STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava"

Transkript

1 Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ , Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: Standard č. 10 Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů Vnitřní směrnice ke standardu č. 10 Účinnost od:

2 Organizační uspořádání účetní jednotky: Vypracovaly: Mgr. Barbora Kreuzigerová Mgr. Eva Novotná Kontrolovali: Pavla Včulková MUDr. Petr Slaný Datum vydání: Datum aktualizace: Schválila: Pavla Včulková Účinnost: Závaznost: zaměstnanci PS Metodické vymezení: směrnice Počet stran: 13 Přílohy: č. 1 - Soustava praktických kompetencí sociálního pracovníka č. 2 - Plán osobního rozvoje pracovníka - 2 -

3 Kritérium dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a) Poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace. b) Poskytovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje. c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto systému poskytovatel postupuje. d) Poskytovatel má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců; podle tohoto systému poskytovatel postupuje. e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů 1. Pečovatelská služba OASA Opava zajišťuje profesní rozvoj pracovních týmů a jednotlivých pracovníků, jejich dovedností a schopností potřebných pro splnění veřejných závazků i osobních cílů našich uživatelů. 2. Možnost osobního profesního rozvoje dodává pracovníkům potřebnou jistotu, že odvádějí dobrou práci a uživatelům je zajištěna kvalitní péče. 3. Pečovatelská služba OASA Opava uplatňuje postup pro pravidelné hodnocení pracovníků. 4. Ten zahrnuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů, úkolů a potřeby další odborné kvalifikace. 5. Vedoucí pracovníci Pečovatelské služby OASA Opava mají písemně zpracovaný postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, jehož obsahem je stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace, které provádějí pravidelně 1x za rok, dále má písemně zpracovaný systém finančního oceňování zaměstnanců. Pro hodnocení zaměstnanců využíváme hodnocení v programu Orion, kde může pracovník ohodnotit sám sebe dle vlastního uvážení a vnímání. Naproti tomu určený nadřízený pracovník hodnotí zaměstnance dle doporučených oblastí stanovených v programu Orion. 6. Odměňování je transparentní. 7. Jednotlivá kritéria pro hodnocení jsou pracovníkům předem známa. 8. Na základě podkladů od vedoucích pracovníků zpracovává v průběhu roku ředitelka organizace plán na potřebná školení, odborné kurzy, popřípadě rekvalifikaci apod., který je přílohou dokumentu s názvem Plány osobního rozvoje pracovníků, který je vedle výše zmíněných Pravidel pro hodnocení zaměstnanců součástí tohoto Standardu. Pro zpřehlednění profesionálního rozvoje jednotlivých pracovníků existují tzv. plány osobního rozvoje pracovníků, což je jasný přehled činností, který může zahrnovat formální vzdělávání, samostatné vzdělávání, výcvik, práci na projektech, účast na stážích či konferencích a další aktivity pracovníka.tento formulář byl však využívaný jen do roku 2014, jelikož od roku 2015 jsou tyto vzdělávací aktivity pracovníků sledovány přímo v programu Orion, kde jsou evidováni všichni zaměstnanci Pečovatelské služby OASA Opava, o.p.s. 9. Motivace a touha pracovníků po osobním růstu jde ruku v ruce se zájmem a cílem Pečovatelské služby OASA Opava mít co nejkvalifikovanější personál schopný naplnit potřeby našich uživatelů

