Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95"

Transkript

1 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/ /95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/ Praha 1 IČ: TERMO + holding, a.s. PROJEKTOVÝ ÚTVAR PRAHA I Prosecká 851/64 E Praha 9 - Prosek T zelená linka: F

2 OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POPIS STAVBY PŘEHLED PODKLADŮ Výchozí podklady Vyhlášky, zákony a normy použité pro návrh a realizaci opravy ČLENĚNÍ STAVBY VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY TECHNICKÉ POŽADAVKY DOPRAVA V KLIDU ČASOVÝ PRŮBĚH STAVBY PLÁN KONTROL ZÁVĚR Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 1/12

3 1 ÚVOD Tato průvodní zpráva je součástí Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby projektu Rekonstrukce panelového objektu na Praze 8, ul. Davídkova 2101/ /95. Předmětem této části projektu jsou stavební úpravy zahrnující pouze sanaci střešního pláště. Projektované stavební úpravy zahrnují jako podstatnou součást projektu úpravy, jejichž cílem je odstranění závažných poruch a vad, považovaných za tzv. vady panelové výstavby. Stavební úpravy budou provedeny dodavatelským způsobem, stavební práce budou řízeny oprávněnou osobou ve smyslu 160 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb bude ve smyslu 152 a 153 Zákona č. 183/2006 Sb.. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: REKONSTRUKCE PANELOVÉHO OBJEKTU Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Místo stavby: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Způsob ochrany nemovitosti: Charakter stavby: Obec: Kat. úz: Praha Libeň Parc. č.: 4063/25, 4063/26, 4063/27 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ Rekonstrukce panelového objektu sanace střešního pláště. Investor: Stupeň PD: Zpracovatel PD: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. Národní 1009/3, Praha 1 - Staré Město IČ: Dokumentace pro stavební řízení a zadání stavby TERMO + holding, a.s., Projektový útvar Praha Praha 9, Prosecká 851/64 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT č. aut Vypracoval: Stavebně technické řešení: Tepelně technické posouzení: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 2/12

4 Průkaz energetické náročnosti budov: Ing. Radek Zahrádka, osoba oprávněná vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov, č. oprávnění 0557 Architektonické řešení: Stavebně konstrukční řešení: Požárně bezpečnostní řešení: Dodavatel stavby: Ing. arch. Marika Hrdinová Ing. Tomáš Hukal Ing. Michal Hlavačka, Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT č Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením 3 POPIS STAVBY Tabulka č.1: Základní údaje o objektu Objednatel / majitel: Místo stavby: Rok výstavby/kolaudace objektu: 1986 Stavební soustava: Konstrukční systém: Délka / Šířka objektu vč. předsazení: Výška objektu ke hraně střechy: Počet podlaží: Počet sekcí/ vchodů: Počet bytových jednotek: 93 Středisko společných činností Akademie věd České republiky Praha 1, Národní 3 Davídkova 2101/ / Praha 8 LARSEN - NIELSEN montovaný kombinovaný stěnový 57,3 / 15,5 m 24,6 m (vč. 1.PP, bez strojovny výtahů) 8 NP a 1 PP (částečně zapuštěné pod terén) 3 sekce / 3 hlavní vstupy / 3 vedlejší vstupy Řešený panelový bytový objekt s 93 bytovými jednotkami, o 3 sekcích, má osm nadzemních a jedno podzemní částečně zapuštěné podlaží s domovním vybavením, průchozí. Tři hlavní vstupy do objektu jsou situovány na východním průčelí, tři zadní vstupy pak na západním průčelí objektu. Skladebnými principy a detaily se jedná o konstrukční soustavu LARSEN-NIELSEN se sendvičovým obvodovým pláštěm, rok výstavby Stavební soustava je malorozponová, nosný konstrukční systém je montovaný stěnový. Objekt se nachází v rovinném terénu, 1.PP je částečně zapuštěno cca 1,5 m pod úroveň terénu. Členění fasády je dáno zapuštěnými lodžiemi a půdorysným odskokem zadní podélné fasády. Původním architektonickým prvkem je povrchová úprava vnější strany dílců z vymývaného kameniva s hladkým pruhem pohledového betonu výšky cca 0,3 m u spodní hrany. Modulová vzdálenost příčných nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m a 4,5 m. Příčné stěny jsou železobetonové plné stěnové panely tl. 0,15 m. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 3/12

