O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda místostarostu Ing. Jiřího Navrátila který nás v prosinci minulého roku ve věku 72 let nečekaně opustil. Městská část Brno-Slatina ZA ING. JIŘÍM NAVRÁTILEM Ta informace, že Jirka Navrátil nás navždy opustil, všechny překvapila a hluboce zasáhla. Odešel náhle uprostřed činnosti, kterou věnoval rozvoji Slatiny. Na životě obce se podílel od roku 1990 do roku 1998 jako člen rady. V letech 2002 až 2010 byl starostou Slatiny a po komunálních volbách v roce 2010 se stal místostarostou naší městské části. Ve všech uvedených odpovědných funkcích využíval bohaté zkušenosti, které získal v minulosti při svém zaměstnání. A ve Slatině bylo co řešit. Především šlo o Přemyslovo náměstí, o odstranění všeho toho nevlídného, co po několik let hyzdilo přirozený střed Slatiny. Jeho úsilí přineslo výsledek v podobě dnešního vzhledu Přemyslova náměstí moderní výstavbu, kterou si pochvalují ti, kteří náměstím procházejí, maminky s dětmi na lavičkách u vodotrysku, i návštěvníci kulturních vystoupení. Je třeba také připomenout, že byl průkopníkem při realizaci nástaveb na budovách ve starém slatinském sídlišti. Věnoval též pozornost charitě a dalším oblastem života Slatiny školství, kultuře i tělovýchově vždyť sám se věnoval aktivnímu působení v tenisu, golfu i jízdě na kolečkových br uslích. Každý, kdo hovoří nebo píše o rozvoji Slatiny v posledních letech, nemůže zapomenout na činnost, kterou v jejím zájmu Jirka Navrátil vynaložil. Bude žít dál v našich vzpomínkách, v naší paměti. Foto: Štěpán Cenek SLATINSKÉ VÁNOCE 2012

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svém jednání dne schválila: návrh obecně závazného nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna bez připomínek vzorové smlouvy na pronájem pozemků zahrádek, pozemků pod rodinným domem, pozemků pod garáží a pozemků - příjezdových komunikací ke garážím v MČ Brno-Slatina, ukládá MO podle vzorových smluv vyhotovit nové nájemní smlouvy s účinností od a pověřuje starostu podpisem nových nájemních smluv nesouhlasila: se svěřením pozemku p.č. 2601/65 v k.ú. Slatina do správy MČ Brno-Slatina v případě schválení nabytí do vlastnictví statutárního města Brna a doporučuje MO MMB odkázat žadatele na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť okolní pozemky pod přivaděčem jsou ve vlastnictví ČR vzala na vědomí: přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k rozhodla o: o přiznání finanční odměny členům komisí RMČ za výkon funkce člena komise rady a finanční odměny občanům za přínos MČ v roce o bezúplatném poskytnutí sálu na Přemyslově nám. 18 divadelnímu uskupení Přídus od 19:00 do 22:00 hod. za účelem konání divadelního představení dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne o uzavření smlouvy č /12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno- Slatina a pověřuje starostu jejím podpisem pověřila: ředitelku Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o. Ing. Janu Balášovou podáním návrhu na změnu v rejstříku škol a školských zařízení spočívající ve změně osoby ředitelky mateřské školy. Zastupitelstvo městské části Brno-Slatina na svém jednání dne schválilo: rozpočet městské části na rok 2013 s následujícími přílohami: rozpočet sociálního fondu, rozpočtová pravidla MČ a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti. Rozpočet MČ včetně příloh tvoří přílohu č. 6 tohoto usnesení Pravidla pro přidělování obecních bytů v domech svěřených MČ Brno-Slatina do její správy Statutem města Brna v předloženém znění výsledky rozpočtového hospodaření MČ Brno- Slatina za měsíc roku 2012 s příjmy ve výši ,26 Kč, výdaji ve výši ,22 Kč a financováním ve výši ,04 Kč. výsledky hospodaření VHČ za období I.-IX s náklady ve výši Kč 13, ,28 a výnosy ve výši Kč 28, ,51 termíny zasedání ZMČ 2013 takto: , , , , souhlasilo: s tím, aby magistrát města Brna vydával vyjádření k řízení podle 11, odst.2, písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tj. k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona. Jiří Ides, starosta OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta městské části Brno - Slatina podle písm. a) 14 a 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje: 1. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin Případné druhé kolo (pokud některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů) se uskuteční o 14 dní později od 14:00 hodin do 22:00 hodin od 08:00 hodin do 14:00 hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 330 je volební místnost v budově firmy EXPO-COM trading, s.r.o., Černovičky 36a pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Černovičky, Podstránská, Stránská, Olomoucká sudá, lokalita Stránská skála ve volebním okrsku č. 331 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bedřichovická, Blažovická, Bučkova, Budínská, Černozemní, Drážní, Hliník, Kellnerova, Kikrleho, Kobylnická, Kovárenská, Krejčího, Křehlíkova, Matlachova, O.Veselého, Pivodova, Ráj, Řípská, Sámova, Slatinka, Šikova, Šmahova, Zelinkova ve volebním okrsku č. 332 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Hviezdoslavova, Kozinova, Moutnická, Ponětovická, Pomezní, Přemyslovo náměstí, Slatinské náměstí, Šlapanická, Šmilovského,Těšanská, Tilhonova 1-47, 2-66, Tuřanka, Vlnitá, Vyškovská, Zemanova, V Nové čtvrti, Za Kostelem ve volebním okrsku č. 333 je volební místnost v ZŠ Přemyslovo nám. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Langrova, Lučiny, Tilhonova (lichá), Vlárská ve volebním okrsku č. 334 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Jihomoravské nám., Kroměřížská 1-12 (sudá i lichá), Mikulčická 1-11 (lichá), Strážnická 1-18 (sudá i lichá), Zlínská ve volebním okrsku č. 335 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bučovická 1-18 (sudá i lichá), Dědická 1-18 (sudá i lichá), Slavkovská 1-11 (lichá) ve volebním okrsku č. 336 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Dědická 19-35, 20-30, Mikulčická 2-16 (sudá) ve volebním okrsku č. 337 je volební místnost v ZŠ Jihomoravské nám. