva z nich zadavatel vyloučil z další účasti na veřejné zakázce pro nesplnění požadavků stanovených v zadání veřejné zakázky, jelikož tito uchazeči nesložili požadovanou jistotu. Se třetím uchazečem Ing. Vladislavem Uličným zadavatel uzavřel dne smlouvu, ze které mu vznikl finanční závazek ,-- Kč bez DPH ( ,-- Kč s DPH). Předmět veřejné zakázky byl ve výzvě vymezen takto: zajištění estetizace a humanizace Městského obvodu Poruba dle studie (září 2000) zpracované Ing. Petrem Ondruškem a studie (XII/2000 zakázkové číslo VA/14/00) zpracované Ing. Alenou Vavříkovou. Podrobnější vymezení plnění veřejné zakázky je dále obsaženo v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace (v jednom vyhotovení). Textová část zadávací dokumentace obsahuje následující vymezení předmětu veřejné zakázky: zajištění humanizace a estetizace městského obvodu Poruba dle studie (září 2000) zpracované Ing. Petrem Ondruškem a studie (XII/2000 zakázkové číslo VA/14/00) zpracované Ing. Alenou Vavříkovou. Podrobnější vymezení plnění veřejné zakázky je dále 7

8 obsaženo v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení realizační projektové dokumentace (v jednom vyhotovení). Uvedené studie jsou součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace je rovněž tzv. kalkulace nákladů (která je slepým položkovým rozpočtem pozn. orgánu dohledu), kterou tvoří tyto položky: 1. trávníky (komplexní regenerace trávníků), 2. keře (průkles listnatého soliterního keře, zmlazení listnatého keře, výsadba soliterního listnatého keře, výsadba půdopokryvných stálezel. dřevin, likvidace listnatého soliterního keře), 3. stromy (ošetření a průkles stromořadí, kácení, výsadba stromu listnatého alejového, výsadba stromu listnatého soliterního, výsadba stromu jehličnatého), 4. drobná architektura, mobiliář (lavička s opěradlem, lavička bez opěradla, odpadkový koš, koš na psí exkrementy, sušáky na prádlo, pergola), 5. prvky dětských hřišť (zřízení herní plochy, houpačka se skluzavkou, houpačka šestiboká, šplhací sestava, šplhací sestava šestiboká, lanová dráha). Kritéria pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil ve výzvě takto: 1. Výhodnost předloženého návrhu smlouvy, a to z pohledu zadavatele: a) délka záruční lhůty b) záruční podmínky c) reklamační podmínky d) způsob odstranění záručních vad e) odpovědnost za škodu f) smluvní pokuty g) výpovědní podmínky h) způsob zajištění splnění veřejné zakázky v případě nezpůsobilosti uchazeče pokračovat v plnění (např. prohlášení konkurzu, likvidace apod.) 2. Vyhodnocení čl. XII, odst. 4 textové části zadávací dokumentace 3. Celková výše nabídkové ceny za splnění předmětu veřejné zakázky 4. Způsob zajištění předmětu veřejné zakázky (vyhodnocení č. XII, odst. 8 a 10 textové části zadávací dokumentace). Při posuzování informací, které zadavatel poskytl uchazečům a které se týkají nabídkové ceny, resp. způsobu její konstrukce, orgán dohledu zjistil, že ve výzvě (čl. IX) zadavatel stanovil, že uchazeč uvede nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky v absolutní částce a dle kalkulace ceny, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel dále požadoval, aby cena mj. zahrnovala náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci uvedeny nejsou a uchazeč jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Cena měla rovněž obsahovat i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Zadavatel rovněž uvedl, že cena bude v předloženém návrhu smlouvy uvedena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. K době plnění veřejné zakázky však zadavatel v čl. VI. výzvy uvedl, že dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek vystavených zadavatelem. Nebude-li písemná objednávka vystavena, nemůže se uchazeč domáhat plnění ze smlouvy. Práce na realizaci předmětu veřejné zakázky budou započaty nejpozději do 5 dní od vystavení písemné objednávky zadavatelem. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Z uvedeného je tedy zřejmé, že zadavatel v zadání veřejné zakázky nestanovil dobu ukončení díla, ačkoliv po uchazečích požadoval, aby při sestavení nabídkové ceny tuto 8

