Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov"

Transkript

1 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST DOKUMENTACE: B TECHNICKÁ ZPRÁVA ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 14 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková B

2 REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce : Projekt: REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Stupeň PD: Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí Umístění: Sídliště Pod, Zadavatel : Město náměstí Míru Projektant : SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945, Rosice Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D Zpracoval: Ing. Kateřina Nehybová, DiS. Ing. Andrea Řezníčková Datum: únor 2011

4 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav OBSAH: 1 ÚVOD Předmět projektu Výchozí podklady Charakteristika řešeného území - stávající stav DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Návrh sadových úprav založení Příprava stanoviště Technické prvky Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Přesadba stromů Výsadba keřů Založení trávníku Následná péče TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU PŘÍLOHY...10 VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 3

5 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 1 ÚVOD Projektová dokumentace REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV, byla zpracována na žádost zadavatele město, náměstí Míru 111, jako podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí. 1.1 Předmět projektu Projektová dokumentace řeší regeneraci zeleně, katastrální území. Součástí dokumentace je dendrologický průzkum včetně pěstebních opatření stávajících dřevin, návrhu dřevin ke kácení a návrh výsadeb. 1.2 Výchozí podklady mapové podklady dodané zadavatelem terénní průzkum související platné ČSN a vyhlášky 1.3 Charakteristika řešeného území - stávající stav Řešené území se nachází na severním okraji města a v těsném sousedství lesa Květnice. Obytný soubor je charakteristický převážně jehličnatou výsadbou, obvykle seskupenou do zahuštěných skupin. Největší zastoupení mají dřeviny: Pinus nigra, Pinus sylvestris, Picea omorika, Pseudotsuga menziesii, Picea pungens, Betula pendula, Tilia platyphyllos, které jsou často stejnověké. Keřové patro je tvořeno zejména přestárlými keřovými skupinami a živými ploty. Mezi některými bloky zástavby se nachází nevyužité, avšak hodnotné volné plochy. Sídliště postrádá barevnost (výrazně kvetoucí stromy) a novou kvalitní výsadbu. Některé stávající dřeviny mají špatný zdravotní stav a vykazují známky výrazně zhoršené stability (provozní bezpečnosti). 2 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Dendrologický průzkum byl zpracován na základě podrobného terénního průzkumu dle metodiky KOLAŘÍK, J.: Metodika hodnocení. Firma SAFETREES, s.r.o., Rosice u Brna. Součástí dendrologického průzkumu je i návrh pěstebních opatření a návrh dřevin ke kácení. Podrobné informace o celkovém stavu dřevin, návrhu pěstebních opatření a kácení dřevin uvádí dendrologické tabulky (viz. Přílohy tabulková část). 4

6 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 Návrh sadových úprav Cílem návrhu sadových úprav bylo nahradit kácené dřeviny, oživit bytovou zástavbu zajímavými dřevinami (výrazně kvetoucími nebo na podzim barvícími), charakterově odlišit některé obytné bloky a dát náplň volným, nevyužívaným plochám. Z řešeného území byly odstraněny zejména neperspektivní dřeviny se špatným zdravotním stavem a zhoršenou vitalitou, dřeviny vzájemně si konkurující, přestárlé a nekoncepční keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě nedovolují výsadbu hlavní aleje kolem komunikace propojující jednotlivé obytné bloky, bylo stromořadí navrženo pouze na kratších úsecích postranních částí sídliště nebo prodlouženo či doplněnou stromořadí stávající. Princip pravidelného rozmístění stávajících skupin dřevin byl na některých místech zopakován za použití výrazně barvících dřevin (Acer platanoides Cleveland, Acer rubrum Red Sunset, Acer campestre Elsrijk ). Obytné bloky v jižním cípu sídliště byly vsazeny do pravidelného šachovnicového rastru výrazně kvetoucích stromů (Prunus Accolade, Malus hybrida Evereste, Pyrus calleryana Chanticleer, Prunus cerasifera Nigra ), který kopíruje umístění budov a trasování plánovaných chodníků. V zadní části byly navrženy ovocné dřeviny tvořící hranici sídliště a zahrad. Některé plochy sloužící k rekreaci byly odcloněny skupinami keřů a živými ploty pro vytvoření pocitu bezpečí a zútulnění prostoru. Plochy v současnosti nevyužívané byly rovněž uzavřeny živými ploty a bylo navrženo trasování mlatových cest a rozmístění mobiliáře. Podle charakteru prostoru bylo navrženo uspořádání a druhové složení dřevin. Na výsadbu byly navrženy solitérní stromy a stromořadí často z výrazně kvetoucích stromů (Prunus padus 'Watereri', Prunus serrulata 'Royal Burgundy', Prunus Accolade, Prunus avium Plena ) a vzrůstné solitérní keře (Magnolia x soulangeana, Magnolia stellata, Acer ginnala, Rhododendron hybrida, Prunus cerasifera Nigra ). Velké keřové skupiny byly z důvodu obtížnější údržby minimalizovány. Navrhovány byly především volně rostoucí živé ploty (Spiraea cinerea Grefsheim, Spiraea nipponica Snowmound ). Prostor byl na vhodných místech doplněn o významné solitérní stromy (Platanus acerifolia, Fagus sylvatica, Quercus robur, Aesculus carnea 'Briotii', Liriodendron tulipifera). 3.2 založení Příprava stanoviště Před založením výsadeb budou odstraněny dřeviny navržené ke kácení a vyfrézovány pařezy (viz. Přílohy tabulková část). Stávající zeleň musí být chráněna před stavební činností podle normy ČSN Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.!!!součástí přípravy staveniště musí být spolehlivé vytyčení inženýrských sítí v terénu příslušnými správci. Při veškerých prováděných pracech musí dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození!!! 5

