ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015"

Transkript

1 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: , , , zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č orná půda, LV č. 1504, v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. II) pozemku p.č. 1872/17 - orná půda, pozemku p.č. 1873/13 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1873/69 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1873/70 - ostatní plocha, LV č. 2513, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. III) pozemku p.č. 1872/80 - orná půda, pozemku p.č. 1872/82 - orná půda, pozemku p.č. 1872/111 - orná půda, pozemku p.č. 1873/87 - ostatní plocha, pozemku p.č orná půda, pozemku p.č ostatní plocha, pozemku p.č orná půda a pozemku p.č orná půda, LV č. 376, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. Objednavatel posudku: Účel posudku: JUDr. Tomáš Vrána soudní exekutor, Exekutorský ú ad P erov Komenského 3Ř P erov IČ: DIČ: CZ řŘ0 Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro pot ebu exekučního ízení č.j. 103 Ex 20903/14-38 Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Oceňovací a znalecká kancelá s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí Ř32/1ř, Praha kancelá : Sušilova 1ř3Ř/26, P erov Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 1ř stran a 43 stran p íloh. V Praze, dne 2ř.ř.2015

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Na základě usnesení, ze dne vydané Exekutorským ú adem P erov, JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 Ex 20903/14-38, byl p ibrán znalecký ústav a to k ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č orná půda, LV č. 1504, v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. II) pozemku p.č. 1872/17 - orná půda, pozemku p.č. 1873/13 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1873/69 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1873/70 - ostatní plocha, LV č. 2513, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. III) pozemku p.č. 1872/80 - orná půda, pozemku p.č. 1872/82 - orná půda, pozemku p.č. 1872/111 - orná půda, pozemku p.č. 1873/87 - ostatní plocha, pozemku p.č orná půda, pozemku p.č ostatní plocha, pozemku p.č orná půda a pozemku p.č orná půda, LV č. 376, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich p íslušenství. Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvo í p íslušenství uvedených nemovitých věcí. Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými nemovitými věcmi. V p ípadě, že nejsou žádné movité věci, které by tvo ily p íslušenství nemovitých věcí, uvede znalec, že tyto movité věci nejsou. V p ípadě, že s nemovitými věcmi nejsou spojena žádná práva ani závady, uvede znalec, že taková práva ani závady nejsou. Vyjád ení o movitých věcech, jež jsou součástí nemovitých věcí, a o právech a závadách s nemovitými věcmi spojených musí být vždy bezpodmínečnou součástí znaleckého posudku. K právům zástavním znalec nep ihlíží. Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje p edpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční ád) a o změně dalších zákonů je v 66 odst.5 uvedeno: Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu dále odkaz na 2 odst.1 zákona č.151/1řř7 Sb. V 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem: Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. stránka č. 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy: Cena zjištěná - (tzv. administrativní cena ) - jedná se o cenu určenou dle platného oceňovacího p edpisu ke dni 2ř , dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1řř7 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, ve znění vyhlášky č. 1řř/2014 Sb.. Touto metodou jsou podrobně oceněny pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny p ípadné trvalé porosty, neboť cena zjištěná má pouze pomocný indikační charakter. Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nep edpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6 měsíců. To proto, že se p edpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kancelá í, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelá emi a správci nemovitostí. 2. Prohlídka a zamě ení nemovitých věcí Prohlídka a zamě ení nemovitých věcí byly provedeny dne 2ř za p ítomnosti pracovníka znaleckého ústavu Ing. Vítězslava Kožušníka a vedoucího brněnské obalovny, pana íhy. Povinný se p es písemnou výzvu místního šet ení nezúčastnil. 3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Výpis z katastru nemovitostí č. 1504, pro k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město, vyhotovený objednavatelem dne , prost ednictvím dálkového p ístupu do katastru nemovitostí, prost ednictvím internetové aplikace Výpis z katastru nemovitostí č. 2513, pro k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město, vyhotovený objednavatelem dne , prost ednictvím dálkového p ístupu do katastru nemovitostí, prost ednictvím internetové aplikace Výpis z katastru nemovitostí č. 376, pro k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město, vyhotovený objednavatelem dne , prost ednictvím dálkového p ístupu do katastru nemovitostí, prost ednictvím internetové aplikace Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město, vyhotovená objednavatelem dne , prost ednictvím dálkového p ístupu do katastru nemovitostí, prost ednictvím internetové aplikace Grafická část povodňového plánu České republiky, uve ejněná na zpracována Ministerstvem životního prost edí ČR. Územní plán města Brna. stránka č. 3

