Město Tišnov, náměstí Míru 111, Tišnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov"

Transkript

1 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST DOKUMENTACE: B TECHNICKÁ ZPRÁVA ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 14 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková B

2 REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, Rosice

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce : Projekt: REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Stupeň PD: Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí Umístění: Sídliště Pod, Zadavatel : Město náměstí Míru Projektant : SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945, Rosice Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D Zpracoval: Ing. Kateřina Nehybová, DiS. Ing. Andrea Řezníčková Datum: únor 2011

4 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav OBSAH: 1 ÚVOD Předmět projektu Výchozí podklady Charakteristika řešeného území - stávající stav DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Návrh sadových úprav založení Příprava stanoviště Technické prvky Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Přesadba stromů Výsadba keřů Založení trávníku Následná péče TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU PŘÍLOHY...10 VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 3

5 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 1 ÚVOD Projektová dokumentace REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT MĚSTA TIŠNOV, byla zpracována na žádost zadavatele město, náměstí Míru 111, jako podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí. 1.1 Předmět projektu Projektová dokumentace řeší regeneraci zeleně, katastrální území. Součástí dokumentace je dendrologický průzkum včetně pěstebních opatření stávajících dřevin, návrhu dřevin ke kácení a návrh výsadeb. 1.2 Výchozí podklady mapové podklady dodané zadavatelem terénní průzkum související platné ČSN a vyhlášky 1.3 Charakteristika řešeného území - stávající stav Řešené území se nachází na severním okraji města a v těsném sousedství lesa Květnice. Obytný soubor je charakteristický převážně jehličnatou výsadbou, obvykle seskupenou do zahuštěných skupin. Největší zastoupení mají dřeviny: Pinus nigra, Pinus sylvestris, Picea omorika, Pseudotsuga menziesii, Picea pungens, Betula pendula, Tilia platyphyllos, které jsou často stejnověké. Keřové patro je tvořeno zejména přestárlými keřovými skupinami a živými ploty. Mezi některými bloky zástavby se nachází nevyužité, avšak hodnotné volné plochy. Sídliště postrádá barevnost (výrazně kvetoucí stromy) a novou kvalitní výsadbu. Některé stávající dřeviny mají špatný zdravotní stav a vykazují známky výrazně zhoršené stability (provozní bezpečnosti). 2 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Dendrologický průzkum byl zpracován na základě podrobného terénního průzkumu dle metodiky KOLAŘÍK, J.: Metodika hodnocení. Firma SAFETREES, s.r.o., Rosice u Brna. Součástí dendrologického průzkumu je i návrh pěstebních opatření a návrh dřevin ke kácení. Podrobné informace o celkovém stavu dřevin, návrhu pěstebních opatření a kácení dřevin uvádí dendrologické tabulky (viz. Přílohy tabulková část). 4

6 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 3.1 Návrh sadových úprav Cílem návrhu sadových úprav bylo nahradit kácené dřeviny, oživit bytovou zástavbu zajímavými dřevinami (výrazně kvetoucími nebo na podzim barvícími), charakterově odlišit některé obytné bloky a dát náplň volným, nevyužívaným plochám. Z řešeného území byly odstraněny zejména neperspektivní dřeviny se špatným zdravotním stavem a zhoršenou vitalitou, dřeviny vzájemně si konkurující, přestárlé a nekoncepční keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že inženýrské sítě nedovolují výsadbu hlavní aleje kolem komunikace propojující jednotlivé obytné bloky, bylo stromořadí navrženo pouze na kratších úsecích postranních částí sídliště nebo prodlouženo či doplněnou stromořadí stávající. Princip pravidelného rozmístění stávajících skupin dřevin byl na některých místech zopakován za použití výrazně barvících dřevin (Acer platanoides Cleveland, Acer rubrum Red Sunset, Acer campestre Elsrijk ). Obytné bloky v jižním cípu sídliště byly vsazeny do pravidelného šachovnicového rastru výrazně kvetoucích stromů (Prunus Accolade, Malus hybrida Evereste, Pyrus calleryana Chanticleer, Prunus cerasifera Nigra ), který kopíruje umístění budov a trasování plánovaných chodníků. V zadní části byly navrženy ovocné dřeviny tvořící hranici sídliště a zahrad. Některé plochy sloužící k rekreaci byly odcloněny skupinami keřů a živými ploty pro vytvoření pocitu bezpečí a zútulnění prostoru. Plochy v současnosti nevyužívané byly rovněž uzavřeny živými ploty a bylo navrženo trasování mlatových cest a rozmístění mobiliáře. Podle charakteru prostoru bylo navrženo uspořádání a druhové složení dřevin. Na výsadbu byly navrženy solitérní stromy a stromořadí často z výrazně kvetoucích stromů (Prunus padus 'Watereri', Prunus serrulata 'Royal Burgundy', Prunus Accolade, Prunus avium Plena ) a vzrůstné solitérní keře (Magnolia x soulangeana, Magnolia stellata, Acer ginnala, Rhododendron hybrida, Prunus cerasifera Nigra ). Velké keřové skupiny byly z důvodu obtížnější údržby minimalizovány. Navrhovány byly především volně rostoucí živé ploty (Spiraea cinerea Grefsheim, Spiraea nipponica Snowmound ). Prostor byl na vhodných místech doplněn o významné solitérní stromy (Platanus acerifolia, Fagus sylvatica, Quercus robur, Aesculus carnea 'Briotii', Liriodendron tulipifera). 3.2 založení Příprava stanoviště Před založením výsadeb budou odstraněny dřeviny navržené ke kácení a vyfrézovány pařezy (viz. Přílohy tabulková část). Stávající zeleň musí být chráněna před stavební činností podle normy ČSN Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.!!!součástí přípravy staveniště musí být spolehlivé vytyčení inženýrských sítí v terénu příslušnými správci. Při veškerých prováděných pracech musí dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození!!! 5

