POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s. soukromá vysoká škola v Brně POVINNOSTI PODNIKATELE Z POHLEDU ŽIVNOSTENSKÉHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE ING. LUDĚK MIKULECKÝ, LL.M. JUDR. PETRA ADÁMKOVÁ, PH.D.

2

3 ANOTACE Autor: Ing. Luděk Mikulecký, LL.M. Název: Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského práva Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem rámce povinností podnikatele z pohledu živnostenského práva. První část práce se zabývá především zákonnými předpoklady a povinnostmi podnikatele při provozování živnosti. Druhá část práce pojednává o konkrétních povinnostech podnikatele z pohledu koncesované živnosti Silniční motorové dopravy osobní provozovanými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Cílem této práce je analýza tohoto specifického druhu podnikání z pohledu živnostenského práva. KLÍČOVÁ SLOVA povinnosti podnikatele, koncese, licence, silniční zákon, dopravní obslužnost ANNOTATION Author: Name: Ing. Luděk Mikulecký, LL.M. Obligations of businesspersons with regard to the trade law This bachelor s thesis deals in detail with the framework of obligations of businesspersons with regard to the respective provisions of the trade law. The first part of the thesis focuses on legal prerequisites and obligations of businesspersons in the course of their activities. The second part of the thesis deals with specific obligations of businesspersons upon the basis of their trade license for passenger transport by road using vehicles for more than nine occupants including the driver. The goal of this thesis is to analyse this specific form of business activity from the point of view of the trade law. KEY WORDS Obligations of businesspersons, (trading) license, traffic law, passenger traffic

4 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE MIKULECKÝ, L. Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského práva. Brno: Akademie STING, o.p.s., s. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Petra Adámková, Ph. D.

5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená bakalářská práce: Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského práva je původní a vypracoval jsem ji samostatně na základě uvedené literatury a pod vedením své vedoucí bakalářské práce. Současně souhlasím s využitím práce nebo její části v publikacích školy a jejich akademických pracovníků nebo ve výzkumu školy s odkazem na zdroj informace v souladu s aktuálním zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. V Brně dne vlastnoruční podpis Luděk Mikulecký;

6 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych tímto poděkovat paní JUDr. Petře Adámkové, Ph. D., za odborné vedení, cenné rady, připomínky a náměty, které mi v průběhu bakalářské práce ochotně poskytla.

7 OBSAH ÚVOD A CÍL PRÁCE VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ Vymezení pojmů podnikání, živnost a živnostenské podnikání Pojmové znaky živnosti Negativní vymezení živnosti Rozdělení živností Živnosti ohlašovací Živnosti koncesované SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Všeobecné podmínky provozování živnosti Zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Změna údajů a živnostenského oprávnění Zánik živnostenského oprávnění Zrušení a pozastavení živnostenského oprávnění POVINNOSTI PŘI PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Základní povinnosti Další povinnosti KONTROLA A SANKCE ZA PORUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Přestupky v režimu živnostenského zákona Správní delikty podnikatelů v režimu živnostenského zákona Neoprávněné podnikání PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ MOTOROVÉ DOPRAVY... 34

8 8 PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ MOTOROVÉ DOPRAVY OSOBNÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ MOTOROVÉ DOPRAVY OSOBNÍ Odborná způsobilost Finanční způsobilost Dobrá pověst Trvalé usazení INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE POVINNOSTI PODNIKATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ MOTOROVÉ DOPRAVY OSOBNÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM PŘÍLOH... 68

