VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014"

Transkript

1 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace sídlo: Dragounská 12, Cheb , IČ: (dále jen poskytovatel ) zastoupený: ředitelem Ing. Milošem Figerem a Dle ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory podle 49 téhož zákona. (v textu dále jen smlouva, zákon ). I. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služba bude poskytována v Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, Dragounská 12, Cheb. 1) Sociální služba bude poskytována po dobu platnosti smlouvy 24 hodin denně. II. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. Obě smluvní strany se dohodly, že ze základních činností, které je domov v souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona povinen zajišťovat, budou klientovi poskytovány tyto činnosti: - ubytování - stravování - úkony péče 1

2 ubytování: - klientovi se poskytuje ubytování v jednolůžkovém malém pokoji, o rozloze 10.5 m² k pokoji náleží: a) předsíň b) společná kuchyňka na poschodí c) bezbariérový sprchový kout a bezbariérové WC, které je určeno také pro osoby z vedlejšího 1/2 lůžkového pokoje. - pokoj je vybaven vlastním zařízením domova - mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty prostory vhodné pro kulturní a další vyžití: a) jídelnu b) knihovnu c) společenskou místnost d) tělocvičnu (rehabilitační místnost) e) internetovou kavárnu f) zahradu g) kuřárnu h) venkovní altán i) koupelnu - domov je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor - klient je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí klient bez souhlasu domova provádět žádné změny - případná změna v ubytování v rámci domova může být realizována pouze po předchozím projednání s klientem stravování: 1) - klient bude odebírat dietu č. 9 - diabetická strava. Pět jídel denně. Tj. snídaně, oběd, svačina, večeře a druhá večeře 2) - stravování probíhá podle pravidel viz. Domovní řád, a na základě předem zveřejněného jídelního lísku a výběru obědu ze dvou možností 2

3 úkony péče: Domov se zavazuje a je povinen klientovi poskytovat tyto základní činnosti: (dle aktuální potřeby klienta) a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředním d) speciálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Konkrétní rozsah jednotlivých úkonů spojených s poskytováním sjednaných základních činností, včetně způsobu jejich realizace, bude vycházet z osobních cílů a potřeb klienta, bude přizpůsoben jeho možnostem a bude poskytovatelem průběžně aktualizován v Individuálním plánu klienta. III. Výše úhrady a způsob jejího placení Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 165,- Kč denně a úhradu za stravu v částce 120,- Kč denně, tj. celkem 285,- Kč, jednolůžkovém pokoji. V ceně za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav. V ceně stravného je zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diabetického stravování. Fixní poplatky za elektrospotřebič (lednice) viz. Ceník fixní poplatků zjistit jak se zaznamenává zda má někdo el. spotřebič jak vyúčtováváme. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za stravu, ubytování a ostatní služby do posledního dne běžného měsíce, za který má být úhrada těchto služeb zaplacena. Klient se zavazuje platit úhradu následovně: hromadnou úhradou prostřednictvím ČSSZ Praha 5. Klient souhlasí s odečtením vyúčtované částky za pobytové a ostatní služby z částky přiznaného důchodu, který je doručován na účet Domova. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Domovem podle této smlouvy je Domov povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Domov je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku. 3

4 Zlepšení zdravotního stavu. IV. Osobní cíl V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Domovem pro poskytování sociálních služeb Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Domova, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla poskytnuta v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být druhé straně doručena. Výpovědní lhůta činí 30 dní a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, nedohodnou-li se strany jinak. Domov může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo Domácího řádu, který je součástí vnitřních pravidel. b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova viz Domovní řád. c) zamlčí-li klient před nástupem do zařízení důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodů stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele Výpovědní lhůta pro výpověď danou Domovem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto článku činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. VII. Doba platnosti smlouvy Smlouva nabývá platnosti a účinnost smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. VIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 4

5 V rámci kulturních a společenských akcí mohou být pořizovány fotografie a videonahrávky. V některých případech mohou být tyto fotografie a videonahrávky zveřejněny pro nekomerční využití (nástěnka, kronika, tiskové zprávy, webové stránky), a to jen s písemným souhlasem klienta. Klient je s tím srozuměn. Podpisem smlouvy dává klient také souhlas ke zpracování a shromažďování osobních údajů v rozsahu potřebném pro poskytování sociální služby, podle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu jeho pobytu až do doby archivace. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být zrušena nebo měněna pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a prohlašují, že smlouva nebyla dohodnuta v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na znak souhlasu s jejím obsahem potvrzují její autentičnost svými podpisy. V Chebu dne klient Ing. Miloš Figer ředitel Domova 5

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více