7 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými sítěmi nebo jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci stavby a navrhnout náhradní řešení Technické prvky Hatě dřevěná prkna tl mm, šířky 150 mm budou pokládány do zářezů vytvořených po vrstevnicích do svahu v rozestupech 1m a ukotveny dřevěnými kolíky. Zemina kolem položených prken bude mírně zhutněna Vegetační prvky Výsadba stromů a vzrostlých keřů Stromy budou vysazovány do předem připravených jam minimálně o 1/3 větších než je kořenový bal stromu. V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Dřeviny budou zasypány směsí kvalitního zahradního substrátu a vykopané zeminy v poměru 1:1 a přihnojeny tabletovým hnojivem (5ks/strom, 2ks/keř). Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce jako rostl ve školce. Každý strom bude ukotven 3 kůly o průměru 80/100 mm, spojenými pod korunou do ohrádky a s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Vzrostlé keře (výšky nad 100 cm) a jehličnaté dřeviny budou kotveny jedním, šikmo umístěným kůlem. Kůly musí být o průměru mm, odkorněné a musí vydržet nejméně po dobu 2 let. Při zatloukání kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen jutovou bandáží nebo rákosovou rohoží. Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr 1m) zálivková mísa okolo kmene, dřeviny se zamulčují borkou o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou. (Viz. Přílohy Vzorový řez výsadby stromu) Přesadba stromů Stromy určené k přesazení budou minimálně jedeno až dvě vegetační období před předpokládaným přemístěním na přesazení připravovány. Ručně bude provedena rýha o průměru a hloubky plánovaného balu. Velikost balu vychází z celkové velikosti stromu a průměru koruny. Kořeny musí být oříznuty tak, aby byl povrch řezu co nejmenší a hladký. Vykopaná rýha se z vnější strany vyloží polyetylénovou fólií a vysype rašelinou. Stromy se na závěr dobře ukotví a zalijí. V době vegetace by měl být bal důkladně zavlažován (alespoň jednou týdně) Výsadba keřů Plochy pro výsadbu keřů budou předem 2x chemicky odpleveleny (přípravek je nutné nechat min.14 dní působit) a po odplevelení nakypřeny do hloubky 15 cm a urovnány. Keře budou vysazovány do připravených jamek, pohnojeny tabletovým hnojivem (2ks/keř), zasypány a důkladně zality. Některé dřeviny a polokeře (Hedera helix) budou hnojeny pouze jednou tabletou. 6

8 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Dřeviny acidofilní (Rhododendron, Magnolia, Hydrangea) budou zasypávány směsí místní zeminy a rašeliny v poměru 1:1. Výsadby budou zamulčovány borkou tl. vrstvy 10 cm a důkladně zality Založení trávníku Trávník bude zakládán na závěr realizace sadových úprav na místech frézování pařezů a po odstraněných keřích. pro trávník bude vyčištěna od zbytků dřeva a kamenů a po dokonalém urovnání oseta parkovou travní směsí. Osivo bude lehce hráběmi zahrnuto do zeminy a uválcováno. 3.3 Následná péče Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče alespoň 3 roky po založení spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. V prvních třech letech bude prováděn odborný výchovný řez nově vysazených stromů. Dále bude průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovuuvázání). Po dvou letech bude povolen úvazek a po třech až čtyřech letech se odstraní kotvící systém. Keře a keřové skupiny budou udržovány pravidelným řezem. Solitérně vysazované keře budou ponechány volnému růstu. Pravidelně zastřihávány budou pouze přerůstající nebo poškozené výhony. Výraznější řez bude prováděn v případě ztráty kompaktnosti rostliny, jejího poškození nebo v případě, vyžaduje-li rostlina celkové zmlazení. Veškerá ošetření a řez dřevin, jejich provedení a časové rozvržení se bude odvíjet dle konkrétního druhu ošetřované dřeviny. Keřové skupiny a rostlinný půdní pokryv (náhrada trávníku) budou pravidelně plety a to zejména v prvních letech po založení výsadeb, než dosáhnou maximálního zápoje. Odumřelé části rostlin budou odstraňovány a bude zajištěna dostatečná zálivka především v suchých letních měsících. Pro kvalitní růst rostlin je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení dle potřeb jednotlivých druhů rostlin). 4 TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při následné dokončovací a udržovací péči o založené výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami: ČSN Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou ČSN Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin ČSN Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků ČSN Sadovnictví a krajinářství - Technicko biologická zabezpečovací zařízení ČSN Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN Výpěstky okrasných dřevin všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 7

