REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Rpety, Rpety 26, Hořovice REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: SAFE TREES, s.r.o. NA ŠTĚPNICI 945, ROSICE Tel: , Fax : VEDOUCÍ ZPRACOVATELSKÉHO TÝMU: Ing. JAROSLAV KOLAŘÍK, Ph.D ZPRACOVATELSKÝ TÝM: Ing. KATEŘINA NEHYBOVÁ, DiS. FORMÁT: POČET STR.: DATUM PARÉ: A /2010

2 A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA B TECHNICKÁ ZPRÁVA

3 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikace stavby... 2 A.1.1 Objednatel:... 2 A.1.2 Projektant:... 2 A.1.3 Název stavby:... 2 A.1.4 Místo stavby: obec Rpety... 2 A.1.5 Stupeň: Projektová dokumentace pro žádost o dotaci z OPŽP... 2 A.1.6 Datum: 11/ A.2 Stavba... 2 A.2.1 Seznam dotčených parcel pro řešené území v obci Rpety... 2 A.2.2 Dosavadní využití území... 2 A.3 Podklady... 3 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 B.1 Bilanční tabulka... 4 B.2 Ochranná pásma a chráněné zájmy:... 4 B.3 Vliv na životní prostředí... 4 B.4 Vegetační prvky... 4 B.4.1 Specifikace výsadbového materiálu... 4 B.5 Popis řešených lokalit... 4 B.5.1 LOKALITA B.5.2 LOKALITA B.5.3 LOKALITA B.5.4 LOKALITA B.5.5 LOKALITA B.5.6 LOKALITA B.5.7 LOKALITA B.5.8 LOKALITA B.5.9 LOKALITA VÁZANÉ PŘÍLOHY E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB VOLNÉ PŘÍLOHY C. VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH LOKALIT D. ÚSES, HRANICE KATASTRU, VKP F. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ GRAFICKÁ ČÁST (F-I, F-II) G. PLÁN VÝSADEB GRAFICKÁ ČÁST (G-I, G-II)

4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 Objednatel: Obec Rpety Rpety Hořovice Zastoupení: Alena Hasmanová, starostka Jan Vlach Tel.: Web: http.:// IČ: A.1.2 Projektant: SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945, Rosice Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D Zpracovatelský tým: Ing. Kateřina Nehybová, DiS. A.1.3 Název stavby: REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT OBCE RPETY A.1.4 Místo stavby: obec Rpety A.1.5 Stupeň: Projektová dokumentace pro žádost o dotaci z OPŽP A.1.6 Datum: 11/2009 A.2 STAVBA A.2.1 Seznam dotčených parcel pro řešené území v obci Rpety Pozemkové parcely podle způsobu evidence osa 6.3 osa 6.5 KN KN PK EN 1085/8 st /1 26/5 1004/10 15/1 3/ /2 40/ /6 172/ /1 1095/5 1119/1 1095/1 1095/ /7 1095/6 1095/ /9 1095/8 1096/1 1083/3 1095/ /2 1096/3 26/ / A.2.2 Dosavadní využití území V řešeném území nebude změněno funkční využívání. 4

5 A.3 PODKLADY Projekt péče o stromy (Safe Trees) 2009 Místní průzkum 2009 Fotodokumentace 2008, 2009 Konzultace s objednatelem 2009 Konzultace s AOPK Praha 2010 Terénní šetření se zástupci AOPK Praha

6 B. TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 BILANČNÍ TABULKA viz. vázané přílohy Řez upravující podchodnou o podjezdnou výšku není součástí žádosti. Je chápán jako součást pravidelné péče a bude uskutečněn na náklady žadatele. B.2 OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÉ ZÁJMY: Stavba bude realizována v souladu s podmínkami územního plánu. Ochranná pásma technických sítí jsou v návrhu respektována dle platných zákonů, vyhlášek, norem a jednotlivé stavební zásahy jsou řešeny tak, aby nebyly v konfliktu s podmínkami jednotlivých správců. Před samotnou realizací je potřeba provést vytyčení stávajících inženýrských sítí. B.3 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stavba bude mít pozitivní vliv na kvalitu životního a obytného prostředí. Při stavbě budou stávající stromy zabezpečeny dle ČSN Zabezpečení stávající vegetace bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo jiných nežádoucích vlivů. Při realizaci bude dodržován zákon č. 185/2001 o odpadech. B.4 VEGETAČNÍ PRVKY Řešení zásahů do stávajících porostů dřevin a grafický návrh vegetačních prvků je řešen v samostatných přílohách. B.4.1 Specifikace výsadbového materiálu Všechny dřeviny musí mít zdravý, dobře vyvinutý a pevný kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, musí být několikrát přesazovány. Rostliny by měly být vitální a bez mechanického poškození, bez chorob a škůdců, musí odpovídat velikostním podmínkám, tj. výška, obvod kmene, počet výhonů. Dřeviny v kontejnerech musí mít velikost nádoby v přiměřeném poměru k velikosti rostliny. Stromy se zemním balem musí mít dostatečně pevně zabalený bal do materiálu propouštějícího vodu, aby byla zaručena soudržnost balu při manipulaci a dopravě. B.5 POPIS ŘEŠENÝCH LOKALIT B.5.1 LOKALITA 01 První z lokalit je tvořena prostorem podél komunikace z obce Rpety severozápadně na sousední Hořovice. Inventarizace popsala několik stávajících ovocných stromů, které poukazují na to, že pravděpodobně v minulosti zde byla ovocná alej po obou stranách silnice. 6

