Sociální služba denní stacionáře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služba denní stacionáře"

Transkript

1 O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: Sídlo: Fibichova 469, Frýdek Místek Označení zřizovatele Název: Statutární město Frýdek Místek Právní forma: obec IČ: Sídlo:Radniční 1148, Frýdek Místek Zařazení do okresu: Frýdek Místek Organizace poskytuje: 1. Ambulantní sociální službu denní stacionáře ve smyslu ustanovení 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pobytovou sociální službu odlehčovací služby ve smyslu ustanovení 44 zákona o sociálních službách. 3. Pobytovou sociální službu chráněné bydlení ve smyslu ustanovení 51 zákona o sociálních službách. Sociální služba denní stacionáře Poslání Posláním organizace ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek je ambulantně poskytovat kvalitní sociální péči služeb denního stacionáře osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cíle služby 1. Poskytovat kvalitní sociální péči s praktickým naplňováním standardů kvality sociálních služeb. 2. Poskytovat širokou paletu činností služby odpovídající různorodosti potřeb osob se speciálními potřebami. 3. Rozvíjet organizaci v rámci týmové práce v tvořivém a učícím se prostředí. Principy/zásady služeb 1. Zachovávání lidské důstojnosti. 2. Respektování volby a potřeb uživatelů. 3. Partnerství, rovnost, kvalita, vzájemná komunikace, dodržování lidských práv a základních svobod. 4. Začleňování uživatelů do společnosti, nezávislost na poskytovaných službách. 5. Podporování rozvoje jejich samostatnosti. Okruh osob, cílová skupina Osoby s mentálním postižením. Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku (od 3 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 26let), dospělí (27 64 let). Strana 1 (celkem 7)

2 Kapacita sociální služby denní stacionáře Stanovena na 60 uživatelů: oddělení zvýšené péče - 9 uživatelů oddělení denního pobytu - 18 uživatelů oddělení terapeutických dílen - 33 uživatelů Provoz v pracovní dny Oddělení zvýšené péče 6: 30 15: 30 hodin Oddělení denního pobytu 6: 00 16: 00 hodin Oddělení terapeutických dílen 6: 30 16: 00 hodin Oddělení zvýšené péče navštěvují uživatelé od 3 let věku. Zároveň si zde mohou doplnit základní vzdělání. Není vyloučena možnost, aby toto oddělení navštěvovali uživatelé, kteří už mají ukončené základní vzdělání. Prostory a vybavení jsou speciálně přizpůsobeny potřebám osob s mentálním postižením a autismem. (Budova na ulici Fibichově 469.) Oddělení denního pobytu navštěvují uživatelé se středním až hlubokým mentálním postižením od 3 do 64 let věku. Také zde si mohou doplnit základní vzdělání. Náplň skupiny uživatelů s ukončenou školní docházkou je zaměřena na osvojování různých pracovních dovedností a návyků, je to příprava uživatelů na program dílen nebo udržení a upevňování zbylých dovedností a návyků. (Budova na ulici Fibichově 469.) Oddělení dílen navštěvují uživatelé se středním až středně těžkým mentálním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou ( jedná se většinou o uživatele od 18 let věku). Věnují se pracovní terapii ( dílna tkalcovská, stolařská, keramická, košíkářská, textilní a kreativní), která vede k jejich seberealizaci a naplňování osobních individuálních cílů. Z volno časových aktivit si mohou vybrat kroužek vaření, relaxační, sportovní a stolních her, turistický, výtvarný. (Budova na ulici Janáčkově 310.) Program na všech odděleních je kromě úkonů základních činností obohacen o muzikoterapii, arteterapii, hipoterapii, cvičení prvků jógy. Velmi oblíbená je canisterapie, prováděná externími pracovními týmy občanského sdružení Podané ruce Frýdek Místek. Ergoterapie probíhá 1x týdně, je zajištěna externím pracovníkem. Poskytovatelem základního vzdělávání je ZŠ a MŠ Naděje Frýdek Místek. Vzdělávání je určeno uživatelům s těžkým zdravotním postižením, kteří vzhledem ke stávajícím prostorovým, materiálním a technickým podmínkám běžných škol, zatím nemohou tyto školy navštěvovat. Naše organizace s touto školou úzce spolupracuje. Základní činnosti poskytované služby: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma. Strana 2 (celkem 7)

