PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax ,

2 Seznam karet Hlavní problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření A - 1: Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi kompenzace A - 2: Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově kompenzace A - 3: Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží kompenzace A - 4: Převod pozemků ve správě Pozemkového fondu na obec kompenzace 2

3 A - 1 Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec V rámci výstavby vodní nádrže se předpokládá také vybudování vodní elektrárny v místě přehradní nádrže. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 280 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při odhadované míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by prostředky z prodeje měly činit cca 2-3 mil. Kč/ročně. Základním důležitým zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Ilustrační obr. - dle Studie investičního záměru Vybudování vodní elektrárny a smluvní zajištění podílu na prodeji vyrobené elektřiny pro obec. Jedná se o prioritní opatření pro obec! Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec. Zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Budoucí přehradní hráz (obec Zátor) Po výstavbě přehrady (smluvně zajistit před výstavbou VN). Obec NH a Povodí Odry, s.p. Obec Nové Heřminovy 17 mil. Kč v rámci realizace protipovodňových opatření Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Velmi vysoká 1. Je nutno dohodnout velikost podílu na výrobě elektřiny (doporučení min. 50 %). Případně zpočátku vyšší podíl a ten postupně snižovat. 2. Předběžnou smlouvu uzavřít již před dokončením územního plánu obce. 3

4 A - 2 Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Současný jez nad Kunovem je v havarijním stavu a měl by být nahrazen jezem novým, jehož řešení bude vycházet z požadavků na migrační zprůchodnění jezu, měření průtoků, řízené nakládání se splaveninami a případně vytvoření možnosti naturální kompenzace za likvidaci MVE v prostoru zátopy (dle Studie menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního toku řeky Opavy). Na jezu v Kunově se nachází místo, které je využitelné pro vybudování vodní elektrárny. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 55 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při maximální míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by odhadované prostředky z prodeje činily cca tis. Kč/ročně. Zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Současně se však počítá s výstavbou MVE jako náhrada majiteli za stávající MVE v obci. Vybudování vodní elektrárny v rámci předpokládaných úprav jezu. Předpokládá se její převedení na majitele stávající vodní elektrárny v obci. Pokud však k tomuto nedojde, měla by obec své požadavky uplatňovat. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Především náhrada majiteli za zrušení stávající MVE v obci. Případně kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Jez v Kunově V rámci stavebních úprav na jezu. Povodí Odry, s.p. Vlastník MVE v obci 20 mil Kč jedná se o náklady za celkové stavební úpravy jezu i s vodní elektrárnou, součást celku protipovodňových úprav Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Vysoká x 4

5 A - 3 Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Zájmem obce je zajistit si dlouhodobý zdroj příjmů do budoucna, aby měla prostředky na zajištění rozvojových aktivit, které byly stavební uzávěrou dlouhodobě omezeny. Jednou z možností je vybudování další MVE, přičemž část prostředků z prodeje elektřiny by byly příjmem obce. Vybudování vodní elektrárny na vhodném místě na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže. MVE by byla poté předána do vlastnictví obce, případně by byl zajištěn podíl z prodeje elektřiny. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Vhodný úsek řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže V rámci stavebních realizace protipovodňových opatření Povodí Odry, s.p. Obec V závislosti na lokalitě a instalovaném výkonu Jako součást záměru protipovodňových opatření kompenzace pro obec Střední x 5

