Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007."

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - člen rady města JUDr. Jiří Tláskal - tajemník MěÚ O m l u v e n: Petr Dolejšek Lenka Stránská - člen rady města - člen rady města H o s t é : Mgr. Stanislav Hajný Václav Horáček Štefan Podhorec (9,00 hod. - 10,10 hod) (9,00 hod. 11,00 hod.) (9,00 hod. 11,00 hod.) O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) PhDr. Miroslav Roček MVDr. Zdeněk Beneš

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města 3. Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč 4. Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5. Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí 6. Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 v Máchově ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení 7. Převod pozemku z vlastnictví města 8. Dodatek organizačního řádu 9. Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích 10. Úprava ceníků MSZ a MKZ 11. Dotace na vybavení knihovny 12. Různé 13. Závěr 1. Zahájení Zasedání zahájil v 8,30 hodin starosta města Jakub Kleindienst. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z 13. zasedání rady města byl ověřen Zdeňkem Šandou a PhDr. Jaroslavem Hlínou,CSc. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento návrh byl schválen 5 přítomnými členy rady města. 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v roce (JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa V rámci poptávkového řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Arborea Rakovník s r.o. SFŽP ČR vrátil žádost o dotaci z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu a zastavil příjem žádostí o dotace tohoto typu. Město se bude dále snažit získat finanční prostředky na regeneraci hřbitova z jiných dostupných dotačních titulů. V každém případě budou i v roce 2007 pokračovat práce na regeneraci hřbitova, především úpravou cest, laviček apod. Po vykácení určena náhradní výsadba na letošní rok. (JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst)

3 3 Usnesení č. 922 trvá Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemkům st.p. 719 a k části parc.č. 1753/1 tvořící přístup ke stavbě na st.p. 719 Tento bod byl stažen z programu 29. zasedání zastupitelstva města, jelikož D. Kýhosová uvedla, že má nové podklady týkající se uvedeného pozemku. Při dalším osobním jednání na MěÚ jí bylo vysvětleno, že se nejedná o nové skutečnosti, jí předložené podklady byly již známy. D. Kýhosová byla vyzvána, aby zvážila situaci a eventuelně sama předložila návrh na řešení (D. Kýhosová, St. Šebek). Telefonicky kontaktovala úřad s tím, že nemovitost nabízí k prodeji městu. Bude se s ní dále v této věci jednat. Vlastníci zatím nepředložili svůj návrh řešení. (Jakub Kleindienst, JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 951 splněno Novostrašecké kulturní centrum návrh na nové využití Bylo projednáno na 29. zasedání zastupitelstva města dne , které vzalo na vědomí přednesený návrh na nové využití NKC a doporučilo ho předat zastupitelstvu města zvolenému v říjnových komunálních volbách k zapracování do úkolů a rozpočtů pro volební období Místostarosta města bude na zasedání zastupitelstva města informovat o dalším postupu. Návrh doplněn o zřízení galerie. (PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.) Usnesení č. 969 splněno Žádost o prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města Bylo staženo z programu zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 34 trvá Bytová politika Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat a předložit radě města audit bytů ve vlastnictví města a návrh bytové politiky. Úkol se plní, bude projednán na některém z příštích zasedání rady města. Zpracován seznam bytů. (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 52 splněno Žádost o dotaci z fondu ŽP Středočeského kraje Příslušná žádost byla předána na Středočeský kraj ( výsadba lipové aleje v Nadražní ulici ). (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 55 trvá Žádost o prodloužení lhůty závazku prodej domu čp. 533 Žadatel byl písemně vyrozuměn o stanovisku rady města, dále bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města (J. Janoušek). Zastupitelstvo města uložilo starostovi jednat o smluvní pokutě. (Jakub Kleindienst)

