Domov pod hradem Žampach, IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271"

Transkript

1 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel sociální služby dohodnou na rozsahu poskytovaných služeb, úhradě za ně a základních pravidlech vztahu mezi sebou.

2 Obsah OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Úvodní ustanovení... 3 Druh sociální služby a její cíl... 3 ROZSAH SJEDNANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 4 Ubytování... 4 Stravování... 5 Péče... 5 Individuální plán poskytování služby... 6 Fakultativní (nenárokové) činnosti... 6 Místo a čas poskytování sociální služby... 7 ÚHRADA ZA SJEDNANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU... 7 Výše úhrady a způsob jejího placení... 7 Vyúčtování záloh na úhradu služby... 8 DALŠÍ UJEDNÁNÍ... 9 Ujednání o dodržování vnitřních předpisů poskytovatele... 9 Řešení vzniku škod... 9 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY... 9 Výpověď ze strany uživatele...10 Výpověď ze strany poskytovatele...10 Výpovědní lhůta...11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení...11 Strana 2 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

3 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY mezi poskytovatelem sociální služby Domov pod hradem Žampach Žampach 1, Žamberk IČ: bankovní spojení: /0600 u GE Money Bank, Žamberk, zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem (dále jen poskytovatel ) uživatelem sociální služby %obyvatel, nar. %narozen, %rodcis, bytem %tb_ulice_cp, %tb_psc %tb_obec, zastoupený opatrovníkem (na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí čj. %opatr_usneseni_cj ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení %zakzastupce %zz_ulice_cp %zz_psc %zz_obec (dále jen uživatel ) (1) Poskytovatel a uživatel sociální služby se dohodli na níže uvedených smluvních ustanoveních a svobodně a vážně uzavírají podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon nebo ZSS ), tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ). (2) Touto Smlouvou vzniká uživateli nárok na poskytnutí sociální služby a poskytovateli vzniká povinnost tuto službu poskytnout, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. Článek 2 Druh sociální služby a její cíl (1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě rozhodnutí o registraci sociální služby ( 78 Zákona) poskytovat odlehčovací službu podle 44 Zákona, a to její pobytovou formu v zařízení sociálních služeb; tato služba je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb pod identifikátorem služby: , (dále jen sjednaná sociální služba ). (2) Poskytovatel se zavazuje sjednanou sociální službu uživateli poskytnout. (3) Cílem sjednané sociální služby je a) dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o uživatele v rodině a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil, b) podporovat uživatele v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovednosti v novém podnětném prostředí. (4) Poskytovatel se zavazuje naplňovat cíl sjednané sociální služby prostřednictvím individuálního plánování sociální služby, které je založeno na poskytnutí sociální služby podle potřeb uživatele (podrobnosti stanoví článek 7). Strana 3 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

4 ČÁST DRUHÁ ROZSAH SJEDNANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Článek 3 (1) Poskytovatel je povinen uživateli poskytovat základní činnosti sjednané sociální služby, které pro ni stanoví Zákon (podrobnosti stanoví článek 4 až 6); obsah služby zahrnuje a) ubytování, b) stravování, c) péči. (2) Poskytovatel zajistí sjednanou sociální službu nejméně v té kvalitě, kterou zaručují standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu 1. (3) Poskytovatel je povinen poskytovat sjednanou sociální službu v zájmu uživatele a způsoby, které důsledně zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod uživatele 2 a ostatní práva podle platného právního řádu České republiky. (4) Poskytovatel je povinen zajistit uživateli základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 3. Článek 4 Ubytování (1) Poskytovatel zajistí uživateli ubytování v obytné jednotce: a) počet lůžek na ložnici (počet osob, který může být na ložnici dvoulůžkový ubytován) b) kvalita bydlení (poskytovatel stanoví vnitřním předpisem vyšší zařazení ložnice do kategorie kvality bydlení) (2) K obytné jednotce náleží: popis číslo místnosti stav a) předsíň č. 321 sjednáno b) sociální zařízení WC a sprchový kout č. 322 sjednáno c) ložnice č. 323 sjednáno d) vlastní kuchyňka nesjednáno (3) Vybavení obytné jednotky v rozsahu, který umožňuje jeho důstojné používání, zajišťuje na své náklady poskytovatel. (4) Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel obytnou jednotku vybavit také vlastním vybavením. (5) Ubytování zahrnuje také a) topení, b) teplou a studenou vodu, c) elektrickou energii, d) úklid, e) praní, f) drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, g) žehlení. (6) Uživatel může způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli také a) jídelnu, b) společenskou místnost, 1 Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 2 2 odst. 2 zákona. 3 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Strana 4 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

