Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS."

Transkript

1 Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a p stounské pé i klasické. Práce pojednává o náhradní rodinné pé i a dále se podrobn ji v nuje p stounské pé i v SOS d tské vesni ce. Práce se sna í porovnat ob formy p stounské pé e a najít jejich výhody i nevýhody. V praktické ásti jsem si zvolila metodologii a provedla rozhovory s p stounkami v SOS d tské vesni ce a p stounskými páry. Klí ová slova: P stounka, matka, p stounské páry, p stounská pé e v SOS d tské vesni ce, p stounská pé e klasická, SOS d tská vesni ka, dávky p stounské pé e. ABSTRACT Bachelor thesis is devoted to the issue of foster care in the SOS Children's Village and traditional foster care. The work deals with foster care and is further discussed in foster care in the SOS Children's Village. The work tries to compare the two forms of foster care and find their advantages and disadvantages. In the practical part I have chosen methodology and conducted interviews with a foster mother in the SOS Children's Village and foster couples. Keywords: Foster, mother, foster couples, foster care in SOS Children's Village, foster care classic, SOS Children's Villages, foster care benefits.

7 Pod kování D kuji své vedoucí práce paní PhDr. Mgr. Zde ce Va kové za u ite nou metodickou pomoc a cenné rady, které mi poskytla p i zpracování mé bakalá ské práce. Také bych cht la pod kovat svému p íteli Ji ímu Hronovi za morální podporu a pomoc, kterou mi poskytl p i vypracovávání mé bakalá ské práce, a které si velmi vá ím. Romana Suchánková

8 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 8 ÚVOD I TEORETICKÁ ÁST NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉ E OSVOJENÍ (ADOPCE) P STOUNSKÁ PÉ E SV ENÍ DÍT TE DO VÝCHOVY JINÉ OSOB NE RODI I PORU NICTVÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉ E NÁHRADNÍ RODINA RODI OVSKÁ ZODPOV DNOST P STOUNSKÁ PÉ E V SOS D TSKÉ VESNI CE HISTORIE SDRU ENÍ SOS D TSKÝCH VESNI EK ZAKLADATEL SDRU ENÍ SOS D TSKÝCH VESNI EK KDO SE M E STÁT P STOUNKOU KOLENÍ A VZD LÁVÁNÍ MATEK P STOUNEK D TI SV ENÉ DO P STOUNSKÉ PÉ E VE VESNI CE TZV. KOMUNITY MU I V SOS D TSKÉ VESNI CE ODCHOD D TÍ Z SOS VESNI KY PSYCHOLOGICKÉ HLEDISKO P STOUNSKÉ PÉ E SKUPINOVÁ P STOUNSKÁ PÉ E VE ZVLÁ TNÍCH ZA ÍZENÍCH DÁVKY P STOUNSKÉ PÉ E P ÍSP VEK NA ÚHRADU POT EB DÍT TE P ÍSP VEK P I UKON ENÍ P STOUNSKÉ PÉ E ODM NA P STOUNA P ÍSP VEK P I P EVZETÍ DÍT TE P ÍSP VEK NA ZAKOUPENÍ MOTOROVÉHO VOZDILA II PRAKTICKÁ ÁST METODOLOGIE METODA VÝZKUMU VÝZKUMNÁ OTÁZKA METODA SB RU DAT NÁSTROJ SB RU DAT ROZHOVORY NÁRO NOST VÝZKUMU A MÍSTNÍ VYMEZENÍ VÝZKUMU PR B H ROZHOVORU POPULACE A VZOREK VÝB R POPULACE CÍLOVÁ POPULACE VÝB R VZORKU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KP... 45

9 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 9 8 INTERPRETACE DAT MOTIVACE P ÍPRAVA P STOUNEK NA VÝKON P STOUNSKÉ PÉ E BYDLENÍ ) BYDLENÍ V DOME KU VE VESNI CE ) BYDLENÍ PRO ODCHÁZEJÍCÍ D TI Z VESNI KY INFORMACE O D TECH ROMSKÁ IDENTITA ODBORNÁ LITERATURA PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC A SUPERVIZE PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC SUPERVIZE POMOC TET DOVOLENÁ ZÁV R SEZNAM POU ITÝCH SYMBOL A ZKRATEK SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM P ÍLOH... 71