4 Cenová mapa města Brna. Údaje sdělené objednavatelem. Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém p i místním šet ení. Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uve ejněných na realitních serverech atd. Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šet ení nebyla ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku p edložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by byl p edmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený, nepronajatý. 4. Vlastnické a evidenční údaje Dle dostupných údajů z databáze Českého ú adu zeměmě ičského a katastrálního jsou ke dni vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje: Kraj: Jihomoravský Obec: Brno Katastrální území: Chrlice (654132) List vlastnictví číslo: 1504 Vlastníci: 1. Antoš Jan Podíl: 3/16 Kolískova 205/5, Trnitá, Brno 2. Antoš Ji í Podíl: 3/16 Popelákova 2317/4, Líšeň, 62Ř00 Brno 3. Antoš Stanislav Podíl: 3/16 Vyšehrad 233/35, Troubsko 4. Kučera František Podíl: 1/4 Prokešova 203/34, Chrlice, Brno 5. Müller Antonín Podíl: 3/16 Horní 11, Všeborovice, Dalovice List vlastnictví číslo: 2513 Vlastníci: 1. Antoš Jan Podíl: 3/16 Kolískova 205/5, Trnitá, Brno 2. Kučera František Podíl: 1/Ř Husova 165/5, Staré Brno, Brno 3. STRABAG a.s. Podíl: 11/16 Na bělidle 1řŘ/21, Smíchov, Praha 5 stránka č. 4

5 List vlastnictví číslo: 376 Vlastníci: 1. Antoš Jan Podíl: 3/16 Kolískova 205/5, Trnitá, Brno 2. Antoš Ji í Podíl: 3/16 Popelákova 2317/4, Líšeň, 62Ř00 Brno 3. Antoš Stanislav Podíl: 3/16 Vyšehrad 233/35, Troubsko 4. Kučera František Podíl: 1/Ř Husova 165/5, Staré Brno, Brno 5. Kučera Rostislav Podíl: 1/Ř Šromova 400/27, Chrlice, Brno 6. Müller Antonín Podíl: 3/16 Horní 11, Všeborovice, Dalovice 5. Celkový popis p edmětu ocenění I) Nemovité věci evidovaná na LV č Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č orná půda, v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. Pozemek je situován v jižní části katastrálního území s p ístupem po ve ejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1ř6/1, Brno-město, Brno. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města Brno: - pozemek p.č pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu Informace získány od paní Ing. Ilony Kaštanové, stavební ú ad ÚMČ Brno-Chrlice. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. II) Nemovité věci evidované na LV č Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1872/17 - orná půda, pozemku p.č. 1873/13 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1873/69 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1873/70 - ostatní plocha, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. Pozemky tvo í jednotný funkční celek a jsou situovány v rovinném terénu s p ístupem po ve ejné, zpevněné komunikaci na pozemcích, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1ř6/1, Brno-město, Brno a dále p es pozemek p.č. 1Ř73/Ř7 - ostatní plocha, který je v podílovém spoluvlastnictví povinného a na základě požadavku objednavatele je tento p edmětem ocenění. Pozemky se nacházejí v uzav eném areálu Obalovny Brno. Dle sdělení účastníka místního šet ení, ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Brno: - pozemek p.č. 1Ř72/17 - pozemek je součástí plochy stavební, návrhové plochy pro průmysl (PP) - pozemek p.č. 1Ř73/13 - pozemek je součástí plochy stavební, stabilizované plochy pro stránka č. 5

