Domov pod hradem Žampach, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271"

Transkript

1 smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služba, identifikátor služby: Smlouva o poskytnutí sociální služby vychází ze zákona o sociálních službách. Ve smlouvě se poskytovatel a uživatel sociální služby dohodnou na rozsahu poskytovaných služeb, úhradě za ně a základních pravidlech vztahu mezi sebou.

2 Obsah OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Úvodní ustanovení... 3 Druh sociální služby a její cíl... 3 ROZSAH SJEDNANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 4 Ubytování... 4 Stravování... 5 Péče... 5 Individuální plán poskytování služby... 6 Fakultativní (nenárokové) činnosti... 6 Místo a čas poskytování sociální služby... 7 ÚHRADA ZA SJEDNANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU... 7 Výše úhrady a způsob jejího placení... 7 Vyúčtování záloh na úhradu služby... 8 DALŠÍ UJEDNÁNÍ... 9 Ujednání o dodržování vnitřních předpisů poskytovatele... 9 Řešení vzniku škod... 9 PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY... 9 Výpověď ze strany uživatele...10 Výpověď ze strany poskytovatele...10 Výpovědní lhůta...11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Přechodná ustanovení...11 Strana 2 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

3 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY mezi poskytovatelem sociální služby Domov pod hradem Žampach Žampach 1, Žamberk IČ: bankovní spojení: /0600 u GE Money Bank, Žamberk, zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem (dále jen poskytovatel ) uživatelem sociální služby %obyvatel, nar. %narozen, %rodcis, bytem %tb_ulice_cp, %tb_psc %tb_obec, zastoupený opatrovníkem (na základě rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí čj. %opatr_usneseni_cj ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení %zakzastupce %zz_ulice_cp %zz_psc %zz_obec (dále jen uživatel ) (1) Poskytovatel a uživatel sociální služby se dohodli na níže uvedených smluvních ustanoveních a svobodně a vážně uzavírají podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon nebo ZSS ), tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva ). (2) Touto Smlouvou vzniká uživateli nárok na poskytnutí sociální služby a poskytovateli vzniká povinnost tuto službu poskytnout, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. Článek 2 Druh sociální služby a její cíl (1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě rozhodnutí o registraci sociální služby ( 78 Zákona) poskytovat odlehčovací službu podle 44 Zákona, a to její pobytovou formu v zařízení sociálních služeb; tato služba je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb pod identifikátorem služby: , (dále jen sjednaná sociální služba ). (2) Poskytovatel se zavazuje sjednanou sociální službu uživateli poskytnout. (3) Cílem sjednané sociální služby je a) dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o uživatele v rodině a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil, b) podporovat uživatele v získávání nových sociálních kontaktů, schopností a dovednosti v novém podnětném prostředí. (4) Poskytovatel se zavazuje naplňovat cíl sjednané sociální služby prostřednictvím individuálního plánování sociální služby, které je založeno na poskytnutí sociální služby podle potřeb uživatele (podrobnosti stanoví článek 7). Strana 3 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

4 ČÁST DRUHÁ ROZSAH SJEDNANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Článek 3 (1) Poskytovatel je povinen uživateli poskytovat základní činnosti sjednané sociální služby, které pro ni stanoví Zákon (podrobnosti stanoví článek 4 až 6); obsah služby zahrnuje a) ubytování, b) stravování, c) péči. (2) Poskytovatel zajistí sjednanou sociální službu nejméně v té kvalitě, kterou zaručují standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu 1. (3) Poskytovatel je povinen poskytovat sjednanou sociální službu v zájmu uživatele a způsoby, které důsledně zajišťují dodržování lidských práv a základních svobod uživatele 2 a ostatní práva podle platného právního řádu České republiky. (4) Poskytovatel je povinen zajistit uživateli základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem 3. Článek 4 Ubytování (1) Poskytovatel zajistí uživateli ubytování v obytné jednotce: a) počet lůžek na ložnici (počet osob, který může být na ložnici dvoulůžkový ubytován) b) kvalita bydlení (poskytovatel stanoví vnitřním předpisem vyšší zařazení ložnice do kategorie kvality bydlení) (2) K obytné jednotce náleží: popis číslo místnosti stav a) předsíň č. 321 sjednáno b) sociální zařízení WC a sprchový kout č. 322 sjednáno c) ložnice č. 323 sjednáno d) vlastní kuchyňka nesjednáno (3) Vybavení obytné jednotky v rozsahu, který umožňuje jeho důstojné používání, zajišťuje na své náklady poskytovatel. (4) Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel obytnou jednotku vybavit také vlastním vybavením. (5) Ubytování zahrnuje také a) topení, b) teplou a studenou vodu, c) elektrickou energii, d) úklid, e) praní, f) drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, g) žehlení. (6) Uživatel může způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli také a) jídelnu, b) společenskou místnost, 1 Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 2 2 odst. 2 zákona. 3 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Strana 4 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