7 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými sítěmi nebo jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci stavby a navrhnout náhradní řešení Technické prvky Hatě dřevěná prkna tl mm, šířky 150 mm budou pokládány do zářezů vytvořených po vrstevnicích do svahu v rozestupech 1m a ukotveny dřevěnými kolíky. Zemina kolem položených prken bude mírně zhutněna Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Stromy budou vysazovány do předem připravených jam minimálně o 1/3 větších než je kořenový bal stromu. V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Dřeviny budou zasypány směsí kvalitního zahradního substrátu a vykopané zeminy v poměru 1:1 a přihnojeny tabletovým hnojivem (5ks/strom, 2ks/keř). Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce jako rostl ve školce. Každý strom bude ukotven 3 kůly o průměru 80/100 mm, spojenými pod korunou do ohrádky a s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Vzrostlé keře (výšky nad 100 cm) a jehličnaté dřeviny budou kotveny jedním, šikmo umístěným kůlem. Kůly musí být o průměru mm, odkorněné a musí vydržet nejméně po dobu 2 let. Při zatloukání kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen jutovou bandáží nebo rákosovou rohoží. Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr 1m) zálivková mísa okolo kmene, dřeviny se zamulčují borkou o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou. (Viz. Přílohy Vzorový řez výsadby stromu) Přesadba stromů Stromy určené k přesazení budou minimálně jedeno až dvě vegetační období před předpokládaným přemístěním na přesazení připravovány. Ručně bude provedena rýha o průměru a hloubky plánovaného balu. Velikost balu vychází z celkové velikosti stromu a průměru koruny. Kořeny musí být oříznuty tak, aby byl povrch řezu co nejmenší a hladký. Vykopaná rýha se z vnější strany vyloží polyetylénovou fólií a vysype rašelinou. Stromy se na závěr dobře ukotví a zalijí. V době vegetace by měl být bal důkladně zavlažován (alespoň jednou týdně) Výsadba keřů Plochy pro výsadbu keřů budou předem 2x chemicky odpleveleny (přípravek je nutné nechat min.14 dní působit) a po odplevelení nakypřeny do hloubky 15 cm a urovnány. Keře budou vysazovány do připravených jamek, pohnojeny tabletovým hnojivem (2ks/keř), zasypány a důkladně zality. Některé dřeviny a polokeře (Hedera helix) budou hnojeny pouze jednou tabletou. 6

8 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Dřeviny acidofilní (Rhododendron, Magnolia, Hydrangea) budou zasypávány směsí místní zeminy a rašeliny v poměru 1:1. Výsadby budou zamulčovány borkou tl. vrstvy 10 cm a důkladně zality Založení trávníku Trávník bude zakládán na závěr realizace sadových úprav na místech frézování pařezů a po odstraněných keřích. pro trávník bude vyčištěna od zbytků dřeva a kamenů a po dokonalém urovnání oseta parkovou travní směsí. Osivo bude lehce hráběmi zahrnuto do zeminy a uválcováno. 3.3 Následná péče Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče alespoň 3 roky po založení spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. V prvních třech letech bude prováděn odborný výchovný řez nově vysazených stromů. Dále bude průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání). Po dvou letech bude povolen úvazek a po třech až čtyřech letech se odstraní kotvící systém. Keře a keřové skupiny budou udržovány pravidelným řezem. Solitérně vysazované keře budou ponechány volnému růstu. Pravidelně zastřihávány budou pouze přerůstající nebo poškozené výhony. Výraznější řez bude prováděn v případě ztráty kompaktnosti rostliny, jejího poškození nebo v případě, vyžaduje-li rostlina celkové zmlazení. Veškerá ošetření a řez dřevin, jejich provedení a časové rozvržení se bude odvíjet dle konkrétního druhu ošetřované dřeviny. Keřové skupiny a rostlinný půdní pokryv (náhrada trávníku) budou pravidelně plety a to zejména v prvních letech po založení výsadeb, než dosáhnou maximálního zápoje. Odumřelé části rostlin budou odstraňovány a bude zajištěna dostatečná zálivka především v suchých letních měsících. Pro kvalitní růst rostlin je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení dle potřeb jednotlivých druhů rostlin). 4 TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při následné dokončovací a udržovací péči o založené výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami: ČSN Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou ČSN Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin ČSN Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků ČSN Sadovnictví a krajinářství - Technicko biologická zabezpečovací zařízení ČSN Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN Výpěstky okrasných dřevin všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 7

9 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 5 SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU p.č. Stromy latinský název český název velikost počet kusů S1 Acer platanoides javor mléčný 4 lípa malolistá (přesadba č. Tilia cordata S2 697) 1 S3 Prunus subhirtella 'Autumnalis' višeň chloupkatá ZB S4 Prunus padus 'Watereri' střemcha obecná 15 S5 Aesculus carnea 'Briotii' jírovec pleťový 3 S6 Malus hybrida Rudolph okrasná jabloň 9 Prunus serrulata 'Royal okrasná třešeň S7 Burgundy' 4 S8 Platanus acerifolia platan javorolistý 1 S9 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 9 S10 Cerasus avium třešeň ptačí 4 S11 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý ZB S12 Prunus domestica 'Tophit' slivoň, 160KM ZB S13 Malus Rubín jabloň 3 S14 Pyrus Dekora hrušeň ZB S15 Prunus Accolade okrasná třešeň 17 S16 Prunus cerasifera Nigra myrobalán třešňový 6 S17 Malus hybrida Evereste okrasná jabloň 6 S18 Pyrus calleryana Chanticleer hrušeň Calleryova 14 S19 Fraxinus americana jasan americký 3 S20 Liriodendron tulipifera lyriovník tulipánokvětý 1 S21 Picea omorika smrk omorika ZB S22 Quercus robur dub letní 1 S23 Fagus sylvatica buk lesní 1 S24 Prunus avium Plena okrasná třešeň ZB14/16 10 S25 Carpinus betulus 'Fastigiata' habr obecný ZB12/14 3 S26 Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá ZB14/16 1 S27 Juglans regia ořešák královský ZB14/16 1 S28 Sorbus aria jeřáb muk ZB14/16 2 S29 Acer platanoides Cleveland javor mléč ZB14/16 4 S30 Acer rubrum Red Sunset javor červený ZB14/16 4 S31 Acer campestre Elsrijk javor babyka ZB14/16 4 S32 Cornus mas dřín obecný ZB Celkem 152 8

