Metodický list číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list číslo 1"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Živnostenské podnikání I. Tematický celek je věnován výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání. Tematický celek objasňuje, které orgány veřejné správy a v jakém rozsahu se podílejí na výkonu státní správy na tomto úseku, jaké kompetence jsou jednotlivým orgánům veřejné správy na tomto úseku svěřeny a dále seznamuje s právním rámcem živnostenského podnikání a se základními právními instituty. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích celků : 1. Organizace státní správy v živnostenském podnikání 2. Živnostenského podnikání základní pojmy 3. Druhy živností K prvnímu z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - kterým orgánům státní správy přísluší výkon státní správy v oblasti živnostenského podnikání - jak je obecně vymezena kompetence těchto orgánů - jak je vymezena kompetence obecních živnostenských úřadů - jak je vymezena kompetence okresních živnostenských úřadů - jaké je právní úprava pro území hl.m. Prahy - do je nejvyšším orgánem státní správy v oblasti živnostenského podnikání - co je obsahem kontrolní činnosti živnostenských úřadů - jaké další kompetence mají okresní živnostenské úřady - živnostenský úřad - okresní živnostenský úřad - obecní živnostenský úřad - živnostenské úřady hl.m. Prahy K druhému z dílčích celků si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - jaký je předmět úpravy živnostenského zákona - co rozumíme pod pojmem živnost a jaké jsou pojmové znaky živnosti jako činnosti

2 - jak je pojem živnost vymezen negativně, které okruhy výdělečných činností nejsou ve smyslu zákona živností - které subjekty jsou oprávněné provozovat živnost - jaké jsou všeobecné podmínky pro provozování činnosti fyzickými osobami - co jsou to zvláštní podmínky provozování živnosti - kdy je živnost provozována průmyslovým způsobem - které okolnosti vymezuje zákon jako překážky provozování činnosti - kdy vzniká oprávnění provozovat živnost u ohlašovacích a kdy u koncesovaných živností - jak se prokazuje živnostenské oprávnění - živnost - všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou osobou - bezúhonnost - odpovědný zástupce - odborná, jiná způsobilost - překážky provozování živnosti - druhy živností - živnostenské oprávnění - průkaz živnostenského oprávnění - živnostenský listopad koncesní listina - osvědčení - provozovna - ohlašovací živnosti - koncesované živnosti K třetímu z dílčích celků si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - čím je dán rozsah živnostenského oprávnění - jak a podle jakého kritéria člení zákon ohlašovací živnosti - jak se prokazuje odborná způsobilost pro řemeslné živnosti - jak je vymezen okruh vázaných živností a jak je tato kategorie živností charakterizována - jak jsou vymezeny živnosti volné - jak jsou vymezeny živnosti koncesované a jak se liší od živností řemeslných a vázaných - jak dělí zákon živnosti z hlediska předmětu podnikání - jak jsou vymezeny živnosti obchodní a jak je dán u těchto živností rozsah živnostenského oprávnění - jak jsou vymezeny živnosti výrobní a jak je u těchto živností dán rozsah živnostenského oprávnění - jak jsou vymezeny živnosti poskytující služby a jak je u těchto živností dán rozsah živnostenského oprávnění

3 - ohlašovací živnosti - řemeslné živnosti - vázané živnosti - živnosti volné - živnosti koncesované - odborná způsobilost - obchodní živnosti - výrobní živnosti - živnosti poskytující služby Po prostudování uvedené literatury byste měli 1. Dobře porozumět těmto problémům : - jak je vymezena kompetence živnostenských úřadů - do je nejvyšším orgánem státní správy v oblasti živnostenského podnikání - jaké další kompetence mají okresní živnostenské úřady - co rozumíme pod pojmem živnost a jaké jsou pojmové znaky živnosti jako činnosti - jak je pojem živnost vymezen negativně, které okruhy výdělečných činností nejsou ve smyslu zákona živností - co jsou to zvláštní podmínky provozování živnosti - kdy je živnost provozována průmyslovým způsobem - které okolnosti vymezuje zákon jako překážky provozování činnosti - kdy vzniká oprávnění provozovat živnost u ohlašovacích a kdy u koncesovaných živností - jak a podle jakého kritéria člení zákon ohlašovací živnosti - jak se prokazuje odborná způsobilost pro řemeslné živnosti - jak je vymezen okruh vázaných živností a jak je tato kategorie živností charakterizována - jak jsou vymezeny živnosti volné - jak dělí zákon živnosti z hlediska předmětu podnikání - jak jsou vymezeny živnosti obchodní a jak je dán u těchto živností rozsah živnostenského oprávnění - jak jsou vymezeny živnosti výrobní a jak je u těchto živností dán rozsah živnostenského oprávnění - jak jsou vymezeny živnosti poskytující služby a jak je u těchto živností dán rozsah živnostenského oprávnění 2. Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - živnostenský úřad - živnost - všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou osobou - bezúhonnost - odpovědný zástupce - odborná, jiná způsobilost - překážky provozování živnosti - druhy živností - živnostenské oprávnění - průkaz živnostenského oprávnění

