Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro pedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový program Ekonomická gramotnost. verze pro pedagogy"

Transkript

1 Výukový program Ekonomická gramotnost verze pro pedagogy

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název projektu 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner 2. Popis projektu 2.1 Cíle projektu 2.2 Zapojené dětské domovy 2.3 Zapojení cílové skupiny 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1 Zaměření organizace 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie organizace 3.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Harmonogram výukového programu Ekonomická gramotnost 5. Obsah lektorovaných témat očekávané výstupy 6. Tabulace učební plánu

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Oficiální název projektu Oficiální název projektu: Budoucnost pro Samuela Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ Datum zahájení Datum ukončení: Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění, a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku 1.2 Předkladatel a zřizovatel, partner Předkladatel projektu: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, p.o. Partner projektu: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov 2. POPIS PROJEKTU 2.1 Cíle projektu Cílem projektu je usnadnit dětem z dětských domovů (dále DD) přechod do běžného života. Start do skutečného života bez rozvinutých psychosociálních dovedností, s velkou nedůvěrou v sebe sama a bez přímého styku s běžným životem prostřednictvím rodiny a příbuzných je velice špatnou startovací metou a živnou půdou pro výskyt sociálně patologických jevů (např. nezaměstnanost, chudoba, bezdomovectví), ale také pro společensky nebezpečné jevy (např. kriminalita, násilí, prostituce, drogové závislosti). Snahou bylo připravit je na život za branami dětského domova tak, aby byly schopny čelit veškerým vlivům společnosti, aniž by pocítily handicap v podobě chybějící sociální vazby a neexistence osoby, která by jim poradila v řešení základních otázek a problémů běžného života. Toho se projekt snažil dosáhnout prostřednictvím komplexního řetězce, který se skládal z posílení klíčových sociálních kompetencí dětí se zaměřením na hledání životní vize, poznání sebe samotného, svých potřeb, tužeb, na posílení psychické

4 odolnosti, dále na ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení pracovních návyků, ale i obecných dovedností jako jsou plánování a hospodaření. To vše mělo vést ke snížení počtu a frekvence výskytu rizikového chování mezi dětmi v ústavních zařízeních i po jejich opuštění. Zároveň došlo k proškolení pedagogů v nových přístupech k dětem a v metodách práce s nimi, včetně důrazu na prohloubení jejich znalostí v oblasti ekonomické a orientace ve službách státní správy a samosprávy či finančních institucí. 2.2 Zapojené dětské domovy Do projektu byly zapojeny dětské domovy ze tří krajů: Ústecký kraj Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov Dětský domov Vysoká Pec Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem Střekov Liberecký kraj Dětský domov Frýdlant v Čechách Dětský domov Jablonné v Podještědí Dětský domov a speciální škola Krompach Dětský domov Česká Lípa Dětský domov Dubá Deštná Karlovarský kraj Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov

5 2.3 Zapojení cílové skupiny Cílovými skupinami projektu byly: - děti z dětských domovů ve věku od 16 let a výše Tyto děti se dříve či později chystají opustit brány dětských domovů a zamíří do jim zcela neznámého světa, ve kterém již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje dětský domov. Projekt se snažil jim s tímto přechodem pomoci, čímž pozitivně působil na prevenci rizikového chování. Do projektu bylo zapojeno celkem 75 dětí. - pracovníci dětských domovů, zejména s ohledem na pedagogy Tato cílová skupina byla předpokladem a garantem úspěšného implementování projektu do běžného chodu dětských domovů. V projektu bylo podpořeno celkem 30 pedagogických pracovníků. 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření organizace Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důraz je kladen na zajištění základního práva každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je ČR vázána. Pracovníci musí vytvářet podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast ve společnosti s ohledem na harmonický rozvoj osobnosti a na potřeby odpovídající jeho věku. Dětské domovy podle 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pečují o tělesně a duševně relativně zdravé děti ve věku zpravidla od 3 do 18 let, resp. 19 let, bez závažných poruch chování podle jejich individuálních potřeb. Účelem je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou.