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Prostějovská 1-11, 2-18, Rousínovská 1-29, Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). INFORMACE PRO VOLIČE Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, bude vydán voličský průkaz, se kterým mohou volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o voličský průkaz lze podat - osobně - nejpozději do do hod na podatelně ÚMČ Brno- Slatina, Budínská 2 v úřední dny PO, ST od 8.00 do a od do hod.; v ostatní dny pouze od hod. V případě konání II. kolo voleb nejpozději do do hod. - písemně - v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky Žádost musí být doručena ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno, nejpozději dne V případě konání II. kolo voleb nejpozději do V písemné žádosti volič uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresu kam mu má být voličský průkaz zaslán, případně jiný způsob doručení. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro volby prezidenta republiky budou doručeny voličům v obálce nejpozději do V případě konání II. kolo voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno-Slatina (tel , ) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasování mimo volební místnost Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů ÚMČ Brno-Slatina (tel nebo ) anebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ověření záznamu voliče ve volebním seznamu Předběžné seznamy oprávněných voličů jsou připraveny k nahlédnutí do Každý volič si může v úřední dny (PO, ST a od hod.; nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny, tel Bc. Stoklásková nebo JUDr. Janků ověřit zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Bc. Danuše Stoklásková pověřená organizačně technickým zabezpečením voleb 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Pravidelné rozhovory s lidmi, kteří mezi námi žijí nebo pracují, mají pokračování i v roce Na naše otázky v lednovém čísle Aktualit odpovídá Mgr. Martin Krytinář, předseda Divadla J.K. Tyla ve Slatině. Podle vaší angažovanosti v oblasti slatinské kultury se dá předpokládat, že zde žijete, ale v jakém oboru a kde pracujete? Ve Slatině opravdu bydlím a trávím většinu svého času, protože se zde nevěnuji jen volnočasovým aktivitám, ale pracuji zde i ve své civilní profesi jako vedoucí prodejny potravin. Jaká byla vaše cesta k ochotnickému divadlu? Divadlo mně vždy lákalo a když jsem se v roce 1997 dozvěděl, že ve Slatině existuje divadelní soubor, sešel jsem se s tehdejší vedoucí divadla a netrvalo to dlouho a stal jsem se členem souboru, ve kterém jsem dodnes. Tehdy jsem se po krátké době začal zaučovat na funkci osvětlovače, protože zrovna odcházel dlouholetý osvětlovač pan Štěpánek. Z čeho a jak vybíráte repertoár divadla? Výběr repertoáru je vždy složitý, protože nastudování jakékoli hry je dlouhodobou záležitostí a špatně zvolená hra pro nás může znamenat několik měsíců tvrdého zkoušení bez následného chtěného efektu. Pro děti hrajeme tradičně pohádky, které si ve většině případů upravujeme podle klasických předloh. U her pro dospělé jsme dříve preferovali komedie. Předloni jsme nastudovali činohru Denis, kterou podle své povídky napsala i režírovala naše členka Pavla Vonášková a vloni jsme poprvé uvedli detektivní hru Past od Roberta Thomase. Obě hry se setkaly s poměrně velkým úspěchem, a tak zvažujeme naše další profilování i tímto směrem. Výběr repertoáru se určuje s ročním předstihem, kdy se mohou prostřednictvím schůzí valné hromady všichni členové divadla k výběru her vyjádřit. O konečném výběru her po následné diskusi rozhodne vedení divadla. Je zájem o účinkování v souboru divadla a jste spokojeni s návštěvností svých představení? Hrát v divadle neznamená jen sklízet potlesk publika po představení, ale obnáší i náročné a zdlouhavé studování a zkoušení. V dnešní uspěchané době není až tak mnoho lidí, kteří by byli ochotni nebo vůbec měli možnost věnovat zájmové činnosti tolik volného času. Přesto jsem rád, že nemáme o herce nouzi a stále se k nám hlásí noví zájemci o hraní, z nichž z většiny se stávají dlouholetí členové. S návštěvností našich představení jsme spokojeni. Počet návštěvníků se rok od roku zvyšuje. V poslední době se i stává, že při uvádění premiér je počet diváků na hranici kapacity sálu, za což našim návštěvníkům děkuji. Vystupujete jen na své domovské scéně ve Slatině, nebo i jinde? V roce 2011 jsme bez nároku na honorář zkušebně vyjeli s představeními za těmi, kteří nemohou přijít do divadla za dětmi do nemocnic a klienty domovů důchodců. Tyto výjezdy jsme nazvali Divadlo dětem / divadlo seniorům. Tato aktivita se velmi rychle po pár výjezdech rozkřikla a dnes nás organizace samy žádají, abychom k nim přijeli. Za dva roky, co projekt zatím funguje, jsme hráli několikrát pro děti ve FDN Brno, pro seniory například v Tuřanech, Králově Poli, na Lesné, Vinohradech, v Modřicích, Sokolnicích atd. Do okolních obcí jezdíme hrát i pro veřejnost, například hrajeme příležitostně v Bystrci, Tvarožné či Tetčicích. Preferujeme ale samozřejmě domovskou scénu ve Slatině, kde hrajeme nejčastěji. Divadlo J.K. Tyla ve Slatině má bohatou historii, jaká je jeho současnost a hlavně budoucnost? Divadlo funguje ve Slatině bezmála 88 let. Historie je zmapovaná poměrně podrobně, na čemž má zásluhu především Slatinský historický klub. Někdy se divadlu dařilo lépe, jindy hůře. Momentálně jsme velmi rádi, že divadlo prosperuje a těší se přízni i ze strany vedení městské části Slatina, díky níž soubor nemusí řešit svoje existenční problémy a může se soustředit výhradně na svoji činnost a reprezentovat Slatinu i v jiných obcích. Budoucnost divadel je všeobecně diskutovaným tématem, ale věřím, že divadlo bude ve Slatině fungovat i v následujících letech. Ochotnický charakter našeho divadla sám o sobě svědčí o tom, že herci nehrají ze zištných důvodů, ale pro radost i potěšení a toto by mohl být i v budoucnu hnací motor k tomu, aby divadlo ve Slatině nezaniklo. Jaké je vaše osobní a divadelní přání do roku 2013? Přeji všem občanům Slatiny do roku 2013 jen to nejlepší. Především pevné zdraví a méně starostí. A aby mezi příjemné chvíle patřily i ty okamžiky, které strávíte s Divadelním souborem J. K. Tyla ve Slatině. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman VEŘEJNÁ PODPORA MALÉHO ROZSAHU (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2013 Vážení občané, oznamujeme Vám, že si můžete vyzvednout žádosti o veřejnou podporu malého rozsahu (de minimis) z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2013 s Pravidly pro poskytování veřejné podpory na sekretariátu ÚMČ Brno-Slatina, paní Jurníčková Andrea, Budínská 2, a to v pondělí 8:00 11:30 hod. a 12:30 17:00 hod. a ve středu 8:00 11:30 hod. a 12:30 17:30 hod., nebo na našich internetových stránkách www. mcslatina.cz Žádosti se podávají v termínu do tohoto roku. Źádosti došlé po tomto termínu nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednání v orgánech městské části. Žádosti lze zaslat poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo podat osobně v pracovní době na podatelně Úřadu městské části Brno-Slatina, Budínská 2, případně prostřednictvím informačního systému datových schránek. Projednány budou pouze ty žádosti, které budou splňovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování Veřejné podpory de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina. O veřejnou podporu de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají své sídlo nebo místo podnikání na území MČ Brno-Slatina nebo jejichž činnost je zaměřena k obyvatelům MČ Brno-Slatina. Žadatel nesmí mít vůči Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Slatina nebo jí zřízeným organizacím nevypořádané závazky, přičemž za nevypořádaný závazek se považuje rovněž nedodané či neprůkazné vyúčtování veřejné podpory z předešlého roku nebo jejich použití pro jiný než smluvený účel. Žadatelem o veřejnou podporu de minimis na provoz nemůže být organizace zřízená MČ Brno-Slatina. FOTO AKTUALITY Nové přístřešky na zastávkách trolejbusů u slatinské kapličky. Zatímco u bývalého kina je přístřešek otevřen směrem k vozovce, druhý na protější straně musel být pro nedostatek místa na chodníku instalován opačně. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ BESEDA O HIV/AIDS Na konci listopadu 2012 se žáci třídy 8. A zúčastnili v kině Kryt besedy o HIV/AIDS, která byla pořádána v rámci QFF Mezipatra společně se sdružením STUD. V první části žáci zhlédli film (dokument) zaměřený na HIV. Film byl o ženě, která se nakazila HIV na studiích v zahraničí. Po návratu domů zjistila, že je HIV pozitivní. Dlouho jí trvalo, než se s touto informací vyrovnala. Nakonec tuto nemoc zatajila, vzala si muže a měli spolu děti. Naštěstí muže ani děti nenakazila. Ovšem tímto svým chováním porušila zákon a musela jít do vězení na 2,5 roku. Jakmile manžel zjistil, že mu žena lhala, ihned se s ní rozvedl. Půl trestu žena vykonala ve vězení, druhou půlku trestu mohla vykonávat doma v domácím vězení. Film byl velmi poutavý a upozorňoval i na možná rizika spojená s protiprávním jednáním. V druhé části žáci pokládali otázky, které je zajímají. Diskuze zpočátku trošku vázla, neboť se styděli. Přednášející však byl výborně připraven a nenásilně a lidsky je dokázal vtáhnout do debaty. Hovořilo se obecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření po světě. Žáci byli seznámeni se statistickými údaji ze světa i naší republiky, mluvilo se o rizikovém chování a možnostech přenosu viru HIV, který onemocnění AIDS způsobuje a samozřejmě také o prevenci. Mgr. Iva Kreutzerová PROJEKTOVÝ DEN Žáci 1. stupně naší školy si užili v pátek již 3. projektový den s názvem Čtení nás baví aneb Někdo je za dveřmi. Snahou a cílem byla především motivace dětí ke čtení a vytváření i posilování hezkého vztahu ke knihám, rozvoj mluveného slova a čtení s prozuměním textu. Za dveřmi třídy na ně čekaly různé příběhy a aktivity: prvňáčci s pejskem a kočičkou vařili dort, druháčci se skamarádili s Ferdou Mravencem a jeho přáteli, třeťáci putovali s Machem a Šebestovou za mamutem, čtvrťáci se jako děti z Bullerbynu přestrojili, aby překvapili Agdu a dědečka, páťáci si užívali lapálie, které prováděli Bořík, Čenda, Mirek a Bohoušek. V průběhu dne si děti mezi jednotlivými aktivitami mohly prohlédnout výstavku knih a zdařilých čtenářských deníků svých kamarádů. Z nástěnky umístěné v prostoru šaten se na ně usmívaly postavičky z různých dětských knih a večerníčků. Zvláště ti menší školáci byli jimi nadšeni. Nejen tato nástěnka, ale i motto s názvem projektového dne umístěné na vstupních dveřích školy dětem i jejich rodičům napovídalo, co je právě ten den čeká. 4 Během čtyř vyučovacích hodin děti četly, vyprávěly, odpovídaly na otázky vztahující se k textům příběhů, vyplňovaly pracovní listy, kreslily obrázky, komiksy, každá třída využila ke svým aktivitám intraktivní tabuli pro prezentaci, sledování filmů a pohádek, doplňování slov, spojování slov s obrázky, čtyřsměrku a kresbu. Práce s texty v jednotlivých třídách byla rozmanitá a přizpůsobená věku žáků. Nejvíce se děti těšily na dramatizaci. Rozdělily si role, připravily kulisy, převlékly se do kostýmů a mohly začít hrát divadlo. A to se skutečně povedlo! Možná nebylo dokonalé, ale bylo vidět i slyšet, že se děti se svými příběhy sžily. Poslední vyučovací hodinu si navzájem jednotlivé paralerní třídy svoje divadla předvedly. Myslíme, že autoři příběhů by byli s výkony našich žáků spokojeni.v průběhu školního roku budou probíhat ve třídách literární besedy, které připraví s třídními učiteli zástupce Klubu moudré sovy knihkupectví Barvič a Novotný Mirka Provazníková. Mgr. Věra Škardová, Mgr. Bořivoj Stěrbáček VÁNOČNÍ JARMARK A DÍLNY Vánocemi to u nás žije už od začátku prosince. Je třeba nacvičit koledy a vánoční písničky ve všech možných jazycích a také vyrobit dostatek zboží na jarmark, který se v letošním školním roce konal již potřetí a stal se už takovou naší