Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/15

2 Čl. 1 Úvod Účelem Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava (dále zkráceně Směrnice ) je v souladu s příslušnými zákony a nařízeními stanovit požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, určit způsob zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně požadovaných dokladů, popsat průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem vychází ze Zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (dále ve zkratce Zákon ), z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VŠB-TU Ostrava, TUO_LEG_99_002. Čl. 2 Obecné požadavky kladené na uchazeče při habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem Uchazeč o habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, musí v rámci tohoto řízení prokázat v mezinárodním a domácím měřítku především: výsledky své tvůrčí a vědecké činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí, odborné schopnosti směřující k rozvoji oboru, schopnosti vést v daném oboru výzkum a na jeho základě vést a organizovat výuku v rámci vysokoškolského vzdělávání. Uvedené výsledky a schopnosti jsou posuzovány v těchto směrech. A. Výsledky tvůrčí a vědecké činnosti monografie a spoluautorství na nich, články v časopisech s impaktovaným faktorem, články v recenzovaných časopisech, články ve sbornících, vysokoškolské učební texty a jiný výukový materiál, nerecenzované publikace, realizovaná díla, do praxe zavedené metodiky, software, patenty, průmyslové vzory významné projekty, výzkumné zprávy, ostatní. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/15

3 B. Uznání práce uchazeče odbornou veřejností citace zejména dle citačních indexů SCI, SSCI v databázích WoS, Scopus, citace v recenzovaných časopisech a monografiích, ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítku, získání a řešení vědeckých a odborných grantů a projektů (GAČR, TAČR, ESF, MŠMT apod.), expertní a posudková činností v zahraničí a tuzemsku, významná ocenění vědecké a tvůrčí práce, ceny v mezinárodních a národních soutěžích, vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích, přednášky na zahraničních a tuzemských vysokých školách, členství v prestižních zahraničních a domácích vědeckých a odborných organizacích, členství v grantových agenturách, členství v poradních orgánech vlády, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech, členství v programovém výboru mezinárodní a národní konference, členství v habilitačních komisích a komisích pro jmenování profesorem, členství v redakčních radách vědeckých časopisů, recenze vědeckých a pedagogických publikací (monografie, učebnice apod.). C. Pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí celková délka vysokoškolské pedagogické praxe, autorství vysokoškolských učebnic a textů, účast ve vědecké výchově - vedení úspěšných aspirantů a doktorandů, prestižní úspěchy vedených studentů, zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře, účast v mezinárodních studijních programech, výuka předmětů v anglickém jazyce, získání a řešení pedagogických projektů (grantů) a rozvojových projektů, autorství výukových materiálů a programů, audiovizuální pořady, působení v oborové radě doktorského studia, působení ve státních zkušebních komisích doktorského a magisterského studia, vedení dizertačních a diplomových prací. D. Odborné, organizační a řídící schopnosti předchozí praxe a zastávané funkce, vedení významných projektů a výzkumných týmů, práce pro podnikovou sféru a veřejný sektor, vedení kateder a institutů, akademické funkce na úrovni fakulty a školy. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/15

