OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠMT Č. 240/2004 ŘEŠITELKA: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. OSTRAVA 2004

2 O B S A H 1. Úvod 3 2. Výsledky řešení projektu ve vztahu ke stanoveným cílům a výstupům Optimalizace organizace studia Optimalizace struktury studijních programů Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu Zpráva o hospodaření s finančními prostředky Závěr 14 Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu byla zpracována na základě závěrečných zpráv garantů dílčích projektů. Elektronická verze zprávy je dostupná z http// V elektronické verzi jsou dostupné odkazy na výstupy dílčích částí projektu. 2

3 1 ÚVOD Řešený projekt, který se globálně zaměřoval na optimalizaci studia na Ostravské univerzitě v Ostravě, se orientoval především na následující priority: optimalizace vnitřních předpisů souvisejících s oblastí studia s cílem umožnit lepší průchod studiem a prostupnost studia, podpora strukturovaného studia (včetně studia učitelství) a tím vhodně strukturovaných nárůstů počtu studentů v jednotlivých typech a oborovém zaměření studijních programů, diversifikace studijní nabídky a možnost vzájemné průchodnosti studijních programů (vnitřní a vnější), prostupnost studia s využitím možnosti uznání vysokoškolského studia/kvalifikací a jejich částí absolvovaných v zahraničí s maximálním využitím Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací, vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement). Koncepce projektu vycházela ze spolupráce jednotlivých fakult univerzity a na jeho řešení se rovněž zástupci všech fakult podíleli. Řešení projektu probíhalo v souladu se stanovenými cíli v rámci následujících 6 subprojektů: 1) Optimalizace organizace studia Garant: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 2) Optimalizace struktury studijních programů a) Garant pro studijní programy na Pedagogické fakultě OU: RNDr. Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D. b) Garanti pro studijní programy na Filosofické fakultě OU: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D., Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 3) Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů a) Koncepce tzv. společného základu v rámci transformovaných učitelských studijních oborů Garant: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. b) Koncepce pedagogických praxí v rámci transformovaných učitelských studijních oborů Garant: Mgr. Lucie Dokoupilová 4) Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u transformovaných a reakreditovaných oborů na Přírodovědecké fakultě OU Garant: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 5) Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Garant: Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 6) Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu Garant: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 3

4 Původně zařazený dílčí projekt Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání byl na základě dohody s novým vedením univerzity vyňat z projektu a zařazen až do rozvojového programu na rok Jeho řešení totiž bude navazovat na dílčí výstupy projektů řešených rovněž v rámci rozvojového programu MŠMT pro rok 2004, tj. Realizace regionálního centra distančního vzdělávání na OU a Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu. Finanční prostředky a řešitelské kapacity původně určené na řešení dílčího projektu Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání byly přesunuty na řešení dílčího projektu Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu. 4

5 2 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU VE VZTAHU KE STANOVENÝM CÍLŮM A VÝSTUPŮM 2.1 Optimalizace organizace studia Stanovené cíle: Optimalizovat faktory ovlivňující kreditní systém organizace studia (principy kreditního systému, vnitřní předpisy související se studiem, principy stavby studijních plánů, rozvrh hodin, atd.). Kreditní systém musí vytvářet základní formální rámec umožňující řešit prostupnost studia mezi obory, fakultami, vysokými školami v ČR i v zahraničí i mezi různými formami vzdělávání. V rámci optimalizace studia se zabývat i řešením studijní neúspěšnosti využít možnosti modifikace studijních pravidel tak, aby byl negativní dopad event. selhání studenta maximálně omezen. Konkrétní výstupy: Novela zásad kreditního systému studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Novelizace vnitřních předpisů, které se týkají studijní oblasti: Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád Řád přijímacího řízení Řád pro studium cizinců na OU Poplatky spojené se studiem na OU Vyhláška rektora 14/04 o organizaci předběžného zápisu předmětů do akademického roku 2005/2006 Koncepce tvorby rozvrhu hodin s podporou informačního systému IS STAG. Úpravy v informačním systému pro evidenci a kontrolu studia IS STAG respektující a podporující navržené změny. Úprava kritérií pro stanovení poplatků souvisejících se studiem na OU. 2.2 Optimalizace struktury studijních programů Stanovené cíle: Transformovat vybrané neučitelské i učitelské magisterské studijní programy a obory do dvoustupňových programů obsahujících bakalářský program s navazujícím programem magisterským. Konstrukce jednotlivých studijních programů musí postupně směřovat k cílovému stavu, umožňujícímu pokračování v dalším studiu hned, nebo až po určité době, na téže či jiné, domácí nebo zahraniční vysoké škole, vždy po splnění požadavků příslušného studijního programu. Při transformaci studijních programů učitelství je nutno respektovat kombinovatelnost oborů na jednotlivých fakultách. 5

