VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ"

Transkript

1 KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278

2 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově (Obrázek 4.1, Tabulka 4.1). Tyto lokality byly zahrnuty do projektu na základě celkového zhodnocení zeleně v intravilánu města. Z hlediska perspektivity dřevin je stav zeleně v těchto částech města velmi špatný. Hlavním problém všech tří lokalit je velice krátkodobá perspektivita zeleně. Přestože se na plochách nachází velké množství dřevin, jenom malé procento z nich lze označit za perspektivní. Hlavní příčinou tohoto stavu je způsob, jakým byly výsadby v těchto lokalitách v průběhu minulých let zakládány. Téměř na všech místech jsou původní dřeviny vysazeny v naprosto nedostatečné vzdálenosti. V současné době tyto dřeviny prorůstající mezi sebou, což má negativní dopad na jejich zdravotní stav (dřeviny prosychají, mají deformované koruny nebo kmeny atd.). Počet nových výsadeb nebo původních dřevin, které jsou perspektivní, je v těchto lokalitách mizivý. Proto byly tyto lokality zahrnuty do projektu obnovy zeleně. Regenerace zeleně v řešených lokalitách je koncipována tak, aby zde byla zeleň obnovena v rámci jednotného konceptu. V návrhu obnovy zeleně je kladen důraz na to, aby nové výsadby navazovaly na původní perspektivní dřeviny, které jsou v lokalitách ponechány. Tím zůstane charakter jednotlivých lokalit zachován a celá řešená oblast bude působit jednotným, uceleným dojmem. V nedávné době vybudovalo město Velké Meziříčí v prostoru sídliště Bezděkov a Čecháky nová dětská hřiště. Obnova zeleně v těchto lokalitách je dalším významným krokem, který výrazně přispěje k zlepšení životního prostředí místních obyvatel. B A Obrázek 4.1: Fotografie zachycující polohu řešených oblastí (ve výseči) v intravilánu města Velké Meziříčí (A sídliště Bezděkov, B sídliště Čecháky a C Nový hřbitov na Karlově, náměstí značeno šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) C Tabulka 4.1: Přehled řešených lokalit dle parcelních čísel. Lokalita Parcelní čísla Sídliště Bezděkov 1568/2, 1568/3, 1568/14, 1568/57, 1568/91, 1568/112, 1568/105, 1568/113, 1568/124, 1568/126, 1552/3, 1548/1, 1584/2, 1546, 1600/4, 2775/2, 1623, 1624 Sídliště Čecháky 5582/1, 5582/4, 5597/1, 5597/143, 5597/145, 5597/259, 5597/260, 5597/270, 5597/271, 5597/272, 5597/281, 5999/5, 5999/152 Nový hřbitov na Karlově 5192/3, 5168/1, 5168/3 279

3 4.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Jak již bylo zmíněno v úvodu, řešené lokality tvoří sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a Nový hřbitov na Karlově. Členění dle lokalit bude používáno v následujících kapitolách. U každé z řešených lokalit byla na plochách, které jsou v majetku města, nejprve provedena inventarizace stávající zeleně a zhodnocení jejího stavu. Vzhledem k rozlehlosti řešených lokalit je přehled inventarizace dřevin u některých z nich uveden v textové části v příloze 4.A a v mapové části v příloze 4.B. Tento přehled se týká jak vzrostlých stromů, tak drobných výsadeb Sídliště Bezděkov Sídliště Bezděkov tvoří lokalita ohraničená ulicemi Bezděkov na jižní straně, ul. Nad Gymnáziem na východní a ul. Generála Jaroše na severní straně (Obrázek 4.2). Tato lokalita leží severně od ZŠ Sokolovské na ulici Sokolovská (viz. Kapitola 3). V řešené lokalitě se nachází podél jednotlivých ulic výstavba bytových domů. Oblast tvoří veřejné plochy mezi domy. Seznam zeleně je v následující kapitole a v příloze 4.A. Z obrázku je patrné, že stávající zeleň je mezi jednotlivými domy rozmístěna velice nesouvisle. Tvoří ji převážně skupiny dřevin, které jsou v naprosté většině vysazeny příliš blízko u sebe. Perspektivní dřeviny, které se v těchto skupinách nachází, nemají dostatek prostoru pro svůj růst a celková kvalita a perspektivita takto uspořádané zeleně je velmi nízká (Obrázek 4.4 a 4.5). Vedle těchto skupinových výsadeb se v prostoru mezi domy nachází poměrně rozlehlé plochy, které jsou zcela bez zeleně (Obrázek 4.6). Na mnoha místech jsou dřeviny v nedostatečné vzdálenosti. Typickým příkladem je výsadba dřevin na ulici Čechova a Bezděkov (Obrázek 4.7 a 4.8), kde se v těsné blízkosti domů nachází hned několik stromů. To ve výsledku vede v mnoha případech k deformacím koruny, prosychání stromů a celkovému zhoršení jejich zdravotního stavu. Výsledná perspektivita takových výsadeb je výrazně snížena. Tato situace je v řešené lokalitě charakteristická nejen pro starší výsadby, ale stejný problém je patrný také u mladších výsadeb, které zde byly provedeny v průběhu minulých 10 let. V mnoha případech jsou mladé stromy vysazeny v blízkosti budov a již při stávajícím vzrůstu s nimi kolidují (Obrázek 4.9). U těchto stromů je nutné porvádět pravidelné ořezy koruny. Ty ovšem vedou k deformacím koruny a místa po redukci větví, jsou branami k napadení kmene hnilobami nebo houbami. Takto umístěné výsadby jsou z dlouhodobého hlediska neperspektivní. Na mnoha místech jsou stromy a keře vysazeny také v těsné blízkosti chodníků nebo parkovacích míst, do kterých zasahují (Obrázek 4.10 a 4.11). U těchto dřevin musí být z důvodu volného průchodu prováděny výrazné redukce a dřeviny jsou u báze vyvětvené nebo jinak poškozené. Takovéto zásahy opět snižují kvalitu a perspektivitu stávající zeleně. V nedávné době bylo v této lokalitě zbudováno dětské hřiště (Obrázek 4.12). Obnova zeleně je dalším krokem, který přispěje ke zlepšení životního prostředí obyvatel v této lokalitě. 280