5 c) společnou kuchyňku, d) společné sociální zařízení, e) areál Domova pod hradem Žampach. (7) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování včetně vybavení podle odst. 3 a prostory k užívání podle odst. 6 ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. (8) Uživatel je povinen užívat prostory obytné jednotky a další prostory k užívání (odst. 6) řádně a způsobem, který zajistí nerušený výkon práv k těmto prostorům ostatních uživatelů; v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel je povinen užívat obytnou jednotku, její vybavení a prostory podle odst. 6 způsobem, který je při jejich užívání obvyklý, a počínat si tak, aby předcházel vzniku škody na majetku poskytovatele. (9) Uživatel bere na vědomí, že může obytnou jednotku užívat s jedním dalším uživatelem odlehčovací služby. Článek 5 Stravování (1) Poskytovatel má povinnost zajistit uživateli stravu, a to v rozsahu: a) základní rozsah celodenní b) sjednaná jídla: 1. snídaně sjednáno 2. oběd sjednáno 3. svačina sjednáno 4. večeře sjednáno c) druh stravy normální d) strava pro věkovou skupinu nad 12 let (2) Stravovací jednotka na jeden den odpovídá součtu finančních norem jednotlivých jídel podle odst. 1 písm. b) pro jeden den. Uživatel se podílí na úhradě nákladů souvisejících s přípravou stravy (provoz kuchyně poskytovatele) (dále jen vedlejší náklady ). Finanční normy jednotlivých jídel a vedlejší náklady stanoví vnitřním předpisem poskytovatel. (3) Uživatel má právo stravu neodebrat. V případě, že uživatel vůli neodebrat stravu neprojevil s přiměřeným předstihem s ohledem na stravovací provoz poskytovatele, uživatel nemá nárok na vrácení úhrady za takto neodebranou stravu. Za přiměřený předstih se považuje oznámení do 8:00 hodin dne, který předchází dnu, na který uživatel požaduje stravu odhlásit; pokud se jedná o stravu na dny sobota a neděle, oznámení o neodebrání stravy je třeba učinit do čtvrtka 8:00 hodin. Článek 6 Péče (1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli v rámci péče tyto základní činnosti, které zahrnují: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní sjednáno osobu, 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Strana 5 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

6 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek sjednáno pro osobní hygienu, 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc při použití WC c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sjednáno 1. pracovně výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 4. volnočasové a zájmové aktivity d) zprostředkování kontaktu se společenským sjednáno prostředím, 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob e) sociálně terapeutické činnosti, sjednáno 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. sjednáno 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (2) Poskytovatel je povinen zajistit činnosti podle odst. 1 v rozsahu, který stanoví individuální plán poskytování sjednané sociální služby (článek 7). Článek 7 Individuální plán poskytování služby (1) Poskytovatel je povinen před uzavřením Smlouvy ve spolupráci s uživatelem a osobou zajišťující domácí péči zpracovat individuální plán poskytování sjednané sociální služby (dále jen Plán péče ); tento plán je založen na poskytování sjednané sociální služby podle individuálních potřeb, možností a schopností uživatele zvládat základní životní potřeby 4 ; součástí zpracování Plánu péče je zapojení osobních cílů a zájmů uživatele. (2) Poskytovatel se zavazuje Plán péče a naplňování osobních cílů uživatele vyhodnocovat, v případě potřeby aktualizovat a spolu s uživatelem naplňovat. Bližší podmínky a postupy pro individuální plánování služby stanoví poskytovatel vnitřním předpisem. Článek 8 Fakultativní (nenárokové) činnosti Fakultativní činnosti se nesjednávají. 4 9 zákona ve znění zákona č. 366/2011 Sb. Strana 6 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