4 4 Usnesení č splněno Převod pozemku z vlastnictví města Převod pozemku zastupitelstvem města nebyl schválen. Žadatelé byli písemně vyrozuměni ( J. Lípa, J. Lípová, K. Pátek). Usnesení č trvá Autobusová zastávka Poliklinika Rada města uložila starostovi města předložit zastupitelstvu města ke schválení investici rekonstrukce autobusové zastávky Poliklinika jako součást záměrů investic v roce ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Měření rychlosti na území města Starosta města podepsal příslušnou leasingovou smlouvu. Usnesení č splněno Veřejná zakázka Revitalizace Strašeckého potoka Starosta města podepsal se společností Klika a Dvořák s.r.o. smlouvu o dílo. Usnesení č splněno Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006 Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad zprávu o závěrečném účtu za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Usnesení č splněno Pronájem nebytových prostor Starosai města podepsal příslušnou smlouvu ( L. Horáčková ). Usnesení č trvá Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vypracovat finanční kalkulaci této investiční akce a starostovi města předložit zastupitelstvu města k projednání investiční záměr. (JUDr. J. Tláskal, Jakub Kleindienst) Usnesení č. 109 trvá Vyznamenání města Rada města uložila tajemníkovi MěÚ evidovat přijaté návrhy na vyznamenání a po ověření faktických údajů je průběžně předkládat na jednání rady města. ( JUDr. J. Tláskal )

5 5 Usnesení č. 111 trvá Organizačně technická opatření v MSZ Rada města souhlasí s přechodem technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení (MSZ) od na Technické služby města Nové Strašecí a uložila starostovi města ve spolupráci s řediteli MSZ a TS zajistit přechod některých činnosti z MSZ na TS. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 114 splněno Pověření k přebírání výsledků geodetických prací vytyčení hranic pozemků Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic MěÚ a Jitka Hančáková, referentka odboru investic MěÚ převzali příslušná pověření. Usnesení č. 115 trvá Žádost o umístění stavby na pronajatém pozemku Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě. Návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů v ul. Máchova jsou předmětem dnešního zasedání rady města ( manž. Valešovi, pí. Kubáčová). ( JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst ) Usnesení č trvá Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města PF ČR byl informován o souhlasu zastupitelstva města s úplatným převodem pozemku. Kupní smlouva bude připravena ve III.-IV. čtvrtletí ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Plnění usnesení zastupitelstva města č. 28 ze dne 22. března 2007 Zastupitelstvem města schválilo oddílu kopané TJ Sokol poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 118 splněno Prodloužení nájmu bytu Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě ( manž. Podhorcovi ). Usnesení č. 119 trvá Přidělení uvolněného bytu v DPS Připravuje se nájemní smlouva ( V. Trnka ). ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Žádost J. Hejhalové nebytové prostory v domě č.p. 202 Starosta města písemně vyrozuměl žadatelku o přijatém stanovisku rady města.

6 6 Usnesení č trvá Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. Po nabytí vlastnictví k domu čp. 533 v Jungmanově ul. bude s připravena kupní smlouva k podpisu ( pozemky st. p. 661/6, 661/7,661/8,661/9,661/10 a 661/11). Usnesení č splněno Vymáhání pohledávek smlouva o právních službách Starosta města podepsal příslušnou smlouvu a následné plné moci ( MONEYBACK spol. s r. o. ). Usnesení č trvá Finanční příspěvek města Keltové na Rakovnicku Rada města uložila starostovi města podepsat darovací smlouvu s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a okresu Rakovnického. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Přijetí daru výměna oken v poliklinice ( PharmDr. J. Chytrá ) Starosta města podepsal darovací smlouvu. Usnesení č. 126 splněno Výjimky v počtu dětí ve třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08 Tajemník MěÚ písemně vyrozuměl ředitele ZŠ a MŠ J.A.K. o schválení výjimky počtu dětí. Usnesení č. 127 trvá Základní umělecká škola Rada města uložila starostovi města předložit na příštím jednání rady města návrh na řešení a současně věc projednat se zástupkyní ředitelky ZUŠ. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 128 splněno Pronájem plochy na domě čp. 57 v Palackého ul. k umístění reklamního nápisu ( Ljubava Plus s.r.o.) Starosta města podepsal dohodu o ukončení nájemního vztahu. Usnesení č. 129 splněno Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť Novostrašecká prémie cyklistického závodu byla organizačně a technicky zajištěna. 3) Žádost ředitele ZŠ o navýšení příspěvku o 340tis. Kč Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitelů města Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou jako materiál k projednání

