Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239"

Transkript

1 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr. Hana Srpová, CSc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc. doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. prof. Irina Perfilieva, CSc. Šárka Ramíková I. Úvod V rámci mezinárodní spolupráce vysokých škol trvá problém studentských mobilit, při nichž se opakuje nepříznivý poměr mezi studenty zahraničními a českými. Stěží však lze očekávat, že je v zahraničí vyšší počet uchazečů o vzdělání, kteří vládnou českým jazykem do té míry, že v něm budou schopni absolvovat univerzitní studium. Proto se Ostravská univerzita v Ostravě (dále OU) rozhodla připravit během roku 2004 dva doktorské studijní programy (4 studijní obory) k rozšíření akreditace o výuku v anglickém jazyce. Cíl projektu byl rovněž obsažen v Aktualizaci dlouhodobého záměru OU na rok II. Zpráva o průběhu projektu 1. Původní zadání projektu Cílem projektu bylo připravit doktorské studijní programy Aplikovaná matematika (studijní obory Aplikovaná matematika, Aplikovaná algebra a Fuzzy modelování) na Přírodovědecké fakultě OU (dále PřF OU) a Sociální politika a sociální práce (studijní obor Sociální práce) na Zdravotně sociální fakultě OU (dále ZSF OU) k rozšíření akreditací o výuku v anglickém jazyce, aby byla zlepšena nabídka studia na OU i pro zahraniční studenty. Lze předpokládat, že po našem vstupu do Evropské unie se bude tento zájem dále zvyšovat. Doposud byl rostoucí zájem cizinců o studium na OU směrován ke studijním programům (případně jednotlivým kurzům) akreditovaným v jazyce českém po absolvování kurzu Čeština pro cizince. Vzhledem k probíhajícím integračním procesům v EU se tedy ukazuje jako mimořádně aktuální posílit nabídku studia pro zahraniční uchazeče. Druhým, neméně důležitým důvodem je, že také českým doktorandům bude dána možnost výběru mezi českou a anglickou verzí výuky, což povede ke zdokonalení nebo zvýšení kompetence cizojazyčné komunikace ve zvoleném vědním oboru a v budoucí profesi. Taková varianta je sice placená v intencích zákona o vysokých školách, ale dosavadní vysoký zájem českých studentů o specializované studium všech stupňů v cizím jazyce (hlavně v angličtině), a to i v ČR (nabízené soukromými subjekty za poměrně vysoké školné) potvrzuje pravděpodobnost tohoto očekávání. Konečně, cestou nabídky některých studijních oborů v angličtině se dala řada zemí EU. 1

2 2. Změny v řešitelském kolektivu, modifikace zadání Koncem května 2004 odstoupil od projektu tým ZSF OU, protože vědecká rada fakulty vyslovila námitky vůči participaci v projektu. Řešení se proto dále zaměřilo na 3 studijní obory studijního programu Aplikovaná matematika. 3. Postup řešení projektu Ve vybavení OU pro zahraniční uchazeče o studium a studenty bylo potřeba provést několik změn, týkajících se informačního systému, a zabezpečit plnou informovanost těchto studentů o studijním procesu v anglickém jazyce. Bylo třeba zajistit personální obsazení vyučujícími pro výuku dr. studijního programu v anglickém jazyce. V neposlední řadě bylo nutné inovovat korpus studijního materiálu o nejnovější odborné publikace v anglickém jazyce. 3.1 Kroky řešení Modifikace personálního zabezpečení studijních programů tak, aby odborné i jazykové dispozice přednášejících i dalších zapojených pracovníků odpovídaly cíli. Úprava potřebných částí vnitřních předpisů a řídicích norem OU i fakult s ohledem na studium cizinců a jejich překlad do anglického jazyka. Příprava akreditačních spisů zmíněného doktorského studijního programu a jeho studijních oborů pro Akreditační komisi. Vypracování anglických verzí informací o přijímacím řízení, formulářů a přijímacích testů. Anglická verze informací o studijních dokladech, evidenci a další administrativě pro zahraniční studenty. Doplnění fondu odborné literatury o nejnovější zásadní publikace v anglickém jazyce. Příprava informačního zázemí pro zahraniční studenty (webové stránky, brožury Informace o studiu, průvodce po OU, orientační tabule atp.). Doplnění výpočetní techniky katedry matematiky PřF OU. Výkaz o studiu v anglické mutaci. 3.2 Výstupy: zdůvodnění a rozpis prací Byly vypracovány 3 akreditační spisy studijních oborů: Aplikovaná matematika, Aplikovaná algebra, Fuzzy modelování a budou rektorem OU předloženy Akreditační komisi s žádostí o rozšíření jejich akreditace o výuku v jazyce anglickém V souvislosti s tím byl modifikován a aktualizován tým školitelů doktorského programu tak, aby všichni školitelé byli nejen odborně, ale i jazykově připraveni splnit nároky školení, výuky a samozřejmě také zkoušení, včetně státních doktorských zkoušek v anglickém jazyce. 2