4 Uchazeč má být bezúhonnou osobností, jejíž dosavadní život a občanské postoje nejsou v rozporu se zásadami morálky a etiky. Čl. 3 Zahájení habilitačního řízení Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče, který podává děkanovi fakulty (písemně a elektronicky). Návrh obsahuje náležitosti stanovené v 72 odst. 2, Zákona. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení habilitační řízení. Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudouli nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. K zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč tyto doklady: a) žádost o zahájení habilitačního řízení odevzdanou děkanovi s uvedením oboru, pro který uchazeč žádá řízení, b) strukturovaný životopis podepsaný uchazečem, c) doklady o dosaženém VŠ vzdělání, doklady o získání vědecké hodnosti (ověřené kopie), v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu, d) doklady dosvědčující pedagogickou praxi (potvrzené institucí, kde praxe probíhala), e) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (viz Příloha 1) podepsaný uchazečem, f) seznam citačních ohlasů podle SCI nebo SSCI, viz Příloha 1, g) přehled o vědecko-výzkumné činnosti, viz Příloha 2, h) přehled o pedagogické činnosti, i) přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních), viz Příloha 2, j) habilitační práce (v počtu 5 ks), k) 5 nejvýznamnějších publikací uchazeče. Habilitační práce musí vyhovovat charakteristice dané 72, odst. 3 Zákona. Habilitační prací se rozumí: písemná práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové vědecké poznatky, nebo soubor nejméně 5 uveřejněných vědeckých prací k jedné problematice doplněný sjednocujícím komentářem, nebo tiskem vydaná monografie přinášející nové vědecké poznatky. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/15

5 Čl. 4 Minimální závazné požadavky stanovené EKF VŠB-TU Ostrava uchazeči o habilitační řízení V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. A. Požadavky na výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Habilitační práce přinášející nové vědecké poznatky. Nejméně jedna monografie (vědecká odborná kniha) nebo vysokoškolská učebnice s většinovým podílem uchazeče vydaná uznávaným nakladatelstvím. Minimálně 2 články v odborném recenzovaném časopise nebo sborníku z konference, které jsou evidované ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science) nebo Scopus. Z těchto 2 článků musí být alespoň 1 článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku). Minimálně 5 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku), přitom článek v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Kapitola v knize odpovídá recenzovanému článku. Minimálně 10 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku z konference, přitom článek v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Kapitola v knize odpovídá recenzovanému článku. Z výše uvedených 10 článků musí být alespoň 3 ve světovém jazyce vydané v zahraničí nebo ve světových databázích WoS nebo Scopus. Získání nebo řešení vědeckého projektu (grantu). B. Požadavky na uznání práce uchazeče odbornou veřejností Minimálně 10 citací (bez autocitací) v odborném recenzovaném časopise (periodiku), sborníku z konference nebo vědecké monografii. Přitom citace v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2krát. Minimálně 1 citace (bez autocitací) v databázi WoS nebo databázi Scopus. C. Požadavky na pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Nejméně 4 roky vysokoškolské pedagogické praxe, z toho alespoň 2 roky v oboru habilitace a minimálně 2 roky po získání vědecké hodnosti (CSc.) nebo akademického titulu (Dr., Ph.D.) Předpoklad dalšího vysokoškolského pedagogického působení. Získání nebo řešení pedagogického projektu (grantu). V ojedinělých případech, s ohledem na odborný profil uchazeče, může být mírné neplnění některého požadavku kompenzováno výrazným překročením jiného požadavku. Tato výjimka musí být schválena nadpoloviční většinou členů VR fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/15

6 Čl. 5 Průběh habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje předložením návrhu uchazeče děkanovi fakulty. Návrh obsahuje doklady a náležitosti uvedené v Čl. 3 Směrnice. Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení habilitační řízení. (2) Děkan zřizuje úvodní komisi pro posuzování návrhu tvořenou proděkanem pro strategii, výzkum a doktorská studia, proděkanem pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu a profesorem oboru habilitace. Tato komise posoudí, zda návrh uchazeče je úplný a splňuje formální a věcné požadavky uvedené ve Směrnici. (3) Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. (4) Pokud splňují habilitační materiály všechny stanovené náležitosti, úvodní komise navrhne děkanovi pětičlennou habilitační komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná. (5) Děkan rozhodne o složení habilitační komise včetně jejího předsedy a návrh předběžně projedná v kolegiu děkana a kolegiu rektora. Následně předloží návrh ke schválení vědecké radě fakulty, která schvaluje návrh tajným hlasováním. Habilitační komisi a předsedu jmenuje děkan. (6) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou fakulty jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent. Předseda habilitační komise písemně sdělí jména oponentů děkanovi fakulty. (7) Habilitační komise si může vyžádat od uchazeče další doplňující materiály. Habilitační komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci a způsobilost uchazeče pro daný obor. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Habilitační komise vypracuje k návrhu písemné stanovisko a v případě kladného stanoviska určí a odsouhlasí téma habilitační přednášky uchazeče. Stanovisko musí obsahovat zhodnocení vědecko-výzkumné, pedagogické a odborné činnosti, včetně závěrů oponentů a souhrnného zhodnocení návrhu. (8) Děkan určí termín jednání vědecké rady fakulty, na kterém bude návrh projednáván, a požádá předsedu nebo pověřeného člena habilitační komise o přednesení stanoviska habilitační komise k návrhu. (9) Uchazeč musí nejméně měsíc před obhajobou habilitační práce dodat teze své habilitační práce, které obdrží členové vědecké rady fakulty předem spolu s pozvánkou na zasedání vědecké rady fakulty. (10) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/15

