PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax ,

2 Seznam karet Hlavní problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření A - 1: Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi kompenzace A - 2: Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově kompenzace A - 3: Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží kompenzace A - 4: Převod pozemků ve správě Pozemkového fondu na obec kompenzace 2

3 A - 1 Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec V rámci výstavby vodní nádrže se předpokládá také vybudování vodní elektrárny v místě přehradní nádrže. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 280 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při odhadované míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by prostředky z prodeje měly činit cca 2-3 mil. Kč/ročně. Základním důležitým zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Ilustrační obr. - dle Studie investičního záměru Vybudování vodní elektrárny a smluvní zajištění podílu na prodeji vyrobené elektřiny pro obec. Jedná se o prioritní opatření pro obec! Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec. Zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Budoucí přehradní hráz (obec Zátor) Po výstavbě přehrady (smluvně zajistit před výstavbou VN). Obec NH a Povodí Odry, s.p. Obec Nové Heřminovy 17 mil. Kč v rámci realizace protipovodňových opatření Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Velmi vysoká 1. Je nutno dohodnout velikost podílu na výrobě elektřiny (doporučení min. 50 %). Případně zpočátku vyšší podíl a ten postupně snižovat. 2. Předběžnou smlouvu uzavřít již před dokončením územního plánu obce. 3

4 A - 2 Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Současný jez nad Kunovem je v havarijním stavu a měl by být nahrazen jezem novým, jehož řešení bude vycházet z požadavků na migrační zprůchodnění jezu, měření průtoků, řízené nakládání se splaveninami a případně vytvoření možnosti naturální kompenzace za likvidaci MVE v prostoru zátopy (dle Studie menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního toku řeky Opavy). Na jezu v Kunově se nachází místo, které je využitelné pro vybudování vodní elektrárny. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 55 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při maximální míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by odhadované prostředky z prodeje činily cca tis. Kč/ročně. Zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Současně se však počítá s výstavbou MVE jako náhrada majiteli za stávající MVE v obci. Vybudování vodní elektrárny v rámci předpokládaných úprav jezu. Předpokládá se její převedení na majitele stávající vodní elektrárny v obci. Pokud však k tomuto nedojde, měla by obec své požadavky uplatňovat. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Především náhrada majiteli za zrušení stávající MVE v obci. Případně kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Jez v Kunově V rámci stavebních úprav na jezu. Povodí Odry, s.p. Vlastník MVE v obci 20 mil Kč jedná se o náklady za celkové stavební úpravy jezu i s vodní elektrárnou, součást celku protipovodňových úprav Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Vysoká x 4

5 A - 3 Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Zájmem obce je zajistit si dlouhodobý zdroj příjmů do budoucna, aby měla prostředky na zajištění rozvojových aktivit, které byly stavební uzávěrou dlouhodobě omezeny. Jednou z možností je vybudování další MVE, přičemž část prostředků z prodeje elektřiny by byly příjmem obce. Vybudování vodní elektrárny na vhodném místě na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže. MVE by byla poté předána do vlastnictví obce, případně by byl zajištěn podíl z prodeje elektřiny. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Vhodný úsek řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže V rámci stavebních realizace protipovodňových opatření Povodí Odry, s.p. Obec V závislosti na lokalitě a instalovaném výkonu Jako součást záměru protipovodňových opatření kompenzace pro obec Střední x 5

6 A - 4 Převod pozemků ve správě pozemkového fondu na obec - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Obec Nové Heřminovy má ve svém vlastnictví pouze malé výměry pozemků. Jedná se o plochy okolo obecního úřadu, kulturního domu, areálu bývalých lázní, bývalou hospodou u nádraží, sportoviště, část lesních pozemků naproti obecního úřadu za řekou a pak další rozptýlené v rámci celého katastru viz mapa. Na mapě jsou znázorněny pouze pozemky v centrální části obce. Podrobný přehled je součástí mapových příloh k analytické části. Obrázek: Vlastnictví pozemků v obci (stav k počátku r. 2009) Pozn.: Fialová obec, oranžová Pozemkový fond, žlutá soukromé vlastnictví Vláda ČR ve svém usnesení č. 444/2008 ze dne 21. dubna odsouhlasila bezúplatný převod příslušnosti k hospodaření k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví státu a budou dotčeny realizací navrhovaných opatření na podnik Povodí Odry, státní podnik. Převedení pozemků ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Převedení těchto pozemků podpoří obec při zajišťování ploch pro novou a náhradní výstavbu, realizaci opatření v krajině a dlouhodobý příjem z pronájmu těchto pozemků. Zároveň bude moci obec snadněji usměrňovat vývoj ve svém území. Převedení pozemků bude znamenat pro obec dlouhodobý přínos a jedná se proto o vhodné kompenzační opatření. Převod by se netýkal pozemků, jež budou dotčeny protipovodňovými opatřeními (Převod na Povodí Odry, s.p.) a dále těch, jež jsou součástí vymezeného nadregionálního biocentra Ptačí hora údolí Opavy (NRBC 20), jež budou ve vlastnictví České republiky) Cíl a přínos projektu: Převedení pozemků do vlastnictví obce Lokalizace (p.č.): Pozemky ve správě Pozemkového fondu (mimo pozemky dotčené realizací protipovodňových opatření a ve vymezeném NRBC 20) Časový horizont: Před zpracováním územního plánu Pozemkový fond Cílové skupiny: Obec Odhadované náklady: 0 Způsob financování: x Důležitost projektu: Vysoká 6

