Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007."

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - člen rady města JUDr. Jiří Tláskal - tajemník MěÚ O m l u v e n: Petr Dolejšek Lenka Stránská - člen rady města - člen rady města H o s t é : Mgr. Stanislav Hajný Václav Horáček Štefan Podhorec (9,00 hod. - 10,10 hod) (9,00 hod. 11,00 hod.) (9,00 hod. 11,00 hod.) O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) PhDr. Miroslav Roček MVDr. Zdeněk Beneš

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města 3. Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč 4. Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5. Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí 6. Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 v Máchově ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení 7. Převod pozemku z vlastnictví města 8. Dodatek organizačního řádu 9. Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích 10. Úprava ceníků MSZ a MKZ 11. Dotace na vybavení knihovny 12. Různé 13. Závěr 1. Zahájení Zasedání zahájil v 8,30 hodin starosta města Jakub Kleindienst. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z 13. zasedání rady města byl ověřen Zdeňkem Šandou a PhDr. Jaroslavem Hlínou,CSc. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento návrh byl schválen 5 přítomnými členy rady města. 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v roce (JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa V rámci poptávkového řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Arborea Rakovník s r.o. SFŽP ČR vrátil žádost o dotaci z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu a zastavil příjem žádostí o dotace tohoto typu. Město se bude dále snažit získat finanční prostředky na regeneraci hřbitova z jiných dostupných dotačních titulů. V každém případě budou i v roce 2007 pokračovat práce na regeneraci hřbitova, především úpravou cest, laviček apod. Po vykácení určena náhradní výsadba na letošní rok. (JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst)

3 3 Usnesení č. 922 trvá Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemkům st.p. 719 a k části parc.č. 1753/1 tvořící přístup ke stavbě na st.p. 719 Tento bod byl stažen z programu 29. zasedání zastupitelstva města, jelikož D. Kýhosová uvedla, že má nové podklady týkající se uvedeného pozemku. Při dalším osobním jednání na MěÚ jí bylo vysvětleno, že se nejedná o nové skutečnosti, jí předložené podklady byly již známy. D. Kýhosová byla vyzvána, aby zvážila situaci a eventuelně sama předložila návrh na řešení (D. Kýhosová, St. Šebek). Telefonicky kontaktovala úřad s tím, že nemovitost nabízí k prodeji městu. Bude se s ní dále v této věci jednat. Vlastníci zatím nepředložili svůj návrh řešení. (Jakub Kleindienst, JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 951 splněno Novostrašecké kulturní centrum návrh na nové využití Bylo projednáno na 29. zasedání zastupitelstva města dne , které vzalo na vědomí přednesený návrh na nové využití NKC a doporučilo ho předat zastupitelstvu města zvolenému v říjnových komunálních volbách k zapracování do úkolů a rozpočtů pro volební období Místostarosta města bude na zasedání zastupitelstva města informovat o dalším postupu. Návrh doplněn o zřízení galerie. (PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.) Usnesení č. 969 splněno Žádost o prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města Bylo staženo z programu zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 34 trvá Bytová politika Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat a předložit radě města audit bytů ve vlastnictví města a návrh bytové politiky. Úkol se plní, bude projednán na některém z příštích zasedání rady města. Zpracován seznam bytů. (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 52 splněno Žádost o dotaci z fondu ŽP Středočeského kraje Příslušná žádost byla předána na Středočeský kraj ( výsadba lipové aleje v Nadražní ulici ). (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 55 trvá Žádost o prodloužení lhůty závazku prodej domu čp. 533 Žadatel byl písemně vyrozuměn o stanovisku rady města, dále bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města (J. Janoušek). Zastupitelstvo města uložilo starostovi jednat o smluvní pokutě. (Jakub Kleindienst)