7 7 zastupitelstvem města nazvaný Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis.Kč. U s n e s e n í č. 130 I. k o n s t a t u j e, že dle prohlášení ředitele školy Mgr.Stanislava Hajného učiněného na tomto jednání rady města, se nejedná o jeho žádost, neboť předmětné záležitosti byly vyřešeny s odbory MěÚ, na poradách MěÚ a následně o nich byla informována rada města. Z tohoto důvodu je návrh bezpředmětný. zastupitelstvu města přijmout usnesení : II. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupiteli Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou o navýšení příspěvku Základní a mateřské škole J.A.Komenského Nové Strašecí o 340 tisíc podaný jako žádost ředitele školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 4) Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitele města Dr.Ing.Pavlem Kotykem jako materiál k projednání zastupitelstvem města nazvaný Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí. U s n e s e n í č. 132 I. k o n s t a t u j e, že neshledává důvod ke změně systému parkování v centru města, protože z rozvoje podnikání v centrech měst, která takovéto parkování zavedla nenasvědčuje, že by vlivem placeného parkovného docházelo k poškozování živnostníků a obchodníků. Podařilo se regulovat dopravu v centru města, jako hlavní záměr systému, a vedle toho vzniká pro město i vedlejší finanční efekt. Alternativa pro placené parkování v centru je řešeno parkování u sokolovny. Z tohoto důvodu a též z důvodu kompetenčního je návrh bezpředmětný.

8 8 zastupitelstvu města přijmout usnesení : II.. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupitelem Dr.Ing.Pavlem Kotykem na změnu v parkováním systému v Novém Strašecí, protože tato věc je v kompetenci rady města. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 6) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919, Máchova ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení Po privatizaci původních podnikových bytových domů ŠZP Lány bylo užívání částí pozemků ve vlastnictví města, které byly užívány jako oplocené zahrádky u jednotlivých domů, upraveno od r nájemními smlouvami. Předmětem pronájmu jsou oplocené pozemky zahrádek za domy čp. 783 až 919 s výměrou po cca 136 m 2, za čp. 781 a 782 po cca 240 m 2. Prostor mezi domy nebyl předmětem pronájmu, neboť jsou na něm vybudovány společné kanalizační jímky sousedních domů a do doby vybudování kanalizace v ul. Máchova bylo nutno zachovat přístup k nim jako veřejný pozemek. Po napojení domů na kanalizaci nejsou jímky užívány a prostor mezi domy užívají obyvatelé k parkování a odstavení automobilů, ukládání stavebního materiálu, dřeva, apod. Dne byla na MěÚ doručena písemná žádost spolumajitelů domu čp. 781 o pronájem pozemků v rozsahu tak, jak je upraveno nájemní smlouvou. Tuto žádost vzala RM svým usnesením č. 115 ze dne na vědomí a uložila připravit podklady a návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů. Dne podali žádost o prodej st.p ( pod domem čp. 785 ) spolumajitelé tohoto domu, manželé Staňkovi a paní Lenka Kubičková. U s n e s e n í č. I. d o p o r u č u j e Možnosti řešení : 1. prodej pozemků v rozsahu dle nájemní smlouvy - viz situace 2. prodej všech pozemků od komunikace( ul. Máchova ), t.j. včetně předzahrádek a prostoru mezi domy. - viz situace 3. kombinace prodej podle bodu 1, zbytek výměry dle bodu 2) do pronájmu Návrh ceny pozemků - s přihlédnutím k využitelnosti pozemků pro město a k cenám pozemků obdobného charakteru prodávaných městem v minulých letech zast.plocha: 100,- Kč/m 2 ( pod domy čp. 781, 785, 786 )

