Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj"

Transkript

1 Program Strany zelených pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2008 Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj Moravskoslezský kraj je regionem, který má předpoklady k růstu ve všech oblastech života na vesnici, v menších i středních sídlech i ve velkých městech. Podle Strany zelených však musí být růst trvale udržitelný, jen tak lze zvyšovat kvalitu života. Zatím znamenal ekonomický růst v některých místech kraje (např. Hyundai Nošovice nebo Mittal Ostrava) mimo všech pozitiv i výrazná negativa spojená se zhoršeným životním prostředím a společenskými problémy. Nepříjemné a někdy i škodlivé dopady snah o ekonomický růst, který místy nezohledňuje nároky na zdravý život člověka i krajiny, budeme minimalizovat. Domníváme se, že rozvíjet podnikatelské prostředí a soukromé aktivity lze v nejvyšší možné míře, a zároveň je možné přitom respektovat zájmy životního prostředí a životních podmínek obyvatel. Jen tak může být náš kraj atraktivním místem pro život všech současných i budoucích obyvatel. Život na venkově může být plnohodnotnou a zdravou alternativou k životu ve městech. Na většině území kraje lze pro další trvale udržitelný rozvoj využívat kvalitního životního prostředí, tradičně silných mezilidských vztahů a možností všestranného sebeuplatnění obyvatel v práci i ve volném čase. Rozmanitá kultura, která zasluhuje podporu, je vždy osvěžující lidskou činností, stejně jako zájmová a rekreační sportovní činnost. Veškeré kulturní a sportovní volnočasové aktivity jsou také účinnou prevencí proti xenofobii a pomáhají k integraci menšin a cizinců. Strana zelených v nastupujícím volebním období sleduje hlavní cíl, kterým je Moravskoslezský kraj jako přitažlivé, pohostinné a prosperující místo k životu. Moravskoslezský kraj má potenciál být atraktivním místem pro zdravý život, práci i odpočinek. I. Demokracie a veřejná správa Zjednodušíme přístup občanů k veřejné správě. Při obsazování vedoucích míst ve státní správě, vykonávané v přenesené působnosti krajského úřadu, dáme vždy přednost odbornosti před politickou příslušností. Otevřeme jednání všech poradních orgánů laické i odborné veřejnosti, a to i s využitím internetových přenosů. Z připomínek obecních úřadů ke krajskému rozpočtu vyvodíme úpravu pravidel pro spravedlivější rozdělení financí v kraji. Z úrovně krajského úřadu lze výrazně ovlivňovat kvalitu života v kraji. Pomocí informačních kampaní přiblížíme krajskou státní správu i samosprávu občanům. Jen dobře informovaný občan může být zároveň odpovědným občanem. Oživíme spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi, zejména při koordinaci spolupráce s jednotlivými subjekty působícími v ochraně přírody a krajiny. V krajských zpravodajích vytvoříme spravedlivý prostor pro názory všech stran, včetně názorů opozice. V neposlední řadě ozeleníme chod krajského úřadu (viz např. II. Životní prostředí II./1 Krajina a ovzduší Dobře utvářená krajina je jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí. Cílem Strany zelených je zachování všech funkcí krajiny a její další trvale udržitelný rozvoj. Zachování a obnova krajinářsky cenných oblastí (chráněné krajinné oblasti, přírodní parky) a revitalizace znehodnocené zemědělské krajiny jsou jednou z priorit Strany zelených. V této souvislosti budeme podporovat krajinotvorné programy, ekologizaci pozemkových úprav, ale i udržitelné rekreační využití krajiny. Dohlédneme na důsledné dodržování zákonů na chráněných územích (CHKO a ZCHÚ) i jinde v krajině zejména v oblasti limitů hluku a pohybu motorových vozidel. V oblasti ochrany ovzduší budeme v následujícím volebním období žádat, aby se opatření zaměřená na snížení prašnosti stala prioritou jak v oblasti hutnictví (zejména provoz Mittal Steel Ostrava), tak i energetiky a dopravy. Dohlédneme na to, aby kraj zajistil kvalitní imisní monitoring a výrazně zpřísnil proces Integrovaného povolení činnosti podniků znečišťujících životní prostředí. 1

