STANDARD č.4 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD č.4 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava"

Transkript

1 Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ , Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby Vnitřní směrnice ke standardu č. 4 Účinnost od

2 Organizační uspořádání účetní jednotky: Vypracovaly: Mgr.Barbora Kreuzigerová Mgr. Eva Novotná Kontrolovali: Pavla Včulková MUDr. Petr Slaný Datum vydání: Datum aktualizace: Schválil: Pavla Včulková Účinnost: Závaznost: zaměstnanci PS Metodické vymezení: směrnice Počet stran: 27 Přílohy: č. 1 Ceník služeb (platnost změny od ) č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (platnost změny od ) č. 3 Smlouva o poskytování sociální služby (platnost změny od ) - 2 -

3 Kritérium dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. STANDARD č.4 a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy. c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech a schopnostech a přání osoby. Smlouva o poskytování sociální služby 1. Pravidla a postup při uzavírání smlouvy Před uzavíráním Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen Smlouva) je zájemce o službu seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. Uzavření Smlouvy předchází jednání se zájemcem o službu, kterému se věnuje standard č. 3. Při podpisu smlouvy je již zřejmé, že se obě strany dohodly na společném zájmu, a že jsou si vědomi, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat. Smlouva je ochranou pro obě zúčastněné strany stanovuje bližší podmínky poskytované služby, jaká práva a povinnosti pro účastníky vyplývají a jaké cíle má služba splňovat. Smlouva se uzavírá podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu upravuje pro účely občanských vztahů občanský zákoník. Smlouva je oboustranný (vícestranný) projev vůle (právní úkon) směřující k realizaci toho, na čem se strany dohodly. Základní vzor Smlouvy lze měnit a přizpůsobovat podle individuálních potřeb zájemce a podle rozsahu sjednané Smlouvy. 2. Obsah smlouvy Smlouva obsahuje tyto náležitosti: Označení smluvních stran Druh sociální služby Rozsah a způsob poskytování služby Místo a čas poskytování sociální služby Výše úhrady za sociální službu sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v Vyhlášce č. 505/2006 Sb., způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Dobu platnosti smlouvy Ostatní ujednání Přílohy Smlouvy: Ceník pečovatelské služby u pečovatelské služby poskytované na území Statutárního města Opava a příměstské části, obce okresu Opava a Seniorcentrum OASA v Litultovicích

4 Statutárním zástupcem Pečovatelské služby OASA Opava, který podepisuje Smlouvy, je ředitelka organizace. Podklady pro uzavření Smlouvy zpracovává sociální pracovník organizace. Smlouvu svým podpisem stvrzuje uživatel služby.okamžikem podpisu Smlouvy se stává zájemce uživatelem sociální služby. V případě, že je zájemce svéprávně omezen, uzavírá a podepisuje Smlouvu jeho opatrovník. V případě, že zájemce udělil plnou moc jiné fyzické osobě, uzavírá a podepisuje za něj Smlouvu zmocněnec. Zájemce, který není schopen jednat sám a nemá zákonného zástupce ani přímého rodinného příslušníka (určeného v Dobrozdání ošetřujícího lékaře), zastupuje ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., 91, odst. 6, o sociálních službách v platném znění při uzavírání Smlouvy Obecní úřad Obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu zájemce. Smlouva se uzavírá vždy v písemné podobě a to ve dvou vyhotoveních, jeden výtisk náleží uživateli sociální služby a druhý je evidován v osobním spise uživatele v kanceláři sociálního pracovníka. Písemně uzavřenou Smlouvu lze měnit na základě dohody mezi uživatelem a poskytovatelem a to písemným dodatkem. 3. Srozumitelnost Smlouvy Pracovníci pověření zpracováváním Smluv a jednáním se zájemcem o službu jsou schopni podávat informace srozumitelným způsobem a přizpůsobit se individuálním potřebám zájemce a jeho možnostem vnímat a jednat. Před podpisem Smlouvy je její obsah se zájemcem podrobně probrán a je mu ponechán čas na prostudování uzavírané Smlouvy. V případě potřeby může být přizván i jiný odborník, např. na znakovou řeč. Smlouva je vyhotovená dostatečně velkým písmem tak, aby zájemci nečinilo potíže se s ní seznámit. Je-li zájemce svéprávně omezen a Smlouvu za něj uzavírá jiná pověřená osoba, je zájemce s obsahem Smlouvy řádně seznámen, pro něj srozumitelným způsobem. 4. Ukončení smluvního vztahu Důležitým ujednáním ve Smlouvě je pro uživatele možnost ukončení smluvního vztahu, a to bez udání důvodu a s okamžitou platností. Tato možnost dává uživateli příležitost, aby se rozhodl, zda bude nadále využívat naší služby, nebo zvolí využívání jiné služby. Pečovatelská služba OASA může ukončit poskytování služby jen z důvodu uvedených ve Smlouvě: dojde-li k hrubému porušení povinností vyplývající ze Smlouvy (zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby, porušení vnitřních pravidel sociální služby); dojde-li k takovému chování ze strany uživatele směrem k sociálnímu pracovníkovi, které snižuje důstojnost sociálního pracovníka, ponižuje jeho osobnost, vytváří nepřátelské a zneklidňující prostředí; dohodou s uživatelem s okamžitou platností

5 Ukončení poskytování služby musí být učiněno vždy písemnou formou. 5. Individualizace Smlouvy Mezi Pečovatelskou službou OASA a zájemcem o službu je Smlouva uzavíraná vždy s ohledem na jeho potřeby a osobní cíle. Od osobních cílů uživatele a jeho možností, ale také možností Poskytovatele se odvíjí rozsah, průběh poskytování služby vymezený ve Smlouvě

6 Příloha č. 1 Ceník služeb Ceník služeb (platnost od ) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Cena za 1 hod úkonu/ SC OASA v Litultovicích Po - Pá So, Ne, Cena za 1 hod úkonu/ Opava a další obce Po - Pá So, Ne, 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Pomoc při užití WC Cena za 1hod úkonu/ SC OASA v Litultovicích Po Pá Cena za 1 hod úkonu/ Opava a další obce So,Ne Po - Pá 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy Zajištění oběda Psychiatrická nemocnice DIETA č.3 60,- Kč 60,- Kč v Opavě DIETA č. 2, 4, 6, 9, 9s a jiné 62,- Kč 62,- Kč Zajištění oběda školní kuchyně Slavkov DIETA č. 3 62,- Kč - Dovoz nebo donáška oběda (Opava a okolní obce) Cena za 1 úkon 20,- Kč Dovoz nebo donáška oběda (Opava a okolní obce) společná domácnost Cena za 1 úkon 10,- Kč Platí pouze při odebrání dvou obědů Dovoz nebo donáška oběda (Penzion Via Lucis v Litultovicích) Cena za 1 úkon 6,- Kč Seniorcentrum OASA v Litultovicích DIETA č ,- Kč zajištění celodenní stravy DIETA č. 2,4,6,9,11 a 160,- Kč ostatní Cena za 1hod úkonu/ Cena za 1 hod úkonu/ Pomoc při přípravě jídla a pití (dohled) Příprava a podání jídla a pití SC OASA v Litultovicích Po - Pá Opava a další obce Po - Pá 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč - 6 -