7 Poznámky a doporučení: Je žádoucí, aby výše uvedené pozemky nebyly prodávány do soukromého vlastnictví. 7

8 Seznam karet Hlavní problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby Dopravní infrastruktura B - 1: Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B - 2: Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B - 3: Oprava a vybudování lávek přes řeku B - 4: Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B - 5: Náhrada obloukového mostu B - 6: Odstranění závad na místních komunikacích Technická infrastruktura B - 7: Čištění odpadních vod B - 8: Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B - 9: Možnosti optimalizace vytápění v obci B - 10: Šetrné veřejné osvětlení Bydlení B - 11: Náhradní a nová výstavba domů a vymezení odpovídajících ploch B - 12: Rekonstrukce, zateplení a zlepšení vybavenosti budov v majetku obce B - 13: Výstavba obecního bydlení v budově hostince Služby B - 14: Zajištění dostupnosti internetu B - 15: Zřízení Czech POINTu B - 16: Zajištění sociálních služeb B - 17: Zřízení mateřské školy B - 18: Možnosti zajištění poštovních služeb B - 19: Podpora obchodu s potravinami v obci B - 20: Rekonstrukce pekárny B - 21: Obnova obecního rozhlasu 8

9 B - 1 Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.1 Vhodné vedení přeložky silnice I/45, B.1.2 Optimalizace vedení místních komunikací pro zachování bezproblémové dostupnosti území : Současná komunikace I/45 musí být díky záměru přehrady přeložena. Výstavba přeložky se předpokládá jižně od obce, kde nedojde ke střetům s rozvojovými plochami v obci. Přesto se však bude jednat o zásah do stávajícího života v obci a do životního prostředí. S realizací přehrady dojde k zaslepení stávající komunikace I/45, která by končila u přehrady a obec by tak zůstala odříznuta. Je proto nutno také dobudovat síť místních komunikací, zejména napojit rozvojové plochy, zajistit napojení na obec Zátor a napojení místních komunikací na přeložku. /opatření 1. Vybudování přeložky I/45: V současné době se jako perspektivní jeví tzv. Varianta I, která by vedla jižně od obce, byla by tvořena dvěma kratšími tunely, nebyla by zasažena rozvojová plocha u Ž. st. Nové Heřminovy a zásahy do krajiny by byly nižší. Obecněji je třeba požadovat výstavbu komunikace za těchto podmínek: nebudou limitovány rozvojové plochy v obci (především za nádražím), budou minimalizovány zásahy do nemovitostí, budou minimalizovány zásahy do přírodních hodnot v území a zajištěna průchodnost území pro živočichy, bude omezen průjezd nákladní automobilové dopravy obcí, bude zachováno dopravní napojení obce na přeložku - 3bodové napojení ve směru na Širokou Nivu, Milotice nad Opavou a Zátor (Loučky) budou provedena technická opatření na snížení hlukové zátěže přeložka bude provedena v rámci technických a ekonomických možností tak, aby byla vhodně začleněna do krajiny. úsek nad Milotickým potokem, který je pohledově velmi exponovaný, řešit s ohledem na estetické začlenění stavby do krajiny Pro zajištění těchto požadavků by měly být opodstatněny i vyššími finanční náklady na realizaci záměru. 2. Dobudování základní sítě místních komunikací Především je nutno zajistit pokračování stávající I/45 směrem na Zátor (Loučky), napojit rozvojovou plochu nad přehradou a plochy pro náhradní výstavbu (také rozvojová plocha za nádražím). Potřeba vybudování těchto komunikací je také vyvolána stavbou přehrady a měla by být hrazena investorem stavby. Budoucí komunikace pro rozvojovou plochu nad přehradou by měla být řešena s těmito požadavky: vhodné napojení na křižovatce na Milotice (kruhový objezd) ve východní části rozvojové plochy realizovat tak, aby bylo umožněno zemědělské hospodaření tj. zachován prostor pro pastvu a přesuny dobytka (vedení blíže přehrady pro zachování volné krajiny) v ploše, kde je předpokládána nová výstavba, zvážit dle možností vedení komunikace tak, aby podporovala vhodnou orientaci pozemků pro výstavbu nízkoenergetických budov (možnost jižní orientace střech, orientace budov na jih) Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: 1. Zajistit spojení Krnov Bruntál po výstavbě VN, obchvat obce, odvedení dopravy z centra obce, snížení hlukové zátěže, odvedení nákladní dopravy. 2. Zachovat kvalitní dopravní napojení obce, zajistit dostupnost nových ploch, dostupnost autobusovou dopravou Jižně od zastavěného území 2. Od stávající křižovatky Milotice Nové Heřminovy po Loučky Před výstavbou přehrady. Povodí Odry s.p. Uživatelé stávající I/45, obyvatelé obce 1. 1,5 2 mld. 2.? Povodí Odry s.p. jedná se o záměry vyvolané výstavbou přehrady. Způsob financování: Důležitost projektu: Velmi vysoká Poznámky: 1. Výstavbu přeložky I/45 je nutno bezpodmínečně vybudovat před realizací vodní nádrže, neboť zde jinak bude velké riziko, že veškerá doprava bude dlouhodobě svedena na svah nad přehradou ve směru na Zátor (Loučky), což by mohlo dlouhodobě degradovat kvalitu této rozvojové plochy. 9

