PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, Brno - Židenice tel , fax ,

2 Seznam karet Hlavní problémový okruh A: Minimalizace negativních vlivů a využití protipovodňových opatření A - 1: Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi kompenzace A - 2: Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově kompenzace A - 3: Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží kompenzace A - 4: Převod pozemků ve správě Pozemkového fondu na obec kompenzace 2

3 A - 1 Podíl obce z prodeje elektřiny z vodní elektrárny na přehradní hrázi - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec V rámci výstavby vodní nádrže se předpokládá také vybudování vodní elektrárny v místě přehradní nádrže. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 280 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při odhadované míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by prostředky z prodeje měly činit cca 2-3 mil. Kč/ročně. Základním důležitým zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Ilustrační obr. - dle Studie investičního záměru Vybudování vodní elektrárny a smluvní zajištění podílu na prodeji vyrobené elektřiny pro obec. Jedná se o prioritní opatření pro obec! Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec. Zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Budoucí přehradní hráz (obec Zátor) Po výstavbě přehrady (smluvně zajistit před výstavbou VN). Obec NH a Povodí Odry, s.p. Obec Nové Heřminovy 17 mil. Kč v rámci realizace protipovodňových opatření Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Velmi vysoká 1. Je nutno dohodnout velikost podílu na výrobě elektřiny (doporučení min. 50 %). Případně zpočátku vyšší podíl a ten postupně snižovat. 2. Předběžnou smlouvu uzavřít již před dokončením územního plánu obce. 3

4 A - 2 Vybudování vodní elektrárny na jezu v Kunově - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Současný jez nad Kunovem je v havarijním stavu a měl by být nahrazen jezem novým, jehož řešení bude vycházet z požadavků na migrační zprůchodnění jezu, měření průtoků, řízené nakládání se splaveninami a případně vytvoření možnosti naturální kompenzace za likvidaci MVE v prostoru zátopy (dle Studie menší nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s dalšími opatřeními v povodí horního toku řeky Opavy). Na jezu v Kunově se nachází místo, které je využitelné pro vybudování vodní elektrárny. Potenciál pro energetické využití je zde dle sdělení Povodí Odry, s.p. 55 kw. Vyrobená elektřina bude prodávána do sítě. Při maximální míře využití tohoto potenciálu a výkupní ceně elektřiny 2,8 Kč/kWh by odhadované prostředky z prodeje činily cca tis. Kč/ročně. Zájmem obce je získat zde dlouhodobý smluvní podíl z prodeje elektřiny a to jako formu kompenzace za ztráty způsobené dlouhodobou stavební uzávěrou a realizací protipovodňových opatření v obci. Současně se však počítá s výstavbou MVE jako náhrada majiteli za stávající MVE v obci. Vybudování vodní elektrárny v rámci předpokládaných úprav jezu. Předpokládá se její převedení na majitele stávající vodní elektrárny v obci. Pokud však k tomuto nedojde, měla by obec své požadavky uplatňovat. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Především náhrada majiteli za zrušení stávající MVE v obci. Případně kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Jez v Kunově V rámci stavebních úprav na jezu. Povodí Odry, s.p. Vlastník MVE v obci 20 mil Kč jedná se o náklady za celkové stavební úpravy jezu i s vodní elektrárnou, součást celku protipovodňových úprav Podíl z prodeje elektřiny (ČEZ) Vysoká x 4

5 A - 3 Vybudování vodní elektrárny na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a přehradní nádrží - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Zájmem obce je zajistit si dlouhodobý zdroj příjmů do budoucna, aby měla prostředky na zajištění rozvojových aktivit, které byly stavební uzávěrou dlouhodobě omezeny. Jednou z možností je vybudování další MVE, přičemž část prostředků z prodeje elektřiny by byly příjmem obce. Vybudování vodní elektrárny na vhodném místě na toku řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže. MVE by byla poté předána do vlastnictví obce, případně by byl zajištěn podíl z prodeje elektřiny. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky a doporučení: Kompenzace pro obec a zajištění dlouhodobého zdroje příjmů pro budoucí rozvoj obce. Vhodný úsek řeky Opavy mezi jezem v Kunově a ústím do přehradní nádrže V rámci stavebních realizace protipovodňových opatření Povodí Odry, s.p. Obec V závislosti na lokalitě a instalovaném výkonu Jako součást záměru protipovodňových opatření kompenzace pro obec Střední x 5