6 Konkrétní výstupy: Kompletní materiály k akreditaci studijních programů, resp. oborů pro strukturované studium, které byly projednány na vědecké radě příslušné fakulty: a) Vědecká rada Pedagogické fakulty OU v Ostravě projednala materiály , b) Vědecká rada Filosofické fakulty OU v Ostravě projednala materiály V návrhu projektu se předpokládala transformace 11 učitelských oborů na Pedagogické fakultě, 14 učitelských a 2 magisterských neučitelských oborů na Filosofické fakultě. Stanovené cíle projektu byly splněny - přehled oborů, které byly transformovány na strukturované studium, je uveden v tabulkách č. 1-5: Tab. č 1: Transformace studijních oborů učitelství pro střední školy na strukturu 3+2 Pedagogická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru, název příslušného studijního programu) Jednooborová výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice) Učitelství jednooborové výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Hudební výchova a sbormistrovství pro SŠ Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice), Učitelství sbormistrovství pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Učitelství hudební výchovy pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Pozn.: Původně se jednalo o dva obory (Hudební výchova pro SŠ, Sbormistrovství pro SŠ), tedy bylo strukturováno na celkem 4 obory. Výtvarná výchova pro jiné kombinace SŠ obsah a název bakalářského oboru není dosud ujednocen; bude dokončeno a projednáno na jarním zasedání Vědecké rady PdF OU Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Vysvětlivky: P prezenční forma studia Bc bakalářský studijní program/obor NMgr navazující magisterský studijní program/obor 2, 3 standardní doba studia příslušného programu/oboru 6

7 Tab. č 2: Transformace studijních oborů učitelství pro základní školy na strukturu 3+2 Pedagogická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ Matematika Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Výtvarná výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Občanská výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Hudební výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Technická výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Tělesná výchova na Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ Český jazyk a literatura Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Křesťanská výchova Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Matematika se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Pozn.: Všechny uvedené obory byly transformovány do struktury 3+2 s tím, že bakalářský stupeň je zařazen do studijního programu Specializace v pedagogice (P, Bc, 3) a magisterský stupeň do studijního programu Učitelství pro základní školy (P, NMgr, 2). Tab. č 3: Transformace studijních oborů učitelství pro střední školy na strukturu 3+2 Filosofická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství francouzského jazyka pro SŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Anglický jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Anglický jazyk a literatura (P, NMgr,2 program Filologie) Český jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Český jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) Francouzský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Francouzský jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) 7

8 Učitelství německého jazyka Německý jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) pro SŠ Německý jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) Učitelství polského jazyka pro Polský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) SŠ Polský jazyk a literatura (P, Nmgr,2 program Filologie) Učitelství ruského jazyka pro Ruský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) SŠ Ruský jazyk a literatura (P, Nmgr, 2 program Filologie) Učitelství španělského jazyka Španělský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) pro SŠ Španělský jazyk a literatura (P, Nmgr,2 program Filologie) Učitelství historie pro SŠ Historie (P, Bc,3 program Humanitní studia) Historie (P, Nmgr,2 program Humanitní studia) Učitelství základů Základy společenských věd (P, Bc,3 program Humanitní společenských věd pro SŠ studia) Základy společenských věd (P, Nmgr,2 program Humanitní studia) Tab. č 4: Transformace studijních oborů učitelství pro základní školy na strukturu 3+2 Filosofická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství historie pro 2. st. ZŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Anglický jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Německý jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství německého. jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Polský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Ruský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Historie (P, Bc,3 program Humanitní studia) Učitelství historie pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Tab. č. 5: Transformace magisterských odborných 5-letých programů do struktury 3+2 Filosofická fakulta Název původního Transformované studijní obory magisterského oboru (charakteristika oboru) Polský jazyk zpracováno bude projednáno na příštím zasedání VR Anglický jazyk a literatura zpracováno bude projednáno na příštím zasedání VR 2.3 Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů 8

