Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva"

Transkript

1 Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva

2 Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předmět: Ekonomika Číslo sady ICT_1_1 Číslo DUM: 6 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ověřující učitel: Ing. Ježková Eva Třída: 1.NS Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

3 Anotace materiálu: Materiál je zaměřen na změny a ukončení živnostenského oprávnění. Povinnosti podnikatele. Živnostenská kontrola. Seznam literatury a pramenů: Vlastní archiv Klínský, Petr; Ekonomika pro SŠ; EDUKO Živnostenský zákon

4 Změny údajů Změny údajů uvedených v ohlášení Předložit doklady nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Při změně odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady splňující odbornou způsobilost nového odpovědného zástupce.

5 Zánik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění zaniká: a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce b) zánikem právnické osoby c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

6 Zrušení živnosti Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže a) podnikatel již nesplňuje podmínky pro podnikání b) podnikatel o to požádá d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit a) jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese b) může zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. c) jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti

7 Přerušení živnosti Podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu. Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Na základě oznámení živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

8 Odpovědný zástupce je povinen účastnit se při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Označení podniku názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, názvem obchodní firmy Prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb Při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání zboží do zástavy identifikovat jeho účastníky, zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy. Stanovení prodejní nebo provozní doby Vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby Odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Dodržovat povinnosti vyplývající ze ŽZ a zvláštních právních předpisů. Mít zboží označeno cenami nebo mít k dispozici ceník na viditelném místě. Cejchované váhy a míry Povinnosti podnikatele

9 Provádí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují: plnění povinností stanovené ŽZ poskytování služeb Živnostenská kontrola plnění podmínek provozování koncesované živnosti Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zaměstnanci živnostenských úřadů. Při kontrole je možné pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními právními předpisy. Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly třetí osobu. Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti s přiměřenou lhůtu.

10 Správní delikty FO se dopustí přestupku tím, že neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti neustanoví odpovědného zástupce jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce a pokračuje v provozování živnosti po skončení řízení o dědictví bez oznámení živnostenskému úřadu předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti provozuje činnost, která je živností a nemá pro tuto živnost živnostenské oprávnění, Za přestupky lze uložit pokutu od 100,- Kč ,- Kč.

11 Úkoly 1. Podnikatelka Jana Malá se dne 10. ledna 2013 přestěhovala ze Smiřic do Hradce Králové a změnila tak sídlo svého podnikání. Provozovna ji zůstala ve Smiřicích. Je povinna nahlásit změnu trvalého bydliště? V případě, že ano, do kterého dne nejpozději? 2. Co znamená cejch? 3. Je možné, aby zaměstnanci provádějící živnostenskou kontrolu pořizovali zvukový i obrazový záznam? 4. Podnikatelka Jana Malá měla přerušenou živnost do Od 1. ledna 2013 začala opět podnikat. Vzniká jí nějaká povinnost vůči správním úřadům? 5. Nalezněte v ŽZ jaká pokuta může být stanovena podnikateli, který předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti

12 Odpovědi 1. Podnikatelka Jana Malá se dne 10. ledna 2013 přestěhovala ze Smiřic do Hradce Králové a změnila tak sídlo svého podnikání. Provozovna ji zůstala ve Smiřicích. Je povinna nahlásit změnu trvalého bydliště? V případě, že ano, do kterého dne nejpozději? ANO, do 25. ledna Co znamená cejch? plomba po překontrolování vah a měr odbornou firmou, platnost 2 roky 3. Je možné, aby zaměstnanci provádějící živnostenskou kontrolu pořizovali zvukový i obrazový záznam? ANO 4. Podnikatelka Jana Malá měla přerušenou živnost do Od 1. ledna 2013 začala opět podnikat. Vzniká jí nějaká povinnost vůči správním úřadům? ANO, oznámit na ŽÚ 5. Nalezněte v ŽZ jaká pokuta může být stanovena podnikateli, který předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti do Kč