Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/15

2 Čl. 1 Úvod Účelem Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava (dále zkráceně Směrnice ) je v souladu s příslušnými zákony a nařízeními stanovit požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, určit způsob zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně požadovaných dokladů, popsat průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem vychází ze Zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (dále ve zkratce Zákon ), z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VŠB-TU Ostrava, TUO_LEG_99_002. Čl. 2 Obecné požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem Uchazeč o habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, musí v rámci tohoto řízení prokázat v mezinárodním a domácím měřítku především: výsledky své tvůrčí a vědecké činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí, odborné schopnosti směřující k rozvoji oboru, schopnosti vést v daném oboru výzkum a na jeho základě vést a organizovat výuku v rámci vysokoškolského vzdělávání. Uvedené výsledky a schopnosti jsou posuzovány v těchto směrech. A. Výsledky tvůrčí a vědecké činnosti monografie a spoluautorství na nich, články v časopisech s impaktovaným faktorem, články v recenzovaných časopisech, články ve sbornících, vysokoškolské učební texty a jiný výukový materiál, nerecenzované publikace, realizovaná díla, do praxe zavedené metodiky, software, patenty, průmyslové vzory významné projekty, výzkumné zprávy, ostatní. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/15

3 B. Uznání práce uchazeče odbornou veřejností citace zejména dle citačních indexů SCI, SSCI v databázích WoS, Scopus, citace v recenzovaných časopisech a monografiích, ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítku, získání a řešení vědeckých a odborných grantů a projektů (GAČR, TAČR, ESF, MŠMT apod.), expertní a posudková činností v zahraničí a tuzemsku, významná ocenění vědecké a tvůrčí práce, ceny v mezinárodních a národních soutěžích, vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích, přednášky na zahraničních a tuzemských vysokých školách, členství v prestižních zahraničních a domácích vědeckých a odborných organizacích, členství v grantových agenturách, členství v poradních orgánech vlády, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech, členství v programovém výboru mezinárodní a národní konference, členství v habilitačních komisích a komisích pro jmenování profesorem, členství v redakčních radách vědeckých časopisů, recenze vědeckých a pedagogických publikací (monografie, učebnice apod.). C. Pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí celková délka vysokoškolské pedagogické praxe, autorství vysokoškolských učebnic a textů, účast ve vědecké výchově - vedení úspěšných aspirantů a doktorandů, prestižní úspěchy vedených studentů, zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře, účast v mezinárodních studijních programech, výuka předmětů v anglickém jazyce, získání a řešení pedagogických projektů (grantů) a rozvojových projektů, autorství výukových materiálů a programů, audiovizuální pořady, působení v oborové radě doktorského studia, působení ve státních zkušebních komisích doktorského a magisterského studia, vedení dizertačních a diplomových prací. D. Odborné, organizační a řídící schopnosti předchozí praxe a zastávané funkce, vedení významných projektů a výzkumných týmů, práce pro podnikovou sféru a veřejný sektor, vedení kateder a institutů, akademické funkce na úrovni fakulty a školy. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/15

4 Uchazeč má být bezúhonnou osobností, jejíž dosavadní život a občanské postoje nejsou v rozporu se zásadami morálky a etiky. Čl. 3 Zahájení habilitačního řízení Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče, který podává děkanovi fakulty (písemně a elektronicky). Návrh obsahuje náležitosti stanovené v 72 odst. 2, Zákona. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení habilitační řízení. Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudouli nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. K zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč tyto doklady: a) žádost o zahájení habilitačního řízení odevzdanou děkanovi s uvedením oboru, pro který uchazeč žádá řízení, b) strukturovaný životopis podepsaný uchazečem, c) doklady o dosaženém VŠ vzdělání, doklady o získání vědecké hodnosti (ověřené kopie), v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu, d) doklady dosvědčující pedagogickou praxi (potvrzené institucí, kde praxe probíhala), e) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem, f) seznam citačních ohlasů podle SCI nebo SSCI, viz Příloha 1, g) přehled o vědecko-výzkumné činnosti, viz Příloha 2, h) přehled o pedagogické činnosti, i) přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních), viz Příloha 2, j) habilitační práce (v počtu 5 ks), k) 5 nejvýznamnějších publikací uchazeče. Habilitační práce musí vyhovovat charakteristice dané 72, odst. 3 Zákona. Habilitační prací se rozumí: písemná práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové vědecké poznatky, nebo soubor nejméně 5 uveřejněných vědeckých prací k jedné problematice doplněný sjednocujícím komentářem, nebo tiskem vydaná monografie přinášející nové vědecké poznatky. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/15