4 - živnostenský listopad koncesní listina - osvědčení - provozovna - ohlašovací živnosti - koncesované živnosti 3. Zodpovědět tyto otázky : - kterým orgánům státní správy přísluší výkon státní správy v oblasti živnostenského podnikání - jak je obecně vymezena kompetence těchto orgánů - jaké je právní úprava pro území hl.m. Prahy - co je obsahem kontrolní činnosti živnostenských úřadů - které subjekty jsou oprávněné provozovat živnost - jaké jsou všeobecné podmínky pro provozování činnosti fyzickými osobami - čím je dán rozsah živnostenského oprávnění - jak jsou vymezeny živnosti koncesované a jak se liší od živností řemeslných a vázaných Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci podnikání (JUDr. I. Fleischmanová, Ig. V. Jandová) Živnostenské Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: 1. Za jakých podmínek může v české republice provozovat živnost zahraniční fyzická osoba. 2. Jaké druhy živností ve smyslu úpravy živnostenským zákonem známe.

5 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 2 Název tématického celku: Živnostenské podnikání II. Tematický celek je věnován procesu vzniku živnostenského oprávnění, procesu ohlášení živnosti a vydání živnostenského listu a procesu vydání koncese a dále právnímu rámci zániku živnostenského oprávnění Tematický celek je dále věnován kontrolní a sankční působnosti živnostenských úřadů, zejména s ohledem na neoprávněné podnikání. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Živnostenský list 2. Koncesní listina 3. Zánik živnostenského oprávnění 4. Kontrolní a sankční působnost živnostenských úřadů K prvnímu z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - jak je zákonem vymezena místní příslušnost živnostenských úřadů pro účely ohlášení živnosti - jaký je charakter postupu při vydání živnostenského listu na základě ohlášení s ohledem na nemožnost se odvolat - jak je vymezen obsah ohlášení živnosti u fyzických a právnických osob - jaké jsou přílohy k ohlášení u fyzických a právnických osob - jaký je postup v případě, že ohlášení nesplňuje zákonem stanovené náležitosti - jaký je postup v případě, že živnostenský úřad nemůže dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro vydání živnostenského listu na základě ohlášení - v jaké lhůtě a za splnění jakých podmínek je živnostenským úřadem na základě ohlášení vydán živnostenský list - jaký je zákonem stanovený obsah živnostenského listu vydaného fyzické osobě - jaký je zákonem stanovený obsah živnostenského listu vydaného právnické osobě - jaké jsou povinnosti podnikatele při změně a doplnění údajů a dokladů relevantních při ohlášení živnosti - náležitosti ohlášení živnosti - přílohy k ohlášení živnosti - vydání živnostenského listu - koncesní listina

