Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007."

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - člen rady města JUDr. Jiří Tláskal - tajemník MěÚ O m l u v e n: Petr Dolejšek Lenka Stránská - člen rady města - člen rady města H o s t é : Mgr. Stanislav Hajný Václav Horáček Štefan Podhorec (9,00 hod. - 10,10 hod) (9,00 hod. 11,00 hod.) (9,00 hod. 11,00 hod.) O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) PhDr. Miroslav Roček MVDr. Zdeněk Beneš

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města 3. Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč 4. Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5. Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí 6. Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 v Máchově ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení 7. Převod pozemku z vlastnictví města 8. Dodatek organizačního řádu 9. Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích 10. Úprava ceníků MSZ a MKZ 11. Dotace na vybavení knihovny 12. Různé 13. Závěr 1. Zahájení Zasedání zahájil v 8,30 hodin starosta města Jakub Kleindienst. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z 13. zasedání rady města byl ověřen Zdeňkem Šandou a PhDr. Jaroslavem Hlínou,CSc. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento návrh byl schválen 5 přítomnými členy rady města. 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v roce (JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa V rámci poptávkového řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Arborea Rakovník s r.o. SFŽP ČR vrátil žádost o dotaci z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu a zastavil příjem žádostí o dotace tohoto typu. Město se bude dále snažit získat finanční prostředky na regeneraci hřbitova z jiných dostupných dotačních titulů. V každém případě budou i v roce 2007 pokračovat práce na regeneraci hřbitova, především úpravou cest, laviček apod. Po vykácení určena náhradní výsadba na letošní rok. (JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst)

3 3 Usnesení č. 922 trvá Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemkům st.p. 719 a k části parc.č. 1753/1 tvořící přístup ke stavbě na st.p. 719 Tento bod byl stažen z programu 29. zasedání zastupitelstva města, jelikož D. Kýhosová uvedla, že má nové podklady týkající se uvedeného pozemku. Při dalším osobním jednání na MěÚ jí bylo vysvětleno, že se nejedná o nové skutečnosti, jí předložené podklady byly již známy. D. Kýhosová byla vyzvána, aby zvážila situaci a eventuelně sama předložila návrh na řešení (D. Kýhosová, St. Šebek). Telefonicky kontaktovala úřad s tím, že nemovitost nabízí k prodeji městu. Bude se s ní dále v této věci jednat. Vlastníci zatím nepředložili svůj návrh řešení. (Jakub Kleindienst, JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 951 splněno Novostrašecké kulturní centrum návrh na nové využití Bylo projednáno na 29. zasedání zastupitelstva města dne , které vzalo na vědomí přednesený návrh na nové využití NKC a doporučilo ho předat zastupitelstvu města zvolenému v říjnových komunálních volbách k zapracování do úkolů a rozpočtů pro volební období Místostarosta města bude na zasedání zastupitelstva města informovat o dalším postupu. Návrh doplněn o zřízení galerie. (PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.) Usnesení č. 969 splněno Žádost o prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města Bylo staženo z programu zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 34 trvá Bytová politika Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat a předložit radě města audit bytů ve vlastnictví města a návrh bytové politiky. Úkol se plní, bude projednán na některém z příštích zasedání rady města. Zpracován seznam bytů. (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 52 splněno Žádost o dotaci z fondu ŽP Středočeského kraje Příslušná žádost byla předána na Středočeský kraj ( výsadba lipové aleje v Nadražní ulici ). (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 55 trvá Žádost o prodloužení lhůty závazku prodej domu čp. 533 Žadatel byl písemně vyrozuměn o stanovisku rady města, dále bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města (J. Janoušek). Zastupitelstvo města uložilo starostovi jednat o smluvní pokutě. (Jakub Kleindienst)

