Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj"

Transkript

1 Program Strany zelených pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2008 Živá vesnice, zdravé město, prosperující kraj Moravskoslezský kraj je regionem, který má předpoklady k růstu ve všech oblastech života na vesnici, v menších i středních sídlech i ve velkých městech. Podle Strany zelených však musí být růst trvale udržitelný, jen tak lze zvyšovat kvalitu života. Zatím znamenal ekonomický růst v některých místech kraje (např. Hyundai Nošovice nebo Mittal Ostrava) mimo všech pozitiv i výrazná negativa spojená se zhoršeným životním prostředím a společenskými problémy. Nepříjemné a někdy i škodlivé dopady snah o ekonomický růst, který místy nezohledňuje nároky na zdravý život člověka i krajiny, budeme minimalizovat. Domníváme se, že rozvíjet podnikatelské prostředí a soukromé aktivity lze v nejvyšší možné míře, a zároveň je možné přitom respektovat zájmy životního prostředí a životních podmínek obyvatel. Jen tak může být náš kraj atraktivním místem pro život všech současných i budoucích obyvatel. Život na venkově může být plnohodnotnou a zdravou alternativou k životu ve městech. Na většině území kraje lze pro další trvale udržitelný rozvoj využívat kvalitního životního prostředí, tradičně silných mezilidských vztahů a možností všestranného sebeuplatnění obyvatel v práci i ve volném čase. Rozmanitá kultura, která zasluhuje podporu, je vždy osvěžující lidskou činností, stejně jako zájmová a rekreační sportovní činnost. Veškeré kulturní a sportovní volnočasové aktivity jsou také účinnou prevencí proti xenofobii a pomáhají k integraci menšin a cizinců. Strana zelených v nastupujícím volebním období sleduje hlavní cíl, kterým je Moravskoslezský kraj jako přitažlivé, pohostinné a prosperující místo k životu. Moravskoslezský kraj má potenciál být atraktivním místem pro zdravý život, práci i odpočinek. I. Demokracie a veřejná správa Zjednodušíme přístup občanů k veřejné správě. Při obsazování vedoucích míst ve státní správě, vykonávané v přenesené působnosti krajského úřadu, dáme vždy přednost odbornosti před politickou příslušností. Otevřeme jednání všech poradních orgánů laické i odborné veřejnosti, a to i s využitím internetových přenosů. Z připomínek obecních úřadů ke krajskému rozpočtu vyvodíme úpravu pravidel pro spravedlivější rozdělení financí v kraji. Z úrovně krajského úřadu lze výrazně ovlivňovat kvalitu života v kraji. Pomocí informačních kampaní přiblížíme krajskou státní správu i samosprávu občanům. Jen dobře informovaný občan může být zároveň odpovědným občanem. Oživíme spolupráci s občanskými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi, zejména při koordinaci spolupráce s jednotlivými subjekty působícími v ochraně přírody a krajiny. V krajských zpravodajích vytvoříme spravedlivý prostor pro názory všech stran, včetně názorů opozice. V neposlední řadě ozeleníme chod krajského úřadu (viz např. II. Životní prostředí II./1 Krajina a ovzduší Dobře utvářená krajina je jednou z nejvýznamnějších složek životního prostředí. Cílem Strany zelených je zachování všech funkcí krajiny a její další trvale udržitelný rozvoj. Zachování a obnova krajinářsky cenných oblastí (chráněné krajinné oblasti, přírodní parky) a revitalizace znehodnocené zemědělské krajiny jsou jednou z priorit Strany zelených. V této souvislosti budeme podporovat krajinotvorné programy, ekologizaci pozemkových úprav, ale i udržitelné rekreační využití krajiny. Dohlédneme na důsledné dodržování zákonů na chráněných územích (CHKO a ZCHÚ) i jinde v krajině zejména v oblasti limitů hluku a pohybu motorových vozidel. V oblasti ochrany ovzduší budeme v následujícím volebním období žádat, aby se opatření zaměřená na snížení prašnosti stala prioritou jak v oblasti hutnictví (zejména provoz Mittal Steel Ostrava), tak i energetiky a dopravy. Dohlédneme na to, aby kraj zajistil kvalitní imisní monitoring a výrazně zpřísnil proces Integrovaného povolení činnosti podniků znečišťujících životní prostředí. 1