6 A - 4 Převod pozemků ve správě pozemkového fondu na obec - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Obec Nové Heřminovy má ve svém vlastnictví pouze malé výměry pozemků. Jedná se o plochy okolo obecního úřadu, kulturního domu, areálu bývalých lázní, bývalou hospodou u nádraží, sportoviště, část lesních pozemků naproti obecního úřadu za řekou a pak další rozptýlené v rámci celého katastru viz mapa. Na mapě jsou znázorněny pouze pozemky v centrální části obce. Podrobný přehled je součástí mapových příloh k analytické části. Obrázek: Vlastnictví pozemků v obci (stav k počátku r. 2009) Pozn.: Fialová obec, oranžová Pozemkový fond, žlutá soukromé vlastnictví Vláda ČR ve svém usnesení č. 444/2008 ze dne 21. dubna odsouhlasila bezúplatný převod příslušnosti k hospodaření k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví státu a budou dotčeny realizací navrhovaných opatření na podnik Povodí Odry, státní podnik. Převedení pozemků ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Převedení těchto pozemků podpoří obec při zajišťování ploch pro novou a náhradní výstavbu, realizaci opatření v krajině a dlouhodobý příjem z pronájmu těchto pozemků. Zároveň bude moci obec snadněji usměrňovat vývoj ve svém území. Převedení pozemků bude znamenat pro obec dlouhodobý přínos a jedná se proto o vhodné kompenzační opatření. Převod by se netýkal pozemků, jež budou dotčeny protipovodňovými opatřeními (Převod na Povodí Odry, s.p.) a dále těch, jež jsou součástí vymezeného nadregionálního biocentra Ptačí hora údolí Opavy (NRBC 20), jež budou ve vlastnictví České republiky) Cíl a přínos projektu: Převedení pozemků do vlastnictví obce Lokalizace (p.č.): Pozemky ve správě Pozemkového fondu (mimo pozemky dotčené realizací protipovodňových opatření a ve vymezeném NRBC 20) Časový horizont: Před zpracováním územního plánu Pozemkový fond Cílové skupiny: Obec Odhadované náklady: 0 Způsob financování: x Důležitost projektu: Vysoká 6

7 Poznámky a doporučení: Je žádoucí, aby výše uvedené pozemky nebyly prodávány do soukromého vlastnictví. 7

8 Seznam karet Hlavní problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby Dopravní infrastruktura B - 1: Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B - 2: Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B - 3: Oprava a vybudování lávek přes řeku B - 4: Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B - 5: Náhrada obloukového mostu B - 6: Odstranění závad na místních komunikacích Technická infrastruktura B - 7: Čištění odpadních vod B - 8: Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B - 9: Možnosti optimalizace vytápění v obci B - 10: Šetrné veřejné osvětlení Bydlení B - 11: Náhradní a nová výstavba domů a vymezení odpovídajících ploch B - 12: Rekonstrukce, zateplení a zlepšení vybavenosti budov v majetku obce B - 13: Výstavba obecního bydlení v budově hostince Služby B - 14: Zajištění dostupnosti internetu B - 15: Zřízení Czech POINTu B - 16: Zajištění sociálních služeb B - 17: Zřízení mateřské školy B - 18: Možnosti zajištění poštovních služeb B - 19: Podpora obchodu s potravinami v obci B - 20: Rekonstrukce pekárny B - 21: Obnova obecního rozhlasu 8

