oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oznámení Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové"

Transkript

1 Pøijïte se zasmát u kriminálky s pøíchutí hororu aneb Vlastenecká omladina pøipravuje Já se rád bojím. Kdo se mnou tuto zálibu sdílí, nech si vezme tøeba Starý zákon, nebo koneènì staèí kterýkoliv folklór, pohádky i od tak hodné paní, jako byla autorka nìžòouèké, køehouèké Babièky staèí pohádka o Otesánkovi nebo o Jezinkách, aby si èlovìk poøídil pìknou husí kùži. Jan Werich Dnešní pozvánku na nastávající divadelní pøedstavení zaèínám výrokem Jana Wericha. Bojíte se také rádi? Nemyslím teï na panický strach, hysterický øev a jiné hrùzy, které nám nabízí nejeden hollywoodský film. Myslím teï na pøíjemný strach, u nìhož víte, že stejnì všechno dobøe dopadne. Strach à la Otesánek, Perníková chaloupka a další jim podobné. Protože i my, èlenové Vlastenecké omladiny, se rádi bojíme nejen u brutálních pohádek, kdy vlci požírají nezletilé dívenky èi invalidní babièky, vybrala si sleèna režisérka Petra Pìšková pro naše vìrné publikum kriminální komedii s pøíchutí hororu od J. O. Kesselringa Jezinky bezinky, aby nejen vyzkoušela pevnost diváckých nervíèkù pøi pikantní zápletce, ale hlavnì ( jak už je vìtšinou v repertoáru Omladiny zvykem) aby našemu publiku øádnì roztáhla bránice a pobavila je. Ty nejvìtší zvìdavce necháme nahlédnout pod poklièku jedné z nejslavnìjších detektivních komedií svìtové dramatiky. Dìj se odehrává v pohodlném domì, z jehož stìn dýchá spíš atmosféra viktoriánské Anglie, než newyorkský Brooklyn padesátých let. Dvì staré elegantní dámy, sestry Brewsterovy, pøíjemné a pohostinné sleèny, zvou starší pány na velice diskrétní dýchánky. V této rajské pohodì se však dìjí vìci nadmíru podezøelé. Nikoho nenapadne, že své nájemníky léta tráví bezinkovým vínem. Zatímco jeden synovec se snaží vše zachraòovat, druhý pøebírá tradici bláznivé rodiny... Jezinky bezinky se u nás hrají právì díky shora citovanému Janu Werichovi, který hru vidìl na Broadwayi a rozhodl se ji uvést na èeské jevištì, protože prý se málokdy nasmál jako tehdy. A tak i my doufáme, že se v sobotu 14. dubna v 17:00 hodin v sále školy Komenského s námi pobavíte ve werichovském stylu! (Martina Pfeffer, jednatelka VO) Výstava foto-obrázkù Evy Pilarové Je vskutku s podivem, že když zaène umìlec dìlat ve svém oboru dobrou práci a má úspìch, posedne ho jakási touha dokázat i v jiném oboru své kumštýøské kvality. Jiøí Suchý, pùvodnì grafik, zaèal básnit, zpívat a hrát. Miroslav Horníèek, pùvodnì snad taneèník, zaèal hrát divadlo a posléze vytváøet koláže. Pavel Bobek, architekt, se prosadil jako zpìvák a v dubnu ve Vídni hostující stavební inženýr Petr Nárožný hraje divadlo. Mùj pøítel, také architekt, Taras Kušèynskyj, se proslavil jako fotograf. Eva Pilarová Do této skupiny umìlcù s velikým U se zaøadila Eva Pilarová. Bròaèka, rozená Bojanovská, zlatá Slavice a vítìzka všech možných i nemožných cen a soutìží, se rozhodla psát knihy a fotografovat. Jak už to tak u tìchto multitalentù bývá, i ty kuchaøky (celkem pìt), co napsala, mìly úspìch. V roce 2006 byla hostem rockového festivalu v Trutnovì a stala se královnou pro divákù a celý festival. Pro Evu Pilarovou byl životní zážitek, když si s ní vnuci a i pravnuci pùvodních pøíznivcù zpívali. Tuto možnost budou mít návštìvníci koncertu na velvyslanectví 17. dubna a možnost shlédnout její novou tvùrèí lásku foto-obrázky budou mít fajnšmekøi den poté v galerii Jan na Spittelbergu. Tamara a Jan Brabencovi Vás srdeènì zvou na vernisáž, která propukne v 18:00 hodin støedoevropského èasu v roce Výstava bude trvat mìsíc. 60 Evžen Sobek: Roma in der Stadt Brünn (Fotografie aus den Jahren ) Vernissage: Donnerstag, , 19 Uhr Galerie auf der Pawlatsche AAKH, Spitalgasse 2-4/Hof 3 gegenüber Narrenturm c/o Institut für Slawistik, 1090 Wien Sobeks Zyklus von Fotografien aus dem Leben der Brünner Roma unterscheidet sich erheblich von der Mehrzahl existierender dokumentarischer Zyklen mit Romathematik, die entweder traditionelle Bräuche und den spezifi-