4 4 Usnesení č splněno Převod pozemku z vlastnictví města Převod pozemku zastupitelstvem města nebyl schválen. Žadatelé byli písemně vyrozuměni ( J. Lípa, J. Lípová, K. Pátek). Usnesení č trvá Autobusová zastávka Poliklinika Rada města uložila starostovi města předložit zastupitelstvu města ke schválení investici rekonstrukce autobusové zastávky Poliklinika jako součást záměrů investic v roce ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Měření rychlosti na území města Starosta města podepsal příslušnou leasingovou smlouvu. Usnesení č splněno Veřejná zakázka Revitalizace Strašeckého potoka Starosta města podepsal se společností Klika a Dvořák s.r.o. smlouvu o dílo. Usnesení č splněno Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006 Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad zprávu o závěrečném účtu za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Usnesení č splněno Pronájem nebytových prostor Starosai města podepsal příslušnou smlouvu ( L. Horáčková ). Usnesení č trvá Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vypracovat finanční kalkulaci této investiční akce a starostovi města předložit zastupitelstvu města k projednání investiční záměr. (JUDr. J. Tláskal, Jakub Kleindienst) Usnesení č. 109 trvá Vyznamenání města Rada města uložila tajemníkovi MěÚ evidovat přijaté návrhy na vyznamenání a po ověření faktických údajů je průběžně předkládat na jednání rady města. ( JUDr. J. Tláskal )

5 5 Usnesení č. 111 trvá Organizačně technická opatření v MSZ Rada města souhlasí s přechodem technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení (MSZ) od na Technické služby města Nové Strašecí a uložila starostovi města ve spolupráci s řediteli MSZ a TS zajistit přechod některých činnosti z MSZ na TS. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 114 splněno Pověření k přebírání výsledků geodetických prací vytyčení hranic pozemků Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic MěÚ a Jitka Hančáková, referentka odboru investic MěÚ převzali příslušná pověření. Usnesení č. 115 trvá Žádost o umístění stavby na pronajatém pozemku Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě. Návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů v ul. Máchova jsou předmětem dnešního zasedání rady města ( manž. Valešovi, pí. Kubáčová). ( JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst ) Usnesení č trvá Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města PF ČR byl informován o souhlasu zastupitelstva města s úplatným převodem pozemku. Kupní smlouva bude připravena ve III.-IV. čtvrtletí ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Plnění usnesení zastupitelstva města č. 28 ze dne 22. března 2007 Zastupitelstvem města schválilo oddílu kopané TJ Sokol poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 118 splněno Prodloužení nájmu bytu Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě ( manž. Podhorcovi ). Usnesení č. 119 trvá Přidělení uvolněného bytu v DPS Připravuje se nájemní smlouva ( V. Trnka ). ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Žádost J. Hejhalové nebytové prostory v domě č.p. 202 Starosta města písemně vyrozuměl žadatelku o přijatém stanovisku rady města.

6 6 Usnesení č trvá Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. Po nabytí vlastnictví k domu čp. 533 v Jungmanově ul. bude s připravena kupní smlouva k podpisu ( pozemky st. p. 661/6, 661/7,661/8,661/9,661/10 a 661/11). Usnesení č splněno Vymáhání pohledávek smlouva o právních službách Starosta města podepsal příslušnou smlouvu a následné plné moci ( MONEYBACK spol. s r. o. ). Usnesení č trvá Finanční příspěvek města Keltové na Rakovnicku Rada města uložila starostovi města podepsat darovací smlouvu s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a okresu Rakovnického. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Přijetí daru výměna oken v poliklinice ( PharmDr. J. Chytrá ) Starosta města podepsal darovací smlouvu. Usnesení č. 126 splněno Výjimky v počtu dětí ve třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08 Tajemník MěÚ písemně vyrozuměl ředitele ZŠ a MŠ J.A.K. o schválení výjimky počtu dětí. Usnesení č. 127 trvá Základní umělecká škola Rada města uložila starostovi města předložit na příštím jednání rady města návrh na řešení a současně věc projednat se zástupkyní ředitelky ZUŠ. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 128 splněno Pronájem plochy na domě čp. 57 v Palackého ul. k umístění reklamního nápisu ( Ljubava Plus s.r.o.) Starosta města podepsal dohodu o ukončení nájemního vztahu. Usnesení č. 129 splněno Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť Novostrašecká prémie cyklistického závodu byla organizačně a technicky zajištěna. 3) Žádost ředitele ZŠ o navýšení příspěvku o 340tis. Kč Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitelů města Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou jako materiál k projednání