9 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 5 SEZNAM NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU p.č. Stromy latinský název český název velikost počet kusů S1 Acer platanoides javor mléčný 4 lípa malolistá (přesadba č. Tilia cordata S2 697) 1 S3 Prunus subhirtella 'Autumnalis' višeň chloupkatá ZB S4 Prunus padus 'Watereri' střemcha obecná 15 S5 Aesculus carnea 'Briotii' jírovec pleťový 3 S6 Malus hybrida Rudolph okrasná jabloň 9 Prunus serrulata 'Royal okrasná třešeň S7 Burgundy' 4 S8 Platanus acerifolia platan javorolistý 1 S9 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 9 S10 Cerasus avium třešeň ptačí 4 S11 Laburnum anagyroides štědřenec odvislý ZB S12 Prunus domestica 'Tophit' slivoň, 160KM ZB S13 Malus Rubín jabloň 3 S14 Pyrus Dekora hrušeň ZB S15 Prunus Accolade okrasná třešeň 17 S16 Prunus cerasifera Nigra myrobalán třešňový 6 S17 Malus hybrida Evereste okrasná jabloň 6 S18 Pyrus calleryana Chanticleer hrušeň Calleryova 14 S19 Fraxinus americana jasan americký 3 S20 Liriodendron tulipifera lyriovník tulipánokvětý 1 S21 Picea omorika smrk omorika ZB S22 Quercus robur dub letní 1 S23 Fagus sylvatica buk lesní 1 S24 Prunus avium Plena okrasná třešeň ZB14/16 10 S25 Carpinus betulus 'Fastigiata' habr obecný ZB12/14 3 S26 Catalpa bignonioides katalpa trubačovitá ZB14/16 1 S27 Juglans regia ořešák královský ZB14/16 1 S28 Sorbus aria jeřáb muk ZB14/16 2 S29 Acer platanoides Cleveland javor mléč ZB14/16 4 S30 Acer rubrum Red Sunset javor červený ZB14/16 4 S31 Acer campestre Elsrijk javor babyka ZB14/16 4 S32 Cornus mas dřín obecný ZB Celkem 152 8

10 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav Keře p.č. latinský název český název velikost počet kusů K1 Prunus laurocerasus Etna bobkovišeň K Prunus laurocerasus Otto bobkovišeň K2 Luyken K K3 Rhododendron hybrida pěnišník (v=2-2,5m) K K4 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1,5-2m) K K5 Rhododendron hybrida pěnišník (v=1-1,5m) K K6 Viburnum rhytidophyllum kalina vrásčitolistá K tavolník popelavý K7 Spiraea cinerea Grefsheim Grefsheim K K8 Prunus cerasifera Nigra myrobalán třešňový K Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá K9 'Diabolo' K K10 Hypericum Hidcote třezalka rozkladitá K K11 Magnolia stellata šácholan hvězdnatý K K12 Buxus sempervirens zimostráz obecný K K13 Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá K K14 Philadelphus coronarius pustoryl obecný K K15 Kolkwitzia amabilis kolkvicie krásná K K16 Lonicera tatarica zimolez tatarský K K17 Acer ginnala javor Amurský K Juniperus x media Pfitzeriana jalovec prostřední K18 Aurea K Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův K19 Atropurpurea K Vajgélie; (růž.květ, v=do K20 Weigela Rumba 1m) K K21 Hypericum calycinum třezalka kalíškatá K20-30 K22 Syringa vulgaris Jan van Tol šeřík obecný K K23 Prunus Accolade okrasná třešeň K vajgélie; (sv.růž.květ, K24 Weigela hybrida Styriaca v=2m) K vajgélie; (tm.růž.květ, K25 Weigela 'Bristol Ruby' v=2m) K K26 Potentilla fruticosa Goldfinger mochna křovitá K K27 Magnolia x soulangeana šácholan Soulangeův K Spiraea japonica Anthony K30-40 K28 Waterer tavolník japonský 211 K29 Philadelphus 'Belle Etoile' pustoryl K Spiraea nipponica Snowmound K30-40 K30 tavolník niponský 65 K31 Rosa sp. záhonová růže - 47 K32 Symphoricarpos albus pámelník bílý K K33 Viburnum opulus Roseum dřín květnatý K K34 Swida alba Gouchaultii svída bílá K Celkem Popínavé rostliny p.č. latinský název český název velikost počet kusů P1 Hedera helix břečťan popínavý K Celkem

11 Regenerace zeleně vybraných lokalit města SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ Návrh sadových úprav 6 PŘÍLOHY VÁZANÉ PŘÍLOHY VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VOLNÉ PŘÍLOHY TABULKOVÁ ČÁST DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ ROZPOČET NAVRHOVANÝCH SADOVÝCH ÚPRAV SUMARIZACE VÝKRESOVÁ ČÁST INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ (M1:500) NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV (M1:500) 10

12 VZOROVÝ ŘEZ VÝSADBY STROMU ;

13 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

14

15 OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST DOKUMENTACE: C INVENTARIZACE DŘEVIN, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ -tabulková část ZHOTOVITEL: VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: FORMÁT: A4 SAFE TREES, s.r.o., NA ŠTĚPNICI 945, Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D POČET STR. 55 ROSICE Tel: , Fax : ZPRACOVATELSKÝ TÝM: DATUM 02/2011 Ing. Kateřina Nehybová, DiS. VÝKRES: PARÉ: Ing. Andrea Řezníčková C

