školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2014-2015"

Transkript

1 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, Holešov, tel. : www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování výroční zprávy bylo přihlíženo k ochraně osobních údajů dle platného zákona.

2 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov Sídlo : Bezručova 675, Holešov IČO školy : Odloučená pracoviště : Kostelec u Holešova čp Prusinovice, Hlavní č.p Žeranovice Zřizovatel : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy, statutární orgán : PhDr. Jaroslav Zámečník Statutární zástupce ředitele : Sylvia Šimečková Kontakt na školu : tel.: , www. zusholesov.cz Pracovnice pro informace : Lenka Adámková Datum založení školy : Datum zařazení do sítě : Poslední aktualizace v síti : Zápis do školského rejstříku: Základní údaje za školní rok 2014/2015 : Žáků celkem 760 Z toho dospělých žáků Dospělých absolventů 0 0 Výše vybíraného příspěvku za měsíc ( 11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.) ve školním roce 2011/2012 : Školné v jednotlivých oborech (Kč) Hudební 50,- 100,- 170,- 240,- 300,- Taneční 100,- 110,- Výtvarný 140,- 170,- Občanské sdružení při škole : Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ ( SRPDŠ). 2

3 Charakteristika školy : ZUŠ v Holešově poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Organizace vyučovacího procesu se řídí vyhláškou MŠMT č. 292/1991Sb. o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášky č. 151/2003 Sb., vyhlášky č. 71/2005 Sb. a ostatními obecně závaznými předpisy. Koncepce školy vychází z platných učebních plánů, RVP a osnov pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění, a to v přípravném studiu, prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. Studium je rozděleno na přípravné a základní (I. a II. stupeň). V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí výuku přípravné hudební nauky, hudební nauky, hru v nejrůznějších souborech a komorní hře. Ve výtvarném oboru škola poskytuje základy v kresbě, malbě, keramice, modelování a dekorativních činnostech(přesněji základy v plošné, prostorové, objektové, akční tvorbě a výtvarné kultuře). V tanečním oboru se žáci seznamují se základy pohybové výchovy, klasického baletu, lidového a moderního tance a taneční praxe. Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 2014/2015 jsou na ZUŠ F. X. Richtera Holešov spíše nadprůměrné. Svědčí o tom zejména velmi dobré výsledky žáků na celostátní národní soutěži ZUŠ, dále velký počet žáků, kteří se podíleli svým veřejným vystoupením na prezentaci školy a také několik našich absolventů bylo přijato ke studiu na uměleckých školách. Cíle, které si škola stanovila v plánu činnosti na školní rok 2014/2015 se podařilo splnit. Prioritním úkolem však nadále zůstává neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce a prezentace školy na veřejnosti. K tomu také byla zaměřena hospitační činnost vedení školy. Důraz byl kladen na strukturu vyučovací hodiny, motivaci, opakování a procvičování látky, upevňování vědomostí a dovedností a uplatňování nových metod a forem práce ve výuce. Pozornost byla také věnována rozvoji komunikativních dovedností mezi žáky a mezi učitelem a žákem. Úzce jsme také spolupracovali s rodiči při řešení problémů prospěchu a chování žáků. V uplynulém školním roce probíhala rovněž výuka na odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova (obor hudební - hra na keyboard, hudební nauka), Prusinovicích (obor hudební - hra na keyboard, hra na kytaru, hudební nauka) a Žeranovicích (obor hudební - hra na housle, hra na kytaru, zobcovou flétnu, hudební nauka). Vyučování realizujeme na ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme při pořádání koncertů, školních akademií a výstav. Velký zájem žáků zůstává hlavně o obor hudební, který je na odloučených pracovištích materiálně zabezpečen vhodnými učebními pomůckami a třídami. Spolupráce s jinými školami : Ve spolupráci s mateřskými školami jsme organizovali výuku předškolních dětí v kolektivní hře na zobcové flétny. Malí flétnisté rovněž vystoupili na veřejném adventním a závěrečném koncertě. Pro žáky MŠ a nižší ročníky ZŠ jsme rovněž pořádali závěrečné výchovné koncerty, závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru(zámek) a několik vystoupení žáků tanečního oboru, které se letos uskutečnily ve velkém sále holešovského zámku a v sále kina Svět Holešov. Dne 10. a 11. června 2015 jsme uspořádali zápis žáků(příjímací řízení) a současně den otevřených dveří. Případní zájemci o studium na naší škole se tak mohli seznámit s výukou ve všech nabízených oborech. 3