4 ul. Poříčí VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ ul. Generála Jaroše C B. ul. Bezděkov A ul. Nad Gymnáziem Obrázek 4.2: Výřez řešené oblasti sídliště Bezděkov (A ZŠ Sokolovská, B budova školní jídelny, C - Hřbitov na moráni). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). 281

5 Obrázek 4.4: Stávající výsadba jižní straně domu na ulici Čechova ve střední části řešené oblasti. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.6: Pohled na plochu mezi bytovkami a budovou školní jídelny (vlevo). (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.5: Stávající výsadba na severní straně bytového domu na ulici Čechova (vlevo) a před bytovým domem na ulici Bezděkov (vpravo). (Fotografie: Greenberg 2011). 282

6 Obrázek 4.7: Výsadba v blízkosti bytovky na ulici Čechova (Jeřáb ptačí inv. č. 284, smrk inv.č. 844).(Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.8: Stromy u bytových domů na ulici Bezděkov. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.9: Jasan ztepilý (inv. č. 287) na ulici Čechova. (Fotografie: Greenberg 2011). 283

7 Obrázek 4.10: Jalovce na ulici Čechova (Fotografie: Greenberg 2011) Obrázek 4.11: Výsadba na ulici Čechova. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.12: Dětské hřiště na severní straně bytového domu na ulici Čechova. (Fotografie: Greenberg 2011) 284.

8 4.2.2 Sídliště Čecháky Druhým sídlištěm, které bylo vybráno k revitalizaci zeleně na základě zhodnocení stávajícího stavu dřevin, je sídliště Čecháky. Sídliště Čecháky leží v blízkosti ZŠ Oslavická a Školní (viz. Kapitola 3). V této lokalitě se nachází výstavba řadových rodinných domů a bytových domů. Předmětem revitalizace zeleně jsou veřejné plochy mezi bytovými domy. Jedná se především o plochy mezi ulicemi Pionýrská, Mírová a Čermákova (Obrázek 4.13). Počet stávajících dřevin je v porovnání se sídlištěm Bezděkov, které bylo řešeno v předešlé části, nižší. Stávající stav zeleně v této lokalitě je však velmi podobný. Výsadba mezi bytovými domy je rozložena velmi nepravidelně. Stávající dřeviny se nachází v početných skupinách, které jsou umístěny v těsné blízkosti bytových domů. Při současném vzrůstu tyto dřevin nemají dostatek prostoru pro perspektivní růst a kolidují s okolními domy (Obrázek 4.15 a 4.16). Tento problém je patrný především na ulici Mírová. V jednotlivých skupinách jsou dřeviny vysazeny příliš blízko u sebe, což má velmi negativní dopad na jejich růst. Ve skupinách se nachází několik perspektivních jedinců, kteří jsou ovšem utlačovány okolními, méně perspektivními dřevinami. Tak jako na sídlišti Bezděkov, také zde se nachází dřeviny, které jsou vysazeny v těsné blízkosti chodníků a cest (Obrázek 4.17). Na několika místech jsou výsadby vysazeny přímo u bytových domů (Obrázek 4.18). V tomto případě se jedná spíše o nahodilé výsadby, které zde byly založeny místními obyvateli. Dlouhodobá perspektivita takto vysazených dřevin, ať už v těsné blízkosti mezi sebou nebo v blízkosti cest a budov, je velmi nízká. Proto je v této lokalitě nutné provést údržbu a prořezávku neperspektivních dřevin. Tak dostanou perspektivní a zdravé stromy prostor pro svůj růst a mohou na daném stanovišti prosperovat ještě po dlouhou dobu. V kontrastu s hustými skupinami dřevin, se v řešené oblasti nachází mnoho souvislých ploch, které jsou zcela bez výsadeb (Obrázek 4.19 a 4.20). Jedná se především o plochy v okolí bytových domů na ulici Čermákova a Mírová. Na těchto plochách je dostatek prostoru pro založení výsadeb, které nebudou kolidovat s okolními objekty a které budou navazovat na stávající perspektivní dřeviny. Ty se nachází především na severním okraji řešené oblasti v místech, kde se stáčí ulice Mírová. Zde byla provedena výsadba několika lip srdčitých, které lemují ulici Mírová (Obrázek 4.21). Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a dodávají této části řešené oblasti jednotný charakter. Návrh regenerace zeleně navazuje charakterově na tento druh výsadeb. Hlavním cílem je upravit přehoustlé skupiny dřevin tak, aby byl umožněn růst perspektivních jedinců v těchto skupinách. Zároveň je na volných plochách navrženo doplnění výsadeb, které jsou dlouhodobě perspektivní a které navazují na stávající výsadby stromů. Tím se zachová charakter sídliště a celá oblast bude působit sjednoceným dojmem. 285

9 ul. Mírová. ul. Čermákova. ul. Pionýrská. Obrázek 4.13: Výřez řešené oblasti na sídlišti Čecháky. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 286

10 Obrázek 4.15: Ulice Mírová. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.16: Výsadby na ulici Mírová. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.17: Keřové skupiny na ulici Zdenky Vorlové. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.18: Stromy v blízkosti bytového domu na ulici Mírová (zprava inv. č ). (Fotografie: Greenberg 2011) 287.