6 A - 4 Převod pozemků ve správě pozemkového fondu na obec - kompenzace A.3 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec a její obyvatele/ A.3.1 Zajistit odpovídající kompenzace pro obec Obec Nové Heřminovy má ve svém vlastnictví pouze malé výměry pozemků. Jedná se o plochy okolo obecního úřadu, kulturního domu, areálu bývalých lázní, bývalou hospodou u nádraží, sportoviště, část lesních pozemků naproti obecního úřadu za řekou a pak další rozptýlené v rámci celého katastru viz mapa. Na mapě jsou znázorněny pouze pozemky v centrální části obce. Podrobný přehled je součástí mapových příloh k analytické části. Obrázek: Vlastnictví pozemků v obci (stav k počátku r. 2009) Pozn.: Fialová obec, oranžová Pozemkový fond, žlutá soukromé vlastnictví Vláda ČR ve svém usnesení č. 444/2008 ze dne 21. dubna odsouhlasila bezúplatný převod příslušnosti k hospodaření k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví státu a budou dotčeny realizací navrhovaných opatření na podnik Povodí Odry, státní podnik. Převedení pozemků ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Převedení těchto pozemků podpoří obec při zajišťování ploch pro novou a náhradní výstavbu, realizaci opatření v krajině a dlouhodobý příjem z pronájmu těchto pozemků. Zároveň bude moci obec snadněji usměrňovat vývoj ve svém území. Převedení pozemků bude znamenat pro obec dlouhodobý přínos a jedná se proto o vhodné kompenzační opatření. Převod by se netýkal pozemků, jež budou dotčeny protipovodňovými opatřeními (Převod na Povodí Odry, s.p.) a dále těch, jež jsou součástí vymezeného nadregionálního biocentra Ptačí hora údolí Opavy (NRBC 20), jež budou ve vlastnictví České republiky) Cíl a přínos projektu: Převedení pozemků do vlastnictví obce Lokalizace (p.č.): Pozemky ve správě Pozemkového fondu (mimo pozemky dotčené realizací protipovodňových opatření a ve vymezeném NRBC 20) Časový horizont: Před zpracováním územního plánu Pozemkový fond Cílové skupiny: Obec Odhadované náklady: 0 Způsob financování: x Důležitost projektu: Vysoká 6

7 Poznámky a doporučení: Je žádoucí, aby výše uvedené pozemky nebyly prodávány do soukromého vlastnictví. 7

8 Seznam karet Hlavní problémový okruh B: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a služby Dopravní infrastruktura B - 1: Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B - 2: Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B - 3: Oprava a vybudování lávek přes řeku B - 4: Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B - 5: Náhrada obloukového mostu B - 6: Odstranění závad na místních komunikacích Technická infrastruktura B - 7: Čištění odpadních vod B - 8: Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B - 9: Možnosti optimalizace vytápění v obci B - 10: Šetrné veřejné osvětlení Bydlení B - 11: Náhradní a nová výstavba domů a vymezení odpovídajících ploch B - 12: Rekonstrukce, zateplení a zlepšení vybavenosti budov v majetku obce B - 13: Výstavba obecního bydlení v budově hostince Služby B - 14: Zajištění dostupnosti internetu B - 15: Zřízení Czech POINTu B - 16: Zajištění sociálních služeb B - 17: Zřízení mateřské školy B - 18: Možnosti zajištění poštovních služeb B - 19: Podpora obchodu s potravinami v obci B - 20: Rekonstrukce pekárny B - 21: Obnova obecního rozhlasu 8