4 10. Dále pracovníkům umožňuje zapojit se do rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb a také je v naší organizací uplatňován systém obousměrné komunikace mezi vedením a pracovníky. 11. Pracovníci a vedení se schází na společných provozních poradách. 12. Pracovníci jsou motivováni k odvádění kvalitní práce tím, že je jejich pracovní výkon náležitě oceněn. Přitom nejde jen o hodnocení finanční, ale také o: a) příležitost k osobnímu růstu b) zajímavá práce c) dobré vztahy mezi kolegy d) zasloužené uznání za dobře odvedenou práci e) pocit zodpovědnosti f) dobré pracovní podmínky Pro zjištění kvality práce jednotlivých zaměstnanců, z důvodu naplňování Standardů kvality sociálních služeb, jsou tyto možné pracovní postupy, ale na druhé straně také možné sankce, či postihy, provádí 1x za rok ředitelka, popř. jiný určený pracovník hodnocení zaměstnanců, které se vepisuje elektronicky do programu Orion. V neposlední řadě je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, a to zejména těch, kteří se věnují přímé práci s uživatelem. Každý pracovník je s ním seznámen. Další vzdělávání pracovníků se odvíjí zejména od zjištěných potřeb našich uživatelů a také trendů v sociálních službách. Potřeba rozvíjet znalosti a dovednosti personálu vyplývá z celé řady skutečností: 1. zavádění nových metod práce 2. změny v přístupu k uživatelům 3. vznik nových funkcí 4. zavádění systému kvality do praxe (Standardy aj.) Pravidla k hodnocení zaměstnanců Pečovatelské služby OASA V souladu s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb (standard č. 10) byl v Pečovatelské službě OASA zaveden systém hodnocení pracovníků. Hodnocení pracovníků je důležitou součástí jejich osobního a profesního rozvoje. Pracovník potřebuje vědět, zda svou práci vykonává dobře. Potřebuje znát své silné stránky a prostřednictvím hodnocení identifikovat oblasti, ve kterých by měl usilovat o získání dalších dovedností a znalostí. Pravidelné hodnocení, o jehož průběhu a formě je pracovník obeznámen, může být motorem pro celkový rozvoj kvality poskytované služby. Definice pojmů: Hodnocení pracovníků je systematická činnost ředitele zařízení, zaměřená na komplexní posuzování a vyhodnocování pracovního výkonu a kvalifikační úroveň podřízeného pracovníka. Na jeho motivaci k vyšší výkonnosti a dalšímu odbornému a osobnímu rozvoji. Hodnocení zaměstnanců patří mezi základní povinnosti ředitele. Hodnotitel - je nadřízený (ředitel, sociální pracovník apod.) hodnoceného. Pokud pracovník pracoval v průběhu uplynulého ročního období i pod vedením jiného nadřízeného, hodnotí - 4 -

5 pracovníka nadále jeho nejvyšší nadřízený (ředitel). Zkonzultuje však pracovní výkon hodnoceného s nadřízeným, pod kterým hodnocený pracoval v průběhu doby hodnocení. Hodnocený - je každý zaměstnanec Pečovatelské služby OASA. Jeho pracovní povinností je mimo jiné zúčastnit se, na základě výzvy ředitele, rozhovoru za účelem svého hodnocení. Hodnotící rozhovor hodnotící rozhovor je rozhovor, při němž hodnocený zaměstnanec prodiskutuje s ředitelem zařízení svoji pracovní náplň, cíle a potřeby. Metodické zásady pro hodnocení pracovníků - hodnocení pracovníka provádí ředitelka zařízení, popř. jiný určený nadřízený pracovník - hodnocení probíhá pravidelně 1x do roka (většinou ke konci roku) - podkladem k pravidelnému hodnocení slouží formulář, kde se zapisují pozitiva či negativa během roku u konkrétního zaměstnance (uvedeno datum, popis záznamu, jméno a podpis nadřízeného pracovníka) pouze u personálu Seniorcentra OASA v Litultovicích. Složku s formuláři pravidelného hodnocení má u sebe uloženou sociální pracovník, pop.ředitelka organizace. - rozhodující hodnotící oblasti v programu Orion jsou: a) vstupní kompetence/znalosti, b) procesní kompetence/pracovní výkon, c) výstupní kompetence/charakterové vlastnosti, d) sociální kompetence/manažerské schopnosti, e) popř. jiná oblast stanovená Poskytovatelem - hodnotící rozhovor je zaznamenám do hodnotícího formuláře v programu Orion, kde je doporučená sada otázek - hodnotitel určí cíle hodnocení Cíle hodnocení pracovníků jsou: Zajistit naplňování cílů Pečovatelské služby OASA, poskytovatele sociálních služeb. Motivovat pracovníka ke zvyšování pracovní výkonnosti a k naplňování cílů, diskutovat případné návrhy na zefektivnění činností. Vyhodnotit úroveň dosavadního výkonu a kvality odvedené práce zaměstnance, pojmenovat silné a slabé stránky, identifikovat rezervy pracovního výkonu a osobního jednání pracovníka. Podporovat efektivní komunikaci mezi ředitelem a zaměstnancem, poskytnout prostor a získávat informace o názorech zaměstnanců, jejich spokojenosti či nespokojenosti v rámci pracovní činnosti. Projednat ambice hodnoceného pracovníka. Podporovat rozvoj odborných a osobních způsobilostí pracovníka, co nejpřesněji určit jeho vzdělávací potřeby a možnosti dalšího pracovního růstu