3 Umožňujeme: - zaměstnávání osob s mentálním postižením nebo jiným zdravotním postižením (omezené možnosti) - poskytování praxe studentům, - exkurze Spolupracujeme - s dobrovolníky, jinými organizacemi, přáteli a příznivci naší organizace. Sociální služba odlehčovací služby (od ) Poslání Posláním odlehčovací služby ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace je umožnit pečujícím osobám odpočinek a uživatelům odlehčovací služby poskytnout služby, které jsou co nejvíce přizpůsobené jejich přirozenému prostředí. Co pro nás znamenají služby, které jsou co nejvíce přizpůsobené přirozenému prostředí uživatelů? Dle rozhovorů s uživateli a jejich zástupci vyplynuly tyto oblasti: 1. Přizpůsobení zařízení potřebám uživatelů (personální, materiální, prostorové, obohacení základních činností o motivační aktivity). 2. Dostupnost služby (pohodlný příjezd, parkoviště, ceny služeb). 3. Posilování nezávislosti a seberealizace uživatelů. 4. Zachování soukromí a důstojnosti každého uživatele. 5. Ochrana důvěrných informací. 6. Individuální a rovnoprávný přístup. 7. Zachování rodinných vazeb uživatelů. K naplnění výše uvedených oblastí směřujeme a přibližujeme se svou konkrétní prací, praktickým zaváděním standardů kvality do veškerých činností naší organizace, strategickým plánováním, které je zaměřeno na individuálně určené potřeby každého uživatele. Cíle služby 1. Pomoci pečujícím osobám v péči o blízkou osobu s mentálním postižením. 2. Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek po dobu 15-ti dnů po sobě jdoucích, nejdéle však po dobu 3 měsíců (nemoc pečující osoby). 3. Pomoc a podporu uživatelům v přizpůsobení se podmínkám odlehčovací služby, zajistit pocit bezpečí, jistoty. 4. Vést uživatele k samostatnosti, k navazování sociálních kontaktů, k aktivnímu způsobu života. Principy/zásady služeb 1. Podporovat uživatele v nezávislosti, sociálním začleňování a integraci např. pořádání výletů, vycházek do okolí, návštěvy kin, kaváren, cukráren, společenských a kulturních akcí. 2. Podporu a pomoc poskytovat uživatelům kvalitně, respektovat jejich individuálně určené potřeby (flexibilně, individualizace podpory) 3. Spolupráce na základě partnerství a rovnosti, bez diskriminace Strana 3 (celkem 7)

4 Principy/zásady se odvíjejí od principů sociálních služeb a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Okruh osob, cílová skupina Osoby s mentálním postižením (primární mentální postižení), od 3 do 64 let věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Věková struktura cílové skupiny: děti předškolního věku (od 3 let), mladší děti (7-10 let), starší děti (11-15 let), dorost (16-18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let). Osobám starším 64 let (důchodový věk), by byla doporučena jiná zařízení např. Centra denních služeb, pobytová zařízení. Proč? Osoby s mentálním postižením v důchodovém věku mají jiné potřeby, například potřeba něčemu se učit je snížena, negativně se prohlubuje postižení ve svém důsledku. Okruh osob, kterým není služba určena Službu nemůžeme zajistit pro osoby: které vyžadují trvalé odborné ošetřování ve zdravotnickém zařízení, které jsou zdrojem infekčních onemocnění, trpí psychotickým onemocněním, alkoholismem nebo jinou toxikománií, demencí, osobám, které nejsou schopni zvládnout odloučení od rodiny, pro osoby s jiným zdravotním postižením, než je cílová skupina. Druh poskytované sociální služby Sociální služby odlehčovací služby 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. Kapacita zařízení Stanovena na 2 uživatele. Kapacita zařízení je omezena prostorovými a personálními podmínkami, skutečnou potřebou občanů města Frýdek Místek a okolních obcí. Sociální služba odlehčovací služby je rozšiřující službou stávající služby denní stacionář. Služba je otevřena i jiným klientům, pokud je volná kapacita. Provoz: nepřetržitý Základní činnosti služby odlehčovací služby a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. d) Poskytnutí ubytování (dvoulůžkový pokoj s koupelnou). e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. f) Sociálně terapeutické činnosti. g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Uživatelé OS mohou využívat služeb denního stacionáře. Mohou navštěvovat zájmové kroužky ve stávající organizaci nebo jiných organizací. Pracovníci podporují uživatele v aktivním využití volného času. Strana 4 (celkem 7)