11 Obrázek 4.19: Plochy mezi bytovými domy mezi ulicemi Čermákova a Mírová (nahoře) a na ulici Čermákova (dole). (Fotografie: Greenberg 2011). 288

12 Obrázek 4.20: Pohled na bytové domy a jejich okolí z ulice Mírová. (Fotografie: Greenberg 2011) Obrázek 4.21: Výsadba na severním okraji řešené oblasti na ulici Mírová. (Fotografie: Greenberg 2011). 289

13 4.2.3 Nový hřbitov na Karlově Poslední řešenou lokalitou v rámci projektu regenerace zeleně je prostor Nového hřbitova na Karlově. Ten se nachází ve východní části intravilánu města na ulici Karlov (Obrázek 4.22). Prostor hřbitova tvoří souvislá plocha mezi ulicí Karlov a dálnicí D1, která lemuje severní okraje města. Před hřbitovem je poměrně velká parkovací plocha. U vstupní části hřbitova je umístěna budova auly (Obrázek 4.23). Podél smuteční síně je vysazena tújová alej, která lemuje hlavní vstup do prostoru hřbitova. Na severní straně hřbitova je umístěn památník padlým (Obrázek 4.24). K památníku vede směrem od auly zpevněná cesta, která tvoří hlavní linii prostoru hřbitova. Tato cesta je lemována alejí lip srdčitých Obrázek 4.25). Stromy lip jsou v dobrém zdravotním stavu. Pro zachování dobrého stavu a zajištění provozní bezpečnosti je u těchto stromů navrženo z velké části ošetření. Zdravotní stav ostatních dřevin v prostoru hřbitova není zdaleka dobrý. Hlavním problémem stávajícího stavu je velké množství neperspektivních dřevin, které se nachází v těsné blízkosti zdravých stromů a ovlivňují negativně jejich růst a zdravotní stav. Příklady přehoustlých výsadeb jsou ukázány na obrázcích 4.26 až V prostoru hřbitova se také nachází velké množství stromů, které jsou výrazně deformované, nebo prosychají (Obrázek 4.29). Na mnoha místech se nachází odumřelé dřeviny nebo dřeviny na konci života. Příkladem je alej hlohu v západní části hřbitova (Obrázek 4.30). Uschlé hlohy byly v nedávné době odstraněny. Jak jednotlivé příklady ukazují, v prostoru hřbitova se nachází velké množství neperspektivních dřevin, které rostou v blízkosti zdravých stromů a poškozují tak jejich růst. Mezi tyto dřeviny patří jak původní výsadby, které jsou v mnoha případech na konci životnosti, tak také nahodile vysázené stromy a keře. Ty nezapadají do konceptu výsadeb na hřbitově a svým umístěním v blízkosti okolních stromů výrazně snižují celkovou perspektivitu zeleně v prostoru hřbitova. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti je nutné provést obnovu zeleně na hřbitově tak, aby zde byla do 290 budoucna zastoupena perspektivní zeleň, která nahradí původní odumírající výsadbu. Dále je nezbytně nutné odstranit neperspektivní dřeviny, které jsou vysázeny v blízkosti zdravých jedinců a zhoršují tak jejich zdravotní stav. ul. Karlov. Obrázek 4.22: Výřez řešené oblasti Nového hřbitova na Karlově (smuteční síň značena šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011). D1.

14 . Obrázek 4.23: Aula a tújová alej u hlavního vstupu do prostoru hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.24: Památník padlým. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.25: Alej lip srdčitých ve střední části hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011). 291

15 Obrázek 4.26: Javor mléč (inv č 235, uprostřed) v prostoru hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.27: Výsadby ve východní části hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011) Obrázek 4.28: Výsadby v severní části hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011) 292

16 Obrázek 4.30: Alej hlohu v západní části hřbitova (dva snímky). (Fotografie: Greenberg 2011). Obrázek 4.29: Výsadba ve východní části hřbitova. (Fotografie: Greenberg 2011). 293