2 schen Lebensstil dieses Ethnikums durch ein erheblich romantisierendes Prisma zeigen oder im Gegenteil sich nur auf eine naturalistische Dokumentation ihrer gesellschaftlichen Unangepasstheit beschränken. Sobek bemüht sich um eine möglichst komplexe Sicht, in der neben unbehauenen Aufnahmen der Roma vom Rande der Gesellschaft oder mäßig exotischen Bilder von ihren Hochzeiten und Begräbnissen auch Fotografien von erfolgreichen Romaunternehmern ihren Platz haben oder Momentaufnahmen aus dem Alltagsleben der Familien, die sich von der Mehrheit ihrer Mitbürger nur durch die dunklere Hautfarbe unterscheiden. Der immer stärker verallgemeinernde Charakter von Sobeks Fotografien wird übrigens auch durch die Tatsache unterstrichen, dass viele Aufnahmen aus dem Zyklus Roma in der Stadt Brünn Teil des motivisch und thematisch freieren Zyklus Ecce homo wurden, in dem sich noch deutlicher der subjektive Blick des Autors beim Entdecken von Geheimem und Mysteriösem in einer scheinbar ganz alltäglichen Welt um uns offenbart. oznámení : Theatersucht III Divadelní pøedstavení z Èech Všechna pøedstavení bez jazykové bariéry! Zaèátek všech pøedstavení ve 20:00 hod. v Divadle Brett, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien, tel. (01) Èt Temelín a Temelinchen První protiatomové, protièeské, protiekologické a protirakouské pøedstavení, které proti všem divadelním zvyklostem míchá mediální pohádku s proletáøskou fantasy, aristokratickou frašku s televizním zpravodajstvím a nezdravý rozum s rozumným kompromisem. Kolaps kritického myšlení a upøímné víry pøed zrcadlem bulváru! Nehezký tanec na hrobech avantgardy. Nekoneèné sváry mezi ideologií a sledovaností ukonèí koneèné øešení vítìzství trvalého rùstu! Výsledný tvar nelze zvrátit! Pøedstavení pøipravuje skupina umìlcù z okruhu divadla Sklep, resp. hnutí Pražská 5, pod taktovkou J. F. Burdy a L. Tuèka. Ve svìtové premiéøe ji uvede vídeòské divadlo Brett 3. kvìtna Obsah: Èesko-rakouský mediální magnát Sascha Szabó, hlava televize ÈÖ (Èesra-Östsche) spolu se syny Jindøichem a Heinrichem rozehraje velkou mediální hru. Na jejím zaèátku je snaha vytváøením mediální reality dosáhnout na nejvyšší pøíèky sledovanosti a na jejím konci pak stavba jaderné elektrárny v Hornorakouském Rakouském Linci, která má pøinést a pøinese trvalý rùst všeho. Theatersucht party Po pøedstavení Temelín und Temelinchen se bude v Divadle Brett oslavovat další divadelní série Theatersucht III. Pøedstaví se kapela SNOO se smìsí reggae, rock n rollu a jazzu. So Piš, Kafko, piš Pøedstavení Piš, Kafko, piš je duchaplná smìs známých i neznámých dìl Franze Kafky a dramatických situací, které jsou popsány v jeho deníku, nebo jsou inspirovány ze vzpomínek jeho biografa. Vše je pøizdobeno výtažky z jeho milostných dopisù Felice a Milenì. Pøedstavení je doladìno lyrickými písnìmi i bouølivým potleskem a podloženo pravidelnými rytmickými tóny. Hrají: Monika Naèeva, Lenka Vychodilová, Jan Slovák a David Vávra. Po Tibet Tajemství èervené krabice Divadlo Buchty a loutky pøedstaví svoji novou inscenaci na motivy stejnojmenné knížky Petra Síse, která popisuje cesty jeho otce do Tibetu. Dojemný pøíbìh, jak velké mùže být stýskání mužských srdcí otce a syna, jak drsný mùže být svìt, vzdálený pár hodin cesty letadlem, jak rudý mùže být konec pøíbìhu. Pøedmìty posunují ruce Buchet a loutek, hudbu živì míchají démoni noci. Út Bajky a sny V prùbìhu devadesátých let byl vybudován na brnìnské JAMU pedagogický institut pro práci s neslyšícími, vedený paní Prof. Mag. Zojou Mikotovou, který nemá ve svìtì obdoby. Bajka je krátké vypravování, v nìmž zvíøata a bytosti neživé myslí a jednají jako lidé. Ale jak myslí a jednají lidé? Toto téma je záminkou k rozehrání situací pohybem i znakovou øeèí. Recenze: Die Wiener Tschechen Zur Geschichte einer Volksgruppe. Vídeòští Èeši K dìjinám národnostních menšin. Band / Svazek I. Herausgegeben von / K vydání pøipravili Helena Basler, Marie Brandeis, Jiøí K. Kroupa, Jana Starek. Wien Praha, Tschechisches kulturhistorisches Institut / Èeské kulturnìhistorické centrum Koniasch Latin Press str. Pro èeské kulturnìhistorické centrum ve Vídni ve spolupráci s Kulturním centrem Èechù a Slovákù v Rakousku vydalo nakladatelství KLP Koniasch Latin Press sborník pøíspìvkù k pováleèným dìjinám èeské národnostní menšiny v Rakousku, který k vydání pøipravili pøedsedkynì Kulturního klubu Èechù a Slovákù v Rakousku Helena Baslerová, místopøedsedkynì klubu Marie Brandeisová, pøedseda správní rady Nadace pro dìjiny kultury ve støední Evropì Jiøí K. Kroupa a lektorka vídeòské univerzity Jana Stárková. Publikace vyšla pod záštitou velvyslance Èeské republiky v Rakousku, starosty mìsta Vídnì a prvního místopøedsedy Senátu Èeské republiky, a to s podporou odboru kulturních a krajanských vztahù Ministerstva zahranièních vìcí Èeské republiky a mìsta Vídnì a je vìnována všem tìm, bez jejichž nadšení, dobrovolné a obìtavé práce by nevznikly a nebyly spolky èeské menšiny. Dvojjazyèná publikace je vlastnì prvním dílem vzešlým z rozsáhlejšího projektu, jehož hlavním garantem je historièka Jana Stárková, bývalá vedoucí odboèky Rakouského ústavu pro východní a støední Evropu v Brnì. Historie èeské minority v Rakousku není zpracována v podobì monografie, ale formou dílèích sond do jednotlivých problémových okruhù a èinností jednotlivých spolkù, a to jak starousedlíkù, tak nových emigrantù po roce Sborník pøi- 61

