Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007."

Transkript

1 Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta města - člen rady města - člen rady města - člen rady města JUDr. Jiří Tláskal - tajemník MěÚ O m l u v e n: Petr Dolejšek Lenka Stránská - člen rady města - člen rady města H o s t é : Mgr. Stanislav Hajný Václav Horáček Štefan Podhorec (9,00 hod. - 10,10 hod) (9,00 hod. 11,00 hod.) (9,00 hod. 11,00 hod.) O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) PhDr. Miroslav Roček MVDr. Zdeněk Beneš

2 2 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města 3. Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč 4. Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5. Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí 6. Pozemky u bytových domů čp a čp. 919 v Máchově ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení 7. Převod pozemku z vlastnictví města 8. Dodatek organizačního řádu 9. Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích 10. Úprava ceníků MSZ a MKZ 11. Dotace na vybavení knihovny 12. Různé 13. Závěr 1. Zahájení Zasedání zahájil v 8,30 hodin starosta města Jakub Kleindienst. Přivítal přítomné a konstatoval, že rada města je schopna se usnášet vzhledem k účasti 5 členů rady města. Dále konstatoval, že zápis z 13. zasedání rady města byl ověřen Zdeňkem Šandou a PhDr. Jaroslavem Hlínou,CSc. Starosta města seznámil přítomné s programem dnešního jednání rady města. Tento návrh byl schválen 5 přítomnými členy rady města. 2. Kontrola usnesení z zasedání rady města Usnesení č. 503 trvá Havarijní stav hřbitovní zdi V současné době jsou opravena 4 pole hřbitovní zdi, další opravy budou pokračovat v roce (JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 616 trvá Realizace záměru Regenerace hřbitovní zeleně, I. etapa V rámci poptávkového řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Arborea Rakovník s r.o. SFŽP ČR vrátil žádost o dotaci z důvodu nedostatku finančních prostředků ve fondu a zastavil příjem žádostí o dotace tohoto typu. Město se bude dále snažit získat finanční prostředky na regeneraci hřbitova z jiných dostupných dotačních titulů. V každém případě budou i v roce 2007 pokračovat práce na regeneraci hřbitova, především úpravou cest, laviček apod. Po vykácení určena náhradní výsadba na letošní rok. (JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst)

3 3 Usnesení č. 922 trvá Majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k pozemkům st.p. 719 a k části parc.č. 1753/1 tvořící přístup ke stavbě na st.p. 719 Tento bod byl stažen z programu 29. zasedání zastupitelstva města, jelikož D. Kýhosová uvedla, že má nové podklady týkající se uvedeného pozemku. Při dalším osobním jednání na MěÚ jí bylo vysvětleno, že se nejedná o nové skutečnosti, jí předložené podklady byly již známy. D. Kýhosová byla vyzvána, aby zvážila situaci a eventuelně sama předložila návrh na řešení (D. Kýhosová, St. Šebek). Telefonicky kontaktovala úřad s tím, že nemovitost nabízí k prodeji městu. Bude se s ní dále v této věci jednat. Vlastníci zatím nepředložili svůj návrh řešení. (Jakub Kleindienst, JUDr. Jiří Tláskal) Usnesení č. 951 splněno Novostrašecké kulturní centrum návrh na nové využití Bylo projednáno na 29. zasedání zastupitelstva města dne , které vzalo na vědomí přednesený návrh na nové využití NKC a doporučilo ho předat zastupitelstvu města zvolenému v říjnových komunálních volbách k zapracování do úkolů a rozpočtů pro volební období Místostarosta města bude na zasedání zastupitelstva města informovat o dalším postupu. Návrh doplněn o zřízení galerie. (PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.) Usnesení č. 969 splněno Žádost o prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města Bylo staženo z programu zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 34 trvá Bytová politika Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat a předložit radě města audit bytů ve vlastnictví města a návrh bytové politiky. Úkol se plní, bude projednán na některém z příštích zasedání rady města. Zpracován seznam bytů. (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 52 splněno Žádost o dotaci z fondu ŽP Středočeského kraje Příslušná žádost byla předána na Středočeský kraj ( výsadba lipové aleje v Nadražní ulici ). (JUDr. Jiří Tláskal, ing. Petr Dubravský) Usnesení č. 55 trvá Žádost o prodloužení lhůty závazku prodej domu čp. 533 Žadatel byl písemně vyrozuměn o stanovisku rady města, dále bylo projednáno na zasedání zastupitelstva města (J. Janoušek). Zastupitelstvo města uložilo starostovi jednat o smluvní pokutě. (Jakub Kleindienst)

