Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní spolupráce ve VaV. Možnosti a příležitosti"

Transkript

1 Mezinárodní spolupráce ve VaV Možnosti a příležitosti

2 Obsah prezentace Výdaje na mezinárodní spolupráci ve VaV Programy a aktivity Mezinárodní dohody

3 Výdaje

4 Programy a aktivity COST CZ EUPRO II EUROSTARS DOFINANCOVÁNÍ MOBILITA GESHER/MOST EUREKA CZ INGO II INFRASTRUKTURY PRO VaV KONTAKT II SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY

5 Programy mezinárodní spolupráce 2011 aţ 2017 Projekty 3 roky Uchazeči Výzkumné organizace Malé a střední podniky (Eureka CZ, Kontakt II)

6 COST (1) Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu 35 členských států ESF COST OFFICE Návrhy projektů zdola 9 domén + multi a interdisciplinární akce akce COST

7 COST (2) Biomedicine and Molecular Biosciences Transport and Urban Development Chemistry and Mol. Sci. and Technologies Materials, Physical and Nanosciences Earth System Sci. and Envi. Management Forests, their Products and Services Information and Communication Technol. Individuals, Societies, Cultures and Health Food and Agriculture

8 COST (3) Memorandum of understanding základ pro účast v akci COST Pro každou akci individuálně, signatářem je členský stát ČR je signatářem >60 akcí; podepisuje velvyslanec při EU na návrh MŠMT Účast ČR ve 424 akcích z 864

9 COST CZ Program na podporu řešení projektů programu COST Veřejná soutěž podle zákona o podpoře VaVaI Finanční schéma Účelová podpora aţ do 500 tis. Kč ročně Lékařství a molekulární biologie aţ 700 tis. Kč ročně

10 INGO II (1) Program na podporu spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi Dva podprogramy INFRA příspěvky a podpora projektů základního výzkumu POPLATEK poplatky v zájmových vědeckých organizacích; pouze pro členy řídících struktur

11 INGO II (2) Pro výzkumné organizace Finanční schéma Až 100 % uznatelných nákladů Zvýšené cestovní náklady Podmínka pro POPLATEK prokázané členství a funkce v řídícím orgánu

12 Mezinárodní dohody Vyuţití Uzavírání přímých dohod o spolupráci mezi institucemi smluvních stran Poskytování podpory společným projektům s vybranými zeměmi Účel Výměna informací Pořádání konferencí Výměna materiálů pro VaV Podpora mobility, Podpora společných projektů Ochrana IPR

13 Mezinárodní dohody (1) Základ programu KONTAKT II

14 Mezinárodní dohody (2) Program MOBILITA Zejména s evropskými státy Dvouleté projekty krátkodobé mobility

15 KONTAKT II (1) Program k provádění mezivládních dohod o VaV se třetími zeměmi Veřejná soutěž podle zákona o podpoře VaVaI Zejména základní výzkum, aplikovaný výzkum < 5 % Pouze s vybranými zeměmi

16 KONTAKT II (2) Japonsko USA Korea Čína Rusko Argentina Indie Stát Izrael

17 KONTAKT II (3) Indikativní seznamy projektů projednávají bilaterální smíšené komise Finanční schéma Účelová podpora základní výzkum aţ do 100% UN, aplikovaný výzkum do 50 % UN

18 EUREKA (1) Mezinárodní program mimo strukturu FP Aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj Zejména malé a střední podniky Podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury

19 EUREKA (2) Informační technologie Nové materiály Doprava Robotika a automatizace Energetika Ţivotní prostředí Biotechnologie a medicínské technologie Komunikační technologie Lasery

20 EUREKA (3) Dvojstupňové hodnocení projektů Mezinárodní výběr společných projektů Národní program EUREKA CZ Podmínka pro účast v programu EUREKA CZ kladné mezinárodní hodnocení Návrhy projektů pro mezinárodní hodnocení MŠMT

21 EUREKA CZ Program na podporu řešení projektů programu EUREKA Veřejná soutěž podle zákona o podpoře VaVaI Finanční schéma Aţ 50 % uznatelných nákladů Výzkumná organizace aţ 100 % při spolupráci s podnikem

22 EUROSTARS (1) Program podle článku 185 (169) Účast Unie Aplikovaný a průmyslový výzkum 31 členských států Podpora malých a středních firem k provádění výzkumu a vývoje ve spolupráci s partnery z členských států EUROSTARS cestou snadnějšího přístupu k finančním prostředkům.

23 EUROSTARS (2) Uchazeč malý a střední podnik, případně ve spolupráci s výzkumnou organizací Finanční schéma Aţ 50 % pro podnik Aţ 100 % pro výzkumnou organizaci při spolupráci s podnikem Návrhy přímo do sekretariátu EUROSTARS

24 EUROSTARS (3) Hodnocení a výběr projektů na mezinárodní úrovni - financování na národní úrovni Realizují se pouze projekty financované všemi účastnickými státy projektu Neprovádí se veřejná soutěţ, vyuţívá se mechanismu dofinancování

25 Dofinancování (1) 3 odst. 3 písm. b) bod 3 zákona 3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací,

26 Dofinancování (2) Zejména projekty a aktivity v rámci FP7 Jedna vlna ročně duben Finanční schéma Nelze nahradit neveřejné prostředky Pouze pro výzkumné organizace Aţ 100 % uznatelných nákladů

27 GESHER/MOST (1) Spolupráce v průmyslovém výzkumu se Státem Izrael mezivládní smlouva Pro podniky Spolupráce s výzkumnými organizacemi moţná Výzkumná organizace nemůţe být uchazečem Implementační agentura CzechInvest a agentura MATIMOP

28 GESHER/MOST (2) Finanční schéma Podnik 50 % uznatelných nákladů Výzkumná organizace aţ 100 % uznatelných nákladů Podmínka účasti partner v Izraeli Každý účastník podává návrh projektu ke své agentuře

29 Společné technologické iniciativy 5 iniciativ Artemis, Eniac, Clean Sky, H 2 a palivové články, IMI Finanční schéma Artemis, Eniac: EK (17 %); MŠMT (< 83 %); účastník (< 50 %) MŠMT financuje vţdy Clean Sky, Fuell Cells and H 2, IMI: EK (cca 50 %) + účastník MŠMT jen VŠ a v.v.i.; účast není povinná

30 MECHANISMY PODPORY AKTIVITY EUREKA COST FP7 EURO STARS SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY TŘETÍ ZEMĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZ ACE EUREKA CZ COST CZ DOFINANCOVÁNÍ KONTAKT II INGO II

31 Děkuji za pozornost Jan Marek Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Odbor mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Karmelitská 7 Praha 1 Malá Strana