Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POPIS STAVBY PŘEHLED PODKLADŮ Výchozí podklady Vyhlášky, zákony a normy použité pro návrh a realizaci opravy ČLENĚNÍ STAVBY VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY TECHNICKÉ POŽADAVKY DOPRAVA V KLIDU ČASOVÝ PRŮBĚH STAVBY PLÁN KONTROL ZÁVĚR Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 1/12

3 1 ÚVOD Tato průvodní zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Davídkova 2101/ /95. Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště. Projektované stavební úpravy zahrnují jako podstatnou součást projektu úpravy, jejichž cílem je odstranění závažných poruch a vad, považovaných za tzv. vady panelové výstavby. Stavební úpravy budou provedeny dodavatelským způsobem, stavební práce budou řízeny oprávněnou osobou ve smyslu 160 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb bude ve smyslu 152 a 153 Zákona č. 183/2006 Sb.. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: REKONSTRUKCE PANELOVÉHO OBJEKTU Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Místo stavby: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Způsob ochrany nemovitosti: Charakter stavby: Obec: Kat. úz: Praha Libeň Parc. č.: 4063/25, 4063/26, 4063/27 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ Rekonstrukce panelového objektu sanace střešního pláště. Investor: Stupeň PD: Zpracovatel PD: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/3, Praha 1 - Staré Město IČ: Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby TERMO + holding, a.s., Projektový útvar Praha Praha 9, Prosecká 851/64 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT č. aut Vypracoval: Stavebně technické řešení: Tepelně technické posouzení: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 2/12

4 Průkaz energetické náročnosti budov: Ing. Radek Zahrádka, osoba oprávněná vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov, č. oprávnění 0557 Architektonické řešení: Stavebně konstrukční řešení: Požárně bezpečnostní řešení: Dodavatel stavby: Ing. arch. Marika Hrdinová Ing. Tomáš Hukal Ing. Michal Hlavačka, Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT č Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením 3 POPIS STAVBY Tabulka č.1: Základní údaje o objektu Objednatel / majitel: Místo stavby: Rok výstavby/kolaudace objektu: 1986 Stavební soustava: Konstrukční systém: Délka / Šířka objektu vč. předsazení: Výška objektu ke hraně střechy: Počet podlaží: Počet sekcí/ vchodů: Počet bytových jednotek: 93 Středisko společných činností Akademie věd České republiky Praha 1, Národní 3 Davídkova 2101/ / Praha 8 LARSEN - NIELSEN montovaný kombinovaný stěnový 57,3 / 15,5 m 24,6 m (vč. 1.PP, bez strojovny výtahů) 8 NP a 1 PP (částečně zapuštěné pod terén) 3 sekce / 3 hlavní vstupy / 3 vedlejší vstupy Řešený panelový bytový objekt s 93 bytovými jednotkami, o 3 sekcích, má osm nadzemních a jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží s domovním vybavením, průchozí. Tři hlavní vstupy do objektu jsou situovány na východním průčelí, tři zadní vstupy pak na západním průčelí objektu. Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Stavební soustava je malorozponová, nosný konstrukční systém je montovaný stěnový. Objekt se nachází v rovinném terénu, 1.PP je částečně zapuštěno cca 1,5 m pod úroveň terénu. Členění fasády je dáno zapuštěnými lodžiemi a půdorysným odskokem zadní podélné fasády. Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava vnější strany dílců z vymývaného kameniva s hladkým pruhem pohledového betonu výšky cca 0,3 m u spodní hrany. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m. Příčné stěny jsou železobetonové plné stěnové panely tl. 0,15 m. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 3/12