9 ÚVOD A CÍL PRÁCE Píše se rok 2013 a novodobé dějiny České republiky, datující se k historickému 17. listopadu 1989, jsou spojeny nejen s významnými celospolečenskými změnami politického systému, ale také nelze opomenout významné změny v oblasti hospodářství a především soukromého podnikání. Postupný transformační proces kontinuálně spolu se společenskými změnami přinesl obnovu a následný rozvoj soukromého vlastnictví a nastavil základní podmínky pro rozvoj podnikání. Předcházející přetržka trvající od února 1948 až do listopadu 1989 měla fakticky za následek stagnaci a v podstatě likvidaci soukromého, tedy ve své podstatě i živnostenského podnikání. Legislativa vznikající po roce 1989 začala mimo jiné také vytvářet podmínky pro vytvoření a nastartování tržní ekonomiky, kam také živnostenské podnikání bezesporu patří. Tyto nové podmínky nutně vyžadovaly také obnovu právní úpravy, kterou bylo nutné v rámci postupné liberalizace podnikatelské činnosti nově nadefinovat. Díky nově budovanému soukromému podnikatelskému sektoru bylo potřeba také nově řešit především právní vztahy mezi státem a podnikateli. Všechny tyto okolnosti mimo jiné vedly postupně k obnově živnostenského práva a k tvorbě potřebných zákonných norem. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále rovněž jen živnostenský zákon nebo ŽZ ), je základní veřejnoprávní normou upravující základní vztahy mezi podnikateli a státem v převážné většině podnikatelských aktivit. Živnostenský zákon spolu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále rovněž jen obchodní zákoník nebo ObchZ ), se staly stěžejními právními normami pro úpravu základních podmínek pro podnikání. Tak jak se postupně vytvářely nové podmínky pro život obyvatel v demokratické společnosti, tak se postupně měnily a rozvíjely podmínky pro podnikání, což se mimo jiné promítlo do množství novelizací živnostenského zákona, kterých je k dnešnímu dni více než sto. Poslední novelizaci představuje zákon č. 119/2012 Sb., kterým se primárně mění nejen zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ale i živnostenský zákon. Díky přijatým novelizacím došlo také k harmonizaci českého práva s právem Evropské unie ES a k zajištění sjednocení základních podmínek pro podnikání subjektů ze států Evropské unie. 9

10 Zvolené téma bakalářské práce, a to Povinnosti podnikatele z pohledu živnostenského práva, si klade za cíl především zachytit vývoj v koncesované oblasti podnikání dopravě, postavení a podmínek živnostníka - podnikatele, přičemž této oblasti je věnována zejména v analyticko-praktická část této práce. Vzhledem k profesnímu zaměření zpracovatele, který je dopravcem provozujícím silniční dopravu již bezmála 20 let, je tato jeho práce zaměřena především na oblast provozování Silniční motorové dopravy osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Dalším cílem této práce je popis obecných předpokladů a povinností podnikatele při provozování živnosti, čímž se zpracovatel zabývá zejména v teoreticko-metodologické části této jeho práce. Tato práce je rozdělena do více kapitol, a to vzhledem k nutnosti objasnění vazeb týkající se provozování analyzované silniční dopravy a z hlediska dalších povinností podnikatele, nelze striktně oddělit část teoreticko-metodologickou od analyticko-praktické, a proto dochází k vzájemné provázanosti těchto částí a sled kapitol je zvolen tak, aby práce měla logickou návaznost. Teoretická východiska této práce jsou zaměřena na platnou právní úpravu a dílčí povinnosti při podnikatelské činnosti, na podrobnosti k živnostenskému zákonu a dílčí povinnosti podnikatele při založení oprávnění k provozování živnosti. Praktická východiska jsou zaměřena a věnují se vybrané živnosti Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Při práci byly využity metody historické, srovnávací, popisné a analytické. Práce je zpracována dle znění právní úpravy k

11 1 VYMEZENÍ POJMU ŽIVNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ 1.1 Vymezení pojmů podnikání, živnost a živnostenské podnikání Pojem podnikání je vymezen v ustanovení 2 odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kdy za podnikání je považována soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pro realizaci podnikání musí dojít k naplnění obou definičních znaků zároveň - tedy soustavnosti a zároveň i úplatnosti. Za podnikání se tedy nepovažuje soustavná, ale bezplatná činnost nebo sice činnost úplatná, ale jednorázová, přičemž podnikáním není ani činnost vyvíjená pro vlastní potřebu. Pojem živnosti je definován v ustanovení 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, který vymezuje živnost jako soustavnou činnost, jenž je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Z dikce právní úpravy je tedy zřejmé, že aby se jednalo o živnost, tak musí být naplněny všechny pojmové znaky živnosti současně a daná činnost je musí splňovat po celou dobu jejího provozování. Z definice obou pojmů je zřejmé, že živnost je v živnostenském zákoně vymezena v návaznosti na pojem podnikání obecně vymezený v obchodním zákoníku, a je determinována podmínkami stanovenými v živnostenském zákoně. Podnikání, realizované v živnostenskoprávním režimu, tedy v souladu s podmínkami stanovenými v živnostenském zákoně, lze označit jako živnostenské podnikání. Z toho je zřejmé, že každý subjekt, který podniká podle živnostenského zákona, je nutně i podnikatelem dle obchodního zákoníku, ale ne každý subjekt podnikající podle obchodního zákoníku potřebuje ke své činnosti splnit podmínky stanovené v živnostenském zákoně. Úprava živnostenského zákona se tedy vztahuje pouze na osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, které však musí splnit podmínky obchodního zákoníku stanovené obecně pro veškerá v úvahu přicházející podnikání. Nad rámec těchto pojmových znaků, je potřeba ještě doplnit soulad s veřejnými zájmy, vyjádřenými a chráněnými živnostenským zákonem, a to ve smyslu jeho specificky požadované 11