7 Článek 9 Místo a čas poskytování sociální služby (1) Sjednaná sociální služba se poskytuje v Domově pod hradem Žampach, Žampach č. p. 1, Žamberk, a to v objektu zámecké budovy oddělení PODKROVÍ NA VYHLÍDCE; vymezení ubytovacích prostor stanoví článek 4 Smlouvy. (2) Poskytovatel je povinen zajišťovat sjednanou sociální službu za podmínek sjednaných touto Smlouvou pouze v těchto dnech: číslo A den zahájení poskytování služby B den ukončení poskytování služby C počet dnů poskytování služby 1. xx.xx.2014 xx.xx.2014 X Počet sjednaných dnů poskytování sjednané sociální služby tak činí X. ČÁST TŘETÍ ÚHRADA ZA SJEDNANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU Článek 10 Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen za každý sjednaný den poskytování sjednané sociální služby poskytovateli zaplatit a) zálohu na úhradu stravování a ubytování ve výši součtu sazby za stravování a ubytování (řádek 5 tabulky); řádek služba sazba úhrady za 1 den (Kč) 1 ubytování (článek 4) 152,00 2 stravování(článek 5) z toho: 140,00 3 stravovací jednotka (článek 5 odst. 2) 73,00 4 vedlejší náklady (článek 5 odst. 2) 67,00 5 celkem (řádek 1+2) 292,00 b) zálohu na úhradu péče částku ve výši denní částky přiznaného příspěvku na péči; denní částka příspěvku na péči se určí jako podíl přiznaného příspěvku na péči a počtu kalendářních dnů v měsíci, na který se záloha na úhradu péče stanovuje. (2) Výše záloh pro jednotlivé složky úhrady podle odst. 1 na celé sjednané období poskytování sociální služby se stanoví jako součin počtu sjednaných dnů poskytování sociální služby (článek9 odst. 2) a denních záloh podle odst. 1. Výše záloh pro jednotlivá období poskytování sociální služby podle článku 9 odst. 2 jsou nedílnou přílohou Smlouvy (Oznámení o předpisu záloh na úhradu sociální služby). (3) Zálohy na úhradu podle odst. 2 je uživatel povinen zaplatit hotově do pokladny poskytovatele nebo převodem na účet č /0600 s VS: XXXXXX01, a to do: číslo den zahájení poskytování služby den ukončení poskytování služby splatnost zálohy 1. xx.xx.2014 xx.xx.2014 xx.xx.2014 (4) Pro účely úhrady za péči se rozumí a) zpoplatněnými činnostmi péče jsou činnosti podle článku 6 odst. 1 písm. a) až f); Strana 7 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