4 Část II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet pracovníků školy ve školním roce ke dni : Počet pracovníků celkem : Z toho pedagogických : Interní: Externí: Interní: Externí : Fyz. : Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: 28 24, , , ,707 Věková struktura všech pedagogických pracovníků k datu : Věkové rozmezí : Počet Pracovníků : Do 29 let let let 50 a víc let Důchodci Fyzicky: Přepočteno: 4,109 3,088 4,715 8,522 2,478 Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce : pořadové úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka číslo Praxe: 22 plný ředitel vysokoškolské ( PHV, HN) 45 akordeon, keyboard Konzervatoř akordeon 18 plný zástupce ředitele Konzervatoř (flétna) 36 flétna 01 částeč. učitel Konzervatoř 11 bicí, taneč.soubor (bicí nástroje) 02 plný učitelka Konzervatoř maturita 29 kytara (kytara) 03 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 5 klavír,korepetice HO 04 plný učitel SUPŠ, pedag.minimum 29 výtvarná výchova 05 plný učitelka SUPŠ, pedag.minimum 28 výtvarná výchova 06 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 13 klavír,korepetice TO, HO 07 Plný učitelka Konzervatoř (zpěv) 19 zpěv,komorní zpěv 08 plný učitelka Konzervatoř (viola) 5 housle, HN,PHV 09 plný učitel housle,zobc. flétna,trubka Konzervatoř (housle) 45 4

5 10 částeč. učitelka taneční výchova 11 plný učitel keyboard, zob. flétna 12 částeč. učitelka akordeon, DPS 13 plný učitelka flétna, PHV,HN 14 plný učitelka kytara 15 plný učitel klarinet, ZF, saxofon 16 částeč. učitel klavír, korepeticeto 17 plný učitelka keyboard 19 plný učitel klavír 20 Částečný učitelka sólový zpěv 21 částečný učitel lesní roh, ZF, keyboard 23 částeč. učitelka výtvarná výchova 24 plný učitel klavír,keyboard 25 Částeč. učitelka sólový zpěv Nekvalifikovaná,studující 16 (středoškol. vzděl.) Konzervatoř(fagot) 30 Studující Konzervatoř 0 (akordeon) Konzervatoř (příč.flétna) 6 Vysokoškolské a 28 Konzervatoř (kytara) Konzervatoř (klarinet) 29 Konzervatoř(klavír) 8 vysokoškolské (HN) 34 Konzervatoř(varhany, 27 klavír) Konzervatoř 3 (sólový zpěv) Konzervatoř(lesní roh) 35 Vysokoškolské ( VV) 18 Konzervatoř(klavír) 47 Konzervatoř (sólový zpěv) 0 APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 : Požadovaný stupeň vzdělání 99 Aprobovanost výuky 98 v % NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 : Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 4 3,

6 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014 / 2015 : Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř.číslo 1 účetní, hospodářka plný středoškolské odborné 2 údržbář částečný SOU 3 uklizečka částečný SOU 4 uklizečka částečný SOU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a vedení školy : název semináře počet zúčastněných pedagogů Klavírní semináře / Konzervatoř Brno / 5 seminářů 4 Seminář sólový zpěv/ Konzervatoř Olomouc / 1 seminář 1 Klavírní seminář / AMU Brno / 1 seminář 1 Seminář tanečního oboru / Brno / tan.soutěž Naruby 1 Výtvarný seminář / Šternberk / 1 seminář 3 Seminář pro pedagogy EKN /ZUŠ Hulín / 1 seminář 2 Vzdělávání ostatních pracovníků : název semináře počet účastníků Seminář spisová služba 1 Seminář jednotná evidence majetku 1 Seminář účetnictví příspěvkových organizaci 1 Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků : - DVPP 5 400,- - cestovní náhrady 3 444,- Finanční náklady na vzdělávání ostatních pracovníků: - náklady za semináře 1 000,- - cestovní náhrady 349,- 6