7 Pomoc při zajištění chodu domácnosti Běžný úklid a údržba domácnosti Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní, po malování) Běžný nákup a pochůzky Cena za 1hod úkonu/ SC OASA v Litultovicích Po - Ne Cena za 1hod úkonu/ Opava a další obce Po-Pá 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovod uživatele k lékaři, na úřady, na nákup a zpět Cena za 1hod úkonu/ SC OASA v Litultovicích Po - Pá Cena za 1 hod úkonu/ Opava a další obce Po - Pá 100,- Kč 100,- Kč 120,- Kč 130,- Kč Neodhlášená návštěva ze strany uživatele jeho zapříčiněním á 1 neodhlášená návštěva 50,- Kč Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu (příprava pracovníka, doprava ke klientovi, apod.) - paušální poplatek - Opava 20,- Kč Obce do 5 km 40,- Kč Obce 6-9 km 60,- Kč Obce km 80,- Kč Fakultativní služby ( lze zajistit jen s ohledem na organizační a provozní možnosti poskytovatele ) Dohled nad dospělou osobou 1 hodina Dle ceníku základních služeb (100/120/130,- Kč) Dohled nad užitím léků 1 úkon 20,- Kč Pronájem termojídlonosičů měsíčně 40,- Kč Zapůjčení antidekubitní vzduchové matrace 1 den 10,- Kč Pronájem mechanické/elektronické polohovací postele 1 den 10,-/20,- Kč Zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. chodítko, sedačka na vanu, apod.) měsíc 50,- Kč Úhrada za poskytované úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů a naúčtována je vždy za každých započatých 5minut poskytování péče nahoru

8 Ceník služeb v SENIOCENTRU OASA v Litultovicích (platnost od ) Ceník za jeden den služeb Terénní pečovatelská služba v bytech Seniorcentra OASA Charakter ubytování 1-lůžkový pokoj (WC + sprcha pro 2 pokoje) 2-lůžkový pokoj (WC + sprcha pro 2-4 pokoje) 3-lůžkový pokoj (WC + sprcha pro 2-4 pokoje) 1-lůžkový apartment (WC + sprcha pro 1 pokoj + kuch. kout) Celodenní strava Diabetická a ostatní diety Racionální dieta 160,- Kč 152,- Kč Ubytovací služby* (nájem, energie, praní prádla) 200,- Kč 180,- Kč 150,- Kč 295,- Kč Úhrada za péči (dle rozsahu poskytnutých služeb v individuálním plánu) 100,- Kč/ hodina péče Maximálně 330,- nebo 400,- Kč/den * Cena za ubytovací služby v bytových jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích je účtována paušálně a to dle typu pokoje bez ohledu na počet dní v měsíci. 1-lůžkový pokoj Kč/měsíčně, 2-lůžkový pokoj Kč/ měsíčně, 3-lůžkový pokoj Kč Terénní pečovatelská služba v bytech Seniorcentra OASA přechodný pobyt (přechodný pobyt min. na 5 dní až max. 90 dní) Charakter ubytování 1 nebo 2-lůžkový pokoj (WC + sprcha pro 2 pokoje) Celodenní strava Diabetická a ostaní diety Racionální dieta Ubytovací služby (nájem, energie, praní prádla) Úhrada za péči (dle rozsahu poskytnutých služeb v individuálním plánu) 160,- Kč 152,- Kč 150,- Kč 270,- Kč Ostatní služby Užívání vlastních elektrických spotřebičů Zapůjčení pomůcek Televizor Lednice, chladnice Rychlovarná konvice Pračka Polohovací postel mechanická Polohovací postel elektrická Chodítko Klozetové křeslo Mechanické křeslo Hole, berle Měsíčně za 1 den měsíčně 70,- Kč 70,- Kč 70,- Kč 50,- Kč 10,- Kč 20,- Kč 50,- Kč - 8 -

9 Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Účinnost od Datum aktualizace 5: Adresa Poskytovatele sociální služby: ul. Poštovní 239, Raduň Popis a cíle sociální služby Článek I. 1. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech seniorů v rámci Statutárního města Opava a okresu Opava, včetně okolních obcí a to 7 dní v týdnu od 7.00 do hodin. Dále je pečovatelská služba poskytována seniorům ubytovaným v komplexu bytových jednotek Seniorcentra OASA Litultovice, Litultovice 202, Litultovice a to také 7 dní v týdnu. 2. Cílem pečovatelské služby je v rámci komplexu služeb sociální péče zmírnit důsledky zdravotního omezení, pasivity a osamocení našich uživatelů a podpořit jejich psychickou a fyzickou soběstačnost se zaměřením na rozvoj jejich schopností a zachování plnohodnotného života v jejich domácím, přirozeném prostředí. Článek II. Negativní cílová skupina uživatelů 1. Pečovatelská služba se neposkytuje osobám s projevy agresivity, alkoholismu, závislostí na návykových látkách, pokud osoba ohrožuje svým chováním a jednáním sebe i okolí, osobám s poruchou chování ohrožující sebe i okolí, osobám s poruchou chování znemožňující soužití v kolektivu, osobám s dekompenzovaným zdravotním stavem, osobám trpícím infekčním onemocněním, osobám mladším 27 let