3 bližuje složitou situaci menšiny po roce 1948, kdy došlo k jejímu rozpolcení na demokratickou vìtšinu, odmítající spolupráci s novì nastoleným komunistickým režimem v ÈSR, a menšinu, která za urèité výhody kolaborovala s oficiálním Èeskoslovenskem. Situace se zkomplikovala po roce 1968, kdy novì pøíchozí byli odmítáni protikomunistickou vìtšinou a zároveò nechtìli spolupracovat s prokomunistickými organizacemi menšiny. Anotovaný první díl publikace se ve ètyøech èástech soustøeïuje nejprve na otázky integrace, asimilace, emigrace a reemigrace, poté pøibližuje èinnost vybraných organizací a spolkù, následují studie vìnované divadlu, filmu a hudbì a nakonec jazyku a periodikùm vídeòských Èechù. V první èásti je nutno upozornit na pozoruhodnou studii dnes již zvìènìlé èeské etnoložky Ivy Heroldové o pováleèné reemigraci z Rakouska do ÈSR. Ve druhé èásti zaujmou ètenáøe studie z pera rovnìž již nežijících pøedsedù dvou konkurenèních menšinových organizací demokratické Menšinové rady èeské a slovenské vìtve v Rakousku Oty Èešky a prokomunistického Sdružení Èechù a Slovákù v Rakousku Miroslava Brožáka. Ota Èeška se netají svým kritickým pøístupem k poèínání prokomunistických kolaborantù, a to nejen ve Sdružení Èechù a Slovákù v Rakousku, ale i v jeho satelitních organizacích, zvláštì Školském spolku Komenský. Ve tøetí èásti je nutno upozornit zejména na studii Marie Brandeisové o ochotnickém divadelním spolku Vlastenecká omladina a o hudebních aktivitách èeské menšiny ve Vídni. Pøínosem pro další bádání je seznam periodik krajanských spolkù v exilu vydaných v èeském jazyce v letech v Rakousku z pera Heleny Baslerové a Jany Stárkové umístìný ve tøetí èásti sborníku, který je vhodnì doplnìn i obrazovou pøílohou, seznamem autorù a jmenným rejstøíkem. Nezbývá, než se tìšit na plánované další dva svazky, které se budou zabývat politickými stranami, náboženstvím, sportem, skautingem, umìním, školstvím a spolky, které nebyly prezentovány v prvním svazku. Celý projekt je cenným pøínosem nejen k dìjinám èeské minority v Rakousku, ale k historii Èechù v cizinì vùbec. Jaroslav Vaculík Doc. Dr. Jaroslav Vaculík, CSc., je vedoucí katedry dìjin Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì. Liebe Mitglieder des Kulturklubs, Ich studiere Sozial- und Kulturanthropologie in Wien und arbeite an einem Projekt, in welchem die Rahmenbedingungen für ausländische Studierende bzw. Studierende mit Migrationshintergrund und die persönliche Lebenserfahrungen der StudentInnen an den Wiener Universitäten erforscht werden sollen. Nun kontaktiere ich Sie mit der Anfrage, ob es in Ihrem Klub Personen gibt, die in Wien studieren/studiert haben und die dazu bereit wären, ihre Geschichte zu erzählen. Von besonderen Interesse wären für mich Personen, die in den 1930/40 er Jahren studiert haben. Unsere Arbeit soll schließlich im Juni 07 im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden. Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen und verbleibe mit freundlichen Grüssen, Silvia Preyser Tel. 0650/ Austr /Mautern Sehr geehrte, hab mich grad auf der Website des Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich informiert und bin dabei auf Ihren Namen gestoßen. Ich bin derzeit gerade dabei, berufsbegleitend meine Dissertation im Themenbereich Beschäftigung von MigrantInnen in Unternehmen zu schreiben. Für den empirischen Teil der Arbeit bin ich auf der Suche nach Personen mit Migrationshintergrund, die mir für ein ca. einstündiges Interview zur Verfügung stehen würden. Könnten Sie mir dazu vielleicht einen Kontakt zu einer Person mit Migrationshintergrund (EntscheidungsträgerIn in einem Unternehmen, Beschäftigte in einem Unternehmen oder arbeitslose Person) herstellen, mit der ich ein solches Gespräch (in deutscher Sprache meine Tschechischkenntnisse sind leider sehr gering) führen könnte? Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Falls Sie vorab noch Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich jederzeit gerne per Mail und Telefon zur Verfügung. Beste Grüße Barbara Angleitner, Lazarettgasse 15/20, A-1090 Wien mobil: , 62 Austro-Bohemia Press Katalog No. 1/2007 Handy/Mobil Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr: , Fax: Tøebíè Basilika des hl. Prokop ein Prachtstück der mittelalterlichen Baukunst, in Klostergebäude befindet sich ein Museum, das jüdische Viertel sind weltkulturerbe der UNESCO. Telè einer der schönsten Städte Tschechiens. Marktplatz mit Bürgerhäusern mit Renaissancedachgiebel und Renaissancelaubengänge und Renaissanceschloss mit wertvoller Inneneinrichtung. Anzahlung 25,- (bis ) Böhmisch Krumau, die Festlichkeiten der fünfblättrigen Rose, Freilichttheater mit drehbarem Zuschauerraum. C. Goldoni: Sluha dvou pánù, režie J. Menzel, 21:30 Uhr, Preis 24,50 Anzahlung 30,- (bis , Eintrittskarte bis ) Zlín, Rožnov, Vizovice Anzahlung 30,- (bis ) PRAHA Freilichtmuseum der mittleren Elbregion in Prerau Anzahlung 30,- (bis ) MELDEN SIE SICH SO BALD WIE MÖGLICH AN, DA DIE TEILNEHMERZAHL BEGRENZT IST. Nìkolik poznámek k úèasti na akcích Austro-Bohemia Press spolku v budoucnu: èlenové mají nárok na èlenské

