Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod"

Transkript

1 Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání - využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností - rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí - ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry - poznání, že kultura a umění obohacují život člověka - poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit - seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování

2 Vyučovací předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA Týdenní počet hodin 9 hod z toho 1. stupeň 5 hod 2. stupeň 4 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít, napomáhá rozvoji jejich řeči a smyslového vnímání, poskytuje vhled do hudební kultury. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební umění a působit tak na jejich estetické vnímání. Předmět plní i funkce rehabilitační a relaxační, pomáhá žákům k odreagování napětí, k překonávání únavy a zlepšení nálady a podílí se na prohlubování koncentrace jejich pozornosti. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. V hudební výchově vedeme žáky k aktivnímu provozování hudby (zpěv, hra na rytmické nástroje), učíme je hudbě naslouchat, seznamujeme je s nejznámějšími hudebními skladateli a jejich díly a se základními hudebními žánry od počátku 20.století po současnost. Formy realizace Vyučovací hodina Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně i 2.stupně v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Místo realizace Běžné třídy Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Hudební výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 1. stupeň 1.období žák by měl: - zpívat jednoduché písně v rozsahu kvinty - rozlišovat sílu zvuku - soustředit se na poslech jednoduché krátké skladby - správně a hospodárně dýchat a zřetelně vyslovovat při rytmizaci říkadel i při zpěvu - měnit pohyb podle tempových a rytmických změn

3 2. období žák by měl: - zpívat písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem - odlišit tóny podle výšky, síly a barvy - soustředit se na poslech skladeb - naučit se správně hospodařit s dechem při interpretaci písní frázování - doprovodit spolužáky na rytmické hudební nástroje - umět propojit vlastní pohyb s hudbou 2. stupeň Žák by měl: - znát a interpretovat vybrané lidové a umělé písně - doprovázet písně pomocí ostinata - soustředit se na poslech skladeb většího rozsahu - rozeznávat různé hudební žánry - rozpoznat vybrané hudební nástroje symfonického orchestru - znát vybrané hudební skladatele a jejich díla Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Hudební výchova Kompetence k učení - čte s porozuměním, reprodukuje obsah textu písně, vystihne hlavní myšlenku - rozumí významu slov v nářečích, naučí se píseň zpaměti - dokáže sledovat výklad učiva - pracuje s učebními pomůckami (Orffovy nástroje), rozvíjí svou kreativitu - rozumí základním pojmům hudební výchovy a používá je - zná základní symboly užívané v hudební výchově (noty, notová osnova ) - vysvětlí význam hudby, zpěvu a tance v našem životě Kompetence k řešení problémů - využívá osvojených vědomostí a dovedností při zpěvu, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činnostech - reaguje na hudbu instrumentálním doprovodem nebo pohybovým ztvárněním podle vlastní představy - na základě poznání různých hudebních žánrů zaujímá vlastní stanovisko k výběru poslechové hudby - vnímá, že ne vždy se vše podaří a nenechá se odradit neúspěchem Kompetence komunikativní - vyjadřuje se slušně, srozumitelně a spisovně, dokáže vést dialog - pozorně naslouchá, nezasahuje do hovoru, přiměřeně reaguje na mínění druhého - zná význam slov, aktivně používá nová slova - hovoří a zpívá dostatečně nahlas a zřetelně - vyjadřuje se v ucelených větách se správnou výslovností - dokáže vystoupit před skupinou posluchačů

4 Kompetence sociální a personální - je ohleduplný při jednání s druhými lidmi, svým chováním upevňuje dobré mezilidské vztahy - respektuje a používá základní společenské návyky a pravidla - vyjádří své pocity (kladné i záporné) slovně, zabarvením hlasu při zpěvu nebo pohybovou improvizací - je empatický, dokáže se vcítit do pocitů druhých - spolupracuje s pedagogy, spolupracuje ve skupině, dodržuje pravidla týmové práce, podílí se na vytváření příjemné atmosféry - udržuje přátelské vztahy se spolužáky, snaží se ovládat své emoce - přijme za své zásady chování na kulturních akcích Kompetence občanská - zná svá základní práva a povinnosti a řídí se jimi - respektuje a dodržuje společenské normy a pravidla soužití - kulturně vystupuje - dodržuje hygienické návyky - respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví v oblasti hudby - vyjádří vlastními slovy základní poznatky o našem regionu (zvyky, písně, hudební skladatelé) - aktivně se zapojuje do kulturního dění (zájmové kroužky, vystoupení, návštěva kulturních akcí...) - zná nejvýznamnější evropské hudební skladatele, význačná hudební díla - chápe význam hudby pro odpočinek a relaxaci Kompetence pracovní - dodržuje zásady ochrany zdraví a zásady hlasové hygieny, správně hospodaří s dechem - dokáže pracovat podle slovních pokynů vyučujícího - soustředí se na probírané učivo, nácvik písně, tance, poslech hudby - snaží se o sebehodnocení - chápe zpěv, instrumentální a hudebně pohybové činnosti jako příležitost seberealizace