8 b) předpisem úhrady péče součet výkonů péče v příslušném kalendářním měsíci za zpoplatněné činnosti péče; c) výkonem péče je součin jednoho provedení úkonu činnosti péče a sazby úhrady pro tento úkon; d) úkonem činnosti péče je konkrétní provedení základní činnosti sjednané sociální služby zaměstnancem poskytovatele; e) sazbou úhrady úkonu je cena za provedení úkonu činnosti péče. (5) Poskytovatel stanoví rozsah úkonů ve zpoplatněných činnostech péče v souladu s platnými právními předpisy a stanoví jejich cenu do výše maximální úhrady, kterou stanoví zvláštní právní předpis 5. (6) Uživatel je povinen poskytovateli zaplatit úhradu za péči, kterou poskytovatel uživateli skutečně poskytl, a to v rozsahu předpisu úhrady péče. (7) Uživatel je povinen poskytovateli doložit výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona, a to nejpozději do uplynutí termínu pro zaplacení záloh podle odst. 3. (8) Poskytovatel je uživateli povinen předložit a) Oznámení o předpisu záloh na úhradu sociální služby (odst. 2), b) Oznámení o vyúčtování záloh na úhradu sociální služby (článek 11 odst. 2). (9) V případě neplacení úhrady za služby poskytovatel postupuje podle pravidel pro vymáhání pohledávek, které stanoví jeho vnitřní předpis. Poskytovatel má v tomto případě právo přiměřeným způsobem omezit rozsah poskytovaných služeb zejména změnit ubytování uživatele na pokoj s nižší sazbou úhrady, případně neposkytovat fakultativní činnosti, v krajním případě vypovědět Smlouvu (článek 17 odst. 1 písm. a) bod 1). Článek 11 Vyúčtování záloh na úhradu služby (1) Vyúčtování záloh na úhradu služby se řídí Smlouvou a vnitřním předpisem poskytovatele. (2) Poskytovatel předloží uživateli Oznámení o vyúčtování záloh na úhradu sociální služby, a to do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla sociální služba poskytnuta (článek 9 odst. 2); poskytovatel provede vyúčtování: a) zálohy na úhradu stravování a ubytování (článek 10 odst. 1 písm. a)), a to tak, že poskytovatel předloží přehled skutečně odebrané stravy uživatelem a vrátí součet finančních norem jednotlivých jídel, která uživatel neodebral; u úhrady za ubytování se vyúčtování neprovádí; b) zálohy na úhradu péče (článek 10 odst. 1 písm. b)), a to tak, že poskytovatel předloží přehled výkonů péče a, 1. jestliže zaplacená záloha na úhradu péče je vyšší než předpis úhrady péče, poskytovatel rozdíl mezi zaplacenou zálohou na úhradu péče a předpisem úhrady péče uživateli vrátí; 2. jestliže zaplacená záloha na úhradu péče je nižší než předpis úhrady péče, uživatel je povinen rozdíl mezi předpisem úhrady péče a zaplacenou zálohou na úhradu péče poskytovateli doplatit; jestliže by povinnost doplatit tento rozdíl představovala pro uživatele nepřiměřenou finanční zátěž, uživatel může poskytovatele s odůvodněním požádat ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyúčtování o přehodnocení a snížení tohoto rozdílu; v takovém případě je uživatel povinen tento rozdíl poskytovateli uhradit do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku vyřízení této žádosti odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Strana 8 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

9 (3) Částky podle odst. 2 písm. a) a b) bod 1. poskytovatel vyplatí do 15 dnů po doručení vyúčtování. Částku podle odst. 2 písm. b) bod 2. je uživatel povinen poskytovateli uhradit do 15 dnů od doručení vyúčtování. ČÁST ČTVRTÁ DALŠÍ UJEDNÁNÍ Článek 12 Ujednání o dodržování vnitřních předpisů poskytovatele (1) Pravidla poskytování sjednané sociální služby se vedle obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy řídí vnitřními předpisy poskytovatele. (2) Uživatel má právo být seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele, které se vztahují k poskytování sjednané sociální služby. (3) Uživatel je povinen dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele, se kterými byl seznámen. (4) Uživatel je povinen dodržovat Pravidla služby pro odlehčovací službu (dále jen Pravidla služby ). Pravidla služby mají stejnou závaznost jako tato Smlouva. Obsahem Pravidel služby nesmí být ujednání, která jsou podle Zákona povinnou náležitostí samotné smlouvy 6. Článek 13 Řešení vzniku škod (1) Smluvní strany se dohodly, že případy, kdy uživatel způsobí poskytovateli škodu, budou řešeny podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ ). (2) Poskytovatel je povinen v souladu se svými vnitřními předpisy vznik škody řádně zdokumentovat, vyhodnotit a uživateli předložit návrh na její řešení, a to nejpozději do 30 dnů od jejího zjištění. ČÁST PÁTÁ PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY Článek 14 (1) Smlouva je uzavřena dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. K uzavření Smlouvy je třeba na straně poskytovatele právního jednání jeho statutárního zástupce, na straně uživatele právního jednání jeho opatrovníka. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Sjednanou sociální službu je poskytovatel povinen zajišťovat ode dne vzniku do dne zániku účinnosti Smlouvy. (2) Smlouva nabývá účinnosti dnem, který je sjednán jako den zahájení poskytování sjednané sociální služby podle článku 9 odst. 2 (sloupec A). (3) Podmínkou vzniku účinnosti Smlouvy je vznik její platnosti. Jestliže se uživatel ve sjednaném termínu podle odst. 2 osobně nedostaví k zahájení poskytování služby, Smlouva nenabyla účinnosti. Jestliže uplynutím 3. dne ode dne, který je sjednán jako den zahájení poskytování služby podle odst. 2, tento stav trvá, má se za to, že je splněna podmínka rozvazovací, a na Smlouvu se hledí, jako na smlouvu, která pozbyla platnosti. O této skutečnosti poskytovatel uživatele informuje. Jestliže se uživatel do 3 dnů osobně dostaví k zahájení poskytování služby, účinnost Smlouvy vzniká dnem dostavení se k zahájení poskytování služby zákona. Strana 9 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