2 V oblasti ochrany klimatu podpoříme environmentální šetrné technologie, nízkoenergetické technologie, nanotechnologie, alternativní paliva a zdroje surovin. Podporujeme předávání opuštěných areálů továren, bývalých kasáren či zemědělských středisek (brownfields) k novému využití. Zábory volné krajiny pro průmyslové využití podpoříme pouze v nejnutnějších případech a po podrobném ekonomickém a ekologickém vyhodnocení investičního záměru. Povinností všech investorů při záboru krajiny a zničení zeleně bude přispět na zlepšení životního prostředí v jiném místě, a také na ekologickou výchovu. II./2 Zemědělství a lesnictví Ve spolupráci se všemi subjekty působícími v zemědělství a lesnictví budeme podporovat obnovu stability zemědělské krajiny a lesních ekosystémů. Budeme usilovat o posílení mimoprodukčních funkcí lesa a o rozvoj a podporu ekologického a multifunkčního zemědělství. Budeme chránit zemědělskou půdu před zástavbou, ale i před její degradací následkem používání nešetrných technologií a biocidů. Budeme vytvářet prostor pro realizaci projektů, které spolu s produkcí zdravých potravin zajistí také potřebnou péči o krajinu. Ve spolupráci s uživateli honiteb se zasadíme o ochranu zvěře ve vztahu k dopravě, o obnovu, stabilizaci a posílení populací zvěře a dalších volně žijících živočichů na území Moravskoslezského kraje. II./3 Vodní hospodářství Chemická a biologická čistota vod je naší prioritou, stejně jako přírodě blízká podoba vodních toků. Podpoříme projekty na rozvoj bioindikátorů, zejména rozvoj druhového spektra živočichů a mikroorganismů. Podpoříme využívání možností alternativního čištění vod kořenové čističky odpadních vod či biologické rybníky. II./4 Odpadové hospodářství Podpoříme projekty zvyšující objem recyklace odpadu. Odpad považujeme za využitelnou surovinu. Jeho spalování poškozuje kvalitu ovzduší, proto nepodpoříme stavby spaloven. Klademe důraz na další materiálové a energetické využití a recyklaci odpadů. Najdeme cesty ke zvýšení motivace občanů k zodpovědnějšímu nakládání s odpady včetně těch nebezpečných. Budeme podporovat nejmodernější metody využití komunálního odpadu a zaměříme se především na technologie využití vytříděného komunálního odpadu. Podpoříme odpadové technologie, které šetří životní prostředí, mají dlouhodobou použitelnost a jsou modulární z hlediska výkonu i velikosti; takové, které mohou pracovat na likvidaci odpadu v několika místech kraje a nevyžadují transport odpadů na velké vzdálenosti do jednoho centra. Budeme vytvářet podmínky pro investory podnikající v odpadovém hospodářství. III. Průmysl a podnikání Moravskoslezský kraj je cílem mnoha investorů. Vyjdeme vstříc hlavně těm, kteří přicházejí s dlouhodobými projekty v oblasti služeb i průmyslu. Při podpoře podnikatelských subjektů však budeme dbát na minimalizaci dopadů výroby a služeb na tvář krajiny a na kvalitu ovzduší a vod, ale i obecně na kvalitu života. Do kraje budeme přivádět hlavně investory nabízející výrobní procesy s vysokou přidanou hodnotou. Strana zelených bude prosazovat kvalitní oživení opuštěných průmyslových areálů (brownfields). Podpoříme projekty využití brownfields zejména v oblasti rozvoje lehkého a středně těžkého průmyslu a odpadového hospodářství. Podpoříme změnu byrokratické praxe rozhodování o projektech financovaných z veřejných zdrojů každému rozhodnutí musí předcházet debata s odborníky z akademické, komerční a neziskové sféry. Podpora drobného a středního podnikání je naší prioritou. Zaměříme se zejména na podporu drobného podnikání a příhraniční spolupráci s Polskem a Slovenskem, a to ve všech odvětvích, včetně podnikání v zemědělství a podnikání napomáhajícího rozvoji venkova. Budeme podporovat ty podnikatelské subjekty, které umožní větší zapojení seniorů do podnikatelské činnosti. IV. Energetika Zajištění dostatku energie je podmínkou udržitelného rozvoje. Strana zelených chce rozvíjet činnost energetické agentury kraje především s ohledem na úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem a metodickou pomoc obcím. Podpoříme z úrovně kraje praktické prosazení nutných změn v energetice v souvislosti s nutnosti přechodu na vyšší objem obnovitelných zdrojů energie. Mezi priority našeho programu patří rozvoj technologií umožňujících úspory energie ve všech sférách lidské společnosti v kraji, a podpora lokální alternativní energetiky. Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie lze přispět k vyšší zaměstnanosti v kraji. Budeme napomáhat dokončení plynofikace na území kraje. 2

3 V oblastech s nízkou hustotou osídlení, s nerozvinutou výrobní aktivitou, v příhraničních oblastech a v oblastech využívaných pro cestovní ruch podpoříme zvýšení kapacity distribučních energetických sítí. Dohlédneme na to, aby občané nebyli postiženi negativnými dopady výroby energie z alternativních zdrojů. Jejich činnost, která je přínosem pro udržitelný život, je zároveň nutno podřídit kontrolním mechanismům. Těžba uhlí v Trojanovicích je pro nás nepřijatelná. Těžba zemního plynu z uhelných slojí z opuštěných dolů je ekologicky neškodná a může být ekonomicky přínosná při realizaci projektů kogeneračních jednotek na důlní plyn. Těžbu zemního plynu na území kraje podpoříme pouze v případě, že bude přijatelná pro obce a ekologicky i ekonomicky přínosná pro region. K tomuto účelu podpoříme jednotky lokální kogenerace, autobusovou doprava na CNG a bioplynový program. Ve městech Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, Krnov a Vítkov a v jejich okolí i na dalších místech kraje, kde pro to budou vhodné podmínky, podpoříme projekty pro využití dřevní biomasy a energetických plodin v dálkovém i lokálním topení, s cílem nahradit spalování uhlí. Z úrovně kraje budeme podporovat výzkumné kapacity v energetice zejména v oblasti využití biomasy, bioplynu a vodíku. Navrhneme změny v územním plánu kraje, které budou obsahovat vypuštění možnosti stavby velkého energetického zdroje v Blahutovicích. V. Doprava V./1 Veřejná doprava pro lidi Do praxe uvedeme kvalitní systém veřejné dopravy jako účinný nástroj ke snižování individuální automobilové dopravy. Jeho páteř bude zajišťovat železniční doprava s navazujícími autobusy. Budeme pokračovat v rozšiřování integrovaného dopravního systému (IDS) do dalších oblastí kraje s cílem postupně pokrýt celé území. Podpoříme rozvoj systému vlakotramvaje jako kolejového spojení Ostrava Orlová a Ostrava Hlučín. Další prioritou Strany zelených v oblasti dopravy je rozvoj terminálů P+R (zejména terminál P+R na Hranečníku v Ostravě). Budeme podporovat stavbu nových vlakových zastávek, především Třinec-Lyžbice a Ostrava-Zábřeh. V./2 Silniční doprava Výstavba obchvatů měst a obcí je nutná pro snížení emisí a hluku v centrech. Budeme prosazovat obchvat Frýdku-Místku ve variantě severní trasy nebo alternativní trasy vedené v tunelu, protože jižní trasa obchvatu není blízká lidem ani přírodě. Budeme podporovat zklidňování dopravy ve městech. S tím souvisí výstavba a rozšiřování pěších a obytných zón, zvyšování bezpečnosti pro chodce a cyklisty a stavební opatření ke zklidnění dopravy zejména na silničních průtazích obcemi. V./3 Železniční doprava Kromě již zmiňovaného rozvoje systému vlakotramvaje budeme prosazovat pokračování modernizace a elektrizace dalších železničních tratí. Podpoříme zejména elektrizaci a modernizaci železnice Ostrava-Kunčice Frýdek-Místek Český Těšín pro převedení co největšího podílu nákladní dopravy z průmyslové zóny Nošovice na železnici s cílem minimalizovat dopady automobilky Hyudai na životní prostředí a zajištění časté a kvalitní osobní dopravy. Důležitá je také příprava elektrizace trati Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm s výhledem prodloužení do Valašského Meziříčí. Výstavba dalších železničních zastávek je nutná pro zvýšení atraktivity železnice jako městské