R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na poèátku nového školního roku. I letos jsme pro vás pøipravili více než sto nejrùznìjších kroužkù a mnoho tradièních i nových akcí. Tìšíme se na setkávání a pøejeme hodnì krásných zážitkù! Jana Vargová, øeditelka a pracovníci Spirály - 1 -

2 N A Š E N O V É K R O U Ž K Y Fantasy dílna. Dílna zabývající se výrobou vybavení na fantasy akce - LARPy, svìty, bitvy, od návrhu postavy, až po její realizaci - ušití kostýmu, výroby doplòkù, zbraní, zbrojí, masky, líèení. Vìk od: let Cena za pololetí: 1100,- Kè Dny poøádání: ÚT 17:00-19:00 Fantasy šerm Výuka šermu zamìøená na styl a potøeby fantasy akcí, kde se bojuje s mìkèenými zbranìmi. Magic: The Gathering Sféry, svìty, mágové, artefakty, životy, tajemné bytosti, kouzla a mnoho dalšího, to je jen zlomek z moderní sbìratelské karetní hry, kterou je možné si zahrát v novì otevøeném kroužku Magic: The Gathering. Nauèíte se logicky myslet, procvièíte Angliètinu, najdete kamarády... Hry, turnaje, strategie... Vìk: let Cena za pololetí: 800,- Kè Dny poøádání: ÚT 17:30-19:00 Vìk: let Cena za pololetí: 900,- Kè Dny poøádání: PO 17:00-19:00 Stavebnice P o l y t e c h n i c k á v ý c h o v a k vytvoøení prostorové pøedstavivosti, nauèit se pracovat podle plánku, trénování manuální zruènosti, práce s drobnými pøedmìty. Vìk: 6-12 let Cena za pololetí: 1000,- Kè Dny poøádání: ÈT 16:30-18:30-2 -

3 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 ZÁØÍ 2011 P R O Z ANMAYŠŠEL EL N O YB A V E N Í E ÍT NA Í PTRÁOB OP R Letní poznání II Chorvatsko Itálie: Rimini Nekoneèný pøíbìh -3-

4 V O L N Á M Í S T A V K R O U Ž C Í C H Dramaák Dramatická výchova využívá prostøedkù a postupù divadelního umìní, a tím vnáší do pohledu na svìt a život dynamiku, protože cílenì pracuje s konflikty a vede žáky k experimentování s možnými øešeními. Základní podmínkou výuky je spolupráce s ostatními lidmi. Pøirozenou souèástí dramatické výchovy jsou také diskuse, pøi nichž se dìti uèí vhodnì argumentovat a obhajovat své názory. K dramatické výchovì rovnìž patøí práce s rùznými texty a jejich aktivní interpretace, zvládání a dešifrování gestiky, nonverbální i verbální komunikace. Je kladen velký dùraz na schopnost reflexe a hodnocení. Vìk: let Cena za pololetí: 900,- Kè Dny poøádání: PO 16:30-18:30 Irské tance dìti zaèáteèníci Irské tance v sobì spojují dlouholetou tradici irského folklóru a novodobou popularitu v podobì svìtových show jako je Lord Of the Dance èi Riverdace. Pojïte se nauèit nìco z obou tìchto podob irských tancù a ještì nìco navíc. Vìk: 8-12 let Cena za pololetí: 800,- Kè Dny poøádání: ST 17:30-19:00 Jehlièka Šit? pro nejmenš? švadlenky. V? roba drobn? ch textiln?ch hraèek, pr? ce s plst? a vlnou. Z? klady šit? na šic?m stroji (m? me elektrické stroje zn. Bernette) - polšt? øky, prostírání, kapsáøe. Ve druhém pololetí také vlastní projekty. Vìk od: 9-15 let Cena za pololetí: 1000,- Kè Dny poøádání: ÈT 17:00-18:30-4 -

5 V O L N Á M Í S T A V K R O U Ž C Í C H Hravé tvoøení Ruèní práce s vlnou, textilem, papírem, kùží apod. Základy pletení, háèkování a ostatních ruèních prací. Vìk: 6-12 let Cena za pololetí: 1300,- Kè Dny poøádání: ÚT 15:30-17:30 Skládáme z papíru Výtvarné tvoøení s ptákem Papírákem... Výrobky z papíru, skládanky, koláže, muchláže... Vìk: 3-5 let Cena za pololetí: 900,- Kè Dny poøádání: ÚT 10:00-11:00 Studio Film a TV Vlastní natáèen? rep ort? ž?, dokumentù, filmù, anket, reklam, klipù, seznámení se s filmovými a televizními profesemi. Vìk : 9-99 let Cena za pololet í: 1000,- Kè Dny poøádání: PO 17:00-19:00 Tvùrèí šití T ento kroužek slouží jako prostøedek k realizaci vašich nápadù. Proè by pøedstava o tom, co byste si chtìli koupit, mìl a zùsta t jen pøedstavou? Proè to nemít? A proè si to tøeb a rovnou neušít? V atelieru "Tvùrèí šití" budete mít k dispozici vše, co k vaší práci budete potøebova t a nejen to. Dostupné budou také zkušenosti ostatních èlenù, se kter ými si mùžete vymìòovat nápady a vše pøímo konzultovat. Tak pøijïte a tvoøte. Vìk : let Cena za pololet í: 1400,- Kè Dny poøádání: ÈT 09:00-11:00-5 -