17 4.3 NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ Sídliště Bezděkov Hlavním předmětem obnovy zeleně mezi bytovými domy na sídlišti Bezděkov je zachování co nejvíce zdravých, perspektivních dřevin v této lokalitě. Jak již bylo zmíněno v analýze řešené oblasti, hlavním problémem řešené oblasti je hustota stávajících výsadeb, kdy jsou dřeviny vysazeny v nedostatečné vzdálenosti. Neperspektivní dřeviny, které se nachází v blízkosti zdravých jedinců tak narušují jejich růst a snižují perspektivitu dřevin do budoucna. Proto je v první řadě nutné eliminovat neperspektivní dřeviny, které rostou v blízkosti zdravých jedinců. Tímto krokem se jednoznačně podpoří růst dlouhodobě trvalých dřevin v řešené lokalitě. Dřeviny určené k eliminaci byly navrženy na základě zhodnocení kvality a zdravotního stavu zeleně v celé oblasti. Druhým krokem obnovy zeleně je celkové sjednocení vzhledu ploch v okolí bytových domů. Jak ukazují obrázky v analytické části, v okolí domů jsou na mnoha místech volné zatravněné plochy bez výsadeb. Do těchto míst je soustředěna nová výsadba. Ta je koncipována tak, aby navazovala na charakter stávající zeleně, která je v návrhu ponechána. Pro sjednocení vzhledu řešené lokality byly zvoleny stejné druhy dřevin, které se v okolí domů již nachází. I přes neperspektivní dřeviny, které budou eliminovány, je zastoupení zeleně na plochách relativně vysoké. Proto jsou v návrhu použity pouze výsadby vysokokmenných stromů bez keřového patra. Tím zůstane prostor v okolí domů celkově otevřený. Vzhledem k rozloze řešené oblasti jsou jednotlivé návrhy obsaženy v přílohové části projektové dokumentace. Seznam stromů v okolí bytových domů na sídlišti Bezděkov navržených k odstranění. Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) 294 Průměr kmene (cm) Plocha (m2) Inv. číslo** 1 Juniperus Jalovec Abies nordmannia or Pseudotsuga menziesii Jedle kavkavská nebo Douglaska tisolistá 3 Picea abies Smrk ztepilý Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus mugo Borovice kleč Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Pinus mugo Borovice kleč Juniperus Jalovec Chamaecyparis Cypřišek Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Betula pendula Bříza bělokorá

18 15 Pinus nigra Borovice černá sk: Syringa vulgaris, Symphoricarpos albus sk: Šeřík obecný, Pámelník bílý Pinus mugo Borovice kleč Forsythia intermedia Zlatice prostřední Syringa vulgaris Šeřík obecný Juniperus Jalovec Syringa vulgaris Šeřík obecný Pinus mugo Borovice kleč Juniperus communis Jalovec obecný Taxus baccata Tis červený Spiraea Tavolník Pinus ponderosa Borovice těžká Pinus Borovice Syringa vulgaris Šeřík obecný Syringa vulgaris Šeřík obecný Thuja Zerav Thuja Zerav Thuja Zerav Thuja Zerav Thuja Zerav Thuja Zerav Malus sp. Jabloň Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 19/19 6/ Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus sylvestris Borovice lesní Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Syringa vulgaris Šeřík obecný Syringa vulgaris Šeřík obecný sk: Syringa vulgaris, Forsythia intermedia sk: Šeřík obecný, Forsythia intermedia 3 48 Tilia cordata Lípa srdčitá 14/14 4/ Chamaecyparis Cypřišek

19 50 Thuja Zerav 33/44 11/ Pinus nigra Borovice černá Syringa vulgaris Šeřík obecný Juniperus communis Jalovec obecný Pinus Borovice Juniperus communis Jalovec obecný Chamaecyparis Cypřišek Juniperus communis Jalovec obecný Juniperus communis Jalovec obecný Thuja Zerav Juniperus communis Jalovec obecný Juniperus communis Jalovec obecný Pinus mugo Borovice kleč Juniperus communis Jalovec obecný Pinus mugo Borovice kleč Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus sylvestris Borovice lesní Juniperus Jalovec Pinus sylvestris Borovice lesní Juniperus communis Jalovec obecný Salix alba Vrba bílá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Symphoricarpos albus Pámelník bílý Symphoricarpos albus Pámelník bílý Rosa canina Růže šípková Acer pseudoplatanus Javor klen Larix decidua Modřín opadavý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Picea pungens Smrk pichlavý Larix decidua Modřín opadavý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý

20 86 Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Larix decidua Modřín opadavý Syringa vulgaris Šeřík obecný Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Acer platanoides 'Globosum' Javor mléč Pinus mugo Borovice kleč Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 68/56/57/59 22/18/18/ sk: Spiraea, Crataegus sk: Tavolník, Hloh Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Thuja Zerav 55/59 18/ Thuja Zerav Juniperus Jalovec Pinus mugo Borovice kleč Taxus baccata Tis červený Pinus mugo Borovice kleč Thuja Zerav Thuja Zerav 62/83/66/21 20/26/21/ Picea orientalis Smrk východní Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý

21 122 Abies concolor Jedle ojíněná Picea abies Smrk ztepilý Chamaecyparis Cypřišek Thuja Zerav Thuja Zerav Picea pungens Smrk pichlavý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Chamaecyparis Cypřišek 55/39/43 18/12/ Chamaecyparis Cypřišek Chamaecyparis Cypřišek 54/42/38/60/1 17/13/1219/ /20 5/6 133 Picea pungens Smrk pichlavý Thuja Zerav 56/46/47 18/15/ Thuja Zerav 46/31/25 15/10/ Chamaecyparis lawsoniana Cypřišek Lawsonův 56/58/72 18/18/ Taxus baccata Tis červený Thujopsis dolabrata Zeravinec japonský 57/52 18/ sk: Pinus mugo, Juniperus sk: Borovice kleč, Jalovec * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 298