9 B - 1 Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.1 Vhodné vedení přeložky silnice I/45, B.1.2 Optimalizace vedení místních komunikací pro zachování bezproblémové dostupnosti území : Současná komunikace I/45 musí být díky záměru přehrady přeložena. Výstavba přeložky se předpokládá jižně od obce, kde nedojde ke střetům s rozvojovými plochami v obci. Přesto se však bude jednat o zásah do stávajícího života v obci a do životního prostředí. S realizací přehrady dojde k zaslepení stávající komunikace I/45, která by končila u přehrady a obec by tak zůstala odříznuta. Je proto nutno také dobudovat síť místních komunikací, zejména napojit rozvojové plochy, zajistit napojení na obec Zátor a napojení místních komunikací na přeložku. /opatření 1. Vybudování přeložky I/45: V současné době se jako perspektivní jeví tzv. Varianta I, která by vedla jižně od obce, byla by tvořena dvěma kratšími tunely, nebyla by zasažena rozvojová plocha u Ž. st. Nové Heřminovy a zásahy do krajiny by byly nižší. Obecněji je třeba požadovat výstavbu komunikace za těchto podmínek: nebudou limitovány rozvojové plochy v obci (především za nádražím), budou minimalizovány zásahy do nemovitostí, budou minimalizovány zásahy do přírodních hodnot v území a zajištěna průchodnost území pro živočichy, bude omezen průjezd nákladní automobilové dopravy obcí, bude zachováno dopravní napojení obce na přeložku - 3bodové napojení ve směru na Širokou Nivu, Milotice nad Opavou a Zátor (Loučky) budou provedena technická opatření na snížení hlukové zátěže přeložka bude provedena v rámci technických a ekonomických možností tak, aby byla vhodně začleněna do krajiny. úsek nad Milotickým potokem, který je pohledově velmi exponovaný, řešit s ohledem na estetické začlenění stavby do krajiny Pro zajištění těchto požadavků by měly být opodstatněny i vyššími finanční náklady na realizaci záměru. 2. Dobudování základní sítě místních komunikací Především je nutno zajistit pokračování stávající I/45 směrem na Zátor (Loučky), napojit rozvojovou plochu nad přehradou a plochy pro náhradní výstavbu (také rozvojová plocha za nádražím). Potřeba vybudování těchto komunikací je také vyvolána stavbou přehrady a měla by být hrazena investorem stavby. Budoucí komunikace pro rozvojovou plochu nad přehradou by měla být řešena s těmito požadavky: vhodné napojení na křižovatce na Milotice (kruhový objezd) ve východní části rozvojové plochy realizovat tak, aby bylo umožněno zemědělské hospodaření tj. zachován prostor pro pastvu a přesuny dobytka (vedení blíže přehrady pro zachování volné krajiny) v ploše, kde je předpokládána nová výstavba, zvážit dle možností vedení komunikace tak, aby podporovala vhodnou orientaci pozemků pro výstavbu nízkoenergetických budov (možnost jižní orientace střech, orientace budov na jih) Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: 1. Zajistit spojení Krnov Bruntál po výstavbě VN, obchvat obce, odvedení dopravy z centra obce, snížení hlukové zátěže, odvedení nákladní dopravy. 2. Zachovat kvalitní dopravní napojení obce, zajistit dostupnost nových ploch, dostupnost autobusovou dopravou Jižně od zastavěného území 2. Od stávající křižovatky Milotice Nové Heřminovy po Loučky Před výstavbou přehrady. Povodí Odry s.p. Uživatelé stávající I/45, obyvatelé obce 1. 1,5 2 mld. 2.? Povodí Odry s.p. jedná se o záměry vyvolané výstavbou přehrady. Způsob financování: Důležitost projektu: Velmi vysoká Poznámky: 1. Výstavbu přeložky I/45 je nutno bezpodmínečně vybudovat před realizací vodní nádrže, neboť zde jinak bude velké riziko, že veškerá doprava bude dlouhodobě svedena na svah nad přehradou ve směru na Zátor (Loučky), což by mohlo dlouhodobě degradovat kvalitu této rozvojové plochy. 9

10 B - 2 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : V současné době se v obci střetávají tři cyklotrasy (č. 6073, 6161, 6161), které však přímo v obci vedou podél hlavních komunikací. Toto vede ke zvýšenému ohrožení cyklistů a snížení komfortu tohoto druhu dopravy. Současně zde chybí cyklotrasy pro denní dojížďku do zaměstnání, zejména ve směru NH Oborná a NH Zátor. Realizací vodní nádrže nedojde k podstatnějšímu ovlivnění stávajících tras, současně je zde velký předpoklad pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu a tím současně i ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch. Rozvoj cyklodopravy může přispět také k rozvoji in-line doprava a pěší dopravy. Schéma stávajících cyklistických tras v obci, vyznačena jsou problematičtější úseky. /opatření Pro rozvoj cyklistické (a s ní související in-line a pěší) dopravy jsou doporučena tato 1. Využití obslužných komunikací a hrází pro pěší a cyklodopravu Přizpůsobit obslužné komunikace a hráze cyklistické dopravě (pěší, in-line), zajistit přístup k řece a k vodní nádrži a estetické začlenění hrází do krajiny. Bude tak vytvořen jednak okruh okolo vodní nádrže a díky vedení cyklistických tras po hrázích dojde k oddělení cyklodopravy od automobilové dopravy 2. Dobudování cyklotras pro každodenní dojížďku do zaměstnání napojení na Zátor bude zajištěno po obslužné komunikaci kolem přehrady. K napojení na Obornou je možno vést cyklotrasu podél Oborenského potoka (zvážit realizaci trasy jako součást revitalizace Oborenského potoka), méně vhodné (zajížďka) je využití stávajících lesních cest. 3. Zvýšení vybavenosti pro cyklisty Realizovat přístřešek pro cyklisty (doporučen parčík naproti OÚ), u stravovacích (a do budoucna ubytovacích a jiných zařízení) plnit podmínky certifikace Cyklisté vítáni. 4. Úprava stávající I/45 pro pěší Stávající komunikace I/45, která prochází středem obce, bude pravděpodobně sloužit jako komunikace III. třídy pro dopravní obsluhu obce. Vytváří se zde tak prostor pro další přizpůsobení této komunikace pěším a cyklistům. Vhodné je zúžení komunikace, vytvoření oddělených pruhů (chodníků) pro pěší, výsadba zeleně... 10