10 Doba poskytování služby Článek III. 1. Úkony pečovatelské služby jsou poskytované ve vymezeném čase. Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Práva a povinnosti uživatelů služeb 1. Uživatel pečovatelské služby má právo Článek IV. a) získat veškeré informace o možnostech a podmínkách poskytované služby a o jednotlivých poskytovaných úkonech pečovatelské služby b) v případě nespokojenosti s průběhem, kvalitou poskytovaných služeb, či s chováním pracovníků pečovatelské služby, podat stížnost. c) nahlížet do vlastní dokumentace, která je s ním vedena v průběhu poskytování pečovatelské služby (osobní jednání se zájemcem o službu, osobní profil uživatele, smlouvy, záznamy o provedení úkonů pečovatelské služby, individuální plány poskytované pečovatelské služby) d) možnost nahlédnutí do záznamu o poskytování pečovatelských úkonů, který je veden elektronicky v programu Orion e) na správnost vyúčtování za pečovatelskou službu, v případě oprávněné chyby má uživatel právo na opravu vyúčtování f) na ochranu osobních údajů g) zvolit si zástupce, který ho bude zastupovat při jednání o zavedení pečovatelské služby (kromě právních úkonů, které se týkají podepisování smlouvy o poskytování pečovatelské služby) h) znát jména všech osob, které se podílejí na jednání o zavedení pečovatelské služby, na uzavírání smlouvy o poskytování pečovatelské služby a na samotném průběhu a výkonu poskytované pečovatelské služby ch) měnit individuální plán poskytované pečovatelské služby po dohodě s klíčovým pracovníkem nebo sociálním pracovníkem či měnit jednotlivá ustanovení smlouvy po dohodě se soiální pracovnicí, nebo ředitelkou organizace i) ukončit smlouvu na vlastní žádost, bez udání důvodů ukončení j) na odborný, bezpečný a individuální přístup v rámci individuálního plánu poskytované služby, který zpracovává se svým klíčovým pracovníkem. 2. Uživatel má povinnost a) poskytnout údaje, které jsou nezbytné k zavedení pečovatelské služby b) poskytnout vhodné podmínky pro vykonávání pečovatelské služby v domácnosti uživatele (zajistit bezpečnost elektrických spotřebičů, zajistit domácí zvíře tak, aby neobtěžovalo při výkonu pečovatelské služby, poskytnou vhodné úklidové prostředky, dostatek čistého osobního prádla, zajistit přístup k převážně, nebo úplně ležícímu

11 uživateli na lůžku, zajistit klidné prostředí při poskytování pečovatelské služby nevytvářet agresivní, nepřátelské, nebo zneklidňující prostředí, zabezpečit cennosti tak, aby nedocházelo ke zbytečnému obviňování pracovníků pečovatelské služby z jejich ztráty c) nahlásit změny, které jsou důležité pro výkon služby (změna v bydlišti, změna kontaktní osoby, zhoršení zdravotního stavu, výskyt infekčního onemocnění, nahlášení hospitalizace, popřípadě dalších důvodů, které vedou k dočasnému přerušení poskytované služby stačí telefonicky d) oznámit poskytovateli den, kdy nepožaduje poskytnutí úkonu pečovatelské služby a to nejpozději 1 den (24 hodin) před tímto dnem e) respektovat skutečný čas strávený u uživatele výkonem pečovatelské služby. Tento čas je načítán pomoci tzv.čtečky - miniterminálu, ze které se následně data vkládají přímo do počítače. f) respektovat určité časové odchylky od obvyklého a sjednaného příchodu pracovníka v určitých případech (zimní období, kdy napadne hodně sněhu, dopravní stav silnic zácpy, havárie, velká nemocnost pracovníků v období chřipkových epidemií) g) dodržovat termíny splatností vyúčtování za provedené úkony pečovatelské služby. Uživatel platí pečovatelce oproti stvrzence, nebo na dispečinku pečovatelské služby, nebo převodem z účtu h) podílet se na vytváření individuálního plánu poskytované pečovatelské služby (kromě uživatelů, kteří mají nasmlouvané pouze nárazové pečovatelské služby). Článek V. Práva a povinnosti pracovníků pečovatelské služby 1. Pracovník pečovatelské služby má právo a) pracovník má právo na vhodné podmínky v domácnosti uživatele (prostředí, kde není cítit cigaretový kouř, prostředí, kde se nevyskytuje nadměrné požívání alkoholu, prostředí, kde je cítit nadměrné teplo, nebo nadměrný chlad) b) odmítnout úkony, které nejsou součástí jeho pracovní náplně nebo nejsou rozšířeny v individuálním plánu poskytované pečovatelské služby c) odmítnout vykonat pečovatelskou službu v případě, že se bude cítit ohrožen na zdraví, či životě, pokud bude pociťovat ponížení své osobnosti a lidské důstojnosti a pokud bude obtěžován d) na vstřícné pracovní prostředí, bez pocitů ponížení, nepřátelství, či opakovaných slovních útoků ze strany uživatele. 2. Pracovník má povinnost a) oznámit zhoršení zdravotního stavu uživatele, který by vedl k nutnosti kontaktovat ošetřujícího lékaře, nebo k nutnosti hospitalizace b) nahlásit ředitelce organizace zhoršení zdravotního, psychického, či sociálního prostředí uživatele (především u osaměle žijících uživatelů), kdy bude zapotřebí kontaktovat potřebné instituce (např. sociální pracovnice příslušného úřadu s návrhem

12 o zvýšení příspěvku na péči, pracovnici úřadu s žádostí o příspěvek na bydlení, apod.) c) poskytovat službu zodpovědně, s ohleduplností a chovat se podle pravidel etického kodexu poskytovatele pečovatelské služby d) zachovávat mlčenlivost a dodržovat práva uživatelů e) průběžně sdělovat požadavky uživatele na rozšíření individuálního plánu poskytované pečovatelské služby na základě jeho potřebnosti, postupně tuto potřebnost zapisovat do individuálního plánu uživatele f) reagovat na ústní stížnosti uživatele, předávat tyto stížnosti vedení organizace g) zapisovat záznamy z mimořádných událostí a zapisovat vše, co by mohlo ovlivnit poskytování pečovatelské služby h) odevzdat klíče uživatelů ředitelce pečovatelské služby, pokud je přerušena služba ch) vstupovat do bytu uživatele jen tehdy, kdy je uživatel doma. Článek VI. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 1. Pečovatelská služba je poskytována v souladu s 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou vymezeny ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Platby za poskytnuté služby Článek VII. 1. Úhrada za úkony pečovatelské služby se váže také k vyhlášce č. 505/2006 Sb. a odvíjí se od délky potřebné k provedení úkonu pečovatelské služby viz. ceník pečovatelské služby. 2. Úhradu za skutečně provedené úkony pečovatelské služby vybírá poskytovatel zpětně za daný měsíc dle rozsahu pečovatelské služby, na základě skutečně strávené doby pracovníka v sociálních službách u klienta. Pracovnice v sociálních službách tento skutečně strávený čas u uživatele zaznamenávají pomocí tv.čteček miniterminálu. Do záznamu provedených úkonů pečovatelské služby může nahlížet rodina uživatele, která se tímto způsobem podílí na kontrole kvality poskytování sociální služby. Tyto záznamy jsou však vedeny elektronicky v počítači, ve kterém se data z miniterminálu načítají, proto mohou být rodinnému příslušníkovi nebo uživateli na požádání vytisknuty. 3. Vyúčtování provádí pověřený pracovník a to dispečerka provozu pečovatelské služb, ředitelka nebo sociální pracovník a to dle skutečně poskytovaných služeb vyúčtování za tyto služby vygeneruje přímo program ORION. Platby se hradí na základě vystaveného vyúčtování a to buď hotově, převodem na účet nebo složenkou. Rozpis úhrad za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby

13 Článek VIII. Finanční hotovost 1. Pokud uživatel požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků apod.), kde je nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. Změny v poskytování služeb Článek IX. 1. Uživatel informuje ředitelku pečovatelské služby, sociální pracovnici nebo pracovníka v sociálních službách o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování pečovatelské služby, a to osobně, nebo telefonicky na tyto kontaktní čísla: Dispečink pečovatelské služby Pavla Včulková ředitelka pečovatelské služby: mob Mgr. Eva Novotná sociální pracovnice: mob.: V případě jednorázové změny, pokud to vyžaduje aktuální situace uživatele, se může uživatel domluvit přímo s pracovníkem v sociálních službách. Stravování Článek X. 1. Obědy jsou zajišťovány na základě smluvního ujednání s poskytovatelem sociální služby Pečovatelskou službou OASA Opava, o.p.s. 2. Zajištění obědů probíhá prostřednictvím donáškové služby, a to přímo k bytu uživatele. Pro donášku obědů si každý uživatel zajistí 2 termojídlonosiče, které si bude udržovat v pořádku a čistotě. Oba termojídlonosiče budou označeny jménem a příjmením uživatele a jeho dietou. Na obou termojídlonosičích budou rovněž vyznačeny dny odběru obědů. Uživatel může využít možnosti zajištění termojídlonosiče přímo od poskytovatele. V tomto případě je pronájem obou termojídlonosičů 40,- Kč za měsíc. 3. Termojídlonosiče jsou majetkem poskytovatele sociální služby. V případě ztráty nebo poškození termojídlonosiče je uživateli stanovena úhrada dle rozsahu způsobené škody či ztráty. 4. Přihlašování a odhlašování stravy je možné v pracovní dny do hodin před dnem, na který požaduje uživatel změnu provést. 5. Dovoz oběda je ve výši 20 Kč. Dále jsou stanoveny zvýhodněné ceny za dovoz oběda a to: - Dovoz do Penzionu Via Lucis v hodnotě 6 Kč/1 dovoz - Dovoz do společné domácnosti v hodnotě 10 Kč/1 dovoz Platí v případě odebrání dvou obědů. V případě, že je odebrán pouze 1 oběd, je účtován dovoz v plné výši a to 20 Kč/1 dovoz

14 Článek XI. Uvedení kontaktní osoby v žádosti o poskytování sociální služby 1. Uživatel při vyplňování žádosti o poskytování sociální služby uvede tzv. kontaktní osobu/kontaktní osoby. Tuto osobu/tyto osoby může pracovník pečovatelské služby kontaktovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nebo v případě jakékoliv nenadálé události, či změny. 2. Kontaktní osoba/kontaktní osoby budou kontaktovány např. v případě, že uživatel neotvírá pracovníkům pečovatelské služby i přesto, že je s nimi sjednána návštěva. Za tímto účelem je s nimi dohodnut další postup. 3. Kontaktní osoba/kontaktní osoby vyrovnávají vzájemné pohledávky, např. v situaci, kdy je uživatel náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování sociální služby a uživatel nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně. Přístup do domu, bytu uživatele Článek XII. 1. Pro zajištění bezproblémového přístupu a zajištění průběhu poskytování sociální služby, může uživatel poskytnout pracovníkům v sociálních službách náhradní klíč. Náhradní klíč je vyhotoven na vlastní náklady uživatele. Předání klíčů je zaznamenáno v dokumentu Protokol o předání klíčů, který je součásti osobní dokumentace uživatele. Ochrana osobních údajů Článek XIII. 1. Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své práce. To vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se zpracováním osobních a osobních citlivých údajů pro účely poskytování pečovatelské služby a účely evidence uživatelů pečovatelské služby. Tento souhlas je součástí spisové dokumentace uživatele. V případě odvolání tohoto souhlasu není možné dále poskytovat pečovatelskou službu. 3. Uživatel má právo na požádání nahlédnout do své spisové dokumentace, která je zpracovávána pro účely poskytování sociální služby

15 Stížnosti Článek XIV. 1. Nespokojenost nebo stížnosti na poskytované služby může uživatel podat ústně pracovníkům pečovatelské služby, telefonicky na výše uvedených telefonických číslech nebo písemně na níže uvedených kontaktních adresách poskytovatele: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s., Poštovní 239, Raduň Seniorcentrum OASA Litultovice 202, okr. Opava Rozeznáváme pojmy jako: námět, podnět první upozornění na zlepšení kvality poskytované služeb, může být řešen ústně připomínka opakování námětu, návrhu na změnu či zlepšení poskytované služby. Drobná kritika, pojmenování nedostatku, dílčí nespokojenost. Může být vyřízená ústně. Pokud mají připomínky a náměty závažný obsah, stávají se stížnostmi stížnost vzniká na základě neřešených připomínek, je vyjádřením nespokojenosti uživatele nebo jiné osoby (rodinného příslušníka, zmocněnce či opatrovníka uživatele). Je podávána na kvalitu a způsob poskytování pečovatelské služby. Musí být vyřízena písemně. 3. Sociální pracovník stížnost prošetří, zapíše a podstoupí ji vedení organizace. Odpověď na stížnost musí být vždy písemná a musí být doručena stěžovateli. Stěžovatel se může proti odpovědi na stížnost odvolat. Odpověď na stížnost musí být doručena stěžovateli nejpozději do 15-ti dnů od podání stížnosti. Odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce u vchodu do společenské místnosti Seniorcentra OASA Litultovice, nebo přímo na prosklené vchodové dveře do Seniorcentra OASA Litultovice nejpozději do 28 dnů od doručení stížnosti. Stížnost může být také podána přímo vedení organizace. 4. Postup při podávání a řešení stížností je ošetřen platným standardem poskytovatele sociálních služeb. Postup při zjištění mimořádné situace Článek XV. a) Provozní mimořádné události (1) Postup při poranění pečovatelky při výkonu služby Řešení Pečovatelka s ohledem na závažnost jejího poranění, sama vyhledá lékařské ošetření. Poté informuje dispečink pečovatelské služby a ředitelku organizace, která zajistí její zástup. Veškeré úrazy zaznamenáváme do Knihy pracovních úrazů. Vyžaduje-li pracovní úraz výplatu nemocenských dávek, provede příslušný vedoucí pracovník Záznam o pracovním úrazu a předá jej mzdové účetní k dalšímu zpracování. Dále se způsob evidence hlášení a zasílání záznamu o úraze řídí nařízením vlády č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