tradicí. Cílem jarmarku je vydělat nějaké peníze na dobročinné a charitativní účely. Cílem vánočních dílen je ale posilování finanční gramotnosti našich žáků, a to již v tom nejranějším věku. Je třeba spočítat náklady na každý výrobek, nezapomenout také na hodnotu energií a vlastní práce a navrhnout reálnou cenu, aby se vánoční dekorace, zvonečky z květináčů, korálkové ozdoby, svícny a další výrobky na jarmarku dobře prodávaly. Protože jsou v každé dílně žáci ze všech ročníků, mají děti možnost seznámit se s novými kamarády a i učitelé se sejdou s žáky, které zatím nepotkali během výuky. Ve 21 dílnách se za jedno dopoledne podařilo vyrobit obrovské množství vánoční atmosféry, která o pár dní později zaplnila velkou tělocvičnu a kterou se nám jistě podařilo předat do domovů ve Slatině i jinde. Mgr. Hana Sedláková RECITAČNÍ SOUTĚŽ V úterý 11. prosince 2012 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků 1. stupně. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků, kteří postoupili z třídních kol. Soutěžilo se v těchto kategoriích: první třídy, druhé a třetí třídy a čtvrté a páté třídy. O dva dny později se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže na 2. stupni, kterého se zúčastnilo 20 žáků. Tentokráte se soutěžilo jen ve dvou kategoriích, první kategorie byla určena pro žáky šestých a sedmých ročníků, druhá pak pro jejich starší kamarády z osmých a devátých tříd. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi od poroty diplom a sladkou odměnu. Nejlepší recitátoři se zúčastní v březnu městského kola. Vítězům gratulujeme. Mgr. Ondřej Leger, Mgr. Bořivoj Štěrbáček BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ Barevné třídění byl název čtvrtého projektového dne, který proběhl na naší škole ve středu Žáci 1. stupně se hravou formou učili, jak a proč se třídí odpad. S teorií se seznámili pomocí prezentací na interaktivních tabulích. Vytvořili kontejnery na papír, plasty a nápojové kartony. Čtvrté ročníky navštívily na ulici Mikulčické sběrný dvůr, kam se vypravily proto, aby zjistily, jak se odpad podle možností využití roztřídí. Páté ročníky byly na exkurzi v Saku, viděly svozový park, třídění na dotřiďovací lince, slisované balíky, škvárovnu, kotel a velín. Vytvořily infoplakáty spalovny i sběrného dvora. Na chodbách jsou vystaveny výrobky z různých materiálů. Žáci vyrobili roboty, panáky, hrady, lodě, znaky. Hrály se EKO hry s využitím vršků od plastových lahví. Náš projektový den byl zakončen cílenou vycházkou po sídlišti Slatina. Vyhledali jsme odpovídající kontejnery a roztřídili nepoužitý odpad ze třídy. Žáci už budou vědět, co je barevné třídění, sami ho vyzkoušeli. Umí tedy rozlišit aktivity, které mohou prostředí a zdraví podporovat či poškozovat. Mgr. Alena Štěpánková ZA BRNĚNSKÝM KOMIKSEM Kreslené příběhy, superhrdinové, velká písmena podivných slůvek jako BENG, VRAUUU, to je typický komiks. Přestože jsou žáci naší školy schopni sami vytvořit takovéto zajímavé obrázkové vyprávění, rádi využili možnost podívat se, jak to dělají profíci. Některé zaujaly karikatury z předválečných časopisů, všichni si vzpomněli na Ferdu mravence Ondřeje Sekory nebo časopis Čtyřlístek a někdo poznal i Foglarovy Rychlé šípy. Většinu výstavy ve Šlapanickém muzeu však tvořily komiksy současných brněnských tvůrců. Bohatý výběr výtvarných technik tohoto žánru (kresba, malba, koláž, dřevořez ) rozšířili mladí návštěvníci o svůj fotokomiks, který vytvořili v rámci zajímavého výukového programu. Koho by zajímaly komiksové detektivky ze Slatiny, ať se přijde podívat začátkem nového kalendářního roku do slatinské pobočky knihovny Jiřího Mahena na soutěžní výstavu. Žáci naší školy je vytvořili v hodinách výtvarné výchovy. Mgr. Petra Chalupová AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ PROJEKTOVÝ DEN MOJE KNIHA Ve středu se na ZŠ Přemyslovo náměstí uskutečnil další s napětím očekávaný projektový den. Tentokrát měl téma Moje kniha. Pro zpestření se žáci mohli převléct do různých kostýmů postav z jimi vybrané knihy nebo jakékoli jiné, která je napadla, a tak jsme se po celý den mohli těšit pohledem na různé nápadité kostýmy. K vidění byli třeba piráti, ale i nemalé množství princezen. První hodina patřila prozaické tvorbě. Žáci měli za úkol dokončit zadaný úryvek z textu vybraného literáta. Další hodinu si své práce ve třídách předčítali. Ke slyšení byly zajímavé a originální texty jak s koncem tragickým, tak i humorným. O velké přestávce žáci deváté třídy četli úryvky ze svých knih ostatním žákům. Další část patřila poezii. Naším úkolem bylo vymyslet a sepsat báseň na libovolné téma. Ty nejpovedenější se poté opět přednášely ostatním. Poslední částí projektového dne byla prezentace knih. Žáci svým spolužákům představili své oblíbené knihy a předčítali ty nejzajímavější úryvky. Pak už zbývala jen ta méně zábavná část, úklid třídy a převlečení se z kostýmů. Žáci si z projektového dne odnesli nejen nové postřehy o nejrůznějších literátech, ale i spoustu zábavných vzpomínek, inspiraci a impulz pro četbu dalších knih. Tereza Kalábová, 9.A ŘEŠENÍ VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ Naše škola je dlouhodobě zapojena do mezinárodního projektu Řešení vrstevnických vztahů (ŘVV), který má za cíl předcházet negativním jevům v rámci základní školy a utvářet dobrou atmosféru ve třídách i školním kolektivu. V úterý 4. prosince se uskutečnila v Praze závěrečná konference, na které se setkali účastníci projektu, jeho koordinátoři a vedení. V první části setkání se představily jednotlivé školy, zapojené do projektu ŘVV, ve druhé pak účastníci a koordinátoři hodnotili celkový dopad projektu na třídní kolektivy a školy jako takové. I když projekt formálně končí, na naší škole bude dál pokračovat. Podporovatelé budou dál pomáhat ve svých třídách i na prvním stupni, pořádat akce a podílet se na dobré atmosféře v naší škole. Žáci 2. stupně podporovatelé projektu ŘVV RADUJME SE, VESELME SE Začal adventní čas a vychovatelky školní družiny se 120 dětmi