6 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie organizace Dětské domovy zajišťují potřeby dětí, a to po stránce: a) výchovné s co největším důrazem na model života v rodině, respektuje individualitu a schopnosti dětí, podporuje jejich zájmy a schopnosti a snaží se v každém dítěti upevnit zdravé a správné výchovné návyky potřebné v samostatném životě; b) vzdělávací zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, dohlíží na pravidelnou školní docházku, se školami je v neustálém kontaktu, zároveň důsledně dbá na mimoškolní přípravu na vyučování; c) sociální poskytuje finanční a materiální zabezpečení dětí do doby jejich odchodu z dětského domova. Úkolem projektu v rámci vzdělávacích programů bylo rozvíjet klíčové kompetence žáků: KOMPETENCE K UČENÍ celoživotní učení. - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastních a druhých. KOMPETENCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.

7 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika použitých metod: Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo individuálně v každém zapojeném dětském domově pod vedením odborníka. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali podle stanového harmonogramu. Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu se vzděláváním žáků. Pro vzdělávání byly využity interaktivní výukové programy, které je vedly vzdělanostně a metodicky. Vzdělávací metody se zaměřovaly na posílení klíčových kompetencí pedagogů při práci s cílovou skupinou dětí připravující se na odchod z dětského domova, ale také na dovednosti poradenské či mentorské činnosti v oblasti ekonomické gramotnosti. Výstupem projektu v aktivitě Ekonomická gramotnost zaměřené na pedagogy bylo zpracování publikace pro praktické využití při práci s cílovou skupinou dětí. Publikace je koncipována v podobě technik pro práci s cílovou skupinou. Cílem publikace je dát pedagogům k dispozici nástroj, s jehož pomocí mohou co nejrealističtěji připravit cílovou skupinu na samostatný život po obecné ekonomické stránce a vštípit jim základní znalosti a principy z této oblasti.

8 4. HARMONOGRAM VÝUKOVÉHO PROGRAMU EKONOMICKÁ GRAMOTNOST 1. Základy ekonomické gramotnosti Peníze Jak putují peníze Inflace Inflace a národní hospodářství Proč to vlastně stojí tolik? 2. Disponibilní důchod domácnosti Co opravdu musím zaplatit Jaká je vlastně moje mzda Pomoc v hmotné nouzi Když onemocním Podpora v nezaměstnanosti 3. Rozpočet a správné zásady hospodaření Kolik nás stojí volný čas Zvířecí miláčci a rozpočet Ve dvou se to lépe táhne Rodinný rozpočet 4. Banky a jiné finanční instituce Banky a jiné finanční instituce Běžný účet Příkaz k úhradě Jak spořit Hra na banku Jak získat informace o úvěru 5. Rizika insolventnosti Insolventnost Exekuce Oddlužení Poradny 6. Pojmosloví Pojmové pexeso Hádání slov 7. Pojmový rejstřík

9 5. OBSAH LEKTOROVANÝCH TÉMAT Téma č. 1: ZÁKLADY EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI Aktivity mají za cíl proškolit pedagogy tak, aby budovali v členech cílové skupiny zodpovědnost ve vztahu k peněžním prostředkům, s nimiž disponují, a usnadnili jim pochopení jejich role (role spotřebitele) v rámci národního hospodářství. Kapitola 1.1: Peníze Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k zamyšlení nad hodnotou peněz, nad osobními prioritami a možnostmi využití předem stanoveného pracovního obnosu. Kapitola 1.2: Jak putují peníze Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k pochopení zjednodušených peněžních toků mezi základními subjekty národního hospodářství. Pedagogové vedou cílovou skupinu k uvědomění si, jaká je role státu, firem a spotřebitelů v koloběhu příjmů a výdajů celého národního hospodářství. Kapitola 1.3: Inflace Pedagogové se naučí vést cílovou skupinu k zamyšlení nad hodnotou peněz, nad její změnou v čase. Pedagogové ukazují cílové skupině vzájemnou provázanost ekonomiky a politiky a měli by jim tak pomoci lépe se orientovat v aktuálním dění ve společnosti. Kapitola 1.4: Inflace a národní hospodářství Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k zamyšlení se nad hodnotou peněz a peněžními toky mezi jednotlivými subjekty národního hospodářství. Kapitola 1.5: Proč to vlastně stojí tolik? Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k uvědomění si hodnoty produktu (výrobku nebo služby). Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k uvědomění si toho, z čeho všeho se hodnota produktu skládá.