5 Čl. 4 Minimální závazné požadavky stanovené EKF VŠB-TU Ostrava uchazeči o habilitační řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. A. Požadavky na výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Habilitační práce přinášející nové vědecké poznatky. Nejméně jedna monografie (vědecká odborná kniha) nebo vysokoškolská učebnice s většinovým podílem uchazeče vydaná uznávaným nakladatelstvím. Minimálně 2 články v odborném recenzovaném časopise nebo sborníku z konference, které jsou evidované ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science) nebo Scopus. Z těchto 2 článků musí být alespoň 1 článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku). Minimálně 5 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku), přitom článek v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Kapitola v knize odpovídá recenzovanému článku. Minimálně 10 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku z konference, přitom článek v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Kapitola v knize odpovídá recenzovanému článku. Z výše uvedených 10 článků musí být alespoň 3 ve světovém jazyce vydané v zahraničí nebo ve světových databázích WoS nebo Scopus. Získání nebo řešení vědeckého projektu (grantu). B. Požadavky na uznání práce uchazeče odbornou veřejností Minimálně 10 citací (bez autocitací) v odborném recenzovaném časopise (periodiku), sborníku z konference nebo vědecké monografii. Přitom citace v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Minimálně 1 citace (bez autocitací) v databázi WoS nebo databázi Scopus. C. Požadavky na pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Nejméně 4 roky vysokoškolské pedagogické praxe, z toho alespoň 2 roky v oboru habilitace a minimálně 2 roky po získání vědecké hodnosti (CSc.) nebo akademického titulu (Dr., Ph.D.) Předpoklad dalšího vysokoškolského pedagogického působení. Získání nebo řešení pedagogického projektu (grantu). V ojedinělých případech, s ohledem na odborný profil uchazeče, může být mírné neplnění některého požadavku kompenzováno výrazným překročením jiného požadavku. Tato výjimka musí být schválena nadpoloviční většinou členů VR fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/15

6 Čl. 5 Průběh habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje předložením návrhu uchazeče děkanovi fakulty. Návrh obsahuje doklady a náležitosti uvedené v Čl. 3 Směrnice. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení habilitační řízení. (2) Děkan zřizuje úvodní komisi pro posuzování návrhu tvořenou proděkanem pro strategii, výzkum a doktorská studia, proděkanem pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu a profesorem oboru habilitace. Tato komise posoudí, zda návrh uchazeče je úplný a splňuje formální a věcné požadavky uvedené ve Směrnici. (3) Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. (4) Pokud splňují habilitační materiály všechny stanovené náležitosti, úvodní komise navrhne děkanovi pětičlennou habilitační komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná. (5) Děkan rozhodne o složení habilitační komise včetně jejího předsedy a návrh předběžně projedná v kolegiu děkana a kolegiu rektora. Následně předloží návrh ke schválení vědecké radě fakulty, která schvaluje návrh tajným hlasováním. Habilitační komisi a předsedu jmenuje děkan. (6) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou fakulty jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent. Předseda habilitační komise písemně sdělí jména oponentů děkanovi fakulty. (7) Habilitační komise si může vyžádat od uchazeče další doplňující materiály. Habilitační komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci a způsobilost uchazeče pro daný obor. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Habilitační komise vypracuje k návrhu písemné stanovisko a v případě kladného stanoviska určí a odsouhlasí téma habilitační přednášky uchazeče. Stanovisko musí obsahovat zhodnocení vědecko-výzkumné, pedagogické a odborné činnosti, včetně závěrů oponentů a souhrnného zhodnocení návrhu. (8) Děkan určí termín jednání vědecké rady fakulty, na kterém bude návrh projednáván, a požádá předsedu nebo pověřeného člena habilitační komise o přednesení stanoviska habilitační komise k návrhu. (9) Uchazeč musí nejméně měsíc před obhajobou habilitační práce dodat teze své habilitační práce, které obdrží členové vědecké rady fakulty předem spolu s pozvánkou na zasedání vědecké rady fakulty. (10) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/15