5 Podélná průčelí objektu jsou odlišně členěna. Celkem podélné průčelí bytového domu tvoří tři stejné sekce. Průčelí jedné sekce objektu je na východní fasádě členěno moduly 2x4,5 m (lodžie), 2x3,6 m a 1x2,7 m. Průčelí jedné sekce objektu na západní fasádě členěno moduly 7x2,7 m. m. Celková délka objektu je 57,3 m. Objekt je složen ze tří sekcí v osové délce 18,9 m. Šířka objektu u štítu je 14,28 m, s předsazením západní fasády o 1,2 m je celková šířka objektu 15,48 Konstrukční výška nadzemních podlaží je 2,8 m, světlá výška je u 1.NP a 2.NP 2,585 m, ostatní NP mají výšku 2,605 m. Světlá výška 1.PP je 2,610 m. Celková výška objektu je 24,6 m vč. 1.PP a atiky. Stropní panely jsou železobetonové plné tl. 0,16 m. V současné době jsou podhledy 1.PP bez dodatečného zateplení. Podlaha v 1.PP je z betonová deska s vloženou Kari rohoží v celkové tl. 100 mm, hydroizolace 2x. Vnitřní nosné stěny jsou žb. plné stěnové panely tl. 0,15 m oboustranně omítnuté. Modulová vzdálenost nosných stěn je 2,7 m, 3,6 m, 4,5 m. Schodiště je dvouramenné žb. montované, šířky 1,25 m. Nášlapná vrstva PVC, hrany stupňů jsou opatřeny pryžovými lištami. Zábradlí je ocelové s plastovými madly. Celostěnové štítové dílce (NP i 1.PP) v tl. 0,29 m jsou sendvičové ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,15 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m, žb. vnější vrstva tl. 0,06 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva, pouze u spodní hrany má každý dílec hladký pruh pohledového betonu výšky cca 0,3 m. V současné době jsou štítové stěny bez dodatečných úprav, pouze v úrovni 1.PP jsou styky dílců zakryty plechovými profily. Celostěnové průčelní dílce (NP i 1.PP) v tl. 0,24 m jsou ve skladbě: vnitřní nosná vrstva žb. tl. 0,10 m, pěnový polystyren tl. 0,08 m a žb. krycí vrstva tl. 0,06 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva, pouze u spodní hrany má každý dílec hladký pruh pohledového betonu výšky cca 0,3 m. V současné době jsou stěny podélných průčelí bez dodatečných úprav, pouze na celé fasádě jsou vyměněna okna. Atikové dílce jsou řešeny jako deskové železobetonové dílce v tl. 0,10 m, jsou s provětrávacími otvory pro odvětrání dvouplášťové střechy. V současné době jsou atiky bez dodatečných úprav. Těsnění svislých venkovních spár dílců je řešeno hadicí z mikroporézní pryže prům. 20/15 mm, svislé spáry dílců 1.PP jsou těsněny pružným tmelem (elastoplast) nebo polymercementovou maltou (dle arch. PD). Spáry z exteriéru jsou cca mm, hl. 20 mm. Fasáda objektu je na východním podélném průčelí členěna zapuštěnými bytovými lodžiemi modulu 4,2 m v krajních polích každé ze tří sekcí. Lodžie jsou zapuštěny 1,2 m. Průčelní stěny lodžií odpovídají skladbě obvodového pláště, jsou v celkové tl. 0,24 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva bez pruhu pohledového betonu. Návaznost na podlahu lodžií je se spárou vý mm, hl. 20 mm. V současné době jsou na všech lodžiích vyměněny okna i samostatné balkonové dveře. Stěny jsou bez dodatečných úprav, pouze při individuálním zasklívání lodžií, jsou stěny vyhlazeny a nově omítnuty. Boční stěny lodžií odpovídají skladbě štítových stěn, jsou v celkové tl. 0,29 m. Povrchová úprava dílců je z vymývaného kameniva v návaznosti na interiér, čela dílců a boční stěny v návaznosti na exteriér jsou z pohledového betonu. Čela dílců jsou v současné době s nátěrem. Stěny v ploše jsou bez dodatečných úprav, pouze při individuálním zasklívání lodžií, jsou stěny vyhlazeny a nově omítnuty. Návaznost na podlahu je řešena kontaktně na zvýšenou hranu. Součástí lodžií jsou, individuálně montované sušáky na prádlo, satelitní antény, individuální zasklení lodžií. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 4/12