10 Téma č. 2: DISPONIBILNÍ DŮCHOD DOMÁCNOSTI Aktivity mají za cíl proškolit pedagogy tak, aby naučit členy cílové skupiny přemýšlet v rámci možností, které jim stanoví jejich domácí rozpočet. Na počátku zjistí, jaký čistý příjem jim bude pravidelně plynout v souvislosti s vykonávaným zaměstnáním. V dalších aktivitách se seznámí se změnou rozpočtu v době pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti apod. Kapitola 2.1: Co opravdu musím zaplatit Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny tak, aby získali povědomí o tom, co je disponibilní důchod domácnosti a stanoví a promyslí si své priority při nakupování jednotlivých výrobků a služeb. Kapitola 2.2: Jaké je vlastně moje mzda Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k pochopení rozdílu mezi hrubou mzdou, nabízenou v inzerátech práce, a čistou mzdou, kterou obdrží v následujícím měsíci na svůj bankovní účet jako disponibilní důchod. Kapitola 2.3: Pomoc v hmotné nouzi Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k tomu, aby se orientovali ve způsobech a možnostech, jak si zažádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Kapitola 2.4: Když onemocním Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k osvojení terminologie a získání praktických rad týkajících se nemocenského pojištění. Pedagogové se naučí simulovat modelové situace pro případ jejich pracovní neschopnosti. Kapitola 2.5: Podpora v nezaměstnanosti Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k získání informací, jakým způsobem a kde se registrovat v případě ztráty zaměstnání a kde si zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k osvojení základní terminologie dané problematiky. Téma č. 3: ROZPOČET A SPRÁVNÉ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Aktivity věnující se různým rozpočtům jsou sestaveny tak, aby se pedagogové naučili vést účastníky cílové skupiny k uvědomění, že jakýkoli výdaj se ihned projeví v možnostech dalšího hospodaření s jejich disponibilním rozpočtem.

11 Kapitola 3.1: Kolik nás stojí volný čas Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k získání přehledu o finančních nákladech osobního života a uvědomění si, kolik stojí oblíbená zábava, koníček apod. Kapitola 3.2: Zvířecí miláčci a rozpočet Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k získání přehledu o finančních nákladech osobního života a uvědomění si, kolik měsíčně stojí domácí zvíře a co nám přináší, když jej vlastní. Kapitola 3.3: Ve dvou se to lépe táhne Pedagogové se naučí ukázat členům cílové skupiny, že soužití partnerů či manželů má přesah i do ekonomické roviny. Kapitola 3.4: Rodinný rozpočet Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k uvědomění, jak optimálně nakládat se svým osobním/rodinným rozpočtem a předejít tak zadlužování a platební neschopnosti. Téma č. 4: BANKY A JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE Cílem následujícího bloku aktivit je naučit pedagogy poskytovat členům cílové skupiny ucelený přehled o základních institucích a produktech finančního světa. Kapitola 4.1: Banky a jiné finanční instituce Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k získání přehledu o bankách a finančních institucích působících na finančních trzích (zejména těch, s jejichž produkty se budou běžně setkávat ve svém životě). Kapitola 4.2: Běžný účet Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k samostatnému zjištění informací o podstatě běžného osobního bankovního účtu a o možnostech jeho zřízení. Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k samostatné standardizované komunikaci s institucemi (v tomto případě s bankou) za účelem podání příkazu k úhradě. Kapitola 4.3: Jak spořit Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k samostatnému zjištění a pochopení nabídky spořících produktů běžně dostupných na trhu. Pedagogové se naučí přiblížit členům cílové skupiny zábavnou formou a motivací problematiku základních bankovních služeb využitelnou v budoucím životě, tzv. Hra na banku.