10 B - 2 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : V současné době se v obci střetávají tři cyklotrasy (č. 6073, 6161, 6161), které však přímo v obci vedou podél hlavních komunikací. Toto vede ke zvýšenému ohrožení cyklistů a snížení komfortu tohoto druhu dopravy. Současně zde chybí cyklotrasy pro denní dojížďku do zaměstnání, zejména ve směru NH Oborná a NH Zátor. Realizací vodní nádrže nedojde k podstatnějšímu ovlivnění stávajících tras, současně je zde velký předpoklad pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu a tím současně i ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch. Rozvoj cyklodopravy může přispět také k rozvoji in-line doprava a pěší dopravy. Schéma stávajících cyklistických tras v obci, vyznačena jsou problematičtější úseky. /opatření Pro rozvoj cyklistické (a s ní související in-line a pěší) dopravy jsou doporučena tato 1. Využití obslužných komunikací a hrází pro pěší a cyklodopravu Přizpůsobit obslužné komunikace a hráze cyklistické dopravě (pěší, in-line), zajistit přístup k řece a k vodní nádrži a estetické začlenění hrází do krajiny. Bude tak vytvořen jednak okruh okolo vodní nádrže a díky vedení cyklistických tras po hrázích dojde k oddělení cyklodopravy od automobilové dopravy 2. Dobudování cyklotras pro každodenní dojížďku do zaměstnání napojení na Zátor bude zajištěno po obslužné komunikaci kolem přehrady. K napojení na Obornou je možno vést cyklotrasu podél Oborenského potoka (zvážit realizaci trasy jako součást revitalizace Oborenského potoka), méně vhodné (zajížďka) je využití stávajících lesních cest. 3. Zvýšení vybavenosti pro cyklisty Realizovat přístřešek pro cyklisty (doporučen parčík naproti OÚ), u stravovacích (a do budoucna ubytovacích a jiných zařízení) plnit podmínky certifikace Cyklisté vítáni. 4. Úprava stávající I/45 pro pěší Stávající komunikace I/45, která prochází středem obce, bude pravděpodobně sloužit jako komunikace III. třídy pro dopravní obsluhu obce. Vytváří se zde tak prostor pro další přizpůsobení této komunikace pěším a cyklistům. Vhodné je zúžení komunikace, vytvoření oddělených pruhů (chodníků) pro pěší, výsadba zeleně... 10

11 Cíl a přínos projektu: Zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zvýšení atraktivity oblasti z hlediska cestovního ruchu, oddělení cyklistické a pěší dopravy, zvýšení bezpečnosti, zlepšení rekreačního prostředí v obci. Lokalizace (p.č.): 1. Obslužné komunikace okolo vodní nádrže, protipovodňové hráze 2. Obslužná komunikace podél VN (Zátor), podél Oborenského potoka v úseku od plánované křižovatky po Obornou (cca 1,8 km) 3. Bývalý lázeňský areál parčík naproti OÚ 4. Stávající I/45 od křižovatky na Š. Nivu po křižovatku na Milotice Časový horizont: 1. V průběhu a po výstavbě VN 2. V rámci revitalizace Oborenského potoka 3. Kdykoliv 4. Po výstavbě VN 1. a 2. Povodí Odry s.p. 2. Obec 3. Obec Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Především cyklisté 1 součást záměru VN 2 asfaltová 5-7 mil/km = 6-8 mil. Kč, při nižší kvalitě cca 2-3 mil. Kč ,- (v závislosti na konkrétní podobě) 4 Dle rozsahu opatření, není možno určit 1 a 2 - součást záměru VN, 3 PRV, III.2.1.1, 4 SFDI/ KU MSK 1. Vysoká 2. Střední 3. Základní 4. Střední Cena cyklotras se odvíjí od kvality povrchu, je možno zvolit méně náročnou variantu. Přístřešek pro cyklisty může vyrobit míst. podnikatel (např. p. Chrástek). 11

