HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor M/01 HOTELNICTVÍ

2 KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici, vznikla v roce 1991 jako první soukromá škola tohoto typu. Ve školním roce 2014/2015 tedy zahájí již 23. rok své èinnosti. Za tuto dobu se podaøilo škole získat a udržet si dobré jméno a vytvoøit podnìtné a pøíjemné prostøedí pro studenty. Moderní zázemí a profesionální tým uèitelù jsou zárukou kvalitní pøípravy všech žákù. Absolventi mohou dále pokraèovat ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze. KOMU JE STUDIUM URÈENO Studium tohoto oboru je urèeno pro uchazeèe, kteøí úspìšnì ukonèili základní školu, splnili podmínky pøijímacího øízení a vyhovují zdravotním požadavkùm. Škola je zaøazena do sítì støedních škol Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR. Žáci jsou po dobu studia zdravotnì a sociálnì pojištìni. Výuka a provoz školy se øídí pøíslušnými zákonnými a dalšími platnými pøedpisy. Pøi poslední inspekci ÈŠI byla škola hodnocena jako nadprùmìrná. Absolventi školy mohou pokraèovat ve studiu na vysokých školách v Èeské republice i v zahranièí.

3 CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU HOTELNICTVÍ Studium je zamìøeno pragmaticky - žáci jsou pøipravováni na vykonávání širokého rozsahu odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravì. Uèební plán byl vytváøen s partnery školy (budoucími zamìstnavateli) a je zamìøen na konkrétní podmínky praxe. Vedle všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù jsou vyuèovány i pøedmìty odborné (napø. technika obsluhy služeb, technologie pøípravy pokrmù, hotelový provoz, cestovní ruch, prùvodcovství a lázeòství, profesní komunikace). S ohledem na studovaný obor mají povahu odborných pøedmìtù i jazyky (dva se studují povinnì). Kromì anglického jazyka nabízíme nìmecký, španìlský a ruský jazyk. Žáci mají také možnost pøihlásit se do nepovinných pøedmìtù èi kroužkù odborných (sommelierský, barmanský, gastronomický) a jazykových (speciální kurzy se zamìøením na gastronomii, cestovní ruch èi opakování a pøípravu ke státní maturitní zkoušce). Tøetí jazyk je dán formou nepovinného pøedmìtu. PØIHLÁŠKY KE STUDIU Pøihlášky ke studiu žáci podávají na tiskopise, který mají k dispozici na základních školách, nebo na tiskopise, který mohou obdržet v sekretariátu školy nebo na Tiskopis obsahuje souhlas lékaøe se studiem uchazeèe na hotelové škole. Pøihlášky škola pøijímá do 15. bøezna 2014.

4 PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ Kritériem pro pøijetí uchazeèe je prospìch. Souèástí pøijímacího øízení není zkouška. S rodièi (resp. i sponzory) pøijatého žáka je sepsána smlouva o studiu. Roèní školné èiní 23 tis. Kè a je splatné po dohodì pololetnì, ètvrtletnì i mìsíènì. Náklady spojené s odbornou výukou (spotøeba surovin pøi technologii pøípravy pokrmù, technice obsluhy a ostatních odborných pøedmìtech povinných i nepovinných), dále náklady spojené s úèastí žáka na odborných a jazykových kroužcích jsou hrazeny školou. Žákùm je umožnìno vykonat zdarma v rámci výuky baristický kurz a získat platný certifikát. Absolventi získají kromì maturitního vysvìdèení také Europass. PROPOJENÍ VÝUKY S PRAXÍ Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Pøední firmy v oboru pozitivnì ovlivòují èinnost školy a souèasnì vytváøejí pøíznivé podmínky pro provádìní praktických cvièení. Tato cvièení probíhají ve formì: uèební praxe vykovávané v gastronomickém studijním støedisku školy a vlastní restauraci. Obì støediska mají k dispozici odpovídající inventáø a skladové i provozní zázemí. Vedle zabezpeèování praktické a teoretické odborné výchovy realizují gastronomické akce pro studenty, jejich rodièe, firmy apod.