7 fakulty. Při obhajobě habilitační práce musí být na vědecké radě fakulty přítomni nejméně 2 oponenti. (11) Habilitační řízení na zasedání vědecké rady fakulty probíhá následovně: představení uchazeče, návrh a schválení komise pro hodnocení habilitační přednášky, která má 3 členy vědecké rady fakulty, a komise pro sčítání hlasů tvořené 2 členy vědecké rady fakulty, habilitační přednáška na stanovené téma, přednesení tezí habilitační práce, přednesení oponentních posudků habilitační práce a vyjádření uchazeče k nim, prezentace stanoviska habilitační komise k návrhu, vyjádření uchazeče ke stanovisku habilitační komise, řízená veřejná rozprava k habilitační práci a k přednášce, zpráva komise pro hodnocení habilitační přednášky, závěrečná neveřejná rozprava členů vědecké rady fakulty, tajné hlasování členů vědecké rady fakulty, vyhlášení výsledků návrhu na jmenování docentem. (12) Návrh na jmenování docentem musí získat většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, pak vědecká rada habilitační řízení zastavuje. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, potom děkan postupuje návrh na jmenování uchazeče docentem rektorovi. (13) Pokud rektor souhlasí s návrhem, jmenuje uchazeče docentem. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady vysoké školy, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor jmenuje uchazeče docentem. (14) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči. (15) Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (16) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Čl. 6 Zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče, který podává děkanovi fakulty (písemně a elektronicky). Návrh obsahuje náležitosti stanovené v 72 odst. 2, Zákona. Dnem zahájení Řízení ke jmenování profesorem je den doručení žádosti uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem. Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. K zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč tyto doklady: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/15

8 a) žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem odevzdanou děkanovi s uvedením oboru, pro který uchazeč žádá řízení, b) strukturovaný životopis podepsaný uchazečem, c) doklady o dosaženém VŠ vzdělání, doklady o získání vědecké hodnosti (ověřené kopie), v případě zahraniční školy vč. nostrifikačního dokladu, d) doklady dosvědčující pedagogickou praxi (potvrzené institucí, kde praxe probíhala), e) úplný seznam publikovaných prací v požadované struktuře (Příloha 1) podepsaný uchazečem, f) seznam citačních ohlasů podle SCI nebo SSCI, viz Příloha 1, g) přehled o vědecko-výzkumné činnosti, viz Příloha 2, h) přehled o pedagogické činnosti, viz Příloha 2, i) přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních), viz Příloha 2, j) alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru podporující návrh, k) 10 nejvýznamnějších publikací uchazeče. Písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru podporující návrh nemusí být předložena, pokud návrh předkládá děkan fakulty nebo rektor vědecké radě fakulty nebo návrh předkládá z vlastního podnětu vědecká rada fakulty nebo školy. Čl. 7 Minimální závazné požadavky stanovené EKF VŠB-TU Ostrava uchazeči o řízení ke jmenování profesorem Uchazeč musí být významnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Musí prokázat svou pedagogickou a vědeckou kvalifikaci. Předpokladem k zahájení řízení ke jmenování profesorem je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení ve stejném nebo obdobném oboru, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout. A. Požadavky na výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Nejméně jedna monografie (vědecká odborná kniha) nebo vysokoškolská učebnice s většinovým podílem uchazeče. Autorství (spoluautorství) alespoň dvou dalších odborných knižních publikací, (u oboru Systémové inženýrství a informatika může být podíl na knižní publikaci nahrazen impaktovaným článkem v časopise). Minimálně 1 článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku) evidovaném ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science). Ve světově uznávané databázi WoS (Web of Science) nebo Scopus minimálně 4 články v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku z konference. Minimálně 10 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku), přitom záznam v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Minimálně 30 článků v odborném recenzovaném časopise (periodiku) nebo sborníku Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/15