12 oprávněnosti, či ještě přesněji jeho dovolenosti. 1 Tuto dovolenost je potřeba chápat nejen ve smyslu splnění stanovených podmínek podle živnostenského zákona, ale zejména jako veřejnoprávní akceptaci ve smyslu veřejných zájmů. Samotný živnostenský zákon přesně definuje činnosti, ke kterým nelze živnostenské oprávnění vůbec nabýt. 1.2 Pojmové znaky živnosti Abychom mohli jakoukoliv činnost označit jako živnost, tak tato musí současně splňovat po celou dobu provozování živnosti všechny pojmové znaky živnosti. Zároveň však nesmí být tato činnost vyloučena z předmětu úpravy živnostenského zákona. Pojmové znaky živnosti tedy jsou: a) Soustavnost - Soustavností se rozumí určitá trvalost nebo minimálně periodicita výkonu určité činnosti, který do jisté míry vykazuje znaky pravidelnosti. Může se jednat i o činnost, která se pravidelně opakuje, a to např. sezónně, či činnost, která je sice svou povahou jednorázová, ale vyžaduje si delší dobu provedení. Živností však naopak tedy nemůže být činnost jednorázová či nahodilá. b) Samostatnost - Samostatnost je důležitým rysem živnostenského podnikání, který odlišuje podnikatelskou činnost od vztahu zaměstnaneckého. Jako samostatnost můžeme definovat zejména činnost, která není vedena vykonávána pod vedením ani řízením třetího subjektu, ale podnikatel nezávisle rozhoduje o své podnikatelské činnosti sám a sám si ji i organizuje, zajišťuje a realizuje. c) Jednání vlastním jménem - Při provozování živnosti musí daný subjekt vystupovat vlastním jménem, resp. obchodní firmou 2, pod kterým se rozumí označení podnikatele v obchodním zákoníku. Živnostenský zákon úpravu problematiky jména či označení, pod kterým podnikatel jedná a podniká, neobsahuje. d) Na vlastní odpovědnost - Důsledky svého rozhodnutí nese podnikatel sám, který odpovídá za riziko ze svého podnikání. 1 PRŮCHA, P. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 163, ISBN Kapitola I., Zaměření živnostenského podnikání a prameny jeho úpravy, 3. Pojem a druhy živností, str ObchZ - Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. 12

13 e) Za účelem dosažení zisku - Podstatou všech činností podnikatelského charakteru je účel směřovat podnikatelskou činnost k dosažení zisku. Není přitom rozhodující, zda bylo zisku dosaženo, nýbrž zda u dané činnosti přichází dosažení zisku objektivně v úvahu. f) Za podmínek stanovených živnostenským zákonem - Za živnost se považuje pouze ta činnost, která je vykonávána za podmínek stanovených živnostenským zákonem, přičemž jde o specifický prvek, který není v pravém slova smyslu pojmovým znakem živnosti, ale jednou z podmínek řádného provozování živnosti. Z dikce právní úpravy je tedy možno odvodit, že aby byla činnost podnikatele chápána jako živnost, musí splnit všechny výše uvedené pojmové znaky živnosti a zároveň nesmí být tato činnost ze živnostenského podnikání vyloučena. 1.3 Negativní vymezení živnosti Výše uvedený výčet pojmových znaků živnosti představuje pozitivní vymezení rozsahu působnosti živnostenského zákona. Živnostenský zákon však některé činnosti výslovně vyjímá ze své působnosti, přičemž jde o tzv. negativní vymezení rozsahu vlastní působnosti 3. Tento taxativní výčet je upraven přímo v živnostenském zákoně. 4 Jedná se zejména o činnosti výhradně vykonávané státem, dále některé činnosti podle autorského zákona a zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a zejména jsou z působnosti živnostenského zákona vyňaty tzv. svobodná povolání, mezi která se řadí činnosti fyzických osob, ke kterým je třeba získat oprávnění k provozování této činnosti podle zvláštních předpisů 5. K výkonu těchto činností tedy nelze založit živnostenské oprávnění a výkon těchto činností není živnostenským podnikáním, i kdyby jinak naplňovaly všechny jeho pojmové znaky. 3 PRŮCHA, P. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 163, ISBN Kapitola I., Zaměření živnostenského podnikání a prameny jeho úpravy, 3. Pojem a druhy živností, str Srov. 3 ŽZ. 5 Např. zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech. 13