6 K druhému z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - jak je určena místní příslušnost živnostenských úřadů pro podání žádosti o vydání koncese - jak je určen obsah žádosti o vydání koncese - jaké doklady je třeba doložit k žádosti o vydání koncese na živnost vyžadující odbornou způsobilost - jaký je rozdíl v právních následcích ohlášení živnosti a podání žádosti o vydání koncese - podle jaké právní úpravy probíhá řízení o vydání koncese - jaký postup a jaké lhůty jsou stanoveny pro případ, že živnostenský úřad zjistí, že žádost o vydání koncese má potřebné náležitosti - jaký je proces projednání žádosti o vydání koncese s ohledem na možnost jiných (dotčených) orgánů státní správy vyjádřit své stanovisko - kdy je koncese vydána na dobu určitou - jaká je lhůta pro vydání koncesní listiny vzhledem k datu vydání rozhodnutí o udělení koncese - jaký je obsah koncesní listiny vydané fyzické osobě právnické osobě - od jakého data může být provozována koncesovaná živnost - jaké jsou povinnosti podnikatele při změně a doplnění údajů a dokladů relevantních pro rozhodnutí o vydání koncese - žádost o vydání koncese - dotčené správní orgány - rozhodnutí o vydání koncese - koncesní listina - informační povinnost živnostenských úřadů K třetímu z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - na základě jakých skutečností zaniká živnostenské oprávnění - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění vydané na dobu určitou uplynutím této doby - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění smrtí podnikatele - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění zánikem právnické osoby - na základě jakých skutečností dochází ke zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu - na základě jakých skutečností může dojít ke zrušení živnostenského oprávnění - na základě jakých skutečností a na jak dlouhou dobu může živnostenský úřad pozastavit provozování živnosti

7 - zda zrušení či pozastavení živnostenského oprávnění vylučuje uložení pokuty podle 65 živnostenského zákona - - zánik živnostenského oprávnění - zrušení živnostenského oprávnění - rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění - pozastavení výkonu živnosti K čtvrtému z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení zákona o živnostenském podnikání v komentovaném znění Živnostenský zákon a předpisy související poznámkové vydání se vzory (Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD.) - jak je vymezen rozsah živnostenské kontroly a které orgány jsou k ní oprávněny - jakou právní úpravou je řízen výkon živnostenské kontroly - které další orgány veřejné správy provádějí kontrolu v živnostenských podnicích - jaké povinnosti může uložit živnostenský úřad podnikateli v důsledku kontrolní činnosti a jakou formou o nich rozhodne - jak je vymezen pojem neoprávněného podnikání s ohledem na sankční pozastavení a zákaz provozování živnosti - jaké sankce uloží živnostenský úřad za neoprávněné podnikání - za která další porušení ustanovení živnostenského zákona může živnostenský úřad uložit sankci a jakou - jaké objektivní lhůty stanoví zákon pro zahájení řízení o uložení pokuty - jak je vymezena možnost postižení osoby, které v době postihu již není podnikatelem - za jakých podmínek může živnostenský úřad vybírat pokuty v blokovém řízení - živnostenská kontrola - odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti - neoprávněné podnikání - bloková pokuta Po prostudování uvedené literatury byste měli 1.Dobře porozumět těmto problémům : - jak je zákonem vymezena místní příslušnost živnostenských úřadů pro účely ohlášení živnosti - jaký je charakter postupu při vydání živnostenského listu na základě ohlášení s ohledem na nemožnost se odvolat - v jaké lhůtě a za splnění jakých podmínek je živnostenským úřadem na základě ohlášení vydán živnostenský list - jaký je zákonem stanovený obsah živnostenského listu vydaného fyzické osobě

8 - jaký je zákonem stanovený obsah živnostenského listu vydaného právnické osobě - na základě jakých skutečností zaniká živnostenské oprávnění - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění vydané na dobu určitou uplynutím této doby - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění smrtí podnikatele - za jakých podmínek nezaniká živnostenské oprávnění zánikem právnické osoby - na základě jakých skutečností dochází ke zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu - jak je vymezen rozsah živnostenské kontroly a které orgány jsou k ní oprávněny - jakou právní úpravou je řízen výkon živnostenské kontroly 2.Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - náležitosti ohlášení živnosti - přílohy k ohlášení živnosti - vydání živnostenského listu - koncesní listina - náležitosti ohlášení živnosti - přílohy k ohlášení živnosti - vydání živnostenského listu - koncesní listina - zánik živnostenského oprávnění - zrušení živnostenského oprávnění - rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění - pozastavení výkonu živnosti - zánik živnostenského oprávnění - zrušení živnostenského oprávnění - rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění - pozastavení výkonu živnosti 3.Zodpovědět tyto otázky : - jaké jsou povinnosti podnikatele při změně a doplnění údajů a dokladů relevantních při ohlášení živnosti - jaký je rozdíl v právních následcích ohlášení živnosti a podání žádosti o vydání koncese - podle jaké právní úpravy probíhá řízení o vydání koncese - na základě jakých skutečností dochází ke zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu - na základě jakých skutečností může dojít ke zrušení živnostenského oprávnění Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný.