6 Kompletizované žb.stropní lodžiové desky tl. 0,19 m jsou na bocích a vnější hraně se zvýšenou hranou (šířky cca 50 mm, výšky cca 20 mm). Nášlapnou vrstvu tvoří nátěr (Sadurit). Odvodnění desek je řešeno kovovými okapovými chrličemi skrz navýšenou betonovou hranu. Spádování podlahy je minimální. Individuálně, zejména v souvislosti s individuálním zasklíváním jsou podlahy lodžií opatřeny dlažbou. Zábradlí lodžií v modulu 4,5 m je provedeno z ocelové nosné konstrukce opatřenou nátěrem s plošnou výplní z drátoskla. Zábradlí je kotveno shora do podlahy lodžiových stropních dílců a do bočních lodžiových stěn. V současnosti jsou některé z lodžií nájemníky v různém systémovém provedení opatřeny zasklením. Tři hlavní vstupy do objektu jsou situovány na východním průčelí jako vstupy do 1.NP po předsazeném schodišti. Předsazené schodiště hl. vstupů - jedná se o dvě žb. prefabrikované schodnice šířky 1,2 m, stupně železobetonové. Obě schodišťová ramena jsou uložena na ozub schodišťové podesty, která je na bočních stranách uložena na panelových blocích. Styk obou schodnic je vyplněn maltou/betonem bez možnosti dilatace. Podesta ani schodnice se stupni nemají pochozí úpravu. Boky schodnic a žb. bloky podpírající podestu jsou s nátěrem. Vzniklý prostor pod schodištěm je zahrazen proti přístupu ocelovou sítí, pochozí úprava rostlý terén, okapový chodník. Některé schodiště bývá vybaveno ocelovými lyžinami. Schodiště plynule navazuje na přístupovou komunikaci. Zábradlí hl. vstupů je ocelové, nosný rám je z uzavřených profilů opatřen nátěrem. Výplň zábradlí je tyčová, z uzavřených profilů s povrchovou úpravou nátěrem. Zábradlí je kotveno z boku k žb. podestě a z boku k žb. schodnici, není kotveno k fasádě objektu. Tři zadní vstupy na západním průčelí objektu na mezipatrovou podestu jsou řešeny zádveřím přadsazeným před rovinu fasády. Zastřešení zádveří zadních vstupů je s plochou střechou, vyspárovanou od objektu. Krytina je plechová s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen odtokem v atice (chrličem), odtud volně z výšky na zatravněnou plochu. Stěny zádveří a závětří zad. vstupů jsou žb. hladké, tl. 0,15 m, dl. 2,3 m. Předsazení před fasádu (závětří) je cca 1,1 m. Stěny jsou v současné době (návaznost na výměnu dveří) nově omítnuty. Podlaha zádveří vstupů (vnější) je z dlažby, vyspádována od objektu. Návaznost na přístupovou komunikaci je plynulá, bez převýšení. Podlaha zádveří vstupů (vnitřní) plynule navazuje na dlažbu závětří. Střecha objektu je plochá dvouplášťová s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nosnou konstrukci vnějšího pláště tvoří dřevěné kompletizované dílce. Střecha je vyspádována dvěma spádovými rovinami k vnitřnímu podélnému žlabu se spádem ke střešním vpustím. Poznámka: Skladba střechy vychází z dostupné archivní PD a z typových podkladů panelových domů Larsen-Nielsen. Střešní plášť objektu tvoří žb. stropní panel, plný v tl. 160 mm, pravděpodobně PE fólie nebo Igelit, desky z minerální plsti cca v tl. 120 mm, provětrávaná vzduchová mezera v tl mm, dřevěné kompletizované dílce s pásem IPA 500 SH tl. 205 mm, bednění, pryžová fólie Optifol, původní živičná krytina z asfaltových pásů (dle arch. proj. dokumentace Bitagit Si, Sklobit E a 3x Sa 13). Ukončení střechy u atiky je řešeno závětrnou lištou. Původní živičná krytina z asfaltových pásů byla v roce 2001 doplněna novou hydroizolací z mpvc bez dodatečného zateplení. Střešní spádová rovina je vyskládána z velkorozměrových kompletizovaných dřevěných dílců o základ. skladeb. rozměru 2,4/0,6 m, konstrukční výšky 0,205 m bez jedné vrstvy pásu IPA 500 SH. Tyto panely jsou uloženy na dřevěné trámky 140/100 cm u atiky, výškově osazeny tak, aby střešní rovina měla Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 5/12