9 B - 1 Vyřešení přeložky I/45 a navazujících místních komunikací B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.1 Vhodné vedení přeložky silnice I/45, B.1.2 Optimalizace vedení místních komunikací pro zachování bezproblémové dostupnosti území : Současná komunikace I/45 musí být díky záměru přehrady přeložena. Výstavba přeložky se předpokládá jižně od obce, kde nedojde ke střetům s rozvojovými plochami v obci. Přesto se však bude jednat o zásah do stávajícího života v obci a do životního prostředí. S realizací přehrady dojde k zaslepení stávající komunikace I/45, která by končila u přehrady a obec by tak zůstala odříznuta. Je proto nutno také dobudovat síť místních komunikací, zejména napojit rozvojové plochy, zajistit napojení na obec Zátor a napojení místních komunikací na přeložku. /opatření 1. Vybudování přeložky I/45: V současné době se jako perspektivní jeví tzv. Varianta I, která by vedla jižně od obce, byla by tvořena dvěma kratšími tunely, nebyla by zasažena rozvojová plocha u Ž. st. Nové Heřminovy a zásahy do krajiny by byly nižší. Obecněji je třeba požadovat výstavbu komunikace za těchto podmínek: nebudou limitovány rozvojové plochy v obci (především za nádražím), budou minimalizovány zásahy do nemovitostí, budou minimalizovány zásahy do přírodních hodnot v území a zajištěna průchodnost území pro živočichy, bude omezen průjezd nákladní automobilové dopravy obcí, bude zachováno dopravní napojení obce na přeložku - 3bodové napojení ve směru na Širokou Nivu, Milotice nad Opavou a Zátor (Loučky) budou provedena technická opatření na snížení hlukové zátěže přeložka bude provedena v rámci technických a ekonomických možností tak, aby byla vhodně začleněna do krajiny. úsek nad Milotickým potokem, který je pohledově velmi exponovaný, řešit s ohledem na estetické začlenění stavby do krajiny Pro zajištění těchto požadavků by měly být opodstatněny i vyššími finanční náklady na realizaci záměru. 2. Dobudování základní sítě místních komunikací Především je nutno zajistit pokračování stávající I/45 směrem na Zátor (Loučky), napojit rozvojovou plochu nad přehradou a plochy pro náhradní výstavbu (také rozvojová plocha za nádražím). Potřeba vybudování těchto komunikací je také vyvolána stavbou přehrady a měla by být hrazena investorem stavby. Budoucí komunikace pro rozvojovou plochu nad přehradou by měla být řešena s těmito požadavky: vhodné napojení na křižovatce na Milotice (kruhový objezd) ve východní části rozvojové plochy realizovat tak, aby bylo umožněno zemědělské hospodaření tj. zachován prostor pro pastvu a přesuny dobytka (vedení blíže přehrady pro zachování volné krajiny) v ploše, kde je předpokládána nová výstavba, zvážit dle možností vedení komunikace tak, aby podporovala vhodnou orientaci pozemků pro výstavbu nízkoenergetických budov (možnost jižní orientace střech, orientace budov na jih) Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: 1. Zajistit spojení Krnov Bruntál po výstavbě VN, obchvat obce, odvedení dopravy z centra obce, snížení hlukové zátěže, odvedení nákladní dopravy. 2. Zachovat kvalitní dopravní napojení obce, zajistit dostupnost nových ploch, dostupnost autobusovou dopravou Jižně od zastavěného území 2. Od stávající křižovatky Milotice Nové Heřminovy po Loučky Před výstavbou přehrady. Povodí Odry s.p. Uživatelé stávající I/45, obyvatelé obce 1. 1,5 2 mld. 2.? Povodí Odry s.p. jedná se o záměry vyvolané výstavbou přehrady. Způsob financování: Důležitost projektu: Velmi vysoká Poznámky: 1. Výstavbu přeložky I/45 je nutno bezpodmínečně vybudovat před realizací vodní nádrže, neboť zde jinak bude velké riziko, že veškerá doprava bude dlouhodobě svedena na svah nad přehradou ve směru na Zátor (Loučky), což by mohlo dlouhodobě degradovat kvalitu této rozvojové plochy. 9