4 4 Usnesení č splněno Převod pozemku z vlastnictví města Převod pozemku zastupitelstvem města nebyl schválen. Žadatelé byli písemně vyrozuměni ( J. Lípa, J. Lípová, K. Pátek). Usnesení č trvá Autobusová zastávka Poliklinika Rada města uložila starostovi města předložit zastupitelstvu města ke schválení investici rekonstrukce autobusové zastávky Poliklinika jako součást záměrů investic v roce ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Měření rychlosti na území města Starosta města podepsal příslušnou leasingovou smlouvu. Usnesení č splněno Veřejná zakázka Revitalizace Strašeckého potoka Starosta města podepsal se společností Klika a Dvořák s.r.o. smlouvu o dílo. Usnesení č splněno Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006 Zastupitelstvo města schválilo bez výhrad zprávu o závěrečném účtu za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Usnesení č splněno Pronájem nebytových prostor Starosai města podepsal příslušnou smlouvu ( L. Horáčková ). Usnesení č trvá Finální terénní úprava Žižkovo náměstí Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI vypracovat finanční kalkulaci této investiční akce a starostovi města předložit zastupitelstvu města k projednání investiční záměr. (JUDr. J. Tláskal, Jakub Kleindienst) Usnesení č. 109 trvá Vyznamenání města Rada města uložila tajemníkovi MěÚ evidovat přijaté návrhy na vyznamenání a po ověření faktických údajů je průběžně předkládat na jednání rady města. ( JUDr. J. Tláskal )

5 5 Usnesení č. 111 trvá Organizačně technická opatření v MSZ Rada města souhlasí s přechodem technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení (MSZ) od na Technické služby města Nové Strašecí a uložila starostovi města ve spolupráci s řediteli MSZ a TS zajistit přechod některých činnosti z MSZ na TS. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 114 splněno Pověření k přebírání výsledků geodetických prací vytyčení hranic pozemků Ing. Petr Dubravský, vedoucí odboru investic MěÚ a Jitka Hančáková, referentka odboru investic MěÚ převzali příslušná pověření. Usnesení č. 115 trvá Žádost o umístění stavby na pronajatém pozemku Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě. Návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů v ul. Máchova jsou předmětem dnešního zasedání rady města ( manž. Valešovi, pí. Kubáčová). ( JUDr. Jiří Tláskal, Jakub Kleindienst ) Usnesení č trvá Úplatný převod pozemku PK 1312/1 do vlastnictví města PF ČR byl informován o souhlasu zastupitelstva města s úplatným převodem pozemku. Kupní smlouva bude připravena ve III.-IV. čtvrtletí ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Plnění usnesení zastupitelstva města č. 28 ze dne 22. března 2007 Zastupitelstvem města schválilo oddílu kopané TJ Sokol poskytnutí finančního příspěvku. Usnesení č. 118 splněno Prodloužení nájmu bytu Starosta města podepsal dodatek k nájemní smlouvě ( manž. Podhorcovi ). Usnesení č. 119 trvá Přidělení uvolněného bytu v DPS Připravuje se nájemní smlouva ( V. Trnka ). ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Žádost J. Hejhalové nebytové prostory v domě č.p. 202 Starosta města písemně vyrozuměl žadatelku o přijatém stanovisku rady města.