10 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Keře p.č. latinský název český název velikost počet kusů K1 Prunus laurocerasus Etna bobkovišeň K Prunus laurocerasus Otto bobkovišeň K2 Luyken K K3 Rhododendron hybrida pěnišník (v=2-2,5m) K K4 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1,5-2m) K K5 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1-1,5m) K K6 Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá K tavolník popelavý K7 Spiraea cinerea Grefsheim Grefsheim K K8 Prunus cerasifera Nigra myrobalán třešňový K Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá K9 'Diabolo' K K10 Hypericum Hidcote třezalka rozkladitá K K11 Magnolia stellata šácholan hvězdnatý K K12 Buxus sempervirens zimostráz obecný K K13 Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá K K14 Philadelphus coronarius pustoryl obecný K K15 Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná K K16 Lonicera tatarica zimolez tatarský K K17 Acer ginnala javor Amurský K Juniperus x media Pfitzeriana jalovec prostřední K18 Aurea K Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův K19 Atropurpurea K Vajgélie; (růž.květ, v=do K20 Weigela Rumba 1m) K K21 Hypericum calycinum třezalka kalíškatá K20-30 K22 Syringa vulgaris Jan van Tol šeřík obecný K K23 Prunus Accolade okrasná třešeň K vajgélie; (sv.růž.květ, K24 Weigela hybrida Styriaca v=2m) K vajgélie; (tm.růž.květ, K25 Weigela 'Bristol Ruby' v=2m) K K26 Potentilla fruticosa Goldfinger mochna křovitá K K27 Magnolia x soulangeana šácholan Soulangeův K Spiraea japonica Anthony K30-40 K28 Waterer tavolník japonský 211 K29 Philadelphus 'Belle Etoile' pustoryl K Spiraea nipponica Snowmound K30-40 K30 tavolník niponský 65 K31 Rosa sp. záhonová růže - 47 K32 Symphoricarpos albus pámelník bílý K K33 Viburnum opulus Roseum dřín květnatý K K34 Swida alba Gouchaultii svída bílá K Celkem Popínavé rostliny p.č. latinský název český název velikost počet kusů P1 Hedera helix břečťan popínavý K Celkem

11 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 6 PŘÍLOHY VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 10

12 VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU ;

13 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

14

15 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST DOKUMENTACE: C INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ -tabulková část ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 55 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková C

16 INVENTARIZACE DŘEVIN Katastrální území Pseudotsuga 1 menziesii douglaska tisolistá ,0 4,0 8 4 a Pseudotsuga 4 menziesii douglaska tisolistá ,0 5,0 5 4 a Pseudotsuga 7 menziesii douglaska tisolistá ,0 7,0 6 3 a Pseudotsuga 8 menziesii douglaska tisolistá ,0 5,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Bezpečnostní řez Vyvíjející se tlaková 11 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a vidlice od báze. Vyvíjející se tlaková 12 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a vidlice od báze. Abies 13 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 5 3 b Abies 14 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 5 3 b Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Infekce báze kmene. Infekce báze kmene. Poškozené kořeny. 17 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Poškozené kořenové náběhy. 18 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Salix caprea vrba jíva ,0 3, a Defektní větvení. 20 Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 23 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 7,0 7 3 c Infekce kmene. Směrové kácení [m²]

17 Pseudotsuga 25 menziesii douglaska tisolistá ,0 2,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Pseudotsuga 26 menziesii douglaska tisolistá ,0 2,0 5 3 a Pseudotsuga 27 menziesii douglaska tisolistá ,0 0,0 2 3 c Suchý. Směrové kácení Abies 28 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Abies 29 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 6 3 a Abies 30 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 4 3 b Abies 31 nordmanniana jedle kavkazská ,0 5,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Abies 32 nordmanniana jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 b Abies 33 nordmanniana jedle kavkazská ,0 6,0 5 3 a Pseudotsuga Infekce kmene - možnost 34 douglaska tisolistá ,0 5, c Směrové kácení menziesii zlomu kmene. Abies 35 jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 b nordmanniana Pseudotsuga 36 douglaska tisolistá ,0 5,0 8 3 a menziesii 37 Salix alba vrba bílá ,0 1,0 4 2 a Pravidelný řez na hlavu 38 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Bezpečnostní řez 39 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 9 4 a Vyvíjející se tlaková 40 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 7 4 a vidlice od báze. 41 Malus sp. jabloň ,0 0,0 6 3 a Vyvíjející se tlaková 42 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, a vidlice od báze. 43 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 5 4 a Abies 44 jedle kavkazská ,0 3,0 6 3 a Infekce báze kmene. nordmanniana [m²]