9 z konference, přitom záznam v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Z výše uvedených 30 článků musí být alespoň 5 ve světovém jazyce vydaných v zahraničí nebo ve světových databázích WoS nebo Scopus. Získání nebo významný podíl na řešení vědeckého projektu (grantu.) B. Požadavky na uznání práce uchazeče odbornou veřejností Minimálně 15 citací (bez autocitací) v odborném recenzovaném časopise (periodiku), sborníku z konference nebo vědecké monografii. Přitom citace v databázi WoS se započítá 4krát a v databázi Scopus 2 krát. Minimálně 2 citace v databázi WoS nebo databázi Scopus. C. Požadavky na pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Nejméně 5 roků vysokoškolské pedagogické praxe v oboru jmenování, z toho alespoň 3 roky v oboru jmenování po habilitaci odpovídající rozsahu a struktuře charakteristického úvazku docenta na fakultě. Předpoklad dalšího vysokoškolského pedagogického působení. Získání nebo významný podíl na řešení pedagogického projektu (grantu). Školitel minimálně tří doktorandů, z nichž alespoň dva získali titul Ph.D. V ojedinělých případech, s ohledem na odborný profil uchazeče, může být mírné neplnění některého požadavku kompenzováno výrazným překročením jiného požadavku. Tato výjimka musí být schválena nadpoloviční většinou členů VR fakulty. Čl. 8 Průběh řízení ke jmenování profesorem (1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje předložením návrhu uchazeče děkanovi fakulty. Návrh obsahuje doklady a náležitosti uvedené v Čl. 5 směrnice. Dnem zahájení řízení ke jmenování profesorem je den doručení žádosti uchazeče o zahájení řízení. (2) Děkan zřizuje úvodní komisi pro posuzování návrhu tvořenou proděkanem pro strategii, výzkum a doktorská studia, proděkanem pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu a profesorem oboru jmenovacího řízení. Tato komise posoudí, zda návrh uchazeče je úplný a splňuje formální a věcné požadavky uvedené ve Směrnici. (3) Nemá-li návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky odstraněny do 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. (4) Pokud splňuje návrh všechny stanovené náležitosti, úvodní komise navrhne děkanovi pětičlennou hodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná. (5) Děkan rozhodne o složení hodnotící komise včetně jejího předsedy a návrh předběžně projedná v kolegiu děkana a kolegiu rektora. Následně předloží návrh ke schválení vědecké Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/15