z naší školy se v úterý 4. prosince vypravily na výlet do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Všichni si jeli užít předvánoční atmosféru a poznat lidové zvyky, přípravu tradičních jídel a práci obyčejných lidí od období adventu až po svátek Tří králů. Během prohlídky děti potkaly svatého Mikuláše s čerty a andělem, tajemně oděné postavy Lucek, Tři krále, pastýře s koledníky. Vánoční příběh o narození Jezulátka v Betlémě všem poutavě povyprávěla tetička Matyášová. Děti si také nazdobily perníčky, upekly cukroví, vyřezaly vánoční ozdoby, vyrobily figurky z těsta. Všichni odjížděli spokojeni a plni radosti z očekávání nadcházejících Vánoc. Šárka Lausová vedoucí vychovatelka MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Byla středa 5. prosince, den, kdy jsme se převlékli za čerty, anděly a Mikuláše. Už týden dopředu jsme si chystali a zamlouvali kostýmy, napekli 398 perníčků pro celou školu a o den později je i zdobili. Kostýmy půjčené z divadla, líčidla, uhlíky a šikovné prstíky vytvořily své. Některé děti se bály a některým bylo skoro do pláče. Občas jsme tedy museli vykouknout z masek a ukázat jim, že nejsme opravdoví čerti a podobná havěť. Statný Mikuláš se ptal dětí, jestli zlobily, andělé rozdávali perníčky a čerti strašili ale jen malinko. Mikulášskou nadílku jsme si opravdu užili a doufáme, že všechny děti v naší škole taky. Klára Sadecká. 9.A ZÁPIS DO 1.TŘÍD ZŠ Přemyslovo náměstí 1 bude probíhat v těchto dnech: PÁTEK od 14 hod. do 18 hod. SOBOTA od 9 hod. do 12 hod. S SEBOU PŘINESTE OBČANSKÝ PRŮKAZ JEDNOHO Z RODIČŮ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. NAPSALI O NÁS V LIDOVÝCH NOVINÁCH Jak se řekne anglicky žralok INSPIRACE Běžnou výuku přírodopisu okořenili anglickými slovíčky, což se velmi osvědčilo LENKA MARTINKOVÁ Hello, how are you today? Are you ready? Začíná povinně volitelnou hodinu přírodopisu pro sedmáky učitel Patrik Vrábel. So, at first, I have to turn on our computer, pokračuje učitel a zapíná počítač. Znáte ten rozdíl? Když chcete rozsvítit světlo, jak to řeknete? naváže česky a přechází k vypínači na stěně. Ano, switch on je rozsvítit. A zhasnout? ptá se. Switch on, switch off, turn on and off, and do you know what is this? Další otázka a učitel zvedá dálkový ovladač. Přidávám do hodiny hodně sebeobslužných slov a frází, protože je považuji za důležité. Vždyť to znáte, děti mají ve škole angličtinu čtyři pět let, ale když se jich někdo zeptá na ulici, kde je samoobsluha, nedokážou mu říct: jděte rovně a na křižovatce doprava, vysvětluje mi Patrik Vrábel, učitel přírodopisu ze Základní školy Přemyslovo náměstí v Brně. Celé znění článku, který byl otištěný 20. listopadu 2012 v Lidových novinách si můžete přečíst na webových stránkách naší školy: 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: Úspěšný nový rok 2013 přeje FANTÁZIE všem rodičům, dětem, kamarádům, babičkám i dědečkům, zkrátka všem, kteří nás znají. Ať je magické číslo 13 v koncovce letopočtu číslem šťastným. Ať jste zdraví a vše se vám daří. Těšíme se brzy na viděnou v kroužcích, akcích či táborech Fantázie. JAKÝ BYL PROSINEC VE FANTÁZII? TVOŘIVÝ! V pátek 30. listopadu EF klub s názvem Vážu, vážeš, vážeme začal přípravami na advent. Na Fantázii do EF klubu, který se uskutečňuje jedenkrát měsíčně, přišlo 22 dětí. Po ukázce jak na to, si z připravených větviček vlastnoručně uvázaly adventní věnec. Každý kus byl originál. Nechyběly čtyři svíčky, mašle a barevné voňavé přízdoby. Celou Fantázií se nesla vůně sušených pomerančů a skořice. A to nebylo všechno, v kuchyňce čekalo kynuté těsto, z kterého si každý vlastnoručně upletl a v zápětí upekl svého čertíka. Voňavé Vánoce už byly na dohled... V sobotu 8. prosince Fantázie ve spolupráci s Klubíčkem připravily Mikulášskou besídku s Paravánkem děti s rodiči si přišly na své při divadelním představení s krásnou pohádkou. Na závěr celé sváteční 6 akce se objevil Mikuláš se svým kouzelným košem plným dobrot a každý malý divák byl obdarován balíčkem. Stejnou sobotu v odpoledních hodinách patřila Fantázie 15 účastníkům Tvořivé vánoční dílny pro dospělé. Příchozí si mohli vyrobit různé vánoční dekorace, na které zrovna měli náladu a chuť. Vyráběla se vánoční vazba do košíku, hvězdičky z korálek jako ozdoba na stromeček, náušnice a brože z organzy, patchworkové srdíčko. Do květináče se sázel hyacint a dozdoboval vánočními přízdobami. V pátek a v sobotu 14. a 15. prosince se uskutečnily Vánoční dílny pro děti vyráběly se perníkové svícny, různé drobné dárečky, přáníčka, gelové svíčky a další vánoční ozdůbky. Tyto vánoční dekorace jistě potěšily nejenom děti samotné, ale udělaly radost nejedné mamince nebo babičce. Vánoční vazby v podobě dekoračního svícnu byly připraveny pro sváteční výukové rukodělné programy pro školy. Tuto vánoční vazbu z čerstvých voňavých větví, přivezených z myslivny v Bílovicích, si přišlo vyrobit 182 dětí z 10 tříd slatinských škol. V LEDNU PŘIPRAVUJEME V sobotu 12. ledna ve 14 hod. se ve spolupráci s OS Klubíčko uskuteční již tradiční novoroční setkání kamarádů a přátel Fantošky a Klubíčka u odpoledního novoročního ohně. Pálení vánočních stromků je spojeno i s jejich úklidem. Kdo donese svůj či jinde pohozený uschlý stromeček, může si jej vyměnit za buřtík. Ten, kdo stromeček nebude mít, ani po cestě žádný nenajde, může si ho za 10,- Kč na místě zakoupit. Na přinesené stromečky budou připraveny kontejnery. Nad celým průběhem budou dohlížet slatinští hasiči. V neděli 13. ledna je tu Karneval pro děti s Tetinami. V sále na Přemyslově náměstí v časech 14:00 hod. a 16:30 hod. vypukne karnevalové veselí. Těšíme se spolu s Tetinami na všechny masky. Vstupenky jsou v předprodeji od na Fantázii. STŘEDEČNÍ FREE KLUB PRO NÁCTILETÉ 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet. Cena 55,-Kč. Leden decoupage (rámeček, květináč, šperkovnice a textil). Únor vlna + fimo (korálky, náramky, plstěná zvířátka). 