5 c) společnou kuchyňku, d) společné sociální zařízení, e) areál Domova pod hradem Žampach. (7) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování včetně vybavení podle odst. 3 a prostory k užívání podle odst. 6 ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto prostor. (8) Uživatel je povinen užívat prostory obytné jednotky a další prostory k užívání (odst. 6) řádně a způsobem, který zajistí nerušený výkon práv k těmto prostorům ostatních uživatelů; v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel je povinen užívat obytnou jednotku, její vybavení a prostory podle odst. 6 způsobem, který je při jejich užívání obvyklý, a počínat si tak, aby předcházel vzniku škody na majetku poskytovatele. (9) Uživatel bere na vědomí, že může obytnou jednotku užívat s jedním dalším uživatelem odlehčovací služby. Článek 5 Stravování (1) Poskytovatel má povinnost zajistit uživateli stravu, a to v rozsahu: a) základní rozsah celodenní b) sjednaná jídla: 1. snídaně sjednáno 2. oběd sjednáno 3. svačina sjednáno 4. večeře sjednáno c) druh stravy normální d) strava pro věkovou skupinu nad 12 let (2) Stravovací jednotka na jeden den odpovídá součtu finančních norem jednotlivých jídel podle odst. 1 písm. b) pro jeden den. Uživatel se podílí na úhradě nákladů souvisejících s přípravou stravy (provoz kuchyně poskytovatele) (dále jen vedlejší náklady ). Finanční normy jednotlivých jídel a vedlejší náklady stanoví vnitřním předpisem poskytovatel. (3) Uživatel má právo stravu neodebrat. V případě, že uživatel vůli neodebrat stravu neprojevil s přiměřeným předstihem s ohledem na stravovací provoz poskytovatele, uživatel nemá nárok na vrácení úhrady za takto neodebranou stravu. Za přiměřený předstih se považuje oznámení do 8:00 hodin dne, který předchází dnu, na který uživatel požaduje stravu odhlásit; pokud se jedná o stravu na dny sobota a neděle, oznámení o neodebrání stravy je třeba učinit do čtvrtka 8:00 hodin. Článek 6 Péče (1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli v rámci péče tyto základní činnosti, které zahrnují: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní sjednáno osobu, 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Strana 5 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

6 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek sjednáno pro osobní hygienu, 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc při použití WC c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sjednáno 1. pracovně výchovná činnost 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 4. volnočasové a zájmové aktivity d) zprostředkování kontaktu se společenským sjednáno prostředím, 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob e) sociálně terapeutické činnosti, sjednáno 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. sjednáno 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (2) Poskytovatel je povinen zajistit činnosti podle odst. 1 v rozsahu, který stanoví individuální plán poskytování sjednané sociální služby (článek 7). Článek 7 Individuální plán poskytování služby (1) Poskytovatel je povinen před uzavřením Smlouvy ve spolupráci s uživatelem a osobou zajišťující domácí péči zpracovat individuální plán poskytování sjednané sociální služby (dále jen Plán péče ); tento plán je založen na poskytování sjednané sociální služby podle individuálních potřeb, možností a schopností uživatele zvládat základní životní potřeby 4 ; součástí zpracování Plánu péče je zapojení osobních cílů a zájmů uživatele. (2) Poskytovatel se zavazuje Plán péče a naplňování osobních cílů uživatele vyhodnocovat, v případě potřeby aktualizovat a spolu s uživatelem naplňovat. Bližší podmínky a postupy pro individuální plánování služby stanoví poskytovatel vnitřním předpisem. Článek 8 Fakultativní (nenárokové) činnosti Fakultativní činnosti se nesjednávají. 4 9 zákona ve znění zákona č. 366/2011 Sb. Strana 6 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