6 6 Usnesení č trvá Prodej pozemků z vlastnictví města Edesa s.r.o. Po nabytí vlastnictví k domu čp. 533 v Jungmanově ul. bude s připravena kupní smlouva k podpisu ( pozemky st. p. 661/6, 661/7,661/8,661/9,661/10 a 661/11). Usnesení č splněno Vymáhání pohledávek smlouva o právních službách Starosta města podepsal příslušnou smlouvu a následné plné moci ( MONEYBACK spol. s r. o. ). Usnesení č trvá Finanční příspěvek města Keltové na Rakovnicku Rada města uložila starostovi města podepsat darovací smlouvu s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a okresu Rakovnického. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č splněno Přijetí daru výměna oken v poliklinice ( PharmDr. J. Chytrá ) Starosta města podepsal darovací smlouvu. Usnesení č. 126 splněno Výjimky v počtu dětí ve třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08 Tajemník MěÚ písemně vyrozuměl ředitele ZŠ a MŠ J.A.K. o schválení výjimky počtu dětí. Usnesení č. 127 trvá Základní umělecká škola Rada města uložila starostovi města předložit na příštím jednání rady města návrh na řešení a současně věc projednat se zástupkyní ředitelky ZUŠ. ( Jakub Kleindienst ) Usnesení č. 128 splněno Pronájem plochy na domě čp. 57 v Palackého ul. k umístění reklamního nápisu ( Ljubava Plus s.r.o.) Starosta města podepsal dohodu o ukončení nájemního vztahu. Usnesení č. 129 splněno Cyklistický závod Karlovy Vary Unhošť Novostrašecká prémie cyklistického závodu byla organizačně a technicky zajištěna. 3) Žádost ředitele ZŠ o navýšení příspěvku o 340tis. Kč Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitelů města Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou jako materiál k projednání

7 7 zastupitelstvem města nazvaný Žádost ředitele základní školy o navýšení příspěvku o 340tis.Kč. U s n e s e n í č. 130 I. k o n s t a t u j e, že dle prohlášení ředitele školy Mgr.Stanislava Hajného učiněného na tomto jednání rady města, se nejedná o jeho žádost, neboť předmětné záležitosti byly vyřešeny s odbory MěÚ, na poradách MěÚ a následně o nich byla informována rada města. Z tohoto důvodu je návrh bezpředmětný. zastupitelstvu města přijmout usnesení : II. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupiteli Ing.Janem Burešem, Miloslavem Kinkalem, Dr.Ing.Pavlem Kotykem a RNDr.Libuší Vosátkovou o navýšení příspěvku Základní a mateřské škole J.A.Komenského Nové Strašecí o 340 tisíc podaný jako žádost ředitele školy o navýšení příspěvku o 340tis. Kč. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 4) Změna jednacího řádu města Nové Strašecí 5) Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí Dne byl na MěÚ doručen návrh zastupitele města Dr.Ing.Pavlem Kotykem jako materiál k projednání zastupitelstvem města nazvaný Změny v parkovacím systému v Novém Strašecí. U s n e s e n í č. 132 I. k o n s t a t u j e, že neshledává důvod ke změně systému parkování v centru města, protože z rozvoje podnikání v centrech měst, která takovéto parkování zavedla nenasvědčuje, že by vlivem placeného parkovného docházelo k poškozování živnostníků a obchodníků. Podařilo se regulovat dopravu v centru města, jako hlavní záměr systému, a vedle toho vzniká pro město i vedlejší finanční efekt. Alternativa pro placené parkování v centru je řešeno parkování u sokolovny. Z tohoto důvodu a též z důvodu kompetenčního je návrh bezpředmětný.