9 Stanovené cíle: Definovat obsah a strukturu pedagogicko-psychologické složky pregraduální přípravy učitelů (včetně pedagogických praxí), která bude v souladu s cílem a profilem absolventů jednotlivých úrovní strukturovaného studia a bude respektovat novelizované zásady kreditního systému organizace studia. Optimalizovat organizaci pedagogických praxí. Konkrétní výstupy: Návrh modulů studijních plánů pedagogicko-psychologické přípravy učitelů pro ZŠ a pro SŠ (včetně pedagogických praxí) a jejich začlenění do koncepce strukturovaného studia. Návrh začlenění pedagogických praxí do strukturovaného studia. Koncepce organizace pedagogických praxí včetně vymezení kompetencí Kabinetu pedagogických praxí a oborových didaktiků. 2.4 Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u transformovaných a reakreditovaných oborů na Přírodovědecké fakultě OU Stanovené cíle: Zpracovat pro všechny studijní obory PřF OU (reakreditované stávající obory s novými verzemi studijních plánů, nově akreditované obory strukturovaného studia, nové obory) přehledy ekvivalentních předmětů pro studijní plány původních, reakreditovaných a nově akreditovaných oborů a podrobné postupy variabilních možností průchodu studiem a splnění studijních povinností. Konkrétní výstupy: Přehledy ekvivalentních předmětů pro původní, reakreditované a nově akreditované studijní plány oborů a srovnání variant studijních plánů v rámci následujících oborů: Bakalářské studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná informatika Informatika a výpočetní technika aplikovaná informatika - prezenční studium - kombinované studium 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 Aplikovaná Aplikovaná matematika matematika Aplikovaná Aplikace matematiky v ekonomii matematika Aplikovaná fyzika Biofyzika 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná fyzika Měření a počítačová prezentace dat 9

10 Biologie Systematická biologie a ekologie 2001/2002, 2002/2003, Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Geografie Fyzická geografie a geoekologie Geografie Kartografie a geoinformatika Geografie Politická a kulturní geografie Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Chemie Chemie 2001/2002, 2002/2003, Informatika Informatika Magisterské (neučitelské) studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii 2001/2002, 2002/2003, Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny 2001/2002, 2002/2003, Geografie Geografie - fyzická geografie a geoekologie 2001/2002, 2002/2003, Geografie Geografie sociální geografie a regionální rozvoj 2001/2002, 2002/2003, Geografie Politická a kulturní geografie 2001/2002, 2002/2003, Informatika Informatika a výpočetní technika informační systémy 2001/2002, 2002/2003, Magisterské (navazující) studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná Aplikovaná matematika matematika Aplikovaná Aplikace matematiky v ekonomii matematika Aplikovaná fyzika Biofyzika Ekologie a ochrana Ochrana a tvorba krajiny prostředí Geografie Fyzická geografie a geoekologie Geografie Politická a kulturní geografie Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Chemie Fyzikální chemie povrchů Informatika Informační systémy 10

11 Informatika Matematická informatika Studijní obor Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy + obory učitelství v rámci odborných programů Varianty plánů pro akademické roky Učitelství biologie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství fyziky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství chemie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství informatiky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství matematiky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství geografie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Učitelství biologie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství fyziky pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství chemie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství výpočetní techniky pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství geografie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Podrobné postupy variabilních možností průchodu studiem v rámci jednotlivých variant studijních plánů a přehledy pro splnění studijních povinností. 2.5 Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Stanovené cíle: Zpracovat jednoznačný celouniverzitní postup pro uznávání studia absolvovaného v zahraničí s maximálním respektováním Lisabonské úmluvy a principů ECTS. Je třeba podporovat koncepci uznávání získané úrovně vzdělání a upřednostňovat získané kompetence a dovednosti před shodou studijního předmětu, oboru či programu. Konkrétní výstupy: Byla provedena analýza všech směrnic, vyhlášek a předpisů vztahujících se k uznávání kreditů, částí studia absolvovaného v zahraničí. Byl zpracován jednoznačný celouniverzitní postup pro uznávání studia absolvovaného v zahraničí s maximálním respektováním Lisabonské úmluvy a principů ECTS. Byla aktualizována Směrnice rektora č. 41/2002 tak, aby vedle projektu Socrates Erasmus postihovala také jiné typy zahraničního studia studentů OU. Byla vytvořena příloha Směrnice, která osvětluje jednotlivé kroky při uznávání; míru povinností a zodpovědnosti jednotlivých subjektů vstupujících do procesu uznávání kreditů absolvovaných v zahraničí. 11