5 Vyučovací předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA Týdenní počet hodin 9 hod z toho 1. stupeň 5 hod 2. stupeň 4 hod Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z pozorování dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Předmět je postaven na tvůrčích činnostech vnímání, vlastní tvorbě a interpretaci. Prostřednictvím těchto činností rozvíjíme u žáků jejich smyslové vnímání, cítění, myšlení, prožívání a představivost a pěstujeme schopnost své emoce, představy, myšlenky, pocity a zkušenosti vyjádřit. Výtvarné činnosti také pomáhají zlepšovat jemnou motoriku žáků a přispívají k rozvoji dovednosti neverbální komunikace. Výtvarná výchova přináší také příležitosti pro vzájemnou pomoc a spolupráci, rozvoj tolerance a empatie a celkově přispívá k utváření postojů a hodnot žáků. Formy realizace Vyučovací hodina, návštěva výstav a muzea, práce v terénu Časová dotace Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně i 2.stupně v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Místo realizace Běžné třídy, výtvarné expozice, vhodná přírodní lokalita Průřezová témata V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou k tomu, aby žák v předmětu Výtvarná výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. Očekávané výstupy 1. stupeň 1.období žák by měl: - zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu - rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) - uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, být schopen sdělit výsledky své činnosti svým spolužákům

6 2.období žák by měl: - uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizovat svůj tvůrčí záměr - rozlišovat, pozorovat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty velikost, barevný kontrast); získané zkušenosti uplatňovat podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele) - při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie - vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla 2.stupeň Žák by měl: - uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru - uplatňovat linii, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímat a pozorovat jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci - při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezentovat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních - vnímat a pozorovat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postřehy a pocity Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Výtvarná výchova Kompetence k učení - rozumí obecně používaným termínům v oblasti výtvarné výchovy - využívá naučené dovednosti a pracovní postupy - vysvětlí význam výtvarného umění v životě člověka - rozvíjí svou kreativitu tvoří samostatně, zpracovává vlastní náměty - uplatňuje vlastní zkušenosti a fantazii při tvorbě Kompetence k řešení problémů - při svém hodnocení umění postupuje uvážlivě - uvědomuje si, že různí lidé vnímají stejnou věc různě - vnímá, že ne vždy se musí vše podařit, nenechá se odradit neúspěchem - je schopen vnímat věci nejen z funkčního, ale i z estetického hlediska - volí vhodné postupy a prostředky pro vyjádření ve vlastní tvorbě Kompetence komunikativní - dokáže vnímat i mimojazykové vyjadřování a dokáže tuto komunikaci využívat (využití barvy, námětu, výtvarné techniky ) - vyslechne názor druhých lidí na estetický prožitek, respektuje ho - dokáže jednoduše vyjádřit svůj vlastní názor na umělecké dílo - dodržuje pravidla diskuse

7 Kompetence sociální a personální - vyjádří své pocity, emoce, myšlenky slovně i výtvarně - spolupracuje s pedagogy a spolužáky - nezištně pomáhá spolužákům - dokáže pracovat ve skupině, je si vědom své zodpovědnosti za výsledek týmové práce - svůj rozdílný názor se svými vrstevníky řeší bez větších konfliktů - poznává při výtvarném projevu sám sebe, své zájmy, dovednosti - dá najevo radost z pěkných výsledků svých i ostatních - přebírá zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování - přijme za své zásady chování na kulturních akcích Kompetence občanská - zná, respektuje a chrání naše kulturní dědictví a tradice ve výtvarném umění - má povědomí o evropském výtvarném kulturním dědictví - chápe význam výtvarného umění jako vhodné činnosti pro využití svého volného času - využívá estetického cítění v praktických činnostech (zařízení a úprava bytu, oblékání ) - má pozitivní vztah k umění Kompetence pracovní - používá správně výtvarné potřeby a správně o ně pečuje - dodržuje hygienu při práci, udržuje pořádek na pracovním místě - samostatně si připraví pomůcky do Vv - pracuje podle slovních pokynů vyučujícího - rozvrhne si potřebný čas na výtvarnou práci - snaží se o sebehodnocení - chápe výtvarnou činnost jako příležitost seberealizace

8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více