11 Cíl a přínos projektu: Zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zvýšení atraktivity oblasti z hlediska cestovního ruchu, oddělení cyklistické a pěší dopravy, zvýšení bezpečnosti, zlepšení rekreačního prostředí v obci. Lokalizace (p.č.): 1. Obslužné komunikace okolo vodní nádrže, protipovodňové hráze 2. Obslužná komunikace podél VN (Zátor), podél Oborenského potoka v úseku od plánované křižovatky po Obornou (cca 1,8 km) 3. Bývalý lázeňský areál parčík naproti OÚ 4. Stávající I/45 od křižovatky na Š. Nivu po křižovatku na Milotice Časový horizont: 1. V průběhu a po výstavbě VN 2. V rámci revitalizace Oborenského potoka 3. Kdykoliv 4. Po výstavbě VN 1. a 2. Povodí Odry s.p. 2. Obec 3. Obec Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Především cyklisté 1 součást záměru VN 2 asfaltová 5-7 mil/km = 6-8 mil. Kč, při nižší kvalitě cca 2-3 mil. Kč ,- (v závislosti na konkrétní podobě) 4 Dle rozsahu opatření, není možno určit 1 a 2 - součást záměru VN, 3 PRV, III.2.1.1, 4 SFDI/ KU MSK 1. Vysoká 2. Střední 3. Základní 4. Střední Cena cyklotras se odvíjí od kvality povrchu, je možno zvolit méně náročnou variantu. Přístřešek pro cyklisty může vyrobit míst. podnikatel (např. p. Chrástek). 11

12 B - 3 Oprava a vybudování lávek přes řeku B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : Řeka tvoří přirozenou překážku pro pěší a turisty. V zastavěné části území je situace dostačující, nevyhovující je však stav lávek nad obcí u sportovního areálu (kudy je možno napojení na cyklotrasu č. 6161) a také v osadě Kunov, kde je z centra obce cca 1,5 km k nejbližšímu přechodu přes řeku. /opatření 1. Oprava lávky nad sportovním areálem a vybudování nové přes druhé říční rameno. 2. Vybudování lávky v osadě Kunov v místě, kde ji bude možno napojit na lesní cestu na protější straně řeky s pokračováním na cyklotrasu č Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Zlepšení přístupnosti krajiny pro pěší a cyklisty, zajištění pěšího spojení z Kunova do centra obce Nové Heřminovy (mimo hl. komunikaci). 1. Lávky nad sportovištěm v NH 2. Kunov Pozn.: Lávku v Kunově vymezit v rámci územního plánu. Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Kdykoliv 1 - obec NH, 2 - Město Bruntál 1 - Obyvatelé a návštěvníci obce 2 obyvatelé Kunova cca ,- Kč (pro jednu lávku) PRV, III.1.3a) Podpora cestovního ruchu, max. 90 %, pokud lávky budou na zřízených pěších trasách Vysoká x 12

13 B - 4 Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.4 Zlepšení kvality hromadné dopravy : Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost, kromě silnice I/45 je zde také zajištěno napojení vlakovou a autobusovou dopravou a četnost spojení je relativně dostatečná. Pouze o víkendu je intenzita spojů nižší (směrem na Krnov). K dojížďce do zaměstnání je nejčastěji využíván osobní automobil, hromadná doprava (především autobusy) se užívá také a současně pro cestování do školy. Autobusovou dopravu provozuje Veolia Transport. Obec není součástí dopravního integrovaného systému MSK. Součástí je pouze žel. trať Bruntál Krnov se zastávkou Milotice nad Opavou. Velká část MSK je součástí ODIS. /opatření Zařazení obce do systému integrované dopravy MSK. Zařazením obce (obcí Krnovska a Bruntálska) budou zajištěny výhodnější podmínky pro pravidelné cestování hromadnou dopravou. Cíl a přínos projektu: 1 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do zaměstnání (cca %), 2 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do školy (o cca 25 %) 3 výhodnější podmínky při přestupování mezi jednotlivými spoji (vlaková a autobusová doprava) 4 podpora veřejné hromadné dopravy Lokalizace (p.č.): Hromadná doprava v obci Časový horizont: Kdykoliv dle sdělení KODIS předběžně v plánu v období KODIS, Obec, Veolia Transport Cílové skupiny: Žáci, studenti stř. škol, dojíždějící do práce Odhadované náklady: - cca + max. 5 % ke stávajícím platbám dopravcům Způsob financování: Převážnou část nákladů hradí Moravskoslezský kraj Důležitost projektu: Základní Poznámky: 1. Je vhodné napsat žádost na kraj (i za více obcí Krnovska) odbor dopravy, náměstek dopravy (hejtman) čímž může být proces urychlen. 2. Podrobnější informace na 13