7 Tato lokalita náleží do intravilánu obce, kácení, ošetření a výsadby tak náleží do osy 6.3. Volen je také menší sortiment. Pouze v bezprostřední blízkosti obce (a tudíž zvýšenému tlaku na výsadby stran obyvatel a provozu) je velikost 12/14cm obvodu kmínku. osa 6.3 LOKALITA 01-výsadby taxon počet ks Juglans regia 6 Vk, ok ,50 Kč Malus domestica 8 Vk, ok ,00 Kč Prunus avium 8 Vk, ok ,00 Kč Prunus domestica 15 Vk, ok ,25 Kč Quercus robur 9 Vk, ok ,75 Kč Sorbus torminalis 10 Vk, ok ,50 Kč velikost Cena výsadby 7

8 B.5.2 LOKALITA 03 Třetí lokalita obklopuje fotbalové hřiště a trpí typickými nešvary snahy vytvořit liniový prvek stejného druhu, v tomto případě smrkový. S ohledem na razantnější regeneraci v jiných lokalitách je tato ponechána v minimálním režimu. Pouze na vzrostlém ořešáku je navržen zdravotní řez. V budoucnosti, až přestane stěna ze smrků plnou izolační funkci, bude vhodné převézt tento typ výsadby spíše na rozvolněnou různorodou liniovou skupinu. Sortiment by měl být domácí provenience. B.5.3 LOKALITA 04 Tato lokalita je nejvýraznější s ohledem na plánované zásahy. Páteř je tvořena jírovcovou alejí po obou březích Podlužského potoka a několika dalšími soliterními dřevinami. Hodnocené dřeviny vykazují ve vysokém procentu defekty ve větvení, poškození řezem, jsou napadené dřevokaznými houbami, mají sníženou vitalitu a v několika případech již i provozně nebezpečné. 8

9 Není možné obnovovat alej celou, ani nahrazovat jednotlivé stromy určené k pokácení. Ztratila by se tak jednotnost a jednoduchost působení liniového prvku protínající náves. Hodnocení dřevin odhalilo celou řadu problémů, z nichž se vyrýsovala ta část, která je nejvíce potřebná k obnově. Ve fázích (po deseti letech) bude proměněna postupně celá alej. V této fázi zhruba polovina podlehne výměně. Aby se neztratila alej stoprocentně, budou ponechány dřeviny, které po obvodové redukci budou provozně bezpečné. Tyto ovšem nesmí rušit celkový dojem aleje, proto byly po terénním šetření vytipovány stromy na okrajích tohoto obnovovaného úseku (číslo 48, 49, 60 a 76). Bilance kácení (22ks) výsadby (18ks) je lehce v neprospěch výsadeb. Je to způsobeno rozvolněním výsadeb, tradičně jsou navrženy výsadby ve finálním sponu, aby se stromy mohly plně vyvíjet do solitérního habitu. Výsadbový materiál v tomto případě je luxusnější, aby působení nastoupilo co nejdříve. 9

10 osa 6.5 LOKALITA 04-výsadby taxon počet ks Aesculus hippocastanum 18 Vk, ok ,50 Kč Juglans regia 2 Vk, ok ,50 Kč Sorbus aucuparia 3 Vk, ok ,25 Kč Tilia cordata 2 Vk, ok ,50 Kč velikost Cena výsadby Další část této lokality je okolí hřiště severně po toku potoka. Stávající výsadba je hlavně jehličnatá, dominantu tvoří provozně nebezpečný ořešák a lípa. Lípa vykazuje dobrou vitalitu, ale architektura tohoto mladého stromu je natolik špatná, že pokácením předejdeme velkým obtížím do budoucna. Není možné řezem stav zlepšit. Vedle těchto dvou stromů je jeřáb. Původně byl jedním z navržených k pokácení. Ale s ohledem na jeho pozici (neohrožuje komunikaci) a možnost sesazovacího redukčního řezu bude ponechán. Tento krok byl zvolen zejména kvůli celkovému působení regenerovaného místa. Přejdeme tam postupně k hodnotnější a perspektivní výsadbě bez toho, že by zmizelo celé stromové patro. Výsadby jsou navrženy ovocnými dřevinami a jednou lípou, jako budoucí dominantou. Samozřejmostí musí být velmi kvalitní výsadbový materiál a odborně provedený výchovný řez. B.5.4 LOKALITA 05 Vymezení této lokality bylo provedeno spíše z důvodu komplexnosti projektu. Není možné rekonstruovat liniové výsadby z důvodu majetko-právních vztahů. Nicméně zde zaznívá doporučení pro vedení obce, že by měl být převeden na přírodě bližší společenstvo za použití stromů s podsadbou domácích keřů. Nyní jsou předzahrádky tvořeny pestrým a pestrobarevným zastoupením dřevin z čeledi Cupressaceae, které obyvatelé tvarují většinou do kulovitého tvaru. Vzhledem k tomu, že jde o poslední řadu budov a dále je otevřená krajina, je toto velmi nevhodné. V blízké době se bude posunovat hranice zastavěného území a obec se rozšíří (to je také důvod, proč byla z projektové dokumentace vyřazena lokalita č. 6), ovšem výsadba na lokalitě č. 5 by měla po dokončení stavby být kvalitnější. 10