12 B - 3 Oprava a vybudování lávek přes řeku B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : Řeka tvoří přirozenou překážku pro pěší a turisty. V zastavěné části území je situace dostačující, nevyhovující je však stav lávek nad obcí u sportovního areálu (kudy je možno napojení na cyklotrasu č. 6161) a také v osadě Kunov, kde je z centra obce cca 1,5 km k nejbližšímu přechodu přes řeku. /opatření 1. Oprava lávky nad sportovním areálem a vybudování nové přes druhé říční rameno. 2. Vybudování lávky v osadě Kunov v místě, kde ji bude možno napojit na lesní cestu na protější straně řeky s pokračováním na cyklotrasu č Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Zlepšení přístupnosti krajiny pro pěší a cyklisty, zajištění pěšího spojení z Kunova do centra obce Nové Heřminovy (mimo hl. komunikaci). 1. Lávky nad sportovištěm v NH 2. Kunov Pozn.: Lávku v Kunově vymezit v rámci územního plánu. Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Kdykoliv 1 - obec NH, 2 - Město Bruntál 1 - Obyvatelé a návštěvníci obce 2 obyvatelé Kunova cca ,- Kč (pro jednu lávku) PRV, III.1.3a) Podpora cestovního ruchu, max. 90 %, pokud lávky budou na zřízených pěších trasách Vysoká x 12

13 B - 4 Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.4 Zlepšení kvality hromadné dopravy : Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost, kromě silnice I/45 je zde také zajištěno napojení vlakovou a autobusovou dopravou a četnost spojení je relativně dostatečná. Pouze o víkendu je intenzita spojů nižší (směrem na Krnov). K dojížďce do zaměstnání je nejčastěji využíván osobní automobil, hromadná doprava (především autobusy) se užívá také a současně pro cestování do školy. Autobusovou dopravu provozuje Veolia Transport. Obec není součástí dopravního integrovaného systému MSK. Součástí je pouze žel. trať Bruntál Krnov se zastávkou Milotice nad Opavou. Velká část MSK je součástí ODIS. /opatření Zařazení obce do systému integrované dopravy MSK. Zařazením obce (obcí Krnovska a Bruntálska) budou zajištěny výhodnější podmínky pro pravidelné cestování hromadnou dopravou. Cíl a přínos projektu: 1 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do zaměstnání (cca %), 2 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do školy (o cca 25 %) 3 výhodnější podmínky při přestupování mezi jednotlivými spoji (vlaková a autobusová doprava) 4 podpora veřejné hromadné dopravy Lokalizace (p.č.): Hromadná doprava v obci Časový horizont: Kdykoliv dle sdělení KODIS předběžně v plánu v období KODIS, Obec, Veolia Transport Cílové skupiny: Žáci, studenti stř. škol, dojíždějící do práce Odhadované náklady: - cca + max. 5 % ke stávajícím platbám dopravcům Způsob financování: Převážnou část nákladů hradí Moravskoslezský kraj Důležitost projektu: Základní Poznámky: 1. Je vhodné napsat žádost na kraj (i za více obcí Krnovska) odbor dopravy, náměstek dopravy (hejtman) čímž může být proces urychlen. 2. Podrobnější informace na 13

14 B - 5 Náhrada obloukového mostu B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stávající obloukový most je významnou technickou dominantou obce, který se objevuje na většině informačních a propagačních materiálů a ke kterému mají obyvatelé obce vztah. Realizací protipovodňových opatření však bude nutno provést jeho úpravy (zvednutí, posun, jiné technické úpravy, nová podoba...). Je zájmem tento most zachovat, a to buď v podobě blízké stávající, případně v jiném vhodném technickém provedení. /opatření Výstavba mostu v nové podobě tak, aby jednak plnil svou funkci dopravní a jednak si zachoval svou podobu jako dominanty obce. Vhodné je navrhnout více variant technického řešení tohoto mostu a předložit je obyvatelům k výběru. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zachování mostu v daném místě jako dominanty, historická návaznost. V místě stávajícího obloukového mostu. Během realizace protipovodňových opatření. Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce Závisí na technickém provedení Jako součást záměru protipovodňových opatření. Vysoká Při plánování obloukového mostu použít principu komunitního plánování. 14

