Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Dramatická výchova a části vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Použitím vhodných textů se snažíme, aby se žáci zvládli základy verbální i neverbální komunikace, rozuměli různým textům a zvládli práci podle instrukcí. Vedeme y k tomu, aby uměli sdělit svůj postoj nebo pocit a chápali záměry i postoje druhých. Dáváme ům příležitost projevovat své zážitky, vyzkoušet si vybrané modelové situace a najít různé možnosti jejich řešení Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Literárně dramatická výchova vznikl kombinací části vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího obsahu oboru Dramatická výchova. Vyučuje se ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy v ročníku s týdenní 2 hodinovou dotací. V ročníku je výuka realizována formou 2 hodinových bloků 1 krát za 14 dní se zaměřením na dramatickou stránku předmětu a 1 hodinou týdně, která je zaměřena na literární stránku předmětu. Výuka je realizována v kmenových učebnách, v divadelním sále komunitního centra. Filmová a divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu školy. Ve výuce Literárně dramatické výchovy se využívají mezipředmětové vztahy zejména s předměty Estetické výchovy, tj. Hudebním a Výtvarným oborem, Pohybovou výchovou, Sportovními aktivitami a Praktickými dovednostmi Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Literárně - dramatická výchova Kompetence k učení Formou samostatné i skupinové práce, individuálního přístupu, prezentace a reflexe dbáme na to, aby každé dítě dle svých možností mělo šanci prožít úspěch klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání a třídění informací v různých literárních textech poskytujeme ům individuální přístup a zohledňujeme rozdíly v úrovni znalostí jednotlivých ů seznamujeme y se správnou terminologií související s dramatickou a literární výchovou poskytujeme ům prostor k tvořivé a samostatné práci vedeme y k výběru literárních děl, která odpovídají věku a zájmu ů, společně dramatizujeme liter. texty vedeme y k sebehodnocení prostřednictvím kriteriálního hodnocení Kompetence k řešení problémů Formou dramatických her, herních situací, hereckých etud a cvičení vytváříme modelové problémové situace ze skutečného života i inspirované literární předlohou a na nich učíme y problémy řešit vedeme k samostatnému tvůrčímu řešení různých situací a problémů, k pochopení postojů druhých podněcujeme y k přemýšlení o jednání a motivech jednání hlavních postav, vede je k vlastnímu řešení dané situace, k obměnám literárních a dramatických řešení

2 Kompetence komunikativní Formou diskusí samostatné i skupinové tvůrčí práce vedeme y ke komunikačním dovednostem - naslouchání, diskutování, respektování rozvíjíme schopnost ů vyprávět o svých prožitcích, diskutovat o problému, vyjádřit a obhájit svůj vlastní názor vedeme k rozvoji vzájemné spolupráce vytváříme literárně dramatické příležitosti k tomu, aby se žáci učili řečovým dovednostem vedeme y k veřejné prezentaci vlastních textů i divadelních představení Kompetence sociální a personální Formou skupinové, individuální i týmové práce vedeme y k rozvoji sociálních a personálních dovedností žáci se podílejí na tvorbě pravidel a kriterií při práci, která následně dodržují vedeme k vzájemné spolupráci ve skupině při dramatických improvizacích nebo tvorbě divadelního představení vedeme y k hodnocení vlastní role ve skupině vytváříme bezpečnou atmosféru pro sdílení názorů a prožitků Kompetence občanské Formou dramatických her a cvičení, skupinové práce vytváříme herní situace v nichž se žáci učí navzájem respektovat různé projevy kulturní odlišnosti učíme y slušnému chování bez hrubostí a násilí vytváříme prostor pro společnou tvorbu pravidel zapojujeme y do kulturního dění ve škole, podněcujeme jejich zájem o kulturní dědictví a vysvětlujeme jeho význam Kompetence pracovní Formou reflexe činností, stanovení pravidel a zadávání termínovaných úkolů vedeme y k dodržování pravidel hygieny čtení vedeme y k vzájemné ohleduplnosti tak, aby bylo možné využívat společný prostor k dramatickým aktivitám vedeme y k udržování pořádku na svém pracovním místě, v pracovním prostoru, k šetrnému zacházení s divadelními pomůckami a rekvizitami upevňujeme pracovní návyky ů, jejich soustředění na zadaný úkol zadáváme termínované úkoly, napomáháme tak dovednosti organizovat si vlastní čas