4 ceny (které jsou pro zájezd o 5,- lacinìjší). Pøihlášky na zájezd budou závazné po zaslání pøihlášky a zaplacení zálohy a doplatku v daném termínu. Bankverbindung: Bank Austria, Kto. Nr.: (AustroBohemia) BLZ Seit über 10 Jahren werden auch Themenreisen in die Tschechische Republik organisiert. Die persönliche Bindung zum Land und die jahrelange Erfahrung garantieren auch Ihnen ein wunderschönes Erlebnis. Fordern Sie genauere Informationen oder unseren Katalog an. Tagesreise nach Tschechien Josef-Hoffmann-Museum, Brtnice, eine Expositur der Moravská galerie, Brno und des MAK, Wien. Teilnahme an der Eröffnung der Ausstellung Josef Hoffmann Adolf Loos (3 Architekten, 3 Häuser, 3 Städte) 3-Tagesreise nach Brno, Brtnice und Praha auf der Spuren von Mies van der Rohe, Josef Hoffmann und Adolf Loos. Info sowie Anmeldung unter (+43-1) , und oznámení Zuzana Brejchová vyznamenána Veronikou byla u pøíležitosti Mezinárodního dne žen jmenována Zuzana Brejchová, pøedsedkynì Kontakt-Fora, Ženou roku Vyznamenání Veroniku jí ve slavnostním rámci pøedal starosta (Bezirksvorsteher) 15. vídeòského okresu, pan Walter Braun. Ve své laudatio vyzdvihla výtvarná umìlkynì Romana Hagyo kulturnì-politickou èinnost Zuzany Brejchové, zejména její zásluhy o zøízení sociálního pojištìní pro umìlce, a další aktivity v rámci Evropské rady umìlcù (European Council of Artists), støechové organizace rakouských filmaøù (Dachverband der österreichischen Filmschaffenden) a Kulturní rady Rakouska (Kulturrat Österreich), kde je Zuzana Brejchová místopøedsedkyní. Dùležité místo v umìlecké biografii Zuzany Brejchové zaujímá ale její dokumentární film Romane apsa Cikánské slzy, který úspìšnì bìžel na mnoha mezinárodních festivalech a byl ocenìn na festivalu Viennale. Film popisuje boj o pøežití jednoho romského rodinného klanu v osadì Žehra na východì Slovenska v prùbìhu jednoho roku. Gratulujeme! Kontakt-Forum V Hartmanicích bude konference historikù V unikátní horské synagoze v Hartmanicích u Sušice se bude 25. a 26. dubna konat vìdecká konference na téma Identita versus integrita: Spolužití Èechù, Nìmcù a Židù pøedevším v oblasti Šumavy a Èeského lesa v 19. a 20. století. Konferenci poøádá obèanské sdružení Památník Hartmanice a Masarykùv ústav u pøíležitosti prvního výroèí otevøení rekonstruované synagogy. 63