10 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 10 ÚVOD P stounskou pé i (dále jen PP) m eme za adit do systému náhradní rodinné pé e. V tomto systému má významné postavení, proto e nahrazuje rodi ovskou výchovu d tem, kterým není s dlouhodobých p í in zaji ována výchova biologickými rodi i. Umíst né dít te do PP má své biologické rodi e, ale ti byli z r zných d vod omezeni nebo zbaveni svých rodi ovských práv. V eské republice existují zatím dva druhy PP, a to p stounská pé e n kdy ozna ovaná jako klasická a PP vykonávaná ve zvlá tním za ízení. Prvním typem PP klasická, kde dít je umíst no do rodiny v t inou jednotlivce i man elského páru. Tato PP se nejvíce podobá p irozenému prost edí rodiny tedy rodi e a dít. Druhým typem je PP vykonávaná ve zvlá tním za ízení známa pod názvem SOS d tská vesni ka. Název zkratky SOS nepochází z angl. save our souls známého signálu nouze, ale z latinského Societas socialis, tedy sociální spole nosti. P stounskou pé i v SOS d tské vesni ce vykonává matka-p stounka (mén ast ji man elský pár), která stojí v ele rodiny. Rodinu tvo í matka p stounka ( pop.man elský pár) a d ti (sourozenecká skupina). Obecn platí, e ka dá p stounka bude mít ve své pé i alespo ty i d ti (sourozence), p itom celkový po et d tí nep esáhne hranici esti d tí. Výjimkou je p ijetí v t ího po tu biologických sourozenc do pé e jedné p stounky,. SOS d tská vesni ka usiluje o to, aby se um le vytvo ené rodiny v d tské vesni ce co nejvíce podobaly b ným rodinám. Ka dá p stounka bydlí v samostatném dome ku, který tvo í d tskou vesni ku. Ve vesni ce je postaveno h i t a proléza ky, kde si mohou hrát d ti z vesni ky spolu s d tmi z okolí. Ve vesni ce mohou mít d ti své domácí mazlí ky (psy, ko ky, mor ata, k e ky apod.). P stounka má mo nost vyu ít pomoc tet, pokud pot ebuje na n jakou dobu odjet z SOS d tské vesni ky (nap. z d vodu dovolené). Tety p stounku zastupují v situacích b ného ivota, zaji ují pé i a výchovu o d ti do doby ne se p stounka zase do vesni ky vrátí.

11 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 11 Cílem mé bakalá ské práce je porovnat oba typy p stounské pé e, tj. p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a p stounské pé e klasické a p itom najít v obou typech p stounské pé e výhody a nevýhody. Výzkumná otázka zní: Jaké je zázemí p stouna co nejvíce pot ebují p stouni v obou typech p stounské pé e (m u zahrnout i charakteristiku p stoun a rozdíly, které p iná í oba typy PP. V teoretické ásti vymezím základní pojmy a pr b hy p stounské pé e v obou typech PP, zam ím se na psychologický pohled na PP ve vesni ce, vysv tlím indikaci PP a vn j í faktory ovliv ující PP a budu se sna it upozornit na úskalí PP, které p stouni za ívají. V praktické ásti vysv tluji typ svého výzkumu a metodu sb ru dat, kterou jsme pou ila. Pro svou BP jsem si vybrala kvalitativní výzkum, proto e pro kvalitativní výzkum bych nem la dostatek konverza ních partner a chci jít svým zkoumáním do hloubky. Nejd íve jsem popsala metodologii, kde jsem vymezila rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, dále jsem stanovila cíl své záv re né práce, popsala metodu sb ru dat. Získaná data jsem následn vyhodnotila.