2 V oblasti ochrany klimatu podpoříme environmentální šetrné technologie, nízkoenergetické technologie, nanotechnologie, alternativní paliva a zdroje surovin. Podporujeme předávání opuštěných areálů továren, bývalých kasáren či zemědělských středisek (brownfields) k novému využití. Zábory volné krajiny pro průmyslové využití podpoříme pouze v nejnutnějších případech a po podrobném ekonomickém a ekologickém vyhodnocení investičního záměru. Povinností všech investorů při záboru krajiny a zničení zeleně bude přispět na zlepšení životního prostředí v jiném místě, a také na ekologickou výchovu. II./2 Zemědělství a lesnictví Ve spolupráci se všemi subjekty působícími v zemědělství a lesnictví budeme podporovat obnovu stability zemědělské krajiny a lesních ekosystémů. Budeme usilovat o posílení mimoprodukčních funkcí lesa a o rozvoj a podporu ekologického a multifunkčního zemědělství. Budeme chránit zemědělskou půdu před zástavbou, ale i před její degradací následkem používání nešetrných technologií a biocidů. Budeme vytvářet prostor pro realizaci projektů, které spolu s produkcí zdravých potravin zajistí také potřebnou péči o krajinu. Ve spolupráci s uživateli honiteb se zasadíme o ochranu zvěře ve vztahu k dopravě, o obnovu, stabilizaci a posílení populací zvěře a dalších volně žijících živočichů na území Moravskoslezského kraje. II./3 Vodní hospodářství Chemická a biologická čistota vod je naší prioritou, stejně jako přírodě blízká podoba vodních toků. Podpoříme projekty na rozvoj bioindikátorů, zejména rozvoj druhového spektra živočichů a mikroorganismů. Podpoříme využívání možností alternativního čištění vod kořenové čističky odpadních vod či biologické rybníky. II./4 Odpadové hospodářství Podpoříme projekty zvyšující objem recyklace odpadu. Odpad považujeme za využitelnou surovinu. Jeho spalování poškozuje kvalitu ovzduší, proto nepodpoříme stavby spaloven. Klademe důraz na další materiálové a energetické využití a recyklaci odpadů. Najdeme cesty ke zvýšení motivace občanů k zodpovědnějšímu nakládání s odpady včetně těch nebezpečných. Budeme podporovat nejmodernější metody využití komunálního odpadu a zaměříme se především na technologie využití vytříděného komunálního odpadu. Podpoříme odpadové technologie, které šetří životní prostředí, mají dlouhodobou použitelnost a jsou modulární z hlediska výkonu i velikosti; takové, které mohou pracovat na likvidaci odpadu v několika místech kraje a nevyžadují transport odpadů na velké vzdálenosti do jednoho centra. Budeme vytvářet podmínky pro investory podnikající v odpadovém hospodářství. III. Průmysl a podnikání Moravskoslezský kraj je cílem mnoha investorů. Vyjdeme vstříc hlavně těm, kteří přicházejí s dlouhodobými projekty v oblasti služeb i průmyslu. Při podpoře podnikatelských subjektů však budeme dbát na minimalizaci dopadů výroby a služeb na tvář krajiny a na kvalitu ovzduší a vod, ale i obecně na kvalitu života. Do kraje budeme přivádět hlavně investory nabízející výrobní procesy s vysokou přidanou hodnotou. Strana zelených bude prosazovat kvalitní oživení opuštěných průmyslových areálů (brownfields). Podpoříme projekty využití brownfields zejména v oblasti rozvoje lehkého a středně těžkého průmyslu a odpadového hospodářství. Podpoříme změnu byrokratické praxe rozhodování o projektech financovaných z veřejných zdrojů každému rozhodnutí musí předcházet debata s odborníky z akademické, komerční a neziskové sféry. Podpora drobného a středního podnikání je naší prioritou. Zaměříme se zejména na podporu drobného podnikání a příhraniční spolupráci s Polskem a Slovenskem, a to ve všech odvětvích, včetně podnikání v zemědělství a podnikání napomáhajícího rozvoji venkova. Budeme podporovat ty podnikatelské subjekty, které umožní větší zapojení seniorů do podnikatelské činnosti. IV. Energetika Zajištění dostatku energie je podmínkou udržitelného rozvoje. Strana zelených chce rozvíjet činnost energetické agentury kraje především s ohledem na úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem a metodickou pomoc obcím. Podpoříme z úrovně kraje praktické prosazení nutných změn v energetice v souvislosti s nutnosti přechodu na vyšší objem obnovitelných zdrojů energie. Mezi priority našeho programu patří rozvoj technologií umožňujících úspory energie ve všech sférách lidské společnosti v kraji, a podpora lokální alternativní energetiky. Podporou využívání obnovitelných zdrojů energie lze přispět k vyšší zaměstnanosti v kraji. Budeme napomáhat dokončení plynofikace na území kraje. 2