6 Komplexní systém hodnocení: hodnocení nově přijatého zaměstnance výběrové řízení hodnocení začínajících zaměstnanců ústní forma periodické hodnocení ( 1x za rok na konci roku ústní a elektronickou formou v programu Orion) Pomocí elektronického formuláře pro hodnocení pracovníků jsou jednotlivé úkony pracovníků hodnoceny pomocí bodové stupnice. Jedná se o tyto úkony: - vstupní kompetence/znalosti, - procesní kompetence/pracovní výkon, - výstupní kompetence/charakterové vlastnosti, - sociální kompetence/manažerské schopnosti, - popř. jiná oblast stanovená Poskytovatelem Hodnocení pracovníků probíhá formou hodnotícího rozhovoru a pozorováním. Výstupem hodnotícího pohovoru je vyplněný hodnotící formulář v programu Orion, který se následně může tisknout do tištěné podoby. Pravidla vedení hodnotícího rozhovoru: 1. Pracovník a ředitel zařízení přicházejí na rozhovor připraveni. Ředitel si rekapituluje práci pracovníka v uplynulém období, prochází záznamy o splněných úkolech, listy docházky atd. Předem uvědomuje pracovníka o termínu hodnocení. 2. Pro rozhovor je třeba zajistit klidnou místnost bez vyrušování. 3. Proces hodnocení začíná dotazem na současnou práci a problémy s ní spojené, na množství času, které pracovník věnuje jednotlivým činnostem. To je neutrální téma, o kterém pracovník rád hovoří a které ho pro začátek zklidní. 4. Následuje uznání pozitivních výsledků práce za uplynulé období. 5. V dalším kroku hodnotícího pohovoru jsou probírány negativní skutečnosti. 6. Každá výtka musí být doložena konkrétními fakty. Výsledky práce nejsou srovnávány s ostatními pracovníky. 7. Hodnotící rozhovor se vztahuje k výsledkům práce, k úrovni výkonu pracovníka a k možnostem zlepšení pracovních činností. 8. Hodnotí se celé sledované období, nikoliv jen posledních pár dnů. 9. Hodnocení je zakončeno konkrétními výstupy úkoly ke zlepšení výkonu pracovníka a k odstranění nedostatků v jeho práci. Rozhovor bez konkrétního výstupu ztrácí smysl. Nehodnotí se osobní vztahy, ale přínos zaměstnance pro klienty a Pečovatelské služby OASA