15 B - 6 Odstranění závad na místních komunikacích B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stav komunikací v obci je relativně dobrý, pouze dílčí úseky komunikací mohou být v horším stavu. Jako problematický je vnímám úsek komunikace v centru obce (od kulturního domu směrem na fotbalové hřiště a UNEKO), kde občas řidiči projíždějí rychleji a může dojít ke střetu (např. s hrajícími si dětmi). Problematický je také úsek I/45 od křižovatky na Milotice po Zátor, což však bude řešeno přeložením této komunikace. Také v úseku silnice na Širokou Nivu musejí lidé používat komunikaci pro automobilovou dopravu, což představuje nebezpečí střetu. /opatření Umístění dopravního značení (pěší zóna, omezení rychlosti) nebo položení zpomalovacího prahu na komunikaci. Levnější je instalace dopravního značení, efektivnější, avšak dražší, je retardér. Doporučujeme v prvním kroku projednat s policií vhodný způsob dopravního značení, a pokud se projeví jako neúčinné, instalovat retardér. Ilustrační foto: Úsek v obci s návrhem retardéru Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Úsek komunikace mezi kulturním domem a areálem UNEKO. Kdykoliv co nejdříve Obec ve spolupráci s policií ČR. Obyvatelé centra obce, děti. Dopravní značení minimální, retardér cca ,- Kč/ks Obec, PRV, III budování a obnova místních komunikací, max. 90%, krajské dotace na bezpečnost chodců Velmi vysoká Je možné zvážit vytvoření provizorní polní cesty/pěšiny pro pěší a cyklisty v úseku křižovatka na Milotice-Zátor, tak, aby nemusela být užívána hlavní komunikace a jež by byla funkční do doby realizace vodní nádrže. 15

16 B - 7 Čištění odpadních vod B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.1 Zajištění optimálního čištění odpadních vod V obci chybí odpovídající kanalizace a centrální čistírna odpadních vod. Čištění odpadních vod z převážné části objektů je zajištěno individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Výjimku tvoří tři obecní objekty a další dva soukromé objekty, u nichž jsou vybudovány lokální čistírny odpadních vod. Dohromady jde o 17 bytových jednotek. Vzhledem k předpokládanému rekreačnímu využití přehrady je nezbytné zajistit odpovídající čištění odpadních vod, a to nejen na území obce samotné, ale také na obcích proti proudu řeky Opavy. (Z obcí, jež leží na řece Opavě proti toku od obce Nové Heřminovy a nemají kanalizaci a čistírnu odpadních vod, jsou potenciálními znečišťovateli budoucí přehradní nádrže obce: Široká Niva, Ludvíkov, Oborná a Heřmanovice.) Možných způsobů zajištění čištění odpadních vod je několik. V průběhu zpracování projektu byly navrženy (zmíněny) tyto základní varianty (případně jejich kombinace): Odvádění odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Odvedení odpadních vod na ČOV v Zátoře Decentralizované čištění odpadních vod s řadou menších ČOV Níže je uveden stručný popis navržených Varianta 1: Odvedení odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Idea předpokládá odvedení odpadních vod kanalizací na kořenovou čistírnu odpadních vod, kde budou odpadní vody dočištěny a následně vypuštěny do vodního toku. Výhodou této varianty jsou nižší investiční a provozní náklady a vyšší šetrnost k přírodnímu prostředí. Významnou nevýhodou je, že se v obci nenachází žádná jednoznačně vhodná lokalita pro umístění kořenové čistírny (v úvahu připadá prostor pod bývalým lázeňským areálem, kde však budou umístěny také menší přečerpávací nádrže, nachází se blízko zástavby a jehož prostorová kapacita je omezená), nižší účinnost čištění v zimním období a jednak kořenové čistírny nezajistí 100 % čištění odpadních vod. Varianta 2: Odvádění odpadních vod na ČOV v Zátoře Dle sdělení Povodí Odry s.p. ze dne byl na jednání ( ) ke koncepci odkanalizování území v Povodí horní Opavy obcí Nové Heřminovy, Zátor a Čaková dohodnut počet ekvivalentních obyvatel pro výhledové období po výstavbě ÚN Nové Heřminovy a rozvoji území obce Nové Heřminovy na 2000 ekvivalentních obyvatel, což by plně pokrývalo předpokládanou potřebu těchto obcí. Odpadní voda z obce NH by byla odvedena pomocí splaškové kanalizace, a to z vlastní obce Nové Heřminovy bez napojení osady Kunov a obce Oborná. Pod zástavbou Nové Heřminovy se předpokládá trasování kanalizačního sběrače podél budoucí zátopy na levém břehu s tím, že bude odvádět odpadní vody také z potenciálních rozvojových ploch. Výhodou této varianty je především 100 % zajištění ochrany VN před znečištěním (což jej jedním ze základních požadavků na budoucí využití přehrady) a zvýšení kvality bydlení pro většinu obyvatel v obci. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady (jež by však nebyly hrazeny obcí) a vyšší provozní náklady. Varianta 3: Decentralizovaný způsob čištění odpadních vod Idea předpokládá čištění odpadních vod na řadě menších čistíren odpadních vod, které by sloužily pro jeden objekt nebo menší skupinky objektů. Vyčištěné odpadní vody by poté byly odváděny do recipientů (vsakování, vodní tok). Výhodou tohoto záměru jsou významně nižší investiční náklady, relativně nízké provozní náklady a vysoká účinnost čištění (aktivační čistírny odpadních vod až kolem 95 %). Problémem zde může být, že i zbytkové znečištění může způsobit eutrofizaci vodní nádrže, došlo by k omezení využití pozemků v blízkosti domácích ČOV, rizikovější je používání těchto čistíren odpadních vod v rekreačních objektech (kemp, penzión, šatny fotbalového hřiště...), kde množství vypouštěných odpadních vod značně kolísá. Zhodnocení Varianta 1 Kořenová čistírna: Na základě výše uvedených hledisek není vhodné čištění odpadních řešit pomocí kořenové čistírny, neboť je zde vysoké riziko znečištění vody v nádrži a v obci chybí vhodné plochy pro její umístění. Doporučení: Nerealizovat 16

