Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky"

Transkript

1 Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1 Pořadové č. žádosti Název organizace Název projektu 11 Slezská diakonie OD OSMI DO ČTYŘ 84 RYTMUS Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy 38 Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. Rehabilitace Aktivace Práce 104 Sdružení občanů zabývajících se emigranty 85 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 9 Vyšší odborná škola Dakol a střední školy Dakol, o.p.s. Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v ČR Zlepšení zaměstnatelnosti nevidomých, slabozrakých a kombinovaně (zrakově a jinak) postižených občanů Tvá budoucnost 48 Město Krásná Lípa Komunitní centrum Českého Švýcarska (KCČŠ) 46 Sdružení pro probaci a mediaci v justici Šance (zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody) 2 DROM, romské středisko Mikrobus 34 Cepac - Morava Podpora integrace zdravotně postižených na otevřený trh práce 92 Dženo, o.s. Sociodemografická struktura romské minority a trh práce 62 Sdružení Podané ruce Síťování a zvyšování kvality a efektivity podpůrných programů zaměřených na zlepšení kvality života a podporu návratu osob ohrožených a postižených užíváním návykových látek na trh práce 15 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Aktivizační a vzdělávací centrum pro zdravotně znevýhodněné osoby na trhu práce 72 Hospodářská komora Jihlava Asistenční místo trhu práce 1

2 122 Česká asociace pro psychické zdraví Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby s duševní nemocí 57 Sdružení KAFIRA Systematické řešení problematiky zaměstnávání občanů se zrakovým postižením 66 PALESTRA, s.r.o. Integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života 44 Občanské Sdružení Drak, Sdružení Cesty k dosažení kvalifikace a tím i lepšímu procesnímu uplatnění pro primární prevenci infekce HIV/ AIDS a drogové závislosti 107 Nový les, občanské sdružení Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby s duševním onemocněním v oblasti Královehradeckého kraje 86 Institut dětí a mládeže Prevence nezaměstnanosti absolventů přes změny ve vzdělávacích programech škol a užití informačního systému zaměstnanosti 98 Asociace občanských poraden Poradensko-informační služby pro podporu zaměstnanosti 19 Sdružení Filia Cílené uplatňování zdravotně postižených na trhu práce při využití systému vzdělávání motivačně-pracovního, rekvalifikačního a rehabilitačního 97 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Odbourávání překážek pro zaměstnávání osob s duševním a mentálním onemocněním v České Republice 69 Ústav sociální péče pro mládež Systém přístupu a návratu na trh práce pro osoby s mentálním postižením 37 Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Witschaft (bfz) ggmbh, organizační jednotka Zapojení sociálně slabých do pracovního procesu 25 Národní informační centrum, s.r.o. Virtuální kancelář nová forma zaměstnanosti znevýhodněných skupin 88 Sekce rómských poradců ČR INTERNET PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST RÓMŮ 23 Střední odborné učiliště,odborné učiliště a Praktická škola Nové metody vzdělávání nízkokvalifikovaných mladých lidí 2

3 Opatření Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblasti Cíle 3 26 NÁRODNÍ RADA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ČR 105 Organizace pro pomoc uprchlíkům Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy (Oblast Cíle 3) Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v Praze 119 TROAS, s.r.o Projekt KARAVANA program profesního vzdělávání talentovaných jedinců z řad neslyšících 116 Sofia, o.s. Využití tradičních principů komunity pro plnohodnotnou účast žen v moderní společnosti 121 Evropská asociace pro zařízení volného času dětí a mládeže Rozcestník pro absolventy SŠ Opatření Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblastech Cíle 1 79 Člověk v tísni, Společnost při ČT, o.p.s. 10 Sdružení Romů Severní Moravy Polis Tvorba a podpora nediskriminační sociální, vzdělávací a zaměstnanostní politiky ROMCENTRUM 33 Dům romské kultury, o.p.s. Nová experimentální romská organizace Opatření Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblasti Cíle 3 V tomto opatření nebyly předloženy žádné žádosti o grant. Opatření Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblastech Cíle 1 59 Asociace podnikatelek a manažerek ČR, o.s. EUROPODNIKATELKA 21.století 120 CONEO, s.r.o. Podpora stabilizace a reintegrace aktivních seniorů 3

4 6 Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o. INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji 12 Jihočeská hospodářská komora Podnikání bez překážek 30 Moravská asociace podnikatelek a manažerek Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizika začátku podnikání 22 DC VISION, s.r.o. Nová šance nástroje podpory zaměstnanosti v sektoru služeb ve venkovských oblastech 35 Sdružení CEPAC Morava Zaměstnej sám sebe rozvoj podnikání a zaměstnávání osob navracejících se na trh práce po mateřské dovolené 112 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva 43 Akademie Jana Amose Komenského Mediální projekt na podporu rozvoje podnikatelských aktivit osob znevýhodněných na trhu práce 82 Svaz českých a moravských výrobních družstev Podpora vzniku a rozvoje sociálních družstev (podniků) v regionech NUTS II. Moravskoslezský region, Jihovýchod a Střední Morava Opatření Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblasti Cíle 3 V tomto opatření nebyla vybrána žádná žádost pro podporu z CIP EQUAL Opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblastech Cíle 1 39 KAZUIST, s.r.o. Beskydy pro všechny 76 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, poradenská organizace Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení soc. vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce 17 Farní Charita Starý Knín Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí 4