3 3.2.3 Byla provedena úprava některých částí Vnitřních předpisů a Řídicích norem OU, které se týkají oblasti studia. Pak byly tyto dokumenty přeloženy do angličtiny: Řád pro studium cizinců na OU (Regulations Governing Study by Students with Non- Czech Citizenship at the University of Ostrava), Řád přijímacího řízení na OU (Regulations on Admissions Procedures at the University of Ostrava), Poplatky spojené se studiem na OU (Fees Related to Study at the University of Ostrava), Stipendijní řád OU (Regulations on Scholarships at the University of Ostrava), Studijní a zkušební řád OU (Regulations on Study and Examinations at the University of Ostrava), Disciplinární řád OU (Disciplinary Regulations of the University of Ostrava), Přihláška ke studiu na OU (Application to Study at the University of Ostrava) Byl pořízen překlad textů a předpisů, které se týkají doktorských studií na PřF OU: Informace pro uchazeče o doktorské studium ve studijním oboru Aplikovaná matematika na PřF OU (Information for Applicants to the Doctoral Degree Programme in Applied Mathematics), Řád doktorského studia PřF OU (Regulations on Doctoral Study at the Faculty of Science, University of Ostrava), Obsah a forma státní doktorské zkoušky (Form and Content of the State Doctoral Examination), Studijní plán doktorského studia (Doctoral Study Plan), Záznam o průběhu studia (Record of Study), Hodnocení plnění studijního plánu doktorského studia (Evaluation of Results in Doctoral Study Plan), Rámcový plán doktorského studia na PřF (Outline Plan for Doctoral Study), Anotace předmětů studijního plánu (Study plan courses annotations). Pro případnou budoucí potřebu byl hned na počátku (tj. ještě před odstoupením ZSF OU) přeložen Studijní, zkušební a organizační řád doktorského studijního programu na ZSF OU (Regulations on Study, Examinations and Organisation of the Doctoral Degree Programme at the Medical-Social Faculty, University of Ostrava) Byly pořízeny překlady a inovace i případné korektury stávajících textů na webových stránkách OU v anglické verzi Potřebné dokumenty a informační texty jsou zveřejněny na webových stránkách OU: Byly zakoupeny Výkazy o studiu (indexy) v anglické verzi pro OU (230 ks) a distribuovány na jednotlivé fakulty a Institut pro umělecká studia OU. 3

