OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OPTIMALIZACE STUDIA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V RÁMCI KREDITNÍHO SYSTÉMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠMT Č. 240/2004 ŘEŠITELKA: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. OSTRAVA 2004

2 O B S A H 1. Úvod 3 2. Výsledky řešení projektu ve vztahu ke stanoveným cílům a výstupům Optimalizace organizace studia Optimalizace struktury studijních programů Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u studijních oborů na Přírodovědecké fakultě OU Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu Zpráva o hospodaření s finančními prostředky Závěr 14 Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu byla zpracována na základě závěrečných zpráv garantů dílčích projektů. Elektronická verze zprávy je dostupná z http// V elektronické verzi jsou dostupné odkazy na výstupy dílčích částí projektu. 2

3 1 ÚVOD Řešený projekt, který se globálně zaměřoval na optimalizaci studia na Ostravské univerzitě v Ostravě, se orientoval především na následující priority: optimalizace vnitřních předpisů souvisejících s oblastí studia s cílem umožnit lepší průchod studiem a prostupnost studia, podpora strukturovaného studia (včetně studia učitelství) a tím vhodně strukturovaných nárůstů počtu studentů v jednotlivých typech a oborovém zaměření studijních programů, diversifikace studijní nabídky a možnost vzájemné průchodnosti studijních programů (vnitřní a vnější), prostupnost studia s využitím možnosti uznání vysokoškolského studia/kvalifikací a jejich částí absolvovaných v zahraničí s maximálním využitím Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací, vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement). Koncepce projektu vycházela ze spolupráce jednotlivých fakult univerzity a na jeho řešení se rovněž zástupci všech fakult podíleli. Řešení projektu probíhalo v souladu se stanovenými cíli v rámci následujících 6 subprojektů: 1) Optimalizace organizace studia Garant: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 2) Optimalizace struktury studijních programů a) Garant pro studijní programy na Pedagogické fakultě OU: RNDr. Mgr. Renáta Vávrová, Ph.D. b) Garanti pro studijní programy na Filosofické fakultě OU: Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D., Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 3) Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů a) Koncepce tzv. společného základu v rámci transformovaných učitelských studijních oborů Garant: PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. b) Koncepce pedagogických praxí v rámci transformovaných učitelských studijních oborů Garant: Mgr. Lucie Dokoupilová 4) Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u transformovaných a reakreditovaných oborů na Přírodovědecké fakultě OU Garant: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 5) Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Garant: Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. 6) Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu Garant: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. 3

4 Původně zařazený dílčí projekt Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání byl na základě dohody s novým vedením univerzity vyňat z projektu a zařazen až do rozvojového programu na rok Jeho řešení totiž bude navazovat na dílčí výstupy projektů řešených rovněž v rámci rozvojového programu MŠMT pro rok 2004, tj. Realizace regionálního centra distančního vzdělávání na OU a Příprava a realizace programů celoživotního vzdělávání v souladu s potřebami regionu. Finanční prostředky a řešitelské kapacity původně určené na řešení dílčího projektu Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání byly přesunuty na řešení dílčího projektu Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu. 4

5 2 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU VE VZTAHU KE STANOVENÝM CÍLŮM A VÝSTUPŮM 2.1 Optimalizace organizace studia Stanovené cíle: Optimalizovat faktory ovlivňující kreditní systém organizace studia (principy kreditního systému, vnitřní předpisy související se studiem, principy stavby studijních plánů, rozvrh hodin, atd.). Kreditní systém musí vytvářet základní formální rámec umožňující řešit prostupnost studia mezi obory, fakultami, vysokými školami v ČR i v zahraničí i mezi různými formami vzdělávání. V rámci optimalizace studia se zabývat i řešením studijní neúspěšnosti využít možnosti modifikace studijních pravidel tak, aby byl negativní dopad event. selhání studenta maximálně omezen. Konkrétní výstupy: Novela zásad kreditního systému studia na Ostravské univerzitě v Ostravě. Novelizace vnitřních předpisů, které se týkají studijní oblasti: Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Disciplinární řád Řád přijímacího řízení Řád pro studium cizinců na OU Poplatky spojené se studiem na OU Vyhláška rektora 14/04 o organizaci předběžného zápisu předmětů do akademického roku 2005/2006 Koncepce tvorby rozvrhu hodin s podporou informačního systému IS STAG. Úpravy v informačním systému pro evidenci a kontrolu studia IS STAG respektující a podporující navržené změny. Úprava kritérií pro stanovení poplatků souvisejících se studiem na OU. 2.2 Optimalizace struktury studijních programů Stanovené cíle: Transformovat vybrané neučitelské i učitelské magisterské studijní programy a obory do dvoustupňových programů obsahujících bakalářský program s navazujícím programem magisterským. Konstrukce jednotlivých studijních programů musí postupně směřovat k cílovému stavu, umožňujícímu pokračování v dalším studiu hned, nebo až po určité době, na téže či jiné, domácí nebo zahraniční vysoké škole, vždy po splnění požadavků příslušného studijního programu. Při transformaci studijních programů učitelství je nutno respektovat kombinovatelnost oborů na jednotlivých fakultách. 5