22 4.3.2 Sídliště Čecháky Řešenou oblast na sídlišti Čecháky tvoří veřejné plochy mezi ulicemi Pionýrská, Mírová a Čermákova. Hlavní problémy stávající zeleně jsou stejné jako u sídliště Bezděkov. Příčinou špatného stavu stávající zeleně je nedostatečná vzdálenost mezi jednotlivými dřevinami. Nejhustší výsadby, které vyžadují nutnou údržbu, se nachází na ulici Mírová. Zde je nutné odstranit neperspektivní dřeviny tak, aby byl umožněn růst zdravých jedinců. Jednotlivé zásahy jsou popsány v následujících tabulkách. Vzhledem k rozloze řešené lokality je návrh pěstebních opatření obsažen v přílohové části. Dřeviny, které se nachází v těsné blízkosti bytových domů, jsou navrženy k eliminaci. Jak již bylo zmíněno, na severním okraji řešené oblasti se nachází nově založená výsadba lip srdčitých, které lemují ulici Mírová. Naopak plochy mezi ulicemi Mírová a Čermákova jsou zcela bez výsadeb. Proto je do těchto částí navržena nová výsadba alejových stromů, která navazuje na stávající výsadby. Ty jsou uspořádány dvěma způsoby. Na přední straně bytových domů výsadby lemují v souvislé linii chodníky a parkovací stání. Mezi bytovými domy jsou výsadby uspořádány spíše amorfně. Návrh navazuje na tento způsob uspořádání. V návrhu jsou použity stejné druhy dřevin, které se v lokalitě již vyskytují. Tím zůstane charakter celé lokality zachován. Použitím stejného uspořádání a druhové skladby výsadeb se navíc vzhled veřejných ploch sjednotí. Seznam dřevin v okolí domů na sídlišti Čecháky navržených k odstranění. Poř. Číslo Latinský název Český název Průměr kmene Obvod kmene* Plocha (m2) Inv. Číslo** na řezné ploše (cm) pařezu (cm) 1 - Mrtvý Mrtvý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Syringa vulgaris Šeřík obecný 18/16/21 6/5/ Syringa vulgaris Šeřík obecný Syringa vulgaris Šeřík obecný 19/13 6/ Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá 27/16 9/ Prunus sp. okr. Třešeň Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Pinus nigra Borovice černá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Acer pseudoplatanus Javor klen

23 17 Rhus typhina Škumpa orobincová Pinus sylvestris Borovice lesní Larix decidua Modřín opadavý Larix decidua Modřín opadavý Carpinus betulus Habr obecný Betula pendula Bříza bělokorá 44/31 14/ Betula pendula Bříza bělokorá Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Prunus sp. ov.strom * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti 300

24 4.3.3 Nový hřbitov na Karlově Poslední řešenou lokalitou v rámci obnovy zeleně ve městě Velké Meziříčí je prostor Nového hřbitova na Karlově. Při stávajícím stavu je obnova zeleně v prostoru hřbitova nutná. Na hřbitově se nachází vysoké procento neperspektivních dřevin, které je nutné eliminovat. Jedná se o dřeviny z původního konceptu výsadeb, z nichž některé jsou poškozené, proschlé, ve zhoršeném zdravotním stavu nebo na konci životnosti. Dále jsou to dřeviny, které nejsou součástí konceptu a které byly nahodile v prostoru hřbitova vysázeny. Tyto dřeviny se z velké části nachází v těsné blízkosti původních výsadeb, čímž narušují jejich růst a perspektivitu. U těchto dřevin je proto nutné provést eliminaci, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro růst zdravých, kvalitních jedinců. Eliminace je doporučena také u řady topolů černých, která se nachází severně od památníku padlým. Jedná se o neperspektivní stromy na konci životnosti. Hřbitov původně v těchto částech končil a stěna topolů jej oddělovala od okolního prostoru. Vzhledem k rozšíření ploch hřbitova směrem na sever již topoly neplní svoji funkci. Na základě jejich stáří jsou tyto stromy doporučeny k eliminaci. Seznam dřevin určených k eliminaci je uveden v příloze. Hlavní linii celého prostoru tvoří stromořadí lip, které lemuje cestu od hlavního vchodu k památníku padlým. Jedná se o relativně zdravé stromy. Pro zachování a podpoření jejich vitality je navrženo ošetření těchto jedinců řezy. Hlavní vstup do prostoru hřbitova je lemován po obou stranách řadou tújí. Ty jsou v návrhu zachovány. Prostor hřbitova je rozdělen do několika bloků, které jsou ohraničeny zpevněnými cestami. Ve střední a východní části jsou podél cest umístěny lavičky. Jednotlivé cesty jsou lemovány stromořadími. Druhová skladba stromořadí je v každé části hřbitova odlišná a pro tuto část charakteristická. Ve východní části tvoří hlavní stromořadí v okolí cest jírovce maďaly, lípy srdčité a habry obecné. Ve střední části jej tvoří již zmíněné lípy srdčité. V blízkosti památníku jsou stesky lemovány javory stříbrnými. V západní části stromořadí tvoří javory mléče a lípy srdčité. Některé stromy ve stromořadích musely být kvůli poškození nebo zhoršenému zdravotnímu stavu eliminovány. Hlavní část návrhu obnovy zeleně v prostoru hřbitova tvoří obnova těchto stromořadí. V západní části hřbitova se nacházelo stromořadí hlohů, které odumřelo. Zde je navržena obnova tohoto stromořadí. Vzhledem k náhlému odumření hlohů je doporučeno pro obnovu stromořadí použít jiný druh dřeviny. Severní část hřbitova tvoří nově založené plochy pro hrobová místa. V návaznosti na stávající koncept hřbitova je v těchto místech podél jednotlivých stezek navržena také výsadba stromořadí. Vedle alejových stromů, které lemují hlavní cesty, se v jednotlivých částech hřbitova nachází druhově odlišné výsadby stromů, které jsou pro danou oblast typické. Z původního konceptu je patrné, že hlavní dřeviny ve východní části hřbitova tvoří ovocné stromy. Proto je v této části na místo eliminovaných dřevin obnovena výsadba ovocných stromů. Na západní straně je prostor hřbitova lemován nesouvislou keřovou výsadbou, která není v dobrém stavu. V rámci obnovy zeleně je v těchto místech navržena výsadba živého plotu habru obecného, který opticky oddělí prostor hřbitova od okolí. 301