14 B - 5 Náhrada obloukového mostu B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stávající obloukový most je významnou technickou dominantou obce, který se objevuje na většině informačních a propagačních materiálů a ke kterému mají obyvatelé obce vztah. Realizací protipovodňových opatření však bude nutno provést jeho úpravy (zvednutí, posun, jiné technické úpravy, nová podoba...). Je zájmem tento most zachovat, a to buď v podobě blízké stávající, případně v jiném vhodném technickém provedení. /opatření Výstavba mostu v nové podobě tak, aby jednak plnil svou funkci dopravní a jednak si zachoval svou podobu jako dominanty obce. Vhodné je navrhnout více variant technického řešení tohoto mostu a předložit je obyvatelům k výběru. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zachování mostu v daném místě jako dominanty, historická návaznost. V místě stávajícího obloukového mostu. Během realizace protipovodňových opatření. Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce Závisí na technickém provedení Jako součást záměru protipovodňových opatření. Vysoká Při plánování obloukového mostu použít principu komunitního plánování. 14

15 B - 6 Odstranění závad na místních komunikacích B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stav komunikací v obci je relativně dobrý, pouze dílčí úseky komunikací mohou být v horším stavu. Jako problematický je vnímám úsek komunikace v centru obce (od kulturního domu směrem na fotbalové hřiště a UNEKO), kde občas řidiči projíždějí rychleji a může dojít ke střetu (např. s hrajícími si dětmi). Problematický je také úsek I/45 od křižovatky na Milotice po Zátor, což však bude řešeno přeložením této komunikace. Také v úseku silnice na Širokou Nivu musejí lidé používat komunikaci pro automobilovou dopravu, což představuje nebezpečí střetu. /opatření Umístění dopravního značení (pěší zóna, omezení rychlosti) nebo položení zpomalovacího prahu na komunikaci. Levnější je instalace dopravního značení, efektivnější, avšak dražší, je retardér. Doporučujeme v prvním kroku projednat s policií vhodný způsob dopravního značení, a pokud se projeví jako neúčinné, instalovat retardér. Ilustrační foto: Úsek v obci s návrhem retardéru Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Úsek komunikace mezi kulturním domem a areálem UNEKO. Kdykoliv co nejdříve Obec ve spolupráci s policií ČR. Obyvatelé centra obce, děti. Dopravní značení minimální, retardér cca ,- Kč/ks Obec, PRV, III budování a obnova místních komunikací, max. 90%, krajské dotace na bezpečnost chodců Velmi vysoká Je možné zvážit vytvoření provizorní polní cesty/pěšiny pro pěší a cyklisty v úseku křižovatka na Milotice-Zátor, tak, aby nemusela být užívána hlavní komunikace a jež by byla funkční do doby realizace vodní nádrže. 15