12 Kapitola 4.4: Jak získat informace o úvěru Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k samostatnému jednání v různých životních situacích, např. zjištění nabídky úvěrových produktů běžně dostupných na trhu. Téma č. 5: RIZIKA INSOLVENTNOSTI Aktivity tohoto bloku se zaměřují na posílení kompetencí pedagogů s cílem informovat členy cílové skupiny, jak se zachovat v situacích, kdy jejich výdaje přesáhnou příjmy a nebudou schopni své závazky hradit. Kapitola 5.1: Insolventnost Pedagogové si se členy cílové skupiny připomenou pravidla hospodaření s disponibilním důchodem domácnosti. Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k uvědomění, jaká rizika plynou z převážení výdajů nad příjmy v osobním rozpočtu. Kapitola 5.2: Exekuce Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k osvojení základním pojmů a informací o průběhu exekuce a směřovat je k tomu, aby se zamysleli nad možnostmi, jak exekuci předejít. Kapitola 5.3: Oddlužení Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k získání základních informací o možnostech oddlužení, k prohloubení znalostí ohledně svého peněžního rozpočtu a seznámení se se splátkovým kalendářem. Kapitola 5.4: Poradny Pedagogové se naučí vést členy cílové skupiny k uvědomování si více možností při řešení různých závažných životních situací. Téma č. 6: POJMOSLOVÍ Tento okruh obsahuje dvě tematické hry, které můžeme označit za průřezové. Zábavnou formou ověřují u členů cílové skupiny úroveň osvojení znalostí a především pojmů ze všech předchozích bloků. Kapitola 6.1: Pojmové pexeso Pedagogové se naučí u členů cílové skupiny ověřovat si osvojení pojmového aparátu a pochopení některých předchozích aktivit.

13 Kapitola 6.2: Hádání slov Pedagogové se naučí u členů cílové skupiny ověřovat si úroveň osvojení pojmového aparátu z oblasti ekonomické gramotnosti. POJMOVÝ REJSTŘÍK Pedagogové se naučí orientovat se v pojmovém rejstříku publikace.

14 6. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Výukový program Ekonomická gramotnost pro pedagogy naplňuje časovou dotaci 40 hodin. Školení bylo rozděleno do 5 bloků pro 8 lektorovaných hodinách (1 lekce = 45 minut). Součástí 4. a 5. bloku bylo i pilotní ověřování vzdělávacího programu. 1. blok Základy ekonomické gramotnosti Peníze Jak putují peníze Inflace Inflace a národní hospodářství Proč to vlastně stojí tolik? 2. blok Disponibilní důchod domácnosti Co opravdu musím zaplatit Jaká je vlastně moje mzda Pomoc v hmotné nouzi Když onemocním Podpora v nezaměstnanosti 3. blok Rozpočet a správné zásady hospodaření Kolik nás stojí volný čas Zvířecí miláčci a rozpočet Ve dvou se to lépe táhne Rodinný rozpočet 4. blok Banky a jiné finanční instituce Banky a jiné finanční instituce Běžný účet Příkaz k úhradě

15 5. blok Jak spořit Hra na banku Jak získat informace o úvěru Rizika insolventnosti Insolventnost Exekuce Oddlužení Poradny Pojmosloví Pojmové pexeso Hádání slov Pojmový rejstřík