7 fakulty. Při obhajobě habilitační práce musí být na vědecké radě fakulty přítomni nejméně 2 oponenti. (11) Habilitační řízení na zasedání vědecké rady fakulty probíhá následovně: představení uchazeče, návrh a schválení komise pro hodnocení habilitační přednášky, která má 3 členy vědecké rady fakulty, a komise pro sčítání hlasů tvořené 2 členy vědecké rady fakulty, habilitační přednáška na stanovené téma, přednesení tezí habilitační práce, přednesení oponentních posudků habilitační práce a vyjádření uchazeče k nim, prezentace stanoviska habilitační komise k návrhu, vyjádření uchazeče ke stanovisku habilitační komise, řízená veřejná rozprava k habilitační práci a k přednášce, zpráva komise pro hodnocení habilitační přednášky, závěrečná neveřejná rozprava členů vědecké rady fakulty, tajné hlasování členů vědecké rady fakulty, vyhlášení výsledků návrhu na jmenování docentem. (12) Návrh na jmenování docentem musí získat většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, pak vědecká rada habilitační řízení zastavuje. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, potom děkan postupuje návrh na jmenování uchazeče docentem rektorovi. (13) Pokud rektor souhlasí s návrhem, jmenuje uchazeče docentem. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady vysoké školy, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem. (14) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči. (15) Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (16) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Čl. 6 Zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče, který podává děkanovi fakulty (písemně a elektronicky). Návrh obsahuje náležitosti stanovené v 72 odst. 2, Zákona. Dnem zahájení Řízení ke jmenování profesorem je den doručení žádosti uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem. Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. K zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč tyto doklady: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/15

8 a) žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem odevzdanou děkanovi s uvedením oboru, pro který uchazeč žádá řízení, b) strukturovaný životopis podepsaný uchazečem, c) doklady o dosaženém VŠ vzdělání, doklady o získání vědecké hodnosti (ověřené kopie), v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu, d) doklady dosvědčující pedagogickou praxi (potvrzené institucí, kde praxe probíhala), e) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (Příloha 1) podepsaný uchazečem, f) seznam citačních ohlasů podle SCI nebo SSCI, viz Příloha 1, g) přehled o vědecko-výzkumné činnosti, viz Příloha 2, h) přehled o pedagogické činnosti, viz Příloha 2, i) přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních), viz Příloha 2, j) alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru podporující návrh, k) 10 nejvýznamnějších publikací uchazeče. Písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru podporující návrh nemusí být předložena, pokud návrh předkládá děkan fakulty nebo rektor vědecké radě fakulty nebo návrh předkládá z vlastního podnětu vědecká rada fakulty nebo školy. Čl. 7 Minimální závazné požadavky stanovené EKF VŠB-TU Ostrava uchazeči o řízení ke jmenování profesorem Uchazeč musí být významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Musí prokázat svou pedagogickou a vědeckou kvalifikaci. Předpokladem k zahájení řízení ke jmenování profesorem je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení ve stejném nebo obdobném oboru, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout. A. Požadavky na výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Nejméně jedna monografie (vědecká odborná kniha) nebo vysokoškolská učebnice s většinovým podílem uchazeče. Autorství (spoluautorství) alespoň dvou dalších odborných knižních publikací, (u oboru Systémové inženýrství a informatika může být podíl na knižní publikaci nahrazen impaktovaným článkem v časopise). Minimálně 1 článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku) evidovaném ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science). Ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science) nebo Scopus minimálně 4 články v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku z konference. Minimálně 10 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku), přitom záznam v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Minimálně 30 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/15