6 průmysl (PP) - pozemek p.č. 1Ř73/6ř - pozemek je součástí plochy stavební, stabilizované pro průmysl (PP) - pozemek p.č. 1Ř73/70 - pozemek je součástí plochy stavební, stabilizované plochy pro průmysl (PP) Informace získány od paní Ing. Ilony Kaštanové, stavební ú ad ÚMČ Brno-Chrlice. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. III) Nemovité věci evidované na LV č. 376 Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1872/80 - orná půda, pozemku p.č. 1872/82 - orná půda, pozemku p.č. 1872/111 - orná půda, pozemku p.č. 1873/87 - ostatní plocha, pozemku p.č orná půda, pozemku p.č ostatní plocha, pozemku p.č orná půda a pozemku p.č orná půda, vše v k.ú. Chrlice, obec Brno, okres Brno-město. Dle sdělení účastníka místního šet ení, ve městě Brno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Pozemek p.č. 1872/80 - orná půda a pozemek p.č. 1872/82 - orná půda tvo í jednotný funkční celek, jsou situovány v mírně sklonitém terénu, ve východní části katastrálního území a jsou p ístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1872/111 - orná půda je situován v mírně sklonitém terén, ve východní části katastrálního území a je p ístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1873/87 - ostatní plocha je situován ve východní části katastrálního území s p ístupem po ve ejné, zpevněné komunikaci na pozemcích, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1ř6/1, Brno-město, Brno. P es tento pozemek je zajištěn p ístup k pozemkům evidovaným na LV č. 2513, které jsou na základě požadavku objednavatele p edmětem ocenění. Pozemek p.č orná půda je situován v západní části katastrálního území s p ístupem p es nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č ostatní plocha je situován v rovinném terénu, v jiho až jihovýchodní části katastrálního území s p ístupem po ve ejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 32Ř3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1ř6/1, Brno-město, Brno. Na pozemku se nachází zpevněné plochy (beton/asfalt). Pozemek p.č orná půda je situován v jiho až jihovýchodní části katastrálního území s p ístupem p es ve ejnou, nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 34ř2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1ř6/1, Brno-město, Brno. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č orná půda je situován ve východní části katastrálního území s p ístupem p es nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu města Brno: - pozemek p.č. 1Ř72/Ř0 - pozemek je součástí plochy stavební - návrhové, část pozemku je určena pro průmysl (PP) a část pro komunikace a prostranství místního význam - pozemek p.č. 1Ř72/Ř2 - pozemek je součástí plochy stavební - návrhové, část pozemku je určena pro průmysl (PP) a část pro komunikace a prostranství místního významu - pozemek p.č. 1Ř72/111 - pozemek je součástí plochy stavební - návrhové, část pozemku je určena pro průmysl (PP), část pro komunikace a prostranství místního významu a část pro uspo ádání dopravy - železniční vlečku - pozemek p.č. 1Ř73/Ř7 - pozemek je součástí plochy stavební - stabilizované, část pozemku je stránka č. 6

7 určena pro průmysl (PP) a část pro komunikace a prostranství místního významu - pozemek p.č. 2Ř52- pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu a nachází se v aktivní záplavové zóně, která byla vyhlášena pro Svitavu a Svratku - pozemek p.č pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu - pozemek p.č pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu - pozemek p.č pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu, malá část pozemku zasahuje do plochy stavební - návrhové plochy komunikací a prostranství místního významu a návrhové plochy pro železniční vlečku. Informace získány od paní Ing. Ilony Kaštanové, stavební ú ad ÚMČ Brno-Chrlice. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. 6. Obsah znaleckého posudku 1) Pozemky a) Pozemky evidované na LV č b) Pozemky evidované na LV č c) Pozemky evidované na LV č. 376 stránka č. 7