7 Pracovníci v sociálních službách pracují přímo s lidskými osudy a to činí jejich práci psychicky náročnou. Mohou se dostat do kratších či dlouhodobých problémů a proto jim poskytuje podporu. Tuto podporu našim zaměstnancům nabízíme prostřednictvím supervize dle jejich potřeby. Supervize v překladu znamená: rozbor konkrétní problémové situace těžiště procesu spočívá v rozvoji pracovníka, prvek kontroly je méně výrazný Na základě všech těchto skutečností zajišťuje Pečovatelská služba OASA Opava pro pracovníky, kteří pracují v přímém kontaktu s uživateli, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem řešení problémů, jež jednotliví zaměstnanci nebo pracovní týmy zažívají při výkonu zaměstnání. Tuto supervizi zajišťujeme na základě aktuálních potřeb našich zaměstnanců. Supervize může probíhat: 1. individuálně 2. v týmu 3. ve skupině Supervizní proces má zpravidla 3 různé úlohy: 1. podpora pracovníků zaměřená na vyrovnávání se s emočně náročnými situacemi, které jsou součástí jejich práce 2. vzdělávací úloha = vytváření příležitostí, aby pracovníci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a utvářet své postoje k našim uživatelům 3. kontrola spočívající ve formování postojů v souladu s etickými požadavky profese a vedení pracovníků k souladu se standardy dobré praxe a s cíli organizace. Supervizi provádí zpravidla odborník přicházející do organizace z venku, tj. externí supervizor, který: zpravidla pracuje podle vyjednaného kontraktu posiluje a rozvíjí odborné schopnosti pracovníků a podněcuje kvalitu jejich práce je odborníkem v této profesi, absolvoval výcvik a má zkušenosti z vlastní supervize, tudíž umí vést pracovníky a podporovat jejich učení vyjednává o cílech supervize, o jejím účelu a formách na základě tohoto vyjednání uzavírá dohodu s vedením a pracovníky organizace dohodu pravidelně společně revidují a aktualizují podle výsledků dosavadního procesu a podle měnících se potřeb pracovníků Supervize týmu má nezastupitelnou úlohu zvláště v době změn tím, že napomáhá dobré spolupráci členů týmu

8 Supervize organizace jako celku se zaměřuje na strukturu a fungování z manažerského hlediska a je využívána zvláště v období změn organizační struktury, metod práce apod. V případě jakéhokoliv druhu nespokojenosti mají zaměstnanci možnost podávat stížnosti. Všichni pracovníci jsou seznámeni se závazným postupem při vyřizování stížností. Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou k dispozici v kanceláři sociálního pracovníka a dále jsou součástí Standardu č. 7. Morální oceňování zaměstnanců Prostor pro morální oceňování pracovníků vzniká nejčastěji na pravidelných poradách. Významným prostorem pro morální ocenění pracovníků je i pravidelné roční hodnocení pracovníků. Na tomto setkání prezentují pracovníci svou odvedenou práci. Odměny Odměny jsou nenárokové a slouží jako další motivační nástroj pro práci. Odměny určuje ředitel. Provozovatel má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců Plán vzdělávání pracovníků Pečovatelské služby OASA, poskytovatele sociálních služeb - obecný Vzdělávání všech zaměstnanců: školení BOZP + požární ochrany školení řidičů referentských vozidel školení ochrany životů a zdraví osob při vzniku mimořádných událostí Okruhy vzdělávání pro vedoucí pracovníky: kurzy k novému zákonu o sociálních službách problematika účetnictví příspěvkových organizací pracovní právo a mzdové účetnictví Zásady výrobní a hygienické praxe kritické body Okruhy vzdělávání pracovníků sociálního úseku: Téma- způsoby řešení problémového chování problémy s agresivním chováním a sebepoškozování klientů sebeobrana pracovníků a řešení problémového chování u osob s mentálním postižením ochrana před stresem, řešení konfliktních situací sociálně právní otázky omezování lidských práv a svobod uživatelů, bezpečnost poskytovatelů služby Téma komunikace, alternativní komunikativní dovednosti komunikace s klienty s těžším stupněm mentální retardace, způsoby neverbální komunikace, navazování komunikativních vztahů - 8 -

