3.5. Začlenění průřezových témat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.5. Začlenění průřezových témat"

Transkript

1 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme s konkrétními vyučovacími předměty, a pokud je to vhodné, začleňujeme je do života školy jako jeho přirozenou součást, což je nejefektivnější způsob jejich osvojení Začlenění PT v jednotlivých předmětech a v ročnících Průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA, Prv, Prv,, Aj, Aj Aj, Inf OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání L,A, F, Př, Z, HV, VkZ, TV, PČ, CvCj, VpN, VpŠ, PF, PPř, PZ L, A, M, F, Př, Z, HV, VkZ, TV, PČ, CvM, VpN, VpŠ, PF, PPř, PZ L, DCj, Ch, Př, Z, HV, TV, PČ, VpŠ, PPř DCj, M, Ch, Př, Z, HV, TV, CvM, VpN, VpŠ, PPř Prv, Tv Prv,Tv Prv,Tv Př, Vl Př, Vl OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí VV, VkZ, TV, SV OV, VV, VkZ, TV, SV OV, TV, PČ, SV, PPř A, TV, SV, PPř OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace Prv Př, Tv Př, Tv TV, SV VkZ, TV, SV, PF OV, TV, PČ, SV TV, SV OSV 4 Psychohygiena Tv, Hv Tv, Hv Tv, Hv Př, Vl, Tv, Hv Př, Vl,Tv,Hv HV, VkZ, TV, PČ HV, VkZ, TV, PČ HV, TV HV, TV OSV 5 Kreativita Pč, Vv Pč, Vv Pč, Vv Pč,Vv Pč,Vv 13

2 Školní vzdělávací program D, HV, VV, VkZ, TV, PČ, PZ L, M, Inf, F, HV, VV, TV, CvM, PF, PZ A, HV, VV, TV, PČ A, Z, HV, VV, TV, Pt Prv Aj Aj Př, Vl OSV 6 Poznávání lidí A, HV, VkZ, VpN, VpŠ L, A, VpN, VpŠ DCj, VpŠ L, DCj, VpN, VpŠ Prv Prv Prv Př, Vl Př, Vl OSV 7 Mezilidské vztahy OV, VkZ, TV, PČ, SV VkZ, TV, SV F, VV, TV, PČ, SV HV, VV, TV, SV, Hv,Tv Hv, Tv,, Aj, Tv, Hv,, Tv, Aj, Hv, Př Vl, Inf,Hv,Tv OSV 8 Komunikace L, A, HV, VkZ, TV, PČ, CvCj, VpN, VpŠ, SV, PZ L, A, Z, VV, VkZ, TV, PČ, CvCj, VpN, VpŠ, SV, PZ L, A, DCj, Z, VV, TV, PČ, VpN, VpŠ, SV, VpICT L, A, DCj, Př, Z, VV, TV, CvCj, VpN, VpŠ, SV, PPř, Pt Tv Tv Tv, Prv Tv Tv OSV 9 Kooperace a kompetice D, HV, VV, TV, PČ, PF D, HV, VV, TV, PČ F, HV, VV, TV L, A, F, HV, VV, TV OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prv Prv Prv Př Př, Vl L, Z, TV, PZ Inf, Z, TV, PZ F, Ch, Z, TV M, Ch, Z, TV, CvM OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika OV, VkZ, Př L, Z, Př, Vl 14

3 Průřezové téma: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Školní vzdělávací program, Př Př,Vl VDO 1 Občanská společnost a škola OV, HV A VDO 2 Občan, občanská společnost a stát Z OV, F, Ch, HV F VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě OV Vl Vl, VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D Z D, OV D, Z Vl, Vl, Průřezové téma: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Aj, Pč Aj Aj,Vl,Inf,Pč VMEG 1 Evropa a svět nás zajímá L, M, Z, TV, CvM, VpN A, Inf, Z, HV, TV, VpN L, F, Ch, HV, TV, CvCj, VpN L, A, F, Ch, HV, TV VMEG 2 Objevujeme Evropu a svět Aj, M, Vl, Aj,Vv Př, Vl, Hv,Vv 15

4 Školní vzdělávací program A, Z, HV, VV, VpŠ Inf, Z, VV, VpN, VpŠ, PZ L, A, DCj, M, Z, HV, VV, CvM, VpŠ A, DCj, HV, VV, VpN, VpŠ, Pt Vl, M Vl, Vv,M VMEG 3 Jsme Evropané D, F, HV, VV D, HV, VV D, F, Ch, HV, VV A, D, F, Z, HV, VV Průřezové téma: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Prv, Vv Vl, Vv MUV 1 MUV 2 Kulturní diference Lidské vztahy A, VpN, VpŠ A, Z, HV, VV, VpŠ, PZ A, DCj, Z, HV, VV, VpŠ A, DCj, Z, HV, VpN, VpŠ Prv, Prv, Tv Tv, Tv, Tv HV, VkZ, SV HV, VkZ, SV SV SV Prv Vl MUV 3 Etnický původ VkZ OV, HV, PZ Př, Z Z MUV 4 Multikulturalita Hv, Hv, Aj, Hv, Hv VpN Inf, PZ L, Z, HV A, VV MUV 5 Princip sociálního smíru a solidarity HV D, OV 16

5 Průřezové téma: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Školní vzdělávací program Př Př, Vl EV 1 Ekosystémy F, Př, Z, PČ, PPř Př, PČ, PPř F Z Pč Pč Prv, Pč Př, Pč Př, Pč EV 2 Základní podmínky života M, F, Př, Z, TV, PČ, CvM, PPř, PZ Př, TV, PPř, PZ M, F, Ch, Př, TV, CvM, VpN, PPř Ch, Př, Z, TV, PPř EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př, Z, PČ, PZ OV, F, Př, PČ, PZ L, F, Ch, Př, Z, PČ, PPř Př, Vl L, D, F, Ch, Př, Z, PPř Př, Vl Prv Prv,Pč Vl, Př Př, Vl, Pč,Aj EV 4 Vztah člověka k prostředí Př, HV, VV, TV, PČ F, Př, HV, VV, TV, PČ, PPř F, Př, HV, TV, PPř D, OV, Ch, Př, Z, HV, TV, PPř Průřezové téma: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení L, Z, PZ Inf, F, Z, PF, PZ L, M, F, Z, PČ, CvM, VpICT, Tv L, F, Ch, Z, HV, CvCj, Pt, Tv 17

6 Školní vzdělávací program MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Z, HV, PZ L, F, PF, PZ F, Z, PČ, VpICT F, Z, Pt Př,, Vl MV 3 Stavba mediálních sdělení PF VV, VpICT L, Pt MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení Hv Hv Hv, Hv, Hv F, HV MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti Prv Př, Vl Př, Vl OV OV VpICT L, A, D, Ch, HV, VV, Pt MV 6 Tvorba mediálního sdělení L, CvCj L, Inf, CvCj L, VV, VpICT L, D, Pt Vv Vv,,Inf MV 7 Práce v realizačním týmu Př, PPř, PZ Př, Z, PPř, PZ Př, Z D, Př, Z, PPř 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více