6 Konkrétní výstupy: Kompletní materiály k akreditaci studijních programů, resp. oborů pro strukturované studium, které byly projednány na vědecké radě příslušné fakulty: a) Vědecká rada Pedagogické fakulty OU v Ostravě projednala materiály , b) Vědecká rada Filosofické fakulty OU v Ostravě projednala materiály V návrhu projektu se předpokládala transformace 11 učitelských oborů na Pedagogické fakultě, 14 učitelských a 2 magisterských neučitelských oborů na Filosofické fakultě. Stanovené cíle projektu byly splněny - přehled oborů, které byly transformovány na strukturované studium, je uveden v tabulkách č. 1-5: Tab. č 1: Transformace studijních oborů učitelství pro střední školy na strukturu 3+2 Pedagogická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru, název příslušného studijního programu) Jednooborová výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice) Učitelství jednooborové výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Hudební výchova a sbormistrovství pro SŠ Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3 program: Specializace v pedagogice), Učitelství sbormistrovství pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Učitelství hudební výchovy pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Pozn.: Původně se jednalo o dva obory (Hudební výchova pro SŠ, Sbormistrovství pro SŠ), tedy bylo strukturováno na celkem 4 obory. Výtvarná výchova pro jiné kombinace SŠ obsah a název bakalářského oboru není dosud ujednocen; bude dokončeno a projednáno na jarním zasedání Vědecké rady PdF OU Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy (P, NMgr, 2 program: Učitelství pro SŠ) Vysvětlivky: P prezenční forma studia Bc bakalářský studijní program/obor NMgr navazující magisterský studijní program/obor 2, 3 standardní doba studia příslušného programu/oboru 6

7 Tab. č 2: Transformace studijních oborů učitelství pro základní školy na strukturu 3+2 Pedagogická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ Matematika Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Výtvarná výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Občanská výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Hudební výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Technická výchova Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Tělesná výchova na Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ Český jazyk a literatura Učitelství VVP pro 2. st. ZŠ - Křesťanská výchova Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Matematika se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání (P, Bc, 3) Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (P, NMgr, 2) Pozn.: Všechny uvedené obory byly transformovány do struktury 3+2 s tím, že bakalářský stupeň je zařazen do studijního programu Specializace v pedagogice (P, Bc, 3) a magisterský stupeň do studijního programu Učitelství pro základní školy (P, NMgr, 2). Tab. č 3: Transformace studijních oborů učitelství pro střední školy na strukturu 3+2 Filosofická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro SŠ Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ Učitelství francouzského jazyka pro SŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Anglický jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Anglický jazyk a literatura (P, NMgr,2 program Filologie) Český jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Český jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) Francouzský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Francouzský jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) 7

8 Učitelství německého jazyka Německý jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) pro SŠ Německý jazyk a literatura (P, NMgr, 2 program Filologie) Učitelství polského jazyka pro Polský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) SŠ Polský jazyk a literatura (P, Nmgr,2 program Filologie) Učitelství ruského jazyka pro Ruský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) SŠ Ruský jazyk a literatura (P, Nmgr, 2 program Filologie) Učitelství španělského jazyka Španělský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) pro SŠ Španělský jazyk a literatura (P, Nmgr,2 program Filologie) Učitelství historie pro SŠ Historie (P, Bc,3 program Humanitní studia) Historie (P, Nmgr,2 program Humanitní studia) Učitelství základů Základy společenských věd (P, Bc,3 program Humanitní společenských věd pro SŠ studia) Základy společenských věd (P, Nmgr,2 program Humanitní studia) Tab. č 4: Transformace studijních oborů učitelství pro základní školy na strukturu 3+2 Filosofická fakulta Název původního magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství německého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství polského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství ruského jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství historie pro 2. st. ZŠ Transformované studijní obory (charakteristika oboru) Anglický jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Německý jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství německého. jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Polský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Ruský jazyk a literatura (P, Bc,3 program Filologie) Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Historie (P, Bc,3 program Humanitní studia) Učitelství historie pro 2. st. ZŠ (P, NMgr, 2 program Učitelství pro základní školy) Tab. č. 5: Transformace magisterských odborných 5-letých programů do struktury 3+2 Filosofická fakulta Název původního Transformované studijní obory magisterského oboru (charakteristika oboru) Polský jazyk zpracováno bude projednáno na příštím zasedání VR Anglický jazyk a literatura zpracováno bude projednáno na příštím zasedání VR 2.3 Optimalizace obsahu a struktury pedagogicko-psychologické složky učitelských studijních oborů 8