3 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Dramatická výchova 1. stupeň Očekávané výstupy 1. období 1. zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých 2. rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná 3. zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání 4. spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spoluy; sleduje prezentace ostatních 5. reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) Očekávané výstupy 2. období 6. propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy 7. pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat 8. rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav 9. pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků 10. prezentuje inscenační tvar před spoluy a na základě sebereflexe a reflexe spoluů a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spoluů 11. reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy 2. stupeň Očekávané výstupy Ţák 1. zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a drţení těla přiměřeně věku a individuálním předpokladům a dokáţe hlasem vyjadřovat své pocity a názory, je obeznámen s teorií tvoření hlasu. 2. V herních situacích vstupuje do rolí a jedná v nich 3. Zkoumá témata a konflikty na základě vlastní zkušenosti i na základě lit předlohy 4. Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, presentuje ji před ostatními a sleduje presentace ostatních 5. Samostatně reflektuje záţitek z dramatického, literárního, filmového díla 6. Vyjadřuje se pohybema pouţívá somatické dovednosti v herních situacích 7. Dramatizuje situace na základě literární předlohy 8. Zvládá základy přednesu dle svých schopností 9. Rozlišuje základní divadelní útvary

4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura 1. stupeň LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Očekávané výstupy 2. období vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 2. stupeň LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích

5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Literárně - dramatická výchova Školní ročníkový výstup LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA ROČNÍK (1. období) Učivo 1. - pozoruje a uvědomuje si svůj dech Základy správného dýchání využívá v praxi základy správného dýchání 1. - zvládá prakticky základy správného držení těla 1. - simuluje různé zvuky, pohybuje se podle různých vzorů 1. - pracuje s představami, vyjadřuje pohybem různé emoce 1. - mluví nahlas a srozumitelně Hlasová cvičení, jazykolamy rozlišuje herní a reálnou situaci 2. - v dramatických hrách, cvičeních a improvizacích využívá svých zkušeností pro práci v roli Správné držení těla. Práce s představou, prostorem a pohybem. Aktivizující i relaxační cvičení. Improvizace, herní situace inspirovaná literárním příběhem i skutečným životem vstupuje do situací a přirozeně v nich jedná, prožívá konflikt ze Pohádky, příběhy a situace ze života dětí. své osobní pozice i z pozice literární postavy 4. - spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje ji před spoluy, sleduje prezentace ostatních verbálně i písemně popisuje své zážitky z dramatického díla, formuluje argumenty, hodnotí čte a přednáší vybrané jednoduché literární texty ve vhodném tempu a frázování vyjadřuje různými způsoby své pocity z přečteného textu zážitkové čtení - různé vyjadřovací techniky naslouchá vyprávěním a pohádkám pohádka povídka, próza poezie odliší na základě charakteristických znaků pohádku vyprávění, veršovaný a prozaický text dramatizuje pohádku, příběh pracuje tvořivě s literárním textem podle zadání tvořivá práce s textem Tvorba jevištní situace. Pravidla prezentace. Kriteria hodnocení. Návštěva divadelního představení, filmu, poslech rozhlasové hry, sledování televizního pořadu. čtení a přednes - říkadla, básničky, pohádky, vyprávění Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