14 1.4 Rozdělení živností Živnostenský zákon stanoví dva základní druhy živností, přičemž se konkrétně jedná o živnosti ohlašovací a o živnosti koncesované. Toto rozdělení živností v sobě zahrnuje rozdíl v přístupovém režimu k oprávnění živnostensky podnikat. 6 Ohlašovací živnosti se potom ještě člení na živnosti řemeslné, vázané a volné Živnosti ohlašovací Ohlašovací živnosti se vztahují k podnikatelské činnosti, která nevyžaduje splnění příliš náročných a přísných podmínek provozování živnosti, a pro jejich provozování postačí splnění podmínek stanovených zákonem (všeobecné podmínky a požadavek odborné způsobilosti) a současně pouhé ohlášení. Ohlašovací živnosti se dále člení dle požadované odborné či jiné způsobilosti na živnosti volné, řemeslné a vázané. Živnosti volné - Pro jejich provozování nevyžaduje živnostenský zákon prokazování odborné či jiné způsobilosti. Podnikateli postačuje splnění všeobecných podmínek provozování živnosti. Živnosti volné a obory činností, které do těchto živností náleží, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona. Živnosti řemeslné - U živností řemeslných musí být splněny kromě všeobecných i zvláštní podmínky provozování živnosti, za které se považuje odborná způsobilost, prokazující se zákonem stanoveným dokladem. Živnosti řemeslné a obory činností, které do těchto živností náleží, jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona. Živnosti vázané - U živností vázaných musí být splněny požadavky na odbornou nebo jinou způsobilost, a výkon živnosti je vázán či podmíněn určitým oprávněním, souhlasem, osvědčením, autorizací. Živnosti volné a obory činností, které do těchto živností náleží, jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona Živnosti koncesované U koncesovaných živností je vznik oprávnění provozovat živnost vázán na pravomocné rozhodnutí živnostenského úřadu, jako představitele státu, o udělení tzv. koncese. Živnostenský úřad při svém rozhodování o udělení koncese musí posoudit splnění všech zákonem předepsaných podmínek, a to jak všeobecných, tak i všech zvláštních 6 PRŮCHA, P. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 163, ISBN Kapitola I., Zaměření živnostenského podnikání a prameny jeho úpravy, 3. Pojem a druhy živností, str

15 podmínek. U provozování živností koncesovaných jsou stanoveny vyšší nároky na odbornou a tzv. jinou způsobilost. Koncesované živnosti se dále nečlení a jejich seznam je uveden výslovně v příloze č. 3 živnostenského zákona. 15