10 B - 2 Rozvoj cyklistické a pěší dopravy B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : V současné době se v obci střetávají tři cyklotrasy (č. 6073, 6161, 6161), které však přímo v obci vedou podél hlavních komunikací. Toto vede ke zvýšenému ohrožení cyklistů a snížení komfortu tohoto druhu dopravy. Současně zde chybí cyklotrasy pro denní dojížďku do zaměstnání, zejména ve směru NH Oborná a NH Zátor. Realizací vodní nádrže nedojde k podstatnějšímu ovlivnění stávajících tras, současně je zde velký předpoklad pro zlepšení podmínek pro cyklodopravu a tím současně i ke zlepšení podmínek pro cestovní ruch. Rozvoj cyklodopravy může přispět také k rozvoji in-line doprava a pěší dopravy. Schéma stávajících cyklistických tras v obci, vyznačena jsou problematičtější úseky. /opatření Pro rozvoj cyklistické (a s ní související in-line a pěší) dopravy jsou doporučena tato 1. Využití obslužných komunikací a hrází pro pěší a cyklodopravu Přizpůsobit obslužné komunikace a hráze cyklistické dopravě (pěší, in-line), zajistit přístup k řece a k vodní nádrži a estetické začlenění hrází do krajiny. Bude tak vytvořen jednak okruh okolo vodní nádrže a díky vedení cyklistických tras po hrázích dojde k oddělení cyklodopravy od automobilové dopravy 2. Dobudování cyklotras pro každodenní dojížďku do zaměstnání napojení na Zátor bude zajištěno po obslužné komunikaci kolem přehrady. K napojení na Obornou je možno vést cyklotrasu podél Oborenského potoka (zvážit realizaci trasy jako součást revitalizace Oborenského potoka), méně vhodné (zajížďka) je využití stávajících lesních cest. 3. Zvýšení vybavenosti pro cyklisty Realizovat přístřešek pro cyklisty (doporučen parčík naproti OÚ), u stravovacích (a do budoucna ubytovacích a jiných zařízení) plnit podmínky certifikace Cyklisté vítáni. 4. Úprava stávající I/45 pro pěší Stávající komunikace I/45, která prochází středem obce, bude pravděpodobně sloužit jako komunikace III. třídy pro dopravní obsluhu obce. Vytváří se zde tak prostor pro další přizpůsobení této komunikace pěším a cyklistům. Vhodné je zúžení komunikace, vytvoření oddělených pruhů (chodníků) pro pěší, výsadba zeleně... 10

11 Cíl a přínos projektu: Zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zvýšení atraktivity oblasti z hlediska cestovního ruchu, oddělení cyklistické a pěší dopravy, zvýšení bezpečnosti, zlepšení rekreačního prostředí v obci. Lokalizace (p.č.): 1. Obslužné komunikace okolo vodní nádrže, protipovodňové hráze 2. Obslužná komunikace podél VN (Zátor), podél Oborenského potoka v úseku od plánované křižovatky po Obornou (cca 1,8 km) 3. Bývalý lázeňský areál parčík naproti OÚ 4. Stávající I/45 od křižovatky na Š. Nivu po křižovatku na Milotice Časový horizont: 1. V průběhu a po výstavbě VN 2. V rámci revitalizace Oborenského potoka 3. Kdykoliv 4. Po výstavbě VN 1. a 2. Povodí Odry s.p. 2. Obec 3. Obec Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Především cyklisté 1 součást záměru VN 2 asfaltová 5-7 mil/km = 6-8 mil. Kč, při nižší kvalitě cca 2-3 mil. Kč ,- (v závislosti na konkrétní podobě) 4 Dle rozsahu opatření, není možno určit 1 a 2 - součást záměru VN, 3 PRV, III.2.1.1, 4 SFDI/ KU MSK 1. Vysoká 2. Střední 3. Základní 4. Střední Cena cyklotras se odvíjí od kvality povrchu, je možno zvolit méně náročnou variantu. Přístřešek pro cyklisty může vyrobit míst. podnikatel (např. p. Chrástek). 11

