SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU MÍSTA na akci I. výstava mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a Pronajímatel (dále pořadatel) SLEZSKA Dvůr Nové Zámky s.r.o., se sídlem Mladeč Nové Zámky 3, Litovel, IČ: a nájemce (dále prodejce) Jméno a příjmení:...ičo:. Adresa: Tel:.. Předmět podnikání: Evidenční číslo živnostenského oprávnění:. uzavírají tuto smlouvu za účelem nájmu stánkového místa na I. Výstavu králíků a drůbeže z okresů MORAVY a SLEZSKA. I. Povinnosti pořadatele 1. Pořadatel se zavazuje, že poskytne prodejci pozemek (dále jen stánkové místo ) na umístění prodejního zařízení v areálu Dvůr Nové Zámky s.r.o. dne a zajistí prodejci připojení k elektrické síti. Za prodejní místo se považuje: kovový stánek, dřevěný stánek, dobový stánek, dodávka, přívěs, trampolína, nafukovací hrad, skluzavka, kolotoč (dále jen zařízení). 2. Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené prodejci v době konání akce. II. Povinnosti prodejce 1. Prodejce je povinen se řídit v průběhu akce Podmínkami účasti, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 2. Prodejce uvede v této smlouvě pravdivé údaje. 3. Prodejce se zavazuje, že nebude na akci prodávat pivo a alkoholické nápoje. Za porušení této povinnosti uhradí prodejce pořadateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy patnácttisíckorunčeských), kterou je povinen zaplatit do 10 dnů na bankovní účet Dvora Nové Zámky s.r.o. v č. IV., bod 1. této smlouvy.

2 4. Pokud prodejce překročí svým zařízením rozměr stánkového místa sjednaného touto smlouvou, jde o porušení smlouvy. Pořadateli tímto vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý metr obsazený prodejcem nad rámec této smlouvy. Pokuta bude pořadatelem vybrána na místě v hotovosti. 5. Napojení prodejce na elektrickou přípojku je možné pouze v souladu s touto smlouvou. Neoprávněný odběr prodejcem je hrubým porušením ustanovení této smlouvy a pořadatel má právo prodejce vykázat z prostor konání akce bez nároku na vrácení nájemného. Prodejce je povinen na pokyn pořadatele místo neprodleně opustit. 6. Prodejce se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení této smlouvy, Podmínky účasti a pokyny pořadatelů. V případě porušení ustanovení této smlouvy, Podmínek účasti a neplnění pokynů pořadatelů, má pořadatel právo prodejce vykázat z prostor konání akce bez nároku na vrácení nájemného. Prodejce je povinen na pokyn pořadatele místo neprodleně opustit. III. Výše nájemného za pronájem 1. Stánkovým místem se rozumí vyznačené místo o délce 3 m s maximální hloubkou 4 m. 2. Každý prodejce si může najmout jedno nebo více stánkových míst vedle sebe, popř. v různých lokalitách akce dle čl. III, bod 1. Najmout lze pouze celé stánkové místo. 3. Výše nájemného stánkového místa činí 1200,- Kč (slovy tisícdvěstěkorunčeských), daná částka je uváděna včetně DPH. 4. Ke stánkovému místu lze objednat elektrickou přípojku. Cena za jednu elektrickou přípojku 220 V činí 500,- Kč, cena za 1 elektrickou přípojku 380 V činí 700,- Kč. Ceny jsou uváděny včetně DPH. IV. Úhrada nájemného 1. Úhradu nájmu prodejce provede nejpozději do převodem na bankovní účet Dvora Nové Zámky s.r.o., č.ú /0100. Variabilní číslo platby prodejce Vám bude sděleno po zaslání přihlášky. 2. Tato smlouva se od počátku ruší, pokud prodejce nezaplatí nájemné ve stanoveném termínu bezhotovostním převodem. 3. Při neúčasti prodejce na akci bude na základě jeho písemné žádosti jím zaplacená částka převedena zpět na účet, z něhož byla zaplacena. O navrácení nájemného lze požádat do Na pozdější žádost nebude brán zřetel.

3 V. Závěrečná ustanovení 1. Prodejce prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. V případě porušení tohoto prohlášení se tato smlouva od počátku ruší. 2. Prodejce uděluje souhlas se zpracováním údajů, uvedených v této smlouvě, pro potřeby pořádání akcí Dvora Nové Zámky s.r.o. Osobní údaje bude pořadatel zpracovávat v listinné a elektronické podobě. 3. Prodejce se zavazuje svým podpisem plnit Podmínky účasti, které jsou přílohou této smlouvy. V Litovli dne:..... Pronajímatel..... Prodejce

4 PODMÍNKY ÚČASTI NA I. výstavě mladých králíků a mladé drůbeže z okresů MORAVY a SLEZSKA Příloha SMLOUVY O NÁJMU MÍSTA na akci konané ve dnech pátek od do hod. sobota od 8.00 do hod. neděle od 8.00 do hod. Na akci je zakázán prodej piva a alkoholických nápojů. PROVOZNÍ PRAVIDLA V DEN AKCE U vjezdu: a) prodejce předloží živnostenský list, b) prodejce předloží doklad o zaplacení, c) pořadatel prodejci poskytne nezbytné informace a vydá prodejci vjezdovou kartu karta bude připravena na základě uzavřené smlouvy, d) pořadatel prodejce navede na sjednané stánkové místo/místa. 2. Prodejce zajistí čistotu pracovní a výdejní či jinak užívané plochy a bezprostředního okolí zařízení a úklid pronajatého místa po skončení akce. Potvrzení ze strany prodejce o tom, že četl výše uvedené podmínky a provozní pravidla......

5 Příhláška: Jméno a příjmení:... IČO:. Adresa: Tel:.. Předmět podnikání: Evidenční číslo živnostenského oprávnění:. Prodejce objednává tato stánková místa: Zařízení prodejce Délka zařízení Typ zařízení Sortiment Cena * Pro jedno zařízení lze objednat více stánkových míst Cena celkem za nájem stánkových míst Prodejce objednává tyto elektrické přípojky: Stánek prodejce El. přípojka 220V El. přípojka 380V Cena Cena celkem za nájem elektrické přípojky Celková výše nájemného za stánková místa a elektrické přípojky Kč