Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc."

Transkript

1 Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc v Praze Vzdělání : SVVŠ Nad Štolou 1, Praha : absolvent právnická fakulta University Karlovy v Praze 1974: JUDr. rigorózní práce a zkouška 1983: CSc. katedra hospodářského práva VŠE v Praze a obhájení kandidátské práce na PFUK v Praze na téma Hospodářské závazky ve vědeckotechnickém rozvoji 1994: Doc. habilitační práce na téma Počítačové a informatické právo, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, obor Právo v podnikání 2008: Profesor Obhájení profesury pro obor Obchodní právo před vědeckou radou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze v květnu 2007, před vědeckou radou VŠE v Praze v listopadu 2007, jmenování prezidentem republiky v květnu 2008 Odborná specializace Obchodní právo Právo duševního vlastnictví, licenční smlouvy Soutěžní právo (kartelové, nekalosoutěžní a reklamní právo) Počítačové a informatické právo (právo informačních technologií) Srovnávací anglo-americké obchodní právo Zaměstnání 1971 dosud: katedra podnikového a evropského práva VŠE v Praze (do r asistent, do r odborný asistent, do r docent); v r. 1990: proděkan pro vědu a zahraniční vztahy fakulty obchodní (nyní fakulty mezinárodních vztahů) VŠE v Praze : odborná praxe jako komerční právník, 1996 dosud: advokát 2003 dosud: Metropolitní univerzita Praha o.p.s., dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Pedagogická činnost 1971 dosud: katedra podnikového a evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze (dřívější názvy katedry katedra hospodářského práva, později katedra práva) : University of New York Prague, 2 kursy v angličtině 2001 dosud: Metropolitní univerzita Praha o.p.s., dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. a. Zavedení nového oboru nebo předmětu, nová koncepce, nové metodické pojetí vytvoření nového studijního oboru inženýrského studia, resp. směru státních zkoušek - Soutěžní právo a duševní vlastnictví v rámci hlavní specializace Komerční právo (koordinace více předmětů), nových oborů Srovnávací angloamerické obchodní právo a Počítačové a informatické právo a od r zavedení celkem 19 nových kursů na VŠE v Praze (některých nově i v kontextu ČR) 1

2 Účast na novém konstituování oboru doktorandského studia Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na VŠE v Praze při jeho nové akreditaci v r dosud (koordinace více předmětů) vytvoření nového studijního bakalářského oboru Veřejná správa a navazujícího magisterského oboru Evropská studia a veřejná správa na MUP, od r dosud vedení katedry právních disciplin a veřejné správy (koordinace více předmětů) Od r zavedení nového metodické pojetí na VŠE v Praze do 11 kursů (z toho do 8 kursů, které jsem sám předtím nově zavedl), zejména inscenačních metod, tvořivých právních her a seminářů s využitím dokumentárních filmů a aplikace poznatků získaných při účasti na přípravě právních předpisů v ČR Přínos ke změně odborné orientace a pedagogického i vědeckého zaměření obchodní fakulty (resp. fakulty mezinárodních vztahů) VŠE v Praze po r ve funkci proděkana (koordinace více předmětů, ne jen vlastní výkon této funkce). b. Autorství odborných monografií, vysokoškolských učebnic a výukových pomůcek - počet samostatných recenzovaných zásadních monografických odborných publikací počet samostatných recenzovaných zásadních učebnic nebo jiných výukových publikací nebo publikací s podstatnou autorskou účastí počet účasti spoluautorství v zásadních odborných monografických publikacích nebo právnických encyklopediích počet účasti spoluautorství v zásadních vysokoškolských učebnicích - 2 c. vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů - nový kvalifikační obor duševního vlastnictví pro znalce na Institutu oceňování majetku při VŠE, výuka obchodního práva a evropského práva pro PIBS, školení soudců a pracovníků ústředních orgánů veřejné správy v projektu PHARE, program celoživotního vzdělávání vedoucích pracovníků veřejné správy, přednášky pro zkoušky auditorů pro Komoru auditorů ČR a další kursy. d. garantování předmětů, studijních oborů, včetně doktorských garant specializačního oboru Soutěžní právo a duševní vlastnictví ve státních zkouškách v rámci oboru Komerční právo na VŠE v Praze a 14 kursů na VŠE v Praze, z toho 3 doktorských a 2 studijních oborů a 4 kursů na MUP v Praze e. členství v komisích pro obhajoby disertačních prací, státnicových komisích aj. člen (a od r předseda) komise pro obhajoby doktorských prací a člen oborové komise pro státní rigorózní zkoušky na oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo na VŠE v Praze, předseda komisí státních zkoušek na hlavní specializaci Komerční právo i na vedlejší specializaci Právo v podnikání, člen státnicových komisí na jiných oborech Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze člen komise státních rigorózních zkoušek pro obhajoby disertačních prací na Právnické fakultě UK v Praze f. přednášky a pedagogická činnost na domácích a zahraničních vysokých školách nebo pedagogické aktivity ve světovém jazyce Přednášky a zkoušky na VŠE v angličtině ( Business Law v projektech Tempus a CESP, International and European Business Law a Czech and Comparative 2