8 8 zastupitelstvu města přijmout usnesení : II.. d o p o r u č u j e u s n e s e n í č. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e návrh předložený zastupitelem Dr.Ing.Pavlem Kotykem na změnu v parkováním systému v Novém Strašecí, protože tato věc je v kompetenci rady města. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 6) Pozemky u bytových domů čp a čp. 919, Máchova ul. Nové Strašecí - návrh majetkoprávního řešení Po privatizaci původních podnikových bytových domů ŠZP Lány bylo užívání částí pozemků ve vlastnictví města, které byly užívány jako oplocené zahrádky u jednotlivých domů, upraveno od r nájemními smlouvami. Předmětem pronájmu jsou oplocené pozemky zahrádek za domy čp. 783 až 919 s výměrou po cca 136 m 2, za čp. 781 a 782 po cca 240 m 2. Prostor mezi domy nebyl předmětem pronájmu, neboť jsou na něm vybudovány společné kanalizační jímky sousedních domů a do doby vybudování kanalizace v ul. Máchova bylo nutno zachovat přístup k nim jako veřejný pozemek. Po napojení domů na kanalizaci nejsou jímky užívány a prostor mezi domy užívají obyvatelé k parkování a odstavení automobilů, ukládání stavebního materiálu, dřeva, apod. Dne byla na MěÚ doručena písemná žádost spolumajitelů domu čp. 781 o pronájem pozemků v rozsahu tak, jak je upraveno nájemní smlouvou. Tuto žádost vzala RM svým usnesením č. 115 ze dne na vědomí a uložila připravit podklady a návrh řešení na úpravu vlastnických, příp. uživatelských vztahů k pozemkům u bytových domů. Dne podali žádost o prodej st.p ( pod domem čp. 785 ) spolumajitelé tohoto domu, manželé Staňkovi a paní Lenka Kubičková. U s n e s e n í č. I. d o p o r u č u j e Možnosti řešení : 1. prodej pozemků v rozsahu dle nájemní smlouvy - viz situace 2. prodej všech pozemků od komunikace( ul. Máchova ), t.j. včetně předzahrádek a prostoru mezi domy. - viz situace 3. kombinace prodej podle bodu 1, zbytek výměry dle bodu 2) do pronájmu Návrh ceny pozemků - s přihlédnutím k využitelnosti pozemků pro město a k cenám pozemků obdobného charakteru prodávaných městem v minulých letech zast.plocha: 100,- Kč/m 2 ( pod domy čp. 781, 785, 786 )

9 9 zahrada předzahrádka 300,- Kč/m 2 ( t.j. v současné době oplocená část za domy a plocha mezi nimi ) 200,- Kč/m 2 ( od líce vstupních částí domů ke komunikaci - vedení NN) s tím, že kupující uhradí rovněž veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví pozemků ( geodetické práce, správní poplatek za vklad do KN) II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje pozemků st.p. 1115, 1119 a 1120 ( pod domy čp. 781, 785 a 786 ) a částí pozemků parc.č. 1306/11, 1306/85 a 1321/12 ( zahrady u domů) a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - písemně vyrozumět žadatele o koupi pozemků o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM - ve spolupráci s odborem investic písemně informovat všechny majitele domů čp a čp. 919 s navrženým řešením - předložit ke schválení zastupitelstvu města prodej pozemků tvořících funkční celek s domy a čp. 919 ( 85 písm.a) zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění ) Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 7) Převod pozemku z vlastnictví města Město obdrželo žádost manželů Romany a Karla Kouskových, bytem Ruda, Rakovnická 260 o odprodej pozemku PK 194/1 z vlastnictví města. Žadatelé uvádějí, že kupují sousední pozemky parc.č. 194/5, 194/6 a 194/8 a o pozemek města mají zájem z důvodu rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu. U s n e s e n í č... I. s o u h l a s í se záměrem prodeje části pozemku PK 194/1 v k.ú. Nové Strašecí o výměře cca 400 m 2 k rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu, který bude postaven na sousedních pozemcích za cenu minimálně 600,- Kč/m 2 žadatelům - manželům Romaně a Karlu Kouskovým, Ruda čp II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ : - zveřejnit záměr prodeje shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce - předložit návrh prodeje ke schválení zastupitelstvu města na jeho dalším zasedání - písemně vyrozumět žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 8) Dodatek organizačního řádu rozšíření pravomocí odboru investic MěÚ V současné době vyjádření a stanoviska města ke stavebnímu řízení podepisuje starosta města na základě doporučení odboru investic, případně dalších správců městského majetku, přičemž závažnější případy a rozhodnutí jsou projednána v RM. Z důvodu zrychlení a zjednodušení celého procesu se předkládá RM návrh rozšířit pravomoci odboru investic k zastupování města Nové Strašecí při stavebních řízeních vedených dle