9 skutečnost zohlednili, a aby v předloženém návrhu smlouvy uvedli cenu jako platnou až do doby ukončení platnosti smlouvy. V rozporu s požadavkem zadavatele, aby cena byla v předloženém návrhu uvedena jako nejvýše přípustná (čl. IX výzvy), je ustanovení čl. XI zadávací dokumentace, ve kterém zadavatel uvedl, že ke změně ceny může dojít v případech, když bude zadavatel požadovat změnu týkající se rozsahu, druhu či provedení díla (čl. XI zadávací dokumentace požadavky na změny či vícepráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou. V případech, kdy byla dohodnuta cena za splnění předmětu veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřeně zvýšenou nebo sníženou cenu pokud se rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. O výsledné částky bude v souladu se zákonem zvýšena nebo snížená cena sjednaná ve smlouvě.). Způsob řešení rozporu mezi textem výzvy a textem zadávací dokumentace zadavatel upravil v čl. XIV bod. 9 zadávací dokumentace, kde je uvedeno, že pokud dojde k rozporům mezi podmínkami soutěže uveřejněnými ve výzvě a zadávací dokumentaci, pak jsou rozhodující údaje uvedené ve výzvě. Orgán dohledu však zjistil, že nabídka uchazeče Ing. Uličného i uzavřená smlouva obsahují ustanovení umožňující změnu ceny v případech uvedených v čl. XI zadávací dokumentace. Z toho vyplývá, že ustanovení čl. XIV bod 9 zadávací dokumentace (upravující způsob řešení rozporu mezi textem výzvy a zadávací dokumentace) zadavatel v průběhu zadávacího procesu nepoužil. Zadavatel v zadání šetřené veřejné zakázky stanovil rovněž další požadavky na obsah návrhu smlouvy, který uchazeči zadavateli předloží. Podle Čl. XII bod 2. zadávací dokumentace návrh smlouvy musí plně akceptovat a obsahovat požadavky stanovené v podmínkách soutěže (zveřejněných v Obchodním věstníku a na centrální adrese) a v zadávací dokumentaci. Dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky obsahuje objednávku k uveřejnění informace na stránkách Centrální adresy ze dne 20. dubna 2001, ve které je uvedeno datum pro zveřejnění K těmto skutečnostem zadavatel ve svém vyjádření ze dne sdělil, že uvedené informace týkající se zveřejnění v Obchodním věstníku byly písařskou chybou způsobenou kopírováním, neboť zadání veřejné zakázky nebylo v Obchodním věstníku publikováno; uvedené informace jsou proto zmatečné a tudíž neplatné. Orgán dohledu k tomu uvádí, že nesprávné nejsou pouze odkazy na podmínky soutěže uveřejněné v Obchodním věstníku, nýbrž i na údaje uveřejněné na centrální adrese. Informace týkající se předmětné veřejné zakázky byly na centrální adrese zveřejněny dne , tedy až po uplynutí zadavatelem stanovené lhůty pro podání nabídek (konec lhůty dne v 10:00 hodin). Z toho vyplývá, že uchazeči nemohli při zpracování nabídek vycházet ani z informací uveřejněných na centrální adrese. Orgán dohledu dále zjistil, že k otázce zadávací dokumentace zadavatel ve výzvě uvedl (čl. IV bod 3.) že zájemce je povinen prověřit, zda zadávací dokumentace a další závazné podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály a konstrukce; v případě zjištěných vad je zájemce povinen zadavatele na ně ihned písemně upozornit. Shodné 9

