Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany)"

Transkript

1 Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Odbor: Správních agend a dopravy č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - 41 č. 183/2006 Sb, Stavební zákon Fyzické osoby Právnické osoby Celkem V případě zákona o pozemních komunikacích dochází k neúplné instalaci dopravního značení nebo jeho poškozování, případně nedostatečně označené pracovní místo na pozemní komunikaci. Závady jsou projednávány se zodpovědnou osobou a ihned odstraňovány. V případě stavebního zákona dochází k znečišťování pozemních komunikací. Opět projednáno na místě a ze strany stavebníka je zajištěna okamžitá náprava. Odbor: Odbor obecní živnostenský úřad č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení zákona) Fyzické osoby Právnické osoby Celkem neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně - neoznačení provozovny nebo sídla podnikání - neprokázání právního důvodu pro užívání provozovny nebo sídla - neustanovení nebo neoznámení nového odpovědného zástupce Nejzávaznější zjištěné pochybení: provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění Bylo uloženo 146 blokových pokut v celkové výši ,- Kč. Formou správního a přestupkového řízení byly uloženy sankční postihy v hodnotě ,- Kč. Neuhrazené pohledávky jsou průběžně předávány k vymáhání právnímu odboru Městského úřadu v Říčanech. Odbor: Kancelář starosty - matrika : 5 řádných, 1 mimořádná

2 Zaměření: dodržování zákona 301/2000 Sb., o matrikách a vyhlášky č. 207/2001 Sb. a zákona 634/2004 Sb. Kontrolované matriční úřady: MěÚ Mnichovice, MěÚ Kostelec nad Černými lesy, OÚ Velké Popovice, OÚ Jevany, OÚ Stříbrná Skalice nepřesnost při písemném vyplňování dokladů, neúplnost při vystavení matričního dokladu Nejzávažnější zjištěná pochybení: přepisování a přelepování v matriční knize, chybějící dodatečné zápisy v matriční knize, vystavení matričního dokladu bez zákonem stanoveného podkladu Nápravná opatření: mimořádná následná kontrola Odbor: životního prostředí Celkový počet provedených kontrol: 262 Z toho: - počet kontrolovaných fyzických osob: počet kontrolovaných právnických osob:109 Přehled provedených kontrol podle jednotlivých zákonů: 1. Odbor: životního prostředí - Vodoprávní úřad: č.254/2001sb. Fyzické osoby 50 5 Právnické osoby 8 3 Celkem 58 8 č.183/2006sb. Nedoložení likvidace odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce v souladu s vodním zákonem ( 38 odst.6 vodního zákona). Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení Vodoprávního úřadu ( 8 vodního zákona). Provádění nepovolených zásahů do koryt vodních toků ( 46 odst.1 vodního zákona). Provedení stavby vodního díla bez stavebního povolení či ohlášení. Užívání stavby vodního díla bez kolaudace či oznámení užívání. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení Vodoprávního úřadu ( 8 vodního zákona).

3 Provedení stavby vodního díla bez stavebního povolení či ohlášení užívání stavby vodního díla bez kolaudace či oznámení užívání. Provádění nepovolených zásahů do koryt vodních toků ( 46 odst.1 vodního zákona). 2. Odbor: životní prostředí odpady, ovzduší: č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Fyzické osoby 3 0 Právnické osoby 1 63 Celkem 4 63 č. 185/2001 Sb., o odpadech Spalování odpadu, nepodání ročního hlášení o odpadech, neoznačené shromažďovací prostředky nebezpečného odpadu, neoddělené shromažďování odpadů. Ukládání nebezpečného odpadu do komunálního odpadu, spalování odpadu, nezabezpečené shromažďovaní nebezpečného odpadu. 3. Odbor: životního prostředí - zemědělský půdní fond, rostlinolékařská správa: ČNR č.334/1992 Fyzické osoby Právnické osoby 5 7 Celkem č.326/2004 Sb. Neznalost problematiky, veškeré nesrovnalosti byly vyřešeny zjednáním nápravy.

4 4. Odbor: životního prostředí ochrana přírody a krajiny: ČNR č.114/1992 Fyzické osoby 13 Právnické osoby 22 Celkem 35 Poškození dřevin rostoucích mimo les, kácení dřevin bez povolení. Kácení v prostoru významných krajinných prvků - vodních toků. Útvar interního auditu V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. útvar interního auditu provedl následné veřejnosprávní kontroly (VSK) u : - příspěvkových a jiných organizací, jejichž zřizovatelem je město Říčany. VSK 2014 byly zaměřeny na vedení a kontrolu účetnictví, čerpání rozpočtu a dodržování závazných ukazatelů rozpočtu, inventarizaci majetku a závazků, provedení kategorizace majetku v souladu s ČÚS č. 708, proúčtování tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému a na zadávání veřejných zakázek. - příjemců grantů z rozpočtu města na rok 2013, které byly zaměřeny na kontrolu zaúčtování příjmu a čerpání grantů, průkaznost účetních dokladů dle 11, 33a zákona o účetnictví a 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kontrolu závěrečných zpráv o průběhu a realizaci projektů včetně naplnění hodnocených kritérií projektů a publicity dle směrnice města Říčany č. 5/2011 zásady pro poskytování grantů. U vybraných příjemců byla součástí VSK i kontrola na místě. Z přidělených Kč bylo v rámci VSK zkontrolováno 56,33% hodnoty poskytnutých grantů. Počet kontrolovaných subjektů Příspěvkové a jiné organizace zřízené městem Říčany Příjemci grantů Celkem Počet provedených kontrol / grantů Na základě výsledků řádných a následných VSK lze konstatovat, že vedení účetnictví v příspěvkových organizacích je na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly u PO zjištěny v účtování, ve vedení a označování majetku a ve vnitřních směrnicích k vedení účetnictví. Většina nedostatků u PO byla

5 odstraněna již v průběhu VSK, k ostatním nedostatkům byly stanoveny pevné termíny k jejich odstranění U společnosti Mediální a komunikační servis o.p.s. byly shledány nedostatky v účtování, v tvorbě vnitřních předpisů, v dodržování směrnice Města Říčany o zadávání veřejných zakázek. Na základě podkladů dodaných z jednotlivých odborů MěÚ Říčany zpracovala V.Likešová