12 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 12 I. TEORETICKÁ ÁST

13 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 13 1 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉ E Náhradní rodinnou pé i vymezuje Pedagogický slovník. Nem e-li dít vyr stat ve své p irozené rodin, zasahuje v zájmu blaha dít te stát. Jde zejména o p ípady, kdy rodi e nejsou schopni i ochotni dít vychovávat (nap. dít je odebráno z rodiny soudem) nebo dojde ke ztrát rodi (nap. dít osi í nebo je opu t no). Náhradní rodinná pé e je forma pé e o dít, kdy je dít vychováváno náhradními rodi i v prost edí, které se nejvíce p ibli uje ivotu v p irozené rodin : Nejvýznamn j í náhradní rodinnou pé í je u nás zejména adopce a p stounská pé e. 1 Náhradní rodinná pé e je poskytována d tem bez rodiny, nebo d tem, které nemohou být z r zných d vod vychovávány ve své vlastní rodin. Dává d tem mo nost vyr stat v p irozeném rodinném prost edí, které na rozdíl od ústavní pé e má pozitivní vliv na jejich psychomotorický a psychický vývoj. Jednotlivé formy náhradní rodinné pé e jsou osvojení (adopce), p stounská pé e, sv ení dít te do výchovy jiného ob ana a poru nictví. Uvedené formy náhradní rodinné pé e jsou ustanoveny v zákon. 2 Náhradní rodinná pé e se v eské republice uskute uje ve t ech právních typech, kterými jsou adopce (tj. osvojením), p stounská pé e nebo poru nictví. Umis ování d tí do náhradní rodinné pé e je u nás mo né od roku 1963, kdy byl vydán zákon o rodin, která se tímto znovu uvedla na první místo mezi výchovnými institucemi. Dle zákona. 94/1963 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis, za ka dé dít zodpovídá jeho zákonný zástupce, kterým je zpravidla rodi. Pokud dít nemá zákonného zástupce alespo v jednom rodi i, ustanoví soud dít ti opatrovníka. 3 1 Mat j ek. Z., a kol., 1999:31 2 Zákon. 94/1963 Sb., o rodin, ve zn ní pozd j ích p edpis Zákon. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd j ích p edpis Zákon. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e, ve zn ní pozd j ích p edpis

14 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno Osvojení (adopce) Osvojení je synonymum pro adopci. Podle zákona o rodin je cílem osvojení zalo it mezi osvojitelem a osvojencem takový právní vztah jako mezi rodi i a d tmi a vytvo it osvojenému dít ti stabilní a harmonický domov. 4 Podle Bubleové (2002) byl význam slova adopce p vodn vyvoliti d ti byly svými novými rodi i vyvoleny. Dnes je tomu naopak a noví rodi e, kte í jsou vybíráni pro opu t né dít. Osvojení p edstavuje nejdokonalej í formu náhradní rodinné pé e, která se nejvíce podobá a p ibli uje prost edí v b né rodin. Motivem osvojitel je snaha o dopln ní své rodiny a touha po rodi ovství, a proto i jejich nároky na osvojované dít bývají vysoké. 5 Podle mne, zvý ené nároky osvojitel na osvojené dít souvisí s jejich p edstavou o tom, jak by jejich dít m lo vypadat. Tyto p edstavy jsou asto nadhodnocené a nep im ené. Osvojením p ijímají man elé i jednotlivci opu t né nepokrevní dít za vlastní. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem podobný vztah jaký je mezi rodi em a dít tem. Osvojitelé mají práva a povinnosti, která tvo í souhrn rodi ovské zodpov dnosti. 6 Osvojením vzniká p íbuzenský vztah mezi osvojencem a p íbuznými osvojitele. 7 Osvojení nahrazuje nezletilému dít ti chyb jící stabilní rodinné prost edí, p ispívá výchovou, pé í a láskou, ale zárove osvojení p ispívá i k napl ování smyslu ivota na 3 Zákon. 94/1963 Sb., o rodin, ve zn ní pozd j ích p edpis 4 Pedagogický slovník, 2001:150 5 Mat j ek. Z., a kol., 1999:14 6 Mat j ek. Z., a kol., 2002:33 7 Mat j ek. Z., a kol., 2002:33

15 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 15 stran osvojitel. 8 Osvojení upravuje zákon. 94/1963 Sb., o rodin, ve zn ní pozd j ích p edpis. Osvojit lze pouze nezletilé dít (do 18ti let), jeho zákonný zástupce dá k osvojení souhlas. Tento souhlas rodi není nutný v p ípad, kdy rodi e soustavn neprojevovali zájem o dít, z ekli se dít te nebo byli zbaveni rodi ovské zodpov dnosti (nap. p i nevyhovující výchov, která ohro uje vývoj dít te). Bezd tní man elé zpravidla tou í adoptovat co nejmen í dít, pokud mo no v kojeneckém v ku. Bezd tní man elé, kte í si adoptují dít, mají velký zájem o to, aby biologi tí rodi e byly zbaveni rodi ovských práv i rodi ovské zodpov dnosti. 9 S tímto názorem souhlasím. V t ina man elských pár si p eje mít své vlastní potomky, ale pokud jim to není z r zných p í in umo n no, p ejí si adoptovat dít mlad í jednoho roku, jeho rodi e jsou zbaveni rodi ovských práv. Dle mého názoru si rodi e myslí, e pro adopci je nejlépe adoptovat co nejmlad í dít po porodu, které si nepamatuje svou minulost. Takto p ijaté dít p íjme své adoptivní rodi e za skute né. Na druhé stran pro adoptivní rodi e je adopcí napln na touha po dít ti a jsou se svým dít tem co nejd íve po porodu. V zákon. 94/1963 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis se rozli ují dva druhy osvojení, a to osvojení zru itelné a nezru itelné. Osvojení zru itelné neboli adopce 1. stupn (prosté osvojení) P edstavuje pé i o dít, kdy práva a povinnosti p echázejí na osvojitele. V rodném listu dít te z stávají nadále uvedeni p vodní rodi e dít te. Tento druh adopce lze zru it bu 8 Mat j ek. Z., a kol., 2002:13 9 Mat j ek. Z., a kol., 1999:106