11 B.5.5 LOKALITA 07 Část návsi, která je mírně svažitá směrem k potoku. Navrženo je ošetření a kácení (Cupressaceae č. 24, 26, 27 a 29). Výsadby v tomto otevřeném prostoru nejsou žádoucí. B.5.6 LOKALITA 08 Parkově upravená plocha je rozbitá pestrou výsadbou. Záměrem je zredukovat nevhodně zvolené stříbrné smrky a nahradit je stejně liniovým prvkem, ale tvořeným habrem (4ks) a doplněným vysokokmennou jabloní (2ks). 11

12 osa 6.5 LOKALITA 08-výsadby taxon počet ks Carpinus betulus 4 Vk, ok ,00 Kč Malus domestica 2 Vk, ok ,50 Kč velikost Cena výsadby B.5.7 LOKALITA 09 Tato lokalita má podobný osud jako lokalita č. 03. Dominantou je vzrostlá vrba, která vyžaduje citlivou redukci. B.5.8 LOKALITA 10 Desátá lokalita je zahrnuta do osy 6.3, protože je zakládána alej v extravilánu Rpet. Komunikace je málo frekventovaná prašná úvozová cesta. Na několika místech je keřové patro, které je vhodné, proto při návrhu výsadeb se na něho musí brát ohled. osa taxon 6.3 LOKALITA 10-výsadba Acer platanoides 4 Vk, ok ,00 Kč Acer platanoides 8 Vk, ok ,00 Kč Prunus avium 16 Vk, ok ,00 Kč Pyrus communis 20 Vk, ok ,00 Kč Quercus robur 4 Vk, ok ,00 Kč Sorbus torminalis 1 Vk, ok ,75 Kč Tilia cordata 20 Vk, ok ,00 Kč Tilia cordata 4 Vk, ok ,00 Kč Sortiment je rozrůzněn s ohledem na vzdálenost od obce. V bezprostřední blízkosti je zakládána lipová alej, kde je volen obvod kmínku 12/14. počet ks velikost Cena výsadby 12

13 B.5.9 LOKALITA 11 Lokalita poslední přechází ze zastavěné části obce do extravilánu. Mísí se zde přirozený dubový porost lesního charakteru se zbytky ovocné meze a rozrůstající akátiny. Navržená opatření jsou ozdravná tam, kde zásah je potřeba minimální, odstraňovány jsou zástupci čeledi Cupressaceae a Robinia. Je potřeba nejen redukovat akáty, ale také zamezit následnému zmlazování (viz rozpočet). osa 6.5 LOKALITA 11-výsadba taxon počet ks Acer platanoides 4 Vk, ok ,00 Kč Pinus sylvestris 3 Vk, ok ,25 Kč Quercus robur 2 Vk, ok ,50 Kč Malus domestica 1 Vk, ok ,75 Kč velikost Cena výsadby 13

14 14

15 INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE, PLÁN KÁCENÍ tabulková část

16 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 1 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská Zdravotní řez Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku 2 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 3 Tilia cordata lípa malolistá Bezpečnostní řez 4 Tilia cordata lípa malolistá Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Bezpečnostní řez 5 Tilia cordata lípa malolistá Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Bezpečnostní řez 6 Tilia cordata lípa malolistá Výrazně prosychá. Bezpečnostní řez 7 Tilia cordata lípa malolistá Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Bezpečnostní řez 8 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Tilia cordata lípa malolistá Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Redukční řez směrem k překážce Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Zdravotní řez Zdravotní řez 10 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 11 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 12 Tilia cordata lípa malolistá Redukční řez směrem k překážce Zdravotní řez 13 Juniperus communis jalovec obecný kmínky. 14 Pinus sylvestris borovice lesní Pinus sylvestris borovice lesní Taxus baccata tis červený Pinus mugo borovice kleč 9 1, Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 20 Taxus baccata tis červený Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Picea pungens smrk pichlavý Picea pungens smrk pichlavý Thuja occidentalis cv. túje západní cv Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 25 Picea pungens smrk pichlavý Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Tlaková vidlice od 1m nad zemí. Směrové kácení 16

17 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 27 Taxus sp. tis Směrové kácení 28 Taxus sp. lípa malolistá Thuja occidentalis cv. túje západní cv Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 30 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 32 Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 33 Taxus sp. tis Tilia platyphyllos lípa velkolistá Tilia platyphyllos lípa velkolistá Tilia platyphyllos lípa velkolistá Thuja occidentalis túje západní Tilia platyphyllos lípa velkolistá Aesculus hippocastanum jírovec maďal Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze kmene Redukční řez obvodový Redukční řez obvodový Redukční řez obvodový Redukční řez obvodový Bezpečnostní řez Redukční řez obvodový 40 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Zdravotní řez 41 Acer pseudoplatanus javor horský Usychá. Infekce báze kmene. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 42 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce na bázi i na kosterních větvích. Infekce kořenů a báze dřevomorem kořenovým. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 43 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Aesculus hippocastanum jírovec maďal Tlaková vidlice v kosterním větvením. Ulomená kosterní větev. Infekce kosterního větvení. Zdravotní řez Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické Redukční řez obvodový 45 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce báze kmene.sledovat. Zdravotní řez 46 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 47 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Uvolneny strom. Redukční řez obvodový 48 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Redukční řez obvodový 49 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kmene. Redukční řez obvodový 17