10 ustanovení je uvedeno rovněž v zadávací dokumentaci (čl. IV bod 3.). V čl. IX bod 4 výzvy zadavatel požadoval, aby uchazeč do ceny zahrnul další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci uvedeny nejsou a uchazeč jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Naproti tomu v čl. XII bod 13. zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že předaná zadávací dokumentace a další závazné podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, že neobsahují nevhodná řešení, materiály a konstrukce. Požadavky zadavatele jsou však ve vzájemném rozporu, neboť zadavatel požaduje, aby uchazeč prověřil správnost zadávací dokumentace a při sestavení nabídkové ceny tyto nedostatky také sám odstranil, zároveň však žádá, aby uchazeči prohlásili, že zadávací dokumentace vady nemá. Orgán dohledu zjistil, že na výše uvedené požadavky zadavatele reagoval vybraný uchazeč Ing. Uličný tak, že v nabídce doložil čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami soutěže a před podáním nabídky si vyjasnil všechna sporná ustanovení, technické nejasnosti a respektuje podmínky a požadavky soutěže. Zároveň prohlásil, že zadávací dokumentace a podklady a pokyny zadavatele týkající se předmětu veřejné zakázky nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a konstrukce. S ohledem na výše uvedené skutečnosti orgán dohledu dospěl k závěru, že výzva ani zadávací dokumentace veřejné zakázky estetizace a humanizace městského obvodu Poruba neobsahovaly veškeré potřebné informace nezbytné pro zpracování nabídek. Z podmínek zadání nebylo zřejmé, jakým způsobem mají uchazeči pracovat se zadávací dokumentací, které z uvedených informací mají používat a které nikoliv, některé z uvedených informací byly zmatečné. Zadání rovněž neumožnilo sestavení nabídkové ceny. Podle ustanovení 2 písm. h) zákona se nabídkovou cenou rozumí cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce, tzn., že se jedná o cenu, za kterou bude veřejná zakázka splněna v celém rozsahu. V šetřeném případě zadavatel požadoval, aby nabídková cena byla platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a zahrnovala mj. i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Tuto dobu však zadavatel nijak neurčil. Naopak uvedl, že dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek vystavených zadavatelem; nebude-li písemná objednávka vystavena, nemůže se uchazeč domáhat plnění ze smlouvy. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Cílem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajištění nejvyšší možné transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek a fair prostředí, což mj. znamená, že stanovení soutěžních podmínek musí být jednoznačné a srozumitelné (k tomu viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci č. 2A 4/2000). Zadání šetřené veřejné zakázky tento základní a zásadní požadavek nesplňovalo, neboť obsahovalo informace, které byly nejasné, případně si vzájemně odporovaly. V zadání šetřené veřejné zakázky zadavatel tedy neposkytl uchazečům informace, ze kterých by bylo zřejmé, jak má vypadat nabídka, aby vyhověla zadání. Po posouzení výše uvedených skutečností orgán dohledu konstatuje, že zadavatel závažným způsobem porušil 2h odst. 1 zákona, když neposkytl zájemcům veškeré potřebné 10

11 údaje a informace nezbytné pro zpracování nabídky. Uvedené ustanovení zákona zadavatel závažně porušil také tím, že po uchazečích požadoval, aby prověřovali správnost a úplnost zadávací dokumentace a aby případné nedostatky sami odstranili při sestavování nabídky, resp. nabídkové ceny, a rovněž tím, že po uchazečích požadoval čestné prohlášení o správnosti zadávací dokumentace, ačkoliv za její správnost a úplnost odpovídá zadavatel. Plnění stejného nebo srovnatelného druhu V průběhu obou správních řízení (S 122/ a S 123/01-152) se orgán dohledu zbýval základní otázkou, zda zadavatel zvolil způsob zadání obou předmětných zakázek v souladu se zákonem. Podle ustanovení 3 odst. 1 zákona zadavatel vyhlašuje k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku obchodní veřejnou soutěž, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Z ustanovení 3 odst. 2 vyplývá, že územně samosprávný celek je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez DPH, jde-li o nemovitost, přesáhne 20 mil. Kč. Na základě výzvy více zájemcům podle 49 odst. 1 zákona může zadavatel uzavřít smlouvu, pokud výše budoucího peněžitého závazku nepřesáhne, jde-li o nemovitost, částku 20 mil. Kč. Způsob stanovení budoucího peněžitého závazku je upraven v 67 zákona. Z 67 odst. 1 zákona vyplývá, že při použití zákona je rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu; spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce. S ohledem na výše uvedená ustanovení zákona orgán dohledu zjišťoval, jaká byla celková výše peněžitého závazku bez daně s přidané hodnoty, který vnikl zadavateli ze zadání obou veřejných zakázek a zda se v těchto případech jednalo o veřejné zakázky, jejichž plnění je stejného či srovnatelného druhu. Orgán dohledu zjistil, že podkladem, který v šetřených veřejných zakázkách specifikoval předmět plnění, byla v obou případech studie zpracovaná Ing. Petrem Ondrouškem a studie (XII/2000 zakázkové číslo VA/14/00) zpracovaná Ing. Alenou Vavříkovou. Orgán dohledu rovněž zjistil, že další podklad pro zpracování nabídek specifikující předmět plnění kalkulace nákladů, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra, zahrnovala položky shodné s položkami uvedenými v kalkulací nákladů pro veřejnou zakázku estetizace a humanizace městského obvodu Poruba, a to: 1. trávníky (komplexní regenerace trávníků) 2. keře (průkles listnatého soliterního keře, zmlazení listnatého keře, výsadba soliterního listnatého keře, výsadba půdopokryvných stálezel. dřevin, likvidace listnatého soliterního keře), 3. stromy (ošetření a průkles stromořadí, kácení, výsadba stromu listnatého alejového, výsadba stromu listnatého soliterního, výsadba stromu jehličnatého). 11