5 Grenzüberschreitendes Treffen des Dialogforums am 21. April in Slavonice/Zlabings Das Österreichisch-Tschechische Dialogforum plant für den Samstag, den 21., und den Sonntag, den 22. April ein grenzüberschreitendes Treffen in Slavonice/Zlabings. Das Samstagprogramm sieht eine gemeinsame Stadtbesichtigung mit besonderem Augenmerk auf die lokalen grenzüberschreitenden Kontakte und Aktivitäten vor sowie eine gemeinsame Gesprächsrunde über die österreichischtschechischen Beziehungen und mögliche gemeinsame Aktivitäten. Abends ist die Generalversammlung des Vereins Freundinnen und Freunde des österreichisch-tschechischen Dialogforums geplant. Am Sonntag haben wir vor einen Ausflug in die Umgebung von Slavonice/Zlabings zu veranstalten. Wir bitten um unverbindliche Anmeldungen für den Samstag und den Sonntag, damit wir das Interesse einschätzen und die nötige Organisation sicher stellen können. Mezinárodní festival filmù pro dìti a mládež ve Zlínì Do soutìží mezinárodního festivalu filmù pro dìti a mládež ve Zlínì, jehož 47. roèník se bude konat od 27. kvìtna do 2. èervna, se pøihlásilo pøes 400 snímkù z 51 zemí. Na tiskové konferenci v Praze umìlecký øeditel Petr Koliha oznámil, že nyní jsou pøípravy ve fázi výbìru filmù. Pøehlídka se souèasnì uskuteèní v osmi satelitních mìstech. Mìsíc pøed zahájením se vydá na cestu festivalový vlak, jehož program pøipomene 40. narozeniny loupežníka Rumcajse. Ne náhodou vyjede z Jièína a zastaví ve 24 místech. I letos poèítáme s festivalem studentských filmù Zlínský pes, který nabízí kolem stovky filmù ze dvou desítek zemí. Na problematiku reklamy zamìøené na dìti se zamìøí soutìž Duhová kulièka, k jejíž televizní a tiskové podobì pøibyla kategorie rozhlasových spotù, uvedl Koliha a upozornil, že zlínský festival propagovali na Berlinale. Prezentace ho èekají i v Cannes a na podzim na 2. roèníku festivalu v Øímì, který má speciální dìtskou sekci. 64 VORLÄUFIGES PROGRAMM: Samstag, 21. April 11:00 Registration, Unterkunft, Informationen im Hotel Arkada 11:30 Gemeinsame Stadtbesichtigung aus der Sicht der grenzüberschreitenden Beziehungen 13:30 Mittagsessen 15:00 Grenzüberschreitendes Treffen I: Referate, Vorstellung einiger grenzüberschreitender Aktivitäten 16:30 Pause 17:00 Grenzüberschreitendes Treffen II: Diskussion 19:00 Generalversammlung des Vereins (für Mitglieder) 20:00 Abendessen, informeller Kontakt- und Informationsaustausch Sonntag, 22. April 9:00 Frühstück 10:15 Abschluss des offiziellen Teils 10:30 Spaziergang durch den Graszlweg, eingerichtet in einer grenzüberschreitenden Kooperation ca. 14:00 Ausflug nach Šatov/Schattawa und nach Dobersberg Das Programm wird an unserer Site noch ergänzt. Wir bitten um Anmeldungen mit der Angabe, ob Sie eine Übernachtungsmöglichkeit reservieren wollen (zwei mögliche Preiskategorien) an die Adresse: Falls Sie Interesse an der Mitgliedschaft in dem grenzüberschreitenden Verein Freundinnen und Freunde des Österreichisch-Tschechischen Dialogforums sowie an der Teilnahme an seiner Generalversammlung haben, schicken Sie bitte eine formlose Beitrittserklärung unter Angabe des Namens, der Funktion und Adresse sowie der Kontaktangaben. Mit freundlichen Grüssen Österreichisch-Tschechiches Dialogforum Mezinárodní soutìže pro klavírní dua Klavíristé z celého svìta si v polovinì dubna v Jeseníku opìt pøipomenou život a díla skladatele Franze Schuberta. Do mezinárodní soutìže pro klavírní dua se letos pøihlásilo celkem 16 klavírních dvojic. Ojedinìlé klání se na severu Olomouckého kraje uskuteèní již po patnácté. ÈTK to øekl øeditel Mìstských kulturních zaøízení Jeseník Miroslav Hrdlièka. Soutìž je výjimeèná ve støední Evropì v tom, že je urèena pro ètyøruèní hru na klavír nebo na hraní na dvou klavírech. Soutìž se koná v Jeseníku zejména kvùli tomu, že odtud pocházeli skladatelovi rodièe, jeho matka se narodila v dnešních Zlatých Horách a otec v obci Vysoké u Hanušovic. Letošního klání se úèastní klavírní dvojice nejen z Èeska, ale i z Litvy, Ruska, Slovenska, Itálie a Japonska. Bìhem soutìže budou hrát nejen skladby Franze Schuberta, ale napøíklad i Dvoøákovy, záleží na jejich výbìru. Tøetí roèník projektu Èeskoslovenské jaro Po dlouhé dobì pøedstavil Milan Uhde na jevišti svou pùvodní dramatickou novinku. Inscenace Zázrak v èerném domì mìla nedávno v režii Jiøího Pokorného premiéru v pražském Divadle Na zábradlí. Zahájila tøetí roèník projektu Èeskoslovenské jaro, ve kterém tato scéna pøedstavuje nové hry domácích autorù. Zázrak v èerném domì nastudoval Juraj Nvota. Pøíbìh se odehrává v rodinném domì, kde bydlí staøí rodièe s dospìlou, nervovì labilní dcerou, kterou opustil manžel. Jed- Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Ihnen hiemit eine Konzertfolge in Wien bekannt geben. Es handelt sich um Vokalkonzerte des Ensembles Musica Poetica Wien im Salvatorsaal der Pfarre Mariahilf in 1060 Wien, Barnabitengasse 14 Weitere Konzerte: So. 29. IV. Blumenlieder So. 3. VI. Durch Wald und Flur Der Eintritt ist freie Spende.

6 noho rána k nim pøijedou jejich synové s rodinami, aby spoleènì vyøešili dìdictví. Otec na domì lpí, s úporností ho stále neodbornì opravuje, i když je jakýmsi rodinným prokletím. Grotesknì tragikomický pøíbìh odkrývá nejen rodinné animozity, napøíklad bratøi mají diametrálnì odlišnou politickou minulost, ale i znaènou èást èeskoslovenské historie od tøicátých do devadesátých let 20. století. Hru autor pøipravoval nìkolik let pùvodnì pro pražské Divadlo na Vinohradech. Pozdìji se ale pøiklonil k tomu, že pøíbìh lépe vyzní na komorním jevišti. Projekt Èeskoslovenské jaro 2007 pøedstaví do konce sezóny ještì další dvì novinky souèasných autorù. V kvìtnu se uskuteèní premiéra hry Jiøího Pokorného s názvem Milada, kterou nastuduje režisér Jiøí Ornest, Cesta do Bugulmy Jáchyma Topola bude mít premiéru v polovinì èervna. Sympozium o Palachovi a Zajícovi Beseda Slovan v Ženevì poøádá ve spolupráci s curyšským klubem Jan Palach a Jan Zajíc ve dnech 1. a 2. èervna 2007 dvoudenní mezinárodní sympozium vìnované jejich památce. Sympozium se uskuteèní ve Vevey (nedaleko Lausanne), kde byl pøed deseti lety slavnostnì odhalen pomník Jana Palacha, jehož autorem je sochaø a medailista Milan Knobloch. Souèástí sympozia by mìla být publikace zachycující co nejvíce památek na oba Jany. Veškeré informace: Marie Nenadal (pøedsedkynì Klubu), Widmerstr. 19, 8038 Zürich, Schweiz, seznam.cz Èeský hudební tábor mládeže, obecnì prospìšná spoleènost, se sídlem v Horním Jelení (okr. Pardubice) poøádá od 20. èervence do 19. srpna 2007 v rekreaèním zaøízení Radost Horní Jelení ÈESKOU LETNÍ ŠKOLU UMÌNÍ pro mládež (8-19 let) Symfonický dechový orchestr Soubor zobcových fléten Klavír souhra Harfa Anglické divadlo Výtvarné umìní Støedoevropské symfonické orchestry mládeže pro bývalé i souèasné studenty (8-25 let) Symfonický orchestr Symfonický dechový orchestr Symfonický orchestr Klavír souhra Angklungový soubor Harfa Anglické divadlo Symfonický orchestr s angliètinou Veškerá komunikace bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Kunstverein Simonetta Kulturfabrik Programm 2007 Veranstaltungsort: ehemalige Textilfabrik Helfenberg : MUSTER DESIGN KUNSTOBJEKT Textilausstellung der Kunstuniversität Linz :00 Uhr: Der Dialog Performance von und mit Zuzana und Eugen Brikcius :00 Uhr: Eröffnung des Symposium Grenzenfresser :00 Uhr: Lesungen Tereza Bouèková liest aus Indianerlauf und Turteltaube Alexandr Kliment liest Die Intellektuelle Ludvík Vaculík liest aus Tschechisches Traumbuch : Theater in der Kulturfabrik H. M. Players: Komödie der Irrungen, Down with Love Opera da Camera: Venus und Adonis (John Blow) 17:00 Uhr: Vernissage des Symposiums Grenzenfresser :00 Uhr: Vernissage Kunst der Chartasignatare 2. Teil bis Eröffnung: Petr Rezek 19:00 Uhr: Audienz von Václav Havel Lesung: Joachim Bissmeier & Pavel Landovský :00 Uhr: Vernissage Kunst der Chartasignatare 3. Teil bis Eröffnung: Eugen Brikcius 19:00 Uhr: Konzert der Rockgruppe Plastic People Rohrbacherstraße 6-7 A-4184 Helfenberg in Oberösterreich Kontaktperson: Jean Mason, Tel.: , Zdražení vstupù v Praze S okamžitostí se více platí za vstup v Národním muzeu, petøínské rozhlednì, Staromìstské radnici, Staromìstské vìži, Staromìstské Mostecké vìži, také v botanické a zoologické zahradì. Odpovìdní shodnì prohlašují, že ke zvýšení dochází na základì zdražení ceny elektøiny, plynu a zvednutí prùmìrné mzdy, ale také zvýšením kvality nabízených služeb. Tschechischkurse in Olomouc/Olmütz Olomouc/Olmütz: Die anderen Angaben sind der Webseite: oznámení 65