25 Seznam dřevin v prostoru Nového hřbitova na Karlově navržených k ošetření. Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** Kategorie ořezu Specifikace ořezu *** 1 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 2 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 3 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 4 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 5 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 6 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 7 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 8 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 9 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. BŘ 10 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. BŘ 11 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. BŘ 12 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. ZŘ 13 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 14 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 15 Betula pendula Bříza bělokorá 83,88,71,110 26,28,23,35 18 II. BŘ 16 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý II. BŘ 17 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 18 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 19 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 20 Carpinus betulus Habr obecný II. BŘ 21 Pinus mugo Borovice kleč II. BŘ 22 Pinus mugo Borovice kleč II. BŘ 23 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 24 Acer platanoides Javor mléč II. BŘ 25 Acer platanoides Javor mléč II. BŘ 26 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 27 Acer pseudoplatanus Javor klen II. BŘ 28 Pinus nigra Borovice černá II. BŘ 29 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 302

26 30 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 31 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 32 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 33 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 34 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 35 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 36 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 37 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 38 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 39 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 40 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 41 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 42 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 43 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 44 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 45 Pinus nigra Borovice černá II. ZŘ 46 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 47 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 48 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 49 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 50 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 51 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 52 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 53 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 54 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 55 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 56 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 57 Acer platanoides Javor mléč II. ZŘ 58 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 59 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 60 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 61 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. BŘ 62 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. BŘ 303

27 63 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 64 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 65 Betula pendula Bříza bělokorá 95, , II. ZŘ 66 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 67 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý II. BŘ 68 Pinus nigra Borovice černá II. ZŘ 69 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 70 Acer platanoides Javor mléč II. BŘ 71 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 72 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 73 Prunus sp. Třešeň II. BŘ 74 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 75 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 76 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 77 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý II. ZŘ 78 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 79 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 80 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 81 Betula pendula Bříza bělokorá II. ZŘ 82 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 83 Betula pendula Bříza bělokorá II. ZŘ 84 Betula pendula Bříza bělokorá II. ZŘ 85 Quercus rubra Dub červený II. ZŘ 86 Gymnocladus nahovětvec II. BŘ 87 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 88 Quercus robur Dub letní II. BŘ 89 Gymnocladus nahovětvec II. BŘ 90 Quercus rubra Dub červený II. ZŘ 91 Quercus rubra Dub červený II. BŘ 92 Quercus rubra Dub červený II. BŘ 93 Quercus rubra Dub červený II. BŘ 94 Quercus rubra Dub červený II. BŘ 95 Fraxinus excelsior Jasan ztepilý II. BŘ 304

28 96 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 97 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 98 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 99 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 100 Prunus sp. Třešeň II. BŘ 101 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 102 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 103 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 104 Tilia cordata Lípa srdčitá I. VŘ 105 Acer saccharinum Javor stříbrný I. VŘ 106 Acer saccharinum Javor stříbrný II. BŘ 107 Acer saccharinum Javor stříbrný II. BŘ 108 Acer saccharinum Javor stříbrný II. BŘ 109 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 110 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 111 Tilia cordata Lípa srdčitá II. BŘ 112 Tilia cordata Lípa srdčitá II. ZŘ 113 Betula pendula Bříza bělokorá II. ZŘ 114 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 115 Quercus rubra Dub červený II. BŘ 116 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 117 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ 118 Quercus robur Dub letní II. BŘ 119 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 120 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 121 Populus nigra 'Italica' Topol černý II. BŘ 122 Popululs alba Topol linda II. BŘ 123 Aesculus hippocastanum Jírovec maďal II. ZŘ 124 Betula pendula Bříza bělokorá II. BŘ * strom s více kmeny do 130 cm, obvod kmene je stanoven pro každý kmen zvlášť ** inventarizační číslo odpovídá číselnému označení dřeviny na výkresu znázorňujícím stávající zeleň v řešené oblasti *** BŘ - bezpečnostní řez stromů lezeckou technikou, ZŘ - zdravotní řez stromů lezeckou technikou, VŘ - výchovnýřez stromů lezeckou technikou 305

29 Seznam dřevin v prostoru Nového hřbitova na Karlově navržených k odstranění. Poř. Číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) 306 Průměr kmene na řezné ploše pařezu (cm) Inv. Číslo** 1 Populus tremula Topol osika Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja Zerav 30,22, Picea pungens Smrk pichlavý Populus nigra 'Italica' Topol černý Picea abies Smrk ztepilý Pinus mugo Borovice kleč 63, Pinus mugo Borovice kleč 41,51,57, Crataegus Hloh Pinus sylvestris Borovice lesní Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá /37/21/41/ 27/ Thuja Zerav 16 Thuja Zerav 36/35/ Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer Javor Acer platanoides Javor mléč Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá 146/ Betula pendula Bříza bělokorá Tilia cordata Lípa srdčitá Betula pendula Bříza bělokorá Tilia cordata Lípa srdčitá Malus sp. Jabloň Pinus nigra Borovice černá Prunus sp. Třešeň