4 4 Usnesení č splněno Převod pozemku z vlastnictví města Převod pozemku zastupitelstvem města nebyl schválen. Žadatelé byli písemně vyrozuměni ( J. Lípa, J. Lípová, K. Pátek). Usnesení č trvá Autobusová zastávka Poliklinika Rada města uložila starostovi města předložit zastupitelstvu města ke schválení investici rekonstrukce autobusové zastávky Poliklinika jako součást záměrů investic v roce ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Měření rychlosti na území města Starosta města podepsal příslušnou leasingovou smlouvu. Usnesení č splněno Veřejná zakázka Revitalizace Strašeckého potoka Starosta města podepsal se společností Klika a Dvořák s.r.o. smlouvu o dílo. Usnesení č splněno Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006 Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad zprávu o závěrečném účtu za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Usnesení č splněno Pronájem nebytových prostor Starosai města podepsal příslušnou smlouvu ( L. Horáčková ). Usnesení č trvá Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vypracovat finanční kalkulaci této investiční akce a starostovi města předložit zastupitelstvu města k projednání investiční záměr. (JUDr. J. Tláskal, Jakub Kleindienst) Usnesení č. 109 trvá Vyznamenání města Rada města uložila tajemníkovi MěÚ evidovat přijaté návrhy na vyznamenání a po ověření faktických údajů je průběžně předkládat na jednání rady města. ( JUDr. J. Tláskal )

5 5 Usnesení č. 111 trvá Organizačně technická opatření v MSZ Rada města souhlasí s přechodem technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení (MSZ) od na Technické služby města Nové Strašecí a uložila starostovi města ve spolupráci s řediteli MSZ a TS zajistit přechod některých činnosti z MSZ na TS. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 114 splněno Pověření k přebírání výsledků geodetických prací vytyčení hranic pozemků Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic MěÚ a Jitka Hančáková, referentka odboru investic MěÚ převzali příslušná pověření. Usnesení č. 115 trvá Žádost o umístění stavby na pronajatém pozemku Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě. Návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů v ul. Máchova jsou předmětem dnešního zasedání rady města ( manž. Valešovi, pí. Kubáčová). ( JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst ) Usnesení č trvá Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města PF ČR byl informován o souhlasu zastupitelstva města s úplatným převodem pozemku. Kupní smlouva bude připravena ve III.-IV. čtvrtletí ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Plnění usnesení zastupitelstva města č. 28 ze dne 22. března 2007 Zastupitelstvem města schválilo oddílu kopané TJ Sokol poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 118 splněno Prodloužení nájmu bytu Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě ( manž. Podhorcovi ). Usnesení č. 119 trvá Přidělení uvolněného bytu v DPS Připravuje se nájemní smlouva ( V. Trnka ). ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Žádost J. Hejhalové nebytové prostory v domě č.p. 202 Starosta města písemně vyrozuměl žadatelku o přijatém stanovisku rady města.

6 6 Usnesení č trvá Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. Po nabytí vlastnictví k domu čp. 533 v Jungmanově ul. bude s připravena kupní smlouva k podpisu ( pozemky st. p. 661/6, 661/7,661/8,661/9,661/10 a 661/11). Usnesení č splněno Vymáhání pohledávek smlouva o právních službách Starosta města podepsal příslušnou smlouvu a následné plné moci ( MONEYBACK spol. s r. o. ). Usnesení č trvá Finanční příspěvek města Keltové na Rakovnicku Rada města uložila starostovi města podepsat darovací smlouvu s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a okresu Rakovnického. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Přijetí daru výměna oken v poliklinice ( PharmDr. J. Chytrá ) Starosta města podepsal darovací smlouvu. Usnesení č. 126 splněno Výjimky v počtu dětí ve třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08 Tajemník MěÚ písemně vyrozuměl ředitele ZŠ a MŠ J.A.K. o schválení výjimky počtu dětí. Usnesení č. 127 trvá Základní umělecká škola Rada města uložila starostovi města předložit na příštím jednání rady města návrh na řešení a současně věc projednat se zástupkyní ředitelky ZUŠ. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 128 splněno Pronájem plochy na domě čp. 57 v Palackého ul. k umístění reklamního nápisu ( Ljubava Plus s.r.o.) Starosta města podepsal dohodu o ukončení nájemního vztahu. Usnesení č. 129 splněno Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť Novostrašecká prémie cyklistického závodu byla organizačně a technicky zajištěna. 3) Žádost ředitele ZŠ o navýšení příspěvku o 340tis. Kč Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitelů města Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou jako materiál k projednání