9 Další vzdělávání: Individuální plánování Samostudium odborné knihy a časopisy Na začátku roku je plán vzdělávání zaměstnanců upřesněn dle požadavků, které vzejdou z hodnocení zaměstnanců. Systém výměny informací mezi zaměstnanci probíhá: pravidelné provozní schůze komunikace přes nadřízené pracovníky předávání informací na informačních nástěnkách pravidelné pracovní porady vedoucích pracovníků individuální informovanost jednotlivých zaměstnanců komunikační linie interní pošty sběr informací z PC další informace o odměňování se nachází v mzdovém systému společnosti Porušování pracovní kázně a sankce Pracovní kázeň zaměstnanců je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou činnost a ochranu oprávněných zájmů Pečovatelské služby OASA Opava. Spočívá především v kvalifikovaném využívání znalostí a schopností, aktivním a důsledném plnění pracovních úkolů a dodržování všech vnitřních směrnic, pravidel a standardů kvality sociálních služeb. V případě porušení pracovní kázně s ohledem na okolnosti a závažnosti každého případu, které posoudí zdravotní sestra, sociální pracovnice a schválí ředitelka organizace, bude použito při dodržení doby a lhůty, vyplývající z pracovněprávních předpisů a po vyjádření zaměstnance, který se dopustil porušení pracovní kázně, některé z následujících opatření: méně závažné porušení pracovní kázně: - ústní domluva, upozornění, napomenutí vedoucího pracovníka = nadřízený vedoucí projedná se zaměstnancem méně závažné porušení pracovní kázně a poučí ho o nesprávnosti jeho jednání, o jednání se zaměstnancem provede písemný zápis - ústní domluva, upozornění, napomenutí ředitelkou organizace - napomenutí ředitelkou organizace před týmem zaměstnanců závažné nebo opakované porušení pracovní kázně: - písemné napomenutí vedoucího pracovníka = nadřízený vedoucí písemně vytkne zaměstnanci závažné nebo opakované porušení pracovní kázně a předá kopii mzdové účetní - návrh na snížení osobního ohodnocení = nadřízený vedoucí podá v případě závažného porušení pracovní kázně návrh na snížení osobního ohodnocení ředitelce organizace ke schválení - 9 -

10 - návrh na odebrání osobního ohodnocení = nadřízený vedoucí podá v případě opakovaného porušení pracovní kázně návrh na odebrání osobního ohodnocení ředitelce organizace ke schválení závažné opakované porušení pracovní kázně: návrh na rozvázání pracovního poměru = podle 52 písm. f, g, h Zákoníku práce podá vedoucí pracovník návrh na rozvázání pracovního poměru z důvodu opakovaného závažného porušování pracovní kázně ředitelce organizace ke schválení a dále jej postupuje mzdové účetní. Mezi závažná provinění patří: - porušení mlčenlivosti o zdravotní, sociální i finanční stránce uživatele - krádeže na pracovišti a v domácnostech uživatelů - závažné porušování ošetřovatelských postupů, které vedou k poškození zdravotního stavu uživatele - zneužití své pracovní pozice k osobnímu prospěchu, k osobní potřebě - přijetí úplatku pro své vlastní obohacení - závažné porušení loajality vůči zaměstnavateli vyplývající z etického kodexu pracovníků PS - neomluvené, nepovolené a svévolné opuštění pracoviště - užití omamných látek na pracovišti, mimo místo k tomu určené (např. prostory vyhrazené ke kouření) - závažně nevhodné chování vůči uživatelům a jejich rodinným příslušníkům - porušení zákazu soukromých návštěv na pracovišti po dobu nezbytně nutnou (10 až 15 minut) - nesplnění oprávněného příkazu nadřízeného pracovníka v rámci pracovních povinností vyplývajících z pracovní náplně. Závěrečné shrnutí: Význam hodnocení spočívá v tom že: 1. Pečovatelská služba OASA Opava získá informace a přehled o tom, co zaměstnanci doopravdy vědí

11 2. Výsledky hodnocení jsou ideálním podkladem pro plánování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. 3. Výsledky hodnocení jsou ideálním podkladem pro finanční a morální odměňování a oceňování zaměstnanců