9 z konference, přitom záznam v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Z výše uvedených 30 článků musí být alespoň 5 ve světovém jazyce vydaných v zahraničí nebo ve světových databázích WoS nebo Scopus. Získání nebo významný podíl na řešení vědeckého projektu (grantu.) B. Požadavky na uznání práce uchazeče odbornou veřejností Minimálně 15 citací (bez autocitací) v odborném recenzovaném časopise (periodiku), sborníku z konference nebo vědecké monografii. Přitom citace v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Minimálně 2 citace v databázi WoS nebo databázi Scopus. C. Požadavky na pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Nejméně 5 roků vysokoškolské pedagogické praxe v oboru jmenování, z toho alespoň 3 roky v oboru jmenování po habilitaci odpovídající rozsahu a struktuře charakteristického úvazku docenta na fakultě. Předpoklad dalšího vysokoškolského pedagogického působení. Získání nebo významný podíl na řešení pedagogického projektu (grantu). Školitel minimálně tří doktorandů, z nichž alespoň dva získali titul Ph.D. V ojedinělých případech, s ohledem na odborný profil uchazeče, může být mírné neplnění některého požadavku kompenzováno výrazným překročením jiného požadavku. Tato výjimka musí být schválena nadpoloviční většinou členů VR fakulty. Čl. 8 Průběh řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje předložením návrhu uchazeče děkanovi fakulty. Návrh obsahuje doklady a náležitosti uvedené v Čl. 5 směrnice. Dnem zahájení řízení ke jmenování profesorem je den doručení žádosti uchazeče o zahájení řízení. (2) Děkan zřizuje úvodní komisi pro posuzování návrhu tvořenou proděkanem pro strategii, výzkum a doktorská studia, proděkanem pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu a profesorem oboru jmenovacího řízení. Tato komise posoudí, zda návrh uchazeče je úplný a splňuje formální a věcné požadavky uvedené ve Směrnici. (3) Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. (4) Pokud splňuje návrh všechny stanovené náležitosti, úvodní komise navrhne děkanovi pětičlennou hodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná. (5) Děkan rozhodne o složení hodnotící komise včetně jejího předsedy a návrh předběžně projedná v kolegiu děkana a kolegiu rektora. Následně předloží návrh ke schválení vědecké Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/15

10 radě fakulty, která schvaluje návrh tajným hlasováním. Hodnotící komisi a předsedu jmenuje děkan. (6) Hodnotící komise si může vyžádat od uchazeče další doplňující materiály. V rámci své posuzovací činnosti si má právo vyžádat další odborná stanoviska nezávislých odborníků k úrovni publikačních aktivit uchazeče. Hodnotící komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci a způsobilost uchazeče pro daný obor. Na základě stanovisek, posudků a předložených dokumentů hodnotící komise posoudí a zhodnotí úroveň návrhu. Hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje jmenovací řízení zastavit. Hodnotící komise se usnáší většinou hlasů všech členů na odůvodnění návrhu. Hodnotící komise vypracuje k návrhu písemné stanovisko, které musí obsahovat doporučující stanoviska profesorů, zhodnocení vědeckovýzkumné, pedagogické a odborné činnosti včetně souhrnného zhodnocení a odůvodnění návrhu. (7) Děkan určí termín jednání vědecké rady fakulty, na kterém bude návrh projednáván, a požádá předsedu nebo pověřeného člena hodnotící komise o přednesení stanoviska hodnotící komise k návrhu. (8) Řízení ke jmenování profesorem probíhá na zasedání vědecké rady fakulty následovně: představení uchazeče, profesorská přednáška, ve které uchazeč prezentuje výsledky své vědecké /tvůrčí/ pedagogické práce, svůj příspěvek k rozvoji oboru a předloží koncepci vědecké/tvůrčí práce a výuky v oboru, řízená veřejná rozprava k profesorské přednášce, přednesení stanoviska hodnotící komise k návrhu, vyjádření uchazeče k návrhu hodnotící komise závěrečná neveřejná rozprava členů vědecké rady fakulty, tajné hlasování členů vědecké rady fakulty, vyhlášení výsledků hlasování k návrhu na jmenování profesorem. (9) Návrh na jmenování profesorem musí získat většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, pak vědecká rada řízení ke jmenování profesorem zastavuje. (10) Výsledek řízení ke jmenování profesorem se na fakultě vyhlásí, děkan o něm informuje rektora. V případě kladného výsledku jej požádá o určení termínu projednání návrhu vědeckou radou vysoké školy. (11) Průběh řízení ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady školy se řídí platnou směrnicí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem školy. (12) Na řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (13) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/15