12 B - 3 Oprava a vybudování lávek přes řeku B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.3 Zlepšení dostupnosti území pro pěší a cykloturisty : Řeka tvoří přirozenou překážku pro pěší a turisty. V zastavěné části území je situace dostačující, nevyhovující je však stav lávek nad obcí u sportovního areálu (kudy je možno napojení na cyklotrasu č. 6161) a také v osadě Kunov, kde je z centra obce cca 1,5 km k nejbližšímu přechodu přes řeku. /opatření 1. Oprava lávky nad sportovním areálem a vybudování nové přes druhé říční rameno. 2. Vybudování lávky v osadě Kunov v místě, kde ji bude možno napojit na lesní cestu na protější straně řeky s pokračováním na cyklotrasu č Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Zlepšení přístupnosti krajiny pro pěší a cyklisty, zajištění pěšího spojení z Kunova do centra obce Nové Heřminovy (mimo hl. komunikaci). 1. Lávky nad sportovištěm v NH 2. Kunov Pozn.: Lávku v Kunově vymezit v rámci územního plánu. Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Kdykoliv 1 - obec NH, 2 - Město Bruntál 1 - Obyvatelé a návštěvníci obce 2 obyvatelé Kunova cca ,- Kč (pro jednu lávku) PRV, III.1.3a) Podpora cestovního ruchu, max. 90 %, pokud lávky budou na zřízených pěších trasách Vysoká x 12

13 B - 4 Zařazení obce do Integrovaného dopravního systému MSK B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury/ B.1.4 Zlepšení kvality hromadné dopravy : Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost, kromě silnice I/45 je zde také zajištěno napojení vlakovou a autobusovou dopravou a četnost spojení je relativně dostatečná. Pouze o víkendu je intenzita spojů nižší (směrem na Krnov). K dojížďce do zaměstnání je nejčastěji využíván osobní automobil, hromadná doprava (především autobusy) se užívá také a současně pro cestování do školy. Autobusovou dopravu provozuje Veolia Transport. Obec není součástí dopravního integrovaného systému MSK. Součástí je pouze žel. trať Bruntál Krnov se zastávkou Milotice nad Opavou. Velká část MSK je součástí ODIS. /opatření Zařazení obce do systému integrované dopravy MSK. Zařazením obce (obcí Krnovska a Bruntálska) budou zajištěny výhodnější podmínky pro pravidelné cestování hromadnou dopravou. Cíl a přínos projektu: 1 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do zaměstnání (cca %), 2 výhodnější podmínky pro pravidelné cestování do školy (o cca 25 %) 3 výhodnější podmínky při přestupování mezi jednotlivými spoji (vlaková a autobusová doprava) 4 podpora veřejné hromadné dopravy Lokalizace (p.č.): Hromadná doprava v obci Časový horizont: Kdykoliv dle sdělení KODIS předběžně v plánu v období KODIS, Obec, Veolia Transport Cílové skupiny: Žáci, studenti stř. škol, dojíždějící do práce Odhadované náklady: - cca + max. 5 % ke stávajícím platbám dopravcům Způsob financování: Převážnou část nákladů hradí Moravskoslezský kraj Důležitost projektu: Základní Poznámky: 1. Je vhodné napsat žádost na kraj (i za více obcí Krnovska) odbor dopravy, náměstek dopravy (hejtman) čímž může být proces urychlen. 2. Podrobnější informace na 13