30 29 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus sylvestris Borovice lesní Prunus padus Střemcha obecná Prunus padus Střemcha obecná 65/ Picea pungens Smrk pichlavý Pinus nigra Borovice černá 34/ Pinus nigra Borovice černá Prunus padus Střemcha obecná Populus tremula Topol osika Betula pendula Bříza bělokorá Pinus sylvestris Borovice lesní Quercus rubra Dub červený 137/ Betula pendula Bříza bělokorá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer saccharinum Javor stříbrný Rhus typhina Škumpa orobincová Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 93/ Pinus nigra Borovice černá Prunus sp. Třešeň Betula pendula Bříza bělokorá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Betula pendula Bříza bělokorá Betula pendula Bříza bělokorá Populus tremula Topol osika Populus tremula Topol osika Prunus spinosa Trnka obecná Prunus domestica Slivoň švestka Prunus domestica Slivoň švestka Prunus domestica Slivoň švestka Prunus domestica Slivoň švestka

31 62 Betula pendula Bříza bělokorá Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Populus nigra Topol černý Picea abies Smrk ztepilý 66/49/ Picea abies Smrk ztepilý Populus tremula Topol osika Mrtvý

32 4.4 CENOVÁ KALKULACE A VÝKAZ VÝMĚR Sídliště Bezděkov 1.I ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů - 93 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 300 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 400 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 800 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 300 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 400 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes do 700 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Celkem 309 M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks Kč

33 Odstranění keřů m² Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky do 1m v rovině nebo 2111 na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky nad 1m v rovině nebo 2131 na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Celkem Celková cena za odstranění dřevin Celková cena za odstranění dřevin vč. 20% DPH M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem m2 32 2,2 70,4 m Kč Kč Kč 1.II VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů - 68 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace Plochy a úprava území Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr 6cm s příčkami a úvazkem, dékla 2111 kůlu do 2 metrů M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem Hloubení jámy o velikosti do 1 m3 v rovině s výměnou půdy na 100% ks Výsadba stromu s balem v rovině při průměru balu do 600 mm ks ks Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, 0,5m2/1 strom v rovině m Mulčování výsadby při tl. mulče mm (drcená kůra) m Zalití dřeviny vodou 70l/ks, do 20m2, 5x m3 23, Celkem za výsadbu

34 Specifikace pomocného materiálu P.č. Popis materiálu M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem 7 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 3ks/1 strom ks příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks popruh (2m/ks) bm zahradní substrát m3 27, drcená kůra na mulčování m3 3, zálivka jamky 1 m3 ks 23, Celkem za pomocný materiál Celková cena za výsadbu stromů do jamek s 100 % výměnou půdy vč. materiálu Kč Následná péče stromy - 68 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem Plochy a úprava území Výchovný řez alejových stromů výšky 4 až 6 m ks Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině ks Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlů ks Celková cena za následnou péči na stromy Kč Celková cena za výsadby Celková cena za výsadby vč. 20% DPH Kč Kč 311

35 1.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost Stromy M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Habr obecný bal / 8-10 ks Carpinus betulus Habr obecný bal / 8-10 ks Acer platanoides Javor mléč bal / 8-10 ks Acer platanoides 'Royal Red' Javor mléč bal / 8-10 ks Quercus rubra Dub červený bal / 8-10 ks Sorbus intermedia Jeřáb prostřední bal / 8-10 ks Tilia cordata Lípa srdčitá bal / 8-10 ks Prunus serrulata 'Kanzan' Sakura ozdobná bal / 8-10 ks Celkem Stromy celkem ks Celková cena dřevin Celková cena dřevin vč. 14% DPH Kč Kč Celkové náklady akce: Celkové náklady akce vč. DPH: Kč Kč 312

36 REKAPITULACE CENOVÉ KALKULACE Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem 1.I ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů ks Kč Odstranění keře m² Kč Celková cena za odstranění dřevin Celková cena za odstranění dřevin vč. 20% DPH Kč Kč 1.III VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů ks Kč Následná péče stromy ks Kč Celková cena za výsadby Kč Celková cena za výsadby vč. 20% DPH Kč 1.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy ks Kč Celková cena dřevin Kč Celková cena dřevin vč. 14% DPH Kč Celkové náklady akce: Celkové náklady akce vč. DPH: Kč Kč Vypracoval: Ing. Sjoerd Willem van den Berg 313

37 VÝKAZ VÝMĚR 1.I ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů - 93 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm v ks 4 rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm v ks 13 rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do ks mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu ks 2 Odstranění keřů m² Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území 314

38 Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky do 1m v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky nad 1m v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu m2 32 m II VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů - 68 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 1 m3 v rovině s výměnou půdy na 100% ks Výsadba stromu s balem v rovině při průměru balu do 600 mm ks Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr 6cm s příčkami a úvazkem, dékla kůlu do ks 68 2 metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, 0,5m2/1 strom v rovině m Mulčování výsadby při tl. mulče mm (drcená kůra) m Zalití dřeviny vodou 70l/ks, do 20m2, 5x m3 23,8 Specifikace pomocného materiálu P.č. Popis materiálu M.j. Počet m.j. 7 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 3ks/1 strom ks příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks popruh (2m/ks) bm zahradní substrát m3 27,2 12 drcená kůra na mulčování m3 3,4 13 zálivka jamky 1 m3 ks 23,8 Následná péče stromy - 68 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j Plochy a úprava území Výchovný řez alejových stromů výšky 4 až 6 m ks Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině ks