16 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 16 na návrh osvojitele nebo na návrh osvojence. Poté co znovu obnovují práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho p vodní rodinou. 10 Osvojení nezru itelné neboli adopce 2. stupn Osvojení nezru itelné je asto vyu ívané, proto e soud m e rozhodnout o zm n zru itelného osvojení na nezru itelné osvojení. D vodem je fakt, e nezru iteln lze osvojit pouze dít star í jednoho roku. Proto zpravidla osvojitelé podávají návrh na rozhodnutí o osvojení zru itelné a teprve a dít dosáhne v ku jednoho roku, ádají o zm nu osvojení na nezru itelné. Odli uje se od adopce zru itelné tím, e osvojitelé jsou zapsáni v matrice, v knize narození i v rodném listu dít te, av ak údaje o p vodních rodi ích v matri ním zápise z stávají; aby se dít mohlo dopátrat alespo jejich jména. Dít m e osvojit man elská dvojice nebo man el/-ka rodi e dít te i osam la osoba. Osvojení vzniká na základ soudního rozhodnutí na návrh osvojitele. Dít osvojením získává p íjmení svých osvojitel. P ed rozhodnutím soudu o osvojení musí mít budoucí osvojitel dít ve své pé i nejmén po dobu 3 m síc v tzv. preadop ní pé e. Budoucí osvojitel po tuto dobu pe uje o dít, které chce osvojit, zcela na vlastní náklady. 11 Osvojení má v náhradní rodinné pé i svou nezastupitelnou funkci, proto e se vztahy mezi osvojiteli a osvojencem nejvíce podobají vztah m v b né rodin a dít získává novou rodinu, která o n ho pe uje, poskytuje mu zázemí a lásku P stounská pé e P stounská pé e (dále jen PP) je upravena v zákon. 94/1963 Sb., o rodin a v zákon. 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran d tí, dále v zákon o rodin. 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e (dávky individuální p stounské pé e) a 10 Mat j ek. Z., a kol., 1999:38 11 Mat j ek, 1999:38

17 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 17 v dal ích právních p edpisech o sociálním zabezpe ení nemocenská a d chodové poji t ní p stoun. Dle Mat j ka (2002) je PP státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné pé e, která zaji uje dostate né hmotné zabezpe ení dít te a zárove p stouni jsou za výkon PP odm n ni. P stouni mají nárok na dávky PP, proto e asto celodenn pe ují o d ti. V t í ást pé e o sv ené dít je na p stounce. Pokud PP vykonávají p stouni, tak man el dochází do zam stnání a p stounka se stará o d ti. P stounka, která vykonává PP sama se vzdává svého zam stnání a doma pe uje o d ti. 12 PP je vhodná pro d ti ijící mimo vlastní rodinu v p ípadech, kde aktuáln nebo trvale není mo ný ivot ve vlastní rodin i není mo né osvojení (dít není tzv. právn volné i k osvojení nedali souhlas jeho rodi e). Dít je umíst no do p stounské rodiny, která je p ipravená dít p ijmout, starat se o n, pe ovat o n s láskou, porozum ním a umí naplnit jeho zájmy, vývoj a pot eby. Do PP jsou umíst ny d ti, které nelze z d vodu zdravotního stavu i vy ího v ku dít te osvojit. 13 Dít se sv uje do pé e jedinci nebo man el m na základ soudního rozhodnutí. V této form se zachovávají vztahy dít te s jeho p vodní rodinou. Zákonnými zástupci dít te sv eného do PP jsou jeho biologi tí rodi e, kte í mají v i n mu vy ivovací povinnost. P stouni mohou rozhodovat o b ných v cech dít te. U mimo ádných zále itostí (nap. vy ízení cestovního dokladu) ádají o souhlas zákonného zástupce dít te, p ípadn rozhodnutí vydá soud. PP m e také nahradit rodi ovskou výchovu v p ípad, e výchova není zaji ována samotnými rodi i dít te. 14 Zákon o rodin vymezuje P stounem je osoba poskytující záruku, e vede ádný ivot a e bude zabezpe ena ádná výchova o dít. P stoun je povinen o dít osobn pe ovat a spravovat jeho zále itosti v b ných v cech. 15 Zákon o rodin upravuje, e p stounem se m e stát ob an, který má osobní p edpoklady, t mi se rozumí zejména morální a zdravotní pro zaji t ní ádné výchovy 12 Zákon o rodin 45a 13 Zákon o rodin 45a 14 Mat j ek. Z., a kol., 2002:16 15 Zákon o rodin 45a odst. 1