9 Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci Živnostenské podnikání (JUDr. I. Fleischmanová, Ig. V. Jandová) Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: 1. S ohledem na jednotlivé druhy živností popište, co je třeba, aby fyzická či právnická osoba mohla získat živnostenské oprávnění. 2. Popište možnosti postupu živnostenského úřadu proti podnikateli, který porušuje ustanovení živnostenského zákona.

10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 3 Název tématického celku: Územní plánování Tematický celek je věnován výkonu státní správy orgány veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního zákona. Tematický celek je v úvodu věnován problematice územního plánování, vysvětlení jeho obsahu a významu a vysvětlení kompetencí orgánů veřejné správy a samosprávy, zejména vysvětlení tzv. sdílené působnosti na tomto úseku. Tematický celek je dále výkonu státní správy na úseku územního řízení. Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Územní plánování 2. Územní řízení K prvnímu z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení stavebního zákona v komentovaném znění Stavební zákon v teorii a praxi úplné znění zákona s komentářem (Doležal, Mareček, Vobořil) a kapitolu XXVI., oddíl 1. Správního práva hmotného (doc. JUDr. M. Polián, CSc.) - jaké jsou základní úkoly a význam územního plánování - jaké činnosti a úkoly zahrnuje územní plánování - jak je vymezena kompetence orgánů státní správy a orgánů samosprávy na úseku územního plánování - jaká je funkce územně plánovacích podkladů, jaké jsou jejich druhy zaměření jejich použití - co tvoří územně plánovací dokumentaci - jaký je obsah zaměření územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce a regulačního plánu - které orgány veřejné správy jsou orgány územního plánování - jakou činnost vykonává obec jako orgán územního plánování a jak se na nich podílí státní správa a samospráva - jaké kompetence v oblasti územního plánování jsou zákonem svěřeny okresním úřadům, krajům a příslušným ministerstvům - jakými fázemi prochází proces pořizování územně plánovací dokumentace - které orgány schvalují územně plánovací dokumentaci - jak zákon vymezuje závaznost územně plánovací dokumentace - územní plánování - územně plánovací podklady - územně plánovací dokumentace

11 - územní rozhodnutí - sdílená působnost - urbanistická studie - územní generel - územní prognóza - územně technické podklady - územní plán velkého územního celku - územní plán obce - regulační plán - zadání územně plánovací dokumentace - projednání územně plánovací dokumentace - koncept - návrh K druhému z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení stavebního zákona v komentovaném znění Stavební zákon v teorii a praxi úplné znění zákona s komentářem (Doležal, Mareček, Vobořil), příslušná ustanovení vyhlášky Ministesrtva pro místní rozvoj č. 137/1998Sb., a kapitolu XXVI., oddíl 1. Správního práva hmotného (doc. JUDr. M. Polián, CSc.) - jaký je význam územního řízení a která rozhodnutí jsou jeho výsledkem - které okruhy činností nevyžadují územní rozhodnutí - za jakých podmínek lze sloučit územní řízení se stavebním řízením - jak je vymezena příslušnost k územnímu řízení - jak je vymezen okruh účastníků územního řízení - na základě jaké skutečnosti je zahájeno územní řízení - jakým způsobem vyrozumí stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány státní správy o zahájení řízení a jak se v řízení projevuje zásada koncentrace řízení - kdy je možné upustit od ústního jednání spojeného s místním šetřením v územním řízení - co je závazným podkladem pro rozhodnutí v územním řízení - jaký je obsah územního rozhodnutí a který právní předpis stanoví obsah jednotlivých druhů územních rozhodnutí - jak je zákonem vymezena platnost územních rozhodnutí - jakým způsobem je územní rozhodnutí oznamováno - územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby - rozhodnutí o využití území - rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu - rozhodnutí o stavební uzávěře - rozhodnutí o scelení nebo rozdělení pozemků - účastník územního řízení - zahájení územního řízení