18 Abies 45 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 5 3 a Abies 46 nordmanniana jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 a Pseudotsuga 47 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Abies 48 nordmanniana jedle kavkazská ,0 0,0 2 3 c Suchý. Směrové kácení Pseudotsuga 49 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Pseudotsuga 50 menziesii douglaska tisolistá ,0 4, a Pseudotsuga 51 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 3 a Abies 52 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 5 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Larix decidua modřín opadavý ,0 0,0 3 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 1 b Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 6 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a sídliště pod Vyvíjející se tlaková 60 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 6 3 b vidlice. Sledovat. 61 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 1,0 4 2 a Suchý vrchol. Výchovný řez 64 Larix decidua modřín opadavý ,0 2,0 6 3 a [m²]

19 65 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a sídliště pod 81 Quercus robur dub letní ,0 3, a (sever) [m²] Defektní větvení. Křížící se větve. Sledovat. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce 68 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 4 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 73 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 c Defektní větvení. Směrové kácení 74 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení Odstranit slabší kmen Redukční řez směrem k 75 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a tlakové vidlice. překážce Tlaková vidlice. Druhou Horní úroveň víceúrovňové 76 Pinus nigra borovice černá ,0 2, a variantou je pokácení vazby dynamické stromu. 77 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 9 3 a Vykloněný. 79 Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a 1 0 1

20 [m²] 82 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a sídliště pod Populus x 83 topol kanadský ,0 2, a canadensis Předpoklad poškození a infekce kořenů. Redukční řez obvodový Bezpečnostní řez 84 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 2 2 a Výchovný řez Acer 85 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus 86 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 8 3 a Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 7 3 a Acer 88 pseudoplatanus javor horský ,0 4,0 7 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 5 2 a Výchovný řez 91 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2, a Potlačit slabší větev 92 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 93 Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 4 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a 1 0 1

21 Tlaková vidlice od báze. 98 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Sledovat. 99 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 8 3 a Tlaková vidlice od báze. Pseudotsuga 100 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Poškozené kořeny. 103 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 5 3 a Picea pungens smrk pichlavý 106 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 6 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 109 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 110 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 111 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 112 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 113 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 114 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 1 a Výchovný řez 115 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, a Bezpečnostní řez 116 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 117 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez [m²] Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun

22 118 Acer negundo javor jasanolistý ,0 4, b Bezpečnostní řez Aesculus 119 hippocastanum jírovec maďal ,0 2,0 5 3 a Potlačit slabší větev 120 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 6 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 121 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, c Tlaková vidlice od báze. Směrové kácení 122 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 9 3 a Acer 123 pseudoplatanus javor horský ,0 1,0 7 3 a Odstranění kotvení případně odstranění nebo uvolnění 124 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 3 2 a bandáže Výchovný řez [m²] 125 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 8 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a x Thuja Bez nutnosti nynějšího 127 Stromová skupina ,0 0,0 7 3,5 occidentalis zásahu. 128 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2, a Bezpečnostní řez 130 Juglans regia ořešák královský ,0 2, a Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a 1 0 1

23 [m²] 133 Prunus domestica slivoň domácí ,0 1,0 5 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 1 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 2 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 2 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 5 3 a Potlačit slabší kmen. Výchovný řez 138 Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 9 3 a Infekce kosterních větví. 140 Acer platanoides javor mléčný ,0 4, a Picea omorika smrk omorika ,0 2,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 1,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 5 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 9 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 6 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 147 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 b vidlice. 148 Acer platanoides javor mléčný ,0 4, a Infekce kosterních větví. Kořeny poškozují 149 Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a chodník.

24 [m²] 150 Carpinus betulus habr obecný ,0 2,0 7 3 a Acer campestre javor polní ,0 1,0 9 3 a Infekce kosterních větví. 152 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Picea pungens smrk pichlavý 155 Glauca Glauca ,0 0,0 3 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 3, a Tlaková vidlice od báze. 160 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, b Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Fastigiata Fastigiata 162 Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 5 3 a Tlakové vidlice v kosterním větvení. Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový 163 Tilia cordata lípa malolistá ,0 4, a Defektní větvení. Potlačit slabší větev 164 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice.

25 165 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, c Tlaková vidlice. Směrové kácení Redukční řez směrem k Aesculus překážce 166 jírovec maďal ,0 3,0 9 4 a hippocastanum Redukční řez obvodový 167 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 4 a Potlačit slabší větev 168 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 169 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 7 3 a Infekce báze kmene. 172 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a [m²]

26 182 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 b Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Redukční řez směrem k 187 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 8 4 a překážce 188 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 3 a Tlaková vidlice od báze. 189 Betula pendula bříza bělokorá ,0 5,0 8 3 c Směrové kácení Poškozené kořeny. [m²] Tlaková vidlice od báze. 190 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Sledovat. 191 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 7 3 a Infekce báze kmene. Redukční řez směrem k překážce 192 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Tlaková vidlice. Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Aesculus 193 hippocastanum jírovec maďal ,0 3, a Aesculus 194 jírovec maďal ,0 2,0 8 3 a hippocastanum Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Redukční řez směrem k překážce Potlačit slabší větev Aesculus 195 jírovec maďal ,0 3,0 8 3 a vyvíjející se tlakové hippocastanum vidlice. Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 1 a Výchovný řez Vitifolia Vitifolia Aesculus 197 jírovec maďal ,0 2, a hippocastanum

27 sídliště pod 198 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 3 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 3 3 a Infekce báze kmene. 201 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2, a [m²] Dvojkmen od báze. Vyvíjející se tlaková vidlice od báze. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Aesculus 202 hippocastanum jírovec maďal ,0 3,0 9 3 a Malus sp. jabloň ,0 1,0 6 3 a Aesculus 204 hippocastanum jírovec maďal ,0 3,0 9 3 a Infekce kmene. 205 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Sledovat. Vykloněný. 206 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 208 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 211 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Odstranit sekundární 213 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a vrchol. Výchovný řez 215 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a 1 0 1