7 7 zastupitelstvem města nazvaný Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis.Kč. U s n e s e n í č. 130 I. k o n s t a t u j e, že dle prohlášení ředitele školy Mgr.Stanislava Hajného učiněného na tomto jednání rady města, se nejedná o jeho žádost, neboť předmětné záležitosti byly vyřešeny s odbory MěÚ, na poradách MěÚ a následně o nich byla informována rada města. Z tohoto důvodu je návrh bezpředmětný. zastupitelstvu města přijmout usnesení : II. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupiteli Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou o navýšení příspěvku Základní a mateřské škole J.A.Komenského Nové Strašecí o 340 tisíc podaný jako žádost ředitele školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 4) Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitele města Dr.Ing.Pavlem Kotykem jako materiál k projednání zastupitelstvem města nazvaný Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí. U s n e s e n í č. 132 I. k o n s t a t u j e, že neshledává důvod ke změně systému parkování v centru města, protože z rozvoje podnikání v centrech měst, která takovéto parkování zavedla nenasvědčuje, že by vlivem placeného parkovného docházelo k poškozování živnostníků a obchodníků. Podařilo se regulovat dopravu v centru města, jako hlavní záměr systému, a vedle toho vzniká pro město i vedlejší finanční efekt. Alternativa pro placené parkování v centru je řešeno parkování u sokolovny. Z tohoto důvodu a též z důvodu kompetenčního je návrh bezpředmětný.

8 8 zastupitelstvu města přijmout usnesení : II.. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupitelem Dr.Ing.Pavlem Kotykem na změnu v parkováním systému v Novém Strašecí, protože tato věc je v kompetenci rady města. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 6) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919, Máchova ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení Po privatizaci původních podnikových bytových domů ŠZP Lány bylo užívání částí pozemků ve vlastnictví města, které byly užívány jako oplocené zahrádky u jednotlivých domů, upraveno od r nájemními smlouvami. Předmětem pronájmu jsou oplocené pozemky zahrádek za domy čp. 783 až 919 s výměrou po cca 136 m 2, za čp. 781 a 782 po cca 240 m 2. Prostor mezi domy nebyl předmětem pronájmu, neboť jsou na něm vybudovány společné kanalizační jímky sousedních domů a do doby vybudování kanalizace v ul. Máchova bylo nutno zachovat přístup k nim jako veřejný pozemek. Po napojení domů na kanalizaci nejsou jímky užívány a prostor mezi domy užívají obyvatelé k parkování a odstavení automobilů, ukládání stavebního materiálu, dřeva, apod. Dne byla na MěÚ doručena písemná žádost spolumajitelů domu čp. 781 o pronájem pozemků v rozsahu tak, jak je upraveno nájemní smlouvou. Tuto žádost vzala RM svým usnesením č. 115 ze dne na vědomí a uložila připravit podklady a návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů. Dne podali žádost o prodej st.p ( pod domem čp. 785 ) spolumajitelé tohoto domu, manželé Staňkovi a paní Lenka Kubičková. U s n e s e n í č. I. d o p o r u č u j e Možnosti řešení : 1. prodej pozemků v rozsahu dle nájemní smlouvy - viz situace 2. prodej všech pozemků od komunikace( ul. Máchova ), t.j. včetně předzahrádek a prostoru mezi domy. - viz situace 3. kombinace prodej podle bodu 1, zbytek výměry dle bodu 2) do pronájmu Návrh ceny pozemků - s přihlédnutím k využitelnosti pozemků pro město a k cenám pozemků obdobného charakteru prodávaných městem v minulých letech zast.plocha: 100,- Kč/m 2 ( pod domy čp. 781, 785, 786 )