7 Informace, pøihlášky: Èeský hudební tábor mládeže, o. p. s. Koláøského 390, Horní Jelení, Èeská republika tel.: tel./fax: internet: 9. Husitská slavnost Královské mìsto Slaný, 11. a 12. kvìtna 2007 Krátká historie mìsta Podle zprávy v kronice Václava Hájka z Liboèan byla osada Slaný vrch založena roku 750 služebníkem knížete Nezamysla jménem Holot, který pod horou nalezl slaný pramen a z popudu samotného knížete v jeho blízkosti založil osadu solnaøù, nebo solivarù. Dùvod ke vzniku osady lze hledat také v souvislosti se starou obchodní cestou, která vedla ze smìru Žatce a Loun ku Praze a je doložena archeologickými nálezy. Tady, nedaleko slaného pramene, u brodu Èerveného potoka, zøídili ostrovští benediktini špitál a nejspíš roku 1136 tu postavili chrám sv. Gotharda. Následnì vzniklá osada se brzy stala místem trhovým a sídlem cúdy slanské, pøináležející kraji pražskému. První dochovaná písemná zmínka o Slaném je z roku 1239, v listinì papeže Øehoøe IX., která potvrzuje statky kladrubského kláštera v kraji slánském. Data o povýšení Slaného na mìsto jsou dvì, a sice 1295 a 1305, kdy král Václav II. na magdeburském mìstském právu vysadil mìsto Slaný. V té dobì byl také Slaný obstaven hradbami a branami a stal se mìstem hrazeným. V kvìtnu 1371 vypukl na mìstském trhu požár, který zachvátil všechny domy na námìstí. V nastalém zmatku ucpaly povozy a tlaèící se lid brány tak, že v ohni zahynulo na osob a popelem lehlo prakticky celé mìsto. K jeho obnovení pøispìl Karel IV., když mìstu propùjèil nové výsady a rozmnožil jeho pøíjmy. Husitské války vtáhly mìsto do proudu svých událostí od samého poèátku, ale mìsto Slaný tìžce doplatilo na spory vzniklé mezi Tábory a Pražany. Roku 1425, poté co se Slánští pøiklonili k mírnìjší stranì Pražanù, pøitrhli ke Slanému Táboøi spolu se Sirotky a po dvanáctidenním obléhání dobyli mìsto zradou. Od té doby, až do bitvy u Lipan roku 1434, bylo Slaný mìstem táborským. Po porážce Táborù se Slánští spoleènì s Lounskými a Žateckými poddali prozatímní zemské vládì. Jiøí z Podìbrad si zavázal Slaný mnoha milostmi a byl tu ve velké úctì. V letech byly kolem mìsta obnoveny hradby a postaveny nìkteré brány a bašty. Roku 1482 utvoøila mìsta Žatec, Louny a Slaný brannou jednotu a v tomtéž roce byl ve Slaném konán snìm strany podobojí. Pøi událostech šmalkaldského povstání roku 1547 se aktivnì úèastnilo i mìsto Slaný a bylo za to potrestáno ztrátou statkù v 15 okolních vsích a pokutou kop grošù. Zdaleka ne všechny tyto pøíjmy byly Slanému pozdìji roku 1562 vráceny. Snad nejvíc doplatilo mìsto na události pobìlohorské. Slánští se úèastnili vzpoury roku 1618 a hostili ve svých hradbách rodinu zimního krále Fridricha Falckého. Svùj kalich hoøkosti si pak Slaný muselo vypít skuteènì až do dna. Královský místodržící Jaroslav Boøita z Martinic, pán na blízkém Smeènì, využil bezohlednì poskytnuté pøíležitosti k získání slánského panství. To mu bylo roku 1623 za kop zastaveno a roku 1638 se stalo skuteèným majetkem Martinicù. Bìhem tøicetileté války bylo mìsto Slaný témìø znièeno. Ležíc na cestì z Nìmecka k hlavnímu mìstu Praze bylo mnohokrát navštíveno Švédy, Sasy a císaøskými vojsky, kteøí strádající obyvatelstvo oloupili o vše cenné a co zbylo, znièily nìkolikeré požáry. Tøi køíže byly vztyèeny na Slánské hoøe za doby protireformace jako dùkaz úplného pokatolièení jeho obyvatel a pøipomínají dodnes doby nezmìrného utrpení, kterým mìsto Slaný prošlo po Bìlohorské bitvì. Nástupce Jaroslava Boøity z Martinic, Jiøí Boøita, vrátil mìstu roku 1651 nìkteré svobody a další z Martinicù, Bernard Ignác, založil ve Slaném roku 1655 františkánský klášter a roku 1658 piaristickou kolej. Od roku 1794 bylo Slaný opìt svobodným mìstem. Krajské zøízení, které Slaný ztratilo ve prospìch Rakovníka, bylo roku 1787 opìt vráceno do Slaného. Od roku 1884 do roku 1918 mìsto znovu zdobí název královské mìsto Slaný a k tomuto názvu se mìsto navrací i po listopadové revoluci roku Informace: Kontakt: Infocentrum Slaný, Masarykovo nám. 159, Slaný 66 Robert Chvátal je novým øeditelem T-Mobil Austria Rakouská druhá nejvìtší mobilová sí T-Mobil Austria, která patøí nìmeckému koncernu Telecom, povolala koncem ú- nora 2007 do Vídnì do funkce øeditele èeského manažera Roberta Chvátala (38). Chvátal zastával po ètyøi léta funkci øeditele slovenského T-Mobile. Øeditel Robert Chvátal Radio Praha, Èeský rozhlas 7: Kdy a kam vysíláme PROGRAM ÈESKÉHO VYSÍLÁNÍ RADIA PRAHA: Pondìlí pátek: Zprávy (5, 30 min.) Události Rubrika Sport (podìlí) O èem se mluví (úterý) Kultura (støeda) Ekonomika (ètvrtek) Cestujeme po Èesku (pátek) Sobota: Zprávy (3 min.) Týden v ÈR