16 (2) Postup při autonehodě či poruše vozidla pečovatelské služby Řešení Pokud je někdo zraněn, poskytne pečovatelka první pomoc, není-li sama zraněna a volá RZS (tel.: 155). Informuje dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace a k nehodě přivolá Policii ČR (tel.: 158). Vyčká vyšetření nehody Policií ČR. Při poruše vozidla také volat dispečink pečovatelské služby OASA. Při každé autonehodě je nezbytné vyplnit Formulář o záznamu autonehody, který je umístěný v každém vozidle pečovatelské služby OASA. (3) Postup při uvíznutí pečovatelky ve výtahu Řešení Je nutné, aby pečovatelka měla u sebe mobilní telefon. Může zkusit zmáčknout přízemí, zda se výtah nerozjede. V případě, že se výtah nerozjede, telefonicky informuje o vzniklé situaci dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace nebo správce budovy, pokud má na něj kontakt a uživatele, za kterým jede. Pečovatelka zkouší volat, bušit na dveře, zvonit na zvonek, pokud se ve výtahu nachází a pokud funguje. Rozhlédne se po výtahu, zda nenajde označení s uvedením kontaktu, kam volat v případě havárie. V nejhorším případě může také volat na číslo 155 nebo 112. Důležité je zachovat klid. Po příchodu zachránců, se pečovatelka řídí jejich pokyny. (4) Postup při ohrožení pečovatelky domácím zvířetem Uživatel je povinen umožnit pečovatelce provedení úkonu. Řešení Pokud pečovatelka usoudí, že může dojít ke zranění domácím zvířetem, upozorní na to uživatele nebo zavolá uvedeným kontaktním osobám, aby učinili taková opatření, které dovolí pracovníkovi pečovatelské služby provést výkon služby bez pocitu ohrožení na zdraví a životě. b) Uživatelské mimořádné události (5) Postup při potřebě otevřít byt Řešení Pokud uživatel nereaguje na opakované zvonění, bouchání, volání, telefonické vyzvánění volá pečovatelka kontaktní osoby, zda neví, kde by uživatel mohl být (stane se, že uživatel vyrazí do města, na kontrolu do nemocnice, na návštěvu, zapomene říct, že nebude doma. Stane se, že uživatel odjede i s kontaktní osobou a zapomene tuto skutečnost sdělit příslušným pracovníkům). Pokud se nepodaří spojení navázat, volá pečovatelka Policii ČR (tel.: 158) a asistuje při otevírání bytu. Dle potřeby volá pečovatelka RZS (tel.: 155) Pečovatelka nahlásí mimořádnou událost dispečinku pečovatelské služby nebo ředitelce organizace. Sepíše písemný záznam o mimořádné události, který zařadí do evidence podle výše uvedeného postupu. (6) Postup při změně zdravotního stavu, náhlé psychické krizi uživatele Řešení pečovatelka okamžitě informuje ošetřujícího lékaře nebo RZS (tel.: 155) Dále informuje kontaktní osoby. Do příjezdu ošetřujícího lékaře, RZS nebo kontaktních osob vyčká u uživatele a dle svých možností mu poskytne potřebnou pomoc. Pečovatelka nahlásí mimořádnou událost dispečinku pečovatelské služby nebo ředitelce organizace. (7) Postup při náhlém úmrtí uživatele (uživatel nejeví známky života)

17 Řešení Pečovatelka okamžitě volá RZS (tel.: 155) nebo ošetřujícího lékaře. Poskytne uživateli první pomoc dle svých možností. Telefonicky informuje uvedené kontaktní osoby uživatele. Vyčká do příjezdu kontaktních osob nebo ošetřujícího lékaře či RZS. Nasvědčují-li okolnosti smrti zavinění cizí osobou, volá Policii ČR (tel.: 158) a do jejich příjezdu s ničím nemanipuluje. Řešení Seniorcentrum OASA Pečovatelka telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře. U většiny uživatelů je to MUDr. Petr Slaný, mob.: V případě, že ošetřující lékař není dostupný, volá RZS (tel.: 155). Po konstatování smrti lékařem, lékař, sociální pracovnice, zdravotní sestra nebo pečovatelka osobně informuje uvedené kontaktní osoby, s jejich souhlasem také v nočních nebo časně ranních hodinách. Pokud rodina uvedla kontakt na pohřební službu, zavolá ji k převozu zemřelého. Pokud kontakt na pohřební službu není uveden, následující postup řeší pečovatelka přímo s kontaktní osobou. Do příjezdu pohřební služby personál provede úpravu těla (zatlačení očí, fixace brady, úprava polohy těla), přikrytí těla. Pohřební službě předá vypsané listy o prohlídce mrtvého od lékaře. Sociální pracovnice pak vede jednání s rodinou ohledně ukončení poskytování služby a vyúčtování. Jednání s rodinou probíhá ohleduplně vzhledem ke vzniklé situaci. Zároveň se sociální pracovnice s rodinnou domluví na vyklizení bytu. O odevzdání bytu zpátky pronajímateli je proveden písemný zápis. O vzniklé situaci informujeme dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace. Vždy je sepsán písemný záznam o mimořádné události, který je veden v evidenci podle výše uvedeného postupu. (8) Postup při neočekávaných změnách v chování uživatele např. agrese Řešení Pečovatelka volá ošetřujícího lékaře nebo přímo RZS (tel.: 155). Podle závažnosti situace volá také Policii ČR (tel.: 158). Informuje kontaktní osoby a vyčká do příjezdu Policie ČR. Jestliže uživatel ohrožuje pečovatelku ostrým předmětem např. nožem, počká před domem bytem, na bezpečném místě až do Policie ČR, ošetřujícího lékaře či RZS. Řešení Seniorcentrum OASA Na změnu v chování uživatele upozorní pečovatelka zdravotní sestru a tuto změnu zapíšeme do formuláře pro zápis z mimořádné události. Zdravotní sestra nadále sleduje průběh změny v chování, zaznamenává ho do zdravotnické dokumentace a informuje ošetřujícího lékaře. Dále se tato situace řeší podle pokynů ošetřujícího lékaře, popřípadě se informuje psychiatr. Pokud je změna v chování uživatele taková, že narušuje celkovou atmosféru soužití v Seniorcentru, kontaktuje zdravotní sestra rodinné příslušníky a společně s uživatelem řeší možnost přechodného umístění uživatele ve specializovaném zařízení. O vzniklé situaci informujeme dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace. Vždy je sepsán písemný záznam o mimořádné události, který je veden v evidenci podle výše uvedeného postupu. (9) Postup při neoprávněném obvinění zaměstnanců z krádeže Řešení Při situaci, kdy uživatel obviní pečovatelku z krádeže peněz, cenností, oblečení atd., zachová pečovatelka klid, nahlásí toto obvinění ředitelce pečovatelské služby, sociální pracovnici a za její přítomnosti se snaží problém řešit. Ptá se uživatele, kdy a kde naposledy ztracenou věc viděl, kam ji uložil, kam ji obvykle dává. Pokud se ztracená věc najde, informuje se dispečink nebo ředitelka organizace a provede se písemný zápis o mimořádné situaci. Pokud se ztracená věc nenajde, řešíme s uživatelem to, zda máme zavolat Policii ČR, aby záležitost zdokumentovala a vyřešila. Pokud uživatel souhlasí, kontaktujeme Policii ČR a řídíme se jejich