3 V oblastech s nízkou hustotou osídlení, s nerozvinutou výrobní aktivitou, v příhraničních oblastech a v oblastech využívaných pro cestovní ruch podpoříme zvýšení kapacity distribučních energetických sítí. Dohlédneme na to, aby občané nebyli postiženi negativnými dopady výroby energie z alternativních zdrojů. Jejich činnost, která je přínosem pro udržitelný život, je zároveň nutno podřídit kontrolním mechanismům. Těžba uhlí v Trojanovicích je pro nás nepřijatelná. Těžba zemního plynu z uhelných slojí z opuštěných dolů je ekologicky neškodná a může být ekonomicky přínosná při realizaci projektů kogeneračních jednotek na důlní plyn. Těžbu zemního plynu na území kraje podpoříme pouze v případě, že bude přijatelná pro obce a ekologicky i ekonomicky přínosná pro region. K tomuto účelu podpoříme jednotky lokální kogenerace, autobusovou doprava na CNG a bioplynový program. Ve městech Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, Krnov a Vítkov a v jejich okolí i na dalších místech kraje, kde pro to budou vhodné podmínky, podpoříme projekty pro využití dřevní biomasy a energetických plodin v dálkovém i lokálním topení, s cílem nahradit spalování uhlí. Z úrovně kraje budeme podporovat výzkumné kapacity v energetice zejména v oblasti využití biomasy, bioplynu a vodíku. Navrhneme změny v územním plánu kraje, které budou obsahovat vypuštění možnosti stavby velkého energetického zdroje v Blahutovicích. V. Doprava V./1 Veřejná doprava pro lidi Do praxe uvedeme kvalitní systém veřejné dopravy jako účinný nástroj ke snižování individuální automobilové dopravy. Jeho páteř bude zajišťovat železniční doprava s navazujícími autobusy. Budeme pokračovat v rozšiřování integrovaného dopravního systému (IDS) do dalších oblastí kraje s cílem postupně pokrýt celé území. Podpoříme rozvoj systému vlakotramvaje jako kolejového spojení Ostrava Orlová a Ostrava Hlučín. Další prioritou Strany zelených v oblasti dopravy je rozvoj terminálů P+R (zejména terminál P+R na Hranečníku v Ostravě). Budeme podporovat stavbu nových vlakových zastávek, především Třinec-Lyžbice a Ostrava-Zábřeh. V./2 Silniční doprava Výstavba obchvatů měst a obcí je nutná pro snížení emisí a hluku v centrech. Budeme prosazovat obchvat Frýdku-Místku ve variantě severní trasy nebo alternativní trasy vedené v tunelu, protože jižní trasa obchvatu není blízká lidem ani přírodě. Budeme podporovat zklidňování dopravy ve městech. S tím souvisí výstavba a rozšiřování pěších a obytných zón, zvyšování bezpečnosti pro chodce a cyklisty a stavební opatření ke zklidnění dopravy zejména na silničních průtazích obcemi. V./3 Železniční doprava Kromě již zmiňovaného rozvoje systému vlakotramvaje budeme prosazovat pokračování modernizace a elektrizace dalších železničních tratí. Podpoříme zejména elektrizaci a modernizaci železnice Ostrava-Kunčice Frýdek-Místek Český Těšín pro převedení co největšího podílu nákladní dopravy z průmyslové zóny Nošovice na železnici s cílem minimalizovat dopady automobilky Hyudai na životní prostředí a zajištění časté a kvalitní osobní dopravy. Důležitá je také příprava elektrizace trati Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Frenštát pod Radhoštěm s výhledem prodloužení do Valašského Meziříčí. Výstavba dalších železničních zastávek je nutná pro zvýšení atraktivity železnice jako městské a příměstské dopravy. V./4 Cyklistika a pěší doprava Budeme prosazovat rozšiřování cyklostezek v kraji, jako nástroj pro zvýšení atraktivity tohoto druhu dopravy. V./5 Alternativní druhy dopravy Podpoříme projekty alternativních druhů dopravy, které jsou přátelské k lidem i k přírodě. Vedle železnice, autobusů a cyklistické dopravy se jedná také o automobily na alternativní pohon (elektromobily, hybridní vozy, apod.). Je potřeba usnadnit těmto automobilům vstup na silnice a zajistit potřebou infrastrukturu, např. vybudováním dobíjecích stanic. V./6 Letecká doprava Důsledně budeme sledovat smysluplnost dotací do letecké dopravy a související infrastruktury. Jako alternativu posoudíme zintenzivnění veřejné dopravy z Ostravy na letiště Vídeň, např. navýšením vlaků EC/IC. V./7 Vodní doprava Nebudeme podporovat stavbu kanálu Dunaj Odra Labe, protože stavba by si vyžádala velký zábor půdy, je neefektivní a proti přírodě. Nákladní dopravu lze realizovat po modernizovaných železničních tratích. 3