7 Část III. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY (osnovy) Obory vyučované ve školním roce 2014/2015 : Obor hudební taneční výtvarný Počet žáků Počet hodin týdně 451, Počet žáků s rozšířeným vyuč Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě : obor hudební, výtvarný a taneční. - přehled učebních plánů : Hudební obor realizuje výuku dle učebních plánů pro ZUŠ, platných od pod č.j /95, obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let Obsah učiva je možné upravit až do 30 procent jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výtvarný obor realizuje výuku dle osnov a RVP č.j / platného od Taneční obor vyučuje dle RVP č.j / a č.j. 621/ , platného od a osnov. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění, a to v přípravném studiu, prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. - Přehled vyučovaných nástrojů v hudebním oboru: Klavír, keyboard,akordeon, kytara, housle, viola, violoncello, zobcová, altová a příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon, lesní roh, basová a elektrická kytara, bicí nástroje a zpěv. - Vyučované soubory : smyčcový, pěvecký, kytarový (2x), akordeonový a taneční soubor Výtvarný obor: Výuka dle ŠVP Studijní zaměření: výtvarná tvorba Kresba, malba, modelování, keramika a dekorativní činnosti (plošná a prostorová kresba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura). Taneční obor : Výuka dle ŠVP Studijní zaměření: přípravná taneční výchova taneční a pohybová výchova. (přípravná hudebně-pohybová výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního tance, taneční praxe). 7

8 Část IV. 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Nově přijati žáci pro školní rok 2015/2016: Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přijatých : VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi školy ve školním roce 2014/2015 v jednotlivých oborech : Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů Žáci přijati ke studiu na střední a vysoké školy (přijímací řízení 2015): KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ x přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato KONZERVATOŘ (taneční)- Brno 2. UMPRUM Uherské Hradiště 3. SUPŠ Luhačovice 4. ČVUT Praha 5. SPgŠ Kroměříž Hodnocení žáků na konci školního roku 2014/2015 : Stupeň hodnocení s prospěl neprospěl neklasifikován vyznamenáním Hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2014/2015 Úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce lze hodnotit jako velmi dobré. Svědčí o tom širší zapojení žáků do nejrůznějších soutěží, veřejných vystoupení v rámci školních besídek, koncertů a výstav. Prioritou zůstává především prezentace většího počtu žáků školy na veřejnosti. Důsledně vyžadovat kvalitnější domácí přípravu ve hře na hudební nástroj i do kolektivních předmětů. 8