18 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 18 dít te a zp sobem svého ivota i ivota své rodiny, zaru uje, e bude PP vykonávat ke prosp chu dít te. Dále zákon o rodin hovo í, e PP je chápána jako do asné opat ení, které kon í nejpozd ji zletilostí dít te. PP je vhodnou pé i hlavn d tem, které nejsou tzv. právn volné, tj. mají rodi e, kte í nejsou zbaveni rodi ovské zodpov dnosti. Cílem PP je poskytnout náhradní rodinné prost edí d tem v p ípadech, kdy nemohou vyr stat ve vlastní rodin i ústavní pé e naru uje jejich vývoj a nemohou být z r zných d vod (právních, zdravotních, sociálních apod.) sv eny do osvojení. 16 PP se d lí na individuální a skupinovou. 1) P stounská pé e individuální PP individuální je zam ena hlavn na porozum ní dít ti a p izp sobení výchovy jeho osobnosti. Tento svazek nemusí být definitivní, proto e u PP se p edpokládá, e dít sv eno do PP, se bude moci po n jaké dob zp t vrátit do své p vodní rodiny. P stouni mohou p ijímat do své pé e posti ené d ti nebo d ti s problematickou vývojovou prognózou, proto e nemají tak vysoké po adavky na dít jako adoptivní rodi e. 17 PP plní velice d le ité poslání, proto e dít, které je do pé e p stoun p ijato by muselo vyr stat v za ízení ústavní pé e. P stouni v t inou mají vlastní d ti, ale vnit n cítí jakousi pohnutku pomoci n jakému dít ti z kojeneckého ústavu i d tského domova. 2) P stounská pé e skupinová P stouni vykonávají PP jako své povolání na základ smlouvy i dohody o pracovní innosti, uzav ené s institucí, která za ízení z ídila nebo která je spravuje. Na rozdíl od 16 Mat j ek. Z., a kol., 1999:35 17 Mat j ek. Z., a kol., 1999:47

19 20 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 19 individuální p stounské pé e je skladba rodiny dána p edev ím v t ím po tem sourozenc (obvykle est a více d tí) v rodin. 18 Dle Mat j ka (1999) existují dva modely PP skupinové ve zvlá tních za ízeních: a) ve velkých p stounských rodinách a man elským párem PP se zakládá na man elském principu. Velká p stounská rodina je podobná b né velké rodin. Vychovateli jsou man elé, kte í p ijímají do své pé e celou skupinu cizích d tí r zného v ku a pohlaví. Po et d tí ve skupin zpravidla nep esahuje deset. 19 b) v SOS d tských vesni kách (zvlá tní za ízení p stounské pé e) Matka p stounka má do své pé e sv ený v t í po et d tí (v t inou se jedná o sourozenecké skupiny). Po et d tí v SOS d tských vesni kách se pohybuje mezi 6 a 8 d tmi. P stounky vykonávají p stounskou pé i jako své povolání. Obr. 1 Rozd lení p stounské pé e P stounská pé e na p echodnou dobu Od 1. ervna 2006 byla právní úprava zákona. 94/1963 Sb., o rodin dopln na je t o novou speciální úpravu PP, která by m la umo nit ad d tí je t rychlej í cestu do náhradní rodiny, a to PP na p echodnou dobu. Soud podle této nové úpravy m e na návrh orgánu sociáln -právní ochrany d tí sv it 18 Mat j ek. Z., a kol., 1999:47 19 Mat j ek. Z., a kol., 1999: erpáno dne