12 Po prostudování uvedené literatury byste měli 1.Dobře porozumět těmto problémům : - jaké činnosti a úkoly zahrnuje územní plánování - jak je vymezena kompetence orgánů státní správy a orgánů samosprávy na úseku územního plánování - jaká je funkce územně plánovacích podkladů, jaké jsou jejich druhy zaměření jejich použití - co tvoří územně plánovací dokumentaci - jak je vymezena příslušnost k územnímu řízení - jak je vymezen okruh účastníků územního řízení - na základě jaké skutečnosti je zahájeno územní řízení - jakým způsobem vyrozumí stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány státní správy o zahájení řízení a jak se v řízení projevuje zásada koncentrace řízení 2.Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - územně plánovací podklady - územně plánovací dokumentace - územní rozhodnutí - sdílená působnost - urbanistická studie - územní generel - územní prognóza - územně technické podklady - územní plán velkého územního celku - územní plán obce - regulační plán - zadání územně plánovací dokumentace - projednání územně plánovací dokumentace - koncept - návrh - územně plánovací podklady - územně plánovací dokumentace - územní rozhodnutí - sdílená působnost - urbanistická studie - územní generel - územní prognóza - územně technické podklady - územní plán velkého územního celku - územní plán obce - regulační plán - zadání územně plánovací dokumentace - projednání územně plánovací dokumentace - koncept - návrh 3.Zodpovědět tyto otázky : - které orgány veřejné správy jsou orgány územního plánování

13 - jakou činnost vykonává obec jako orgán územního plánování a jak se na nich podílí státní správa a samospráva - jaké kompetence v oblasti územního plánování jsou zákonem svěřeny okresním úřadům, krajům a příslušným ministerstvům - jakými fázemi prochází proces pořizování územně plánovací dokumentace - které orgány schvalují územně plánovací dokumentaci - jaký je obsah územního rozhodnutí a který právní předpis stanoví obsah jednotlivých druhů územních rozhodnutí - jak je zákonem vymezena platnost územních rozhodnutí - jakým způsobem je územní rozhodnutí oznamováno Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci Stavební zákon a předpisy související (J.Veselý) Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: 1. Jak se projevuje na úseku územního plánování princip tzv. sdílené působnosti 2. Jaké jsou zvláštnosti územního řízení o chráněném území

14 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Výkon státní správy orgány veřejné správy Metodický list číslo 4 Název tématického celku: Státní správa na úseku stavebního řádu Tematický celek je věnován státní správě na úseku stavebního zákona, zejména vymezení postavení stavebních úřadů a jejich kompetenci a dále právní úpravě stavebního řízení z hlediska základních procesních institutů a činnosti stavebních úřadů v jeho průběhu. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat : 1. Stavební úřady 2. Stavební řízení K prvnímu z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení stavebního zákona v komentovaném znění Stavební zákon v teorii a praxi úplné znění zákona s komentářem (Doležal, Mareček, Vobořil), příslušná ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998Sb., a kapitolu XXVI., oddíl 2. Správního práva hmotného (doc. JUDr. M. Polián, CSc.) - které orgány veřejné správy mají postavení stavebního úřadu a kde je veden jejich seznam - jak je definována územní působnost stavebního úřadu - jak je definována příslušnost k vedení řízení v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů - pro které druhy staveb je dána zvláštní příslušnost speciálních stavebních úřadů - jak je vymezena působnost vojenských a jiných stavebních úřadů - jaký je rozsah působnosti obcí, které nejsou stavebními úřady na úseku stavebního řádu - jaká je působnost obce, která není stavebním úřadem a na kterou byla přenesena působnost okresním úřadem - co je obsahem státního stavebního dohledu a které orgány ho vykonávají - jaké jsou zákonné podmínky pro výkon státního stavebního dohledu - jaké sankční pravomoci mají na úseku stavebního řádu stavební úřady - stavební úřad - speciální stavební úřad - vojenské stavební úřady - působnost obce, která není stavebním úřadem - přenesení části pravomoci stavebního úřadu - státní stavební dohled