7 předepsaný sklon k vnitřním žlabovým panelům osazených také na pozednice (dřev. trámky140/100 cm). Žlabové panely jsou s otvory 0,25/0,28 m pro střešní vpusti. Kompletizované panely jsou s přitaveným hydroizolačním pásem IPA 500 SH. Dle arch. PD jsou panely dobedněny přímo na stavbě a hydroizolační pás je nahrazen přilepením pryžové folie Optifol. Spáry mezi panely v šířce 30 mm jsou přelepeny páskem pryže Optifol. Spáry mezi panely u strojovny a u atiky jsou olištovány a poté přelepeny pryžovým páskem Optifol. Tepelná izolace střechy byla kladena na stropní žb. panely, mezi pozednice. Tloušťka tepelné izolace byla volena individuálně po dohodě s dodavatelem dle jeho možností. Atikové dílce jsou s provětrávacími otvory. Povrchová úprava je z hladkého pohledového betonu, bez kameniva. Stěny strojoven výtahů jsou řešeny jako nadstřešní konstrukce s přístupem pouze z interiéru objektu po ocelovém žebříku prostupem ve stropním panelu. Obvodové dílce jsou s povrchovou úpravou z vymývaného kameniva, čela dílců jsou hladká. Mezi dílci jsou těsněné spáry tl. 30 mm. Výtahy jsou osobní 3x pro 6 osob s nosností max 450 kg, lanové, se strojovnou nad úrovní střechy. Byla provedena komplexní výměna výtahů. Střecha strojoven výtahů je plochá jednoplášťová, ve skladbě: žb. stropní panel tl. 0,16 m, tepelná izolace z polystyrenu tl. 0,05 m, betonová mazanina tvořící spád 0,05-0,155 m, lepenka A 400 H, původní plechová krytina pozinkovaný plech tl. 0,06 mm s nátěrem. Odvod vodních srážek je řešen spádem střešní roviny ke žlabu, dále pak svodem ke střešní vpusti. Strojovny jsou opatřeny ocelovým žebříkem a konzolou pro společnou TV anténu. Hromosvody na střeše objektu jsou řešeny jako mřížová soustava, jsou s novým nátěrem jímacího zařízení včetně separačních podložek. Vzduchotechnika: v domě je zajištěno nucené odvětrání bytových příslušenství (WC, koupelny) ve stoupačce současně s odvětráním digestoří kuchyňských koutů. Na střeše je pak umístěna odvětrávací komora spojená s ventilační komorou nástřešní větrací jednotka NRB 8 (v o = 1200 m 3 /h, p = 300 Pa, motor n = 0,37 kw/380 V) v počtu 4 ks/sekci. Dále jsou v domě pasivně odvětrávané kuchyňské kouty v garsonkách, které jsou na střeše odvětrávány. V každé garsonce je klasický ventilátor ELKO 30 W, celkem v počtu ks/sekci opatřený přetlakovými klapkami. Výlez na střechu je řešen samostatně ze schodiště, jako kompletizovaný dílec. Výplně otvorů NP vč. lodžií jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD, s větrací klapkou VEKA, zasklením izolačním čirým dvojsklem. Změny od původních výplní s dřevěným rámem byly provedeny ve velikostech křídel a v otevíravosti výplní. Výměna byla provedena vč. nových plastových parapetů na vnitřní straně, venkovní oplechování je původní. Výplně otvorů strojovny výtahů jsou nové, po plošné výměně jednotným systémem. Nově jsou osazeny bílé vícekomorové plastové profily VEKRA, typ TL-AD a s zasklením izolačním čirým dvojsklem. Vchodové prosklené sestavy v hl. vstupů jsou nové. Původní ocelové rámy s jednoduchým zasklením byly nahrazeny Al. rámy s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Přední vstup s dvoukřídlými dveřmi /2100 mm a bočním fixním výkladcem 900/2100 mm je z Al. profilů, bílé barvy. Dveře zadních vstupů jsou nové. Původní ocelové rámy s jednoduchým zasklením byly nahrazeny Al. rámy s přerušeným tepelným mostem s prosklením bezpečnostním tepelně izolačním sklem. Zadní Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 6/12