7 Článek 9 Místo a čas poskytování sociální služby (1) Sjednaná sociální služba se poskytuje v Domově pod hradem Žampach, Žampach č. p. 1, Žamberk, a to v objektu zámecké budovy oddělení PODKROVÍ NA VYHLÍDCE; vymezení ubytovacích prostor stanoví článek 4 Smlouvy. (2) Poskytovatel je povinen zajišťovat sjednanou sociální službu za podmínek sjednaných touto Smlouvou pouze v těchto dnech: číslo A den zahájení poskytování služby B den ukončení poskytování služby C počet dnů poskytování služby 1. xx.xx.2014 xx.xx.2014 X Počet sjednaných dnů poskytování sjednané sociální služby tak činí X. ČÁST TŘETÍ ÚHRADA ZA SJEDNANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU Článek 10 Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Uživatel je povinen za každý sjednaný den poskytování sjednané sociální služby poskytovateli zaplatit a) zálohu na úhradu stravování a ubytování ve výši součtu sazby za stravování a ubytování (řádek 5 tabulky); řádek služba sazba úhrady za 1 den (Kč) 1 ubytování (článek 4) 152,00 2 stravování(článek 5) z toho: 140,00 3 stravovací jednotka (článek 5 odst. 2) 73,00 4 vedlejší náklady (článek 5 odst. 2) 67,00 5 celkem (řádek 1+2) 292,00 b) zálohu na úhradu péče částku ve výši denní částky přiznaného příspěvku na péči; denní částka příspěvku na péči se určí jako podíl přiznaného příspěvku na péči a počtu kalendářních dnů v měsíci, na který se záloha na úhradu péče stanovuje. (2) Výše záloh pro jednotlivé složky úhrady podle odst. 1 na celé sjednané období poskytování sociální služby se stanoví jako součin počtu sjednaných dnů poskytování sociální služby (článek9 odst. 2) a denních záloh podle odst. 1. Výše záloh pro jednotlivá období poskytování sociální služby podle článku 9 odst. 2 jsou nedílnou přílohou Smlouvy (Oznámení o předpisu záloh na úhradu sociální služby). (3) Zálohy na úhradu podle odst. 2 je uživatel povinen zaplatit hotově do pokladny poskytovatele nebo převodem na účet č /0600 s VS: XXXXXX01, a to do: číslo den zahájení poskytování služby den ukončení poskytování služby splatnost zálohy 1. xx.xx.2014 xx.xx.2014 xx.xx.2014 (4) Pro účely úhrady za péči se rozumí a) zpoplatněnými činnostmi péče jsou činnosti podle článku 6 odst. 1 písm. a) až f); Strana 7 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