6 Školní ročníkový výstup LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA ROČNÍK (2. období) Učivo 6. - vyjadřuje tělem i hlasem emoce a vnitřní vztahy své i vybraných Jevištní situace. Improvizace. postav Dramatizace literární předlohy vytváří pravidla hry, dodržuje je Zákonitosti improvizace, jevištního projevu respektuje jevištní situaci, vstupuje do role a přirozeně v ní jedná Pravidla přednesu rozlišuje základní témata a konflikty ve vybraných situacích, Pohádky, příběhy a situace ze života a literatury. příbězích z různých pozic Vyvozování závěrů vyvozuje a porovnává důsledky jednání různých postav 9. - spolupracuje na skupinové tvorbě menších inscenačních tvarů Skupinová realizace inscenačního tvaru využívá v praxi různé výrazové prostředky spoluvytváří kriteria hodnocení inscenačního tvaru, využívá je při Kriteria hodnocení. Zákonitosti jevištní tvorby. jeho hodnocení Výchova k diváctví prezentuje se v rámci inscenačního tvaru před spoluy vyvozuje zákonitosti jevištní tvorby a řídí se jimi různým způsobem reflektuje svůj zážitek z dramatického díla Návštěva divadelních představení rozliší na základě vlastní zkušenosti vybrané základní divadelní Četba literárních předloh. druhy vyjadřuje své dojmy z četby různými způsoby zážitkové čtení a tvořivé činnosti zaznamenává své dojmy z četby podle svých individuálních schopností volně reprodukuje poslech, čtení a reprodukce textu vybraný text a vytváří literární text na dané téma tvořivé činnosti s literárním textem rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů próza, poezie, dramatický text používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor literárních textů základní literární pojmy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

7 Školní ročníkový výstup 1. Mluví nahlas, srozumitelně a adekvátně dané situaci. Pracuje vědomě s hlasem a dechem 1. Zvládá prakticky I teoreticky základy správného držení těla, vyjadřuje tělem situaci LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA ROČNÍK Učivo Základy správného tvoření dechu a hlasu Hlasová cvičení a improvizace Správné držení těla 2. Tvoří herní situace, vstupuje do rolí jedná v nich Herecké etudy, improvizace. 3. Rozpoznává a zkoumá témata a konflikty pomocí vlastního jednání v Zážitkové dramatické situace, hry, etudy herních situacích, inspiruje se reálným životem či literárním dílem 4. Spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištního tvaru, prezentuje jej před Tvořivé dramatické činnosti, práce s textem, ostatními sleduje prezentace ostatních režijní práce, diváctví 5. Samostatně reflektuje zážitek z literárního, divadelního, filmového díla. Reflexe z návštěvy kina, divadla, z četby knihy. 6. Vyjadřuje se pohybem, pohybuje se v rytmu, vědomě používá dynamiku. Pohybová cvičení V herních situacích pracuje s tělem, používá tělo a pohyb jako divadelní prostředek. 7. Individuálně i ve skupině dramatizuje vybranou literární předlohu. Tvořivé činnosti textem, jednoduchý scénář. 8. Adekvátně svým možnostem a schopnostem přednáší vybraný text. Přednes. Pravidla přednesu. 9. Rozlišuje základní divadelní útvary na základě vlastních zkušeností z Divadelní žánry návštěvy divadla, či četby divadelní hry rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších podle svých individuálních schopností přednáší zpaměti literární text volně reprodukuje podle svých schopností přečtený text, vyjádří vlastní názor k přečtenému a vlastními slovy vyjádří smysl díla v textu rozezná typické rysy autorova stylu formuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení, názory na umělecké dílo podle svých individuálních schopností vytváří vlastní literární text, eventuálně volně reprodukuje literární text na příkladech vysvětlí pojmy hodnotná a konzumní literatura/dílo rozlišuje vybrané literárních žánry a stručně je charakterizuje; používá a vysvětlí vybrané literární pojmy rozlišuje základní literární směry, žánry a druhy v Čechách i ve světě, uvádí příklady jejich významných představitelů porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře rozlišuje různé informační zdroje a vyhledává v nich informace Přednes a reprodukce literárního textu Rozbor literárního textu Reflexe přečteného, zhlédnutého, slyšeného Typické rysy textů vybraných autorů Tvořivá práce s textem Hodnocení děl Literární směry, žánry a druhy; vybrané literární pojmy a autoři Práce se zdroji Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 1 Cvičení dovedností zapamatování naučí se zpaměti některá říkadla, básničky, písničky MV 5 Vliv médií na kulturu role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti diskuse, prezentace názoru OSV 8 Dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) nacvičí a dramatizuje samostatně nebo ve skupině divadelní hru (úryvek)