a příměstské dopravy. V./4 Cyklistika a pěší doprava Budeme prosazovat rozšiřování cyklostezek v kraji, jako nástroj pro zvýšení atraktivity tohoto druhu dopravy. V./5 Alternativní druhy dopravy Podpoříme projekty alternativních druhů dopravy, které jsou přátelské k lidem i k přírodě. Vedle železnice, autobusů a cyklistické dopravy se jedná také o automobily na alternativní pohon (elektromobily, hybridní vozy, apod.). Je potřeba usnadnit těmto automobilům vstup na silnice a zajistit potřebou infrastrukturu, např. vybudováním dobíjecích stanic. V./6 Letecká doprava Důsledně budeme sledovat smysluplnost dotací do letecké dopravy a související infrastruktury. Jako alternativu posoudíme zintenzivnění veřejné dopravy z Ostravy na letiště Vídeň, např. navýšením vlaků EC/IC. V./7 Vodní doprava Nebudeme podporovat stavbu kanálu Dunaj Odra Labe, protože stavba by si vyžádala velký zábor půdy, je neefektivní a proti přírodě. Nákladní dopravu lze realizovat po modernizovaných železničních tratích. 3

4 VI. Zaměstnanost a sociální služby Pro Stranu zelených není kvality života bez kvalitních a podporovaných sociálních služeb. Role krajů vzrůstá i v oblasti správy sociálních služeb. Potenciál našeho kraje umožňuje, aby se stal dobrým místem k životu pro všechny, kdo zde chtějí kvalitně žít a efektivně se realizovat v mnoha směrech: od organizování a řízení tvůrčí práce, přes vědu a výzkum a její aplikace až po služby druhým. Strana zelených chápe sociální politiku nejen jako pomoc v sociální nouzi, ale především jako zajištění rovných příležitostí a podporu v přístupu občanů k práci, celoživotnímu vzdělání, kvalitnímu životnímu prostředí a bydlení, dobrému zdraví a finanční soběstačnosti. Umožníme celkové přiblížení sociálního systému lidem. Budeme postupně budovat takový sociální systém, který bude nesen nejen státní správou, ale v kraji také sítí sdružení a agentur, které o tuto činnost projeví zájem. Jejich aktivity budou z principu vycházet z potřeb veřejnosti, nikoliv z ideologických východisek jednotlivých politických subjektů. Tomu odpovídá náš program zaměstnanosti pro kraj, který vychází ze specifik kraje a podpory projektů navazujících na rozvoj podnikání a služeb. Při snižování dávek v krátkodobé nezaměstnanosti, s nímž přichází Vláda ČR, a při vysoké chronické nezaměstnanosti v kraji, musíme novým podmínkám vytvořit i odpovídající sociální síť působící rychle, efektivně a plošně. Tam, kde aktivity v této oblasti již běží, je budeme sledovat a vyvozovat důsledky pro průběžné vylepšování. Na dalších místech budeme spolu s místními politickými představiteli, firmami, neziskovými organizacemi a zastupiteli obcí plánovat nové postupy a nová řešení. Zaměříme se na rozvoj pracovních příležitostí v oblastech s vysokou nezaměstnaností, zejména na Bruntálsko a Karvinsko. VII. Školství a věda Budeme podporovat zřizování mateřských center, jeslí a mikrojeslí, a dalších nízkokapacitních zařízení pro děti do tří let věku. Podpoříme vznik firemních mateřských škol. Rozšíříme oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Budeme podporovat vznik učňovského školství v oblasti řemesel a služeb v návaznosti na potenciál a potřeby kraje. Zajistíme informování veřejnosti o kvalitě středního školství v kraji. Budeme podporovat vznik univerzit vyššího věku. Umožníme větší využití potenciálu místních vysokých škol a zapojení jejich studentů do rozvoje kraje. Podpoříme výstavbu vědecké knihovny v areálu nového vysokoškolského areálu v sousedství ostravského centra Karolina. Podpoříme zřízení fakulty medicínských studií. Podpoříme rozšíření krajských stipendií ve vybraných oborech. Budeme podporovat výzkumná a vývojová pracoviště na vysokých školách a další výzkumné instituce. VIII. Zdravotnictví a hygiena Budeme podporovat zachování dostupné zdravotní péče na celém území kraje. Budeme prosazovat zachování neziskových zdravotnických zařízení v sídelních centrech kraje. Naším cílem je