8 b) předpisem úhrady péče součet výkonů péče v příslušném kalendářním měsíci za zpoplatněné činnosti péče; c) výkonem péče je součin jednoho provedení úkonu činnosti péče a sazby úhrady pro tento úkon; d) úkonem činnosti péče je konkrétní provedení základní činnosti sjednané sociální služby zaměstnancem poskytovatele; e) sazbou úhrady úkonu je cena za provedení úkonu činnosti péče. (5) Poskytovatel stanoví rozsah úkonů ve zpoplatněných činnostech péče v souladu s platnými právními předpisy a stanoví jejich cenu do výše maximální úhrady, kterou stanoví zvláštní právní předpis 5. (6) Uživatel je povinen poskytovateli zaplatit úhradu za péči, kterou poskytovatel uživateli skutečně poskytl, a to v rozsahu předpisu úhrady péče. (7) Uživatel je povinen poskytovateli doložit výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona, a to nejpozději do uplynutí termínu pro zaplacení záloh podle odst. 3. (8) Poskytovatel je uživateli povinen předložit a) Oznámení o předpisu záloh na úhradu sociální služby (odst. 2), b) Oznámení o vyúčtování záloh na úhradu sociální služby (článek 11 odst. 2). (9) V případě neplacení úhrady za služby poskytovatel postupuje podle pravidel pro vymáhání pohledávek, které stanoví jeho vnitřní předpis. Poskytovatel má v tomto případě právo přiměřeným způsobem omezit rozsah poskytovaných služeb zejména změnit ubytování uživatele na pokoj s nižší sazbou úhrady, případně neposkytovat fakultativní činnosti, v krajním případě vypovědět Smlouvu (článek 17 odst. 1 písm. a) bod 1). Článek 11 Vyúčtování záloh na úhradu služby (1) Vyúčtování záloh na úhradu služby se řídí Smlouvou a vnitřním předpisem poskytovatele. (2) Poskytovatel předloží uživateli Oznámení o vyúčtování záloh na úhradu sociální služby, a to do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla sociální služba poskytnuta (článek 9 odst. 2); poskytovatel provede vyúčtování: a) zálohy na úhradu stravování a ubytování (článek 10 odst. 1 písm. a)), a to tak, že poskytovatel předloží přehled skutečně odebrané stravy uživatelem a vrátí součet finančních norem jednotlivých jídel, která uživatel neodebral; u úhrady za ubytování se vyúčtování neprovádí; b) zálohy na úhradu péče (článek 10 odst. 1 písm. b)), a to tak, že poskytovatel předloží přehled výkonů péče a, 1. jestliže zaplacená záloha na úhradu péče je vyšší než předpis úhrady péče, poskytovatel rozdíl mezi zaplacenou zálohou na úhradu péče a předpisem úhrady péče uživateli vrátí; 2. jestliže zaplacená záloha na úhradu péče je nižší než předpis úhrady péče, uživatel je povinen rozdíl mezi předpisem úhrady péče a zaplacenou zálohou na úhradu péče poskytovateli doplatit; jestliže by povinnost doplatit tento rozdíl představovala pro uživatele nepřiměřenou finanční zátěž, uživatel může poskytovatele s odůvodněním požádat ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyúčtování o přehodnocení a snížení tohoto rozdílu; v takovém případě je uživatel povinen tento rozdíl poskytovateli uhradit do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku vyřízení této žádosti odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Strana 8 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

9 (3) Částky podle odst. 2 písm. a) a b) bod 1. poskytovatel vyplatí do 15 dnů po doručení vyúčtování. Částku podle odst. 2 písm. b) bod 2. je uživatel povinen poskytovateli uhradit do 15 dnů od doručení vyúčtování. ČÁST ČTVRTÁ DALŠÍ UJEDNÁNÍ Článek 12 Ujednání o dodržování vnitřních předpisů poskytovatele (1) Pravidla poskytování sjednané sociální služby se vedle obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy řídí vnitřními předpisy poskytovatele. (2) Uživatel má právo být seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele, které se vztahují k poskytování sjednané sociální služby. (3) Uživatel je povinen dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele, se kterými byl seznámen. (4) Uživatel je povinen dodržovat Pravidla služby pro odlehčovací službu (dále jen Pravidla služby ). Pravidla služby mají stejnou závaznost jako tato Smlouva. Obsahem Pravidel služby nesmí být ujednání, která jsou podle Zákona povinnou náležitostí samotné smlouvy 6. Článek 13 Řešení vzniku škod (1) Smluvní strany se dohodly, že případy, kdy uživatel způsobí poskytovateli škodu, budou řešeny podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ ). (2) Poskytovatel je povinen v souladu se svými vnitřními předpisy vznik škody řádně zdokumentovat, vyhodnotit a uživateli předložit návrh na její řešení, a to nejpozději do 30 dnů od jejího zjištění. ČÁST PÁTÁ PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY Článek 14 (1) Smlouva je uzavřena dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. K uzavření Smlouvy je třeba na straně poskytovatele právního jednání jeho statutárního zástupce, na straně uživatele právního jednání jeho opatrovníka. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Sjednanou sociální službu je poskytovatel povinen zajišťovat ode dne vzniku do dne zániku účinnosti Smlouvy. (2) Smlouva nabývá účinnosti dnem, který je sjednán jako den zahájení poskytování sjednané sociální služby podle článku 9 odst. 2 (sloupec A). (3) Podmínkou vzniku účinnosti Smlouvy je vznik její platnosti. Jestliže se uživatel ve sjednaném termínu podle odst. 2 osobně nedostaví k zahájení poskytování služby, Smlouva nenabyla účinnosti. Jestliže uplynutím 3. dne ode dne, který je sjednán jako den zahájení poskytování služby podle odst. 2, tento stav trvá, má se za to, že je splněna podmínka rozvazovací, a na Smlouvu se hledí, jako na smlouvu, která pozbyla platnosti. O této skutečnosti poskytovatel uživatele informuje. Jestliže se uživatel do 3 dnů osobně dostaví k zahájení poskytování služby, účinnost Smlouvy vzniká dnem dostavení se k zahájení poskytování služby zákona. Strana 9 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