9 4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené ČŠI Inspekční činnost byla na škole provedena ČŠI ve dnech března Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a platných učebních osnov ve vybraných oblastech ve sledovaném období. Dále zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem ZUV, jeho naplňování ve vybraných oblastech a ve sledovaném období. Předmětem kontroly bylo také dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání. Závěry inspekční činnosti: všechny výše uvedené kontrolované oblasti byly v kontrolovaném období k datu inspekce bez závad a v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona. 5. UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F.X. RICHTERA HOLEŠOV NA SOUTĚŽÍCH I. OKRESNÍ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ OKRESNÍ KOLO HRA NA BICÍ NÁSTROJE SÓLO A KOMORNÍ HRA, HOLEŠOV ( ) 1. místo s postupem JAN RUŠIKVAS p.uč. Bakala 1. místo s postupem JAN NEZVAL p.uč. Bakala 1.místo s postupem LUCIE ŠLECHTOVÁ p.uč. Bakala OKRESNÍ KOLO SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV - KROMĚŘÍŽ ( ) 1.místo NATÁLIE GARGULÁKOVÁ, p.uč. Václavíková 2.místo FILIP GARGULÁK,p.uč. Jurášková 2.místo MARKÉTA PODOLOVÁ, p.uč. Jurášková 2.místo MARTINA ZAPLETALOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo ADÉLA OLEJNÍKOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo ELIŠKA OLEJNÍKOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo ADÉLA ŽÁKOVSKÁ, p.uč. Václavíková 3.místo LUCIE ADAMÍKOVÁ, p.uč. Václavíková 3.místo MARTA SALMACHALALI, p.uč. Jurášková 3.místo LUCIE ŠLECHTOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo VERONIKA ROŽNOVSKÁ, p.uč. Jurášková 3.místo VERONIKA NOVÁKOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo BARBORA CÁPÍKOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo ELIŠKA DORAZÍNOVÁ, p.uč. Jurášková čestné uznání ALŽBĚTA CHUDÁRKOVÁ, p.uč. Jurášková čestné uznání ADÉLA ERNESTOVÁ, p.uč. Jurášková 3.místo LUCIE ADAMÍKOVÁ, LUCIE ŠLECHTOVÁ (DUO) 3.místo ALŽBĚTA CHUDÁRKOVÁ, ELIŠKA DORAZÍNOVÁ (DUO) OKRESNÍ KOLO HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ A ORCHESTRŮ - KROMĚŘÍŽ ( ) 1.místo s postupem smyčcový soubor ZUŠ, p.uč. Kolaříková OKRESNÍ KOLO HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE - KROMĚŘÍŽ ( ) 1.místo s postupem GARGULÁK FILIP, p.uč. Vaculovič 2.místo VACULÍKOVÁ ALENA, p.uč. Šimečková 2. místo MÜNSTER ONDŘEJ, p.uč. Pitrová 3.místo ŠLECHTOVÁ SIMONA, p.uč. Pumprla 3.místo MACURA THOMAS, p.uč. Pumprla čestné uznání ŠLECHTOVÁ LUCIE, p.uč. Mikeška OKRESNÍ KOLO - PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU - KROMĚŘÍŽ( ) PŘÍMÝ POSTUP choreografie AVATAR za něžnost - choreografie ZEMĚ A MOŘE za výtvarné zpracování kostýmů - choreografie PTÁCI za náladu v tanci - choreografie BRUJA za rytmus a tempo skladby - choreografie AKVARIJNÍ 9

10 II. KRAJSKÁ KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ 2015 HRA NA BICÍ NÁSTROJE - KRAJSKÉ KOLO - ZUŠ ZLÍN MÍSTO (náhradník na postup) RUŠIKVAS JAN, p.uč. Bakala 2.MÍSTO NEZVAL JAN, p.uč. Bakala HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ - KRAJSKÉ KOLO - ZUŠ VAL.MAZIŘÍČÍ MÍSTO SMYČCOVÝ SOUBOR ZUŠ HOLEŠOV, Bc. Kolaříková HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU - KRAJSKÉ KOLO - ZUŠ KROMĚŘÍŽ MÍSTO GARGULÁK FILIP, p.uč. Vaculovič KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO OBORU - UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ZA PROVEDENÍ TECHNIC.PRVKŮ choreografie AVATAR, p.uč. Lochmanová NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ "OČI DOKOŘÁN" ( ) cena poroty Výtvarná řada "Česnek" p.uč. Jakóbková vybrané práce Výtvarná řada "Kapka vody" p.uč.zapletalová Výtvarná řada "Kruh pokaždé jinak" p.uč. Jakóbek Výtvarná řada "Česnek" p.uč. Jakóbková III. OSTATNÍ SOUTĚŽE PĚVECKÁ SOUTĚŽ OLOMOUC 2014 ( ) 1.MÍSTO FILIP GARGULÁK p.uč. Jurášková 3. MÍSTO NATÁLIE GARGULÁKOVÁ p.uč. Václavíková ČESTNÉ UZNÁNÍ MARTINA ZAPLETALOVÁ p.uč. Jurášková TANEČNÍ SOUTĚŽ "NARUBY" BRNO ( ) 7.místo Choreografie " Bruja" 8.místo Choreografie "Overtura" p.uč. Lochmanová MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL - OPAVA ZA ÚČAST SABINA DRÁBKOVÁ p.uč. Jančová KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚT. SCÉNICKÉHO TANCE - DOMINO OTROKOVICE ZA ÚČAST choreografie - PTÁCI ZA ÚČAST choreografie -ZEMĚ A MOŘE p.uč. Lochmanová MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ - PRO BOHEMIA OSTRAVA ČEST.UZNÁNÍ ZAPLETALOVÁ MARTINA p.uč. Jurášková MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ - PRAGUITARRA CLÁSICA - PRAHA MÍSTO NIKOLA DVORNÍKOVÁ p.uč. Jurčíková, pobočka Žeranovice MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ F.SORA - FRÝDEK MÍSTEK ZA ÚČAST NIKOLA DVORNÍKOVÁ p.uč. Jurčíková, pobočka Žeranovice MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ - PRAŽSKÝ PĚVEC PRAHA ČEST.UZNÁNÍ ZAPLETALOVÁ MARTINA p.uč. Jurášková MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA - LIDICE 2015 ČEST.UZNÁNÍ ALŽBĚTA CHUDÁRKOVÁ p.uč. Jakóbek JAN SEDLÁŘ p.uč. Jakóbek VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "JAN DRDA OČIMA DĚTÍ" - HOLEŠOV OCENĚNÁ PRÁCE LUCIE ŠLECHTOVÁ p.uč.jakóbková 10