9 Stanovené cíle: Definovat obsah a strukturu pedagogicko-psychologické složky pregraduální přípravy učitelů (včetně pedagogických praxí), která bude v souladu s cílem a profilem absolventů jednotlivých úrovní strukturovaného studia a bude respektovat novelizované zásady kreditního systému organizace studia. Optimalizovat organizaci pedagogických praxí. Konkrétní výstupy: Návrh modulů studijních plánů pedagogicko-psychologické přípravy učitelů pro ZŠ a pro SŠ (včetně pedagogických praxí) a jejich začlenění do koncepce strukturovaného studia. Návrh začlenění pedagogických praxí do strukturovaného studia. Koncepce organizace pedagogických praxí včetně vymezení kompetencí Kabinetu pedagogických praxí a oborových didaktiků. 2.4 Optimalizace studijních plánů a variabilita průchodu studiem u transformovaných a reakreditovaných oborů na Přírodovědecké fakultě OU Stanovené cíle: Zpracovat pro všechny studijní obory PřF OU (reakreditované stávající obory s novými verzemi studijních plánů, nově akreditované obory strukturovaného studia, nové obory) přehledy ekvivalentních předmětů pro studijní plány původních, reakreditovaných a nově akreditovaných oborů a podrobné postupy variabilních možností průchodu studiem a splnění studijních povinností. Konkrétní výstupy: Přehledy ekvivalentních předmětů pro původní, reakreditované a nově akreditované studijní plány oborů a srovnání variant studijních plánů v rámci následujících oborů: Bakalářské studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná informatika Informatika a výpočetní technika aplikovaná informatika - prezenční studium - kombinované studium 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 Aplikovaná Aplikovaná matematika matematika Aplikovaná Aplikace matematiky v ekonomii matematika Aplikovaná fyzika Biofyzika 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná fyzika Měření a počítačová prezentace dat 9

10 Biologie Systematická biologie a ekologie 2001/2002, 2002/2003, Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny Geografie Fyzická geografie a geoekologie Geografie Kartografie a geoinformatika Geografie Politická a kulturní geografie Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Chemie Chemie 2001/2002, 2002/2003, Informatika Informatika Magisterské (neučitelské) studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná matematika Aplikovaná matematika 2001/2002, 2002/2003, Aplikovaná matematika Aplikace matematiky v ekonomii 2001/2002, 2002/2003, Ekologie a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny 2001/2002, 2002/2003, Geografie Geografie - fyzická geografie a geoekologie 2001/2002, 2002/2003, Geografie Geografie sociální geografie a regionální rozvoj 2001/2002, 2002/2003, Geografie Politická a kulturní geografie 2001/2002, 2002/2003, Informatika Informatika a výpočetní technika informační systémy 2001/2002, 2002/2003, Magisterské (navazující) studijní programy a obory Studijní program Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Aplikovaná Aplikovaná matematika matematika Aplikovaná Aplikace matematiky v ekonomii matematika Aplikovaná fyzika Biofyzika Ekologie a ochrana Ochrana a tvorba krajiny prostředí Geografie Fyzická geografie a geoekologie Geografie Politická a kulturní geografie Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj Chemie Fyzikální chemie povrchů Informatika Informační systémy 10