18 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 50 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina ve kmeni. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 51 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Výrazně prosychá. 52 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina ve kmeni. 53 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina na kosterní větvi. 54 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Snížená vitalita. 55 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje 56 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Polovina již odlomena; havarijní. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 57 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina po celé délce kmene. Směrové kácení 58 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina po celé délce kmene, prasklá již od báze. Infekce kosterního větvení.infekce kmene.infekce kosterních větví. Směrové kácení Směrové kácení 60 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Defektní větvení. Redukční řez obvodový Zdravotní řez 61 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku 62 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Zdravotní řez 63 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Výchovný řez 64 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poškozená báze. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 65 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutiny ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 66 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poškozená báze. Defektní větvení. Redukční řez obvodový 67 Quercus robur dub letní Zdravotní řez Redukční řez směrem k překážce 68 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 69 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Zdravotní řez 70 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Zdravotní řez 18

19 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 71 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Rozvolnění skupiny. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 72 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze kmene 73 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Bezpečnostní řez Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový 74 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Redukční řez obvodový 75 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový 76 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutý kmen. Infekce kosterního větvení. Směrové kácení 78 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutý kmen. Směrové kácení 79 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina na kosterní větvi. Směrové kácení 80 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje 81 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutý kmen. Infekce kosterního větvení. Směrové kácení 82 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Odumírající jedinec, dutina ve kmeni. Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností spouštění částí kmene a koruny 83 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje 84 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poranění kosterních větví. Tlaková vidlice v Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností spouštění 2 kosterním větvením. částí kmene a koruny 85 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Infekce kosterních větví. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 86 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poraněné kořenové náběhy. Defektní větvení. Zdravotní řez 87 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. 89 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Tlaková vidlice. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Zdravotní řez Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 90 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 19

20 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 91 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 92 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 93 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 94 Acer platanoides javor mléčný Bezpečnostní řez 95 Betula pendula bříza bělokorá Zdravotní řez 96 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 97 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 98 Aesculus x carnea jírovec pleťový Infekce kmene. Sledovat. Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Zdravotní řez 99 Populus x canadensis topol kanadský Betula pendula bříza bělokorá Sledovat. Poškozené kořeny. 101 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 102 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 103 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 104 Betula pendula bříza bělokorá Zdravotní řez Bezpečnostní řez Redukční řez obvodový Redukční řez směrem k překážce Zdravotní řez 105 Tilia cordata lípa malolistá Tlaková vidlice. Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 106 Juglans regia ořešák královský Dvojkmen. Výchovný řez 107 Carpinus betulus habr obecný Zdravotní řez 108 Picea abies smrk ztepilý Směrové kácení 109 Picea abies smrk ztepilý Směrové kácení 110 Picea abies smrk ztepilý Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 111 Picea abies smrk ztepilý Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 112 Cerasus avium třešeň ptačí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 113 Juglans regia ořešák královský Infekce kosterních větví. Směrové kácení 114 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí Jednostranná koruna, infekce kmene; redukce zvýší provozní bezpečnost. Strom je důležitý pro jednoho z obyvatel, z důvodu kácení jiných dřevin tento je ponechán na dožití (předpokládá se, že perspektiva je nižší než 10let) Redukční řez obvodový 20

21 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 115 Fagus sylvatica Atropunicea buk lesní Atropunicea Juglans regia ořešák královský Zdravotní řez 117 Picea abies smrk ztepilý Picea abies smrk ztepilý Picea abies smrk ztepilý Malus sp. jabloň Zdravotní řez 152 Pinus sylvestris borovice lesní Tilia cordata lípa malolistá Výchovný řez 154 Picea abies smrk ztepilý Betula pendula bříza bělokorá Infekce kmene. Směrové kácení 156 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 157 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 158 Juglans regia ořešák královský Výchovný řez 159 Juglans regia ořešák královský Výchovný řez 160 Juglans regia ořešák královský 10 2, Výchovný řez 161 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Juniperus communis Hibernica Vrůstá do vedení. jalovec obecný Hibernica Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Redukční řez směrem k překážce Zdravotní řez 164 Salix x sepulcralis vrba náhrobní Majitelka sousedního domu žádá seříznout větve nad plotem. Infekce kosterních větví. Redukční řez obvodový 165 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 166 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Abies alba jedle bělokorá Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 169 Juniperus sabina jalovec chvojka Picea abies smrk ztepilý Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův

22 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 173 Picea abies smrk ztepilý Picea abies smrk ztepilý Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Juniperus communis Hibernica jalovec obecný Hibernica Picea abies smrk ztepilý Taxus baccata tis červený Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Juniperus communis Hibernica jalovec obecný Hibernica Picea abies smrk ztepilý Tilia cordata lípa malolistá Tilia cordata lípa malolistá Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Výchovný řez Výchovný řez 187 Picea omorika smrk omorika Cerasus avium třešeň ptačí Směrové kácení 189 Abies nordmanniana jedle kavkazská Pinus sylvestris borovice lesní Acer ginnala javor ginnala Zdravotní řez 192 Acer ginnala javor ginnala 4 1, Zdravotní řez 193 Pinus sylvestris borovice lesní Pinus sylvestris borovice lesní Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 197 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 198 Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý Směrové kácení 199 Quercus rubra dub červený Zdravotní řez 200 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 201 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 202 Quercus rubra dub červený Zdravotní řez 22