18 pokyny. Pokud uživatel Policii ČR kontaktovat nechce, necháme další postup na uživateli a z bytu můžeme odejít. Po dobu vyšetřování krádeže pečovatelská služba OASA nebude uživateli služby poskytovat. V případě, že se prokáže, že krádež provedl zaměstnanec pečovatelské služby, další postup se bude řídit v souladu se zákoníkem práce. O mimořádné situaci informujeme dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace a provedeme písemný záznam o mimořádné události, který evidujeme podle výše uvedeného postupu. (10) Postup při ztrátě a poškození majetku uživatele či Poskytovatele Seniorcentrum OASA Řešení - Službu konající personál nahlásí vzniklou situaci zdravotní sestře. Zdravotní sestra zajistí všechny dostupné informace (přibližný čas, kdy k situaci došlo, dle docházkového systému zjistí, kdo v tomto čase vykonával službu, kdo má do daných prostor přístup apod.). Zdravotní sestra zajistí pomoc při hledání ztracených věcí, provede písemný zápis o mimořádné situaci a založí do spisu. Zdravotní sestra pak informuje ředitelku organizace. Ta, dle rozsahu škody kontaktuje Policii ČR (tel.: 155). (11) Postup při pádu uživatele Pečovatelka nebo službu konající zdravotní sestra (v Seniorcentru OASA) zkontroluje celkový stav uživatele. V případě potřeby provede ošetření poranění, popřípadě zavolá ošetřujícímu lékaři nebo přivolá RZS. Dále zjišťuje možnou příčiny pádu. Dle zjištěné příčiny pádu odstraní příčinu pádu nebo zajistí její odstranění. V případě závažnějšího zjištění informuje pečovatelka nebo zdravotní sestra kontaktní osoby uživatele. O mimořádné události informujeme dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace a sepíšeme záznam, který vedeme v evidenci podle výše uvedeného postupu. (12) Postup při situaci, kdy je uživatel pod vlivem návykových látek Řešení Pečovatelka vyhodnotí závažnost vzniklé situace. Pokud uživatel není schopný komunikovat zavoláme ošetřujícího lékaře nebo RZS (tel.: 155). U uživatele zůstaneme až do jejich příjezdu. Dále pečovatelka informuje uvedené kontaktní osoby uživatele. Pokud uživatel dokáže komunikovat: uživatel není v ohrožení života a nejeví známky agresivity s uživatelem se dohodneme na dalším postupu (např. jej doprovodíme do bytu a uložíme ho do postele, zavoláme uvedené kontaktní osobě uživatel není v ohrožení života a jeví známky agresivity zavoláme Policii ČR (tel.: 158) a informujeme uvedenou kontaktní osobu uživatele. Do příjezdu Policie ČR vyčkáme na bezpečném místě uživatel je v ohrožení života a nejeví známky agresivity pečovatelka poskytne uživateli první pomoc a přivolá RZS (tel.: 155) a počká u uživatele až do jejich příjezdu uživatel je v ohrožení života a jeví známky agresivity postupujeme stejným způsobem jako při agresivitě uživatele. O mimořádné situaci informujeme dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace a provedeme písemný záznam o mimořádné situaci, který evidujeme podle výše uvedeného postupu. (13) Postup při situaci, kdy uživatel neotevírá a pečovatelka ví, že je doma