17 Varianta 2 ČOV v Zátoře: Z hlediska zajištění kvality vody v nádrži a technicky nejméně problematická je varianta odvádění vod na čistírnu v Zátoře. Pro obec je také výhodné, že by tato varianta byla financována jako součást celého záměru protipovodňových opatření. Na kanalizaci by byly napojeny objekty z centrální části obce a nových ploch. Doporučení: Realizovat. Pozn. Z ekonomického hlediska (přivedení kanalizačních přípojek) doporučujeme řešit čištění odpadních vod u vzdálenějších objektů (současných i budoucích) decentralizovaně lokálními čistírnami se zasakováním vyčištěných odpadních vod do půdy. Varianta 3 Decentralizované čištění: Řešení je technicky možné, avšak muselo by být jednoznačně prokázáno, že nebude docházet k čištění vody v nádrži. Doporučení: Upřednostnit variantu č. 2. V případě zájmu o realizaci této varianty je nutné zpracování odborné studie, která by prokázala, že úroveň čištění bude zajištěna dostatečně. Současně je nutné řešit i další obce výše po toku, u kterých však bude kladně působit také samočistící schopnost vody v řece. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení kvality technické infrastruktury, zvýšení kvality vody v tocích a zajištění kvality vody v přehradě pro rekreační využití. Celá obec Před realizací vodní nádrže (vhodné do r. 2014, dokdy je možné financování z evropských fondů). Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce, uživatelé vodní nádrže Varianta 2: Odhad cca 130 mil. Kč (pro Zátor, NH a Čakovou) Jako součást realizace záměru. Velmi vysoká x 17