28 [m²] 217 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 5,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Betula pendula bříza bělokorá 221 Fastigiata Fastigiata ,0 3,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 226 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 3 3 b Pinus nigra borovice černá ,0 9,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 229 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 3 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 231 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Vyvíjející se tlaková 235 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 c vidlice od báze. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 236 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 9 3 a 1 0 1

29 237 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení Potlačit sekundární 239 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 c vrchol. 240 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 b Tlaková vidlice. Sledovat. 242 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Tlaková vidlice. 244 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 b Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a [m²] Vyvíjející se tlaková vidlice. Sledovat. Redukční řez směrem k překážce Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 249 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a 1 1 2

30 253 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 9 3 a Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 255 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a vrchol. překážce 256 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 4 a Salix x sepulcralis vrba náhrobní ,0 1,0 7 3 a Sesazený strom. Pravidelný řez na hlavu 266 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, b Infekce báze kmene. Bezpečnostní řez Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 268 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a vrchol. překážce 269 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a [m²]

31 275 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Původně dvojkmen, nyní 282 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 9 4 b jeden kmen odstraněn - sledovat. 283 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a [m²] Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 284 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Tlaková vidlice od báze. 285 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Potlačit sekundární 286 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a vrchol. 287 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 6, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 291 Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 293 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Redukční řez směrem k překážce

32 294 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Larix decidua modřín opadavý ,0 8,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 8,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 297 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 298 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 302 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Tlaková vidlice. 304 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 305 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 1, a Acer negundo javor jasanolistý ,0 2, a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 b Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze 312 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a kmene [m²]

33 Potlačit slabší větev 313 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 314 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 7 3 a Acer Nevhodná struktura 316 javor horský ,0 2,0 7 3 c Směrové kácení pseudoplatanus větvení. 317 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 7 3 c Infekce báze kmene. Směrové kácení Pseudotsuga 320 menziesii douglaska tisolistá ,0 7,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 b Infekce báze kmene. 322 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pseudotsuga 323 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pseudotsuga 326 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 3 a Pseudotsuga 327 menziesii douglaska tisolistá ,0 4,0 9 4 a Pseudotsuga 328 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 331 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a vrcholy. překážce 332 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a [m²]

34 Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 5 3 a Glauca Glauca Picea pungens smrk pichlavý Vykloněný, deformovaný ,0 0,0 5 3 c Směrové kácení Glauca Glauca vrchol. 335 Acer negundo javor jasanolistý ,0 2, a [m²] Bezpečnostní řez Redukční řez obvodový 336 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, a Defektní větvení. 337 Salix x sepulcralis vrba náhrobní ,0 0,0 8 4 a Sesazený strom. Pravidelný řez na hlavu 338 Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 9 3 a Nevhodná struktura 339 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, b větvení. Perspektivně Směrové kácení odstranit. Aesculus 340 jírovec maďal ,0 3,0 8 3 a hippocastanum Sorbus aucuparia 341 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 8 3 b Defektní větvení. Edulis Redukční řez obvodový sídliště pod Acer 342 javor horský ,0 2,0 7 3 a pseudoplatanus sídliště pod Acer 343 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus Acer 344 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus Vyvíjející se tlaková vidlice. Redukční řez obvodový Acer 345 javor horský ,0 1,0 2 2 a Vrůstá do schodiště. Směrové kácení pseudoplatanus Aesculus 346 jírovec maďal ,0 1,0 8 3 a hippocastanum Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 347 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 4 a vrcholy. překážce Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 348 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a vrchol. překážce 349 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a 1 0 0

35 350 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 353 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 c Zlomený kmen. Směrové kácení 356 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus rotundata borovice blatka ,0 1,0 4 3 a Směrové kácení 358 Pinus rotundata borovice blatka ,0 0,0 3 3 a Směrové kácení 359 Acer negundo javor jasanolistý ,0 0,0 2 2 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 360 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a borovice 361 Pinus strobus vejmutovka ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 365 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 367 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 6,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a Bezpečnostní řez [m²]

36 370 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 5 3 a Tlaková vidlice od báze. 371 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Bezpečnostní řez Sledovat. 372 Betula pendula bříza bělokorá ,0 7,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 373 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 8,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 375 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 377 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a vidlice od báze. 378 Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Vyvíjející se tlaková 380 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 9 3 a vidlice od báze. 381 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 4 3 a Pseudotsuga 386 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Odstranit slabší kmen. [m²] Redukční řez směrem k překážce

37 Pseudotsuga 391 douglaska tisolistá ,0 2,0 7 3 a menziesii Rozvolnění skupiny, 392 Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 4 3 a Směrové kácení asymetrický růst. 393 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 0, a Vyvíjející se tlaková Sorbus aucuparia 394 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 9 3 b vidlice. Infekce báze Bezpečnostní řez Edulis kmene. Sorbus aucuparia 395 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 4 3 b Edulis [m²] Sorbus aucuparia 396 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 3,0 8 3 a Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 398 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 1 1 c Suchý. Směrové kácení 399 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez Sorbus aucuparia Vyvíjející se tlaková 400 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 7 3 a Edulis vidlice od báze. 401 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 402 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 2 a Výchovný řez Fraxinus 403 angustifolia jasan úzkolistý ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez Sorbus aucuparia 404 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 2,0 8 3 a Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez Sorbus aucuparia 406 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 2,0 8 4 b Infekce kosterních větví. Bezpečnostní řez Sorbus aucuparia 407 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 3, a Pseudotsuga 408 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení

38 Pseudotsuga 409 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 4 a Pseudotsuga 410 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 8 4 a Sorbus aucuparia 411 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 7 3 a Edulis 415 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 5 3 a Pravidelný řez na hlavu [m²] Redukční řez směrem k překážce 416 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 6 3 a Sorbus intermedia jeřáb prostřední ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 418 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a Salix x 419 erythroflexuosa vrba argentinská ,0 1,0 2 2 a Výchovný řez Carpinus betulus habr obecný 420 Fastigiata Fastigiata ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez 421 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 6 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 9 4 a Carpinus betulus habr obecný ,0 2, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Vyvíjející se tlaková vidlice. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce 426 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 9 4 a 1 0 1

39 427 Abies grandis jedle obrovská ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 2 3 a [m²] 429 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Poškozené kořeny. Vyvíjející se tlaková 430 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 9 3 a vidlice. Vyvíjející se tlaková 431 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 8 3 a vidlice. Picea pungens smrk pichlavý 432 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 434 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a vidlice. Picea pungens smrk pichlavý 435 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Poškozené kořeny. 436 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 7 3 a Vyvíjející se tlaková 437 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 6 3 a vidlice. Vyvíjející se tlaková 438 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vidlice. Vyvíjející se tlakové 439 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vidlice. 440 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a Redukční řez směrem k překážce 441 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 6 3 a Potlačit slabší větev 442 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 443 Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 7 4 a Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 6 3 a 1 0 0

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ ARBOCOM, s.r.o. zahradnictví Vrčeň u Nepomuka IČO: 290 84 245, DIČ: CZ290 84 245 provozovna zahradnictví: Vrčeň 10, 335 01 Nepomuk sídlo firmy: Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk www.ekozahradnictvi.cz,

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice. Velkoobchodní ceník jaro 2015

Lesní a okrasné školky Hostivice. Velkoobchodní ceník jaro 2015 Stránka 1 jaro 2015 Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2015 ARNIKA, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)*

ALEJOVÉ STROMY NÁZEV DŘEVINY CENA (KČ/KS)* Acer campestre "Carnival" Javor babyka výška: max 2 m ok: 10 cm pozn.:bílé panašované listy. Obvykle dorůstá do 4 m výšky a cca stejné šířky. Výborně snáší sestřih, vhodný do zahrad 700 Acer campestre

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

PARK MICHALOV PRŮVODCE. k zábavě a občerstvení obyvatel města. Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova

PARK MICHALOV PRŮVODCE. k zábavě a občerstvení obyvatel města. Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova PARK MICHALOV PRŮVODCE k zábavě a občerstvení obyvatel města Průvodce byl vydán za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova Park Michalov je nejkrásnějším a nejrozsáhlejším parkem města Přerova.

Více

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR

ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR ZÁMECKÝ PARK ČERVENÝ DVŮR Zpracoval Národní památkový ústav, ú.o.p. v Č. Budějovicích Ing. Marie Pavlátová, Ing. Marek Ehrlich srpen 2003 1. ROZSAH PAMÁTKOVÉ OCHRANY Zámek Červený Dvůr s areálem byl prohlášen

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 1.1. LOKALIZACE ŘEŠENÉHO OBJEKTU... 2 1.2. ZADAVATEL... 2 1.3. ZPRACOVATEL... 2 1.4. STUPEŇ DOKUMENTACE... 2 1.5. AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 2 2. ÚVOD... 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby. Regenerace zeleně v obci Braškov strana 1 Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby Regenerace zeleně v obci Braškov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: Základní

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM

KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM KONIFERY V KONTEJNERU SKLADEM Velkoobchodní ceny bez DPH 15% Bříství Jaro 2015 taxon velikost Kč/ks Abies alba 'Pyramidalis' 100-125, ko25l 1 715 Kč Abies balsamea 'Nana' 30/+, ko5l 588 Kč Abies concolor

Více

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem.

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE KOROUHEV POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. kód Popis položky Měr.j. množství Jedn.cena celkem 1 184080-2111 Chem. odplevelení před založením kultury m2 1022 2 183 20-5112 Založení

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon.

1. Sady Svobody výstaviště v roce 1935. Ústředními stavbami byly výstavní a hudební pavilon. 10. Sady Svobody Vznik Sadů Svobody je spojen především s Výstavou Bezručova kraje, uspořádanou k 600. výročí připojení Těšínska k českým zemím v roce 1935. Tehdejší výstaviště vzniklo mezi ulicí Sadovou

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL

OBNOVA ZELENĚ V OBCI CHOCOMYŠL VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: Obec Chocomyšl Sídlem: Chocomyšl 40, 345 43 Koloveč Zastoupený: Josefem Egerem, starostou Obce Chocomyšl IČ: 00572527 Zakázka: OBNOVA

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Jaroslav Kolařík a kolektiv. metodika AOPK ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les Jaroslav Kolařík a kolektiv OceŇování dřevin rostoucích mimo les metodika AOPK ČR praha

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Popis realizace projektu

Popis realizace projektu Příloha Závěrečné monitorovací zprávy (07/2008) Popis realizace projektu Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník Reg. číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0395 Časové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO NÁHRADNÍ VÝSADBU STROMŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ZÁBŘEH VŽ, OBEC OSTRAVA LOKALITA: Ostrava k. ú. Zábřeh-VŽ p.č. 460/1, 460/3, 460/28, 472/7 OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva

REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ. Průvodní a souhrnná technická zpráva REKONSTRUKCE A ZALOŽENÍ VYBRANÝCH PRVKŮ ZELENĚ MĚSTA KROMĚŘÍŽ Průvodní a souhrnná technická zpráva Číslo kopie : Místo : Kroměříž, kraj Zlínský Investor : Město Kroměříž Zpracovatel projektu : Ing. Ladislava

Více

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4

ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 ZREALIZOVANÉ PRŮHLEDY Aktivita 3.4 PRŮHLED č. 1 Rozšíření pohledu na protější stráň "Podhradnice" a říční splav Vyřezat výmladky javoru babyka, ošetřit nátěrem. Odstranit suché větve, nechat pahýl 50cm