7 7 zastupitelstvem města nazvaný Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis.Kč. U s n e s e n í č. 130 I. k o n s t a t u j e, že dle prohlášení ředitele školy Mgr.Stanislava Hajného učiněného na tomto jednání rady města, se nejedná o jeho žádost, neboť předmětné záležitosti byly vyřešeny s odbory MěÚ, na poradách MěÚ a následně o nich byla informována rada města. Z tohoto důvodu je návrh bezpředmětný. zastupitelstvu města přijmout usnesení : II. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupiteli Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou o navýšení příspěvku Základní a mateřské škole J.A.Komenského Nové Strašecí o 340 tisíc podaný jako žádost ředitele školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 4) Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitele města Dr.Ing.Pavlem Kotykem jako materiál k projednání zastupitelstvem města nazvaný Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí. U s n e s e n í č. 132 I. k o n s t a t u j e, že neshledává důvod ke změně systému parkování v centru města, protože z rozvoje podnikání v centrech měst, která takovéto parkování zavedla nenasvědčuje, že by vlivem placeného parkovného docházelo k poškozování živnostníků a obchodníků. Podařilo se regulovat dopravu v centru města, jako hlavní záměr systému, a vedle toho vzniká pro město i vedlejší finanční efekt. Alternativa pro placené parkování v centru je řešeno parkování u sokolovny. Z tohoto důvodu a též z důvodu kompetenčního je návrh bezpředmětný.

8 8 zastupitelstvu města přijmout usnesení : II.. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupitelem Dr.Ing.Pavlem Kotykem na změnu v parkováním systému v Novém Strašecí, protože tato věc je v kompetenci rady města. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 6) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919, Máchova ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení Po privatizaci původních podnikových bytových domů ŠZP Lány bylo užívání částí pozemků ve vlastnictví města, které byly užívány jako oplocené zahrádky u jednotlivých domů, upraveno od r nájemními smlouvami. Předmětem pronájmu jsou oplocené pozemky zahrádek za domy čp. 783 až 919 s výměrou po cca 136 m 2, za čp. 781 a 782 po cca 240 m 2. Prostor mezi domy nebyl předmětem pronájmu, neboť jsou na něm vybudovány společné kanalizační jímky sousedních domů a do doby vybudování kanalizace v ul. Máchova bylo nutno zachovat přístup k nim jako veřejný pozemek. Po napojení domů na kanalizaci nejsou jímky užívány a prostor mezi domy užívají obyvatelé k parkování a odstavení automobilů, ukládání stavebního materiálu, dřeva, apod. Dne byla na MěÚ doručena písemná žádost spolumajitelů domu čp. 781 o pronájem pozemků v rozsahu tak, jak je upraveno nájemní smlouvou. Tuto žádost vzala RM svým usnesením č. 115 ze dne na vědomí a uložila připravit podklady a návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů. Dne podali žádost o prodej st.p ( pod domem čp. 785 ) spolumajitelé tohoto domu, manželé Staňkovi a paní Lenka Kubičková. U s n e s e n í č. I. d o p o r u č u j e Možnosti řešení : 1. prodej pozemků v rozsahu dle nájemní smlouvy - viz situace 2. prodej všech pozemků od komunikace( ul. Máchova ), t.j. včetně předzahrádek a prostoru mezi domy. - viz situace 3. kombinace prodej podle bodu 1, zbytek výměry dle bodu 2) do pronájmu Návrh ceny pozemků - s přihlédnutím k využitelnosti pozemků pro město a k cenám pozemků obdobného charakteru prodávaných městem v minulých letech zast.plocha: 100,- Kč/m 2 ( pod domy čp. 781, 785, 786 )