5 108 Nový Prostor DO-IT-FOR-YOU: Vytvoření nové služby pro pracovní integraci skupin ohrožených sociální exkluzí 42 Sdružení pěstounských rodin Pracovně-vzdělávací program pro klienty Domu na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic 87 Úřad práce v Chrudimi Rozvoj sociálních služeb v regionech s převahou venkovského obyvatelstva a příprava specializačních kurzů, pro pracovníky sociálních služeb, jejich ověření a zavedení do praxe v Pardubickém kraji 53 ORFEUS Sociální ekonomika v ČR 83 Statutární město Havířov Správa zblízka a její uplatnění ve službách seniorům Opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblasti Cíle 3 18 Sdružení pro péči o duševně nemocné, Fokus Praha Rozvoj sociální firmy Opatření Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 1 1 RPIC ViP, s.r.o. Kompetence pro trh práce 73 S-COMP Centre CZ, s.r.o. Rozvoj dovednosti nezaměstnaných zdravotně postižených občanů pro uplatnění na trhu práce ve Středočeském, Královehradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji prostřednictvím aplikace výpočetní techniky 8 Free Art Records, s.r.o. Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu 111 Nadace Terezy Maxové Nové přístupy sledující zvyšování vzdělanosti a uplatnění na trhu práce dětí vyrůstajících v ústavní péči 32 Úřad práce v Semilech Modulární systém celoživotního vzdělávání v Euroregionu Nisa umožňující odstranění informační negramotnosti a zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce 77 IQ Roma servis IQ servis - Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce 5

6 45 Olomouc Training Centre, s.r.o. Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti 58 Expertis Praha, spol. s r.o. Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let 7 Integrovaná střední škola technická Centrum odborné přípravy, příspěvková organizace 91 Internet pro všední den, o.p.s. Komplexní program podpory celoživotního učení znevýhodněných skupin na trhu práce v Ústeckém kraji ASIMA Sociální integrace v průběhu mateřské a rodičovské dovolené 99 Nová škola, o.p.s Zvyšovaní role školy při zapojování komunity do procesu celoživotního vzdělávání 100 Nová škola, o.p.s. Vytvoření třístupňového vzdělávacího systému pro vychovatele-asistenty učitelů z řad národnostních menšin žijících na území ČR 113 Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. Rodičovská dovolená jako příležitost k osobnostnímu a profesnímu rozvoji rodičů 54 CC Systems, a.s. Klíč podpora zaměstnávaní osob nad 40 let Opatření Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblasti Cíle 3 Žádost vybraná pro podporu z CIP EQUAL 80 Občanské sdružení Slovo 21 Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 3 Opatření Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 1 56 LANGMaster Group, s.r.o. Teleworking podpora práce z domova s využitím informačních technologií 47 České dráhy, a.s. Ústav podnikového vzdělávání 117 Střední odborné učiliště Tradičních řemesel, s.r.o. Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků jako nástroje pomoci zaměstnancům postiženým restrukturalizací Deep-laid regiony 6

7 31 Obchodní a hospodářská komora JOB POINTS Opatření Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblasti Cíle 3 V tomto opatření nebyla vybrána žádná žádost pro podporu z CIP EQUAL Opatření Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblastech Cíle 1 36 Společnost pro ranou péči Středisko rané péče v Liberci 67 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje Podpora sociálního a pracovního začlenění matek dětí se zdravotním postižením Suport program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let 24 Český svaz žen Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina 55 Ústecký kraj Návrat do budoucnosti 3 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Rozvíjení rovných příležitostí a podpora zaměstnatelnosti v Jihočeském kraji 27 Charita Olomouc Zavádění komplexních sociálních služeb na venkov Opatření Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblasti Cíle 3 V tomto opatření nebyla podána žádná žádost o grant pro Akci 1 CIP EQUAL Opatření Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblastech Cíle 1 71 Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost Prolomit vlny zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce 95 Gender Studies, o.p.s. Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti 7

8 Opatření Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblasti Cíle 3 70 Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost Prolomit vlny-zrovnoprávnění žen a mužů na trhu práce 96 Gender Studies, o.p.s. Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti v oblasti Cíle 3 Opatření 5.1 Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Občanské sdružení Svět dokořán Proč mají zůstat stranou? Komplexní posílení a využití pracovního potenciálu žadatelů o azyl Vytvoření a pilotní ověření modelu pro zlepšení přístupu žadatelů o azyl na trh práce, a posílení jejich schopností, které jim umožní snazší adaptabilitu na jakémkoliv trhu práce Integrační a informační centrum pro žadatele o azyl ŽIVÝ PRAMEN Opatření 5.2 Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 2/5.2 Podpora trvalého řešení situace nezletilých žadatelů o azyl v ČR Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) 4/5.2 3/5.2 Proč ztrácet čas? Cílené a intenzivní posílení vybraných dovedností a kvalifikací žadatelů o azyl pro uplatnění v občanském a neziskovém sektoru. Start pro azylanty - Praha SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) Občanské sdružení Svět dokořán 8