11 Vzdělávání handicapovaných žáků : V současné době na naší škole neprobíhá výuka handicapovaných žáků. Část V. Prezentace žáků a učitelů na veřejnosti, spolupráce školy s jinými subjekty: Přehled akcí školy ve školním roce 2014/ září Školení pedagogů kytarového oddělení (Konzervatoř Olomouc) 27.září Školení pedagogů klavírního oddělení ((Konzervatoř Brno) 3.říjen Školení pedagogů tanečního oddělení (ZUŠ Valašské Meziříčí) 18. říjen Školení pedagogů kytarového oddělení (Konzervatoř Olomouc) 20.říjen Žákovská besídka (sál školy) 21.říjen Koncert Ladislavy Jančové(sál školy) 31.říjen-1.listop. Mezinárodní taneční soutěž v klasickém a moderním tanci Naruby Brno 1. listopad Školení pedagogů klavírního oddělení (Konzervatoř Brno) 6.-8.listopad Pěvecká soutěž Olomouc listopad Žákovská besídka (sál ZUŠ) 14. listopad Charitativní koncert (knihovna Holešov) 21.,22.listopad Vystoupení žáků školy pro TESCO Holešov 27.listopad III.Mezinárodní klavírní festival Opava 28.listopad Školení pedagogů ve hře na elektrické klávesy (ZUŠ Hulín) 29.listopad Vystoupení žáků při akci města Rozsvícení vánočního stromu 2.prosinec Adventní koncert učitelů školy v kostele Holešov 6.prosinec Školení pedagogů klavírního oddělení (Konzervartoř Brno) 8.prosinec Vystoupení žáků tanečního oddělení v Rox Max clubu Zlín 8.prosinec Zahájení adventní výstavy výtvarného oboru v prostorách školy 10.prosinec Koncert malých flétnistů (sál školy) 11.prosinec Adventní koncert žáků v sala terreně zámku Holešov 11.prosinec Adventní koncert žáků na odl. pracovišti Žeranovice(prostory ZŠ) 12.prosinec Adventní besídka akordeonového oddělení (sák školy) 12.prosinec Adventní koncert žáků na odl.pracovišti v Kostelci (Obecní úřad) 16.prpsinec Adventní koncert žáků (sál školy) 19.prosinec Vystoupení žáků školy na zámečku v Žeranovicích 15.prosinec Vystoupení žáků s Big Bandem Holešov(kino Svět) 21.prosinec Vánoční koncert žáků v ev. kostele v Prusinovicích 19.leden Školní kolo soutěže (smyčcový soubor) 20.leden Varhanní koncert Ludvíka Šuranského (kostel Holešov) 21.leden Školní kolo soutěže (dechové nástroje) 22.leden Žákovská besídka (sál školy) 24.leden Školení pedagogů klavírního oddělení (Konzervatoř Brno) 29.leden Školní kolo soutěže (sólový a komorní zpěv) 29.leden Školní kolo soutěže (bicí nástroje) 7.únor Školení pedagogů pěveckého oddělení (Konzervatoř Olomouc) 13.únor Okresní kolo soutěže (sólová a komorní hra na bicí nástroje) 16. únor Žákovská besídka(sál školy) 19.a20.únor Okresní kolo soutěže (sólový a komorní zpěv) 20.únor Okresní kolo soutěže (smyčcové soubory) 24.a25.únor Okresní kolo soutěže (dechové nástroje) 2.březen Okresní kolo soutěže (taneční obor) 19.březen Krajské kolo soutěže ve hře na bicí nástroje(zuš Slín) 20.březen Krajské kolo soutěže smyčcových souborů (ZUŠ Val.Meziříčí) 20.březen Okresní kolo soutěže tanečního oboru okresu Vsetín (Zachová) 11