11 Čl. 9 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Směrnice byla schválena Vědeckou radou EKF VŠB-TU Ostrava dne (2) Směrnice nabývá účinnosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po 1. lednu (3) Dnem účinnosti této směrnice pozbývá účinnost Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava. Výjimkou jsou habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená před účinností této směrnice, která budou dokončena v souladu se Směrnicí EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava. Po skončení řízení vedených podle Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava dojde ke zrušení této směrnice. Ostrava prof. Dr. Ing Dana Dluhošová děkanka Příloha 1 Struktura výsledků vědecké a tvůrčí činnosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Příloha 2 Přehled o vědecko-pedagogické způsobilosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/15

12 Příloha 1 Struktura výsledků vědecké a tvůrčí činnosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Publikační aktivita uchazeče by měla být členěna níže uvedeným způsobem a jednotlivé záznamy by měly obsahovat veškeré důležité informace o dané publikaci. U publikací, na nichž má autor pouze částečný podíl, je nutno uvést autorský podíl (v %). 1. Monografie (a zásadní podíl na nich) Monografií se rozumí dílo vědeckého charakteru komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené téma. Toto dílo by mělo být vydáno tiskem v knižní formě, mělo by mít ISBN nebo by mělo být vydáno celostátně uznávaným vydavatelstvím a mělo by být celostátně distribuováno. Za monografii se nepovažují skripta, učebnice a učební pomůcky, příručky, projekty, grantové zprávy, publikace interního charakteru apod Monografie zahraniční Monografie vydaná v zahraničí buď samostatně, nebo s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z mnoha kapitol, řadit k článkovým publikacím). Přitom rozlišovat publikace vydané ve světovém jazyce a v jiných jazycích Monografie domácí Monografie vydaná v ČR v českém či cizím jazyce buď samostatně, nebo s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z mnoha kapitol, řadit k článkovým publikacím). 2. Příspěvky (články) v odborném recenzovaném časopise (periodiku) a kapitoly v knihách 2.1. Článek v odborném časopise (periodiku) s impakt faktorem evidovaném v databázi WoS (Web of Science) Článek s impakt faktorem evidovaný v databázi WoS (Web of Science) společnosti Thomson Reuters 2.2. Článek v odborném časopise (periodiku) evidovaném ve světově uznávané databázi Scopus Článek evidovaný ve světově uznávané databázi Scopus 2.3. Článek v odborném časopise (periodiku) evidovaném v seznamu RVVI (Rada vlády pro vědu výzkum a inovace) českých recenzovaných periodik 2.4. Článek ve světovém jazyce v odborném zahraničním časopise (periodiku) 2.5. Kapitola v odborné knize (monografii) 2.6. Článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku) 3. Příspěvky ve sborníku z konference 3.1. Příspěvek ve sborníku evidovaném v databázi WoS (Web of Science) a Scopus 3.2. Příspěvek v recenzovaném sborníku z vědecké (odborné) konference Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/15