8 vchodové dveře jsou dvoukřídlé 1900/2150 mm s fixním nadsvětlíkem 1900/450 mm z Al. profilů, bílé barvy. Parapetní plechy NP jsou původní z pozinkovaného plechu s nátěrem. Okapový chodník po obvodě objektu je z betonových dlaždic 50/50 cm. 4 PŘEHLED PODKLADŮ Uvedené výchozí podklady, předpisy, vyhlášky a normy v platném znění včetně všech změn byly použity při návrhu technického řešení opravy bytového objektu. 4.1 Výchozí podklady Informace o objektu dodané investorem SSČ AV ČR, v.v.i.. Dostupná původní dokumentace daného objektu zapůjčená investorem. Základní stavebně technický průzkum objektu provedený zpracovatelem, Termo+holding, a.s., Investorem odsouhlasený rozsah technického řešení. Informace vlastníka objektu o předchozích úpravách objektu. Informace vlastníka objektu o dosud zjištěných poruchách v objektu. Technicko-ekonomická rozvaha, Termo+holding a.s., květen Vyhlášky, zákony a normy použité pro návrh a realizaci opravy Návrh a realizace opravy: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), (poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 232/2004 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších nařízení Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších změn, (poslední změna Vyhláška č. 20/2011 Sb.) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Energetika Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn (plné znění Zákon č. 61/2008) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Životní prostředí, ochrana přírody Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 7/12

9 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (plné znění Zákon č. 472/2005 Sb., poslední změna Zákon č.281/2009 Sb.) Zákon č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, (plné znění Zákon č. 18/2010 Sb.) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (plné znění Zákon č. 106/2005 Sb., poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (plné znění Zákon č. 440/2008 Sb., poslední změna Zákon č. 281/2009 Sb.) Požární bezpečnost, ochrana Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Bezpečnostní listy použitých materiálů Technické normy: ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČSN EN 1991 (všechny části) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. ČSN EN 1992 (všechny části) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. ČSN EN 1993 (všechny části) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. ČSN EN 1996 (všechny části) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. ČSN Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí Hodnocení existujících konstrukcí. ČSN EN Provádění betonových konstrukcí. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 8/12

10 ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. ČSN EN až Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody Část 1 až 10. ČSN Provádění ocelových konstrukcí. ČSN Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií. ČSN EN až Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1 až 3. ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace. ČSN EN ISO až Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1 až 4. ČSN EN ISO až Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1 až 2. ČSN EN ISO až Nátěrové hmoty Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy Část 1 až 8. ČSN Ochranná zábradlí. ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. ČSN Ocelové žebříky. Základní ustanovení. ČSN Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. ČSN Obytné budovy. ČSN P Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. TNI Okna a vnější dveře Požadavky na zabudování. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). ČSN až Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4. ČSN EN ISO Energetická náročnost budov Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení. ČSN EN 1443 Komíny. Všeobecné požadavky. ČSN Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. ČSN EN až Ochrana před bleskem - Část 1 až 4. TNI Ochrana před bleskem Komentář k souboru norem ČSN EN až Požární bezpečnost: ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. ČSN Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. ČSN Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. ČSN Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Provádění: ČSN Lešení - Společná ustanovení. ČSN Ochranné a záchytné konstrukce. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 9/12

11 ČSN Trubková lešení. ČSN EN a Fasádní dílcová lešení - Část 1 a 2. ČSN Stavební plošinové výtahy. ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 5 ČLENĚNÍ STAVBY Stavba je v této fázi členěna do dvou etap: Etapa I. - zahrnuje sanaci střešního pláště vč. všech nadstřešních konstrukcí. Etapa II. zahrnuje sanaci obvodového pláště objektu vč. úpravy lodžií a všech navazujících konstrukcí. Stavební práce zahrnují pouze popsané úpravy v této části projektu Etapa I - sanaci střešního pláště. 6 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY Veškeré práce budou prováděny za provozu v objektu (v obydleném domě). Při provádění budou spolu s majitelem objektu řešeny otázky postupného uvolňování prostorů a ploch podle postupu sanačních prací. Staveniště bude po dobu stavby uvolněno a uspořádáno tak, aby se práce mohly řádně a bezpečně provádět. Po dobu provádění prací nesmí být narušen nebo nepřípustně omezen provoz v bytovém domě. Zábor veřejného prostranství v nutném rozsahu zajistí investor alt. dodavatel stavby. Při provádění sanace nebudou narušena užívací práva majitelů sousedních nemovitostí. 7 TECHNICKÉ POŽADAVKY Technická řešení podle této dokumentace navrhují pro stavbu pouze a výhradně výrobky a konstrukce, které splňují požadavky podle 156 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů. Vybraná dodavatelská firma u dodávaných výrobků a konstrukcí prokáže splnění těchto požadavků. Zadávací dokumentace stavby je zpracována v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn zákona. Aktuální změna Zákon č. 423/2010 Sb.. Dále se vyžaduje, aby použité výrobky byly ověřeny podle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn zákona. Aktuální změna Zákon č. 155/2010 Sb.. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby definované ve všech částech přikládané projektové dokumentace jsou závazné pro zpracování nabídky a následnou realizaci opravy objektu. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 10/12