9 9 zahrada předzahrádka 300,- Kč/m 2 ( t.j. v současné době oplocená část za domy a plocha mezi nimi ) 200,- Kč/m 2 ( od líce vstupních částí domů ke komunikaci - vedení NN) s tím, že kupující uhradí rovněž veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků ( geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN) II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 ( pod domy čp. 781, 785 a 786 ) a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 ( zahrady u domů) a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - písemně vyrozumět žadatele o koupi pozemků o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM - ve spolupráci s odborem investic písemně informovat všechny majitele domů čp a čp. 919 s navrženým řešením - předložit ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemků tvořících funkční celek s domy a čp. 919 ( 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění ) Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 7) Převod pozemku z vlastnictví města Město obdrželo žádost manželů Romany a Karla Kouskových, bytem Ruda, Rakovnická 260 o odprodej pozemku PK 194/1 z vlastnictví města. Žadatelé uvádějí, že kupují sousední pozemky parc.č. 194/5, 194/6 a 194/8 a o pozemek města mají zájem z důvodu rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu. U s n e s e n í č... I. s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemku PK 194/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 400 m 2 k rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu, který bude postaven na sousedních pozemcích za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 žadatelům - manželům Romaně a Karlu Kouskovým, Ruda čp II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - předložit návrh prodeje ke schválení zastupitelstvu města na jeho dalším zasedání - písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 8) Dodatek organizačního řádu rozšíření pravomocí odboru investic MěÚ V současné době vyjádření a stanoviska města ke stavebnímu řízení podepisuje starosta města na základě doporučení odboru investic, případně dalších správců městského majetku, přičemž závažnější případy a rozhodnutí jsou projednána v RM. Z důvodu zrychlení a zjednodušení celého procesu se předkládá RM návrh rozšířit pravomoci odboru investic k zastupování města Nové Strašecí při stavebních řízeních vedených dle

10 10 zákonů č.183/2006 Sb. stavební zákon, č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, ve kterých má město Nové Strašecí postavení účastníka stavebního řízení, nikoliv však jako investor nebo stavebník. Ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je možné pravomoc odboru investic rozšířit formou dodatku organizačního řádu městského úřadu. U s n e s e n í č. I. s c h v a l u j e dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne v tomto znění: MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Dodatek č. 2 Čl. 1 Doplnění organizačního řádu Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne takto: v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno o) zastupuje město jako účastník řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona, vždy v platném znění, kromě případů, kdy je město též v postavení stavebníka nebo investora. Čl. 2 Účinnost dodatku Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu ne svém jednání dne usnesením č. II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 2 do 5 dnů od jeho schválení. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 9) Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích pověření komise k projednávání přestupků

11 Ve smyslu ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů projednávají obce přestupky podle ust. 42a zákona ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o přestupky, jako např. nepovolené uzavření komunikace, znečištění, poškození a další. Aby přestupky projednávala rada města je technicky i organizačně nepraktické, proto se předkládá návrh, aby i tyto přestupky projednávala na základě pověření rady Komise k projednávání přestupků, která byla jmenována starostou města podle ust. 53 odst. 3 zákona o přestupcích. 11 U s n e s e n í č... p o v ě ř u j e Komisi k projednávání přestupků města Nové Strašecí k projednávání přestupků podle ust. 42a a za použití ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 10) Úprava ceníků MSZ a MKZ S ohledem na zvýšení cen energií a s přihlédnutím k meziroční inflaci byl připraven návrh úpravy ceníků služeb a pronájmů prostor a zařízení Městských sportovních zařízení (MSZ) a Městských kulturních zařízení (MKZ) s platností od U s n e s e n í č... s c h v a l u j e ceník MSZ a ceník MKZ s platností od takto: a) MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hala BIOS. 450,- Kč / hod. od do násl. roku 350,- Kč / hod. od do Posilovna 40,- Kč jednorázové vstupné 350,- Kč permanentka 10 vstupů 1.000,- Kč permanentka 30 vstupů 300,- Kč rezervace celé posilovny Petanque 50,- Kč / hod. Ruské kuželky 50,- Kč / hod. Stolní tenis 50,- Kč / hod. Plážový volejbal 100,- Kč / hod. Minigolf. 40,- Kč / hod. dospělí 25,- Kč / hod. děti Hokejbalové hřiště 100,- Kč / hod. 250,- Kč / hod. včetně šaten a sprch 20,- Kč / hod. 1 osoba