18 B - 8 Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.2 Zavedení dodávek pitné vody V obci je zaveden vodovod, který zásobuje domácnosti v centrální části obce. Napojeny nejsou některé domácnosti v severní okrajovější části obce nad nádražím Nové Heřminovy (hájenky) a objekty v ploše plánované vodní nádrže. Tyto objekty jsou zásobeny z vlastních studní. Voda v těchto studních je převážně dobrá, po povodních v r byla po delší dobu znečištěna. Stávající množství pitné vody je dostatečné, avšak při předpokládaném růstu počtu obyvatel se tyto nároky budou zvyšovat a je proto žádoucí řešit potřebnost dalšího zdroje pitné vody (zvýšení kapacity stávající vodovodní sítě, nalezení dalšího zdroje). 1. Napojení nových rozvojových ploch na vodovodní síť. Jedná se o plochy v rozvojové ploše za nádražím Nové Heřminovy a nad plánovanou vodní nádrží. 2. Zpracování studie zabývající se kapacitou stávající vodovodní sítě v souvislosti s předpokládanou novou výstavbou a prověřující potřebnost výstavby nového zdroje pitné vody. U nových objektů vzdálených od hlavní zástavby bude zvážena možnost napojení na vodovod s ohledem na ekonomické náklady a možnost užívání vlastní studny. Pozn.: V případě vymezení menších rozvojových ploch se dá předpokládat, že nemusí být nutno budovat nový zdroj vody. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Napojení nových rozvojových ploch, zajištění stabilních dodávek pitné vody. Zajištění vlastního (nebo záložního) zdroje pitné vody. Plochy nové výstavby nad přehradou a za nádražím NH v západní části obce. Před výstavbou vodní nádrže, v rámci přípravy nových rozvojových ploch. Provozovatel vodovodní sítě (VaK Brutál SmVaK Ostrava), obec, Povodí Odry s.p., případně majitel pozemku Majitelé nemovitostí dotčených protipovodňovými opatřeními s úmyslem zůstat v obci, noví zájemci o bydlení v obci. Budoucí provozovatel vodovodní sítě, obec, náhradní výstavba Povodí Ody s.p. Náklady budou promítnuty do prodejní ceny pozemků, případně nemovitostí. Důležitost projektu: Střední Poznámky: 1. Mezi záměry byl uváděn také požadavek na převedení vodovodu do majetku obce. V tomto případě by však obec musela zajistit provozovatele této sítě, což by v konečném důsledku znamenalo další náklady a nároky na administrativu, přičemž zvýšení kvality dodávek pitné vody se nedá předpokládat. Proto tento požadavek nebyl zařazen mezi vybrané projekty. 18

19 B - 9 Možnosti optimalizace vytápění v obci B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.3 Ekologicky šetrné vytápění Obec není plynofikována, většina domácností využívá pro vytápění dřevo, v menší míře rovněž uhlí. Část domácností a objekty ve vlastnictví obce jsou vytápěny elektřinou. (Přes 60% domácností topí dřevem, přes 25% uhlím, necelých 12% elektřinou). Dle dotazníkového šetření by domácnosti nejraději volili vytápění dřevem, peletami nebo plynem. Při volbě způsobu vytápění je pro rodiny velice důležité hledisko nákladů na topení (pořizovací a provozní náklady) a komfort obsluhy. Nejméně domácností by vytápělo uhlím a elektřinou viz graf. Zájem je také o zateplení domů účinnou tepelnou izolací a modernější systémy vytápění (sluneční kolektory, tepelná čerpadla, automatické kotle na biomasu). Graf: Používané a preferované palivo pro vytápění domácností Používané a preferované palivo pro vytápění 80 počet odpovědí dřevo 35 pelety dřevní štěpka uhlí elektřina plyn používané preferované tepelné čerpadlo sluneční kolektor jiné 0 Lesní půda zabírá na území obce 680 ha, což představuje 61,6 % lesnatost území. Nejbližší obcí, kde se používá zemní plyn, je Zátor. Ze všech možných způsobů vytápění se biomasa jeví jako nejvhodnější, protože jde o obnovitelný zdroj, produkuje zanedbatelné množství emisí SO2 a má neutrální bilanci produkce CO 2. Pro potřeby obce by postačovalo odhadem cca 80 ha z okolních 684 ha lesa na území katastru obce, tj. asi 12%, které ale nyní patří státu). Doporučení pro způsob vytápění koncepce rozvoje vytápění Vzhledem k velmi vysokým investičním nákladům a vysokým cenám plynu není plynofikace obce vhodnou alternativou. Jako vhodný zdroj tepla je zde možno doporučit především dřevní biomasu a další zdroje energie, tj.: polenové dříví stávající běžný způsob vytápění, dlouhodobě udržitelný, levný, uživatelsky méně komfortní dřevní pelety možný způsob vytápění (zejména v nové zástavbě), přijatelná cena, uživatelsky komfortní, vyšší pořizovací náklady dřevní štěpka pro obec méně vhodnější, štěpka je vhodná pro kotle o vyšším výkonu (nad 100 kw), které se v rodinných domech nepoužívají, špatná skladovatelnost solární panely vhodná pouze u nízkoenergetické zástavby jako doplňkový zdroj pro přitápění ostatní jako doplňkový (náhradní) zdroj vytápění mohou sloužit elektrické přímotopy (vyšší provozní náklady), tepelná čerpadla (vysoké investiční náklady) nebo propan-butan U bytových domů je vhodný společný centrální kotel. 19