16 B - 7 Čištění odpadních vod B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.1 Zajištění optimálního čištění odpadních vod V obci chybí odpovídající kanalizace a centrální čistírna odpadních vod. Čištění odpadních vod z převážné části objektů je zajištěno individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Výjimku tvoří tři obecní objekty a další dva soukromé objekty, u nichž jsou vybudovány lokální čistírny odpadních vod. Dohromady jde o 17 bytových jednotek. Vzhledem k předpokládanému rekreačnímu využití přehrady je nezbytné zajistit odpovídající čištění odpadních vod, a to nejen na území obce samotné, ale také na obcích proti proudu řeky Opavy. (Z obcí, jež leží na řece Opavě proti toku od obce Nové Heřminovy a nemají kanalizaci a čistírnu odpadních vod, jsou potenciálními znečišťovateli budoucí přehradní nádrže obce: Široká Niva, Ludvíkov, Oborná a Heřmanovice.) Možných způsobů zajištění čištění odpadních vod je několik. V průběhu zpracování projektu byly navrženy (zmíněny) tyto základní varianty (případně jejich kombinace): Odvádění odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Odvedení odpadních vod na ČOV v Zátoře Decentralizované čištění odpadních vod s řadou menších ČOV Níže je uveden stručný popis navržených Varianta 1: Odvedení odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Idea předpokládá odvedení odpadních vod kanalizací na kořenovou čistírnu odpadních vod, kde budou odpadní vody dočištěny a následně vypuštěny do vodního toku. Výhodou této varianty jsou nižší investiční a provozní náklady a vyšší šetrnost k přírodnímu prostředí. Významnou nevýhodou je, že se v obci nenachází žádná jednoznačně vhodná lokalita pro umístění kořenové čistírny (v úvahu připadá prostor pod bývalým lázeňským areálem, kde však budou umístěny také menší přečerpávací nádrže, nachází se blízko zástavby a jehož prostorová kapacita je omezená), nižší účinnost čištění v zimním období a jednak kořenové čistírny nezajistí 100 % čištění odpadních vod. Varianta 2: Odvádění odpadních vod na ČOV v Zátoře Dle sdělení Povodí Odry s.p. ze dne byl na jednání ( ) ke koncepci odkanalizování území v Povodí horní Opavy obcí Nové Heřminovy, Zátor a Čaková dohodnut počet ekvivalentních obyvatel pro výhledové období po výstavbě ÚN Nové Heřminovy a rozvoji území obce Nové Heřminovy na 2000 ekvivalentních obyvatel, což by plně pokrývalo předpokládanou potřebu těchto obcí. Odpadní voda z obce NH by byla odvedena pomocí splaškové kanalizace, a to z vlastní obce Nové Heřminovy bez napojení osady Kunov a obce Oborná. Pod zástavbou Nové Heřminovy se předpokládá trasování kanalizačního sběrače podél budoucí zátopy na levém břehu s tím, že bude odvádět odpadní vody také z potenciálních rozvojových ploch. Výhodou této varianty je především 100 % zajištění ochrany VN před znečištěním (což jej jedním ze základních požadavků na budoucí využití přehrady) a zvýšení kvality bydlení pro většinu obyvatel v obci. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady (jež by však nebyly hrazeny obcí) a vyšší provozní náklady. Varianta 3: Decentralizovaný způsob čištění odpadních vod Idea předpokládá čištění odpadních vod na řadě menších čistíren odpadních vod, které by sloužily pro jeden objekt nebo menší skupinky objektů. Vyčištěné odpadní vody by poté byly odváděny do recipientů (vsakování, vodní tok). Výhodou tohoto záměru jsou významně nižší investiční náklady, relativně nízké provozní náklady a vysoká účinnost čištění (aktivační čistírny odpadních vod až kolem 95 %). Problémem zde může být, že i zbytkové znečištění může způsobit eutrofizaci vodní nádrže, došlo by k omezení využití pozemků v blízkosti domácích ČOV, rizikovější je používání těchto čistíren odpadních vod v rekreačních objektech (kemp, penzión, šatny fotbalového hřiště...), kde množství vypouštěných odpadních vod značně kolísá. Zhodnocení Varianta 1 Kořenová čistírna: Na základě výše uvedených hledisek není vhodné čištění odpadních řešit pomocí kořenové čistírny, neboť je zde vysoké riziko znečištění vody v nádrži a v obci chybí vhodné plochy pro její umístění. Doporučení: Nerealizovat 16

17 Varianta 2 ČOV v Zátoře: Z hlediska zajištění kvality vody v nádrži a technicky nejméně problematická je varianta odvádění vod na čistírnu v Zátoře. Pro obec je také výhodné, že by tato varianta byla financována jako součást celého záměru protipovodňových opatření. Na kanalizaci by byly napojeny objekty z centrální části obce a nových ploch. Doporučení: Realizovat. Pozn. Z ekonomického hlediska (přivedení kanalizačních přípojek) doporučujeme řešit čištění odpadních vod u vzdálenějších objektů (současných i budoucích) decentralizovaně lokálními čistírnami se zasakováním vyčištěných odpadních vod do půdy. Varianta 3 Decentralizované čištění: Řešení je technicky možné, avšak muselo by být jednoznačně prokázáno, že nebude docházet k čištění vody v nádrži. Doporučení: Upřednostnit variantu č. 2. V případě zájmu o realizaci této varianty je nutné zpracování odborné studie, která by prokázala, že úroveň čištění bude zajištěna dostatečně. Současně je nutné řešit i další obce výše po toku, u kterých však bude kladně působit také samočistící schopnost vody v řece. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení kvality technické infrastruktury, zvýšení kvality vody v tocích a zajištění kvality vody v přehradě pro rekreační využití. Celá obec Před realizací vodní nádrže (vhodné do r. 2014, dokdy je možné financování z evropských fondů). Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce, uživatelé vodní nádrže Varianta 2: Odhad cca 130 mil. Kč (pro Zátor, NH a Čakovou) Jako součást realizace záměru. Velmi vysoká x 17