4. a 18. ledna 2013 Klubíčko nabízí Vitráže s Eliškou Krejčovou pro dospělé. Kdo má zájem se nechat unést originální technikou zvanou Tiffany, ať se přihlásí předem. Dílna probíhá v pátek 1x za 14 dnů od 16:00 19:00 hod. na Fantázii. Cena: 75,- Kč (3 hodiny) + 2,- Kč/gram hotového výrobku. V sobotu 19. ledna se uskuteční Tvořivá dílna Plstění s Jančou Matulovou. V čase hod. pro dospělé v učebně výtvarky a pro děti v kuchyňky Fantázie si z vlny vyrobíte nejrůznější šperky, brože, ozdůbky, a taštičky. Naučíte se zpracovávat česané a barvené ovčí rouno mokrou technikou. Na tvořivé dílny je třeba se předem přihlásit buď telefonicky , , nebo mailem: EF KLUB v pátek od 14 do 16 hod. se bude odehrávat ve znamení deskových her. Je pro všechny děti od 7 let, které mají volné odpoledne. Na závěr nebude chybět ani turnaj. Na tuto aktivitu se nemusíte přihlašovat. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a 10,-Kč. KLUB PRO SLATINSKÉ SENIORY Babi, dědo, pojď si hrát... se sejde v pátek (zájemci o pletení ponožek vlnu a jehlice s sebou) a (Člověče nezlob se) od 14 hod. ve Fantázii. Na všechny se těší Klára Horčicová a Jana Kyprá z Klubíčka. Na březen pro vás chystáme již tradiční turnaj ve florbalu. Další informace najdete v příštím čísle Aktualit. TÁBORY 2013 V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny a bude jednodenní PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 7 do 12 let. Ve stejný den je pro sportovně založené děti lyžaře i nelyžaře(školáky) připraven autobusový výlet na jednodenní lyžovačku s instruktorkami Marcelou Koláčkovou a Markétou Součkovou. Využijte páteční sportovní aktivitu pro vaše děti, vy budete v práci! Na jarní prázdniny od připravujeme JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na Fantázii pro děti 7 12 let. Nabízíme vám pro vaše děti zábavný program od 8 do 16 hod. Dítě lze přihlásit na celý týden nebo pouze na některé dny. Cena tábora: 1100,- (220,-/ den), v ceně je strava, program, vedoucí. Od LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH pro děti od 7 do 16 let v Hynčicích. Tábor je určen jak pro lyžaře začátečníky, tak i pro pokročilé. Cena: 3 000,- Kč zahrnuje stravu 5x denně, ubytování, program, odměny pro děti, lyžařské instruktory a úrazové pojištění pro děti do 18 let. Cena nezahrnuje jízdné na vlecích a dopravu. Ubytování: turistická horská chata (bývalá chata Obchodní akademie Mohelnice) vícelůžkové pokoje společné soc. zařízení a sprchy, jídelna, společenská místnost. Lyžování: v místě cca 50 metrů od chaty Ski areál Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice. S celotáborovou hrou se na všechny malé lyžaře těší vedoucí a zároveň lyžařští instruktoři Marcela Koláčková, Jiří Balej a Markéta Součková. Podrobné informace najdete na nebo na AKTUALITY O SLATINĚ

7 MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ZŠ A MŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ Již několik let rozvíjí ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2 koncept otevřené komunitní školy, která je centrem vzdělávacího, kulturního a společenského dění v obci. Naše škola je v tomto směru jednou z nejaktivnějších škol nejen v Brně, ale i v rámci ČR a v poslední době rozvíjí i aktivity na mezinárodní úrovni. Aktuálním vyústěním její snahy byly dvě listopadové akce, které uspořádala týdenní studijní pobyt 25 českých ředitelů a učitelů v Coventry ve Velké Británii a mezinárodní seminář Jak budovat a posilovat roli školy v obci, konaný v Brně. Týdenní studijní pobyt 25 českých ředitelů a učitelů v Coventry ve Velké Británii jsme připravili ve spolupráci s ICECS Mezinárodním centrem kvality komunitních škol. Během jednoho týdne jsme navštívili různé typy škol od předškolních zařízení, přípravné ročníky, základní školy až po střední a vyšší školy. Britští partneři ovšem do programu zahrnuli také několik oficiálních setkání, ze kterých nejvýznamnější bylo přijetí u Lorda starosty města Coventry a setkání s klíčovými úředníky zodpovědnými za oblast školství. O týden později pořádala naše škola mezinárodní seminář Jak budovat a posilovat roli školy v obci, který se konal v areálu Vaňkovka. Naší škole, která byla hlavním organizátorem, se podařilo zajistit účast několika mezinárodně významných lektorů Chris Jones z Velké Británie, Csabu Lorincziho z Kanady a Edinu Malkič z Bosny. Ve svých příspěvcích hovořili o trendech a vývoji myšlenky komunitní školy v různých zemích po roce 1989, včetně srovnání aktuální situace v ČR a v zahraničí. V rámci domácích vystoupení účastníky velmi zaujala paní ředitelka Mgr. Olga Bauerová, která představila propojení vzdělávacího programu školy a dobrovolnických aktivit dětí s cílem podpory vzdělávání dvou indických dětí. Na ní navázal Marek Lauermann s příspěvkem o historii a vývoji komunitní školy v ČR. Díky oběma akcím se nám podařilo navázat spolupráci s několika českými i zahraničními školami a organizacemi, které se typově a stylem práce podobají naší škole a rádi bychom v nejbližší budoucnosti využili oboustranný zájem o spolupráci a pravidelné kontakty pro setkávání a výměnné pobyty jak žáků, tak i učitelů. MĚSTO BRNO POSKYTUJE PŮJČKU Z FONDU BYDLENÍ Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O půjčku, která bude poskytována na jaře 2013, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů uvedených v tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí Bytového odboru MMB Účel půjčky Lhůta splatnosti Horní hranice půjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 110 tis. Kč/dům 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka Zasněžená Slatina dává příležitost k zimním radovánkám nejen těm nejmenším. 7