8 B. POSUDEK Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: U znaku 4. uvažováno s negativním vlivem právních vztahů na prodejnost, neboť p edmětem ocenění je pouze ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 (viz. odhad obvyklé ceny). Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku 3 Změny v okolí II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území 0,00 4 Vliv právních vztahů na I. Negativní 0,04 prodejnost (nap. prodej podílu, pronájem, právo stavby) 5 Ostatní neuvedené (nap. nový II. Bez dalších vlivů 0,00 investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) 6 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím 1,00 5 Index trhu:i T = P 6 (1 + P i ) = 0,ř60 i = 1 výskytu záplav Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 0,40 funkčním celku 2 P evažující zástavba v okolí III. Výrobní objekty 0,00 pozemku 3 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě obce obci nebo obec bez sítí 4 Dopravní dostupnost k hranici II. P íjezd po zpevněné komunikaci 0,00 pozemku (areálu, pozemku s povrchovou těžbou) 5 Parkovací možnosti II. Dobré parkovací možnosti na ve ejné 0,00 komunikace 6 Výhodnost polohy pozemku z III. Výhodná poloha 0,00 hlediska komerční využitelnosti 7 Vlivy ostatní neuvedené 7 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i ) = 0,400 i = 2 stránka č. Ř

9 Ocenění 1) Pozemky 1.a) Vyhláška 199/2014 Sb. 1.a.1) Pozemky evidované na LV č Zemědělské pozemky Koeficient pro úpravu základní ceny zemědělských pozemků dle přílohy č. 5: Obce nad 250 tisíc obyvatel vlastní území % Úprava celkem: % 4,200 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 3127 Orná půda ,03 71, ,32 Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 3 / 16 Cena po úpravě: = 8 931,81 Kč Pozemky evidované na LV č zjištěná cena: 8 931,81 Kč 1.a.2) Pozemky evidované na LV č Pozemky oceněné dle cenové mapy stavebních pozemků Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Základní cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 1Ř72/17 Orná půda , Ř0 000, 1Ř73/13 Ostatní plocha - jiná řř 2 000, 1řŘ 000, plocha 1Ř73/6ř Ostatní plocha - jiná , , plocha 1Ř73/70 Ostatní plocha - jiná , 60Ř 000, plocha Součet: , Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 3 / 16 Cena po úpravě: = , Kč Pozemky evidované na LV č zjištěná cena: , Kč 1.a.3) Pozemky evidované na LV č , 4, 6, 9 2 Pozemky oceněné dle cenové mapy stavebních pozemků Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Základní cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 1Ř73/Ř7 Ostatní plocha - jiná plocha 3ř 2 000, 7Ř 000, stránka č. ř

10 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Brno - oblast ř Základní cena pozemku: ZC = 3 150, Kč/m 2 Index trhu: I T = 0,ř60 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index polohy: I P = 0,400 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,384 9 odst. 4 Jiné pozemky Základní cena upravená: ZCU = ZC I 0,30 = 362,ŘŘ00 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 1Ř72/Ř0 Orná půda ř,76 1Ř72/Ř2 Orná půda Ř 661,76 1Ř72/111 Orná půda 2 36Ř Ř5ř 2řř,Ř4 Součet: 2 Ř ř1,36 Koeficienty úpravy základních cen pozemků komunikací dle přílohy č. 3, tabulky č. 5: Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Kategorie a charakter pozemních komunikací, ve ejného prostranství a drah III. Účelové komunikace, vlečky, vzletové a p istávací dráhy letišť v délce do 1 200m, ve ejné prostranství, které není součástí komunikace 0,50 2 Charakter a zastavěnost území II. V kat. úz. mimo sídelní části obce v 0,10 zastavěném území obce 3 Povrchy II. S nezpevněným povrchem 0,05 4 Vlivy ostatní neuvedené I. Bez dalších vlivů 0,00 5 Komerční využití I. Bez možnosti komerčního využití 4 0,60 Index cenového porovnání: I = P5 (1 + P i) = 0,210 i = 1 4 odst. 3, 4 Stavební pozemky komunikací a veřejného prostranství Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 661,5000 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 3314 Ostatní plocha - silnice 136 Řř ř64, 6 Zemědělské pozemky Koeficient pro úpravu základní ceny zemědělských pozemků dle přílohy č. 5: Obce nad 250 tisíc obyvatel vlastní území % stránka č. 10