3 Business Law v projektu IB studium M.A.) i pro zahraniční studenty na VŠE z UCLA Los Angeles, z JMLS Chicago, na University of New York Prague Přednášky v angličtině na JICA a na Waseda University v Tokiu 1991, University of London, Institute of Advanced Legal Studies v Londýně 1992, MGIMO Moskva (1990) a další, naposledy na John Marshall Law School, Chicago 2005 g. vypracování oponentských posudků disertačních a habilitačních prací 4 oponentské posudky na habilitační práce (z toho 1 mimo VŠE na PFUK) a 11 posudků na disertační práce (z toho 2 na PFMU Brno a 4 na PFUK Praha). h. přednášky na doktorském studiu, vedení doktorských prací s uvedením počtu vyškolených absolventů doktorského studia na doktorském studiu na VŠE na oboru Obchodní a mezinárodní hospodářské právo přednášky ve 4 kursech vedení 4 doktorandů, kteří obhájili své doktorské práce (od r. 1998) na VŠE, v současné době vedení 5 dalších doktorandů Vědecko-výzkumná činnost a. Řešení nebo spoluřešení domácích vědecko-výzkumných projektů a SPEV /08 Právní zajištění strategie hospodářského celku (úspěšné oponentury v r a 1990) výzkumný úkol fakulty obchodní VŠE Právní nástroje zajišťování inovačních procesů ve vnitřním obchodu výzkumná studie pro ministerstvo hospodářství ČR Současné směry vývoje právní úpravy informatiky v České republice a v Západní Evropě (300 stran rukopisu) výzkumný úkol Grantové agentury ČR č. 407/97/0796 Právní otázky vzájemného propojení podniků (holdingu) dílčí úkol Grantové agentury ČR Právní zdroje pro ekonomická studia řešení výzkumného grantu Ministerstva kultury ČR Právní aspekty autorského práva v knihovnách pro Legislativní radu Vlády ČR grantový úkoly Právní aspekty veřejných výzkumných institucí b. Řešení nebo spoluřešení mezinárodních vědecko-výzkumných projektů mezinárodní výzkumný úkol Právní aspekty informačních služeb poskytovaných v počítačových sítích a toku informací přes hranice člen Steering Group v projektu EBLIDA a Komise ES CECUP (Central and East European Copyright Users Platform) člen Steering Group projektu EBLIDA a Komise ES CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) účast v projektu Srovnávací české a rakouské obchodní právo spolu s FOWI, Hospodářská universita Vídeň, v rámci grantu Aktion, od r pokračování této spolupráce v rámci TEMPUS 2004 řešení výzkumného úkolu FRVŠ MŠMTV Multimediální podoba kursu amerického práva (spolupráce s prof. Michaelem Sengem z JMLS Chicago) c. Vedení výzkumných týmů, organizace vědeckého procesu 3