9 9 zahrada předzahrádka 300,- Kč/m 2 ( t.j. v současné době oplocená část za domy a plocha mezi nimi ) 200,- Kč/m 2 ( od líce vstupních částí domů ke komunikaci - vedení NN) s tím, že kupující uhradí rovněž veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků ( geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN) II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 ( pod domy čp. 781, 785 a 786 ) a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 ( zahrady u domů) a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - písemně vyrozumět žadatele o koupi pozemků o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM - ve spolupráci s odborem investic písemně informovat všechny majitele domů čp a čp. 919 s navrženým řešením - předložit ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemků tvořících funkční celek s domy a čp. 919 ( 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění ) Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 7) Převod pozemku z vlastnictví města Město obdrželo žádost manželů Romany a Karla Kouskových, bytem Ruda, Rakovnická 260 o odprodej pozemku PK 194/1 z vlastnictví města. Žadatelé uvádějí, že kupují sousední pozemky parc.č. 194/5, 194/6 a 194/8 a o pozemek města mají zájem z důvodu rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu. U s n e s e n í č... I. s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemku PK 194/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 400 m 2 k rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu, který bude postaven na sousedních pozemcích za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 žadatelům - manželům Romaně a Karlu Kouskovým, Ruda čp II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - předložit návrh prodeje ke schválení zastupitelstvu města na jeho dalším zasedání - písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 8) Dodatek organizačního řádu rozšíření pravomocí odboru investic MěÚ V současné době vyjádření a stanoviska města ke stavebnímu řízení podepisuje starosta města na základě doporučení odboru investic, případně dalších správců městského majetku, přičemž závažnější případy a rozhodnutí jsou projednána v RM. Z důvodu zrychlení a zjednodušení celého procesu se předkládá RM návrh rozšířit pravomoci odboru investic k zastupování města Nové Strašecí při stavebních řízeních vedených dle

10 10 zákonů č.183/2006 Sb. stavební zákon, č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, ve kterých má město Nové Strašecí postavení účastníka stavebního řízení, nikoliv však jako investor nebo stavebník. Ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je možné pravomoc odboru investic rozšířit formou dodatku organizačního řádu městského úřadu. U s n e s e n í č. I. s c h v a l u j e dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne v tomto znění: MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Dodatek č. 2 Čl. 1 Doplnění organizačního řádu Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne takto: v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno o) zastupuje město jako účastník řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona, vždy v platném znění, kromě případů, kdy je město též v postavení stavebníka nebo investora. Čl. 2 Účinnost dodatku Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu ne svém jednání dne usnesením č. II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 2 do 5 dnů od jeho schválení. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 9) Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích pověření komise k projednávání přestupků

11 Ve smyslu ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů projednávají obce přestupky podle ust. 42a zákona ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o přestupky, jako např. nepovolené uzavření komunikace, znečištění, poškození a další. Aby přestupky projednávala rada města je technicky i organizačně nepraktické, proto se předkládá návrh, aby i tyto přestupky projednávala na základě pověření rady Komise k projednávání přestupků, která byla jmenována starostou města podle ust. 53 odst. 3 zákona o přestupcích. 11 U s n e s e n í č... p o v ě ř u j e Komisi k projednávání přestupků města Nové Strašecí k projednávání přestupků podle ust. 42a a za použití ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 10) Úprava ceníků MSZ a MKZ S ohledem na zvýšení cen energií a s přihlédnutím k meziroční inflaci byl připraven návrh úpravy ceníků služeb a pronájmů prostor a zařízení Městských sportovních zařízení (MSZ) a Městských kulturních zařízení (MKZ) s platností od U s n e s e n í č... s c h v a l u j e ceník MSZ a ceník MKZ s platností od takto: a) MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hala BIOS. 450,- Kč / hod. od do násl. roku 350,- Kč / hod. od do Posilovna 40,- Kč jednorázové vstupné 350,- Kč permanentka 10 vstupů 1.000,- Kč permanentka 30 vstupů 300,- Kč rezervace celé posilovny Petanque 50,- Kč / hod. Ruské kuželky 50,- Kč / hod. Stolní tenis 50,- Kč / hod. Plážový volejbal 100,- Kč / hod. Minigolf. 40,- Kč / hod. dospělí 25,- Kč / hod. děti Hokejbalové hřiště 100,- Kč / hod. 250,- Kč / hod. včetně šaten a sprch 20,- Kč / hod. 1 osoba