10 (4) Účinnost Smlouvy zaniká uplynutím dne, který je sjednán jako den ukončení poskytování sjednané sociální služby podle článku 9 odst. 2 (sloupec B), pokud Smlouva nestanoví jinak. (5) Platnost Smlouvy zaniká uplynutím Článek 15 (1) Před uplynutím sjednané doby poskytování služby (článek 9 odst. 2, článek 14 odst. 5) lze Smlouvu ukončit dohodou nebo výpovědí (článek 16 až 18). (2) Dohoda o ukončení smluvního vztahu má písemnou podobu, platnost a účinnost Smlouvy zaniká uplynutím dne, který je v ní jako tento den sjednán. (3) Platnost a účinnost Smlouvy dále zaniká a) uplynutím výpovědní lhůty (článek 18), b) dnem úmrtí uživatele během poskytovaní sjednané sociální služby, c) dnem, který registrující orgán uvedl v rozhodnutí o zrušení registrace sjednané sociální služby jako den ukončení poskytování této služby, d) dnem zániku poskytovatele. (4) Zánikem účinnosti Smlouvy je osoba zajišťující domácí péči povinna bezodkladně osobně převzít uživatele zpět do své péče. (5) Zánikem platnosti a účinnosti Smlouvy však nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran podle článku 10 (tj. nároky poskytovatele plynoucí z pohledávek na úhradách za poskytnuté služby) a 11 (nároky plynoucí z vyúčtování zaplacených záloh na tyto úhrady). (6) Práva a povinnosti z této smlouvy a) nelze postoupit na jinou osobu; b) nemohou být předmětem dědictví. (7) Skutečnost o trvání smluvního vztahu a době poskytování sociální služby poskytovatel potvrdí písemným oznámením. Článek 16 Výpověď ze strany uživatele Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv a bez udání důvodu. Článek 17 Výpověď ze strany poskytovatele (1) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: a) jestliže uživatel nezaplatil úhradu za sjednanou službu ve výši odpovídající trojnásobku sjednané úhrady (článek 10), b) jestliže uživatel hrubě a opakovaně porušuje Pravidla služby; podmínky pro naplnění výpovědního důvodu stanoví odst. 2; c) jestliže uživatel porušuje povinností, které mu vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele, které jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo se kterými byl poskytovatelem seznámen; d) jestliže uživatel přestal splňovat podmínky cílové skupiny sjednané sociální služby, tak, jak jsou vymezeny v rozhodnutí o registraci této služby; e) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby podle zvláštního právního předpisu 7 ; 7 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Strana 10 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