20 V případě stávající zástavby je možno zachovat stávající způsob vytápění, vyměnit kotel při jeho dožití, případně využít dotace (Zelená úsporám) na výměnu kotle a zateplení objektu. V případě nové zástavby doporučujeme stavět v nízkoenergetickém standardu a používat rovnou kotel na pelety. V obou případech mohou být záložním zdrojem krbová kamna nebo elektřina. Zajištění paliva Obec není vlastníkem lesů o vyšší výměře, proto ani není vhodné uvažovat o vlastní výrobě pelet. Je však možno centrálně zajišťovat dodávku polenového dříví domácnostem (obec, soukromý podnikatel). Pokud by toto realizovala obec, je pro to nutný adekvátní areál. Nejbližší výrobce pelet se nachází ve Vrbně pod Pradědem fa MADER lesnická firma, s.r.o., která zajišťuje také instalaci kotlů na pelety. Při více odběratelích se může vyplatit uzavření dlouhodobé smlouvy o dodávce paliva. (Pozn.: Převod státních lesních pozemků na obec není při stávající legislativě možný. Pokud by k tomuto došlo, jednalo by se o precedens, který nelze považovat za vhodný). Možná role ze strany obce na snížení energetické náročnosti Dlouhodobým cílem je snižování nákladů na vytápění (zateplení, modernizace kotle). Toto může obec ovlivnit jen omezeně, avšak je možná podpora těmito způsoby: příspěvek na nový kotel ze strany obce při více zájemcích o zateplení zajistit hromadný energetický audit (snížení nákladů) a pomoci se sepsáním projektových žádostí zateplení budov v majetku obce (hostinec, obecní úřad, kulturní dům, nájemní dům) a zajistit zdroj vytápění Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Snížení nákladů na vytápění, podpora nezávislosti na vnějších zdrojích, zvýšení použití obnovitelných zdrojů energie, udržet finance za vytápění v obci, vytvořit v obci nová pracovní místa (péče o porost lesa, zajištění paliva), snížení lokálních emisí vznikajících spalováním tuhých paliv. Obec Využít stávajících dotačních titulů, průběžně Obec, občané Obec, občané Kotel na pelety cca do , solární panely cca (návratnost cca 8 let)... Program Zelená úspora, OPŽP prioritní osa 3 Udržitelné využívání energie), občané a obec Vysoká Vytápění domácností je individuální záležitostí a je obtížné je řídit centrálně. 20

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy

Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Informace o přípravě Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, 701 26 OSTRAVA www.pod.cz Město Krnov Hlavní náměstí 1, 794 01 KRNOV www.krnov.cz

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NORBERČANY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NORBERČANY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NORBERČANY dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 10/2009 10/2015

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy Hájení lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod Informace

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hrušková. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.349.417.125.2 Název obce: Sokolov Kód obce (IČOB): 15222 (56286) Číslo ORP3 (ČSÚ): 417 (417) Název ORP3:

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá

Název části obce. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Bystrá A. OBEC Bystrá Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 104 Kód obce PRVKUK 0613.003.104.00 Kód obce (IČOB) 01662 (561801) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sedm Dvorů Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Sedm Dvorů Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Sedm Dvorů Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7110_020_05_09911 Název obce: Moravský Beroun Kód obce (IČOB): 597678 (597678) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Křídlůvky Zpráva o uplatňování Územního plánu Křídlůvky dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2855/2015 Pavlíková / 567 167 465 11. 2. 2016 208774/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Studnice návrh k projednání na základě ustanovení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Vrbice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_64_1) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.64.1 Název obce: Kód obce (IČOB): 18591 (566675) Číslo ORP3 (ČSÚ): 413

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Bydlící obyvatelé Hutě trvale bydlící. Cejle trvale bydlící přechodně bydlící celkem A. OBEC Cejle Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 167 Kód obce PRVKUK 0612.005.167.00 Kód obce (IČOB) 01740 (586978) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava Členění

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh řešení Územního plánu Hlubočec je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Dehtáře B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Dehtáře Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 380 Kód obce PRVKUK 0613.010.380.00 Kód obce (IČOB) 02537 (561924) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Stařechovice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7108_060_01_15528 Název obce: Stařechovice Kód obce (IČOB): 590053 (590053) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1562 (7108)

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Hůrky. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ041_0041_08) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ041.3403.4103.0041.08 Název obce: Karlovy Vary Kód obce (IČOB): 06343 (554961)

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS BOHUMÍNSKO 2014 2020 Podklady pro jednání pracovních skupin ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MAS BOHUMÍNSKO EKOTOXA s.r.o. ČERVENEC

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/ÚÚP/2861/2015 Pavlíková / 567 167 465 23. 2. 2016 208788/2015/MMJ Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenná návrh k projednání na základě ustanovení 55 odst.

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou.

SO 01.1 Příprava území. SO obsahuje kácení a manipulaci se zeminou. Název akce Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné km 9,900-11,500 Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olše

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Leština. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Leština Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7113_015_01_08052 Název obce: Leština Kód obce (IČOB): 537713 (537713) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2011 (7113)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více