10 10 zákonů č.183/2006 Sb. stavební zákon, č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, ve kterých má město Nové Strašecí postavení účastníka stavebního řízení, nikoliv však jako investor nebo stavebník. Ve smyslu ust. 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je možné pravomoc odboru investic rozšířit formou dodatku organizačního řádu městského úřadu. U s n e s e n í č. I. s c h v a l u j e dodatek č. 2 k organizačnímu řádu Městského úřadu Nové Strašecí ze dne v tomto znění: MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Dodatek č. 2 Čl. 1 Doplnění organizačního řádu Tímto dodatkem se doplňuje organizační řád městského úřadu ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne takto: v Čl. 8 odst. 1 oddíl C/ Odbor investic se doplňuje písmeno o) zastupuje město jako účastník řízení vedených dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona, vždy v platném znění, kromě případů, kdy je město též v postavení stavebníka nebo investora. Čl. 2 Účinnost dodatku Tento dodatek organizačního řádu nabývá účinnosti dnem jeho schválení radou města. Rada města schválila tento dodatek organizačního řádu ne svém jednání dne usnesením č. II. u k l á d á tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění organizačního řádu ve znění dodatku č. 2 do 5 dnů od jeho schválení. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 9) Přestupky podle zákona o pozemních komunikacích pověření komise k projednávání přestupků

11 Ve smyslu ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů projednávají obce přestupky podle ust. 42a zákona ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o přestupky, jako např. nepovolené uzavření komunikace, znečištění, poškození a další. Aby přestupky projednávala rada města je technicky i organizačně nepraktické, proto se předkládá návrh, aby i tyto přestupky projednávala na základě pověření rady Komise k projednávání přestupků, která byla jmenována starostou města podle ust. 53 odst. 3 zákona o přestupcích. 11 U s n e s e n í č... p o v ě ř u j e Komisi k projednávání přestupků města Nové Strašecí k projednávání přestupků podle ust. 42a a za použití ust. 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města. 10) Úprava ceníků MSZ a MKZ S ohledem na zvýšení cen energií a s přihlédnutím k meziroční inflaci byl připraven návrh úpravy ceníků služeb a pronájmů prostor a zařízení Městských sportovních zařízení (MSZ) a Městských kulturních zařízení (MKZ) s platností od U s n e s e n í č... s c h v a l u j e ceník MSZ a ceník MKZ s platností od takto: a) MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ Hala BIOS. 450,- Kč / hod. od do násl. roku 350,- Kč / hod. od do Posilovna 40,- Kč jednorázové vstupné 350,- Kč permanentka 10 vstupů 1.000,- Kč permanentka 30 vstupů 300,- Kč rezervace celé posilovny Petanque 50,- Kč / hod. Ruské kuželky 50,- Kč / hod. Stolní tenis 50,- Kč / hod. Plážový volejbal 100,- Kč / hod. Minigolf. 40,- Kč / hod. dospělí 25,- Kč / hod. děti Hokejbalové hřiště 100,- Kč / hod. 250,- Kč / hod. včetně šaten a sprch 20,- Kč / hod. 1 osoba