9 9 zahrada předzahrádka 300,- Kč/m 2 ( t.j. v současné době oplocená část za domy a plocha mezi nimi ) 200,- Kč/m 2 ( od líce vstupních částí domů ke komunikaci - vedení NN) s tím, že kupující uhradí rovněž veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků ( geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN) II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 ( pod domy čp. 781, 785 a 786 ) a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 ( zahrady u domů) a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - písemně vyrozumět žadatele o koupi pozemků o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM - ve spolupráci s odborem investic písemně informovat všechny majitele domů čp a čp. 919 s navrženým řešením - předložit ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemků tvořících funkční celek s domy a čp. 919 ( 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění ) Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 7) Převod pozemku z vlastnictví města Město obdrželo žádost manželů Romany a Karla Kouskových, bytem Ruda, Rakovnická 260 o odprodej pozemku PK 194/1 z vlastnictví města. Žadatelé uvádějí, že kupují sousední pozemky parc.č. 194/5, 194/6 a 194/8 a o pozemek města mají zájem z důvodu rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu. U s n e s e n í č... I. s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemku PK 194/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 400 m 2 k rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu, který bude postaven na sousedních pozemcích za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 žadatelům - manželům Romaně a Karlu Kouskovým, Ruda čp II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - předložit návrh prodeje ke schválení zastupitelstvu města na jeho dalším zasedání - písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 8) Dodatek organizačního řádu rozšíření pravomocí odboru investic MěÚ V současné době vyjádření a stanoviska města ke stavebnímu řízení podepisuje starosta města na základě doporučení odboru investic, případně dalších správců městského majetku, přičemž závažnější případy a rozhodnutí jsou projednána v RM. Z důvodu zrychlení a zjednodušení celého procesu se předkládá RM návrh rozšířit pravomoci odboru investic k zastupování města Nové Strašecí při stavebních řízeních vedených dle

10 10 zákonů č.183/2006 Sb. stavební zákon, č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, ve kterých má město Nové Strašecí postavení účastníka stavebního řízení, nikoliv však jako investor nebo stavebník. Ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je možné pravomoc odboru investic rozšířit formou dodatku organizačního řádu městského úřadu. U s n e s e n í č. I. s c h v a l u j e dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne v tomto znění: MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Dodatek č. 2 Čl. 1 Doplnění organizačního řádu Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne takto: v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno o) zastupuje město jako účastník řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona, vždy v platném znění, kromě případů, kdy je město též v postavení stavebníka nebo investora. Čl. 2 Účinnost dodatku Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu ne svém jednání dne usnesením č. II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 2 do 5 dnů od jeho schválení. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 9) Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích pověření komise k projednávání přestupků

11 Ve smyslu ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů projednávají obce přestupky podle ust. 42a zákona ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o přestupky, jako např. nepovolené uzavření komunikace, znečištění, poškození a další. Aby přestupky projednávala rada města je technicky i organizačně nepraktické, proto se předkládá návrh, aby i tyto přestupky projednávala na základě pověření rady Komise k projednávání přestupků, která byla jmenována starostou města podle ust. 53 odst. 3 zákona o přestupcích. 11 U s n e s e n í č... p o v ě ř u j e Komisi k projednávání přestupků města Nové Strašecí k projednávání přestupků podle ust. 42a a za použití ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 10) Úprava ceníků MSZ a MKZ S ohledem na zvýšení cen energií a s přihlédnutím k meziroční inflaci byl připraven návrh úpravy ceníků služeb a pronájmů prostor a zařízení Městských sportovních zařízení (MSZ) a Městských kulturních zařízení (MKZ) s platností od U s n e s e n í č... s c h v a l u j e ceník MSZ a ceník MKZ s platností od takto: a) MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hala BIOS. 450,- Kč / hod. od do násl. roku 350,- Kč / hod. od do Posilovna 40,- Kč jednorázové vstupné 350,- Kč permanentka 10 vstupů 1.000,- Kč permanentka 30 vstupů 300,- Kč rezervace celé posilovny Petanque 50,- Kč / hod. Ruské kuželky 50,- Kč / hod. Stolní tenis 50,- Kč / hod. Plážový volejbal 100,- Kč / hod. Minigolf. 40,- Kč / hod. dospělí 25,- Kč / hod. děti Hokejbalové hřiště 100,- Kč / hod. 250,- Kč / hod. včetně šaten a sprch 20,- Kč / hod. 1 osoba