11 Informatika Matematická informatika Studijní obor Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy + obory učitelství v rámci odborných programů Varianty plánů pro akademické roky Učitelství biologie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství fyziky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství chemie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství informatiky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství matematiky pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství geografie pro SŠ 2001/2002, 2002/2003, Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy Studijní obor Varianty plánů pro akademické roky Učitelství biologie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství fyziky pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství chemie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství výpočetní techniky pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Učitelství geografie pro ZŠ 2001/2002, 2002/2003, Podrobné postupy variabilních možností průchodu studiem v rámci jednotlivých variant studijních plánů a přehledy pro splnění studijních povinností. 2.5 Prostupnost studia s využitím možností uznání části vysokoškolského studia absolvovaného v zahraničí Stanovené cíle: Zpracovat jednoznačný celouniverzitní postup pro uznávání studia absolvovaného v zahraničí s maximálním respektováním Lisabonské úmluvy a principů ECTS. Je třeba podporovat koncepci uznávání získané úrovně vzdělání a upřednostňovat získané kompetence a dovednosti před shodou studijního předmětu, oboru či programu. Konkrétní výstupy: Byla provedena analýza všech směrnic, vyhlášek a předpisů vztahujících se k uznávání kreditů, částí studia absolvovaného v zahraničí. Byl zpracován jednoznačný celouniverzitní postup pro uznávání studia absolvovaného v zahraničí s maximálním respektováním Lisabonské úmluvy a principů ECTS. Byla aktualizována Směrnice rektora č. 41/2002 tak, aby vedle projektu Socrates Erasmus postihovala také jiné typy zahraničního studia studentů OU. Byla vytvořena příloha Směrnice, která osvětluje jednotlivé kroky při uznávání; míru povinností a zodpovědnosti jednotlivých subjektů vstupujících do procesu uznávání kreditů absolvovaných v zahraničí. 11

12 Byla vytvořena databáze stud. předmětů, které doposud studenti OU při svých zahraničních pobytech získali. Tato databáze slouží pro orientaci studentů, kteří budou vyjíždět do zahraničí, a rovněž slouží jako základ pro Diploma Supplement. 2.6 Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) Stanovené cíle: Vytvořit organizačně-administrativní předpoklady na OU pro vydávání Dodatku k diplomu. Konkrétní výstupy: Návrh organizačně-administrativního zajištění pro vydávání Diploma Supplement na Ostravské univerzitě v Ostravě s vymezením dílčích kroků pro jednotlivé úrovně: o o o o katedry studijní oddělení proděkani pro studium Centrum informačních technologií Návrh formální úpravy a obsahu Diploma Supplement. Úpravy v systému pro evidenci a kontrolu studia IS STAG, umožňující automatický tisk Diploma Supplement (současně s tiskem Vysvědčení o státní zkoušce a Diplomu). Realizace překladů názvů studijních programů, studijních oborů a předmětů do anglického jazyka, jejich vložení do IS STAG. Smlouva na zpracování grafického návrhu vzhledu Diploma Suplement, Diplomů a Vysvědčení o státní zkoušce tak, aby se jednalo o jednotnou řadu tiskopisů opatřených požadovanými ochrannými prvky. 12

13 3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S PŘIDĚLENÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY Na řešení projektu byla přidělena částka 2,7 mil. Kč jednalo se o běžné finanční prostředky. Struktura čerpání ve srovnání s plánovanou strukturou je uvedena v tabulce: Položka rozpočtu Plánovaná částka (tis. Kč) Čerpání (tis. Kč) Mzdy Pohyblivé složky mzdy 0 0 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 56 0 pracovní poměr Odvody na sociální a zdravotní pojištění Drobný majetek Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy 0 36 Cestovní náhrady Stipendia 0 0 CELKEM Podstatná část požadovaných finančních prostředků tj tis. Kč byla v souladu s charakterem projektu určena na mzdy řešitelů a spoluřešitelů na různých úrovních. Příslušné odpovídající odvody na sociální a zdravotní pojištění činí 562 tis. Kč. Další část finančních prostředků byla poskytnuta na pokrytí cestovních nákladů řešitelů a spoluřešitelů spojených především s konzultacemi na různých vysokoškolských pracovištích, konferencích a seminářích, které umožnily využít pozitivních zkušeností resp. vyvarovat se negativních zkušeností v oblasti organizace studia v rámci kreditního systému a v oblasti transformace především u učitelských studijních programů. Finanční prostředky požadované v rámci položky drobný majetek a materiální náklady byly použity k pokrytí nezbytných nákladů především v oblasti materiálu potřebného pro práce spojené s přípravou a konečnými výstupy projektu (tj. papír, tonery, paměťová média, vazba, kancelářské potřeby, tiskárny, atd) včetně zajištění materiálů pro tisk Diploma Supplement. Zdůvodnění přesunů mezi položkami: Přesuny mezi položkami souvisejí především ze zrušením subprojektu Prostupnost studia s využitím možností uznání kurzů absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání a přesunu financí na subprojekt Vytvoření podmínek pro vydávání Dodatku k diplomu. Řešení tohoto subprojektu si vyžádalo jinou strukturu financí. Všechny přesuny financí byly konzultovány a odsouhlaseny prorektorem koordinujícím řešení rozvojových projektů MŠMT na Ostravské univerzitě v Ostravě. 13