23 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Průměr kmene [cm] Výška [m] Spodní okraj koruny [m] Průmět koruny [m] Fyziologické stáří Vitalita Stabilita zlom Zdravotní stav Poznámka Technologie 203 Quercus rubra dub červený Poškozený kmen. Směrové kácení 204 Quercus rubra dub červený Tlaková vidlice, poškozený kmen. Směrové kácení 205 Pinus sylvestris borovice lesní Aesculus hippocastanum jírovec maďal Zdravotní řez 207 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 208 Quercus robur dub letní Poškozený kmen i báze. Směrové kácení 209 Quercus robur dub letní Poškozený kmen. Bezpečnostní řez 210 Quercus robur dub letní Zdravotní řez 211 Quercus robur dub letní Směrové kácení 212 Quercus robur dub letní Zdravotní řez 217 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 218 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 219 Prunus domestica slivoň domácí Z poloviny suchá. Směrové kácení 220 Salix caprea vrba jíva Tlaková vidlice. Směrové kácení 221 Prunus domestica slivoň domácí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 222 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 223 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 224 Malus sp. jabloň Zdravotní řez 225 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 226 Prunus domestica slivoň domácí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 227 Prunus domestica slivoň domácí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 228 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 229 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 230 Prunus domestica slivoň domácí Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 231 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 232 Prunus domestica slivoň domácí Rozvolnění skupiny. Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 233 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 234 Prunus domestica slivoň domácí Infekce kmene. Směrové kácení 235 Prunus domestica slivoň domácí Infekce kmene. Směrové kácení 23

24 Taxonomické zastoupení Poznámka, navržená technologie A Chamaecyparis lawsoniana 50%, Forsythia x intermedia 50% B Chamaecyparis lawsoniana 95%, vtroušeně Forsythia x intermedia C Chamaecyparis lawsoniana Alumigold D Chamaecyparis lawsoniana E Chamaecyparis lawsoniana, vtroušené nálet Sambucus nigra F Chamaecyparis lawsoniana, vtroušené nálet Sambucus nigra G Syringa vulgaris průměr kmínku 17cm, nakloněný, báze poškozená H Berberis thunbergii Atropurpurea 3ks M Chamaecyparis lawsoniana Alumigold N Chamaecyparis lawsoniana Alumigold O Rhus typhina, pod ní Picea abies odstranit 2ks Picea abies P Lonicea xylosteum odstranit Q Salix alba, Sambucus nigra, Symphoricarpos albus R Sambucus nigra, Cornus mas SS1 Picea abies SS2 Picea abies SS3 Picea abies SS6 Picea abies Picea abies, Picea pungens Glauca, vmezeřené: Forsythia sp., Pinus sylvestris, SS7 Chamaecyparis sp. SS8 Picea abies 3ks, Pinus sylvestris 1ks SS9 Picea abies, Thuja occidentalis, Chamaecyparis lawsoniana SS10 Kerria japonica, Chamaecyparis sp., Thuja occidentalis SS11 Picea pungens Glauca SS12 Picea abies, Picea pungens Glauca, Syringa vulgaris, Kerria japonica 12ks, výška 6m 21ks, průměrná výška 2m 55ks, průměrná výška 4m 9ks, výška 2m výška 8m průměrná výška 1,5m, odstranit odstranit všechny smrky SS13 80% Robinia pseudoacacia, vtroušeně: Crataegus monogyna, Quercus robur, Rosa canina, Sambucus nigra Skupina 782m2; odstranit Robinia (8 ks o průměru na pařezu 200 až 300mm, ostaní nálety - plocha cca 200m2); nutné natřít plochy pařezu bodovou aplikací herbicidu Roundup ve % koncentrací na řeznou plochu, v druhé polovině roku potom vyřezat nálety a opět natřít řezné plošky; při odstraňování velmi opatrně na stávající porosty hlohu a růže šípkové. SS14 Juniperus communis Hibernica 3ks, Chamaecyparis lawsoniana Alumigold 3ks SS15 Quercus petraea SS16 Quercus petraea Rosa sp., Deutzia glabra, Aesculus hippocastanum, Pinus sp., Quercus sp., Picea abies SS18 Nidiformis, Juniperus communis, Sambucus nigra odstranit 10ks 9ks mladá nahodilá navhodná výsadba, odstranit 24