11 Úprava celkem: % 4,200 Zákl. cena [Kč/m 2 ] Parc. č. Název BPEJ Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] 2Ř52 Orná půda Ř5 14,02 5Ř,ŘŘ , Orná půda ř23 12,řŘ 54, Ř34, Orná půda ř2 12, 50,4000 3ř ř16,ř Orná půda - část ,0ř 42,37Ř0 21 ř0ř, Orná půda - část ,ř1 33, ,75 Součet: ř3,5ř Součet cen všech typů pozemků: = ,95 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: 3 / 16 Cena po úpravě: = ,93 Kč Pozemky evidované na LV č. 376 zjištěná cena: ,93 Kč Ceny pozemků: a) Pozemky evidované na LV č Ř ř31,ř1 Kč b) Pozemky evidované na LV č , Kč c) Pozemky evidované na LV č ,ř3 Kč Cena pozemků činí celkem: ,74 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč stránka č. 11

12 C. REKAPITULACE Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnit oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. P i tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je p itom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s p edpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnit ní vlivy, tj. nap. technický stav, fyzické opot ebení, morální opot ebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prost edí, atd. Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění obecně poptávka po obdobných pozemcích dané cenové kategorie je menší. Četnost realizovaných obchodů je minimální. V obdobných lokalitách není na trhu nabídka srovnatelných pozemků nemovitostí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze p edmět ocenění považovat za obtížně obchodovatelný. Výslednou obvyklou hodnotu nejvíce ovlivňuje fakt, že se jedná o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu 3/16 k výše uvedenému p edmětu ocenění. V našich podmínkách trhu neexistuje žádná poptávka po takovýchto spoluvlastnických podílech. Ideální spoluvlastnické podíly jsou zpravidla odkupovány ostatními spoluvlastníky, p ípadně jsou kupovány se spekulativním záměrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu stanovit jako součin spoluvlastnického podílu s cenou celku, ale je nutné ji dále redukovat. V našem konkrétním p ípadě volíme redukci o výše uvedeného spoluvlastnického podílu o 20%. I) Nemovitá věc evidovaná na LV č Kladné stránky předmětu ocenění: - p ístup po zpevněné komunikaci Záporné stránky předmětu ocenění: - pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i st edu uvedeného rozpětí, a to ve výši 100,- Kč/m 2. Pozemek p.č. 3127, LV č Výměra pozemku p.č m 2 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 100,- Kč Obvyklá hodnota pozemku ,- Kč Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) ,- Kč stránka č. 12

13 II) Nemovité věci evidované na LV č Pozemky v ÚP: pozemek je součástí plochy stavební, návrhové plochy pro průmysl (PP) pozemek je součástí plochy stavební, stabilizované plochy pro průmysl (PP) Kladné stránky předmětu ocenění: - občanská vybavenost obce na dobré úrovni - dopravní dostupnost obce zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHD - p ístup je po zpevněné ve ejné komunikaci Záporné stránky předmětu ocenění: - pozemky jsou situovány v uzav eném areálu Obalovny Brno - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 500,- Kč do 1 000,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i nižší hranici uvedeného rozpětí, a to ve výši 500,- Kč/m 2. Pozemky evidované na LV č Výměra pozemku p.č. 1Ř72/17, p.č. 15Ř73/13, p.č. 1Ř73/6ř a p.č. 1Ř73/70 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 Obvyklá hodnota pozemku Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) m 2 500,- Kč ,- Kč ,- Kč stránka č. 13