39 Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlů ks 3 1.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Ozn. Latinský název Český název Kvalita / velikost M.j. Počet m.j. Stromy Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Habr obecný bal / 8-10 ks 1 Carpinus betulus Habr obecný bal / 8-10 ks 3 Acer platanoides Javor mléč bal / 8-10 ks 31 Acer platanoides 'Royal Red' Javor mléč bal / 8-10 ks 4 Quercus rubra Dub červený bal / 8-10 ks 2 Sorbus intermedia Jeřáb prostřední bal / 8-10 ks 4 Tilia cordata Lípa srdčitá bal / 8-10 ks 3 Prunus serrulata 'Kanzan' Sakura ozdobná bal / 8-10 ks 20 Stromy celkem ks 68 REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. 1.I ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů ks 93 Odstranění keře m² II VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů ks 68 Následná péče stromy ks 68 1.III ROSTLINNÝ MATERIÁL Stromy ks

40 4.4.2 Sídliště Čecháky 1.I ODSTRANĚNÍ DŘEVIN Odstranění stromů - 23 ks Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j Plochy a úprava území Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm v 1111 rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm v 1221 rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Pokácení stromu jehličnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do mm v rovině nebo na svahu do 1:5 s odstraněním pařezu Celkem Cena celkem ks ks ks ks ks Kč Odstranění keřů - 21 m² Technologie P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem Plochy a úprava území Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky do 1m v rovině nebo na svahu do m2 1 2,2 2, :5 s odstraněním pařezu Odstranění dřevin o průměru kmene do 100 mm výšky nad 1m v rovině nebo na svahu m do 1:5 s odstraněním pařezu Celkem 62 Kč Celková cena za odstranění dřevin Celková cena za odstranění dřevin vč. 20% DPH Kč Kč 317

41 1.II VÝSADBY - PRÁCE A POMOCNÝ MATERIÁL Výsadba stromů - 69 ks Technologie výsadby P.č. Číslo položky Popis pracovní operace M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem Plochy a úprava území Hloubení jámy o velikosti do 1 m3 v rovině s výměnou půdy na 100% ks Výsadba stromu s balem v rovině při průměru balu do 600 mm ks Ukotvení dřeviny 3 dřevěnými kůly, průměr 6cm s příčkami a úvazkem, dékla kůlu do 2 ks metrů Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, 0,5m2/1 strom v rovině m2 34, , Mulčování výsadby při tl. mulče mm (drcená kůra) m Zalití dřeviny vodou 70l/ks, do 20m2, 5x m3 24, Celkem za výsadbu Specifikace pomocného materiálu P.č. Popis materiálu M.j. Počet m.j. Cena / m.j. Cena celkem 7 juta na obalení kmene bm kůl 200cm, 3ks/1 strom ks příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks popruh (2m/ks) bm zahradní substrát m3 27, drcená kůra na mulčování m3 3, ,5 13 zálivka jamky 1 m3 ks 24, ,5 Celkem za pomocný materiál Celková cena za výsadbu stromů do jamek s 100 % výměnou půdy vč. materiálu Kč 318

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ

STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA NÁMSTÍ SADOVNICKÁ HODNOTA DEVIN JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ DENDROLOGICKÝ PRZKUM, NÁVRH PSTEBNÍCH OPATENÍ JIHOVÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁMSTÍ STUDIE EŠENÍ

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková.

10. ROZPOČET. Pracovní operace. 823-1 Plochy a úprava území. Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka. Poř. Ceníková. 10. ROZPOČET Pracovní operace Poř. Ceníková Cena I Popis Množství Jedn. číslo položka jednotka CENA (Kč) 823-1 Plochy a úprava území 1 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m 3 24 ks 2 184102115

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI

OBSAH 4.9. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ - KE KONOPIŠTI 4.8. NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV KE KONOPIŠTI OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU 4. GRAFICKÁ ČÁST A TABULKY VÝKAZŮ VÝMĚR A POČTŮ 4.1.SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ POD NEMOCNICÍ A MŠ LONGENOVA 4.2.NÁVRH

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA 131 3.1 ÚVOD Tato část projektu zahrnuje celkem pět lokalit, které se nachází ve středu města. Jedná se o veřejné plochy v okolí bytových domů a

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu I. Právní předpisy EUTR 2.1 Nařízení Evropského parlamentu

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení

Park Evropy. Biologicko dendrologické posouzení Park Evropy Biologicko dendrologické posouzení 2014 1 Zpracoval: Karel Kerouš, IČ 75915154, tel.: 604 118 616 Termín provedení terénních prací: 1. 6. 5. 2014 Termín zpracování dat: 7. 9. 5. 2014 Metodika

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha

Základy Zakládání Zeleně. Ladislav Kejha Základy Zakládání Zeleně Ladislav Kejha projekční příprava výběr taxonů pro výsadbu velikost a typ výsadbového materiálu hustota výsadeb volba a popis technologie výsadby Pořizovací cena i následná údržba

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více