20 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 20 dít do p stounské pé e na p echodnou dobu osobám na dobu: a) po kterou nem e rodi ze záva ných d vod dít vychovávat (z d vodu zdravotních, výkonu trestu odn tí svobody a dal ích); b) po jejím uplynutí lze podle 68a zákona o rodin dát souhlas rodi e s osvojením (souhlas s osvojením lze dát nejd íve est týdn po porodu, jde tedy o odlo ené novorozence, u kterých se eká na souhlas rodi s osvojením, kte í nejsou umíst ni do p edadop ní nebo p edp stounské pé e); c) do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, e tu není t eba souhlasu rodi k osvojení ( 68 zákona o rodin ). Zde se jedná o d ti: - zpravidla do jednoho roku v ku, o které rodi e neprojevili po dobu dvou m síc od narození ádný zájem, a soud zkoumá, zda jim v projevení zájmu nebránila zvlá tní p eká ka, - u kterých soud zkoumá, zda rodi e po dobu nejmén esti m síc soustavn neprojevovali opravdový zájem o dít, zejména tím, e dít pravideln nenav t vovali, neplnili pravideln a dobrovoln vy ivovací povinnost k dít ti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých mo ností své rodinné a sociální pom ry tak, aby se mohli osobn ujmout pé e o dít 21. V p ípadech uvedených pod písmeny b) a c) tak soud iní p edb ným opat ením. P stounem na p echodnou dobu se m e stát ten, kdo je p ed sv ením dít te za azen do evidence osob vhodných k výkonu p stounské pé e na p echodnou dobu. Proces odborného posouzení p ed za azením do evidence je velmi podobný jako u osvojení a klasické p stounské pé e, p edpokládá se o n co rozsáhlej í p íprava na p ijetí dít te. Rozhodnutí stát se p stounem na p echodnou dobu m e být takové, e se adatel chce v dom postarat takto jednorázov o jedno dít anebo lze tuto pomoc d tem opakovat a p ijímat d ti dal í erpáno dne erpáno dne

21 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 21 Pro jednorázovou pomoc d tem se také mohou rozhodnout adatelé o osvojení a p stounskou pé i, u kterých budou mít posouzení a p ípravy v t í rozsah, vyplývající z charakteru p stounské pé e na p echodnou dobu. 23 P stounská pé e na p echodnou dobu je zaji ována vy kolenými p stouny pro tento typ pé e. A do tohoto typu m e být dít sv eno na dobu, po kterou nem e rodi ze záva ných d vod dít vychovávat nebo na dobu, po jejím uplynutí lze dát souhlas rodi e s osvojením nebo na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu, o tom, e není t eba souhlasu rodi k osvojení.(krausová, Novotná, 2006) Tento typ pé e je ur en zejména pro krizové situace, kdy biologi tí rodi e pot ebují ur itý as na vy e ení svých problém nebo ivotních situací Sv ení dít te do výchovy jiné osob ne rodi i Zákon o rodin dále upravuje sv ení dít te do výchovy jiné osob ne rodi i rovn pat í do forem náhradní rodinné pé e ur ené pro d ti, které se nemohou po ur itou dobu vrátit do své p vodní rodiny. Dít je sv eno do výchovy prarodi m nebo jiným p íbuzným i jiné osoby Poru nictví Soud ustanoví dít ti poru níka v p ípad, e: - rodi e dít ti zem eli - byli zbaveni rodi ovské zodpov dnosti - byl pozastaven výkon jejich rodi ovské zodpov dnosti - nemají zp sobilost k právním úkon m Pokud poru ník pé i o dít osobn vykonává, má nárok on i dít na hmotné zabezpe ení. Poru ník je zákonným zástupcem dít te. Práva a povinnosti poru níka k dít ti jsou výchova a zastupování dít te a hlavn správa majetku dít te. Poru ník podává zprávy 23 erpáno dne erpáno dne