16 2 SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST Živnost mohou provozovat fyzické či právnické osoby, které jsou vymezené živnostenským zákonem a splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Subjektem oprávněným provozovat živnost může být tedy fyzická či právnická osoba, která získala živnostenské oprávnění na základě splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem, přičemž omezení je stanoveno jen pro případy, kdy z důvodů veřejných zájmů vyžaduje provozování živnosti státní povolení neboli koncesi. Z ustanovení zákona dále vyplývá, že subjektem oprávněným provozovat živnost mohou být i různé právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, jako jsou obce, kraje, příspěvkové organizace, církve a náboženské společnosti apod., kterým bylo právo podnikat přiznáno zvláštními právními předpisy. 7 Jak správně uvádí Josef Fiala 8, tak pro živnostenské podnikání není určující, kdo je uskutečňuje, ale jaké je jeho věcné zaměření konkrétní podnikatelské činnosti. Pro určité subjekty vyplývají ze zvláštních zákonů některá omezení provozování živnosti. Tato omezení mají ve většině případů veřejnoprávní povahu a jejich smyslem je ochrana veřejného zájmu, vztahují se např. na státní zástupce, soudce a další. Omezení soukromoprávní povahy vyplývá ze zákoníku práce, podle něhož mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti jejich zaměstnavatele, ale pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Živnostenský zákon rozlišuje české a zahraniční osoby. Živnostenský zákon konkrétně stanoví, že za českou osobu se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, kdy bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. Za zahraniční osobu se dle živnostenského zákona považuje fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České 7 HORZINKOVA, E. A URBAN, V. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a příklady, 12. vyd., Praha: Linde Praha, a. s., 2008, str. 319, ISBN , Oddíl A - Živnostenský zákon s komentářem a příklady, Hlava II. Provozování živnosti, 5 Subjekty oprávněné provozovat živnost, str FIALA, J. a kol. Živnostenské právo. Brno: Masarykova univerzita, str. 152, ISBN , Kapitola III., 1. Pojem a druh živností, str

17 republiky. 9 Živnostenský zákon je primárně postaven na relativní rovnosti při provozování živnosti českou a zahraniční osobou, kdy v rámci této rovnosti zahraniční osobě přiznává oprávnění provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osobě. Živnostenský zákon dále zahraniční osoby rozděluje na osoby, které jsou jednak státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie a dále na osoby z třetích zemí, kdy živnostenský zákon občanům nebo subjektům se zemí členských států Evropské unie, dává určitou výhodu. Žadatel ze země Evropské unie například na překladu dokumentů do českého jazyka, a to tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, nemusí doložit pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí Srov. 5 ŽZ. 10 Srov. 5 odst. 3 a 4 ŽZ. 17

18 3 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Živnostenský zákon je založen na tom základním principu, že každý subjekt, který splní předepsané podmínky, má právní nárok na vznik živnostenského oprávnění. V rámci problematiky živnostenského podnikání je nutno posuzovat otázky týkající se vzniku oprávnění k živnostenskému podnikání, otázky týkající se dodržování podmínek živnostenského podnikání po vzniku oprávnění, jakož i otázky případných změn živnostenského podnikání a v neposlední řadě i otázky týkající se zániku tohoto oprávnění. Hlavním východiskem této problematiky je zcela logicky problematika vzniku živnostenského oprávnění. Vznik živnostenského oprávnění je u všech druhů živností vázán na splnění určitých zákonných podmínek, které jsou zákonem označeny jako podmínky provozování živnosti. Naplnění těchto podmínek se neváže jen k okamžiku vzniku oprávnění k provozování živnosti, ale současně se jedná o takové podmínky, které musí být naplňovány i po celou dobu provozování živnosti. Jestliže jakýkoliv subjekt přestane splňovat tyto podmínky provozování živnosti, tak může dojít k dočasnému pozastavení provozování živnosti či ke zrušení živnostenského oprávnění. V případě právnické osoby musí tyto podmínky provozování živnosti splňovat její odpovědný zástupce. Živnostenský zákon rozlišuje dva druhy podmínek provozování živnosti, a to všeobecné podmínky a zvláštní podmínky. Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou považovány za absolutní 11, což znamená, že budou vyžadovány vždy u všech živností a bez jejich splnění nemůže být živnostenské oprávnění vůbec založeno. Zvláštní podmínky jsou stanoveny pouze u vybraných řemeslných, vázaných a koncesovaných živností, kde je mnohdy vyžadována odborná či jiná způsobilost. Jedná se o podmínky relativní a navíc je nemusí splňovat podnikatel sám o sobě, ale postačí, pokud je splní pomocí odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Na podmínky provozování živnosti potom následně 11 PRŮCHA, P. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 163, ISBN Kapitola III., Vznik oprávnění k živnostenskému podnikání, 2. Podmínky provozování živnosti, str