8 HISTORIE VÝZNAMNÁ LEDNOVÁ VÝROČÍ 1. leden 1993 je prvním dnem existence České republiky (i Slovenské republiky). Na slavnostní schůzi poslanců Sněmovny Parlamentu ČR bylo vyhlášeno prohlášení České národní rady k národům celého světa o tom, že ČR se cítí vázána mnoha i dvoustrannými smlouvami a dohodami z doby federace. Většina poslanců navštívila ekumenickou bohoslužbu ve Svatovítské katedrále a večer v Rudolfinu Smetanovu Mou vlast v podání České filharmonie. Světová veřejnost ocenila pokojný rozchod obou republik na rozdíl od situace v bývalém Sovětském svazu a v Jugoslávii. 7. ledna 1993 se v Praze konalo společné zasedání české a slovenské vlády. 19. ledna 1993 byly obě republiky přijaty za členské země OSN. 26. ledna 1993 byl do funkce prvního českého prezidenta zvolen Václav Havel získal 109 hlasů, Marie Stiborová z Levého bloku 49 a republikán Miroslav Sládek 14 hlasů. 20. ledna 1998 se uskutečnila další volba prezidenta republiky. V prvním kole získal Václav Havel 91 a 39 hlasů, ve druhém kole 99 a 47 hlasů v obou parlamentních komorách. 15. ledna 2003 v prvním kole volby prezidenta republiky nezískali potřebný počet hlasů J. Bureš, V. Klaus, M. Kříženecký a P. Pithart, 24. ledna 2003 ve druhém kole V. Klaus, J. Moserová a M. Zeman. Václav Klaus byl zvolen až ve třetím kole voleb 28. února hlasy proti 124 hlasům pro Jana Sokola. POJMENOVÁNÍ ULIC VE SLATINĚ (část 1.) BUČKOVA Josef Buček ( ), zakladatel a náčelník Sokola v obci, osvětový pracovník ERICHA ROUČKY Erich Roučka ( ), technik, metalurg, vynálezce, zakladatel firmy Roučka ve Slatině HVIEZDOSLAVOVA Pavel Ország Hviezdoslav ( ), slovenský básník KELLNEROVA Reihold Kellner ( ), řídící učitel, starosta dobrovolných hasičů, kulturní a osvětový pracovník KIKERLEHO František Kikerle ( ), školník místní školy, popraven pro účast v odboji KOZINOVA Jan Sladký Kozina ( ), jeden z vůdců povstání proti vrchnosti KREJČÍHO Josef Krejčí ( ), zakladatel ulice KŘEHLÍKOVA Jan Křehlík ( ), zahynul v dubnu 1945 při osvobozování obce LANGEROVA Ladislav Langer ( ), profesor Vysoké školy zemědělské, umučen v Osvětimi za odbojovou činnost MATLACHOVA Jan Matlacha ( ), padl jako legionář za 1. světové války PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ (na fotce) Přemysl jako postava staročeských pověstí a údajný zakladatel panovnického rodu Přemyslovců pokračování v dalším čísle PŘIPOMÍNÁME SI 1. ledna je Státní svátek ČR Den obnovy samostatného českého státu, Mezinárodní den míru 1. ledna 1823 se narodil maďarský básník Sandor Petöfi 1 ledna 1863 se narodil francouzský filozof a historik Pierre Fredi de Coubertin, iniciátor obnovy olympijských her 1. ledna 1888 se narodil novinář a spisovatel Eduard Bass 1. ledna 1948 zemřel sociálně demokratický politik, poslanec a ministr v několika vládách Rudolf Bechyně 1. ledna 1973 zemřel radiolog a polární badatel František Běhounek 2. ledna 1998 jmenoval prezident V. Havel Tošenovského vládu, která získala poslaneckou důvěru 28. ledna ledna 1923 zemřel spisovatel Jaroslav Hašek, autor světoznámých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války 4. ledna1958 zemřel novinář a politik Lev Sychrava 5. ledna 1858 zemřel rakouský maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče, autor plánu úspěšné bitvy národů u Lipska proti Napoleonovi v roce ledna 1968 byl na zasedání ÚV KSČ zvolen 1. tajemníkem ÚV KSČ Alexandr Dubček 6. ledna 1918 požadovala poslanecká tzv. Tříkrálová deklarace samostatný český stát 7. ledna 1958 zemřel národně socialistický politik a ministr Hubert Ripka 8. ledna 1943 zemřel spisovatel Jiří Guth- Jarkovský, ceremoniář prezidenta TGM, autor knih o společenském chování 8. ledna 1918 předložil prezident USA Wilson program ukončení války včetně návrhů na zřízení 8 Společnosti národů, nezávislého Polska a autonomii národů monarchie a osmanské říše 10. ledna 1883 se narodil ruský spisovatel Alexej Nikolajevič Tolstoj 11. ledna je Významný den ČR Den válečných veteránů 12. ledna 1928 zemřel spisovatel Rudolf Těsnohlídek, iniciátor tradice vánočních stromů na náměstí Svobody ledna 1943 byl na konferenci F.D. Roosevelta a W. Churchilla v Casablance schválen plán invaze na Sicílii a požadavek bezpodmínečné kapitulace nepřátelských států 13. ledna 1998 opustilo 30 poslanců ODS členů platformy názorové klub ODS a 17. ledna 1998 oznámili vznik nové politické strany Unie svobody 14. ledna 1918 propukla v monarchii několikadenní stávka proti válce a za lepší hospodářské podmínky života lidí 15. ledna 2003 zemřel profesor dějin filozofie Milan Machovec, autor knih na téma M.J. Hus, J. Dobrovský, Fr. Palacký, T.G. Masaryk, atd. 19. ledna je Památný den ČR výročí smrti Jana Palacha v roce ledna 1998 zemřel atlet, běžec středních tratí Tomáš Jungwirth 20. ledna 1928 se narodila herečka Vlasta Fialová zemřela 13. ledna ledna 1978 zemřel lékař Otakar Šmahel, zakladatel čs. klinické farmakologie 21. ledna 1918 požadovali němečtí poslanci samostatnou provincii Deutschböhmen ze severních českých a moravských okresů, vláda ve Vídni souhlasila 21. ledna 1933 došlo k neúspěšnému pokusu českých fašistů vedených Ladislavem Kobzinkem obsadit židenická kasárna a dát signál k fašistickému převratu 21. ledna 1983 zemřela herečka Dana Medřická 23. ledna 1783 se narodil francouzský spisovatel Stendhal, vl.jm. Henri Beyle 23. ledna 1898 se narodil ruský filmový režisér Sergej Enzenštejn 25. ledna 1688 se narodil slovenský zbojník Juraj Jánošík, lidový hrdina 25. ledna 1938 se narodil ruský básník, zpěvák a herec Vladimir Vysockij 27. ledna je Významný den ČR Den památky obětí holocaustu, výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v roce ledna 1973 byla v Paříži uzavřena dohoda o ukončení války mezi USA a vládami na severu a jihu Vietnamu 28. ledna 1853 se narodili kubánský spisovatel José Marti a ruský básník a náboženský filozof, publicista Vladimir Sergejevič Solovjov 30. ledna 1893 se narodil jazykovědec Bohuslav Havránek 30. ledna 1918 se narodil dirigent Jaroslav Krombholc 30. ledna 1933 jmenoval německý prezident Hindenburg Adolfa Hitlera říšským kancléřem 30. ledna 1948 byl zavražděn Móhandas Gándhí, zvaný Mahátma (velký duch), jeden z předních představitelů nenásilného osvobození Indů z britského područí 31. ledna 1933 zemřel anglický spisovatel a dramatik John Galsworthy 31. ledna 1943 odjel na frontu 1. čs. samostatný prapor v SSSR v počtu 974 vojáků po téměř ročním pobytu a výcviku v Buzuluku. Stranu připravil Karel Janiš AKTUALITY O SLATINĚ