12 Příloha č. 1 - Soustava praktických kompetencí sociálního pracovníka Soustava praktických kompetencí sociálního pracovníka Kompetence (z lat. competens = vhodný, příhodný, náležitý) Schopnost chápat a jednat rozumě naplnit požadavky povolání nebo jiné požadavky schopnost přenášet znalosti a dovednosti do nových situací v dané oblasti povolání zahrnuje organizaci a plánování práce, inovaci a vyrovnávání se s nerutinními činnostmi zahrnuje takové kvality jako osobní efektivitu, která je na pracovišti potřebná při zacházení se spolupracovníky, manažery či vedoucími pracovníky a uživateli. Jednat kompetentn ě jednat odpovědně a se znalostí věci, doslovně být způsobilý, oprávněný v sociální práci být kompetentní znamená zvládnout požadavky vzdělávací i zkušenostní, které jsou demonstrovány absolvovanými zkouškami a schopnostmi realizovat pracovní závazky a dosahovat cílů sociální práce při zachování hodnot a dodržování etického kodexu profese. Kompetenci představuj í dovednosti, schopnosti: 1 rozvíjet účinnou komunikaci 2 orientovat se a naplánovat postup 3 podporovat a pomáhat k soběstačnosti 4 zasahovat a poskytovat služby 5 přispívat k práci organizace 6 odborně růst Žádoucí kompetence sociálního pracovníka s akademickým vzděláním podává americká Rada pro vzdělávání v sociální práci: 1. uplatnění kritického myšlení, včetně dovednosti uplatňovat teorie v praxi, 2. pracovat v souladu s etnickými principy sociální práce a s ohledem na pozitivní význam odlišnosti, 3. profesionálně využívat vlastní osobnost, 4. znát strategie, kterými se dá uplatňovat sociální a ekonomická spravedlnost, 5. rozumět historii sociální práce, 6. uplatňovat své znalosti při práci s cílovými skupinami na všech úrovních, 7. uplatňovat své znalosti při práci se specifickými problémy, 8. kriticky analyzovat a uplatňovat znalost biopsychosociálních činitelů, které ovlivňují vývoj jedince. Rozumět interakci, 9. analyzovat vliv sociální politiky na život uživatelů, sociální práci i organizací poskytujících sociální služby. Prokázat schopnost ovlivňovat zásady sociální politiky, 10. hodnotit výsledky výzkumu a uplatňovat je v praxi, 11. umět zhodnotit empiricky vlastní činnost a jiných relevantních subjektů, 12. umět dokázat komunikovat s různými typy uživatelů, kolegů a veřejností, 13. umět poskytovat supervizi a konzultace v oblasti vlastní specializace, 14. umět pracovat ve struktuře organizace a v systému poskytování sociálních služeb prosazovat organizační změny

13 Příloha č. 2 - Plán osobního rozvoje pracovníků PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍK Ů JMÉNO A PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA: 1. Školení BOZP 1x ročně 2. Školení požární ochrany 1x ročně 3. Školení odborné způsobilosti řidičů 1x za 2 roky 4. Supervize dle potřeb organizace 5. Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků dle zákona 24 hod./rok 6. Zaškolování nových zaměstnanců dle potřeb organizace 7. Kurzy a školení dle IP pracovníka NDIVIDUÁLNÍ PLÁN PRACOVNÍKA JMÉNO A PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA: 1. Školení BOZP 1x ročně 2. Školení požární ochrany 1x ročně 3. Školení odborné způsobilosti řidičů 1x za 2 roky 4. Supervize dle potřeb organizace 5. Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků dle zákona 24 hod./rok 6. Zaškolování nových zaměstnanců dle potřeb organizace 7. Kurzy a školení dle IP pracovníka

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 14 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu

Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu Město Nové Město nad Metují Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu Název projektu: Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů - cesta k efektivnímu úřadu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00056

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Příloha A Mentální retardace Neuropsychický vývoj Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Omezený, opožděný Omezený, výrazně opožděný Celkově omezený Výrazně omezený Somatická postižení Poruchy motoriky Ojedinělá