14 III) Nemovité věci evidované na LV č. 376 a) Pozemky v ÚP: - pozemek je součástí plochy stavební - návrhové, část pozemku je určena pro průmysl (PP) a část pro komunikace a prostranství místního význam - pozemek je součástí plochy stavební - návrhové, část pozemku je určena pro průmysl (PP), část pro komunikace a prostranství místního významu a část pro uspo ádání dopravy - železniční vlečku Kladné stránky předmětu ocenění: - občanská vybavenost obce na dobré úrovni - dopravní dostupnost obce zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHD Záporné stránky předmětu ocenění: - v současné době pozemky využity pro zemědělské účely - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i nižší hranicí uvedeného rozpětí, a to ve výši 100,- Kč/m 2. Pozemek p.č. 1872/80, p.č. 1872/82 a p.č. 1872/111, LV č. 376 Výměra pozemku p.č. 1Ř72/Ř0, p.č. 1Ř72/Ř2 a p.č. 1Ř72/11 2.Ř72 m 2 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 100,- Kč Obvyklá hodnota pozemku 2Ř7 200,- Kč Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) ,- Kč b) Pozemek v ÚP: - pozemek je součástí plochy stavební - stabilizované, část pozemku je určena pro průmysl (PP) a část pro komunikace a prostranství místního významu Kladné stránky předmětu ocenění: - občanská vybavenost obce na dobré úrovni - dopravní dostupnost obce zajištěna autobusovou i vlakovou dopravou, MHD - p ístup je po zpevněné ve ejné komunikaci Záporné stránky předmětu ocenění: - pozemky jsou situovány v uzav eném areálu Obalovny Brno - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 500,- Kč do 1 000,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i nižší hranici uvedeného rozpětí, a to ve výši 500,- Kč/m 2. stránka č. 14

15 Pozemek p.č. 1873/87, LV 376 Výměra pozemku p.č. 1Ř73/Ř7 3ř m 2 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 500,- Kč Obvyklá hodnota pozemku 1ř 500,- Kč Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) 5 000,- Kč c) Pozemek v ÚP: - pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu a nachází se v aktivní záplavové zóně, která byla vyhlášena pro Svitavu a Svratku Kladné stránky předmětu ocenění: - nebyly zjištěny Záporné stránky předmětu ocenění: - pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i nižší hranici uvedeného rozpětí, a to ve výši 100,- Kč/m 2. Pozemek p.č. 2852, LV č. 376 Výměra pozemku p.č. 2Ř52 3Ř5 m 2 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 100,- Kč Obvyklá hodnota pozemku 3Ř 500,- Kč Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) 5 000,- Kč stránka č. 15

16 d) Pozemky v ÚP: - pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu - pozemek je součástí plochy nestavební, plochy zemědělského půdního fondu, malá část pozemku zasahuje do plochy stavební - návrhové plochy komunikací a prostranství místního významu a návrhové plochy pro železniční vlečku Kladné stránky předmětu ocenění: - p ístup po ve ejné komunikaci Záporné stránky předmětu ocenění: - pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely - celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu Dle vlastní databáze realizovaných prodejů, dle aktuální nabídky realitních kancelá í získané prost ednictvím tisku a realitních internetových serverů se v současné době porovnatelné pozemky v obdobných lokalitách nabízejí v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč/m 2. S ohledem na situování, p ístup k pozemkům a s ohledem na další výše uvedené skutečnosti odhadujeme obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí, p i spodní hranici uvedeného rozpětí, a to ve výši 100,- Kč/m 2. Pozemek p.č. 3461, a p.č. 4130, LV č. 376 Výměra pozemku p.č a p.č Ř66 m 2 Obvyklá hodnota pozemku za m 2 100,- Kč Obvyklá hodnota pozemku 3Ř Kč Obvyklá hodnota ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku jako celku (zaokrouhleno) ,- Kč e) Pozemek komunikace p.č. 3314, LV č. 376 Srovnatelné pozemky komunikací se běžně neobchodují. V našem konkrétním p ípadě za obvyklou cenu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k pozemku p.č považujeme cenu zjištěnou dle platného administrativního p edpisu a to ve výši ,- Kč (zaokrouhleno). Obvyklá hodnota předmětu ocenění na LV č. 376 činí: , , , , ,- = ,- Kč Celková obvyklá hodnota předmětu ocenění činí: ,- + ř0 000, ,- = ,- Kč stránka č. 16

17 REKAPITULACE Cena pozemků podle cenového předpisu , Kč Movité věci 0, Kč Práva (nájemní smlouva, pacht) nebyla zjištěna, nejsou K zástavním právům znalec nep ihlíží. 0, Kč Závady (věcná břemena) nebyly zjištěny, nejsou 0, Kč * Konstatováno na základě podkladů dostupných ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku. Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí , Kč Cena slovy: dvěstětřicettisíc Kč Zpracovatelé posudku: Osoba oprávněná podávat vysvětlení: Ing. Tomáš Vingrálek Ing. Štěpán Orálek Ing. Vítězslav Kožušník Ond ej Mlčoch Ing. Hana Hrnčiarová Ing. Tomáš Vingrálek V Praze, dne 2ř.ř.2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. znalecký ústav... Ing. Tomáš Vingrálek jednatel stránka č. 17