22 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 22 soudu o dít ti v ro ních intervalech. Rozhodnutí podstatné v ci vy aduje schválení soudem. Poru nictví upravuje zákon. 94/1963 Sb., o rodin ve zn ní pozd j ích p edpis. 1.2 NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉ E Do náhradní výchovné pé e pat í ústavní a ochranná výchova. Ústavní výchova se ídí zákonem. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve kolských za ízeních a o preventivn výchovné pé i ve kolských za ízeních. Ú elem tohoto zákona je zajistit právo ka dého dít te na výchovu, zdravý vývoj, vzd lání a p edcházet rozvoji negativních projev a vzorc chování a odstra ovat jejich p í iny. Za ízení pro ústavní a ochrannou výchovu jsou nap. diagnostický ústav, d tský domov, d tský domov se kolou a výchovný ústav. Preventivn výchovná innost zaji ují st ediska výchovné pé e. Ochrannou výchovu soud ukládá, pokud nelze v rodin zaru it ádnou výchovu nebo je výchova zanedbávána, o dít i mladistvého není dostate n postaráno a prost edí, ve kterém ije, není dostate nou zárukou dobré výchovy. Ochrannou výchovou mladistvým ukládá trestní soud. V ob anskoprávním ízení m e být ochranná výchova ulo ena dít ti mlad ímu 15ti let a star ímu 12ti let Zákon.218/2003 Sb., o odpov dnosti mláde e za protiprávní iny a o soudnictví ve v cech mláde e a zm n n kterých zákon

23 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno NÁHRADNÍ RODINA Pedagogický slovník uvádí Náhradní rodina je rodina, která p ebírá práva a povinnosti vlastní rodiny dít te 26 Náhradní rodina je ochotná se ujmout v t inou pokrevního dít te a vytvo it mu prost edí plné lásky, bezpe í a zajistit mu jeho pot eby. Biologi tí rodi e bu zem eli nebo byli z n jakého d vodu zbaveni rodi ovské zodpov dnosti (pro nevyhovující pé i). 1.4 RODI OVSKÁ ZODPOV DNOST Rodi ovská zodpov dnost je upravena v ustanovení 31 zákona. 94/1963 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis, a je definovaná jako souhrn práv a povinností p i pé i o nezletilé dít (zdravý, t lesný, rozumový, citový a mravní vývoj dít te, zastupování nezletilého dít te a správa jeho majetku). Rodi e jsou povinni chránit zájmy dít te a mají právo pou ít i p im ených výchovných prost edk. Rodi ovská zodpov dnost m e být soudem omezena i jen pozastavena nebo na základ soudního rozhodnutí m e soud zbavit rodi e jejich rodi ovské zodpov dnosti p i záva ných d vodech. Ze zákona odpovídá za ka dé nezletilé dít jeho zákonný zástupce, kterým je rodi dít te i p stoun nebo osoba, které bylo dít sv eno do výchovy. Pokud dít nemá zákonného zástupce v osob rodi e, je mu ustanoven opatrovník. Nem e-li dít zastoupit ádný z rodi, ustanoví v t chto p ípadech soud dít ti opatrovníka, který bude dít v za ízení nebo p i ur itém právním úkonu zastupovat. 27 Sociáln -právní ochran d tí Sociáln -právní ochrana je upravena samostatným zákonem. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd j ích p edpis. 26 Pr cha J. a kol., 2001: Zákon o rodin 37 odst. 2

24 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 24 Zákon vymezuje, e pojmem sociáln -právní ochrana d tí se rozumí podle 1 odst. 1 písm. a-c) 1) ochrana práva dít te na p íznivý vývoj a ádnou výchovu 2) ochrana oprávn ných zájm dít te, v etn ochrany jeho jm ní 3) p sobení sm ující na obnovení naru ených funkcí rodiny Základní zásadou sociáln -právní ochrany je zájem o blaho samotného dít te. Sociáln -právní ochrana d tí a mláde e je innost vykonávaná orgány státní správy a obcemi ve prosp ch ohro ených d tí a mláde e. Výkonnými orgány jsou odd lení pro rodinu a dít, odbory zdravotnictví a sociální pé e m stských ú ad Pedagogický slovník, 2001: 216