14 B - 5 Náhrada obloukového mostu B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stávající obloukový most je významnou technickou dominantou obce, který se objevuje na většině informačních a propagačních materiálů a ke kterému mají obyvatelé obce vztah. Realizací protipovodňových opatření však bude nutno provést jeho úpravy (zvednutí, posun, jiné technické úpravy, nová podoba...). Je zájmem tento most zachovat, a to buď v podobě blízké stávající, případně v jiném vhodném technickém provedení. /opatření Výstavba mostu v nové podobě tak, aby jednak plnil svou funkci dopravní a jednak si zachoval svou podobu jako dominanty obce. Vhodné je navrhnout více variant technického řešení tohoto mostu a předložit je obyvatelům k výběru. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zachování mostu v daném místě jako dominanty, historická návaznost. V místě stávajícího obloukového mostu. Během realizace protipovodňových opatření. Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce Závisí na technickém provedení Jako součást záměru protipovodňových opatření. Vysoká Při plánování obloukového mostu použít principu komunitního plánování. 14

15 B - 6 Odstranění závad na místních komunikacích B.1 Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury : Stav komunikací v obci je relativně dobrý, pouze dílčí úseky komunikací mohou být v horším stavu. Jako problematický je vnímám úsek komunikace v centru obce (od kulturního domu směrem na fotbalové hřiště a UNEKO), kde občas řidiči projíždějí rychleji a může dojít ke střetu (např. s hrajícími si dětmi). Problematický je také úsek I/45 od křižovatky na Milotice po Zátor, což však bude řešeno přeložením této komunikace. Také v úseku silnice na Širokou Nivu musejí lidé používat komunikaci pro automobilovou dopravu, což představuje nebezpečí střetu. /opatření Umístění dopravního značení (pěší zóna, omezení rychlosti) nebo položení zpomalovacího prahu na komunikaci. Levnější je instalace dopravního značení, efektivnější, avšak dražší, je retardér. Doporučujeme v prvním kroku projednat s policií vhodný způsob dopravního značení, a pokud se projeví jako neúčinné, instalovat retardér. Ilustrační foto: Úsek v obci s návrhem retardéru Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Úsek komunikace mezi kulturním domem a areálem UNEKO. Kdykoliv co nejdříve Obec ve spolupráci s policií ČR. Obyvatelé centra obce, děti. Dopravní značení minimální, retardér cca ,- Kč/ks Obec, PRV, III budování a obnova místních komunikací, max. 90%, krajské dotace na bezpečnost chodců Velmi vysoká Je možné zvážit vytvoření provizorní polní cesty/pěšiny pro pěší a cyklisty v úseku křižovatka na Milotice-Zátor, tak, aby nemusela být užívána hlavní komunikace a jež by byla funkční do doby realizace vodní nádrže. 15