optimalizace zdravotní a léčebné péče nejen vzhledem k počtu obyvatel, ale také s ohledem na zdravotní rizika kraje. Z úrovně krajského zastupitelstva podpoříme zachování neziskových zdravotních pojišťoven. Vzhledem k narůstajícímu podílu důchodců a seniorů ve skladbě obyvatelstva podpoříme veškeré projekty přispívající ke zvýšení kvality jejich života. Výsledky monitoringu Krajské hygienické stanice v oblasti životního prostředí promítneme do konkrétních opatření ke zvýšení kvality života. Dohlédneme na to, aby se případná privatizace nemocnic nestala zdrojem obohacení spekulantů, a aby nepřinesla zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele našeho kraje. IX. Územní plánování a regionální rozvoj Ve spolupráci se starosty jednotlivých obcí vytvoříme společnou vizi rozvoje kraje a budeme prosazovat koordinaci společných postupů v oblasti územního plánování, prospěšných pro obec, mikroregiony i celý kraj. Prostřednictvím územního plánu kraje budeme obnovovat a podporovat bydlení na venkově ve spojení s podporou zvyšování úrovně vybavení sítěmi technické a sociální infrastruktury. Podpoříme projekty využívající atraktivního prostředí a pestré struktury kulturní krajiny, stimulující cestovní ruch. Podpoříme projekty na rozvoj cestovního ruchu v turisticky atraktivních a přesto málo navštěvovaných místech kraje, kterými jsou mikroregiony Osoblažska, Bruntálska a Vítkovska. Vybudujeme dostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu a volného času a vyřešíme nedostatek informovanosti o možnostech a nabídce kraje podporou sítě obecních informačních center a jejich vzájemné provázanosti. 4

5 Pro rozvoj venkova podpoříme projekty využívající strategicky výhodné polohy vůči hlavním dopravním tahům, blízkým městům a hranicím s Polskem a Slovenskem. Budeme podporovat zájem o bydlení na venkově především ze strany rodin s malými dětmi a prosazovat opatření proti snižování podílu trvale bydlících obyvatel na venkovské populaci. X. Kultura a sport Budeme podporovat projekty navazující na bohatství kulturního dědictví a tradic kraje. Obnovíme odbor kultury krajského úřadu, zejména s cílem pomoci rozvoji tzv. živé kultury. Ve větší míře propojíme kulturní dění v kraji s rozvojem cestovního ruchu. V této souvislosti se nabízí také široké pole působnosti pro umělce a samostatně tvořící a myslící jedince. Jejich projekty mohou přitáhnout zájem o náš kraj a Strana zelených je nemíní přehlížet. Jednou z priorit bude podpora neziskových kulturních projektů, například pojízdných knihoven, které budou sloužit zejména seniorům na venkově a v oblastech se sníženou dostupností informačních technologií. Podpora kulturních projektů národnostních menšin přinese obohacení života všech lidí žijících v regionu. V oblasti sportu podpoříme výstavbu krajského sportovního centra, projekty rekreačně sportovního využití pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel. Zavedeme výběrové řízení na dotace sportovních grantů pro nevýkonnostní sport. XI. Zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráce Ve spolupráci s ústředními institucemi Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského kraje budeme podporovat spolupráci ve všech oborech činnosti, včetně postupů při zlepšování životního prostředí a kvality života. Podpoříme společné postupy polských, slovenských a českých institucí v oblasti územního plánování. Podpoříme společné a reciproční kulturní a sportovní projekty. XII. Národnostní menšiny a cizinci Budeme podporovat integraci menšin a cizinců do naší společnosti s důrazem na všechna práva i povinnosti. Dohlédneme na důsledné dodržování Evropské charty regionálních a menšinových jazyků a všech ostatních práv národnostních menšin. Budeme vyvíjet vlastní metodickou a osvětovou činnost kraje v oblasti práv národnostních menšin. Tento program byl schválen konferencí krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji, která proběhla v Ostravě dne 16. května