10 radě fakulty, která schvaluje návrh tajným hlasováním. Hodnotící komisi a předsedu jmenuje děkan. (6) Hodnotící komise si může vyžádat od uchazeče další doplňující materiály. V rámci své posuzovací činnosti si má právo vyžádat další odborná stanoviska nezávislých odborníků k úrovni publikačních aktivit uchazeče. Hodnotící komise posoudí vědeckou a pedagogickou kvalifikaci a způsobilost uchazeče pro daný obor. Na základě stanovisek, posudků a předložených dokumentů hodnotící komise posoudí a zhodnotí úroveň návrhu. Hodnotící komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje jmenovací řízení zastavit. Hodnotící komise se usnáší většinou hlasů všech členů na odůvodnění návrhu. Hodnotící komise vypracuje k návrhu písemné stanovisko, které musí obsahovat doporučující stanoviska profesorů, zhodnocení vědeckovýzkumné, pedagogické a odborné činnosti včetně souhrnného zhodnocení a odůvodnění návrhu. (7) Děkan určí termín jednání vědecké rady fakulty, na kterém bude návrh projednáván, a požádá předsedu nebo pověřeného člena hodnotící komise o přednesení stanoviska hodnotící komise k návrhu. (8) Řízení ke jmenování profesorem probíhá na zasedání vědecké rady fakulty následovně: představení uchazeče, profesorská přednáška, ve které uchazeč prezentuje výsledky své vědecké /tvůrčí/ pedagogické práce, svůj příspěvek k rozvoji oboru a předloží koncepci vědecké/tvůrčí práce a výuky v oboru, řízená veřejná rozprava k profesorské přednášce, přednesení stanoviska hodnotící komise k návrhu, vyjádření uchazeče k návrhu hodnotící komise závěrečná neveřejná rozprava členů vědecké rady fakulty, tajné hlasování členů vědecké rady fakulty, vyhlášení výsledků hlasování k návrhu na jmenování profesorem. (9) Návrh na jmenování profesorem musí získat většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, pak vědecká rada řízení ke jmenování profesorem zastavuje. (10) Výsledek řízení ke jmenování profesorem se na fakultě vyhlásí, děkan o něm informuje rektora. V případě kladného výsledku jej požádá o určení termínu projednání návrhu vědeckou radou vysoké školy. (11) Průběh řízení ke jmenování profesorem na zasedání vědecké rady školy se řídí platnou směrnicí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem školy. (12) Na řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (13) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě může uchazeč podat námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/15

11 Čl. 9 Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Směrnice byla schválena Vědeckou radou EKF VŠB-TU Ostrava dne (2) Směrnice nabývá účinnosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po 1. lednu (3) Dnem účinnosti této směrnice pozbývá účinnost Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava. Výjimkou jsou habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená před účinností této směrnice, která budou dokončena v souladu se Směrnicí EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava. Po skončení řízení vedených podle Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem děkana EKF VŠB-TU Ostrava dojde ke zrušení této směrnice. Ostrava prof. Dr. Ing Dana Dluhošová děkanka Příloha 1 Struktura výsledků vědecké a tvůrčí činnosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Příloha 2 Přehled o vědecko-pedagogické způsobilosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/15

12 Příloha 1 Struktura výsledků vědecké a tvůrčí činnosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Publikační aktivita uchazeče by měla být členěna níže uvedeným způsobem a jednotlivé záznamy by měly obsahovat veškeré důležité informace o dané publikaci. U publikací, na nichž má autor pouze částečný podíl, je nutno uvést autorský podíl (v %). 1. Monografie (a zásadní podíl na nich) Monografií se rozumí dílo vědeckého charakteru komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené téma. Toto dílo by mělo být vydáno tiskem v knižní formě, mělo by mít ISBN nebo by mělo být vydáno celostátně uznávaným vydavatelstvím a mělo by být celostátně distribuováno. Za monografii se nepovažují skripta, učebnice a učební pomůcky, příručky, projekty, grantové zprávy, publikace interního charakteru apod Monografie zahraniční Monografie vydaná v zahraničí buď samostatně, nebo s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z mnoha kapitol, řadit k článkovým publikacím). Přitom rozlišovat publikace vydané ve světovém jazyce a v jiných jazycích Monografie domácí Monografie vydaná v ČR v českém či cizím jazyce buď samostatně, nebo s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z mnoha kapitol, řadit k článkovým publikacím). 2. Příspěvky (články) v odborném recenzovaném časopise (periodiku) a kapitoly v knihách 2.1. Článek v odborném časopise (periodiku) s impakt faktorem evidovaném v databázi WoS (Web of Science) Článek s impakt faktorem evidovaný v databázi WoS (Web of Science) společnosti Thomson Reuters 2.2. Článek v odborném časopise (periodiku) evidovaném ve světově uznávané databázi Scopus Článek evidovaný ve světově uznávané databázi Scopus 2.3. Článek v odborném časopise (periodiku) evidovaném v seznamu RVVI (Rada vlády pro vědu výzkum a inovace) českých recenzovaných periodik 2.4. Článek ve světovém jazyce v odborném zahraničním časopise (periodiku) 2.5. Kapitola v odborné knize (monografii) 2.6. Článek v odborném recenzovaném časopise (periodiku) 3. Příspěvky ve sborníku z konference 3.1. Příspěvek ve sborníku evidovaném v databázi WoS (Web of Science) a Scopus 3.2. Příspěvek v recenzovaném sborníku z vědecké (odborné) konference Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/15