5 Podélná průčelí objektu jsou odlišně členěna. Celkem podélné průčelí bytového domu tvoří tři stejné sekce. Průčelí jedné sekce objektu je na východní fasádě členěno moduly 2x4,5 m (lodžie), 2x3,6 m a 1x2,7 m. Průčelí jedné sekce objektu na západní fasádě členěno moduly 7x2,7 m. m. Celková délka objektu je 57,3 m. Objekt je složen ze tří sekcí v osové délce 18,9 m. Šířka objektu u štítu je 14,28 m, s předsazením západní fasády o 1,2 m je celková šířka objektu 15,48 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m, světlá výška je u 1.NP a 2.NP 2,585 m, ostatní NP mají výšku 2,605 m. Světlá výška 1.PP je 2,610 m. Celková výška objektu je 24,6 m vč. 1.PP a atiky. Stropní panely jsou železobetonové plné tl. 0,16 m. V současné době jsou podhledy 1.PP bez dodatečného zateplení. Podlaha v 1.PP je z betonová deska s vloženou Kari rohoží v celkové tl. 100 mm, hydroizolace 2x. Vnitřní nosné stěny jsou žb. plné stěnové panely tl. 0,15 m oboustranně omítnuté. Modulová vzdálenost nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m, 4,5 m. Schodiště je dvouramenné žb. montované, šířky 1,25 m. Nášlapná vrstva PVC, hrany stupňů jsou opatřeny pryžovými lištami. Zábradlí je ocelové s plastovými madly. Celostěnové štítové dílce (NP i 1.PP) v tl. 0,29 m jsou sendvičové ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,15 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m, žb. vnější vrstva tl. 0,06 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva, pouze u spodní hrany má každý dílec hladký pruh pohledového betonu výšky cca 0,3 m. V současné době jsou štítové stěny bez dodatečných úprav, pouze v úrovni 1.PP jsou styky dílců zakryty plechovými profily. Celostěnové průčelní dílce (NP i 1.PP) v tl. 0,24 m jsou ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,10 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m a žb. krycí vrstva tl. 0,06 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva, pouze u spodní hrany má každý dílec hladký pruh pohledového betonu výšky cca 0,3 m. V současné době jsou stěny podélných průčelí bez dodatečných úprav, pouze na celé fasádě jsou vyměněna okna. Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. V současné době jsou atiky bez dodatečných úprav. Těsnění svislých venkovních spár dílců je řešeno hadicí z mikroporézní pryže prům. 20/15 mm, svislé spáry dílců 1.PP jsou těsněny pružným tmelem (elastoplast) nebo polymercementovou maltou (dle arch. PD). Spáry z exteriéru jsou cca mm, hl. 20 mm. Fasáda objektu je na východním podélném průčelí členěna zapuštěnými bytovými lodžiemi modulu 4,2 m v krajních polích každé ze tří sekcí. Lodžie jsou zapuštěny 1,2 m. Průčelní stěny lodžií odpovídají skladbě obvodového pláště, jsou v celkové tl. 0,24 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva bez pruhu pohledového betonu. Návaznost na podlahu lodžií je se spárou vý mm, hl. 20 mm. V současné době jsou na všech lodžiích vyměněny okna i samostatné balkonové dveře. Stěny jsou bez dodatečných úprav, pouze při individuálním zasklívání lodžií, jsou stěny vyhlazeny a nově omítnuty. Boční stěny lodžií odpovídají skladbě štítových stěn, jsou v celkové tl. 0,29 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva v návaznosti na interiér, čela dílců a boční stěny v návaznosti na exteriér jsou z pohledového betonu. Čela dílců jsou v současné době s nátěrem. Stěny v ploše jsou bez dodatečných úprav, pouze při individuálním zasklívání lodžií, jsou stěny vyhlazeny a nově omítnuty. Návaznost na podlahu je řešena kontaktně na zvýšenou hranu. Součástí lodžií jsou, individuálně montované sušáky na prádlo, satelitní antény, individuální zasklení lodžií. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 4/12