12 12 100,- Kč / hod. osvětlení 500,- Kč 1 zápas Lehkoatletický areál 100,- Kč / hod. 20,- Kč / hod. 1 osoba b) MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 1. Nájem v Kč ke kulturně společenským a vzdělávacím účelům: Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné Po,Út,St,Čt,Pá So,Ne Po,Út,St,ČT,Pá So,Ne za l h. za 1 den za 1 h. za 1 den za 1 h. za 1den za 1 h. za 1 den celý sál (alespoň 4 h.) Salonek Salonek Balkon Foyer Bar Jeviště Šatna Po,Út,St, - Pá,So,Ne mimo Pá Čt celý KD na plesy a velké taneční zábavy bez restaurace bar při plesech Nájem v Kč k prodejním účelům: Pá,So,Ne Nájemné ve dnech Zlevněné nájemné So,Ne So,Ne Po,Út,St,Čt,Pá Po,Út,St,ČT,Pá Z z z Za z z z z a l h. a 1 den a 1 h. 1 den a 1 h. a 1 den a 1 h. a 1 den Celý sál Salonek Salonek Balkon foyer

13 13 3. Pronájem techniky v Kč za 1 hodinu: Služby v Kč za 1 hodinu: zvuková aparatura 200 až 400 Pokladník - světelný park - hasič 100 klavír 200 Technik 150 Domovník - Pořadatel - Při prodeji vstupenek cizím pořadatelům v pokladně KD bude účtováno 5% z ceny vstupenky. Zlevněné nájmy se vztahují na akce kulturně-společenského nekomerčního charakteru, např. divadelní představení a hudební vystoupení souborů účinkujících bez nároku na honoráře, na přednášky, besedy, výukové pořady, akce bez vybírání vstupného a na prodejní akce, které se opakují. V případě charitativních akcí nebo akcí se zvláštním významem pro město Nové Strašecí může být radou města udělena sleva na základě žádosti. ZŠ, Gymnázium, SOUz, Speciální školy, mateřské školy, DDM, Dětský domov a ZUŠ vše Nové Strašecí hradí provozní náklady, tj. 80,- Kč za hodinu při pořádání nekomerčních akcí jako jsou vystoupení dětí V případě poskytnutí slevy na nájemném podle oddílu 1 je povinností nájemce uvést prostory do původního stavu (včetně úklidu). Trvalá sleva je poskytována Gymnáziu Nové Strašecí a SOUz Nové Strašecí na maturitní plesy, a to tak, že budou hradit 85% ceny. Na akce pořádané přímo Městem Nové Strašecí prostřednictvím městského úřadu se sazebník nevztahuje. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů rady města. 11) Dotace na vybavení knihovny Rozhodnutím zastupitelstva Středočeského kraje č /2007/Rk ze dne bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení knihovny představující zřízení samostatného studijního místa s internetem v dětském oddělení. Z celkových nákladů tohoto projektu to bude představovat podíl města ve výši ,- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury Středočeského kraje. U s n e s e n í č. I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na vybavení Městské knihovny v Novém Strašecí (projekt internet v dětském odd.) II. u k l á d á a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města Pro toto usnesení hlasovalo.. členů rady města.

14 Různé 13. Závěr Starosta města Jakub Kleindienst ukončil jednání rady města v 11,30 hod. 15. zasedání rady města se uskuteční v pátek dne od 8.30 hod. PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r. Jakub Kleindienst v. r. místostarosta města starosta města

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing.

Zápis č. 6/2014. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková, JUDr. Marek Starý, Ladislav Vejvoda, Josef Šitta, Miroslav Herink, Ing. 1 Zápis č. 6/2014 z VI. volebního období zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice z veřejného zasedání konaného dne 25.9.2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, Lenka Syblíková,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 10. prosince 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více