8 Èesko v komentáøi Èeši v zahranièí Èeské nej (vysíláme každou sobotu na vìtšinì obvyklých frekvencí) Speciální poøady (vysílané ve ètyøtýdenních cyklech na frekvencích oznaèených *): Ach, synku, synku èeský a moravský folklór Kaleidoskop Literární naslouchátko Toulky po regionech oznámení Nedìle: Zprávy (3 min.) Historické obzory Knihovnièka Radia Praha Z rozhlasového archivu Èeština, jak ji neznáte Kalendárium Z krajanského tisku Všechny relace uvedené v tomto pøehledu lze zachytit v Evropì prostøednictvím družice Astra 3A. Soutìž Od dubna do èervna 2007 pøipravila Èeská redakce tradièní velkou posluchaèskou soutìž. Letošní soutìžní otázka se bude týkat èeského filmu. Nejlepší pøíspìvek bude odmìnìn týdenním pobytem pro dvì osoby v ÈR a dalšími cenami. Podrobnosti se dozvíte ve vysílání nebo na webu radia Praha. Kontakt: Tel.: /2901 (sekretariát), /2922 (èeská redakce) Fax: /2903 (sekretariát), /2924 (èeská redakce) Nächsten Wochen bei dem Schmetterling Verlag erscheint der zweite Band des Lehrwerkes Tschechisch kommunikativ mit 2 CDs, Wortlisten und weiteren Anlagen. Die zweite Auflage des ersten Teils mit 2 CDs, die um Wortlisten ergänzt wurde, wird laut dem Verlagsvertrag im Juni 2007 erscheinen. Das Bohemicum wird im Unterschied zur ersten Auflage des ersten Teils des Lehrwerkes das Lehrwerk nicht mehr vertreiben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Verlag oder Ihren Buchhändler. Jana Maidlová Marek Nekula: Tschechisch kommunikativ, Teil 1. mit 2 CDs. Stuttgart: Schmetterling Verlag 2007, ISBN X. Jana Maidlová Marek Nekula: Tschechisch kommunikativ, Teil 2. mit 2 CDs. Stuttgart: Schmetterling Verlag 2007, ISBN Preis 36,80. Verlagsadresse: Schmetterling Verlag Lindenspürstraße 38b D Stuttgart Tel.: (Auslieferung) Èeská redakce. Zleva stojící: Zdeòka Kuchynková, Martina Lustigová, Zdenìk Vališ, Josef Kubeczka, Vilém Faltýnek; sedící: Petr Gabaø, Milena Štráfeldová TROCHA HUMORU NA ZÁVÌR... Pán Novotný, vaša dcéra pred malou chví¾kou súhlasila, že sa stane mojou ženou. Sám ste si na vine. Naèo sem každý veèer chodíte! Do autobusu vstúpi muž, namieri prstom na šoféra a hovorí: Džimi nikdy neplatí. Takto to išlo aj ïalších pár dní. Nakoniec šofér privolá policajta. Džimi nastúpi do autobusu a ako vždy povie: Džimi nikdy neplatí. V tom vyskoèí policajt a opýta sa ho: Preèo Džimi nikdy neplatí? Džimi mu odpovie: Lebo Džimi má mesaèný lístok... 67