15 - stavební deník - přestupky na úseku stavebního zákona K druhému z dílčích témat si prostudujte příslušná ustanovení stavebního zákona v komentovaném znění Stavební zákon v teorii a praxi úplné znění zákona s komentářem (Doležal, Mareček, Vobořil), příslušná ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998Sb., a kapitolu XXVI., oddíl 2. Správního práva hmotného (doc. JUDr. M. Polián, CSc.) - jaký je obecný princip stavebního řádu, který se uplatňuje u provádění staveb, jejich změn, udržovacích prací na nich - v kterých případech vyžaduje zákon stavební povolení a v kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu - v kterých případech zákon stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje - jaké jsou možnosti postupu stavebního úřadu v případě ohlášení - jaký je obsah žádosti o stavební povolení a kdo ji je oprávněn podat - jak je vymezen okruh účastníků stavebního řízení - za jakých podmínek stavební úřad zastaví stavební řízení - jak se v průběhu stavebního řízení projevuje zásada koncentrace řízení - jaká je činnost stavebního úřadu v průběhu stavebního řízení - jaký je obsah stavebního povolení - jak je určena časová platnost stavebního povolení - jaký je právní rámec změn stavby před jejím dokončením a v jakých případech může být o ní rozhodnuto v rámci kolaudačního řízení - jaké způsoby oznámení stavebního povolení žije stavební úřad a v jakých případech - jaká je závaznost stavebního povolení z hlediska právního nástupnictví - jaký je vztah mezi stavebním povolením a kolaudací - který stavební úřad provádí kolaudační řízení - jak je vymezen okruh účastníků kolaudačního řízení - jaký je obsah návrhu na zahájení kolaudačního řízení a do je oprávněn ho podat - jak probíhá kolaudační řízení a jaký je obsah kolaudačního rozhodnutí - jak zákon upravuje předčasné užívání stavby a zkušební provoz - v jakých případech může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy na stavbě či odstranění stavby a jaké právní nástroje zákon zakotvuje - stavební povolení - ohlášení stavebnímu úřadu - žádost o stavební povolení - stavebník - stavební řízení - účastníci stavebního řízení - kolaudace staveb - údržba staveb - nezbytné úpravy

16 - odstraňování staveb Po prostudování uvedené literatury byste měli 1.Dobře porozumět těmto problémům : - které orgány veřejné správy mají postavení stavebního úřadu a kde je veden jejich seznam - jak je definována územní působnost stavebního úřadu - jak je definována příslušnost k vedení řízení v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů - jaký je rozsah působnosti obcí, které nejsou stavebními úřady na úseku stavebního řádu - jaká je působnost obce, která není stavebním úřadem a na kterou byla přenesena působnost okresním úřadem - v kterých případech vyžaduje zákon stavební povolení a v kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu - v kterých případech zákon stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje - jaké jsou možnosti postupu stavebního úřadu v případě ohlášení - jaký je obsah žádosti o stavební povolení a kdo ji je oprávněn podat - jak je vymezen okruh účastníků stavebního řízení 2.Uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - stavební úřad - speciální stavební úřad - vojenské stavební úřady - působnost obce, která není stavebním úřadem - přenesení části pravomoci stavebního úřadu - státní stavební dohled - stavební deník - přestupky na úseku stavebního zákona - stavební povolení - ohlášení stavebnímu úřadu - žádost o stavební povolení - stavebník - stavební řízení - účastníci stavebního řízení - kolaudace staveb - údržba staveb - nezbytné úpravy 3.Zodpovědět tyto otázky : - co je obsahem státního stavebního dohledu a které orgány ho vykonávají - jaké jsou zákonné podmínky pro výkon státního stavebního dohledu - jaké sankční pravomoci mají na úseku stavebního řádu stavební úřady - jaký je obsah stavebního povolení - jak je určena časová platnost stavebního povolení