12 12 100,- Kč / hod. osvětlení 500,- Kč 1 zápas Lehkoatletický areál 100,- Kč / hod. 20,- Kč / hod. 1 osoba b) MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Nájem v Kč ke kulturně společenským a vzdělávacím účelům: Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné Po,Út,St,Čt,Pá So,Ne Po,Út,St,ČT,Pá So,Ne za l h. za 1 den za 1 h. za 1 den za 1 h. za 1den za 1 h. za 1 den celý sál (alespoň 4 h.) Salonek Salonek Balkon Foyer Bar Jeviště Šatna Po,Út,St, - Pá,So,Ne mimo Pá Čt celý KD na plesy a velké taneční zábavy bez restaurace bar při plesech Nájem v Kč k prodejním účelům: Pá,So,Ne Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné So,Ne So,Ne Po,Út,St,Čt,Pá Po,Út,St,ČT,Pá Z z z Za z z z z a l h. a 1 den a 1 h. 1 den a 1 h. a 1 den a 1 h. a 1 den Celý sál Salonek Salonek Balkon foyer

13 13 3. Pronájem techniky v Kč za 1 hodinu: Služby v Kč za 1 hodinu: zvuková aparatura 200 až 400 Pokladník - světelný park - hasič 100 klavír 200 Technik 150 Domovník - Pořadatel - Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KD bude účtováno 5% z ceny vstupenky. Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenského nekomerčního charakteru, např. divadelní představení a hudební vystoupení souborů účinkujících bez nároku na honoráře, na přednášky, besedy, výukové pořady, akce bez vybírání vstupného a na prodejní akce, které se opakují. V případě charitativních akcí nebo akcí se zvláštním významem pro město Nové Strašecí může být radou města udělena sleva na základě žádosti. ZŠ, Gymnázium, SOUz, Speciální školy, mateřské školy, DDM, Dětský domov a ZUŠ vše Nové Strašecí hradí provozní náklady, tj. 80,- Kč za hodinu při pořádání nekomerčních akcí jako jsou vystoupení dětí V případě poskytnutí slevy na nájemném podle oddílu 1 je povinností nájemce uvést prostory do původního stavu (včetně úklidu). Trvalá sleva je poskytována Gymnáziu Nové Strašecí a SOUz Nové Strašecí na maturitní plesy, a to tak, že budou hradit 85% ceny. Na akce pořádané přímo Městem Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu se sazebník nevztahuje. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 11) Dotace na vybavení knihovny Rozhodnutím zastupitelstva Středočeského kraje č /2007/Rk ze dne bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení knihovny představující zřízení samostatného studijního místa s internetem v dětském oddělení. Z celkových nákladů tohoto projektu to bude představovat podíl města ve výši ,- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury Středočeského kraje. U s n e s e n í č. I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení Městské knihovny v Novém Strašecí (projekt internet v dětském odd.) II. u k l á d á a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města.

14 Různé 13. Závěr Starosta města Jakub Kleindienst ukončil jednání rady města v 11,30 hod. 15. zasedání rady města se uskuteční v pátek dne od 8.30 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r. Jakub Kleindienst v. r. místostarosta města starosta města

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010. Zápis ze 103. zasedání rady města, konaného dne 12. července 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Zdeněk Šanda Ing. Jiří Zelenka JUDr. Jiří

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Řešení reklamních cedulí v blízkosti kruhového objezdu Na Radosti. 1.I. konstatovala, že má snahu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 86 konané dne 8. 2. 2010 62/2010 74/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více