4 Odpovědný řešitel několika výzkumných úkolů (viz výše), odborný garant příslušných sekcí při přípravě několika mezinárodních konferencí, aktivní organizace studentské vědy v mém oboru na VŠE, zejména v r. 2003, 2004 a 2005 d. Spolupráce s praxí desítky přednášek v Domech techniky ČSVTS, SAK, ČSKVŘ, pro odhadce majetku a soudní znalce, auditory, soudce, Úřad průmyslového vlastnictví příprava nových právních předpisů, např. zákona o ochraně osobních údajů, autorského zákona, zákona o ochraně hospodářské soutěže, obchodního zákoníku, zákona o veřejných výzkumných institucích aj. komentáře k právním předpisům, odborné posudky pro soudní spory a konzultace pro pracovníky praxe, účast na jednání MV ČR s představiteli OECD o regulatorní reformě v ČR aj. občas vystoupení v do televizi (ČT) jako expert Publikační činnost výčet 1. Knižní monografie, vysokoškolská učebnice samostatné nebo s podstatnou autorskou účastí: 4 2. Knižní monografie příspěvek Články v časopise recenzované: Články v časopise nerecenzované: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí: Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti: 8 8. Skripta: Výzkumné studie a zprávy: Ostatní odborné publikační aktivity (recenze v odborných časopisech aj.): Veřejné pozitivní odezvy: Celkem 30, z toho: V elektronicky vedených databázích bylo nalezeno odezev: 5 Podle informace z CIKS nejsou citace v právnických časopisech a jiných právnických publikacích zařazeny do elektronických databází a sledovány elektronicky. V seznamu publikací jsou proto uvedeny další odezvy, zjišťované manuálně, a to: 25 Nejvýznamnější zahraniční/přednáškové pobyty a stáže: na Japonském patentovém úřadu v Tokiu (organizováno JICA) v r Třítýdenní stáž na Buckinghamshire College, Spojené království v r. 1991, Dvoutýdenní stáž na MGIMO Moskva v r (přednáška na katedře) Jednosemestrální stáž na University of London, Faculty of Advanced Legal Studies v r Dvouměsíční stáž ke studiu Legal English a EC Law na University of Limerick, Irsko v r Jednoměsíční stáž kursu Business Law v Summer School na University of Westminster v Londýně v r Dvoutýdenní stáž East West Forum, EU Internal Market for law teachers, European University Institute, Academy of European Law, Florencie v r Jednoměsíční stáž na vysoké škole RUCA, Antverpy v r Týdenní stáž Enforcement of Intellectual Properte Rights na Evropském patentovém úřadu, pobočky v Haagu, kurs probíhal v Delftách v r Šestitýdenní výzkumná cesta po universitách v USA USC (L.A.), University of Denver, University of Durango, Colombian University (N.Y.City) v r Čtrnáctidenní stáž na John Marshall Law School Chicago v r

5 Uznání práce uchazeče odbornou veřejností a. Členství ve vědeckých a akademických radách fakult a škol člen Vědecké rady MUP člen Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze b. Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru člen komise Rady vlády ČR pro vědu a výzkum při přípravě zákona o veřejných výzkumných institucích (v době jeho přípravy) c. Činnost v tuzemských a zahraničních grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru 2003 dosud člen podoborové komise Grantové agentury ČR v oblasti společenských věd 407 právní vědy a politologie d. Členství v programových výborech konferencí, redakčních radách odborných časopisů člen redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví (od r dosud) od 1990 po řadu let člen programových výborů konferencí Právo a software, Intellectual Property and Software, Systémová integrace 95 až 98 - člen přípravného programového výboru, vedení sekce práva, Obchodní právo ČR a jeho sbližování s právem ES, INFOMEDIA vedení sekce práva, Terrorism and Law na MUP v dubnu 2006, Současné trendy ve vývoji veřejné správy na MUP e. Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech Člen správní rady Nadace Jana Masaryka (nyní již zrušena), člen Asociace rozhodců a prostředníků v oblasti duševního vlastnictví, advokát zapsaný do seznamu ČAK f. Získaná ocenění člen autorského kolektivu publikace Dědič, Jan a kol.: Obchodní zákoník komentář, Prospektum 1997 ocenění právnická publikace roku, získala na Karlovarských právnických dnech v r. 1998, medaile Nadace Jana Masaryka, děkovné dopisy státních orgánů za účast na legislativním procesu a při hodnocení OECD, Čestné uznání děkanky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze za garanční zajištění a rozvoj výuky práva komerčních komunikací na FMV VŠE v Praze Osobní zájmy: V Praze, září 2008 hudba (aktivně piano, klarinet, zobcová flétna, kytara), literatura, výtvarné umění, umělecký a dokumentární film, sport (tenis, lyžování, windsurfing, jachting, cyklistika, vysokohorská turistika), cestování, pes (i jiná zvířata). Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 5