9 Videotéka a fonotéka KLUBU (s podporou MZV-OKKV) Seznam videokazet: Balada pro banditu Bohemia I Èeský ráj (nìm.) Císaøùv pekaø Èeský Krumlov (nìm.) Èerte, drž se svého kopyta Hrátky s èertem Jižní Èechy (nìm.) Karlsbad Kytice Mikulov (nìm.) Magdalena Kožená Morava a Slezsko (nìm.) Nesmrtelná teta Obchod na korze Ostøe sledované vlaky Osudy dobrého vojáka Švejka I-II Penzión pro svobodné pány Praha Pražské Jezulátko (nìm.) Šakalí léta Tajemství ocelového mìsta Trhák Všichni moji blízcí Divadlo Járy Cimrmana: AKT, hra se zpìvy a tanci Nìmý Bobeš aneb Èeský Tarzan Vyšetøování ztráty tøídní knihy Záskok Pohádky: Brouèci Kocour Vavøinec Krteèkova dobrodružství Maxipes Fík Mach a Šebestová I-II Rákosníèek a jeho rybník Spejbl a Hurvínek Tuláèek Kazety: A vy páni muzikanti Jarmila Šuláková Folk songs Jen vzpomínky poštmistrovic kluka Krteèkova dobrodružství I-II Neuvìøitelné situace: Šimek a Sobota Písnièky Èechù v Chorvatsku Slzy smíchu Jiøiny Bohdalové The best of Pavel Bobek Všichni moji blízcí CD: V + W, Písnièky (2005) Možnost zapùjèit tyto filmy: Audience Bájeèná léta pod psa Když rozvod, tak rozvod Pelíšky Skøivánci na niti Smrt krásných srncù Máte-li zájem o vypùjèení, zavolejte paní E. Zemanovou, tel Kauce 5 za videokazetu, 2 na obnovu filmotéky. POKYNY PRO ÈTENÁØE Pøihlášky k èlenství/odbìru èasopisu zasílejte na adresu: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich, Schlösselgasse 18, A-1080 Wien, tel./záznamník (od 10:00): , fax: , Nemáme placenou sekretáøku, a proto prosíme o pochopení, pokud se nedovoláte. Namluvte svá pøání na záznamník, urèitì se ozveme. Srdeènì dìkujeme všem novým odbìratelùm èasopisu a vìøíme, že jsou s ním spokojeni. Zároveò prosíme o Vaše ohlasy, pøání, návrhy a kritiky. Vážení ètenáøi a èlenové v Rakousku, pøíspìvek na rok 2007 èiní 29,-. Èlenství zahrnuje: zasílání èasopisu, možnost inzerce na homepage Klubu, možnost inzerce s 20 % slevou v èasopise Kulturní klub a další slevy. Vážení ètenáøi ve svìtì (s výjimkou ÈR a SR), pøíspìvek na rok 2007 èiní 29,- (+ 20,- poštovné). Bankovní spojení: Bank Austria, èíslo úètu: , IBAN: AT , SWIFT: BKAUATWW. POKYNY PRO INZERENTY (vèetnì cen) Rozmìry v cm Cena v (mìsíènì) 2,5 5,2 6,13 3,2 10,5 15,31 6,5 5,2 15,31 7,0 8,5 26,88 7,0 10,5 34,38 5,0 17,3 40,00 12,5 17,3 100,00 Jednorázový pøíplatek za rámeèek a/nebo šedé pozadí: 2. Kromì výše uvedených rozmìrù a standardního èernobílého provedení je možno po domluvì otisknout inzerát v barvì a/nebo jiné velikosti. Platba musí být uskuteènìna s pøedstihem 14 dnù pøed otištìním inzerátu, a to pøevodem, složenkou, nebo hotovì (zasláním v obálce). Sleva pro èleny Kulturního klubu 20 %. Bankovní spojení: Bank Austria, èíslo úètu: , BLZ: 12000, IBAN: AT , SWIFT: BKAUATWW Èeská spoøitelna, èíslo úètu: , kód banky: 0800, úèel: inzerát. Objednávky pøijímá a pøípadné dotazy Vám zodpoví Mag. Pavlína Böhmová, tel.: 0043 (0) , tel./fax: 0043 (01) František Písaøík, tel.: 0043 (0) , fax (od 10:00): 0043 (01) inzerce Nabízíme práci roznášení reklamního materiálu. Další informace na èísle: 0676/ (Martin). Znalost nìmèiny není nutná. Kurzy slovenského jazyka na Slovenskom inštitúte miesto: priestory Slovenského inštitútu, Wipplingerstrasse 24-26, 1010 Wien, informácie: tel. 01/ letý muž, 178/80, hledá partnerku pro život. Miluji radost a lásku a vše, co k tomu patøí. Jen vážnì. 0676/ (Martin) CzechTourism Wien Èeská centrála cestovního ruchu Herrengasse 17, 1010 Wien øeditelka Dr. Phil. Nora Dolanska tel.: fax:

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Byznys a obchodní záležitosti

Byznys a obchodní záležitosti - Úvod česky německy Vážený pane prezidente, Sehr geehrter Herr Präsident, Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména Vážený pane, Formální, příjemce

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 12 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Tschechisch Sehr geehrter Herr Präsident, Vážený pane prezidente, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

Život v zahraničí Banka

Život v zahraničí Banka - Obecně Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků? Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu? Kann

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Bekannte Persönlichkeit - Patrik Nowak über sich Mein Alter Ich bin 32

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Deutschland Bundesländer

Deutschland Bundesländer Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon Číslo šablony: II/2 Datum vytvoření: 3.

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZVRATNÁ SLOVESA Pracovní list č. 5 1. Urči význam sloves: sich setzen - sich beeilen - sich ärgern - sich ausruhen - sich entschuldigen - sich waschen - 2. Vyčasuj: sich ausruhen

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 5 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 30 minut Thema: 8 Plat a mzda Gramatika: modální slovesa a vyjádření modality (je nutné, je možné, ) pomocí haben či sein a infinitivu s,, zu ;zájmenná příslovce; rozkaz Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst.

(1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (1) Uveď během 30 sekund tolik řek, kolik jich znáš. Zähle in 30 Sekunden alle Flüsse auf, die du kennst. (2) Uveď během 1 minuty tolik přísloví na téma VODA, kolik jich znáš. Nenne in 1 Minute alle Sprichwörter

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více