12 12 100,- Kč / hod. osvětlení 500,- Kč 1 zápas Lehkoatletický areál 100,- Kč / hod. 20,- Kč / hod. 1 osoba b) MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Nájem v Kč ke kulturně společenským a vzdělávacím účelům: Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné Po,Út,St,Čt,Pá So,Ne Po,Út,St,ČT,Pá So,Ne za l h. za 1 den za 1 h. za 1 den za 1 h. za 1den za 1 h. za 1 den celý sál (alespoň 4 h.) Salonek Salonek Balkon Foyer Bar Jeviště Šatna Po,Út,St, - Pá,So,Ne mimo Pá Čt celý KD na plesy a velké taneční zábavy bez restaurace bar při plesech Nájem v Kč k prodejním účelům: Pá,So,Ne Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné So,Ne So,Ne Po,Út,St,Čt,Pá Po,Út,St,ČT,Pá Z z z Za z z z z a l h. a 1 den a 1 h. 1 den a 1 h. a 1 den a 1 h. a 1 den Celý sál Salonek Salonek Balkon foyer

13 13 3. Pronájem techniky v Kč za 1 hodinu: Služby v Kč za 1 hodinu: zvuková aparatura 200 až 400 Pokladník - světelný park - hasič 100 klavír 200 Technik 150 Domovník - Pořadatel - Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KD bude účtováno 5% z ceny vstupenky. Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenského nekomerčního charakteru, např. divadelní představení a hudební vystoupení souborů účinkujících bez nároku na honoráře, na přednášky, besedy, výukové pořady, akce bez vybírání vstupného a na prodejní akce, které se opakují. V případě charitativních akcí nebo akcí se zvláštním významem pro město Nové Strašecí může být radou města udělena sleva na základě žádosti. ZŠ, Gymnázium, SOUz, Speciální školy, mateřské školy, DDM, Dětský domov a ZUŠ vše Nové Strašecí hradí provozní náklady, tj. 80,- Kč za hodinu při pořádání nekomerčních akcí jako jsou vystoupení dětí V případě poskytnutí slevy na nájemném podle oddílu 1 je povinností nájemce uvést prostory do původního stavu (včetně úklidu). Trvalá sleva je poskytována Gymnáziu Nové Strašecí a SOUz Nové Strašecí na maturitní plesy, a to tak, že budou hradit 85% ceny. Na akce pořádané přímo Městem Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu se sazebník nevztahuje. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 11) Dotace na vybavení knihovny Rozhodnutím zastupitelstva Středočeského kraje č /2007/Rk ze dne bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení knihovny představující zřízení samostatného studijního místa s internetem v dětském oddělení. Z celkových nákladů tohoto projektu to bude představovat podíl města ve výši ,- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury Středočeského kraje. U s n e s e n í č. I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení Městské knihovny v Novém Strašecí (projekt internet v dětském odd.) II. u k l á d á a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města.

14 Různé 13. Závěr Starosta města Jakub Kleindienst ukončil jednání rady města v 11,30 hod. 15. zasedání rady města se uskuteční v pátek dne od 8.30 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r. Jakub Kleindienst v. r. místostarosta města starosta města