5 Sociální služba chráněné bydlení (od ) Poslání Posláním chráněného bydlení je poskytnout podporu v bydlení a částečnou pomoc osobám s mentálním postižením v jejich zdokonalování se ve všech činnostech, které jim dělají potíže, a tím jim dopomoci časem k samostatnému bydlení a životu ve společnosti. Co pro nás znamená kvalitní sociální péče služby chráněného bydlení? Dle rozhovorů s uživateli a jejich zástupci vyplynuly tyto oblasti: 1. Přizpůsobení zařízení potřebám uživatelů (personální, materiální, prostorové, obohacení základních činností o motivační aktivity). 2. Dostupnost služby (pohodlný příjezd, parkoviště, ceny služeb). 3. Posilování nezávislosti a seberealizace uživatelů. 4. Zachování soukromí a důstojnosti každého uživatele. 5. Ochrana důvěrných informací. 6. Individuální a rovnoprávný přístup. 7. Zachování rodinných vazeb uživatelů. 8. Vyrovnávání příležitostí (zaměstnání pro znevýhodněné osoby). K naplnění výše uvedených oblastí směřujeme a přibližujeme se svou konkrétní prací, praktickým zaváděním standardů kvality do veškerých činností naší organizace, strategickým plánováním, které je zaměřeno na individuálně určené potřeby každého uživatele. Cíle služby 1. Cílem sociální služby chráněné bydlení je rozvoj dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnost, zvládání zátěžových situací za pomocí pracovníků organizace a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování do společnosti dle individuálních potřeb uživatelů. 2. S ohledem na dovednosti, schopnosti a zdravotní postižení podporovat u uživatelů schopnost soběstačnosti (domácnost, zaměstnání, volno časové aktivity v běžném životě, rozhodování se, prosazování svých práv a oprávněných zájmů, právo na přiměřené riziko, zodpovědnost, navazování a upevňování sociálních vazeb apod.). 3. Možnost přechodu do podporovaného bydlení. 4. Směřování k vlastnímu samostatnému bydlení. Principy/zásady služeb 1. Podporovat uživatele v nezávislosti na službě, samostatnosti, začleňování a integraci. 2. Podporu a pomoc poskytovat uživatelům kvalitně, respektovat jejich individuálně určené potřeby (flexibilně, individualizace podpory - klíčový pracovník) 3. Spolupráce na základě partnerství a rovnosti, bez diskriminace 4. Podpora pocitu bezpečí a zázemí Principy/zásady vycházejí z poslání organizace, obecných zásad zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a z kodexu pracovníků organizace. Okruh osob, cílová skupina Osoby s mentálním postižením (19 64 let věku), které potřebují podporu a částečnou pomoc z důvodu snížení svých rozumových schopností v oblastech běžného fungování svých vrstevníků (bydlení, vedení domácnosti, stravování, hospodaření, navazování a udržování sociálních kontaktů apod.). Strana 5 (celkem 7)

6 Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) Osobám starším 64 let (důchodový věk), by byla doporučena jiná zařízení např. Centra denních služeb, pobytová zařízení. Proč? Osoby s mentálním postižením v důchodovém věku mají jiné potřeby, například potřeba něčemu se učit je snížena, negativně se prohlubuje postižení ve svém důsledku. Okruh osob, kterým není služba určena Službu nemůžeme zajistit pro osoby: které vyžadují trvalé odborné ošetřování ve zdravotnickém zařízení, které jsou zdrojem infekčních onemocnění, trpí psychotickým onemocněním, alkoholismem nebo jinou toxikománií, demencí, těžkými formami mentálního a tělesného postižení. Tato služba zatím není určena pro osoby se smyslovými vadami. Druh poskytované sociální služby Sociální služby chráněného bydlení 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady. Kapacita zařízení Stanovena na 8 uživatelů. Kapacita zařízení je omezena prostorovými a personálními podmínkami, skutečnou potřebou občanů města Frýdek Místek a okolních obcí. Sociální služba chráněné bydlení je rozšiřující službou stávající služby denní stacionáře. Služba je otevřena i jiným klientům, pokud je volná kapacita. Provoz: nepřetržitý Základní činnosti sociální služby chráněné bydlení a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživateli bude poskytnuta potřebná míra pomoci pracovníka v sociálních službách při přípravě stravy. V případě zájmu uživatele bude zajištěna dodavatelská celodenní strava (snídaně, svačina, oběd, večeře). b) Poskytnutí ubytování. Ubytování v jednolůžkových pokojích cca 20 m2, sociální zařízení (cca 5m2) společné pro 2 osoby. Uživatel může používat kuchyňku včetně elektrospotřebičů, společenskou místnost a další společné prostory. Potřebná míra podpory a pomoci bude poskytnuta pracovníky při péči o ošacení (praní, žehlení, zašívání, ukládání apod.). Ložní prádlo bude udržováno dodavatelskou firmou. c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Potřebná míra pomoci je zajištěna pracovníky v sociálních službách. Jedná se o běžný úklid a údržbu svého pokoje, zacházení s elektrospotřebiči, nácvik domácích prací. Uživatelé jsou podporováni v dovednostech zacházení s penězi, o způsobu elektronického zajištění užívaných prostor, platbách, nákupech, aj. d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Uživatelé CHB mohou využívat služeb denního stacionáře v dílnách (keramická, košíkářská, tkalcovská, kreativní, stolařská, textilní). Mohou navštěvovat zájmové kroužky ve stávající organizaci nebo jiných organizací. Pracovníci podporují uživatele v aktivním využití volného času. Strana 6 (celkem 7)

7 e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zaměstnanci zajišťují dle potřeb uživatele, doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, instituce veřejných služeb, zaměstnání a zpět. f) Sociálně terapeutické činnosti. Sociální pracovnice organizace zajistí uživateli informace, podporu a pomoc při vyřizování např. příspěvku státní sociální podpory, dle potřeb zajistí právního zástupce nebo poradenství, popřípadě odborníka psychoterapeuta, sociálního pedagoga apod. g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Je zajištěna pomoc a podpora pracovníků. Uživatel je obeznámen, kde hledat pomoc, koho o pomoc požádat. Informace ohledně aktuálních ceníků všech 3 sociálních služeb (denní stacionáře, odlehčovací služby, chráněné bydlení) poskytne sociální pracovnice, tel.: Strana 7 (celkem 7)