4 3.2.8 V průběhu roku byly zakoupeny vybrané nejnovější odborné publikace z oboru matematika v anglickém jazyce a slovníky. Budování tohoto fondu probíhá již řadu let v rámci doplňování cizojazyčné literatury pro české doktorandy a studenty magisterských a bakalářských studijních programů, je však třeba neustále doplňovat tento fond o další tituly Bylo připraveno přijímací řízení doktorských studijních programů pro zahraniční uchazeče o studium Byl změněn informační systém v budovách PřF OU tak, aby se jeho součástí staly i informace v anglickém jazyku Pro potřeby zahraničních studentů doktorského studia byl zakoupen potřebný hardware: PC, tiskárna, skener a USB Flash disk. V PC byl instalován software s texty v původní anglické verzi. 4. Zdůvodnění vynaložených finančních prostředků (zaokrouhleno na tisíce Kč) 4.1 Účetní položka 501 Spotřeba materiálu: Částkou 25 tis. Kč byly částečně financovány provozní náklady pracovišť řešitelů na tonery, papíry do tiskáren, kopírek, renovaci hardware, složky, diskety 3,5 palce a CD- ROM. Za Výkazy o studiu (indexy) v anglické verzi byla zaplacena částka 8 tis. Kč. Na zakoupení hardware (PC, tiskárna, skener a USB Flash disk) bylo vynaloženo celkem 65 tis. Kč. Poznámka: PC a tiskárna původně zakoupené pro ZSF OU byly do financí projektu touto fakultou vráceny. 4.2 Účetní položka 503 Spotřeba knih: Cena zakoupených odborných publikací z oboru matematika v anglickém jazyce a slovníků činí 116 tis. Kč. 4.3 Účetní položka 518 Služby: V rámci služeb byly proplaceny účty za poštovné, balné, telefon, poplatky za převod peněz v bance, kopírování materiálů apod. v částce 2 tis. Kč. Celková částka vynaložená na překlady a/nebo korektury textů (administrativních, právních a odborných) a překlady či korektury stávajících anglických webových stránek OU se rovná 49 tis. Kč. Byl změněn informační systém v budovách PřF OU tak, aby se jeho součástí staly i informace v anglickém jazyku. Náklady na tyto služby z rozvojového projektu činí 80 tis. Kč. 4.4 Účetní položka 521 Mzdové náklady: Na zajištění podmínek pro studium cizinců ve 3 studijních oborech a zlepšení informovanosti zahraničních zájemců o studiu na OU se podílelo 5 akademických pracovníků a 8 administrativních pracovníků. Na jejich odměny bylo vyplaceno celkem 109 tis. Kč. 4

5 Překlad textů s odborným zaměřením určených výhradně pro studenty doktorského studia programu Aplikovaná matematika byl pořízen formou odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pedagogy PřF OU v částce 8 tis. Kč. 4.5 Účetní položka 524 Zákonné sociální pojištění: Na zákonné sociální a zdravotní pojištění a FKSP bylo vyplaceno 38 tis. Kč. 5. Zdůvodnění změn oproti původnímu návrhu Celková suma byla dodržena. Původně plánovaná částka na mzdy (135 tis. Kč) byla snížena po odstoupení týmu ZSF OU. Z tohoto důvodu byla snížena také částka na OON (původně 30 tis. Kč) zamýšlená jednak na překlady odborných textů pracovníky ZSF OU a jednak na odborné překlady pro PřF OU. Rozsah potřebných odborných překladů byl tedy nižší než jsme předpokládali. S tím souvisí i nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění a FKSP (plán 58 tis. Kč), které byly čerpány ve shodě se zákonem. K přesunům došlo v položce drobný hmotný majetek: o část ušetřených finančních prostředků jsme totiž navýšili položku za hardware a především za knihy (celkem o 15 tis. Kč). Cena významných zahraničních publikací byla vyšší než stanovil plán. Jejich pořízení však významně přispívá ke kvalitě vzdělávání doktorandů, protože umožňuje bezprostřední přístup k novým informacím v oboru. Navýšili jsme také položku na materiální náklady pracovišť se zajištěním projektu (pův. 20 tis. Kč) cena poštovného, balného u objednané zahraniční literatury je vyšší, než jsme uvažovali. Další ušetřené prostředky jsme pak použili k navýšení v položce služeb za překlady a informační systém v angličtině (pův. celkem 90 tis. Kč). Informační systém (tabule, nápisy, směrovky atp.) vyžaduje vysoké náklady i při značné spoluúčasti PřF OU. Nebyly plánovány, a proto ani čerpány cestovní náklady a stipendia. Kapitálové finanční prostředky nebyly nárokovány. 6. Spoluúčast PřF OU V účetní položce 501 vynaložila PřF OU 10 tis. K4 na materiál, cartridge, xeropapír a cartridge a 11 tis. Kč na nábytek. V položce 503 na zakoupení knih 23 tis. Kč. V položce 518 na ostatní služby 20 tis. Kč. Ostrava 12. ledna 2005 Vypracovala: PhDr. Hana Srpová, CSc. 5