Více

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy RNDr. Jiří Vávra, CSc. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUDKY, EXPERTÍZY RNDr. Jiří Vávra, CSc., Nečova 18, 143 00 Praha - Modřany, IČO: 131 14 166 Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Výsadba nové aleje při silnici I/40 Zadavatel: Město Mikulov Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov IČ: 00283347 DIČ: CZ00283347 Telefon: 519 444 555 E-mailová

Více

OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE

OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE OPADAVÉ LISTNATÉ KEŘE Tato skupina dřevin zahrnuje největší počet rodů a druhů. Jsou v ní zastoupeny keře nízké pod 1,5m, středně vysoké 2-4 m a vysoké 5-8 m. Je důležitou kompoziční skupinou, která dává

Více

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1)

Fenologický kalendář přírody České republiky. Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) Fenologický kalendář přírody České republiky Hájková Lenka 1) - Kohut Mojmír 2) - Novák Martin 1) - Richterová Dáša 1) 1) ČHMÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem 2) ČHMÚ

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ

A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ Obsah Další (A4.5 Tabulky ke kap. A2.8 OP v sektorových politikách) A4.4 TABULKY PAMÁTNÝCH STROMŮ A4.4.1 PAMÁTNÉ STROMY PŘEVZATÉ Z ÚSOP V připojených tabulkách jsou obsaženy stromy obsažené v Ústředním

Více

Projektová dokumentace k provedení stavby

Projektová dokumentace k provedení stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Místo stavby : Místo realizace projektu Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Investor: Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích Obec Zdechovice Pardubický Pardubice

Více

Zámecký park Neplachovice

Zámecký park Neplachovice Zámecký park Neplachovice popelavý, liliovník tulipánokvětý žlutopestrý javor klen, červenolistý buk lesní a javor dlanitolistý. Mezi dřevinami u průčelí zámku jsou především keře, jako hlošina stříbrná,

Více

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012

ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A ŘEZ STROMŮ SPPK A02 002:2012 Pruning of trees Schnitt der Bäume Tento standard je určen pro definici technických a technologických postupů

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ LEXIKON DŘEVA Ing. Aleš ZEIDLER, Ph.D. 2012 LEXIKON DŘEVA 1 Obsah ÚVOD... 3 POPIS DŘEV... 4 AKÁT... 5 BOROVICE... 7 BOROVICE ČERNÁ... 9

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Inventarizace lesů v České republice 2001-2004

Inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Inventarizace lesů v České republice 2001-2004 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze : 6.0 - platnost od 1.7.2003 Zpracoval: OBSAH ÚVOD... 5 1 Cíle Inventarizace lesů... 5 2 Základní

Více

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny

Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Vývoj vegetace a krajiny centrálníčásti České kotliny Projekt GA AV ČR (2007 2011): Petr Pokorný, Vojtěch Abraham, Petr Kuneš, Radka Kozáková, Libor Petr Dagmar Dreslerová, Jaroslav Hlaváč, Lucie Šmahelová,

Více

Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL.

Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL. Česká společnost Střechy RUCI s.r.o. se specializuje na výstavbu pasivních a nízkoenergetických montovaných domů s unikátní technologií K-KONTROL. Doba výstavby domu Na klíč trvá pouze od 3 do 6 měsíců.

Více

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace Struktura prezentace:

Více

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy

Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Udržitelnost projektu CZ.14.07/2.1.00/13.0007 Historická zeleň regionu střední Čechy Exkurze Praha 8 26.11.2013 Městké parky v Karlíně, návštěva Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zaměření:

Více

TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC

TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC TŘÍVRSTVÉ DŘEVO CLASSIC LIVING NATUR SELECT Provedení matný lak matný lak lak matný lak olej bílý olej lak matný lak bílý bílý olej bílý olej lak 1 Buk parketový vzor - 3 pásy 1193235 1193236 1193274 1193299

Více

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008

NOVÝ JIČÍN PROJEKT REGENERACE KONCEPT PROJEKTU. Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Datum: listopad 2008 DIMENSE v.o.s., Hrnčířská 15, 602 00 Brno, Česká republika, Tel: 543 217 360, Fax: 543 217 361, E-mail: info@dimense.cz PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ DLOUHÁ NOVÝ JIČÍN KONCEPT PROJEKTU Zadavatel: Město Nový

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Doporučení k provoznímu využití vyjádřili ve svých stanoviscích představitelé výše uvedených subjektů a Ministerstvo zemědělství ČR.

Doporučení k provoznímu využití vyjádřili ve svých stanoviscích představitelé výše uvedených subjektů a Ministerstvo zemědělství ČR. V Hradci Králové, dne 23. 5. 2002 Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice byla vypracována za účasti zástupců ČAPLH, SDP, SZDP, LČR a dalších nezávislých odborníků komisí ustanovenou

Více

Usnesení. 2179 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 04.12.2012

Usnesení. 2179 Schválení ověřovatelů zápisu mimořádné schůze RM Karviné konané dne 04.12.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Ochrana lesů Metodika

Ochrana lesů Metodika Ochrana lesů Metodika Pracovní materiál pro školení pracovníků ochranářského průzkumu Ivano-Frankivsk, Ukrajina 4. 8. června 2007 Štěpán Křístek Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN. Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern und Lianen.

VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN. Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern und Lianen. a řez keřů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN SPPK A02 003:2013 Planting and pruning of shrubs and climbing plants Pflanzung und Schnitt der Sträuchern

Více

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka

Ochranářský plán. Kupsova skála 2010-2020. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Ochranářský plán Kupsova skála 2010-2020 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Kupsova skála 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov Obec: Vlašim

Více

Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II

Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I a II jedle ojíněná Abies concolor (Gordon et Glendenning) Hildebr. Rozlišují se dva poddruhy: Abies concolor ssp. concolor vždy nižší vzrůst max.