16 B - 7 Čištění odpadních vod B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.1 Zajištění optimálního čištění odpadních vod V obci chybí odpovídající kanalizace a centrální čistírna odpadních vod. Čištění odpadních vod z převážné části objektů je zajištěno individuálně v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Výjimku tvoří tři obecní objekty a další dva soukromé objekty, u nichž jsou vybudovány lokální čistírny odpadních vod. Dohromady jde o 17 bytových jednotek. Vzhledem k předpokládanému rekreačnímu využití přehrady je nezbytné zajistit odpovídající čištění odpadních vod, a to nejen na území obce samotné, ale také na obcích proti proudu řeky Opavy. (Z obcí, jež leží na řece Opavě proti toku od obce Nové Heřminovy a nemají kanalizaci a čistírnu odpadních vod, jsou potenciálními znečišťovateli budoucí přehradní nádrže obce: Široká Niva, Ludvíkov, Oborná a Heřmanovice.) Možných způsobů zajištění čištění odpadních vod je několik. V průběhu zpracování projektu byly navrženy (zmíněny) tyto základní varianty (případně jejich kombinace): Odvádění odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Odvedení odpadních vod na ČOV v Zátoře Decentralizované čištění odpadních vod s řadou menších ČOV Níže je uveden stručný popis navržených Varianta 1: Odvedení odpadních vod na kořenovou čistírnu v obci Idea předpokládá odvedení odpadních vod kanalizací na kořenovou čistírnu odpadních vod, kde budou odpadní vody dočištěny a následně vypuštěny do vodního toku. Výhodou této varianty jsou nižší investiční a provozní náklady a vyšší šetrnost k přírodnímu prostředí. Významnou nevýhodou je, že se v obci nenachází žádná jednoznačně vhodná lokalita pro umístění kořenové čistírny (v úvahu připadá prostor pod bývalým lázeňským areálem, kde však budou umístěny také menší přečerpávací nádrže, nachází se blízko zástavby a jehož prostorová kapacita je omezená), nižší účinnost čištění v zimním období a jednak kořenové čistírny nezajistí 100 % čištění odpadních vod. Varianta 2: Odvádění odpadních vod na ČOV v Zátoře Dle sdělení Povodí Odry s.p. ze dne byl na jednání ( ) ke koncepci odkanalizování území v Povodí horní Opavy obcí Nové Heřminovy, Zátor a Čaková dohodnut počet ekvivalentních obyvatel pro výhledové období po výstavbě ÚN Nové Heřminovy a rozvoji území obce Nové Heřminovy na 2000 ekvivalentních obyvatel, což by plně pokrývalo předpokládanou potřebu těchto obcí. Odpadní voda z obce NH by byla odvedena pomocí splaškové kanalizace, a to z vlastní obce Nové Heřminovy bez napojení osady Kunov a obce Oborná. Pod zástavbou Nové Heřminovy se předpokládá trasování kanalizačního sběrače podél budoucí zátopy na levém břehu s tím, že bude odvádět odpadní vody také z potenciálních rozvojových ploch. Výhodou této varianty je především 100 % zajištění ochrany VN před znečištěním (což jej jedním ze základních požadavků na budoucí využití přehrady) a zvýšení kvality bydlení pro většinu obyvatel v obci. Nevýhodou jsou vysoké investiční náklady (jež by však nebyly hrazeny obcí) a vyšší provozní náklady. Varianta 3: Decentralizovaný způsob čištění odpadních vod Idea předpokládá čištění odpadních vod na řadě menších čistíren odpadních vod, které by sloužily pro jeden objekt nebo menší skupinky objektů. Vyčištěné odpadní vody by poté byly odváděny do recipientů (vsakování, vodní tok). Výhodou tohoto záměru jsou významně nižší investiční náklady, relativně nízké provozní náklady a vysoká účinnost čištění (aktivační čistírny odpadních vod až kolem 95 %). Problémem zde může být, že i zbytkové znečištění může způsobit eutrofizaci vodní nádrže, došlo by k omezení využití pozemků v blízkosti domácích ČOV, rizikovější je používání těchto čistíren odpadních vod v rekreačních objektech (kemp, penzión, šatny fotbalového hřiště...), kde množství vypouštěných odpadních vod značně kolísá. Zhodnocení Varianta 1 Kořenová čistírna: Na základě výše uvedených hledisek není vhodné čištění odpadních řešit pomocí kořenové čistírny, neboť je zde vysoké riziko znečištění vody v nádrži a v obci chybí vhodné plochy pro její umístění. Doporučení: Nerealizovat 16