12 Byla vytvořena databáze stud. předmětů, které doposud studenti OU při svých zahraničních pobytech získali. Tato databáze slouží pro orientaci studentů, kteří budou vyjíždět do zahraničí, a rovněž slouží jako základ pro Diploma Supplement. 2.6 Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) Stanovené cíle: Vytvořit organizačně-administrativní předpoklady na OU pro vydávání Dodatku k diplomu. Konkrétní výstupy: Návrh organizačně-administrativního zajištění pro vydávání Diploma Supplement na Ostravské univerzitě v Ostravě s vymezením dílčích kroků pro jednotlivé úrovně: o o o o katedry studijní oddělení proděkani pro studium Centrum informačních technologií Návrh formální úpravy a obsahu Diploma Supplement. Úpravy v systému pro evidenci a kontrolu studia IS STAG, umožňující automatický tisk Diploma Supplement (současně s tiskem Vysvědčení o státní zkoušce a Diplomu). Realizace překladů názvů studijních programů, studijních oborů a předmětů do anglického jazyka, jejich vložení do IS STAG. Smlouva na zpracování grafického návrhu vzhledu Diploma Suplement, Diplomů a Vysvědčení o státní zkoušce tak, aby se jednalo o jednotnou řadu tiskopisů opatřených požadovanými ochrannými prvky. 12

13 3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PŘIDĚLENÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY Na řešení projektu byla přidělena částka 2,7 mil. Kč jednalo se o běžné finanční prostředky. Struktura čerpání ve srovnání s plánovanou strukturou je uvedena v tabulce: Položka rozpočtu Plánovaná částka (tis. Kč) Čerpání (tis. Kč) Mzdy Pohyblivé složky mzdy 0 0 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 56 0 pracovní poměr Odvody na sociální a zdravotní pojištění Drobný majetek Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy 0 36 Cestovní náhrady Stipendia 0 0 CELKEM Podstatná část požadovaných finančních prostředků tj tis. Kč byla v souladu s charakterem projektu určena na mzdy řešitelů a spoluřešitelů na různých úrovních. Příslušné odpovídající odvody na sociální a zdravotní pojištění činí 562 tis. Kč. Další část finančních prostředků byla poskytnuta na pokrytí cestovních nákladů řešitelů a spoluřešitelů spojených především s konzultacemi na různých vysokoškolských pracovištích, konferencích a seminářích, které umožnily využít pozitivních zkušeností resp. vyvarovat se negativních zkušeností v oblasti organizace studia v rámci kreditního systému a v oblasti transformace především u učitelských studijních programů. Finanční prostředky požadované v rámci položky drobný majetek a materiální náklady byly použity k pokrytí nezbytných nákladů především v oblasti materiálu potřebného pro práce spojené s přípravou a konečnými výstupy projektu (tj. papír, tonery, paměťová média, vazba, kancelářské potřeby, tiskárny, atd) včetně zajištění materiálů pro tisk Diploma Supplement. Zdůvodnění přesunů mezi položkami: Přesuny mezi položkami souvisejí především ze zrušením subprojektu Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání a přesunu financí na subprojekt Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu. Řešení tohoto subprojektu si vyžádalo jinou strukturu financí. Všechny přesuny financí byly konzultovány a odsouhlaseny prorektorem koordinujícím řešení rozvojových projektů MŠMT na Ostravské univerzitě v Ostravě. 13