19 navazují překážky provozování živnosti, resp. bariéry bránící potenciálnímu podnikateli provozovat podnikatelskou činnost, jejich vymezení je stanoveno níže. 3.1 Všeobecné podmínky provozování živnosti Tyto všeobecné podmínky provozování živnosti jsou stanoveny v taxativním výčtu ustanovení 6 ŽZ a musí být splněny vždy u všech živností a bez jejich splnění nemůže být živnostenské oprávnění vůbec založeno. Mezi všeobecné podmínky patří: a) dosažení věku 18 let - Tato minimální věková hranice se shoduje s úpravou obsaženou v ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále rovněž jen občanský zákoník nebo ObčZ ). Tento požadavek zletilosti je pevně vázán na dosažení tohoto věku a nelze ji nahradit nabytím zletilostí podle 8 odst. 2 zákona věta druhá občanského zákoníku, to znamená uzavřením manželství. 12 Fyzická osoba může provozovat živnost i v případě, že nesplňuje podmínku věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům, avšak v takovém případě za sebe musí ustanovit odpovědného zástupce, který dané podmínky splňuje. 13 b) způsobilost k právním úkonům - Tato podmínka vychází opět z občanského zákoníku předpisů občanského zákona, přičemž jde o způsobilost fyzické osoby k právním úkonům v plném rozsahu, což znamená schopnost této fyzické osoby vlastními úkony nabývat práva a povinnosti, která vznikají zletilostí. Jelikož samotné dosažení věku 18 let nezakládá a priori plnou způsobilost k právním úkonům, je nutné podmínku způsobilosti k právním úkonům nutno zkoumat samostatně vedle předchozí podmínky dosažení věku 18 let. c) bezúhonnost - Je v živnostenském zákoně vymezena negativně tak, že je specifikováno, koho za bezúhonného považovat nelze, a to s tím, že všechny ostatní osoby pak logicky splňují požadavek bezúhonnosti. Uvedené ustanovení má sloužit k ochraně veřejného zájmu a ochraně práv třetích osob, kdy živnostenské oprávnění má 12 HORZINKOVA, E. A URBAN, V. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a příklady, 12. vyd., Praha: Linde Praha, a. s., 2008, str. 319, ISBN , Oddíl A - Živnostenský zákon s komentářem a příklady, Hlava II. Provozování živnosti, 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti, str Srov. 12 ŽZ. 19

20 být udělováno pouze těm osobám, u kterých se dá předpokládat, že živnostenské podnikání bude realizováno v souladu se zájmy společnosti. Při posuzování splnění či nesplnění této podmínky je nutné vycházet až pouze z případného pravomocného odsouzení, nikoliv tedy z odsouzení nepravomocného. Podmínka bezúhonnosti musí být splněna vždy, nelze ji nahradit prostřednictvím odpovědného zástupce. Do 31. října 2010 se mezi všeobecné podmínky provozování živnosti řadila také bezdlužnost. Fyzická osoba musela živnostenskému úřadu prokazovat, že nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Tato povinnost byla zrušena zákonem č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, avšak je otázkou, jestli by právě takto definovaná podmínka způsobilosti nedokázala eliminovat některé nepoctivě jednající podnikatele. 3.2 Zvláštní podmínky provozování živnosti Zvláštní podmínky provozování živnosti se vztahují pouze k vybraným živnostem a zahrnují odbornou nebo jinou způsobilost v některých případech, pokud ji živnostenský zákon nebo jiné zvláštní předpisy přímo vyžadují. Odborná způsobilost je vyžadována a přímo předepisována u živností řemeslných, vázaných a taktéž u koncesovaných živností, přičemž u některých koncesovaných živností je vyžadována také určitá osobní vlastnost podnikatele. Splnění zvláštních podmínek provozování živnosti volné se nevyžaduje, postačí pouze splnění podmínek všeobecných. Odborná způsobilost se prokazuje doklady u určitých kvalifikačních předpokladů, jako je např. odborné vzdělání či odborná praxe. Odbornou způsobilostí se rozumí především kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné živnosti jako je odborné vzdělání a praxe v oboru. Odborná způsobilost se prokazuje většinou dokladem o dosaženém vzdělání nebo dokladem o délce praxe v daném oboru. Pro provozování živnosti koncesované může být stanovena i jiná způsobilost, týká se osobních vlastností podnikatele, zejména jeho morální a profesionální spolehlivosti. Odborná způsobilost může být zajištěna také ustanovením odpovědného zástupce, požadavky na jinou způsobilost musí splňovat podnikatel vždy sám, ustanovením odpovědného zástupce je nahradit nelze. 20