17 - jaký je právní rámec změn stavby před jejím dokončením a v jakých případech může být o ní rozhodnuto v rámci kolaudačního řízení - jaké způsoby oznámení stavebního povolení žije stavební úřad a v jakých případech - jaká je závaznost stavebního povolení z hlediska právního nástupnictví - jaký je vztah mezi stavebním povolením a kolaudací - Pokud jste čemukoliv z uvedeného (pojmu,problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) vyjádřit otázku či problém, který se Vám zdá nejasný. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v publikaci Stavební zákon a předpisy související (J.Veselý) Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení těchto problémů: 1. U drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uveďte v jaých případech bude stačit ohlášení stavebnímu úřadu, v jakých případech bude nutné stavební povolení a jaký bude v jednotlivých případech postup stavebního úřadu. 2. Uveďte, jaké sankce může stavební úřad ukládat podle stavebního zákona

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych)

Správní právo 2. K prvnímu z dílčích témat si prostudujte kapitolu V. Správní právo obecná část (pro. Jur.D. Hendrych) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní právo 2 Název tématického celku: Správní trestání Základním cílem tematického celku je objasnit strukturu právních deliktů, a vysvětlit právní rámec

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinované formy studia předmětu OBCHODNÍ PRÁVO Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) OBSAH Seznam zkratek.............................................. XI Seznam předpisů citovaných v komentáři........................ XIV Předmluva k prvnímu vydání................................. XXIX

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_368_VES_08 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona:

K jednotlivým dílčím tématům si prostudujte příslušné kapitoly učebnic a textu zákona: Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu PRÁVA K NEMOVITOSTEM A STAVEBNÍ PRÁVO Název tématického celku: Práva k nemovitostem I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 570 Z Á K O N České národní rady ze

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) I. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Prameny právní úpravy - zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část první - úvodní ustanovení ( 1 3) část druhá - výkon veřejné správy ( 4

Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část první - úvodní ustanovení ( 1 3) část druhá - výkon veřejné správy ( 4 Uplatnění správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) v režimu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) Petr Průcha listopad 2009 Zaměření a systematika úpravy Stavební zákon se člení na celkem 7 částí : část

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, novelizuje také zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

Otázka: Podnikání a podnikatelské subjekty. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Viola

Otázka: Podnikání a podnikatelské subjekty. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Viola Otázka: Podnikání a podnikatelské subjekty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Viola Podnikání činnost, která je provozována samostatně, soustavně, vlastním jménem, na vlastní účet, na vlastní odpovědnost a za

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Úvod ke kurzu + Úvod ke kurzu + Informace ke studiu + Odkazy na zákony Část první + Úvodní ustanovení Část druhá + Základní pojmy + Dotčené orgány a stavební úřad v řízeních podle

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_369_VES_09 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě Cíl tématického celku: Výuka bude zaměřena na přehled historického vývoje bankovnictví v Evropě, s důrazem na české země od doby středověku až druhé poloviny 20. století. Jejím cílem je seznámit studenty

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Zdravotní pojištění Název tématického celku: Úvod do systému zdravotního pojištění a přehled právních předpisů Cíl: Seznámit posluchače

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015

Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO Informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2015 Počet kontrol, uložené blokové pokuty V roce 2015 provedl Živnostenský úřad města Brna

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu FINANČNÍ A POJISTNÉ PRÁVO Název tématického celku: Pojistné právo podle zákona č.40/1964 Sb., OZ Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Město Votice Komenského náměstí Votice

Město Votice Komenského náměstí Votice Město Votice Komenského náměstí 700 259 17 Votice Souhrnná zpráva o výsledcích prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o e, ve znění pozdějších předpisů Označení ního orgánu druhu Rada města

Více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve vztahu k územním samosprávným celkům) Osnova prezentace I. obecná charakteristika nové právní úpravy II. vybrané instituty ve vztahu k ÚSC Cíle reformy

Více

Tvorba norem samosprávou Externí předpisy obecně závazná vyhláška schvaluje zastupitelstvo nařízení schvaluje rada Interní předpisy

Tvorba norem samosprávou Externí předpisy obecně závazná vyhláška schvaluje zastupitelstvo nařízení schvaluje rada Interní předpisy Normotvorba samospráv Dozor nad činností samospráv Veřejná politika a územní správa a samospráva Tvorba norem samosprávou Externí předpisy obecně závazná vyhláška schvaluje zastupitelstvo nařízení schvaluje

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Obsah zákona o silniční dopravě 1.část

Obsah zákona o silniční dopravě 1.část Obsah zákona o silniční dopravě 1.část Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník

Více