16 INVENTARIZACE DŘEVIN Katastrální území Pseudotsuga 1 menziesii douglaska tisolistá ,0 4,0 8 4 a Pseudotsuga 4 menziesii douglaska tisolistá ,0 5,0 5 4 a Pseudotsuga 7 menziesii douglaska tisolistá ,0 7,0 6 3 a Pseudotsuga 8 menziesii douglaska tisolistá ,0 5,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Bezpečnostní řez Vyvíjející se tlaková 11 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a vidlice od báze. Vyvíjející se tlaková 12 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a vidlice od báze. Abies 13 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 5 3 b Abies 14 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 5 3 b Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Infekce báze kmene. Infekce báze kmene. Poškozené kořeny. 17 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Poškozené kořenové náběhy. 18 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Salix caprea vrba jíva ,0 3, a Defektní větvení. 20 Juglans regia ořešák královský ,0 1,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 23 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 7,0 7 3 c Infekce kmene. Směrové kácení [m²]

17 Pseudotsuga 25 menziesii douglaska tisolistá ,0 2,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Pseudotsuga 26 menziesii douglaska tisolistá ,0 2,0 5 3 a Pseudotsuga 27 menziesii douglaska tisolistá ,0 0,0 2 3 c Suchý. Směrové kácení Abies 28 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Abies 29 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 6 3 a Abies 30 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 4 3 b Abies 31 nordmanniana jedle kavkazská ,0 5,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení Abies 32 nordmanniana jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 b Abies 33 nordmanniana jedle kavkazská ,0 6,0 5 3 a Pseudotsuga Infekce kmene - možnost 34 douglaska tisolistá ,0 5, c Směrové kácení menziesii zlomu kmene. Abies 35 jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 b nordmanniana Pseudotsuga 36 douglaska tisolistá ,0 5,0 8 3 a menziesii 37 Salix alba vrba bílá ,0 1,0 4 2 a Pravidelný řez na hlavu 38 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Bezpečnostní řez 39 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 9 4 a Vyvíjející se tlaková 40 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 7 4 a vidlice od báze. 41 Malus sp. jabloň ,0 0,0 6 3 a Vyvíjející se tlaková 42 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, a vidlice od báze. 43 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 5 4 a Abies 44 jedle kavkazská ,0 3,0 6 3 a Infekce báze kmene. nordmanniana [m²]

18 Abies 45 nordmanniana jedle kavkazská ,0 3,0 5 3 a Abies 46 nordmanniana jedle kavkazská ,0 4,0 5 3 a Pseudotsuga 47 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Abies 48 nordmanniana jedle kavkazská ,0 0,0 2 3 c Suchý. Směrové kácení Pseudotsuga 49 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Pseudotsuga 50 menziesii douglaska tisolistá ,0 4, a Pseudotsuga 51 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 3 a Abies 52 nordmanniana jedle kavkazská ,0 2,0 5 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Larix decidua modřín opadavý ,0 0,0 3 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 1 b Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 6 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 1 2 a sídliště pod Vyvíjející se tlaková 60 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 6 3 b vidlice. Sledovat. 61 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 1,0 4 2 a Suchý vrchol. Výchovný řez 64 Larix decidua modřín opadavý ,0 2,0 6 3 a [m²]

19 65 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a sídliště pod 81 Quercus robur dub letní ,0 3, a (sever) [m²] Defektní větvení. Křížící se větve. Sledovat. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce 68 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 4 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 73 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 c Defektní větvení. Směrové kácení 74 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení Odstranit slabší kmen Redukční řez směrem k 75 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a tlakové vidlice. překážce Tlaková vidlice. Druhou Horní úroveň víceúrovňové 76 Pinus nigra borovice černá ,0 2, a variantou je pokácení vazby dynamické stromu. 77 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 9 3 a Vykloněný. 79 Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a 1 0 1

20 [m²] 82 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a sídliště pod Populus x 83 topol kanadský ,0 2, a canadensis Předpoklad poškození a infekce kořenů. Redukční řez obvodový Bezpečnostní řez 84 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 2 2 a Výchovný řez Acer 85 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus 86 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 8 3 a Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 7 3 a Acer 88 pseudoplatanus javor horský ,0 4,0 7 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 5 2 a Výchovný řez 91 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2, a Potlačit slabší větev 92 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 93 Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 4 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 2,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a 1 0 1

21 Tlaková vidlice od báze. 98 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Sledovat. 99 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 5,0 8 3 a Tlaková vidlice od báze. Pseudotsuga 100 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Poškozené kořeny. 103 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 5 3 a Picea pungens smrk pichlavý 106 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 6 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 109 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 110 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 111 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 112 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 113 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, b Bezpečnostní řez 114 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 1 a Výchovný řez 115 Acer negundo javor jasanolistý ,0 3, a Bezpečnostní řez 116 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 117 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez [m²] Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun

22 118 Acer negundo javor jasanolistý ,0 4, b Bezpečnostní řez Aesculus 119 hippocastanum jírovec maďal ,0 2,0 5 3 a Potlačit slabší větev 120 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 6 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 121 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, c Tlaková vidlice od báze. Směrové kácení 122 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 9 3 a Acer 123 pseudoplatanus javor horský ,0 1,0 7 3 a Odstranění kotvení případně odstranění nebo uvolnění 124 Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 3 2 a bandáže Výchovný řez [m²] 125 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 8 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a x Thuja Bez nutnosti nynějšího 127 Stromová skupina ,0 0,0 7 3,5 occidentalis zásahu. 128 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2, a Bezpečnostní řez 130 Juglans regia ořešák královský ,0 2, a Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a 1 0 1

23 [m²] 133 Prunus domestica slivoň domácí ,0 1,0 5 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 1 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 2 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 2 1 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 5 3 a Potlačit slabší kmen. Výchovný řez 138 Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 9 3 a Infekce kosterních větví. 140 Acer platanoides javor mléčný ,0 4, a Picea omorika smrk omorika ,0 2,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 1,0 3 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 5 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 4,0 9 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 6 3 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 147 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 b vidlice. 148 Acer platanoides javor mléčný ,0 4, a Infekce kosterních větví. Kořeny poškozují 149 Acer platanoides javor mléčný ,0 3, a chodník.

24 [m²] 150 Carpinus betulus habr obecný ,0 2,0 7 3 a Acer campestre javor polní ,0 1,0 9 3 a Infekce kosterních větví. 152 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Picea pungens smrk pichlavý 155 Glauca Glauca ,0 0,0 3 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 2 2 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 3, a Tlaková vidlice od báze. 160 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, b Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Fastigiata Fastigiata 162 Picea abies smrk ztepilý ,0 2,0 5 3 a Tlakové vidlice v kosterním větvení. Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový 163 Tilia cordata lípa malolistá ,0 4, a Defektní větvení. Potlačit slabší větev 164 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice.

25 165 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, c Tlaková vidlice. Směrové kácení Redukční řez směrem k Aesculus překážce 166 jírovec maďal ,0 3,0 9 4 a hippocastanum Redukční řez obvodový 167 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 4 a Potlačit slabší větev 168 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 169 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 7 3 a Infekce báze kmene. 172 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a [m²]

26 182 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 b Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Redukční řez směrem k 187 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 8 4 a překážce 188 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 3 a Tlaková vidlice od báze. 189 Betula pendula bříza bělokorá ,0 5,0 8 3 c Směrové kácení Poškozené kořeny. [m²] Tlaková vidlice od báze. 190 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Sledovat. 191 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1,0 7 3 a Infekce báze kmene. Redukční řez směrem k překážce 192 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Tlaková vidlice. Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Aesculus 193 hippocastanum jírovec maďal ,0 3, a Aesculus 194 jírovec maďal ,0 2,0 8 3 a hippocastanum Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Redukční řez směrem k překážce Potlačit slabší větev Aesculus 195 jírovec maďal ,0 3,0 8 3 a vyvíjející se tlakové hippocastanum vidlice. Tilia cordata lípa malolistá ,0 2,0 1 1 a Výchovný řez Vitifolia Vitifolia Aesculus 197 jírovec maďal ,0 2, a hippocastanum

27 sídliště pod 198 Betula pendula bříza bělokorá ,0 1, a Picea omorika smrk omorika ,0 0,0 3 3 a Picea omorika smrk omorika ,0 1,0 3 3 a Infekce báze kmene. 201 Cerasus avium třešeň ptačí ,0 2, a [m²] Dvojkmen od báze. Vyvíjející se tlaková vidlice od báze. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Aesculus 202 hippocastanum jírovec maďal ,0 3,0 9 3 a Malus sp. jabloň ,0 1,0 6 3 a Aesculus 204 hippocastanum jírovec maďal ,0 3,0 9 3 a Infekce kmene. 205 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Sledovat. Vykloněný. 206 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 208 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení 211 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Odstranit sekundární 213 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a vrchol. Výchovný řez 215 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a 1 0 1

28 [m²] 217 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a Cerasus avium třešeň ptačí ,0 5,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Betula pendula bříza bělokorá 221 Fastigiata Fastigiata ,0 3,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 226 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 3 3 b Pinus nigra borovice černá ,0 9,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 229 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 3 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 231 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 4 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Vyvíjející se tlaková 235 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 c vidlice od báze. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 236 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 9 3 a 1 0 1

29 237 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení Potlačit sekundární 239 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 c vrchol. 240 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 b Tlaková vidlice. Sledovat. 242 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Tlaková vidlice. 244 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 b Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a [m²] Vyvíjející se tlaková vidlice. Sledovat. Redukční řez směrem k překážce Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 249 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 9 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 8 4 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a 1 1 2

30 253 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 9 3 a Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 255 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a vrchol. překážce 256 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 9 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 4 a Salix x sepulcralis vrba náhrobní ,0 1,0 7 3 a Sesazený strom. Pravidelný řez na hlavu 266 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4, b Infekce báze kmene. Bezpečnostní řez Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 268 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a vrchol. překážce 269 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a [m²]

31 275 Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 4,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Původně dvojkmen, nyní 282 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 9 4 b jeden kmen odstraněn - sledovat. 283 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a [m²] Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 284 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Tlaková vidlice od báze. 285 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Potlačit sekundární 286 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a vrchol. 287 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 6, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 291 Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 293 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Redukční řez směrem k překážce