6 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Dny odemèených dveøí záøí 2010 Dny odemèených dveøí s možností zápisu do kroužkù. Èas: 13:00-19:00 h Místo: Pøemyšlenská Cena: ZDARMA Urèeno: široká veøejnost Informace: Alena Rýgrová, Zastávka: Volný èas 8. záøí 2010 Volný èas dìtí døíve a dnes, tradièní øemesla - výroba svíèek, keramika, korálkování, ale také skákací boty, trampolína, DDR deska, výtvarná dílna, tanec. Èas: 13:00-18:00 h Místo: Florenc Cena: ZDARMA Urèeno: 0-99 let Informace: Markéta Píchová, Tvoøení v ZOO 12. záøí 2010 Pojeïte s námi na tradièní celodenní akci. Èeká vás cesta parníkem, soutìže u stánkù v dolní èásti ZOO a podiová vystoupení. Lístky na parník a zvýhodnìné vstupenky do ZOO budou k dispozici v záøí v Pøemyšlenské. Místo: ZOO Trója Cena: parník zdarma (platí se pouze vstup do ZOO) Urèeno: široká veøejnost Informace: Markéta Píchová, Osmièkové šlápoty 25. záøí 2010 Pojïte se s námi vypravit po romantických a málo známých cestièkách v Praze 8. Na trase bude umístìna nepovinná keška, GPS s sebou. Délka trasy do 8 km. Start: koneèná autobusu 200, 102 Sídlištì Bohnice, 9:00 10:00 h Cena: 30 Kè, dìti do 6 let zdarma Urèeno: široká veøejnost Informace: Lenka Kosinová, - 6 -

7 VOLNÁ MÍSTA NA PØÍMÌSTSKÝCH TÁBORECH Na zaèátek prázdnin I a II a Cena: 300 Kè a 450 Kè vèetnì obìdù Urèeno: 7-10 let Podrobnosti: Výtvarné aktivity Informace: Miriam Neubertová, Nekoneèn? pøíbìh Místo: Pøemyšlenská Cena: 750 Kè/týden vèetnì obìdù Urèeno: doporuèený vìk nad 13 let Podrobnosti: Program je zamìøen na výtvarné a vypravìèské hry. Informace: Lucie Moravová, Cesty, barvy, tóny Místo: Pøemyšlenská Cena: 750 Kè/týden vèetnì obìdù Urèeno: 6-10 let Podrobnosti: Výtvarné zamìøení Informace: Markéta Píchová, Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Krynická, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 2011 P Ø E M Y Š L E N S K Á Dny odemèených dveøí 14:00-19:00, pøihlašování do kroužkù Kouzelná zahrada šachy, vìštírna, hudba, nealko drinky na zahradì, 16:00-18:30, cena: 50 Kè/os. za vstup + dortík + nápoj, 20 Kè bez obèerstvení; 1 žeton/15 Kè = 1 nápoj nebo 1 dortík LARP II: Chicago detektivní hra, cena: 100 Kè Sportuje celá rodina 9:00-17:00, míèové hry, cena: 40 Kè/družstvo KLUB NA DESCE: Otevíráme od 26. záøí CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI ŠIPKA: Otevíráme 5. záøí 2011 pondìlí - pátek 8:00 13:00. D O L Á K O V A Dny odemèených dveøí 14:00-19:00, pøihlašování do kroužkù. CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI POHODA: Otevíráme 5. záøí 2011 pondìlí pátek 8:00 13:00 O S T A T N Í Co teï letí v domì dìtí 14:00-18:00, informace o kroužcích a aktivitách, KD Ládví, KD Krakov, zdarma 7.9. Zastávka: Volný èas 14:00-18:00, prezentace pražských DDM, soutìžní disciplíny, Florenc a nám. Míru, zdarma Kdo si hraje, nezlobí pøed KD Krakov, pohybové aktivity, 12:00-17:00, zdarma Kouzelný les aktivity pro dìti, 9:00-16:00, zdarma Do Liberce za keškami geocachingový výlet, 7:30-18:30, cena: 85 Kè pro dìti ze Spirály, ostatní 100 Kè Osmièkové šlápoty pochod, 9:00-13:00, cena: 30 Kè, dìti do 6 let zdarma ZOO aktivity v ZOO, 9:00-17:00, zdarma Vítáme vás ve školním roce 2011/2012! - 8 -

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více