12 24.březen Žákovská besídka(sál školy) 24.březen Krajské kolo soutěže dechových nástrojů(zuš Kroměříž) 26.březen Vystoupení žáků školy na Farmářských dnech Holešov 26.březen Mezinárodní kytarová soutěž Praquitarra Classica Praha 30.březen Vystoupení žáků na Dni učitelů ( zámek Holešov) 10.duben Pěvecká soutěž Pro Bohemia Ostrava duben Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru (Uh.Hradiště) 22.duben Žákovská besídka (sál školy) 18.duben Školení pedagogů pěveckého oddělení (Konzervatoř Olomouc) 23. duben Mezinárodní kytarová soutěž Ferdinanda Sőra Frýdek Místek 25.duben Školení pedagogů klavírního oddělení (Konzervatoř Brno) 4.-6.květen Průzkum hudebnosti žáků MŠ a ZŠ (rovněž výtvarný a taneční obor) 7.květen Žákovská besídka (sál školy) 10.květen Vystoupení žáků ke Dni matek (kino Holešov) 13.květen Závěrečný koncert malých flétnistů (sál školy) 14.květem Absolventský koncert žáků (sala terrena zámku) 15.květen Společný koncert ZUŠ z projektu ZUŠKA?ZUŠKA! (Dům kultury Kroměříž,včetně výtvarných dílen) 14.květen Instalace absolventské a závěrečné výstavy prací žáků (zámek Holešov) květen Výstava žáků na zámku Holešov 16.květen Kulturní vystoupení žáků k výročí spolku hasičů Holešov 28.květen Výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ 28.květen Závěrečný koncert souborů a orchestrů pro veřejnost (zámek Holešov) 320.květen Kulturní vystoupení na akci Kácení máje (náměstí Holešov) 31. květen Vítání občánků (OA Holešov-Žopy) 5.červen Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru (kino Holešov) 8.červen Koncert žáků odl.pracoviště Žeranovice(zámeček Žeranovice) Část VI. ZÁVĚR Ve školním roce 2015/2016 se škola zaměří na další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, řešení prioritních úkolů a na širší účast žáků na soutěžích, výstavách a koncertech školy. V oblasti materiálně technického zabezpečení školy bylo ve školním roce provedeno ladění klavírů, zakoupeny čtyři keyboardy, dvě příčné flétny, dva saxofony, jedna klasická kytara, jedna elektrická kytara, bicí nástroje, stojany a notový materiál. Do učebny tanečního oboru byla pořízena přenosná baletní tyč. Do kanceláře školy byl zakoupen mobilní terminál-čtečka. Některé učebny byly vybaveny novým nábytkem. V hlavní budově školy byly vyměněny nevyhovující okna(ii. etapa výměny přízemí, čelní a boční východní strana). Průběžně byla také prováděna drobná údržba budovy a tříd. V novém školním roce plánujeme v hudebním oboru vybavení školy dalšími potřebnými audiovizuálními pomůckami, hudebními nástroji, notovým materiálem a také učebními pomůckami pro výtvarný a taneční obor. Budeme také pokračovat ve výměně oken v přízemí školy z boční (západní) strany budovy a dvou oken na severním schodišti (III. závěrečná etapa). Datum zpracování výroční zprávy : PhDr. Jaroslav Zámečník Ředitel školy 12

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

O Č I N N O S T I Š K O L Y

O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3. Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně. Identifikátor školy: 600 066 576 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Františkovy Lázně, Školní 3 Školní 3/216, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor školy: 600 066 576 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

školní rok

školní rok Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98

Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 1997/98 Část I. a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Sídlo: Komenského nám. 168, 798 27 Němčice n.h. Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-670/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. Sídlo Písková 126, 143 00

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více