13 4. Další výsledky výzkumné a tvůrčí práce 4.1. Výzkumné zprávy 4.2. Realizovaná díla, do praxe zavedené metodiky, software, patenty, průmyslové vzory 5. Vysokoškolské učební texty (a zásadní podíl na nich) 5.1. Vysokoškolská učebnice VŠ učebnicí se rozumí učební text sledující didaktické cíle a podávající systematický výklad poznatků z určité teoretické nebo praktické oblasti vysokoškolského studia. VŠ učebnice by měla být vydána tiskem v knižní formě, měla by mít ISBN nebo by měla být vydána v uznávaném vydavatelství a měla by být celostátně distribuována. Za učebnici se nepovažují skripta (v podobě prozatímních učebních textů nebo dílčího výkladu poznatků vysokoškolského studia) Vysokoškolská skripta 5.3. Ostatní 6. Citace 6.1. Citace evidované v databázi WoS a SCOPUS (přesné označení) 6.2. Citace v recenzovaných publikacích 7. Získání a řešení výzkumných a pedagogických projektů (grantů) Řešitelem se rozumí u grantů vedoucí řešitelského týmu příjemce, spoluřešitelem je vedoucí řešitelského týmu spolupříjemce. U projektů jsou vedoucím řešitelem a spoluřešitelem pracovníci uvedení v přihlášce projektu. Ostatní pracovníci podílející se na řešení se započítávají jako členové řešitelského týmu Získání a řešení výzkumného projektu (grantu) Typy výzkumných projektů (grantů) - GAČR, TAČR, ESF, MŠMT apod Získání a řešení pedagogického projektu (grantu) Typy pedagogických projektů (grantů) rozvojový, FRVŠ, ESF apod. 8. Významná přednášková činnost 8.1. Vyzvaná přednáška na konferenci (plenární vystoupení) 8.2. Ostatní významná vystoupení v odborném a akademickém prostředí Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/15