13 4. Další výsledky výzkumné a tvůrčí práce 4.1. Výzkumné zprávy 4.2. Realizovaná díla, do praxe zavedené metodiky, software, patenty, průmyslové vzory 5. Vysokoškolské učební texty (a zásadní podíl na nich) 5.1. Vysokoškolská učebnice VŠ učebnicí se rozumí učební text sledující didaktické cíle a podávající systematický výklad poznatků z určité teoretické nebo praktické oblasti vysokoškolského studia. VŠ učebnice by měla být vydána tiskem v knižní formě, měla by mít ISBN nebo by měla být vydána v uznávaném vydavatelství a měla by být celostátně distribuována. Za učebnici se nepovažují skripta (v podobě prozatímních učebních textů nebo dílčího výkladu poznatků vysokoškolského studia) Vysokoškolská skripta 5.3. Ostatní 6. Citace 6.1. Citace evidované v databázi WoS a SCOPUS (přesné označení) 6.2. Citace v recenzovaných publikacích 7. Získání a řešení výzkumných a pedagogických projektů (grantů) Řešitelem se rozumí u grantů vedoucí řešitelského týmu příjemce, spoluřešitelem je vedoucí řešitelského týmu spolupříjemce. U projektů jsou vedoucím řešitelem a spoluřešitelem pracovníci uvedení v přihlášce projektu. Ostatní pracovníci podílející se na řešení se započítávají jako členové řešitelského týmu Získání a řešení výzkumného projektu (grantu) Typy výzkumných projektů (grantů) - GAČR, TAČR, ESF, MŠMT apod Získání a řešení pedagogického projektu (grantu) Typy pedagogických projektů (grantů) rozvojový, FRVŠ, ESF apod. 8. Významná přednášková činnost 8.1. Vyzvaná přednáška na konferenci (plenární vystoupení) 8.2. Ostatní významná vystoupení v odborném a akademickém prostředí Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/15

14 Příloha 2 Přehled o vědecko-pedagogické způsobilosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem A. Výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Monografie Příspěvky (články) v odborném recenzovaném časopise (periodiku) a kapitoly v knihách Příspěvky ve sborníku z konference Další výsledky výzkumné a tvůrčí práce B. Uznání práce uchazeče odbornou veřejností Citace Získání a řešení výzkumných a pedagogických projektů (grantů) Významná přednášková činnost Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních) Expertní a posudková činností v zahraničí a tuzemsku Významná ocenění vědecké a tvůrčí práce Ceny v mezinárodních a národních soutěžích Členství v prestižních zahraničních a domácích vědeckých a odborných organizacích Členství v grantových agenturách Členství v poradních orgánech vlády Členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech Členství v programovém výboru mezinárodní a národní konference Členství v habilitačních komisích a komisích pro jmenování profesorem Členství v redakčních radách vědeckých časopisů Recenze vědeckých a pedagogických publikací (monografie, učebnice apod.) C. Pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Vysokoškolské učební texty (a zásadní podíl na nich) Získání a řešení pedagogického projektu (grantu) rozvojový, FRVŠ, ESF apod. Účast ve vědecké výchově - vedení úspěšných aspirantů a doktorandů (z toho počet obhájených) Zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře Výuka předmětu v anglickém jazyce Účast v mezinárodních studijních programech Působení v oborové radě doktorského studia Vedení diplomových prací Působení ve státních zkušebních komisích doktorského a magisterského studia D. Odborné, organizační a řídící schopnosti Předchozí praxe a zastávané funkce Vedení významných projektů a výzkumných týmů Práce pro podnikovou sféru a veřejný sektor Vedení kateder a institutů Akademické funkce na úrovni fakulty a školy Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/15

15 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Platí od Nová verze Obsah změny / revize Podpis vlastníka B Upravené vydání Provedena revize Provedena revize Provedena revize C Provedena revize Aktualizace dokumentu dle směrnice TUO_SME_07_ D Aktualizace dokumentu prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal E Změna garanta dokumentu na základě revize prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/15

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel dokumentu...

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení

Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení Vysvětlení k jednotlivým aktivitám a doporučení pro zpracování podkladů k habilitačnímu a jmenovacímu řízení 2. Vědecká a publikační aktivita Vysvětlení aktivit: Monografie zahraniční: Vědecká monografie

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 1. 4. 2016 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU

Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU Příloha a) Studijního a zkušebního řádu FAMU ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FAMU 1. Obecná ustanovení 1.1. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1) Rigorózní řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně

Směrnice děkana č. 8/2008. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Směrnice děkana č. 8/28 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně Úvod 1. Cílem Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně (dále Hodnocení)

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI 13/2 SD 13/2 SD SMĚRNICE DĚKANA (SD) RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI OBSAH: Tato směrnice upřesňuje Řád rigorózního řízení UP v Olomouci pro FTK UP ZPRACOVAL: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. doc.

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě Směrnice MU č. 3/2014 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 1. 1. 2014) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2014 Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více