Více

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L.

Čítanka starého zálesáka. Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. Ambrovník styraxový Liquidambar styraciflua L. Čítanka starého zálesáka Jak přežít a nezemřít Akát trnovník nepravá akácie kapinice - Robinia pseudoacacia L. opadavý listnatý strom USA a Kanady Appalačské a Ozark pohoří Čeleď Leguminosae Synonyma -

Více

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

29/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 29/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 39 zákona č. 149/2003 Sb.,

Více

KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY

KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY KAPRADINY A TRAVINY LISTNATÉ DŘEVINY STÁLEZELENÉ VÝŠKA NÁROKY NÁROKY Rhododendron impeditum pěnišník drobnolistý Rhododendron obtusum japonské azalky Rhododendron repens pěnišník nízký, velkokvětý Vinca

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

Lesy západního Skotska

Lesy západního Skotska Lesy západního Skotska Borek Nejezchleb V rámci Projektu mobility Leonardo da Vinci pro pracovníky v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) se podařilo několika zaměstnancům Mendelovy zemědělské a lesnické

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Chvalský lom. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Chvalský lom na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Chvalský lom Kategorie PP Evidenční

Více

a 2003 Výroční zpráv

a 2003 Výroční zpráv Výroční zpráva 2003 Suchopýr o.p.s. v roce 2003 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Suchopýr 2003 Jsou rostliny, které jsou piplané, chráněné a choulostivé. Při prvním ofouknutí nastydnou a uroní slzu

Více

Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing.

Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing. Výjimečné stromy na Znojemsku Alžběta Brzkovská (Klub přátel stromů Znojemska, studentka Mendelovy univerzity v Brně, Zahradní a krajinářská architektura) Ing. Radomír Němec (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření

Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Program rozvoje venkova 2014-2020 lesnická opatření Lenka Kratochvílová Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky LH lenka.kratochvilova2@mze.cz PRV lesnická opatření v období 2014-2020 Rozpočet

Více

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby.

Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. 1 Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý. Jedle je pod 1% z celkové dřevinné skladby. Nahrazuje ji hlavně smrk ztepilý.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Volitelný předmět Habituální diagnostika Tomáš Žid tomas.zid@mendelu.cz LDF MENDELU Volitelný předmět Habituální diagnostika Vývoj stavu lesních porostů v České republice a v Evropě Program ICP Forests Vývoj zdravotního stavu porostů strana 2

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

zkratka označení: FS-G* technický list výrobku vytvořeno 04.07.2015 00:40 1/9 plochá ocel, všechny strany broušná, zrno 240 všechny strany z pásu

zkratka označení: FS-G* technický list výrobku vytvořeno 04.07.2015 00:40 1/9 plochá ocel, všechny strany broušná, zrno 240 všechny strany z pásu plochá ocel, zkratka označení: FS-* broušná, zrno 2 technický list výrobku Typ S K Provedeni 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Korn 1 Úzká strana vytvořeno 0.07.1 00: 1/9 Typ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Více

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013

CENÍK OSMO COLOR 2014 Platnost od 1.01.2014 Verze : ČR, Maloobchodní ceny bez DPH a s DPH Vytvořeno: 13.12.2013 bez 4006850112647 10300023 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,375 L 4 478 578 4006850104444 10300001 Tvrdý voskový olej Original 3032 bezbarvý-hedvábný polomat 0,75 L 4 752 910

Více

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC Project EPTA European model for Public Transport

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

19. 20. Ledna 2011, Mělník

19. 20. Ledna 2011, Mělník KONFERENCE 19. 20. Ledna 2011, Mělník SBORNÍK PŘEDNÁŠEK: Mgr. Pavel Klvač Stromy a lidé Bc. Vladimír Másílko Potřeba vzdělání v arboristice pro výkon státní správy Bára Nekvapilová Náporová plocha koruny

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou Program INTERREG IVC projekt EPTA European model for Public Transport

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

Ceník laminátových podlahových krytin MEISTER

Ceník laminátových podlahových krytin MEISTER LC 50 W3/31, zámek Multiclic, v balení - 3,06 m² (12 lamel), impregnace nosné HDF desky (systém Aquasafe), povrch melamin, rozměr r lamely 1288 x 198 x 7 mm, záruka 10 let bytové / 3 roky komerční prostory

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady

9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady 154 Neznámá tvář Prahy 9 Pěstované okrasné dřeviny, zahrady a parky V předchozích odstavcích jsme se zabývali přirozenou vegetací města, která se na jeho malé části zachovala téměř zázrakem po staletích

Více

Dřevo krásných stromů

Dřevo krásných stromů Martin Patřičný Dřevo krásných stromů Grada Publishing Martině a Martinovi Dík fotografům: Karlu Gregorovi Janu Michálkovi Vladimíru Svobodovi Janu Šilarovi Bez nich by se k Vám ta krása nedostala. Ivanu

Více

STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA

STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 175 206. ISSN 1212-3560 STRUKTURA A EKOLOGIE DOUBRAV NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ NA PŘÍKLADU LOKALITY LIPINA STRUCTURE AND ECOLOGY OF OAK WOODS IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK AS EXEMPLIFIED

Více

Nabídkový list profilových lišt

Nabídkový list profilových lišt 1/14 Nabídkový ist profiových išt BOROVICE nebo déka v cm: KRuhové a KR Vroubkované KR 06 KR 08 KR 10 KR 12 KR 15 KR 20 KR 25 KR 28 KRV 06 KRV 08 KRV 10 Trojúheníkové T 1616 T 2222 Krycí K 1806 K 1808

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více