12 Technické normy a předpisy Všechny platné technické normy a předpisy, na něž odkazují jednotlivé části této dokumentace jsou v plném znění závazná pro specifikaci použitých výrobků a materiálů, pro všechny stavební práce a činnosti během provádění stavby. Při návrhu technického řešení opravy panelového bytového objektu byla dodržena Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Technické specifikace V dokumentaci uvedená technická řešení, specifikace materiálů a požadavky na technologii provádění a kontrolu kvality jsou v rámci tohoto projektu považována za závazná. Jejich změna je možná pouze jako změna či dodatek tohoto projektu a musí být odsouhlasena jeho autorem. 8 DOPRAVA V KLIDU Rekonstrukcí objektu nedochází k nárůstu počtu bytů či jejich požadavků na odstavná a parkovací stání pro osobní automobily. 9 ČASOVÝ PRŮBĚH STAVBY V souladu s požadavky investora na termíny zahájení a dokončení stavebně montážních prací a s ohledem na možnosti financování byly stanoveny následující termíny: Zahájení prací na objektu: r. VII/2011 Zahájení stavby: r. VII/2011 Ukončení stavby: r Přesný časový průběh stavby bude řešen smluvně s dodavatelem stavebně montážních prací. 10 PLÁN KONTROL Kontrola kvalita a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele materiálů. Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů, dodržování schváleného projektu, dodržování platných a závazných norem, vyhlášek a zákonů. Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s autorským dozorem a s TDI, případně technologem dodavatele materiálů. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 11/12

13 Kontrola kvality bude provedena po ukončení rozhodujících fází realizace: 1. po demontáži vnějšího pláště dřevěných kompletizovaných dílců, 2. po odstranění stávající tepelné izolace spodního pláště, 3. po provedení nového izolování s obnovením parotěsné zábrany, 4. po provedení nového hydroizolačního souvrství, 5. po provedení klempířských a zámečnických prvků, 6. po připevnění kotevních prvků pro stožár antény na střeše. 11 ZÁVĚR Autor projektu si vyhrazuje právo změny či doplnění této dokumentace na základě výsledků dodatečného průzkumu či zjištění učiněných po odkrytí konstrukcí během stavebních prací. Praha, III/2011 Vypracoval: Praha 8, Davídkova 2101/ /95 Strana 12/12

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu:

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ADRESA BUDOVY: U JEZERA 2032/32; 2033/30 155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY VLASTNÍK BUDOVY: BYTOVÉ DRUŽSTVO BLANÍK U Jezera 2032/32 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: +420 734

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ

PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ PANELOVÝ DŮM Vltavská 212/13, 625 00 Brno STATICKÉ POSOUZENÍ STAVU BALKÓNŮ A VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚĚ Investor: Společenství vlastníků jednotek domu Vltavská 13, Vltavská 212/13, 625 00 Brno, IČO : 26 266

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, STAVEBNÍ PROJEKTY ING. JAN MAREŠ, Kolín II. 280 00 IČO 690 14 710, Tel.: +420 321 710 558, 602 540 899 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA

TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA X TECHNICKO EKONOMICKÁ ROZVAHA Název stavby: Oprava panelového bytového domu - II. fáze Babákova 2151/4-2155/12, Praha 11 - Chodov I Vlastník objektu: TERMO + holding, a.s. www.termoholding.cz Bytové družstvo

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Výpis dveří. Množství Ks. Rozměr Popis 1NP. Náhled OZN. Dveře exteriérové dvoukřídlé, plastové, bílé, prosklené, U=1,1 W/m2K

Výpis dveří. Množství Ks. Rozměr Popis 1NP. Náhled OZN. Dveře exteriérové dvoukřídlé, plastové, bílé, prosklené, U=1,1 W/m2K 00 00 970 300 Výpis dveří Náhled Rozměr Š(mm) v(mm) Popis NP Množství Ks NP 3NP 4NP 5NP Ks D 600 300 Dveře exteriérové dvoukřídlé, plastové, bílé, prosklené, U=, W/mK 600 D 970 Dveře exteriérové, plastové,

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více