18 D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení 21, odst. 3 zákona 36/1ř67., o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst.1 vyhlášky č. 37/1ř67 Sb., pod č.j.: 264/200Ř-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady věcí movitých - spot ební elektroniky, výpočetní a kancelá ské techniky, nábytku, vybavení a za ízení domácnosti, oceňování strojů a za ízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku, ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků, ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a odhady podnikových investic. Znalecký posudek byl zapsán pod po. č. 122Ř2-1752/2015 samostatné evidence znaleckého ústavu.... Oceňovací a znalecká kancelá s.r.o. znalecký ústav sídlo: Václavské náměstí Ř32/1ř, Praha kancelá : Sušilova 1ř3Ř/26, P erov stránka č. 1Ř

19 E. SEZNAM P ÍLOH Ortofoto mapa parcely 3127 Ortofoto mapa parcely 1Ř73/6ř Ortofoto mapa parcely 1Ř73/70 Ortofoto mapa parcely 1Ř72/111 Ortofoto mapa parcely 1Ř72/Ř2 Ortofoto mapa parcely 2Ř52 Ortofoto mapa parcely 3314 Ortofoto mapa parcely 3461 Ortofoto mapa parcely 4130 Fotodokumentace Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy stránka č. 1ř

20 Ortofoto mapa parcely 3127 Ortofoto mapa parcely 1873/69 stránka č. 20

21 Ortofoto mapa parcely 1873/70 Ortofoto mapa parcely 1872/111 stránka č. 21

22 Ortofoto mapa parcely 1872/82 Ortofoto mapa parcely 2852 stránka č. 22

23 Ortofoto mapa parcely 3314 Ortofoto mapa parcely 3461 stránka č. 23

24 Ortofoto mapa parcely 4130 stránka č. 24

25

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13087-201/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6815-487/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4646-792/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11548-1018/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12218-1688/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1054-284/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9201-701/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9201-701/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5152-1298/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12164-1634/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12164-1634/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12361-1Ř31/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10147-1647/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13143-257/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10052-1552/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4684-830/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 117ř7-1267/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 117ř7-1267/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2003-1233/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12117-15Ř7/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12212-16Ř2/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1243Ř-1ř0Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12154-1624/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1342Ř-542/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1342Ř-542/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13236-350/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12631-2101/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12455-1ř25/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10215-1715/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/139

Znalecký posudek č. 14/10/139 Znalecký posudek č. 14/10/139 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1910/7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná st.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1222ř-16řř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124Ř7-1ř57/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12126-15ř6/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř3ř7-řř7/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř74-ŘŘ/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4970-1116/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10250-1750/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Maximální jednotková cena za celek: 273 271,70 Kč

Maximální jednotková cena za celek: 273 271,70 Kč ZNALECKÝ POSUDEK č. 9177-677/2014 Chata Kozojedy, okres Praha-východ Výchozí cena (VC): 396 000, Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,05 K konstrukce : 1,00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10350-1850/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12460-1ř30/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125řŘ-206Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125řŘ-206Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10Ř6Ř-33Ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10328-1828/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12766-2236/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12791-2261/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: ř62-192/2010 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@ posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8560-60/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 15/08/151-1 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 2402/2 - ostatní plocha a p.č. 2967/2 - vodní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 125Ř6-2056/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7846-1518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7846-1518/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 302-44/15

Znalecký posudek č. 302-44/15 Znalecký posudek č. 302-44/15 č.j. 142 EX 00087/15 Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Frýdek-Místek Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. Farní 19 73001 Frýdek-Místek IČ: 71468706 DIČ: 7702255627

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3706-1586/2011 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8392-2064/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6985-657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6985-657/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11155-625/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10517-2017/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více