14 Příloha 2 Přehled o vědecko-pedagogické způsobilosti uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem A. Výsledky tvůrčí a vědecké činnosti Monografie Příspěvky (články) v odborném recenzovaném časopise (periodiku) a kapitoly v knihách Příspěvky ve sborníku z konference Další výsledky výzkumné a tvůrčí práce B. Uznání práce uchazeče odbornou veřejností Citace Získání a řešení výzkumných a pedagogických projektů (grantů) Významná přednášková činnost Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží (tuzemských i zahraničních) Expertní a posudková činností v zahraničí a tuzemsku Významná ocenění vědecké a tvůrčí práce Ceny v mezinárodních a národních soutěžích Členství v prestižních zahraničních a domácích vědeckých a odborných organizacích Členství v grantových agenturách Členství v poradních orgánech vlády Členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech Členství v programovém výboru mezinárodní a národní konference Členství v habilitačních komisích a komisích pro jmenování profesorem Členství v redakčních radách vědeckých časopisů Recenze vědeckých a pedagogických publikací (monografie, učebnice apod.) C. Pedagogické schopnosti ověřené vysokoškolskou praxí Vysokoškolské učební texty (a zásadní podíl na nich) Získání a řešení pedagogického projektu (grantu) rozvojový, FRVŠ, ESF apod. Účast ve vědecké výchově - vedení úspěšných aspirantů a doktorandů (z toho počet obhájených) Zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře Výuka předmětu v anglickém jazyce Účast v mezinárodních studijních programech Působení v oborové radě doktorského studia Vedení diplomových prací Působení ve státních zkušebních komisích doktorského a magisterského studia D. Odborné, organizační a řídící schopnosti Předchozí praxe a zastávané funkce Vedení významných projektů a výzkumných týmů Práce pro podnikovou sféru a veřejný sektor Vedení kateder a institutů Akademické funkce na úrovni fakulty a školy Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/15

15 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Platí od Nová verze Obsah změny / revize Podpis vlastníka B Upravené vydání Provedena revize Provedena revize Provedena revize C Provedena revize Aktualizace dokumentu dle směrnice TUO_SME_07_ D Aktualizace dokumentu prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal E Změna garanta dokumentu na základě revize prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/15

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice č. 1/2010 děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Datum vydání: 29. 6. 2018 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Účinnost: od 1. 7. 2018 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 170446/2017-2994 Počet listů: 4 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice děkana č. 60/2015 Vydáno dne: 13. 11. 2015 Směrnice děkana

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Jméno Funkce Datum Podpis Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan Právní kontrola: Mgr. Barbora Zajícová právník Odborný

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1.

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015 Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER SLEZSKÉ

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 2. 10. 2018 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. března 2017

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 ŘÁD HABILITAČNÍH ŘÍZENÍ PLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17

Více

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vyhláška děkana č. 13/2016 Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška upravuje podrobnosti průběhu habilitačního

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3B/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vyhláška děkana FAV 6D/2017

Vyhláška děkana FAV 6D/2017 Vyhláška děkana FAV 6D/2017 Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké kvalifikace uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Habilitační

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad Účinnost dokumentu od: 3. 1. 2017 Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice rektorky č. 3/2018

Směrnice rektorky č. 3/2018 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 3/2018 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro kalendářní roky 2018-2021 Vydáno

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3C/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Aktuální kritéria pro habilitační řízení

Více

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje formální náležitosti a kritéria k

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel dokumentu...

Více

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce v oboru ekonomie a managementu zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních

Více

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tato Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování

Více

Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017

Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017 Vyhodnocení koncepce rozvoje výzkumné činnosti FIS VŠE za rok 2017 Předkládá: doc. Ing. Jakub Fischer, CSc., děkan FIS Zpracoval: prof. Ing. Petr Doucek, CSc., proděkan FIS pro tvůrčí činnost a mezinárodní

Více

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 29.10.2018 Účinnost: 29.10.2018 Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 26. 1. 2017 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc

Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY METODICKÝ POKYN DĚKANA Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických pracovníků FTK UP Olomouc OBSAH: Kvantifikace pracovních

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení

ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU. Článek 1 Úvodní ustanovení ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉHO KURSU Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (dále jen Řád ) provádí některá ustanovení Řádu celoživotního

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve znění účinném od 1. září 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze Příloha k opatření rektora č. 9/2014 Část 1.1 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny na Univerzitě Karlově v Praze Habilitační práce musí odpovídat

Více

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci

R-B-19/03. Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA UP R-B-19/03 Postavení mimořádného profesora Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: 14. ledna 2019 Účinnost: 21. ledna 2019 Tato vnitřní norma stanoví podmínky, pravidla

Více