10 (4) Účinnost Smlouvy zaniká uplynutím dne, který je sjednán jako den ukončení poskytování sjednané sociální služby podle článku 9 odst. 2 (sloupec B), pokud Smlouva nestanoví jinak. (5) Platnost Smlouvy zaniká uplynutím Článek 15 (1) Před uplynutím sjednané doby poskytování služby (článek 9 odst. 2, článek 14 odst. 5) lze Smlouvu ukončit dohodou nebo výpovědí (článek 16 až 18). (2) Dohoda o ukončení smluvního vztahu má písemnou podobu, platnost a účinnost Smlouvy zaniká uplynutím dne, který je v ní jako tento den sjednán. (3) Platnost a účinnost Smlouvy dále zaniká a) uplynutím výpovědní lhůty (článek 18), b) dnem úmrtí uživatele během poskytovaní sjednané sociální služby, c) dnem, který registrující orgán uvedl v rozhodnutí o zrušení registrace sjednané sociální služby jako den ukončení poskytování této služby, d) dnem zániku poskytovatele. (4) Zánikem účinnosti Smlouvy je osoba zajišťující domácí péči povinna bezodkladně osobně převzít uživatele zpět do své péče. (5) Zánikem platnosti a účinnosti Smlouvy však nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran podle článku 10 (tj. nároky poskytovatele plynoucí z pohledávek na úhradách za poskytnuté služby) a 11 (nároky plynoucí z vyúčtování zaplacených záloh na tyto úhrady). (6) Práva a povinnosti z této smlouvy a) nelze postoupit na jinou osobu; b) nemohou být předmětem dědictví. (7) Skutečnost o trvání smluvního vztahu a době poskytování sociální služby poskytovatel potvrdí písemným oznámením. Článek 16 Výpověď ze strany uživatele Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv a bez udání důvodu. Článek 17 Výpověď ze strany poskytovatele (1) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: a) jestliže uživatel nezaplatil úhradu za sjednanou službu ve výši odpovídající trojnásobku sjednané úhrady (článek 10), b) jestliže uživatel hrubě a opakovaně porušuje Pravidla služby; podmínky pro naplnění výpovědního důvodu stanoví odst. 2; c) jestliže uživatel porušuje povinností, které mu vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele, které jsou nedílnou součástí Smlouvy nebo se kterými byl poskytovatelem seznámen; d) jestliže uživatel přestal splňovat podmínky cílové skupiny sjednané sociální služby, tak, jak jsou vymezeny v rozhodnutí o registraci této služby; e) jestliže zdravotní stav uživatele vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby podle zvláštního právního předpisu 7 ; 7 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Strana 10 (celkem 12) Smlouva OS vzor 2014 revize 01