5 odborné praxe - organizované v prùbìhu školního roku a formou prázdninové praxe realizované v pìtihvìzdièkových pražských hotelích, v prestižních restauraèních zaøízeních, v cestovních agenturách a kanceláøích. Jedná se zároveò o významné sponzorské a spolupracující firmy a zahranièní školy: Hotel Radisson SAS Alcron Praha Hotel Ambassador Zlatá Husa, spol. s r.o. IHI Towers, s.r.o. - Corinthia Hotel Praha Hotel Esplanade Praha, a.s. Aria Hotel Praha Clarion Hotel Prague Gastro Žofín Praha s.r.o. Hotelschool The Hague Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta mezinárodních vztahù Kolkovna Group, a. s. souvislé prázdninové zahranièní praxe vykonávané v Nìmecku, Španìlsku a na Mallorce ODBORNÉ UÈEBNY ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU uèebna výpoèetní techniky - disponuje moderními poèítaèi a dalším zaøízením. Internet je k dispozici bìhem celého dne, studenti jej mohou využívat prakticky neomezenì uèebna jazykù multimediální uèebny - pro výuku je k dispozici projekèní technika spojená s výpoèetním systémem a pøístupem na internet aula - slouží k pøednáškám a výuce vyžadující multimediální technologii - má špièkovou technickou úroveò tìlocvièna a fitness støedisko Organizace školního roku je obdobná jako na státních školách. Poèet týdenních vyuèovacích hodin je 34.

6 DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ Dny otevøených dveøí jsou stanoveny na , , a , vždy v dobì od do hod. Mimo tyto dny nabízí škola individuální prohlídky dle domluvy. DÉLKA STUDIA Studium trvá ètyøi roky a je zakonèeno maturitní zkouškou. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIÈI Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou i pøi osobní návštìvì rodièù a uchazeèù ve škole kterýkoliv den. Prùbìžné sledování docházky a klasifikace je umožnìno rodièùm žákù prostøednictvím individuálního pøístupu na internetových stránkách školy. Škola poøádá pravidelné konzultace pro žáky i rodièe. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Škola zajišśuje stravování na vysoké úrovni a v širokém rozsahu ve vlastním zaøízení (souèást gastronomického studijního støediska). Ubytování je zabezpeèeno v internátech státních školských zaøízení.

7 SPOLUPRÁCE S VYSOKOU ŠKOLOU HOTELOVOU V PRAZE Vysoká škola hotelová v Praze pomáhá ke zvyšování kvality a prestiže První soukromé hotelové školy odbornou pomocí, poskytováním odborných materiálù, textù a pomùcek, péèí o zvyšování kvality uèitelù. Žáci vyšších roèníkù mohou využívat knihovní fondy vysoké školy, úèastnit se pøednášek pøedních odborníkù apod. Øada absolventù støední školy pokraèuje ve vysokoškolském studiu právì na Vysoké škole hotelové. SPRÁVNÍ RADA ŠKOLY Ve správní radì jsou zastoupeni významní odborníci z praxe. Rada výraznì ovlivòuje èinnost školy, její strategii a základní rozhodování o ekonomických aspektech vývoje školy. Jednatelem školy je doc. Ing. Miroslav Èertík, CSc. KONTAKTY Øeditelka: Mgr. Bronislava Svobodová Tel.: Mobil: Zástupkynì øeditelky: Ing. Ladislava Modrovièová Tel.: Adresa: Svídnická Praha 8

8 GENERÁLNÍ PARTNEØI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Edice Wellness Eva Blahušová: BUDOKON jóga / bojová umìní / relaxace Budokon v pøekladu z japonštiny Cesta duchovního bojovníka je nový typ cvièení, které vytvoøil Cameron Shayne.

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více