4 VI. Zaměstnanost a sociální služby Pro Stranu zelených není kvality života bez kvalitních a podporovaných sociálních služeb. Role krajů vzrůstá i v oblasti správy sociálních služeb. Potenciál našeho kraje umožňuje, aby se stal dobrým místem k životu pro všechny, kdo zde chtějí kvalitně žít a efektivně se realizovat v mnoha směrech: od organizování a řízení tvůrčí práce, přes vědu a výzkum a její aplikace až po služby druhým. Strana zelených chápe sociální politiku nejen jako pomoc v sociální nouzi, ale především jako zajištění rovných příležitostí a podporu v přístupu občanů k práci, celoživotnímu vzdělání, kvalitnímu životnímu prostředí a bydlení, dobrému zdraví a finanční soběstačnosti. Umožníme celkové přiblížení sociálního systému lidem. Budeme postupně budovat takový sociální systém, který bude nesen nejen státní správou, ale v kraji také sítí sdružení a agentur, které o tuto činnost projeví zájem. Jejich aktivity budou z principu vycházet z potřeb veřejnosti, nikoliv z ideologických východisek jednotlivých politických subjektů. Tomu odpovídá náš program zaměstnanosti pro kraj, který vychází ze specifik kraje a podpory projektů navazujících na rozvoj podnikání a služeb. Při snižování dávek v krátkodobé nezaměstnanosti, s nímž přichází Vláda ČR, a při vysoké chronické nezaměstnanosti v kraji, musíme novým podmínkám vytvořit i odpovídající sociální síť působící rychle, efektivně a plošně. Tam, kde aktivity v této oblasti již běží, je budeme sledovat a vyvozovat důsledky pro průběžné vylepšování. Na dalších místech budeme spolu s místními politickými představiteli, firmami, neziskovými organizacemi a zastupiteli obcí plánovat nové postupy a nová řešení. Zaměříme se na rozvoj pracovních příležitostí v oblastech s vysokou nezaměstnaností, zejména na Bruntálsko a Karvinsko. VII. Školství a věda Budeme podporovat zřizování mateřských center, jeslí a mikrojeslí, a dalších nízkokapacitních zařízení pro děti do tří let věku. Podpoříme vznik firemních mateřských škol. Rozšíříme oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Budeme podporovat vznik učňovského školství v oblasti řemesel a služeb v návaznosti na potenciál a potřeby kraje. Zajistíme informování veřejnosti o kvalitě středního školství v kraji. Budeme podporovat vznik univerzit vyššího věku. Umožníme větší využití potenciálu místních vysokých škol a zapojení jejich studentů do rozvoje kraje. Podpoříme výstavbu vědecké knihovny v areálu nového vysokoškolského areálu v sousedství ostravského centra Karolina. Podpoříme zřízení fakulty medicínských studií. Podpoříme rozšíření krajských stipendií ve vybraných oborech. Budeme podporovat výzkumná a vývojová pracoviště na vysokých školách a další výzkumné instituce. VIII. Zdravotnictví a hygiena Budeme podporovat zachování dostupné zdravotní péče na celém území kraje. Budeme prosazovat zachování neziskových zdravotnických zařízení v sídelních centrech kraje. Naším cílem je optimalizace zdravotní a léčebné péče nejen vzhledem k počtu obyvatel, ale také s ohledem na zdravotní rizika kraje. Z úrovně krajského zastupitelstva podpoříme zachování neziskových zdravotních pojišťoven. Vzhledem k narůstajícímu podílu důchodců a seniorů ve skladbě obyvatelstva podpoříme veškeré projekty přispívající ke zvýšení kvality jejich života. Výsledky monitoringu Krajské hygienické stanice v oblasti životního prostředí promítneme do konkrétních opatření ke zvýšení kvality života. Dohlédneme na to, aby se případná privatizace nemocnic nestala zdrojem obohacení spekulantů, a aby nepřinesla zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele našeho kraje. IX. Územní plánování a regionální rozvoj Ve spolupráci se starosty jednotlivých obcí vytvoříme společnou vizi rozvoje kraje a budeme prosazovat koordinaci společných postupů v oblasti územního plánování, prospěšných pro obec, mikroregiony i celý kraj. Prostřednictvím územního plánu kraje budeme obnovovat a podporovat bydlení na venkově ve spojení s podporou zvyšování úrovně vybavení sítěmi technické a sociální infrastruktury. Podpoříme projekty využívající atraktivního prostředí a pestré struktury kulturní krajiny, stimulující cestovní ruch. Podpoříme projekty na rozvoj cestovního ruchu v turisticky atraktivních a přesto málo navštěvovaných místech kraje, kterými jsou mikroregiony Osoblažska, Bruntálska a Vítkovska. Vybudujeme dostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu a volného času a vyřešíme nedostatek informovanosti o možnostech a nabídce kraje podporou sítě obecních informačních center a jejich vzájemné provázanosti. 4