12 Předmětem plnění veřejné zakázky estetizace a humanizace městského obvodu Poruba navíc byla drobná architektura, mobiliář (lavička s opěradlem, lavička bez opěradla, odpadkový koš, koš na psí exkrementy, sušáky na prádlo, pergola), prvky dětských hřišť (zřízení herní plochy, houpačka se skluzavkou, houpačka šestiboká, šplhací sestava, šplhací sestava šestiboká, lanová dráha) a zhotovení realizačního projektu. Z uvedených skutečností vyplývá, že předmět plnění obou veřejných zakázek byl vymezen shodně v částech týkajících se trávníků, keřů a stromů. Ze smlouvy o dílo, jejímž předmětem je regenerace zeleně, travnatých ploch a keřového patra, zadavateli vznikl finanční závazek ,-- Kč bez DPH ( ,--Kč s DPH). Ze smlouvy o dílo, jejímž předmětem je estetizace a humanizace městského obvodu Poruba vznikl zadavateli finanční závazek celkem ,-- Kč bez DPH ( ,--Kč s DPH). Orgán dohledu z přílohy smlouvy zjistil, že položky týkající se trávníků, keřů a stromů jsou oceněny celkem částkou ,-- Kč. Výše uvedené finanční závazky vznikly zadavateli v roce Po posouzení zjištěných skutečností orgán dohledu konstatuje, že při zadávání šetřených veřejných zakázek zadavatel porušil ustanovení 3 odst. 2 zákona, když nevyhlásil obchodní veřejnou soutěž, ačkoliv výše budoucího peněžitého závazku z veřejných zakázek spočívajících v plnění stejného druhu a vzniklých v jednom rozpočtovém roce přesáhla 20 mil. Kč. Dohled nad dodržováním zákona podle 52 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., spočívá mimo jiné i v přezkoumávání úkonů zadavatele a v kontrole postupů zadavatelů při zadávání veřejných zakázek, jakož i v ukládání sankcí. Uložení pokuty Podle ustanovení 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., může orgán dohledu uložit zadavateli pokutu, pokud zjistí, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona. Tato pokuta může být uložena až do 1 % ceny zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel již uzavřel smlouvy na plnění šetřených veřejných zakázek nelze dosáhnout nápravy např. uložením provedení nového výběru nejvhodnější nabídky či zrušením zadání veřejné zakázky. Orgán dohledu proto zvolil postup podle části čtvrté hlavy IV zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a přistoupil k uložení pokuty, neboť porušení zákona, kterých se zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky dopustil, jsou porušení závažná, která měla vliv na transparentnost zadávání předmětných veřejných zakázek. 12

13 Orgán dohledu zjistil, že cena obou veřejných zakázek, jak vyplývá z uzavřených smluv, činí celkem ,-- Kč ( ,-- Kč ,-- Kč). Z uvedené částky ,-- Kč činí jedno procento ,25 Kč. Při úvaze o výši pokuty orgán dohledu zohlednil, že zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný již více než šest let a bylo tedy povinností zadavatele se s jeho zněním náležitě seznámit. Zadavatel měl rovněž možnost při rozhodování o způsobu zadání veřejné zakázky čerpat z výkladových stanovisek orgánu dohledu obsažených ve správních rozhodnutích zveřejňovaných na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zveřejněná správní rozhodnutí obsahují rovněž názory Vrchního soudu v Olomouci, jehož právními stanovisky se orgán dohledu při svém rozhodování řídí. Možnost získat potřebné informace z již vydaných správních rozhodnutí orgánu dohledu nabývá na významu zejména při rozhodování zadavatele o zvolení správného způsobu zadání veřejné zakázky, a to především s ohledem na výši budoucího finančního závazku. Rozdělením veřejné zakázky na více částí dochází k obcházení smyslu a cíle zákona, kterým je ekonomické a efektivní vynakládání finančních prostředků zadavatele, což je možné pouze při vytvoření transparentního prostředí zajišťujícího dostatečnou konkurenci při výběru smluvního partnera. Předpokladem k vytvoření transparentního prostředí je mj. i přesné a jednoznačné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené důvody a zjištěná závažná porušení zákona, který se zadavatel dopustil při zadávání šetřených veřejných zakázek, rozhodl orgán dohledu o uložení pokuty zhruba v polovině možné sazby, a to ve výši ,-- Kč. Před uložením pokuty orgán dohledu rovněž dospěl k závěru, že je naplněna podmínka uvedená ve větě druhé 62 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., a to, že pokutu lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení tohoto zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení (k porušení zákona došlo při zadávání veřejných zakázek, jejichž zadávání bylo zahájeno odesláním výzvy více zájemcům ze dne ; podnět upozorňující na možné porušení zákona byl orgánu dohledu doručen dne ). Po provedeném řízení, ve kterém orgán dohledu zhodnotil veškeré předložené důkazy, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. Orgán dohledu pro úplnost dodává, že podle 70 zákona je smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu s tímto zákonem neplatná. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. 13