25 ROZPOČET

26 Číslo Taxon lat. Taxon čes. Poznámka Technologie Zdroj Zdroj Výpočet množství [m3] Kalkulace ošetření 1 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 2 Tilia cordata lípa malolistá výšku Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 3 Tilia cordata lípa malolistá Bezpečnostní řez 2 100,00 Kč ÚRS Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 4 Tilia cordata lípa malolistá výšku Bezpečnostní řez 2 290,00 Kč ÚRS Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 5 Tilia cordata lípa malolistá výšku Bezpečnostní řez 1 400,00 Kč ÚRS 6 Tilia cordata lípa malolistá Výrazně prosychá. Bezpečnostní řez 1 400,00 Kč ÚRS Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 7 Tilia cordata lípa malolistá výšku Bezpečnostní řez 1 400,00 Kč ÚRS Redukční řez směrem k překážce 2 977,00 Kč odhad 8 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 9 Tilia cordata lípa malolistá Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Zdravotní řez 4 240,00 Kč ÚRS 10 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 11 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 12 Tilia cordata lípa malolistá Redukční řez směrem k překážce 2 977,00 Kč odhad Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 13 Juniperus communis jalovec obecný 4 kmínky. 14 Pinus sylvestris borovice lesní 15 Pinus sylvestris borovice lesní 16 Taxus baccata tis červený 17 Pinus mugo borovice kleč 18 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 19 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 20 Taxus baccata tis červený 21 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 22 Picea pungens smrk pichlavý Frézování pařezů Hodnota palivového dříví 26

27 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 23 Picea pungens smrk pichlavý 24 Thuja occidentalis cv. túje západní cv. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 25 Picea pungens smrk pichlavý 26 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Tlaková vidlice od 1m nad zemí. Směrové kácení 583,00 Kč ÚRS 0,14 84,00 Kč 27 Taxus sp. tis Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 28 Taxus sp. lípa malolistá 29 Thuja occidentalis cv. túje západní cv. Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 245,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 30 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 31 Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 1 820,00 Kč odhad 32 Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 1 820,00 Kč odhad 33 Taxus sp. tis Strom v minulosti sesazen, Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze 34 Tilia platyphyllos lípa velkolistá nyní jeho korunu tvoří velké kmene 50,00 Kč odhad sekundární výhony. Redukční řez obvodový 2 977,00 Kč odhad 35 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Redukční řez obvodový 2 977,00 Kč odhad 36 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Redukční řez obvodový 1 820,00 Kč odhad 37 Thuja occidentalis túje západní 38 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony. Redukční řez obvodový 3 718,00 Kč odhad 39 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Bezpečnostní řez 2 100,00 Kč ÚRS Redukční řez obvodový 2 730,00 Kč odhad 40 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 41 Acer pseudoplatanus javor horský Usychá. Infekce báze kmene. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 8 760,00 Kč ÚRS 3 210,00 Kč ÚRS 0,20 120,00 Kč 27

28 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 42 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce na bázi i na kosterních větvích. Infekce kořenů a báze dřevomorem kořenovým. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,61 366,00 Kč 43 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Tlaková vidlice v kosterním větvením. Zdravotní řez 5 080,00 Kč ÚRS Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 2 500,00 Kč odhad 44 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Ulomená kosterní větev. Infekce kosterního větvení. Redukční řez obvodový 2 977,00 Kč odhad 45 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce báze kmene.sledovat. Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 46 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 47 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Uvolneny strom. Redukční řez obvodový 4 459,00 Kč ÚRS ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,64 384,00 Kč 48 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Redukční řez obvodový 4 459,00 Kč odhad 49 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kmene. Redukční řez obvodový 4 459,00 Kč odhad 50 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina ve kmeni. 51 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Výrazně prosychá. 52 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina ve kmeni. 53 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina na kosterní větvi. 54 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Snížená vitalita. 55 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. 56 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Polovina již odlomena; havarijní. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,77 462,00 Kč ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,61 366,00 Kč ,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,28 168,00 Kč ,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,27 162,00 Kč ,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,20 120,00 Kč ,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,37 222,00 Kč ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,42 252,00 Kč 57 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina po celé délce kmene. Směrové kácení 9 040,00 Kč ÚRS 9 350,00 Kč ÚRS 0,50 300,00 Kč 28

29 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 58 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina po celé délce kmene, prasklá již od báze. Směrové kácení 8 380,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,48 288,00 Kč 59 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení.infekce kmene.infekce kosterních větví. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,35 210,00 Kč 60 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Defektní větvení. Redukční řez obvodový 3 718,00 Kč odhad Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 61 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou výšku Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 62 Salix x erythroflexuosa vrba argentinská výšku Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 63 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Výchovný řez 368,00 Kč ÚRS 64 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poškozená báze. 65 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 66 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutiny ve kmeni. Infekce kosterního větvení. Poškozená báze. Defektní větvení. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun Redukční řez obvodový 4 459,00 Kč odhad 67 Quercus robur dub letní Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS Redukční řez směrem k překážce 2 977,00 Kč odhad 68 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 69 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 70 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 71 Fraxinus excelsior jasan ztepilý Rozvolnění skupiny. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun 72 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 4 240,00 Kč ÚRS Odstranění výmladků vyrůstajících kolem báze kmene 50,00 Kč odhad 73 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Bezpečnostní řez 2 290,00 Kč ÚRS Redukční řez směrem k překážce 2 977,00 Kč odhad Redukční řez obvodový 2 977,00 Kč odhad 74 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Redukční řez obvodový 2 977,00 Kč odhad 1 750,00 Kč ÚRS 467,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč ,00 Kč ÚRS 9 350,00 Kč ÚRS 0,72 432,00 Kč 4 320,00 Kč ÚRS 2 160,00 Kč ÚRS 0,12 72,00 Kč 29