19 a) Uživatel je za dveřmi bytu a komunikuje, pečovatelka má náhradní klíč Pečovatelka může použít náhradní klíč Řešení Oslovíme uživatele a požádáme ho, aby nám odemknul dveře. Pokud nám uživatel odemkne, vstoupíme. Pokud uživatel není schopen otevřít dveře, použijeme náhradní klíč a zjistíme příčinu vzniklé situace. Pokud uživateli není dobře a pečovatelka usoudí, že je jeho zdravotní stav v ohrožení, přivolá RZS (tel.: 155) nebo ošetřujícího lékaře a počká u uživatele až do jejich příjezdu. Poté informuje uvedené kontaktní osoby uživatele. Náhradní klíč, který má pečovatelka u sebe nelze použít Řešení Pečovatelka předpokládá, že je klíč v zámku u dveří zastrčen zevnitř. Pečovatelka požádá uživatele, zda by mohl klíče ze zámku vysunout. Pokud uživateli nejde klíč vysunout nebo toho není schopen, zavoláme zámečníka. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatele postupujeme stejným způsobem jako v předchozím odstavci Pokud uživatel vysune klíč ze zámku, můžeme použít náhradní klíč a otevřít dveře. b) Uživatel je za dveřmi bytu, komunikuje, nemáme náhradní klíč Řešení 1 Oslovíme uživatele a požádáme ho, aby nám odemknul dveře. Pokud nám uživatel dveře otevře, vstoupíme do bytu. Zjistíme příčinu vzniklé situace. Pokud si uživatel stěžuje na potíže (nevolnost, bolesti, zranění), zavoláme RZS (tel.: 155) nebo ošetřujícího lékaře a počkáme u uživatele až do jejich příjezdu. Informujeme uvedené kontaktní osoby uživatele. Řešení 2 Oslovíme uživatele a požádáme ho, aby nám odemknul dveře. Pokud uživatel není schopen dveře odemknout, zavoláme zámečníka, kontaktní osobu a popřípadě Policii ČR (tel.: 158). Vyčkáme až do jejich příjezdu. Pokud si uživatel stěžeji na potíže (nevolnost, bolesti, zranění), zavoláme RZS (tel.: 155) nebo ošetřujícího lékaře a rovněž počkáme u uživatele do doby, než přijedou. c) Uživatel je za dveřmi bytu a nekomunikuje, máme náhradní klíč Uživatel je za dveřmi bytu, nekomunikuje máme náhradní klíče a můžeme je použít Řešení Pokud uživatel nekomunikuje a nenavážeme s ním slovní kontakt, odemkneme si náhradním klíčem a zjistíme stav uživatele. Pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje, poskytneme uživateli první pomoc a zavoláme RZS (tel.: 155). Informujeme kontaktní osobu uživatele a vyčkáme jejich příjezdu. Uživatel je za dveřmi bytu, nekomunikuje, máme náhradní klíč a nemůžeme klíč použít Řešení Jestliže nám uživatel neotevírá, nepodaří se nám ho oslovit a nedaří se nám odemknout náhradním klíčem, voláme RZS (tel.: 155), Policii ČR (tel.: 158) a zámečníka. Informujeme kontaktní osobu. Vyčkáme do jejich příjezdu. Uživatel je za dveřmi bytu a nekomunikuje, nemáme náhradní klíč Řešení Pokud uživatel neotevírá, nepodaří se nám uživatele oslovit a nemáme náhradní klíč, voláme RZS (tel.: 155), Policii ČR (tel.: 158), zámečníka a informujeme kontaktní osobu uživatele. Vyčkáme do jejich příjezdu. Pokud je uživatel odvážen k hospitalizace, pečovatelka pro něj zajistí potřebné věci, doklady, pokud ví, kde je uživatel má. Vypne spotřebiče, zhasne světlo a zamkne byt. Následně klíč předá uživateli v případě jeho plného a jasného vědomí. Pokud je uživatel v bezvědomí, uzamyká byt za přítomnosti druhé osoby. Klíč od bytu předá ředitelce organizace, která klíč vloží do obálky. Na obálku napíše jméno a příjmení uživatele a jeho adresu. Obálku zapečetí přelepí, orazítkuje a

20 podepíše přelep. Zapečetěnou obálku vloží do uzamykatelné skříňky do doby, než bude předán uživateli nebo oprávněné osobě. Opět se provede zápis o mimořádné situaci, který je zaevidován podle výše uvedeného postupu. (14) Postup při poranění nebo náhlé nevolnosti uživatele např. při koupání Řešení Pečovatelka okamžitě poskytne první pomoc a přivolá RZS (tel.: 155). Při projevech uživatele, kdy se má závratě, ztížené dýchání, zrychlenou tepovou frekvenci, pečovatelka vypustí vanu nebo zastaví vodu. Dále uživatele zabalí do osušky a podá mu tekutiny. Pečovatelka pomůže uživateli z vany nebo ze sprchového koutu, pomůže uživateli se obléci a zavolá ošetřujícímu lékaři. V případě, že uživatel náhle ztratí vědomí, na nic nečeká a volá RZS (tel.: 155). O vzniklé situaci informuje dispečink pečovatelské služby nebo ředitelku organizace a provede písemný zápis, který eviduje podle předepsaného postupu. (15) Postup při podezření na domácí násilí Řešení Pokud je uživatel zraněný, voláme RZS (tel.: 155). Ihned informujeme ředitelku pečovatelské služby, která zkonzultuje podezření s ošetřujícím lékařem uživatele. Poté kontaktuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Opava. Ředitelka pečovatelské služby, společně se sociální pracovnicí provedou sociální šetření a pokud se podezření prokáže, informují Policii ČR (tel.: 158). (16) Postup při neohlášeném opuštění u dezorientovaných uživatelů Řešení - uživatelé mají v Seniorcentru OASA možnost volného pohybu v rámci celého komplexu a jeho okolí, personál má o pohybu uživatelů přehled. V případě neohlášeného opuštění prostor Seniorcentra OASA u dezorientovaných uživatelů zahájí službu konající personál aktivity směřující k nalezení takového uživatele v zájmu jeho osobní bezpečnosti prověření všech prostor, kontrola nejbližšího okolí, apod. Neprodleně informuje zdravotní sestru. V případě nenalezení uživatele přivolá Policii ČR (tel.: 158) a informuje o vzniklé situaci kontaktní osoby uživatele. Dále zajistí poskytnutí součinnosti při jejich aktivitách. Zdravotní sestra prověří případnou odpovědnost zaměstnanců a možnost porušení pracovních povinností a pracovní kázně. Zdravotní sestra provede zápis o mimořádné události, založí ho do evidence a informuje ředitelku organizace. (17) Postup při napadení uživatele uživatelem Seniorcentrum OASA Řešení - Službu konající personál se snaží uklidnit uživatele, vysvětlit jim situaci, snaží se o domluvu a o odvedení pozornosti, vysvětlí uživatelům nestrannost personálu v dané situaci. Pokud se situace po opakovaných snahách personálu nemění, uživatel je stále agresivní, napadá ostatní, personál informuje zdravotní sestru, která v případě nutnosti přivolá Policii ČR (tel.: 158). Zdravotní sestra informuje ředitelku organizace. Službu konající personál provede písemný záznam o mimořádné události a eviduje ho podle předepsaného postupu. Nevytváří se panika, ostatní uživatele jsou informování, že nastala mimořádná událost a v současné době se jim personál nemůže věnovat. (18) Postup při situaci, kdy je v bytě uživatele cítit plyn Řešení Pokud v bytě cítíme plyn, zkontrolujeme, zda jsou uzavřeny plynové kohouty, popřípadě hlavní uzávěr plynu. Dále je potřeba zhasnout všechny plameny, otevřít okna a dveře (s výjimkou sklepních místností). V místnosti, kde máme podezření na únik plynu nemanipulujeme s žádným ohněm, či zapalovačem, elektrickými spínači, nevytahujeme elektrické zástrčky a nepoužíváme žádné elektrické spotřebiče ani výtahy. V této místnosti také nezapínáme světlo