12 12 100,- Kč / hod. osvětlení 500,- Kč 1 zápas Lehkoatletický areál 100,- Kč / hod. 20,- Kč / hod. 1 osoba b) MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Nájem v Kč ke kulturně společenským a vzdělávacím účelům: Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné Po,Út,St,Čt,Pá So,Ne Po,Út,St,ČT,Pá So,Ne za l h. za 1 den za 1 h. za 1 den za 1 h. za 1den za 1 h. za 1 den celý sál (alespoň 4 h.) Salonek Salonek Balkon Foyer Bar Jeviště Šatna Po,Út,St, - Pá,So,Ne mimo Pá Čt celý KD na plesy a velké taneční zábavy bez restaurace bar při plesech Nájem v Kč k prodejním účelům: Pá,So,Ne Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné So,Ne So,Ne Po,Út,St,Čt,Pá Po,Út,St,ČT,Pá Z z z Za z z z z a l h. a 1 den a 1 h. 1 den a 1 h. a 1 den a 1 h. a 1 den Celý sál Salonek Salonek Balkon foyer

13 13 3. Pronájem techniky v Kč za 1 hodinu: Služby v Kč za 1 hodinu: zvuková aparatura 200 až 400 Pokladník - světelný park - hasič 100 klavír 200 Technik 150 Domovník - Pořadatel - Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KD bude účtováno 5% z ceny vstupenky. Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenského nekomerčního charakteru, např. divadelní představení a hudební vystoupení souborů účinkujících bez nároku na honoráře, na přednášky, besedy, výukové pořady, akce bez vybírání vstupného a na prodejní akce, které se opakují. V případě charitativních akcí nebo akcí se zvláštním významem pro město Nové Strašecí může být radou města udělena sleva na základě žádosti. ZŠ, Gymnázium, SOUz, Speciální školy, mateřské školy, DDM, Dětský domov a ZUŠ vše Nové Strašecí hradí provozní náklady, tj. 80,- Kč za hodinu při pořádání nekomerčních akcí jako jsou vystoupení dětí V případě poskytnutí slevy na nájemném podle oddílu 1 je povinností nájemce uvést prostory do původního stavu (včetně úklidu). Trvalá sleva je poskytována Gymnáziu Nové Strašecí a SOUz Nové Strašecí na maturitní plesy, a to tak, že budou hradit 85% ceny. Na akce pořádané přímo Městem Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu se sazebník nevztahuje. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 11) Dotace na vybavení knihovny Rozhodnutím zastupitelstva Středočeského kraje č /2007/Rk ze dne bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení knihovny představující zřízení samostatného studijního místa s internetem v dětském oddělení. Z celkových nákladů tohoto projektu to bude představovat podíl města ve výši ,- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury Středočeského kraje. U s n e s e n í č. I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení Městské knihovny v Novém Strašecí (projekt internet v dětském odd.) II. u k l á d á a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města.

14 Různé 13. Závěr Starosta města Jakub Kleindienst ukončil jednání rady města v 11,30 hod. 15. zasedání rady města se uskuteční v pátek dne od 8.30 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r. Jakub Kleindienst v. r. místostarosta města starosta města

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

c c c " < - < # " 1 c 3 + * '

c c c  < - < #  1 c 3 + * ' c c c % materiál předložený ředitelkou MKS k úsporným opatřením příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří, ke vzniklé ztrátě za I. čtvrtletí roku 200, vypořádání ztráty Městského

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. kontrolu plnění usnesení RM provedenou MěÚ. HLASOVÁNÍ PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 2. 2. 2011 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Návrh usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Návrh usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Návrh usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 9.6.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 52 ze dne 10.10.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 25.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bc. Pavla Seveldová, Bejdák Karel MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více