14 JUDr. Petr Hanák ředitel odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně Obdrží Petr Hnízda, ul. 28 října 168, Ostrava-Mariánské Hory Na vědomí: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, ul. Klimkovická 55, Ostrava-Poruba, zast. Petrem Jedličkou 14

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999

Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Č. j. S 211/99-150/3540/99-Po V Brně dne 14. prosince 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném 24. 11. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000

Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Č. j. S 22/2000-150/874/2000-Št V Brně dne 21. března 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.2.2000 podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003

Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Č. j. VZ/S68/03-151/3016/03-Hm V Brně dne 20. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 5.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002

Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Č. j.: VZ/S129/02-152/4134/02-Te V Brně dne 28. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.6.2002 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004

Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Č. j. VZ/S43/04-151/2477/04-IŠ V Brně dne 24. května 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 3. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999

Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Č. j.: S 147/99-150/2473/99-Št V Brně dne 15. září 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.9.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001

Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Č. j. S 190/01-153/4198/01-GS V Brně dne 23. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19. 9. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 536-R/03-VP/140/Ná V Praze dne 9. 7. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.5.2003

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999

Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Č. j. S 26/99-150/702/99-Po 2. 4. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002

Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Č. j. VZ/S95/02-153/3416/02-Dh V Brně dne 16. července 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 5. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 *uohsx003rngv* UOHSX003RNGV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S166/2011/VZ 14142/2011/520/EMa V Brně dne: 19. září 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 *UOHSX005Q4QL* UOHSX005Q4QL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S714/2013/VZ-1978/2014/531/OLu Brno 18. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002

Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Č.j.: S 238/01-151/1143/02-MO V Brně dne 6. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 24. 1. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004GLQD* UOHSX004GLQD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.10.2013 Č. j.: ÚOHS-S49/2012/VZ-15346/2012/512/ABr Brno 13. září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999

Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999 Č. j. S 176/99-150/3300/99-Po V Brně dne 23. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 10. 1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002

Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Č. j. S 211/02-151/6090/02-SP V Brně dne 20. prosince 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 *UOHSX003ZFUL* UOHSX003ZFUL ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S531/2011/VZ-271/2012/510/KČe V Brně dne 4. dubna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002

Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Č.j.: 3R 20/02-Ku V Brně dne 15.8.2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 17.6.2002 podaném statutárním městem Brno Městská část Brno-Bystrc, zast. starostou Ing. Svatoplukem Benešem, se sídlem nám.

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 *UOHSX002X386* UOHSX002X386 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S67/2010/VZ-12665/2010/540/DCh V Brně dne: 22. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003

Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Č. j. VZ/S98/03-151/3616/03-Ši V Brně dne 7. 8. 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7. 7. 2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2008. Č. j. S057/2008/VZ-05699/2008/520/Pr V Brně dne 7. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003

Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Č. j.: VZ/S30/03-151/1384/03-če V Brně dne 27. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 5.3.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 *UOHSX003F3WV* UOHSX003F3WV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S477/2010/VZ-2147/2011/510/KČe V Brně dne: 28. února 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000

Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Č. j.: S 110/2000-153/2980/2000-jl V Brně dne 1. září 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27. 6. 2000 podle 57 odst. I zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007

Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Č. j.: S080/2007-14022/2007/510-jl V Brně dne 30. července 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve správním řízení zahájeném dne

Více

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000

Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Č.j.: S 75/2000-150/1981/2000-če V Brně dne 26. června 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.5.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000

Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Č. j. S 118/2000-151/2700/2000-Jak V Brně dne 17. srpna 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26.6.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002

Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Č. j.: 2R 13/02 Hr V Brně 15. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.3.2002 podaném Statutárním městem Olomouc, zast. primátorem Ing. Martinem Tesaříkem, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068VL2* UOHSX0068VL2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S537,538/2014/VZ-20853/2014/532/MOn Brno 2. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008

Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM V Brně dne 2. října 2008 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R180/2008/02-1837/2009/310/ASc ze dne 12.2.2009. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 18.2.2009. Č.j. S197/2008/VZ-19347/2008/520/EM

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OHLH* UOHSX005OHLH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S621/2013/VZ-680/2014/531/MTo Brno 13. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002

Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Č. j. S 30/02-151/1211/02-Hm V Brně dne 8. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28. 1. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005DM19* UOHSX005DM19 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S509/2013/VZ-21874/2013/511/KČe Brno 11. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 *UOHSX004RWFS* UOHSX004RWFS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa Brno 15. února 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 8. 2012 podaném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: 2R 8/02 Hr V Brně dne 20. května 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 12.2.2002 podaném Státním památkovým ústavem v Brně,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 *UOHSX005JG95* UOHSX005JG95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S591/2013/VZ-7468/2014/532/RNi Brno 7. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 *UOHSX00596R7* UOHSX00596R7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 202/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Petra Mikeše

Více

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003

Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Č. j.: VZ/S 44/03-152/2005/03-Te V Brně dne 9. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11.4.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0062SOE* UOHSX0062SOE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S149/2014/VZ-13985/2014/524/MKd Brno 2. července 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003

Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Č. j. VZ/S72/03-151/2783/03-če V Brně dne 26. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.5.2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002

Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Č. j. VZ/S 122/02-152/4221/02-Der V Brně dne 30. srpna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 3.7.2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999

Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Č.j.: S 167/99-150/3337/99-jl V Brně dne 25. listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.1999 podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 *UOHSX004CH07* UOHSX004CH07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S393/2011/VZ-12342/2012/540/IMa V Brně dne 2. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 525-R/04-274/140/OŠ V Praze dne 11.6.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 12.5.2004

Více

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007

č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 č. j.: S390/2006-00980/2007/530-MČ V Brně dne 12. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006

Č.j.: S169/2006-13134/2006/510-MO V Brně dne 27. července 2006 V Brně dne 27. července 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005

Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Č.j. VZ/S18/05-153/1498/05-Va V Brně dne 29. března 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 11. 2. 2005 z vlastního podnětu podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007HKZJ* UOHSX007HKZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0547/2015/VZ-25169/2015/511/BMa Brno: 27. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 *UOHSX0087TTR* UOHSX0087TTR ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0121/2016/VZ-16260/2016/543/MPr Brno: 15. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007U801* UOHSX007U801 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0676/2015/VZ-43907/2015/513/EPi Brno: 11. 12. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 *UOHSX003HK86* UOHSX003HK86 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S69/2011/VZ-4446/2011/540/VKu V Brně dne 21. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009

Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Č. j.: S285/2008/VZ-22463/2008/510/chm V Brně dne 7. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004

Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Č.j.: VZ/S193/04-151/5742/04-MO V Brně dne 19. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999

Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Č.j.: S 15/99-150/376/99-če V Brně dne 23. února 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013 *UOHSX004TMVS* UOHSX004TMVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S177/2011/VZ-12932/2013/521/SWa Brno 10. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000

Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Č. j.: S 140/2000-152/3541/2000-Vs V Brně dne 20. října 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.8.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007

ROZHODNUTÍ. Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S264/2007-00338/2007/550-VŠ V Praze dne 26.11.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001

Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Č. j. S 219/01/-153/5038/01-GS V Brně dne 19. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 11. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007N7R0* UOHSX007N7R0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0687/2015/VZ-32326/2015/522/PKř Brno 7. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999

Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Č.j.: S 90/99-150/1730/99-če V Brně dne 19. července 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0078ETS* UOHSX0078ETS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R263/2014/VZ-27406/2015/322/DRu Brno 11. září 2015 V řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2014 doručeném Úřadu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 532-R/05-192/140/VŠ V Praze dne 25.7.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 2.6.2005 ve

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 *uohsx0037s6i* UOHSX0037S6I USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S187/2010/VZ-15236/2010/520/EMa V Brně dne: 25.1.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více