32 294 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Larix decidua modřín opadavý ,0 8,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 8,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 297 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 298 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 302 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3, a Tlaková vidlice. 304 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 305 Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Acer negundo javor jasanolistý ,0 1, a Acer negundo javor jasanolistý ,0 2, a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 4 3 b Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze 312 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a kmene [m²]

33 Potlačit slabší větev 313 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 314 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 7 3 a Acer Nevhodná struktura 316 javor horský ,0 2,0 7 3 c Směrové kácení pseudoplatanus větvení. 317 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 1, a Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 7 3 c Infekce báze kmene. Směrové kácení Pseudotsuga 320 menziesii douglaska tisolistá ,0 7,0 6 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 4 b Infekce báze kmene. 322 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pseudotsuga 323 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 8 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pseudotsuga 326 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 3 a Pseudotsuga 327 menziesii douglaska tisolistá ,0 4,0 9 4 a Pseudotsuga 328 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 9 4 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 331 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a vrcholy. překážce 332 Pinus nigra borovice černá ,0 1,0 7 3 a [m²]

34 Picea pungens smrk pichlavý ,0 0,0 5 3 a Glauca Glauca Picea pungens smrk pichlavý Vykloněný, deformovaný ,0 0,0 5 3 c Směrové kácení Glauca Glauca vrchol. 335 Acer negundo javor jasanolistý ,0 2, a [m²] Bezpečnostní řez Redukční řez obvodový 336 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, a Defektní větvení. 337 Salix x sepulcralis vrba náhrobní ,0 0,0 8 4 a Sesazený strom. Pravidelný řez na hlavu 338 Carpinus betulus habr obecný ,0 0,0 9 3 a Nevhodná struktura 339 Fagus sylvatica buk lesní ,0 2, b větvení. Perspektivně Směrové kácení odstranit. Aesculus 340 jírovec maďal ,0 3,0 8 3 a hippocastanum Sorbus aucuparia 341 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 8 3 b Defektní větvení. Edulis Redukční řez obvodový sídliště pod Acer 342 javor horský ,0 2,0 7 3 a pseudoplatanus sídliště pod Acer 343 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus Acer 344 javor horský ,0 3, a pseudoplatanus Vyvíjející se tlaková vidlice. Redukční řez obvodový Acer 345 javor horský ,0 1,0 2 2 a Vrůstá do schodiště. Směrové kácení pseudoplatanus Aesculus 346 jírovec maďal ,0 1,0 8 3 a hippocastanum Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 347 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 4 a vrcholy. překážce Potlačit sekundární Redukční řez směrem k 348 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a vrchol. překážce 349 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a 1 0 0

35 350 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 353 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 c Zlomený kmen. Směrové kácení 356 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 8 3 a Pinus rotundata borovice blatka ,0 1,0 4 3 a Směrové kácení 358 Pinus rotundata borovice blatka ,0 0,0 3 3 a Směrové kácení 359 Acer negundo javor jasanolistý ,0 0,0 2 2 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 360 Pinus nigra borovice černá ,0 0,0 7 3 a borovice 361 Pinus strobus vejmutovka ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 7 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 4 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 365 Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 6 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 2,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 367 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 6,0 7 3 a Betula pendula bříza bělokorá ,0 3,0 8 3 a Pinus sylvestris borovice lesní ,0 1,0 7 3 a Bezpečnostní řez [m²]

36 370 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 5 3 a Tlaková vidlice od báze. 371 Betula pendula bříza bělokorá ,0 3, a Bezpečnostní řez Sledovat. 372 Betula pendula bříza bělokorá ,0 7,0 6 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 373 Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 8,0 5 3 c Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 375 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 377 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2, a vidlice od báze. 378 Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 7,0 6 3 a Vyvíjející se tlaková 380 Betula pendula bříza bělokorá ,0 4,0 9 3 a vidlice od báze. 381 Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 8 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 5,0 4 3 a Pseudotsuga 386 menziesii douglaska tisolistá ,0 2, a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 6,0 5 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 3,0 7 3 a Odstranit slabší kmen. [m²] Redukční řez směrem k překážce

37 Pseudotsuga 391 douglaska tisolistá ,0 2,0 7 3 a menziesii Rozvolnění skupiny, 392 Picea pungens smrk pichlavý ,0 1,0 4 3 a Směrové kácení asymetrický růst. 393 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 0, a Vyvíjející se tlaková Sorbus aucuparia 394 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 9 3 b vidlice. Infekce báze Bezpečnostní řez Edulis kmene. Sorbus aucuparia 395 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 4 3 b Edulis [m²] Sorbus aucuparia 396 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 3,0 8 3 a Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 398 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 1 1 c Suchý. Směrové kácení 399 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez Sorbus aucuparia Vyvíjející se tlaková 400 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 7 3 a Edulis vidlice od báze. 401 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez 402 Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 2 a Výchovný řez Fraxinus 403 angustifolia jasan úzkolistý ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez Sorbus aucuparia 404 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 2,0 8 3 a Sorbus aria jeřáb muk ,0 2,0 2 1 a Výchovný řez Sorbus aucuparia 406 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 2,0 8 4 b Infekce kosterních větví. Bezpečnostní řez Sorbus aucuparia 407 jeřáb ptačí Edulis Edulis ,0 3, a Pseudotsuga 408 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 3 c Tlaková vidlice. Směrové kácení