21 V neposlední řadě kontaktujeme non-stop pohotovostní havarijní službu na tel.: O vzniklé mimořádné situaci kontaktujeme ředitelku organizace, nebo dispečink pečovatelské služby, uvedenou kontaktní osobu uživatele a sepíšeme zápis o mimořádné události, který evidujeme podle výše popsaného postupu. (19) Postup při situaci, kdy v bytě teče voda Řešení Pokud zjistíme, že v bytě teče voda, zkontrolujeme, zda jsou uzavřené všechny vodovodní kohouty, případně hlavní uzávěr vody. V místnostech, kde došlo k odteku vody, nemanipulujeme s žádnými elektrickými spotřebiči, elektrickými spínači ani elektrickými zástrčkami. V této místnosti také nezapínáme světlo. V případě závažné situace kontaktujeme non-stop pohotovostní havarijní službu na tel.: O vzniklé mimořádné situaci kontaktujeme ředitelku organizace, nebo dispečink pečovatelské služby, uvedenou kontaktní osobu uživatele a sepíšeme zápis o mimořádné události, který evidujeme podle výše popsaného postupu. Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pavla Včulková ředitelka o.p.s

22 Příloha č. 3 Smlouva o poskytování sociální služby Cílem uživatele pečovatelské služby je zabezpečit prostřednictvím úkonů pečovatelské služby zachování dosavadního způsobu života a možnosti co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí. To vše při současném zachování kvality, aktivity a důstojnosti jeho života a při co nejvyšší možné míře zachování vlastní soběstačnosti. Pečovatelská služba poskytována ode dne: číslo smlouvy: S M L O U V A o poskytování služby sociální péče mezi stranami 1) Uživatel Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Adresa poskytované péče: Okrsek: Stav: Omezen ve svéprávnosti na zákaladě Rozhodnutí soudu č. od (dále jen Uživatel ) Kontaktní osoba: Uživatel stvrzuje svým níže uvedeným podpisem, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Jakoukoliv změnu se zavazuji písemně oznámit poskytovateli sociální služby do 8 dnů od uzavření smluvního vztahu. V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby poskytování pečovatelské služby po dobu vedení spisové dokumentace. Souhlasím s tím, aby kopie mnou předložených dokladů byly součástí spisové dokumentace. 2) Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Poštovní 239, Raduň IČO: DIČ: CZ Tel: (dále jen Poskytovatel ) a uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí pečovatelských služeb podle 40 zákona o sociálních službách (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ): Osobním cílem a přáním uživatele bylo: VZOR PS: Pan/paní si přeje zachovat svou dosavadní soběstačnost a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí ve svém bytě. Nerada je po celý den sama, zároveň

23 má ráda společnost, proto si přeje zajistit pomoc a podpořit při přípravě a podání jídla a pití. A proto jí bude poskytována pečovatelská služba v rozsahu úkonů základních činností pečovatelské služby, na základě podané žádosti ze dne. VZOR obědy: Pan/paní si přeje zajistit oběd společně s dovážkou oběda, jelikož si přeje mít dle své potřeby teplý oběd, který si bohužel již není schopna/schopen zajistit sám/sama z důvodu snížení své soběstačnosti a... I. Rozsah poskytování sociální služby (1) Uživatel má sjednané pečovatelské služby na základě tohoto Návrhu rozsahu služeb. (2)Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby podle 40 zákona o sociálních službách: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) základní sociální poradenství (3) Uživatel si také může vybrat z nabízených fakultativních služeb. Rovněž ceny za úkony pečovatelské služby a za fakultativní služby jsou uvedeny v ceníku pečovatelské služby, jež je nezbytnou přílohou této Smlouvy. 1 (4)Veškeré změny v ceníku budou upravovány na základě prokazatelného oboustranného seznámení smluvních stran. II. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území okresu Opava a to 7 dní v týdnu od 7.00 do hodin. Terénní sociální služby jsou poskytovány převážně v domácnostech klientů nebo na místě jimi určeném. 2 (2) V případě, že pro některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tento den oznámit Poskytovateli nejpozději 1 den (24 hodin) před tímto dnem. (3) V případě, že Uživatel neodhlásí návštěvu pečovatelky, je povinen zaplatit poplatek za každou neodhlášenou návštěvu ve výši 50,- Kč. 1 Uživatel žijící v bytových jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích si může vybrat z dalších nabízených fakultativních činností a to: a) zajištění kadeřnických služeb v komplexu budovy Penzionu Via Lucis. Uživatel si hradí pouze objednané a provedené kadeřnické služby. Zajištění a doprovod ze strany pečovatelské služby je pro Uživatele bez úhrady, b) zajištění pedikúry. Uživatel si hradí provedenou pedikúru. Zajištění ze strany pečovatelské služby je pro Uživatel bez úhrady. 2 Sociální služby jsou poskytovány také v bytových jednotkách Seniorcentra OASA Litultovice, Litultovice 202, , po celý den,7 dní v týdnu

24 III.Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované služby dle ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy. (2) Uživatel se zavazuje a je povinna platit úhradu za pečovatelské služby zpětně, dle skutečného času provedených úkonů nebo dle počtu odebraných obědů. (3) Uživatel se zavazuje a je povinna platit úhradu: hotově složenkou převodem na účet Poskytovatele na základě vystavené faktury Adresa k vyúčtování: Číslo účtu: Variabilní symbol (VS): IV. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby (1) Uživatel prohlašuje, že byla seznámena s Vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby. (2) Uživatel prohlašuje, že Vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměl. (3) Uživatel se zavazuje a je povinna tato Vnitřní pravidla dodržovat. V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty (1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, s okamžitou platností. (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby, a to za poslední 2 měsíce. b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby. c) jestliže se Uživatel chová k pracovníkovi v sociálních službách takovým způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 7 dní od data, kdy byla tato výpověď Uživateli doručena. VI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. (2) Platnost smlouvy zaniká uplynutím sjednané doby, dohodou smluvních stran, výpovědí některé ze smluvních stran (viz článek V. Smlouvy)

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

OASA nezisková o.p.s.

OASA nezisková o.p.s. Příloha č. 2 OASA nezisková o.p.s. Účinnost od 1.12.2017 Datum aktualizace: 14.11.2017 Adresa Poskytovatele sociální služby: U Zlatnice 256, Raduň 747 61 kontaktní adresa: Hradecká 668/1, Opava 746 01

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vážená paní, vážený pane. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují poskytování pečovatelské služby

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby Domov pro seniory Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Paní nar.: bydliště:

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) XY, nar. bytem (v textu této smlouvy dále jen Osoba ) na straně

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více