18 B - 8 Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.2 Zavedení dodávek pitné vody V obci je zaveden vodovod, který zásobuje domácnosti v centrální části obce. Napojeny nejsou některé domácnosti v severní okrajovější části obce nad nádražím Nové Heřminovy (hájenky) a objekty v ploše plánované vodní nádrže. Tyto objekty jsou zásobeny z vlastních studní. Voda v těchto studních je převážně dobrá, po povodních v r byla po delší dobu znečištěna. Stávající množství pitné vody je dostatečné, avšak při předpokládaném růstu počtu obyvatel se tyto nároky budou zvyšovat a je proto žádoucí řešit potřebnost dalšího zdroje pitné vody (zvýšení kapacity stávající vodovodní sítě, nalezení dalšího zdroje). 1. Napojení nových rozvojových ploch na vodovodní síť. Jedná se o plochy v rozvojové ploše za nádražím Nové Heřminovy a nad plánovanou vodní nádrží. 2. Zpracování studie zabývající se kapacitou stávající vodovodní sítě v souvislosti s předpokládanou novou výstavbou a prověřující potřebnost výstavby nového zdroje pitné vody. U nových objektů vzdálených od hlavní zástavby bude zvážena možnost napojení na vodovod s ohledem na ekonomické náklady a možnost užívání vlastní studny. Pozn.: V případě vymezení menších rozvojových ploch se dá předpokládat, že nemusí být nutno budovat nový zdroj vody. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Napojení nových rozvojových ploch, zajištění stabilních dodávek pitné vody. Zajištění vlastního (nebo záložního) zdroje pitné vody. Plochy nové výstavby nad přehradou a za nádražím NH v západní části obce. Před výstavbou vodní nádrže, v rámci přípravy nových rozvojových ploch. Provozovatel vodovodní sítě (VaK Brutál SmVaK Ostrava), obec, Povodí Odry s.p., případně majitel pozemku Majitelé nemovitostí dotčených protipovodňovými opatřeními s úmyslem zůstat v obci, noví zájemci o bydlení v obci. Budoucí provozovatel vodovodní sítě, obec, náhradní výstavba Povodí Ody s.p. Náklady budou promítnuty do prodejní ceny pozemků, případně nemovitostí. Důležitost projektu: Střední Poznámky: 1. Mezi záměry byl uváděn také požadavek na převedení vodovodu do majetku obce. V tomto případě by však obec musela zajistit provozovatele této sítě, což by v konečném důsledku znamenalo další náklady a nároky na administrativu, přičemž zvýšení kvality dodávek pitné vody se nedá předpokládat. Proto tento požadavek nebyl zařazen mezi vybrané projekty. 18