38 Pseudotsuga 409 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 7 4 a Pseudotsuga 410 menziesii douglaska tisolistá ,0 3,0 8 4 a Sorbus aucuparia 411 jeřáb ptačí Edulis ,0 2,0 7 3 a Edulis 415 Betula pendula bříza bělokorá ,0 2,0 5 3 a Pravidelný řez na hlavu [m²] Redukční řez směrem k překážce 416 Acer platanoides javor mléčný ,0 3,0 6 3 a Sorbus intermedia jeřáb prostřední ,0 2,0 1 2 a Výchovný řez 418 Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 3 3 a Salix x 419 erythroflexuosa vrba argentinská ,0 1,0 2 2 a Výchovný řez Carpinus betulus habr obecný 420 Fastigiata Fastigiata ,0 2,0 3 2 a Výchovný řez 421 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 6 3 a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 9 4 a Carpinus betulus habr obecný ,0 2, a Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1, a Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice. Vyvíjející se tlaková vidlice. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce Redukční řez směrem k překážce 426 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 9 4 a 1 0 1

39 427 Abies grandis jedle obrovská ,0 0,0 1 2 a Picea abies smrk ztepilý ,0 0,0 2 3 a [m²] 429 Acer platanoides javor mléčný ,0 2, a Poškozené kořeny. Vyvíjející se tlaková 430 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 9 3 a vidlice. Vyvíjející se tlaková 431 Acer platanoides javor mléčný ,0 2,0 8 3 a vidlice. Picea pungens smrk pichlavý 432 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Pinus nigra borovice černá ,0 2,0 5 3 a Vyvíjející se tlaková 434 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 8 3 a vidlice. Picea pungens smrk pichlavý 435 Glauca Glauca ,0 0,0 6 3 a Poškozené kořeny. 436 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 7 3 a Vyvíjející se tlaková 437 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 6 3 a vidlice. Vyvíjející se tlaková 438 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vidlice. Vyvíjející se tlakové 439 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a vidlice. 440 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 1,0 9 3 a Redukční řez směrem k překážce 441 Pinus sylvestris borovice lesní ,0 3,0 6 3 a Potlačit slabší větev 442 Tilia platyphyllos lípa velkolistá ,0 2,0 8 3 a vyvíjející se tlakové vidlice. 443 Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 7 4 a Larix decidua modřín opadavý ,0 1,0 6 3 a 1 0 0

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny -

Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - Projekt rekultivace vnitrobloku Trávníčkova-Lužiny - SORTIMENT STROMŮ K VYSAZENÍ 1 Sorbus aria 'Magnifica' jeřáb muk 2 Ulmus Hybride Lobelˇ jilm SORTIMENT KEŘŮ A DŘEVITÝCH TRVALEK K VYSAZENÍ 3 Berberis

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

LÉTO 2013. Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1

LÉTO 2013. Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1 Sortiment stromů pro letní výsadby Systém Airpot / 1 kontakt Arboeko Obříství tel.: 315 683 151 fax: 315 683 154 arboeko@arboeko.com kontakt Arboeko Smržice tel.: 582 381 500 fax: 582 381 503 smrzice@arboeko.com

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství

SLEPÝ ROZPOČET. 1 Zemní práce. Stránka 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství SLEPÝ ROZPOČET Díl: 1 Zemní práce 1 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 5 728,00 2 příprava území Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 5 728,00 3 příprava území Obdělání půdy kultivátorováním

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Par t/1. Ma d 2. Pr d DETAIL D: Mic d. Mic d. Th d. šachta. We f 'P' zběhovec plazivý. kostřava metlovitá. bohyška Fortunova

Par t/1. Ma d 2. Pr d DETAIL D: Mic d. Mic d. Th d. šachta. We f 'P' zběhovec plazivý. kostřava metlovitá. bohyška Fortunova PŮDORYS: Pin m 'G' / Fe g/5 /3 Po f 'G'/ /3 Wi /2 /3 /1 Cl Fr/6 Sem a/ Jehličnatý strom a keř Listnatý strom a keř - solitérní Hranice zájmového území Zpevněná plocha Budovy Plocha mulče Listnatý strom

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Alejové stromy - zemní bal/arbopytel Fakturační adresa: LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.

TEXTOVÁ ČÁST. Revitalizace zeleně na vybraných veřejných. prostranstvích městysu Okříšky. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia. Zpracovatel:Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz Investor:Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky email: rysavy@ou.okrisky.cz tel.: 724 287 708 HIP: Ing. Barbora

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň

SOUHRNNÁ ZPRÁVA izolační zeleň Investor: Vypracoval: ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Ing. Ivan Tatai Místo stavby: Datum vypracování: Obchodní náměstí, Praha 4 - Modřany srpen 2011 Stavba: Stupeň: Central park na Obchodním

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Maloobchodní ceník pro jaro 2014

Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Maloobchodní ceník pro jaro 2014 Stromy Stromy Český název Velikost Maloobchodní cena s DPH Acer campestre Elsrijk javor babyka 16 18 1 940 Kč Acer campestre Elsrijk javor babyka 18 20 2 400 Kč Acer campestre

Více

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park.