14 Čerpání finančních prostředků je v souladu s pokyny uvedenými v dopisu náměstka ministryně školství doc. RNDr. Petra Koláře, CSc. rektorovi OU ( č.j / ze dne ), tj. nebyla překročena celková dotace na řešení projektu, nebyly navýšeny mzdy, pohyblivé složky mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a cestovní náhrady. 4 Z Á V Ě R Výstupy řešeného projektu významně přispěly k optimalizaci studia na Ostravské univerzitě v Ostravě, neboť zahrnují všechny důležité oblasti související s kreditním systémem organizace studia (principy kreditního systému, modularita a prostupnost studijních programů včetně zajištění kombinovatelnosti studijních oborů strukturovaného učitelství, prostupnost studia s možností uznávání části studia absolvovaného v zahraničí, vytvoření nezbytných předpokladů pro vydávání Diploma Supplement absolventům univerzity od roku 2005). Významným prvkem při řešení projektu byla spolupráce zástupců jednotlivých fakult výstupy projektu jsou proto jednoznačně uplatnitelné v rámci celé univerzity. V Ostravě 14. ledna 2005 Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. řešitelka rozvojového projektu 14

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ)

FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PZ) Podmínky přijetí ke studiu: POŽADAVKY K PŘIJETÍ Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy Název projektu:

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Akreditace nových studijních programů František Vácha PřF JU Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční prostředky: Z toho kapitálové finanční prostředky: Požadavek

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia (bakalářské

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY OBECNÉ INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě je založeno na koncepci strukturovaného třístupňového studia

Více

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0.

Zápis z jednání V ědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 z 24 přítomných členů VR: hlasů ANO 24, hlasů NE 0, zdrželi se hlasování 0. Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 19. února 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: prof. Marek, prof. Mesiar, doc. Sklenák, prof. Taraba, doc. Trizna. Program: 1. Zahájení 2. Schválení akreditačních

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2012-13 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2011-12 Pokud není u studijního oboru uveden počet přijímaných, budou přijati všichni uchazeči, kteří splní nutné podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-16 PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo)

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce (platí pouze pro 2. kolo) Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2015-2016 (platí pouze pro 2. kolo) PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2015/2016 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 21. 9. 2015 do 19. 12. 2015, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 20. 12. 2015 do 3. 1. 2016 a zkouškové

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů:

Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných studijních programů: Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 002 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje výuku těchto akreditovaných

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/ bakalářské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 - bakalářské studijní obory Aplikovaná matematika Matematika (dvouoborové) konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. Aplikovaná matematika bakalářský

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Cílem projektu je rozšířit základní roční Kurz vysokoškolské pedagogiky o další rok studia v souladu s požadavky mezinárodní asociace IGIP, získat akreditaci této asociace

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 (platí pouze pro 2. kolo) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2013 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Bakalářské studium Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2016/2017 (2. kolo přijímacího řízení) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Veleslavínova 42, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15 E-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz, www stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 STUDIJNÍ OBORY PREZENČNÍHO STUDIA ( DENNÍ STUDIUM ) bakalářské (3 roky):! Informační technologie ve vzdělávání! Rekreologie!

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: rektorát Název projektu: Celouniverzitní e-learningové pracoviště pro tvorbu multimediálních výukových

Více

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne

Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne Zápis z jednání Vědecké rady PřF OU dne 28. 04. 2014 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny (24 členů) prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.; prof. ing. V. Dirner, CSc.; prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.; doc.

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijím{ny přihl{šky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakal{řské studijní programy: Bez

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Přihláška ke studiu Přihláška ke studiu na přírodovědecké fakultě se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Vytištěná zkrácená verze přihlášky se neposílá, stačí vyplnit pouze elektronickou verzi

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PODPORA ZÁJMU MLÁDEŽE O STUDIUM PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ ROZVOJOVÉHO PROJEKTU MŠMT Č. 615/1 ŘEŠITELKA: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. OSTRAVA 2006

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Č. j. OU-81670/25-2016 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje podle 48

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2016/2017 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Ústav (od l.l.2007 fakulta) zdravotnických studií UPa Název projektu: Příprava nelékařského studijního

Více