25 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 25 2 P STOUNSKÁ PÉ E V SOS D TSKÉ VESNI CE Pro p stounskou pé i (dále jen PP) v SOS d tské vesni ce platí stejné zásady jako u p stounské pé e individuální, tedy p stounky mají stejná práva a povinnosti jako p stouni mimo vesni ku. P stounská pé e se zakládá na mate ském principu, kde v ele rodiny stojí matka-p stounka, které pomáhá dal í ena, tzv. teta. Teta v p ípad nep ítomnosti matkyp stounky (nap. z d vodu dovolené) získává stejné pravomoce, které má matka-p stounka a zastupuje ji p i výchov a pé i o d ti. Koncepce organizace je zalo ena na tom, e dít pot ebuje ke svému zdravému vývoji p edev ím dostatek mate ské lásky a bezpe ný domov, SOS d tské vesni ky opatrují své sv ené d ti tak dlouho, dokud nejsou pln samostatné a schopné se o sebe v ivot postarat. SOS d tské vesni ky plní velice d le itou funkci, proto e p stounky jsou schopné si vzít do pé e i velké sourozenecké skupiny, které by jinak musely ít v d tském domov. D ti ve vesni ce mohou mít i domácí zví ata, aby se ve vesni ce cítily dob e a aby jim nic nechyb lo Historie Sdru ení SOS d tských vesni ek My lenka SOS d tských vesni ek vznikla po 2. sv tové válce v Rakousku. V d sledku obrovských ztrát na ivotech a zdraví b hem vále ných let ilo tehdy v Evrop mnoho d tí, které ztratily své rodi e, a osam lých en, které ztratily své partnery. SOS d tské vesni ky vznikly p i organizaci Sdru ení SOS d tských vesni ek, které je neziskovou, nestátní, nenábo enskou, apolitickou, humanitární organizací. Cílem SOS d tských vesni ek bylo nabídnout t mto ohro eným sociálním skupinám pomoc a ivotní perspektivu. D ti získaly milující matku, která jim vytvo ila nový domov plný lásky a porozum ní, eny získaly mo nost najít nový smysl svého ivota v pé i o osam lé d ti. Sdru ení SOS Kinderdorf bylo zalo eno v roce 1949 v Rakousku s cílem pomáhat pot ebným d tem, které po druhé sv tové válce p i ly o své domovy, bezpe í a rodinu. První SOS d tská vesni ka tedy vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu a postupn

26 UTB ve Zlín, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 26 vznikaly dal í. Pot eba pé e o ohro ené d ti, které byly z r zných d vod vytr eny ze své p vodní rodiny, je bohu el stále aktuální, a proto v pr b hu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS d tské vesni ky i v dal ích ástech sv ta. Dnes fungují celkem ve 132 zemích sv ta, kde dohromady provozuje r zná za ízení od klasických vesni ek, tedy nebuduje jen nové domy pro osi elé d ti, ale rovn v ad zemí pomáhá s výstavbou mate ských a základních kol, dílen atd. 29 V eské republice, resp. tehdej ím eskoslovensku se my lenka SOS d tských vesni ek objevila ve druhé polovin 60. let. V roce 1969 vzniklo Sdru ení p átel SOS d tských vesni ek (pozd ji p ejmenované na Sdru ení SOS d tských vesni ek) a v následujících letech zahájily innost dv SOS d tské vesni ky v Karlových Varech a Chval ov. Sdru ení SOS d tských vesni ek spolupracuje s rakouskou organizací SOS Kinderdorf. V roce 1974 byly SOS d tské vesni ky znárodn ny a byla zastavena innost Sdru ení SOS d tských vesni ek. Po nuceném p eru ení innosti v období let obnovilo Sdru ení SOS d tských vesni ek svou existenci ihned po pádu komunistického re imu. V roce 1992 byla Sdru ení navrácena vesni ka ve Chval ov. Od této doby se pozvolna za íná pracovat na zkvalitn ní pé e o d ti, do vesni ky nastupují pedagogové, psycholog a zp ís uje se výb r p stounek i kvalifika ní a osobnostní p edpoklady pro personál. V sou asné dob Sdru ení SOS d tských vesni ek v eské republice provozuje t i SOS d tské vesni ky (Karlovy Vary Doubí, Chval ov, Brno Medlánky) a tzv. Komunitu mláde e v Brn. Poslední SOS d tská vesni ka v Brn -Medlánkách byla vybudována a v roce Cílem Sdru ení je poskytnout skute ný domov d tem, jejich biologická rodina se o n necht la nebo nedokázala postarat. Primárn SOS d tské vesni ky p ijímají d ti z etnických men in a v t í sourozenecké skupiny, které jsou obtí n umístitelné v rámci systému individuální p stounské pé e erpáno dne erpáno erpáno

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období 273 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 53. schůze ze dne 26. září 2001 k vládnímu

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-140/14-L. Nad Školami 480, 513 01 Semily ddsemily@quick.cz Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-140/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail školy/školského zařízení Dětský domov, Semily,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku

Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku Obvodní soud Praha 6 Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech podle předmětu a výsledku Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby)

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více