5 Pro rozvoj venkova podpoříme projekty využívající strategicky výhodné polohy vůči hlavním dopravním tahům, blízkým městům a hranicím s Polskem a Slovenskem. Budeme podporovat zájem o bydlení na venkově především ze strany rodin s malými dětmi a prosazovat opatření proti snižování podílu trvale bydlících obyvatel na venkovské populaci. X. Kultura a sport Budeme podporovat projekty navazující na bohatství kulturního dědictví a tradic kraje. Obnovíme odbor kultury krajského úřadu, zejména s cílem pomoci rozvoji tzv. živé kultury. Ve větší míře propojíme kulturní dění v kraji s rozvojem cestovního ruchu. V této souvislosti se nabízí také široké pole působnosti pro umělce a samostatně tvořící a myslící jedince. Jejich projekty mohou přitáhnout zájem o náš kraj a Strana zelených je nemíní přehlížet. Jednou z priorit bude podpora neziskových kulturních projektů, například pojízdných knihoven, které budou sloužit zejména seniorům na venkově a v oblastech se sníženou dostupností informačních technologií. Podpora kulturních projektů národnostních menšin přinese obohacení života všech lidí žijících v regionu. V oblasti sportu podpoříme výstavbu krajského sportovního centra, projekty rekreačně sportovního využití pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel. Zavedeme výběrové řízení na dotace sportovních grantů pro nevýkonnostní sport. XI. Zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráce Ve spolupráci s ústředními institucemi Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského kraje budeme podporovat spolupráci ve všech oborech činnosti, včetně postupů při zlepšování životního prostředí a kvality života. Podpoříme společné postupy polských, slovenských a českých institucí v oblasti územního plánování. Podpoříme společné a reciproční kulturní a sportovní projekty. XII. Národnostní menšiny a cizinci Budeme podporovat integraci menšin a cizinců do naší společnosti s důrazem na všechna práva i povinnosti. Dohlédneme na důsledné dodržování Evropské charty regionálních a menšinových jazyků a všech ostatních práv národnostních menšin. Budeme vyvíjet vlastní metodickou a osvětovou činnost kraje v oblasti práv národnostních menšin. Tento program byl schválen konferencí krajské organizace Strany zelených v Moravskoslezském kraji, která proběhla v Ostravě dne 16. května

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období

Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období Společně pro budoucnost volební program KSČM pro Zlínský kraj na období 2012 2016 Vznik Zlínského kraje a jeho činnost v uplynulých třech funkčních obdobích přinesla jen dílčí pozitiva pro jeho obyvatele.

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 Podklady pro jednání pracovních skupin ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MAS BOHUMÍNSKO EKOTOXA s.r.o. ČERVENEC

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Zavedli jsme jsme systém environmentálního řízení řízení a auditu Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením

Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Vladimír Zadina člen - pověřený vedením Představení Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií Současná podpora v období 2007 2013 Návrhy na roky 2014-2020 Založen starostou spolku

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více