19 B - 9 Možnosti optimalizace vytápění v obci B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.3 Ekologicky šetrné vytápění Obec není plynofikována, většina domácností využívá pro vytápění dřevo, v menší míře rovněž uhlí. Část domácností a objekty ve vlastnictví obce jsou vytápěny elektřinou. (Přes 60% domácností topí dřevem, přes 25% uhlím, necelých 12% elektřinou). Dle dotazníkového šetření by domácnosti nejraději volili vytápění dřevem, peletami nebo plynem. Při volbě způsobu vytápění je pro rodiny velice důležité hledisko nákladů na topení (pořizovací a provozní náklady) a komfort obsluhy. Nejméně domácností by vytápělo uhlím a elektřinou viz graf. Zájem je také o zateplení domů účinnou tepelnou izolací a modernější systémy vytápění (sluneční kolektory, tepelná čerpadla, automatické kotle na biomasu). Graf: Používané a preferované palivo pro vytápění domácností Používané a preferované palivo pro vytápění 80 počet odpovědí dřevo 35 pelety dřevní štěpka uhlí elektřina plyn používané preferované tepelné čerpadlo sluneční kolektor jiné 0 Lesní půda zabírá na území obce 680 ha, což představuje 61,6 % lesnatost území. Nejbližší obcí, kde se používá zemní plyn, je Zátor. Ze všech možných způsobů vytápění se biomasa jeví jako nejvhodnější, protože jde o obnovitelný zdroj, produkuje zanedbatelné množství emisí SO2 a má neutrální bilanci produkce CO 2. Pro potřeby obce by postačovalo odhadem cca 80 ha z okolních 684 ha lesa na území katastru obce, tj. asi 12%, které ale nyní patří státu). Doporučení pro způsob vytápění koncepce rozvoje vytápění Vzhledem k velmi vysokým investičním nákladům a vysokým cenám plynu není plynofikace obce vhodnou alternativou. Jako vhodný zdroj tepla je zde možno doporučit především dřevní biomasu a další zdroje energie, tj.: polenové dříví stávající běžný způsob vytápění, dlouhodobě udržitelný, levný, uživatelsky méně komfortní dřevní pelety možný způsob vytápění (zejména v nové zástavbě), přijatelná cena, uživatelsky komfortní, vyšší pořizovací náklady dřevní štěpka pro obec méně vhodnější, štěpka je vhodná pro kotle o vyšším výkonu (nad 100 kw), které se v rodinných domech nepoužívají, špatná skladovatelnost solární panely vhodná pouze u nízkoenergetické zástavby jako doplňkový zdroj pro přitápění ostatní jako doplňkový (náhradní) zdroj vytápění mohou sloužit elektrické přímotopy (vyšší provozní náklady), tepelná čerpadla (vysoké investiční náklady) nebo propan-butan U bytových domů je vhodný společný centrální kotel. 19

20 V případě stávající zástavby je možno zachovat stávající způsob vytápění, vyměnit kotel při jeho dožití, případně využít dotace (Zelená úsporám) na výměnu kotle a zateplení objektu. V případě nové zástavby doporučujeme stavět v nízkoenergetickém standardu a používat rovnou kotel na pelety. V obou případech mohou být záložním zdrojem krbová kamna nebo elektřina. Zajištění paliva Obec není vlastníkem lesů o vyšší výměře, proto ani není vhodné uvažovat o vlastní výrobě pelet. Je však možno centrálně zajišťovat dodávku polenového dříví domácnostem (obec, soukromý podnikatel). Pokud by toto realizovala obec, je pro to nutný adekvátní areál. Nejbližší výrobce pelet se nachází ve Vrbně pod Pradědem fa MADER lesnická firma, s.r.o., která zajišťuje také instalaci kotlů na pelety. Při více odběratelích se může vyplatit uzavření dlouhodobé smlouvy o dodávce paliva. (Pozn.: Převod státních lesních pozemků na obec není při stávající legislativě možný. Pokud by k tomuto došlo, jednalo by se o precedens, který nelze považovat za vhodný). Možná role ze strany obce na snížení energetické náročnosti Dlouhodobým cílem je snižování nákladů na vytápění (zateplení, modernizace kotle). Toto může obec ovlivnit jen omezeně, avšak je možná podpora těmito způsoby: příspěvek na nový kotel ze strany obce při více zájemcích o zateplení zajistit hromadný energetický audit (snížení nákladů) a pomoci se sepsáním projektových žádostí zateplení budov v majetku obce (hostinec, obecní úřad, kulturní dům, nájemní dům) a zajistit zdroj vytápění Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Snížení nákladů na vytápění, podpora nezávislosti na vnějších zdrojích, zvýšení použití obnovitelných zdrojů energie, udržet finance za vytápění v obci, vytvořit v obci nová pracovní místa (péče o porost lesa, zajištění paliva), snížení lokálních emisí vznikajících spalováním tuhých paliv. Obec Využít stávajících dotačních titulů, průběžně Obec, občané Obec, občané Kotel na pelety cca do , solární panely cca (návratnost cca 8 let)... Program Zelená úspora, OPŽP prioritní osa 3 Udržitelné využívání energie), občané a obec Vysoká Vytápění domácností je individuální záležitostí a je obtížné je řídit centrálně. 20

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více