6 Kompletizované žb.stropní lodžiové desky tl. 0,19 m jsou na bocích a vnější hraně se zvýšenou hranou (šířky cca 50 mm, výšky cca 20 mm). Nášlapnou vrstvu tvoří nátěr (Sadurit). Odvodnění desek je řešeno kovovými okapovými chrličemi skrz navýšenou betonovou hranu. Spádování podlahy je minimální. Individuálně, zejména v souvislosti s individuálním zasklíváním jsou podlahy lodžií opatřeny dlažbou. Zábradlí lodžií v modulu 4,5 m je provedeno z ocelové nosné konstrukce opatřenou nátěrem s plošnou výplní z drátoskla. Zábradlí je kotveno shora do podlahy lodžiových stropních dílců a do bočních lodžiových stěn. V současnosti jsou některé z lodžií nájemníky v různém systémovém provedení opatřeny zasklením. Tři hlavní vstupy do objektu jsou situovány na východním průčelí jako vstupy do 1.NP po předsazeném schodišti. Předsazené schodiště hl. vstupů - jedná se o dvě žb. prefabrikované schodnice šířky 1,2 m, stupně železobetonové. Obě schodišťová ramena jsou uložena na ozub schodišťové podesty, která je na bočních stranách uložena na panelových blocích. Styk obou schodnic je vyplněn maltou/betonem bez možnosti dilatace. Podesta ani schodnice se stupni nemají pochozí úpravu. Boky schodnic a žb. bloky podpírající podestu jsou s nátěrem. Vzniklý prostor pod schodištěm je zahrazen proti přístupu ocelovou sítí, pochozí úprava rostlý terén, okapový chodník. Některé schodiště bývá vybaveno ocelovými lyžinami. Schodiště plynule navazuje na přístupovou komunikaci. Zábradlí hl. vstupů je ocelové, nosný rám je z uzavřených profilů opatřen nátěrem. Výplň zábradlí je tyčová, z uzavřených profilů s povrchovou úpravou nátěrem. Zábradlí je kotveno z boku k žb. podestě a z boku k žb. schodnici, není kotveno k fasádě objektu. Tři zadní vstupy na západním průčelí objektu na mezipatrovou podestu jsou řešeny zádveřím přadsazeným před rovinu fasády. Zastřešení zádveří zadních vstupů je s plochou střechou, vyspárovanou od objektu. Krytina je plechová s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen odtokem v atice (chrličem), odtud volně z výšky na zatravněnou plochu. Stěny zádveří a závětří zad. vstupů jsou žb. hladké, tl. 0,15 m, dl. 2,3 m. Předsazení před fasádu (závětří) je cca 1,1 m. Stěny jsou v současné době (návaznost na výměnu dveří) nově omítnuty. Podlaha zádveří vstupů (vnější) je z dlažby, vyspádována od objektu. Návaznost na přístupovou komunikaci je plynulá, bez převýšení. Podlaha zádveří vstupů (vnitřní) plynule navazuje na dlažbu závětří. Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci vnějšího pláště tvoří dřevěné kompletizované dílce. Střecha je vyspádována dvěma spádovými rovinami k vnitřnímu podélnému žlabu se spádem ke střešním vpustím. Poznámka: Skladba střechy vychází z dostupné archivní PD a z typových podkladů panelových domů Larsen-Nielsen. Střešní plášť objektu tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo Igelit, desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl mm, dřevěné kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná krytina z asfaltových pásů (dle arch. proj. dokumentace Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13). Ukončení střechy u atiky je řešeno závětrnou lištou. Původní živičná krytina z asfaltových pásů byla v roce 2001 doplněna novou hydroizolací z mpvc bez dodatečného zateplení. Střešní spádová rovina je vyskládána z velkorozměrových kompletizovaných dřevěných dílců o základ. skladeb. rozměru 2,4/0,6 m, konstrukční výšky 0,205 m bez jedné vrstvy pásu IPA 500 SH. Tyto panely jsou uloženy na dřevěné trámky 140/100 cm u atiky, výškově osazeny tak, aby střešní rovina měla Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 5/12