11 f) jestliže uživatel porušuje práva a svobody jiných osob nebo porušil jejich práva a svobody tak závažným způsobem, že nezbytnou podmínkou pro jejich ochranu je ukončení poskytování sjednané sociální služby. (2) Podmínka pro naplnění výpovědního důvodu podle odst. 1 písm. b) je hrubé a opakované porušování Pravidel služby ze strany uživatele za dále stanovených podmínek: a) Za hrubé porušení Pravidel služby se považuje jednání nebo chování uživatele služby, které je svou podstatou opačné vzhledem k požadavkům Pravidel služby na jednání nebo chování uživatele služby, avšak se nejedná o mimořádně závažné porušení pravidel podle písm. c), a to zejména v oblastech Pravidel služby: 1. Kapitola 1 (Obecná ustanovení), 2. Kapitola 3 (Ubytování), 3. Kapitola 4 (Občanské soužití), 4. Kapitola 5 (Návštěvy). b) Za opakované porušování Pravidel služby se považuje jednání nebo chování uživatele, které má znaky hrubého porušování Pravidel s četností nejméně 3 případy (problémové situace) za 2 kalendářní dny. c) Za mimořádně závažné porušení Pravidel služby se považuje jednání uživatele služby zejména v oblasti Kapitola 4 Pravidel služby (Občanské soužití), které bezprostředně ohrožuje bezpečnost, život, zdraví a práva třetích osob a pro ochranu těchto zájmů je nezbytnou podmínkou neprodlené ukončení poskytování sjednané sociální služby tomuto uživateli; v tomto případě je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět okamžitě; platnost a účinnost Smlouvy zaniká doručením výpovědi uživateli. (3) Výpověď smlouvy musí obsahovat výpovědní důvod podle odst. 1 a odůvodnění jeho použití, zejména výčet konkrétních porušení ze strany uživatele a přehled opatření zvýšené individuální výchovné podpory uživateli, za kterých nebylo docíleno nápravy. Článek 18 Výpovědní lhůta (1) Výpovědní lhůta činí tři pracovní dny a počíná běžet prvním dnem, který následuje po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Uživatel si může zvolit výpovědní lhůtu kratší nebo žádnou. (2) Vypovězení smlouvy má podobu písemného oznámení o ukončení smluvního vztahu, které je doručeno druhé smluvní straně. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 19 Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení se nesjednávají. Článek 20 (1) Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). (2) Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem ke Smlouvě, a to za těchto podmínek: a) k návrhu dodatku ke Smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit do 7 dnů od jeho doručení, jinak je považován za odmítnutý, pokud návrh nestanoví jinak; Strana 11 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

12 b) uzavřít dodatek, jehož obsahem bude sjednání dalšího období poskytování sjednané sociální služby, není možné, pokud ve lhůtě splatnosti (článek 10 odst. 3) nejsou uhrazeny zálohy na úhradu služby v období již sjednaných (článek 9 odst. 2). (3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé smluvní straně náleží jeden stejnopis. (4) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou a) kopie Listiny o ustanovení opatrovníka uživateli; b) Pravidla služby (článek 13 odst. 4); c) Plán péče (článek 7); d) Oznámení o předpisu úhrady za sociální službu od XX.XX.2014 do XX.XX.2014; e) Ceník úkonů péče v odlehčovací službě (článek 10 odst. 5). (5) Jestliže vznikne rozpor mezi a) Smlouvou a Pravidly služby, postupuje se podle Smlouvy, b) Smlouvou a vnitřním předpisem poskytovatele, postupuje se podle Smlouvy, c) Smlouvou a platným obecně závazným právním předpisem, postupuje se podle tohoto předpisu. (6) Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že tuto smlouvu neuzavřely za nápadně nevýhodných podmínek. (7) Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smlouvu zpracoval: Radek Fišar, DiS., sociální pracovník V Žampachu dne %dateuzavreni.. (poskytovatel sociální služby) Domov pod hradem Žampach zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem. (uživatel sociální služby) %obyvatel zastoupen opatrovníkem %zakzastupce Uživatel byl s touto smlouvou seznámen dne:.. (uživatel sociální služby) Strana 12 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 1) Pan(í)., nar..., trvale bytem.., rodné číslo.., v textu dále

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb

Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace IČ: 00874671 Zastoupený ředitelem Alešem Koblihou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita Plzeň,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ:

DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 smlouva o poskytnutí sociální služby 1.7.2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY mezi poskytovatelem sociální služby: Domov

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:...

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:... FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

S M L O U V A. o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec

S M L O U V A. o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec S M L O U V A o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, 538 03 Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): narozen (a) dne:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště: Článek I. Rozsah poskytování odlehčovací služby SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Evidenční číslo smlouvy... Pan/paní Narozen/a Trvalé bydliště zastoupený/ná opatrovníkem panem/paní "[Doplnit jméno a příjmení]" ustaveným rozhodnutím "[Doplnit

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby ve zdravotnickém zařízení podle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) Pan/paní jméno a příjmení... narozen/a...

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba /

IČO: Smlouva o poskytování služeb. 1) Pan (paní), nar., bydliště, /v textu této smlouvy dále jen osoba / Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa p. o Křečanská 630 Šluknov 407 77 IČO:472 74 573 Smlouva o poskytování služeb Číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní), nar., bydliště,

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více