14 Čerpání finančních prostředků je v souladu s pokyny uvedenými v dopisu náměstka ministryně školství doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. rektorovi OU ( č.j / ze dne ), tj. nebyla překročena celková dotace na řešení projektu, nebyly navýšeny mzdy, pohyblivé složky mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a cestovní náhrady. 4 Z Á V Ě R Výstupy řešeného projektu významně přispěly k optimalizaci studia na Ostravské univerzitě v Ostravě, neboť zahrnují všechny důležité oblasti související s kreditním systémem organizace studia (principy kreditního systému, modularita a prostupnost studijních programů včetně zajištění kombinovatelnosti studijních oborů strukturovaného učitelství, prostupnost studia s možností uznávání části studia absolvovaného v zahraničí, vytvoření nezbytných předpokladů pro vydávání Diploma Supplement absolventům univerzity od roku 2005). Významným prvkem při řešení projektu byla spolupráce zástupců jednotlivých fakult výstupy projektu jsou proto jednoznačně uplatnitelné v rámci celé univerzity. V Ostravě 14. ledna 2005 Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. řešitelka rozvojového projektu 14

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011

ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 ZPRÁVA O KO Á Í A VÝSLEDCÍCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZE Í A PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ U IVERZITY V OSTRAVĚ V ROCE 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 NABÍZENÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY První

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací (PZ) 2018/2019 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (dále jen PZk) 2019/ bakalářské studijní obory a specializace Kritéria hodnocení přijímací (dále jen PZk) 2019/2020 - bakalářské studijní obory a specializace Název studijního oboru Informatika Název studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářský (kombinovaná

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Akreditace nových studijních programů František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

OPATŘENÍ REKTORA č. 18/2017

OPATŘENÍ REKTORA č. 18/2017 OPATŘENÍ REKTORA č. 18/2017 Č.j.: OU-80869/90-2017 Pravidla pro tvorbu studijních plánů studijních programů Ostravské univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Opatření rektora Pravidla pro tvorbu studijních

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni absolventi

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2018/2019 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 1. listopadu 2017 ZCU 030692/2017/DFPE/For Vyhláška děkana č. 15VD/2017 o podmínkách přijímání

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Matematika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy algebra

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 TABULKOVÁ PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 TABULKOVÁ PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 TABULKOVÁ PŘÍLOHA 2.1 Akreditované studijní programy (počty) Lékařská fakulta KKOV magisterské Doktorské P K/D P K/D P K/D P K/D přírodní vědy a nauky 11-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 technické

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. Bc. Daniela Čechová Tři pilíře PedF UK lidskost kreativita kvalita propojená s praxí Lidskost nejste jen

Více

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Standard studijního Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA PALACKÉHO Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 4 na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol c) na podporu

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia

Více

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Přírodní vědy. Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ Přírodní vědy Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.08.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 12. - 14. 9. 2011 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2011 Fakulty ZČU Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická Západočeská

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.10.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01

VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP. PdF-A-19/01 VNITŘNÍ PŘEDPIS PdF UP PdF-A-19/01 Vnitřní předpis Pedagogické fakulty k provedení Studijního a zkušebního řádu Obsah: Garant: Tento vnitřní předpis provádí Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Informatika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Informatika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy Diskrétní

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (Vybrané části - platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o

Více

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Chemie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy obecná chemie,

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ RO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 Obecné předpoklady: odmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 23.7.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP Studijní programy akreditované Narodním akreditačním

Více

Standard studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy Standard studijního Učitelství matematiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Matematika/Učitelství 60 % / 40 % 1 Základní tematické

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 3.1.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 22.11.2018 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 31.5.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 6.3.2019 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014

ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 ÚVODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ STUDENTŮ 1. ROČNÍKŮ FPE ZČU V PLZNI 2014 Fakulty univerzity Pedagogická Filozofická Právnická Zdravotnických studií Umění a designu Aplikovaných věd Strojní Elektrotechická Ekonomická

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2014-15 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství informatiky pro střední školy Standard studijního Učitelství informatiky pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Informatika/Učitelství 60 % /40 % 1 Základní tematické

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Studijní program, kód Přírodovědná B1001 B1301 B1407 Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Bakalářské studijní programy Studijní obor Víceoborové studium Typ Délka Forma Přírodovědné vzdělávání

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (platí pouze pro 2. kolo vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ AKTUALIZOVÁNO KE DNI 31.05.2013 Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

II. Kompetence a působnost proděkanů

II. Kompetence a působnost proděkanů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2004 VYMEZUJÍCÍ KOMPETENCE A PŮSOBNOST PRODĚKANŮ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2004 2006 I. Obecná ustanovení a) Fakulta má 4

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 1 Adresa pro doručování písemností: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1 Adresa pro osobní návštěvu,

Více