7 předepsaný sklon k vnitřním žlabovým panelům osazených také na pozednice (dřev. trámky140/100 cm). Žlabové panely jsou s otvory 0,25/0,28 m pro střešní vpusti. Kompletizované panely jsou s přitaveným hydroizolačním pásem IPA 500 SH. Dle arch. PD jsou panely dobedněny přímo na stavbě a hydroizolační pás je nahrazen přilepením pryžové folie Optifol. Spáry mezi panely v šířce 30 mm jsou přelepeny páskem pryže Optifol. Spáry mezi panely u strojovny a u atiky jsou olištovány a poté přelepeny pryžovým páskem Optifol. Tepelná izolace střechy byla kladena na stropní žb. panely, mezi pozednice. Tloušťka tepelné izolace byla volena individuálně po dohodě s dodavatelem dle jeho možností. Atikové dílce jsou s provětrávacími otvory. Povrchová úprava je z hladkého pohledového betonu, bez kameniva. Stěny strojoven výtahů jsou řešeny jako nadstřešní konstrukce s přístupem pouze z interiéru objektu po ocelovém žebříku prostupem ve stropním panelu. Obvodové dílce jsou s povrchovou úpravou z vymývaného kameniva, čela dílců jsou hladká. Mezi dílci jsou těsněné spáry tl. 30 mm. Výtahy jsou osobní 3x pro 6 osob s nosností max 450 kg, lanové, se strojovnou nad úrovní střechy. Byla provedena komplexní výměna výtahů. Střecha strojoven výtahů je plochá jednoplášťová, ve skladbě: žb. stropní panel tl. 0,16 m, tepelná izolace z polystyrenu tl. 0,05 m, betonová mazanina tvořící spád 0,05-0,155 m, lepenka A 400 H, původní plechová krytina pozinkovaný plech tl. 0,06 mm s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen spádem střešní roviny ke žlabu, dále pak svodem ke střešní vpusti. Strojovny jsou opatřeny ocelovým žebříkem a konzolou pro společnou TV anténu. Hromosvody na střeše objektu jsou řešeny jako mřížová soustava, jsou s novým nátěrem jímacího zařízení včetně separačních podložek. Vzduchotechnika: v domě je zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC, koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna odvětrávací komora spojená s ventilační komorou nástřešní větrací jednotka NRB 8 (v o = 1200 m 3 /h, p = 300 Pa, motor n = 0,37 kw/380 V) v počtu 4 ks/sekci. Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu ks/sekci opatřený přetlakovými klapkami. Výlez na střechu je řešen samostatně ze schodiště, jako kompletizovaný dílec. Výplně otvorů NP vč. lodžií jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD, s větrací klapkou VEKA, zasklením izolačním čirým dvojsklem. Změny od původních výplní s dřevěným rámem byly provedeny ve velikostech křídel a v otevíravosti výplní. Výměna byla provedena vč. nových plastových parapetů na vnitřní straně, venkovní oplechování je původní. Výplně otvorů strojovny výtahů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD a s zasklením izolačním čirým dvojsklem. Vchodové prosklené sestavy v hl. vstupů jsou nové. Původní ocelové rámy s jednoduchým zasklením byly nahrazeny Al. rámy s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Přední vstup s dvoukřídlými dveřmi /2100 mm a bočním fixním výkladcem 900/2100 mm je z Al. profilů, bílé barvy. Dveře zadních vstupů jsou nové. Původní ocelové rámy s jednoduchým zasklením byly nahrazeny Al. rámy s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Zadní Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 6/12

8 vchodové dveře jsou dvoukřídlé 1900/2150 mm s fixním nadsvětlíkem 1900/450 mm z Al. profilů, bílé barvy. Parapetní plechy NP jsou původní z pozinkovaného plechu s nátěrem. Okapový chodník po obvodě objektu je z betonových dlaždic 50/50 cm. 4 PŘEHLED PODKLADŮ Uvedené výchozí podklady, předpisy, vyhlášky a normy v platném znění včetně všech změn byly použity při návrhu technického řešení opravy bytového objektu. 4.1 Výchozí podklady Informace o objektu dodané investorem SSČ AV ČR, v.v.i.. Dostupná původní dokumentace daného objektu zapůjčená investorem. Základní stavebně technický průzkum objektu provedený zpracovatelem, Termo+holding, a.s., Investorem odsouhlasený rozsah technického řešení. Informace vlastníka objektu o předchozích úpravách objektu. Informace vlastníka objektu o dosud zjištěných poruchách v objektu. Technicko-ekonomická rozvaha, Termo+holding a.s., květen Vyhlášky, zákony a normy použité pro návrh a realizaci opravy Návrh a realizace opravy: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), (poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 232/2004 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších nařízení Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, (poslední změna Vyhláška č. 20/2011 Sb.) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Energetika Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn (plné znění Zákon č. 61/2008) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Životní prostředí, ochrana přírody Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 7/12

9 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (plné znění Zákon č. 472/2005 Sb., poslední změna Zákon č.281/2009 Sb.) Zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, (plné znění Zákon č. 18/2010 Sb.) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (plné znění Zákon č. 106/2005 Sb., poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (plné znění Zákon č. 440/2008 Sb., poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Požární bezpečnost, ochrana Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Bezpečnostní listy použitých materiálů Technické normy: ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN 1991 (všechny části) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ČSN EN 1992 (všechny části) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. ČSN EN 1993 (všechny části) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. ČSN EN 1996 (všechny části) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. ČSN Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 8/12

10 ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. ČSN EN až Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody Část 1 až 10. ČSN Provádění ocelových konstrukcí. ČSN Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií. ČSN EN až Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1 až 3. ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace. ČSN EN ISO až Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1 až 4. ČSN EN ISO až Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1 až 2. ČSN EN ISO až Nátěrové hmoty Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy Část 1 až 8. ČSN Ochranná zábradlí. ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. ČSN Ocelové žebříky. Základní ustanovení. ČSN Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. ČSN Obytné budovy. ČSN P Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. TNI Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). ČSN až Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4. ČSN EN ISO Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení. ČSN EN 1443 Komíny. Všeobecné požadavky. ČSN Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. ČSN EN až Ochrana před bleskem - Část 1 až 4. TNI Ochrana před bleskem Komentář k souboru norem ČSN EN až Požární bezpečnost: ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Provádění: ČSN Lešení - Společná ustanovení. ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 9/12