21 3.3 Překážky provozování živnosti Každý, kdo chce provozovat živnost, musí splňovat určité podmínky stanovené živnostenským zákonem, avšak zároveň pro něj nesmí existovat překážky, resp. bariéry, bránící v provozování podnikatelské činnosti. Vznik živnostenského oprávnění kromě nesplnění všeobecných či zvláštních podmínek, také vylučují takové skutečnosti, které zákon nazývá překážkami provozování živnosti. Případná existence těchto překážek nedovoluje založit živnostenské oprávnění, přičemž jestliže nastanou tyto překážky provozování živnosti po udělení živnostenského oprávnění, tak živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Živnostenský zákon upravuje dva druhy překážek provozování živnosti, a to konkrétně překážky soukromoprávní povahy a překážky veřejnoprávní povahy. Překážka soukromoprávní povahy nastává v případech týkajících se úpadku dlužníka. Překážka veřejnoprávní povahy nastává za situace, kdy soud nebo jiný správní orgán za zákonně stanovených podmínek uložil fyzické osobě trest nebo sankci zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru nebo podnikateli bylo zrušeno živnostenské oprávnění. Soukromoprávní překážku provozování živnosti může živnostenský úřad prominout, pokud ovšem hospodářské poměry a chování osoby nasvědčují tomu, že při provozování živnosti budou řádně plněny veškeré povinnosti a finanční závazky. Překážku veřejnoprávní povahy nelze prominout v žádném případě. 21

22 4 ZMĚNA A ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 4.1 Změna údajů a živnostenského oprávnění Z logického hlediska stanovuje živnostenský zákon samotným podnikatelům oznamovací povinnost, což znamená povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. 14 Zjednodušením pro podnikatele je alespoň to, že změny, které již jsou zapsány v některých registrech, např. v obchodním rejstříku, nemusí podnikatel dále oznamovat, ale živnostenský úřad provede změnu sám. Změny živnostenského oprávnění lze dělit podle jejich povahy na změny skutkové povahy a změny mající jen evidenční význam. 15 Příkladem změny skutkové povahy je například změna rozsahu předmětu podnikání, neplnění všeobecných nebo zvláštních podmínek provozování živnosti či nastání překážek provozování živnosti, tedy změny týkající se znaků podnikatele. Změnami evidenčního charakteru mohou být například změna názvu, právní formy, sídla, osobních údajů podnikatele či změna odpovědného zástupce. Živnostenský úřad podle povahy oznámené změny změnu provede, přičemž pokud by to nebylo možné, tak rozhodne o pozastavení provozování živnosti, nebo eventuálně živnostenské oprávnění zruší. 4.2 Zánik živnostenského oprávnění Podnikatel je oprávněn provozovat živnost až do doby, kdy dojde k zániku daného živnostenského oprávnění. Se zánikem živnostenského oprávnění tedy automaticky zaniká právo provozovat podnikatelskou činnost. Případy zániku živnostenského oprávnění upravuje živnostenský zákon, a to na rozdíl od jejich vzniku shodně pro živnosti ohlašovací i živnosti koncesované. 14 Srov. 49 ŽZ. 15 PRŮCHA, P. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, str. 163, ISBN Kapitola IV., Změna a zánik oprávnění k živnostenskému podnikání, 1. K problematice změn týkajících se živnostenského oprávnění, str

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (stav od 1.7.2008) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy)

Níže uvádíme nejdůležitější změny této novely (změny týkající se většiny podnikatelů jsou v textu potrženy) Novela živnostenského zákona Dnem 1.7.2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpis, který

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem TURISTICKÉ CENTRUM BEZRUČOVA HŘEBÍKÁRNA 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání

Více

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB., ÚČINNÉ OD 1.7.2008 Použité zkratky: ŽÚ živnostenský úřad ŽZ živnostenský zákon OZ odpovědný zástupce ŽR živnostenský rejstřík CP CzechPoint

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ č. 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Více