30 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 75 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 76 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 77 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutý kmen. Infekce kosterního větvení. Redukční řez směrem k překážce 3 718,00 Kč odhad Redukční řez obvodový 3 718,00 Kč odhad Redukční řez směrem k překážce 3 718,00 Kč odhad Redukční řez obvodový 3 718,00 Kč odhad Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,75 450,00 Kč 78 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutý kmen. Směrové kácení 8 760,00 Kč ÚRS 3 210,00 Kč ÚRS 0,40 240,00 Kč 79 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Dutina na kosterní větvi. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,22 132,00 Kč 80 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 81 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. Dutý kmen. Infekce kosterního větvení. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje 274,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,25 150,00 Kč Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,25 150,00 Kč 82 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Odumírající jedinec, dutina ve kmeni. Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností spouštění částí kmene a koruny ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,25 150,00 Kč 83 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 84 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poranění kosterních větví. Tlaková vidlice v kosterním větvením. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností spouštění částí kmene a koruny 274,00 Kč ÚRS 5 290,00 Kč ÚRS 0,56 336,00 Kč ,00 Kč ÚRS 9 350,00 Kč ÚRS 0,44 264,00 Kč 85 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Infekce kosterního větvení. Infekce kosterních větví. Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun ,00 Kč ÚRS 7 080,00 Kč ÚRS 0,67 402,00 Kč 86 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 87 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Poraněné kořenové náběhy. Defektní větvení. 88 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Vyvíjející se tlaková vidlice. 89 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Tlaková vidlice. Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS - Kč Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí korun, rekonstrukce aleje Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS Horní úroveň víceúrovňové vazby dynamické 2 500,00 Kč odhad ,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,78 468,00 Kč ,00 Kč ÚRS 3 870,00 Kč ÚRS 0,25 150,00 Kč 90 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS 91 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS 92 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS 93 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 30

31 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 94 Acer platanoides javor mléčný Bezpečnostní řez 3 430,00 Kč ÚRS 95 Betula pendula bříza bělokorá Zdravotní řez 7 130,00 Kč ÚRS 96 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 97 Acer platanoides javor mléčný Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS Řez upravující podchodnou nebo podjezdnou 98 Aesculus x carnea jírovec pleťový 99 Populus x canadensis topol kanadský 100 Betula pendula bříza bělokorá Infekce kmene. Sledovat. Sledovat. Poškozené kořeny. výšku Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS Bezpečnostní řez 6 700,00 Kč ÚRS Redukční řez obvodový 8 710,00 Kč odhad Redukční řez směrem k překážce 2 977,00 Kč odhad Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 101 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 102 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 103 Pinus mugo borovice kleč Mnohokmen. 104 Betula pendula bříza bělokorá Zdravotní řez 3 390,00 Kč ÚRS 105 Tilia cordata lípa malolistá Tlaková vidlice. Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 3 210,00 Kč ÚRS 0,17 102,00 Kč 106 Juglans regia ořešák královský Dvojkmen. Výchovný řez 184,00 Kč ÚRS 107 Carpinus betulus habr obecný Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 108 Picea abies smrk ztepilý Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 109 Picea abies smrk ztepilý Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 110 Picea abies smrk ztepilý Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 111 Picea abies smrk ztepilý Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 112 Cerasus avium třešeň ptačí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 467,00 Kč ÚRS 0,01 6,00 Kč 113 Juglans regia ořešák královský Infekce kosterních větví. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 3 210,00 Kč ÚRS 0,22 132,00 Kč 31

32 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 114 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí Jednostranná koruna, infekce kmene; redukce zvýší provozní bezpečnost. Strom je důležitý pro jednoho z obyvatel, z důvodu kácení jiných dřevin tento je ponechán na dožití (předpokládá se, že perspektiva je nižší než 10let) Redukční řez obvodový 274,00 Kč ÚRS 115 Fagus sylvatica Atropunicea buk lesní Atropunicea Redukční řez směrem k překážce 1 820,00 Kč odhad Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 116 Juglans regia ořešák královský Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 117 Picea abies smrk ztepilý 118 Picea abies smrk ztepilý 119 Picea abies smrk ztepilý 151 Malus sp. jabloň Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 152 Pinus sylvestris borovice lesní 153 Tilia cordata lípa malolistá Výchovný řez 184,00 Kč ÚRS 154 Picea abies smrk ztepilý 155 Betula pendula bříza bělokorá Infekce kmene. Směrové kácení 385,00 Kč ÚRS 883,00 Kč ÚRS 0,02 12,00 Kč 156 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 157 Tilia cordata lípa malolistá Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 158 Juglans regia ořešák královský Výchovný řez 184,00 Kč ÚRS 159 Juglans regia ořešák královský Výchovný řez 184,00 Kč ÚRS 160 Juglans regia ořešák královský Výchovný řez 184,00 Kč ÚRS 161 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 162 Juniperus communis Hibernica jalovec obecný Hibernica 163 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 164 Salix x sepulcralis vrba náhrobní Vrůstá do vedení. Majitelka sousedního domu žádá seříznout větve nad plotem. Infekce kosterních větví. Redukční řez obvodový 5 031,00 Kč odhad 32