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. Studie pro Střední odborné učiliště lesnické, Křivoklát Písky, odloučené pracoviště Březina. Paré č. 4. uloženo u Ing. Václava Sudy na lesní

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ pro akci Park za muzeem v Jílovém u Prahy návrh na kácení - etapa I. Vypracoval: Ing. Lenka Cibulková Konzultace a spolupráce: Ing. Veronika Janoušková, Bc. Stanislav Král Stupeň

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2016 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si odběratel hradí sám Možnost individuelních

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 VÝKRESY SITUACE STAVBY VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SO02 HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/1 B VÝKRESY B0 ŠIRŠÍ VZTAHY B1 SOUČASNÝ STAV A KÁCENÍ B2 SITUACE KOORDINAČNÍ M1:250 B4 NÁVRH HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 15/2 M1: 200 C

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01

BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY AKTUALIZACE VEGETAČNÍCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA - ČÁST A,B,C,D,E - 01 Vedoucí projektant Zodpovědný projektant Vypracoval Autor projektu Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. T. Horský Ing. E. Wagnerová BRNO - MEDLÁNKY BYTOVÉ DOMY NOVÉ MEDLÁNKY Formát Datum Stupeň 1A4 06/2011

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19

A. IDENTIFIKA ÁST... 2 B. PROJEKTOVÁ ÁST... 5 C. P ÍLOHY... 19 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 2 A.2.1 Předmět stavby... 2 A.2.2 Rozsah stavby... 3 A.2.3 Cíl projektu... 3 A.2.4 Historický vývoj sídla a

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

19. Sídelní zeleà a parky

19. Sídelní zeleà a parky 19. Sídelní zeleà a parky 19. 1. Dfieviny pûstované v sídlech Úvod Seznam taxonû pûstovan ch v okrese Závûr 19. 2. Chránûné parky Úvod Pfiehled chránûn ch parkû a zahrad 281 282 19. Sídelní zeleà a parky

Více

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté - BALENO PO 50 KUSECH Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aesculus hippocas.

Více

Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Areál Rezidence Stará Boleslav Stabilizace stávajících vegetačních prvků Doplnění kosterní zeleně. Město Brandýs nad Labem/Stará Boleslav Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Barbora Eismanová Ing.Ivan Marek Ing. Barbora Kubecová Ing. Ivan Marek Areál "Rezidence" Stará Boleslav Stabilizace stávajících

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE

REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č zadávací dokumentace zakázky: REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI CHODSKÁ LHOTA A ŠTEFLE Vypracoval: Mgr Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu, park

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Listnaté keře kontejner Název Velikost KS MC s DPH 14% Acer Acer palmatum v 30-40, kont 4L 8 185 Kč Acer palmatum dissectum Garnet km 80-120, kont

Listnaté keře kontejner Název Velikost KS MC s DPH 14% Acer Acer palmatum v 30-40, kont 4L 8 185 Kč Acer palmatum dissectum Garnet km 80-120, kont Listnaté keře kontejner Název Velikost KS MC s DPH 14% Acer Acer palmatum v 30-40, kont 4L 8 185 Kč Acer palmatum dissectum Garnet km 80-120, kont 7,5L 5 750 Kč Azalea Azalea japonica Hino Scarlet v 10-20,

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 106318/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 7 Počet

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH. Investor: Technická zpráva, Revitalizaci vegetačních ploch Libčice nad Vltavou, 01-2014 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ŘEŠENÉ LOKALITY Název: Investor: Lokality: Autor: Stupeň: Část: REVITALIZACE VEGETAČNÍCH PLOCH Město

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Dendroflora zámeckého parku ve Vrchlabí

Dendroflora zámeckého parku ve Vrchlabí Zahradníková J., Machovec J., Machovec J., Vašina V. 2011: Dendroflora zámeckého parku ve Vrchlabí. Opera Corcontica 48: 119 134 Dendroflora zámeckého parku ve Vrchlabí Dendroflora of the castle park in

Více

Technická zpráva Datum: 06/09

Technická zpráva Datum: 06/09 Technická zpráva zahradní úpravy Belgická ul. Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika území stavby 3. Charakteristika stávající zeleně 4. Návrh sadových úprav popis koncepce 5. Realizace I. Přípravné

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ

NABÍDKA VZROSTLÝCH SAZENIC STROMŮ ARBOCOM, s.r.o. zahradnictví Vrčeň u Nepomuka IČO: 290 84 245, DIČ: CZ290 84 245 provozovna zahradnictví: Vrčeň 10, 335 01 Nepomuk sídlo firmy: Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk www.ekozahradnictvi.cz,

Více

REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE

REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. zadávací dokumentace zakázky: REVITALIZACE ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH V OBCI KVÍČOVICE Mgr. Vladimír Ledvina Komplexní služby pro zahradu,

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 1. Identifikační údaje a) označení stavby: ÚPRAVA PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/669/12/25. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Doplňující údaje: 1 29.10.2012 2.vydání, zapracované připomínky p AOPK Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. vr v.r. 0 27.4.2011 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman v.r. v.r. v.r. Rev. Datum

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více