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI konečné znění DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1 GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_TC2 Úvod Signatáři této dohody

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Telmedicin CZ s.r.o., se sídlem v Praze, ulice Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 043 01 668, vedená u Městského soudu v Praze

Více

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně

To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Pohled vzdělavatele v oblasti supervize: To zrcadlo je ve skutečnosti okno aneb Na co se díváme a co vidíme, když supervidujeme Bohumila Baštecká, Milan Kinkor Supervize obecně Supervize znamená nadhled

Více

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD

7. HODNOCENÍ ŽÁKU. 7.1. Hodnocení žáků. ŠVP Základní škola Jenišovice ÚVOD 7. HODNOCENÍ ŽÁKU 7.1. Hodnocení žáků ÚVOD Účelem vzdělávání žáka v základní škole je vybavit ho klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Přednáška č. 12 6. prosince 2011

Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Personální činnost Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Potřeba pracovníků 3. Hodnocení pracovníků 4. Odměňování pracovníků Personální práce je náplní sekvenční

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva SPV RYTECKÉ, s r. o. Letohradská 10/711, 170 00 Praha 7 Identifikátor školy: 611 004 551 Zřizovatel: Mgr. Ivana Lambeitlová, Machatého 679/2,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M. evidenční číslo Příjemce služby.. evidenční číslo Poskytovatele služby.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Motýlek, Mělník. Nemocniční 107, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 047 300

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Motýlek, Mělník. Nemocniční 107, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 047 300 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek, Mělník Nemocniční 107, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 047 300 Termín konání inspekce: 12. a 13. září 2007

Více

Poskytování sociální služby

Poskytování sociální služby Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Sociální služba: Pečovatelská služba Kontaktní adresa: Jateční 2, 350 02 Cheb tel.: 354 595 477 e-mail: pecovatelka@szss-cheb.cz

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Titulní list Typ dokumentu: /celk. počet: 1 / 13 Účinnost: 1. 9. 29 Evidenční číslo: : POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 16/1999 SB. O

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zvýšení kvalifikace. Právní úprava

Zvýšení kvalifikace. Právní úprava ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY OD A DO Z str. 1 Právní úprava Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) 2 odst. 1 a 2 stanoví, že práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upraveny odchylně od

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 5/2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pracovníci pečovatelské

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Otevřené kurzy - podzim 2014

Otevřené kurzy - podzim 2014 1 Otevřené kurzy - podzim 2014 Na podzim 2014 jsme pro Vás připravili tři nejžádanější témata z našich kurzů a jednu novinku jako bonus. Kurzy vedou naši zkušení lektoři a koučové, experti na svá témata.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa OA a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory, p. o. Adresa: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Charakteristika školy Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST C Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE PRAHA, 2015 PRO MĚSTSKÝ

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti Službové profese Zadavatel: Česká republika Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci. Jeho zněí vč.

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES

JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Analýza závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení v ostatních službách v Královéhradeckém kraji ZAŘÍZENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB

Analýza závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení v ostatních službách v Královéhradeckém kraji ZAŘÍZENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB Analýza závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení v ostatních službách v Královéhradeckém kraji ZAŘÍZENÍ TERÉNNÍCH SLUŽEB ÚVOD 3 STATISTICKÁ DATA 4 DOPORUČENÍ KONZULTANTŮ 5 Standard č. 1 cíle a způsoby

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex Česká asociace pro analytickou psychologii se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno Etický kodex 1. Preambule 1.1. Tento etický kodex slouží ke stanovení základních etických pravidel upravujících chování terapeutů,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah. Úvod... 2. Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Obsah Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s Nabídkou vzdělávání v sociálních službách a podmínky pro přihlašování 3 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK termínový kalendář... 4 Nabídka vzdělávacích kurzů VISK tematická

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Bezpečnostní konzultant Kvalifikační úroveň

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, 407 45 Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: 70872708, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: 2001560009/6000 tel./fax: 412581183, +420603576097,

Více