33 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 165 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 166 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 167 Abies alba jedle bělokorá 168 Pinus sylvestris borovice lesní Redukční řez směrem k překážce 1 820,00 Kč odhad 169 Juniperus sabina jalovec chvojka 170 Picea abies smrk ztepilý 171 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 172 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 173 Picea abies smrk ztepilý 174 Picea abies smrk ztepilý 175 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 176 Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův 177 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 178 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 179 Juniperus communis Hibernica jalovec obecný Hibernica 180 Picea abies smrk ztepilý 181 Taxus baccata tis červený 182 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 183 Juniperus communis Hibernica 184 Picea abies smrk ztepilý jalovec obecný Hibernica 185 Tilia cordata lípa malolistá 186 Tilia cordata lípa malolistá Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Potlačit slabší větev vyvíjejícího se tlakového větvení. Výchovný řez 709,00 Kč ÚRS Výchovný řez 709,00 Kč ÚRS 187 Picea omorika smrk omorika 188 Cerasus avium třešeň ptačí Směrové kácení 1 200,00 Kč ÚRS 2 160,00 Kč ÚRS 0,07 42,00 Kč 189 Abies nordmanniana jedle kavkazská 33

34 Kalkulace ošetření Frézování pařezů Hodnota palivového dříví Taxon lat. Zdroj Zdroj Číslo Taxon čes. Poznámka Technologie Výpočet množství [m3] 190 Pinus sylvestris borovice lesní 191 Acer ginnala javor ginnala Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 192 Acer ginnala javor ginnala Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 193 Pinus sylvestris borovice lesní 194 Pinus sylvestris borovice lesní 195 Picea pungens Glauca smrk pichlavý Glauca 196 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 178,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 197 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 245,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 198 Aronia melanocarpa temnoplodec černoplodý Směrové kácení 385,00 Kč ÚRS 0,02 12,00 Kč 199 Quercus rubra dub červený Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 200 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 245,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 201 Pinus sylvestris borovice lesní Rozvolnění skupiny. Směrové kácení 583,00 Kč ÚRS 0,10 60,00 Kč 202 Quercus rubra dub červený Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 203 Quercus rubra dub červený Poškozený kmen. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 204 Quercus rubra dub červený Tlaková vidlice, poškozený kmen. Směrové kácení 1 200,00 Kč ÚRS 0,09 54,00 Kč 205 Pinus sylvestris borovice lesní 206 Aesculus hippocastanum jírovec maďal Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS 207 Tilia platyphyllos lípa velkolistá Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 208 Quercus robur dub letní Poškozený kmen i báze. Směrové kácení 2 280,00 Kč ÚRS 0,31 186,00 Kč 209 Quercus robur dub letní Poškozený kmen. Bezpečnostní řez 2 860,00 Kč ÚRS 210 Quercus robur dub letní Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 211 Quercus robur dub letní Směrové kácení 3 920,00 Kč ÚRS 0,21 126,00 Kč 212 Quercus robur dub letní Zdravotní řez 3 320,00 Kč ÚRS 217 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 3 920,00 Kč ÚRS 218 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 219 Prunus domestica slivoň domácí Z poloviny suchá. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 0,02 12,00 Kč 220 Salix caprea vrba jíva Tlaková vidlice. Směrové kácení 1 200,00 Kč ÚRS 0,08 48,00 Kč 221 Prunus domestica slivoň domácí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 385,00 Kč ÚRS 0,01 6,00 Kč 222 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 223 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 224 Malus sp. jabloň Zdravotní řez 2 210,00 Kč ÚRS 225 Prunus domestica slivoň domácí Zdravotní řez 1 100,00 Kč ÚRS 226 Prunus domestica slivoň domácí Nevhodná struktura větvení. Směrové kácení 274,00 Kč ÚRS 0,00 - Kč 34

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

ID datové schránky: yhvyups mob ,

ID datové schránky: yhvyups mob , Číslo stromu Číslo štítku Obvod kmene (cm) Katastrální území Číslo parcely Obecní úřad Dublovice Dublovice 33 262 51 Dublovice Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona číslo 114/1992

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9 Příloha č. D3 Inventarizace dřevin Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.3 CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ VEGETACE...

Více

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV

POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV POSOUZENÍ STAVU VYBRANÝCH DŘEVIN V OBCI VRÁTKOV 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.: 724 50 30 E-mail: baza.baza@atlas.cz

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

±0.000= Bpv, S-JTSK

±0.000= Bpv, S-JTSK ±0.000=342.00 Bpv, S-JTSK PROJEKT REVITALIZACE PARKU U RYBNÍKU PANČÁK 1_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ČÍSLO VÝTISKU STUPEŇ Dokumentace pro územní souhlas (DÚS) / územní rozhodnutí (DÚR) DATUM 11/2017 OBJEDNATEL

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM poskytované podle 49 ZVZ ZADAVATEL: MĚSTO HORNÍ SLAVKOV DLOUHÁ 634/12, 357 31 HORNÍ SLAVKOV IČ 00259322 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: REVITALIZACE LESOPARKU A ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor životního prostředí

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, POHOŘELICE Odbor životního prostředí Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Vaše zn.: PM-22111/2018/3105/Gru ze dne 10.08.2018 Č.j.: MUPO-37053/2018/ZP/LAJ Spis. zn.: SZ MUPO 6947/2018 Vyřizuje:

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves

Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Posouzení stavu stromu a návrh pěstebních opatření Lípa Nová Ves Zhotovitel: Bc. Robert Kohout Čajkovského 549/12 67401 Třebíč IČ: 68662416 DIČ: CZ7501154551 Tel: +420 777 142 814 Email: robert@arbokohout.cz

Více