11 f) jestliže uživatel porušuje práva a svobody jiných osob nebo porušil jejich práva a svobody tak závažným způsobem, že nezbytnou podmínkou pro jejich ochranu je ukončení poskytování sjednané sociální služby. (2) Podmínka pro naplnění výpovědního důvodu podle odst. 1 písm. b) je hrubé a opakované porušování Pravidel služby ze strany uživatele za dále stanovených podmínek: a) Za hrubé porušení Pravidel služby se považuje jednání nebo chování uživatele služby, které je svou podstatou opačné vzhledem k požadavkům Pravidel služby na jednání nebo chování uživatele služby, avšak se nejedná o mimořádně závažné porušení pravidel podle písm. c), a to zejména v oblastech Pravidel služby: 1. Kapitola 1 (Obecná ustanovení), 2. Kapitola 3 (Ubytování), 3. Kapitola 4 (Občanské soužití), 4. Kapitola 5 (Návštěvy). b) Za opakované porušování Pravidel služby se považuje jednání nebo chování uživatele, které má znaky hrubého porušování Pravidel s četností nejméně 3 případy (problémové situace) za 2 kalendářní dny. c) Za mimořádně závažné porušení Pravidel služby se považuje jednání uživatele služby zejména v oblasti Kapitola 4 Pravidel služby (Občanské soužití), které bezprostředně ohrožuje bezpečnost, život, zdraví a práva třetích osob a pro ochranu těchto zájmů je nezbytnou podmínkou neprodlené ukončení poskytování sjednané sociální služby tomuto uživateli; v tomto případě je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět okamžitě; platnost a účinnost Smlouvy zaniká doručením výpovědi uživateli. (3) Výpověď smlouvy musí obsahovat výpovědní důvod podle odst. 1 a odůvodnění jeho použití, zejména výčet konkrétních porušení ze strany uživatele a přehled opatření zvýšené individuální výchovné podpory uživateli, za kterých nebylo docíleno nápravy. Článek 18 Výpovědní lhůta (1) Výpovědní lhůta činí tři pracovní dny a počíná běžet prvním dnem, který následuje po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Uživatel si může zvolit výpovědní lhůtu kratší nebo žádnou. (2) Vypovězení smlouvy má podobu písemného oznámení o ukončení smluvního vztahu, které je doručeno druhé smluvní straně. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 19 Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení se nesjednávají. Článek 20 (1) Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). (2) Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem ke Smlouvě, a to za těchto podmínek: a) k návrhu dodatku ke Smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit do 7 dnů od jeho doručení, jinak je považován za odmítnutý, pokud návrh nestanoví jinak; Strana 11 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01

12 b) uzavřít dodatek, jehož obsahem bude sjednání dalšího období poskytování sjednané sociální služby, není možné, pokud ve lhůtě splatnosti (článek 10 odst. 3) nejsou uhrazeny zálohy na úhradu služby v období již sjednaných (článek 9 odst. 2). (3) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé smluvní straně náleží jeden stejnopis. (4) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou a) kopie Listiny o ustanovení opatrovníka uživateli; b) Pravidla služby (článek 13 odst. 4); c) Plán péče (článek 7); d) Oznámení o předpisu úhrady za sociální službu od XX.XX.2014 do XX.XX.2014; e) Ceník úkonů péče v odlehčovací službě (článek 10 odst. 5). (5) Jestliže vznikne rozpor mezi a) Smlouvou a Pravidly služby, postupuje se podle Smlouvy, b) Smlouvou a vnitřním předpisem poskytovatele, postupuje se podle Smlouvy, c) Smlouvou a platným obecně závazným právním předpisem, postupuje se podle tohoto předpisu. (6) Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že tuto smlouvu neuzavřely za nápadně nevýhodných podmínek. (7) Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smlouvu zpracoval: Radek Fišar, DiS., sociální pracovník V Žampachu dne %dateuzavreni.. (poskytovatel sociální služby) Domov pod hradem Žampach zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem. (uživatel sociální služby) %obyvatel zastoupen opatrovníkem %zakzastupce Uživatel byl s touto smlouvou seznámen dne:.. (uživatel sociální služby) Strana 12 (celkem 12) S mlouva O S vzor 2014 revize 01