17 Varianta 2 ČOV v Zátoře: Z hlediska zajištění kvality vody v nádrži a technicky nejméně problematická je varianta odvádění vod na čistírnu v Zátoře. Pro obec je také výhodné, že by tato varianta byla financována jako součást celého záměru protipovodňových opatření. Na kanalizaci by byly napojeny objekty z centrální části obce a nových ploch. Doporučení: Realizovat. Pozn. Z ekonomického hlediska (přivedení kanalizačních přípojek) doporučujeme řešit čištění odpadních vod u vzdálenějších objektů (současných i budoucích) decentralizovaně lokálními čistírnami se zasakováním vyčištěných odpadních vod do půdy. Varianta 3 Decentralizované čištění: Řešení je technicky možné, avšak muselo by být jednoznačně prokázáno, že nebude docházet k čištění vody v nádrži. Doporučení: Upřednostnit variantu č. 2. V případě zájmu o realizaci této varianty je nutné zpracování odborné studie, která by prokázala, že úroveň čištění bude zajištěna dostatečně. Současně je nutné řešit i další obce výše po toku, u kterých však bude kladně působit také samočistící schopnost vody v řece. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Důležitost projektu: Poznámky: Zvýšení kvality technické infrastruktury, zvýšení kvality vody v tocích a zajištění kvality vody v přehradě pro rekreační využití. Celá obec Před realizací vodní nádrže (vhodné do r. 2014, dokdy je možné financování z evropských fondů). Povodí Odry s.p. Obyvatelé obce, uživatelé vodní nádrže Varianta 2: Odhad cca 130 mil. Kč (pro Zátor, NH a Čakovou) Jako součást realizace záměru. Velmi vysoká x 17

18 B - 8 Zajištění zdrojů a dostupnosti pitné vody B.2 Kvalitní a šetrná technická infrastruktura/ B.2.2 Zavedení dodávek pitné vody V obci je zaveden vodovod, který zásobuje domácnosti v centrální části obce. Napojeny nejsou některé domácnosti v severní okrajovější části obce nad nádražím Nové Heřminovy (hájenky) a objekty v ploše plánované vodní nádrže. Tyto objekty jsou zásobeny z vlastních studní. Voda v těchto studních je převážně dobrá, po povodních v r byla po delší dobu znečištěna. Stávající množství pitné vody je dostatečné, avšak při předpokládaném růstu počtu obyvatel se tyto nároky budou zvyšovat a je proto žádoucí řešit potřebnost dalšího zdroje pitné vody (zvýšení kapacity stávající vodovodní sítě, nalezení dalšího zdroje). 1. Napojení nových rozvojových ploch na vodovodní síť. Jedná se o plochy v rozvojové ploše za nádražím Nové Heřminovy a nad plánovanou vodní nádrží. 2. Zpracování studie zabývající se kapacitou stávající vodovodní sítě v souvislosti s předpokládanou novou výstavbou a prověřující potřebnost výstavby nového zdroje pitné vody. U nových objektů vzdálených od hlavní zástavby bude zvážena možnost napojení na vodovod s ohledem na ekonomické náklady a možnost užívání vlastní studny. Pozn.: V případě vymezení menších rozvojových ploch se dá předpokládat, že nemusí být nutno budovat nový zdroj vody. Cíl a přínos projektu: Lokalizace (p.č.): Časový horizont: Cílové skupiny: Odhadované náklady: Způsob financování: Napojení nových rozvojových ploch, zajištění stabilních dodávek pitné vody. Zajištění vlastního (nebo záložního) zdroje pitné vody. Plochy nové výstavby nad přehradou a za nádražím NH v západní části obce. Před výstavbou vodní nádrže, v rámci přípravy nových rozvojových ploch. Provozovatel vodovodní sítě (VaK Brutál SmVaK Ostrava), obec, Povodí Odry s.p., případně majitel pozemku Majitelé nemovitostí dotčených protipovodňovými opatřeními s úmyslem zůstat v obci, noví zájemci o bydlení v obci. Budoucí provozovatel vodovodní sítě, obec, náhradní výstavba Povodí Ody s.p. Náklady budou promítnuty do prodejní ceny pozemků, případně nemovitostí. Důležitost projektu: Střední Poznámky: 1. Mezi záměry byl uváděn také požadavek na převedení vodovodu do majetku obce. V tomto případě by však obec musela zajistit provozovatele této sítě, což by v konečném důsledku znamenalo další náklady a nároky na administrativu, přičemž zvýšení kvality dodávek pitné vody se nedá předpokládat. Proto tento požadavek nebyl zařazen mezi vybrané projekty. 18