11 ČSN Trubková lešení. ČSN EN a Fasádní dílcová lešení - Část 1 a 2. ČSN Stavební plošinové výtahy. ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 5 ČLENĚNÍ STAVBY Stavba je v této fázi členěna do dvou etap: Etapa I. - zahrnuje sanaci střešního pláště vč. všech nadstřešních konstrukcí. Etapa II. zahrnuje sanaci obvodového pláště objektu vč. úpravy lodžií a všech navazujících konstrukcí. Stavební práce zahrnují pouze popsané úpravy v této části projektu Etapa I - sanaci střešního pláště. 6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY Veškeré práce budou prováděny za provozu v objektu (v obydleném domě). Při provádění budou spolu s majitelem objektu řešeny otázky postupného uvolňování prostorů a ploch podle postupu sanačních prací. Staveniště bude po dobu stavby uvolněno a uspořádáno tak, aby se práce mohly řádně a bezpečně provádět. Po dobu provádění prací nesmí být narušen nebo nepřípustně omezen provoz v bytovém domě. Zábor veřejného prostranství v nutném rozsahu zajistí investor alt. dodavatel stavby. Při provádění sanace nebudou narušena užívací práva majitelů sousedních nemovitostí. 7 TECHNICKÉ POŽADAVKY Technická řešení podle této dokumentace navrhují pro stavbu pouze a výhradně výrobky a konstrukce, které splňují požadavky podle 156 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Vybraná dodavatelská firma u dodávaných výrobků a konstrukcí prokáže splnění těchto požadavků. Zadávací dokumentace stavby je zpracována v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn zákona. Aktuální změna Zákon č. 423/2010 Sb.. Dále se vyžaduje, aby použité výrobky byly ověřeny podle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn zákona. Aktuální změna Zákon č. 155/2010 Sb.. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby definované ve všech částech přikládané projektové dokumentace jsou závazné pro zpracování nabídky a následnou realizaci opravy objektu. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 10/12

12 Technické normy a předpisy Všechny platné technické normy a předpisy, na něž odkazují jednotlivé části této dokumentace jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro všechny stavební práce a činnosti během provádění stavby. Při návrhu technického řešení opravy panelového bytového objektu byla dodržena Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Technické specifikace V dokumentaci uvedená technická řešení, specifikace materiálů a požadavky na technologii provádění a kontrolu kvality jsou v rámci tohoto projektu považována za závazná. Jejich změna je možná pouze jako změna či dodatek tohoto projektu a musí být odsouhlasena jeho autorem. 8 DOPRAVA V KLIDU Rekonstrukcí objektu nedochází k nárůstu počtu bytů či jejich požadavků na odstavná a parkovací stání pro osobní automobily. 9 ČASOVÝ PRŮBĚH STAVBY V souladu s požadavky investora na termíny zahájení a dokončení stavebně montážních prací a s ohledem na možnosti financování byly stanoveny následující termíny: Zahájení prací na objektu: r. VII/2011 Zahájení stavby: r. VII/2011 Ukončení stavby: r Přesný časový průběh stavby bude řešen smluvně s dodavatelem stavebně montážních prací. 10 PLÁN KONTROL Kontrola kvalita a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele materiálů. Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů, dodržování schváleného projektu, dodržování platných a závazných norem, vyhlášek a zákonů. Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s autorským dozorem a s TDI, případně technologem dodavatele materiálů. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 11/12

13 Kontrola kvality bude provedena po ukončení rozhodujících fází realizace: 1. po demontáži vnějšího pláště dřevěných kompletizovaných dílců, 2. po odstranění stávající tepelné izolace spodního pláště, 3. po provedení nového izolování s obnovením parotěsné zábrany, 4. po provedení nového hydroizolačního souvrství, 5. po provedení klempířských a zámečnických prvků, 6. po připevnění kotevních prvků pro stožár antény na střeše. 11 ZÁVĚR Autor projektu si vyhrazuje právo změny či doplnění této dokumentace na základě výsledků dodatečného průzkumu či zjištění učiněných po odkrytí konstrukcí během stavebních prací. Praha, III/2011 Vypracoval: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 12/12