9 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina "" # $$$ %& OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 Máme za sebou další divadelní sezónu, kterou bych nyní rád připomenul a shrnul v krátkém ohlédnutí. Minulý rok jsme zahájili výjezdy s pohádkou Mrazík, kterou jsme v lednu sehráli ve Fakultní dětské nemocnici v Brně, v brněnských domovech pro seniory na Kociánce a Okružní a v Sokolovně v Tetčicích u Brna. Ve Slatině jsme v sobotu 21. ledna uspořádali tradiční Maškarní ples pro děti. V únoru jsme se podíleli na Slatinském fašanku pořádaném o.s. Slatinští stárci a znovu jsme vyjeli s pohádkou Mrazík, tentokrát do Restaurace Hvězda v Bystrci, kde již vystupujeme pravidelně. V březnu a dubnu jsme zahájili reprízy pohádky Popelka, které jsme uvedli jak na domovské scéně ve Slatině, tak i v Sokolovně 0 1 v Tetčicích u Brna, ve Fakultní " " 2"" 3 dětské nemocnici v Brně, v domovech pro seniory Grand Residence v Modřicích a DpS Kociánka, v Domě Naděje v 5 2 Brně - Vinohradech, v restauraci Hvězda v Bystrci a v Salesiánském středisku mládeže v Brně - Líšni. Mimo to jsme v březnu pro!"#$$ dospělé % &' diváky ( ) uvedli '* &+ ve Slatině premiéru detektivní hry Past podle předlohy,-.()'/# Roberta 0.& Thomase!$ v -)0 režii Drahoslavy 1$ Doležalové. Květen byl ve znamení ojedinělé ) ( 4 společenské ' 5556 &+ akce -.&' 678 Setkání 9-7 slatinských divadelníků, -.:- 8' 678 která zdůraznila dlouholetou tradici di- ) - & vadelnictví v naší obci. V červnu jsme v rámci Slatinského kulturního léta 2012 sehráli pro ' ) '0 &+ "6!161$!$!"#$$!"#"" % &' děti Krakonošovu pohádku, kterou jsme ukončili činnost v prvním pololetí. V září jsme opět vyjeli s pohádkou Popelka, a to do Kulturního domu v Blažovicích u Brna. ( )*+, + -. /*. " " Ve Slatině jsme v listopadu uvedli reprízu hry Past, kterou jsme sehráli i v Sokolovně v Tvarožné u Brna. V tomto měsíci jsme při příležitosti svatomartinských slavností pořádaných CVČ Fantázie uvedli i obnovenou reprízu Legendy o sv. Martinovi. Prosinec tradičně patřil Mikulášské nadílce pro děti s doprovodným programem, který zahrnoval mimo malé diskotéky i premiéru Čertovské pohádky a reprízám pohádky Mrazík, kterou jsme sehráli nejen ve Slatině, ale i v Sokolovně v Telnici u Brna, opět v Restauraci Hvězda a dále v rámci probíhajících projektů Divadlo dětem / Divadlo seniorům. PŘIPRAVUJEME V roce 2013 uvedeme minimálně tři premiéry - hru pro dospělé a pohádky. Z kulturních akcí uspořádáme Dětský maškarní ples a Mikulášskou nadílku pro děti. Budeme reprizovat hru Past, se kterou vyjedeme i mimo naši městskou část. I v tomto roce se aktivně zapojíme do programu Slatinského kulturního léta a zrealizujeme již třetí ročník projektu Divadlo dětem / Divadlo seniorům. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V ROCE 2013 V současné době má Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině přes dvacet aktivně zapojených členů. Zkoušky probíhají pravidelně dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Případní zájemci o členství v souboru se mohou přihlásit vždy ve výše uvedené dny a časy v sídle divadla - v sále na Přemyslově náměstí 18, kde probíhají zkoušky. REZERVACE VSTUPENEK 4 04 % % '&7 * '. 6 6 ;$< <=> ="" & % : 8 ;%3 7 0 & & ;%3 7 0 & & 7 %3 7 Na všechny pořádané akce je možné si rezervovat vstupenky několika způsoby: elektronicky vyplněním formuláře na (sekce Rezervace vstupenek) em: telefonicky: (paní Kroutilová Navrátilová) Prodej vstupenek probíhá vždy na pokladně divadla před zahájením dané akce. Bližší informace o činnosti divadla jsou uvedeny na webových stránkách cz, na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina (Spartak) a v Aktualitách o Slatině. Za Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Mgr. Martin Krytinář, předseda Vzpomínka na setkání divadelníků Divadlo hrálo seniorům na Kociánce.! "#$%! "#$% & '& ( ) *+,& ( -. &/ ) 0 /,& 1,-2 (./ 3, 4 * 56 75,* $8 9 :% $#! """# # $ % & '() ) * ++$, - #. / 0 % &,

10 SLATINSKÉ VÁNOČNÍ MINITRHY LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 85.PS Letka Brno po ádá pro d ti a mládež od 10 let lyžování v Janských Lázních v Krkonoších, který se koná v termínu brn nských jarních prázdnin Ubytování je v Ludvíkové boud p ímo u sjezdovky pod ernou horou. V lyža ském areálu je 8-místná kabinová lanovka, ty seda ka i Pomy. Sjezdové trat jsou st edn náro né délky až 3 km!! Program je zam en na lyžování a snowboarding, pobyt d tí na horách. Doprava tam a zp t je zajišt na autobusem. Cena pobytu 3.790,- K V cen pobytu je zahrnuta doprava, plná penze, pitný režim, pojišt ní a ostatní náklady na pobyt. V cen není platba za lyža ské vleky. Informace o SKI areálu erná hora naleznete na P ihlášky a informace : 85.Pionýrská skupina Letka D dická 17, Brno I O elektronickou p ihlášku najdete na stránkách: PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ Foto: Štěpán Cenek. 10 VZPOMÍNKA NA LADISLAVA ŠTĚPÁNKA Vzpomínáme na ty, které známe, a nebo které jsme znali. Chtěla bych vzpomenout na pana Ladislava Štěpánka, jaký byl a co měl rád. Pan Štěpánek pracoval dlouhá léta na MNV ve Slatině a po revoluci na ÚMČ Brno-Slatina. Dlouhá léta byl také členem Divadelního souboru J.K. Tyla ve Slatině. Rád organizoval, to byl ve svém živlu. Když soubor delší dobu přestal fungovat, pan Štěpánek dělal vše, aby se opona znovu otevřela a divadlo opět začalo hrát. Psal se rok 1980, bylo těsně před vánočními svátky. Šla jsem nakoupit k Pražákovi (dnes pošta). Pod okýnkem vratných lahví byl plakát a na něm bylo napsáno Divadelní soubor J.K. Tyla hledá herce a herečky, věk nerozhoduje. V okénku přijímal lahve známý slatinský komik Vilda Keprt. Povídám, Tak vy sháníte do divadla herce a herečky a jedna stojí před vámi. Vilda vystrčil z okénka hlavu a povídá Ty bys chtěla? Já na to O tom žádná. Myslela jsem to z legrace, vzala lístek od lahví, šla nakupovat a rozmluvu s Vildou jsem pustila z hlavy. Jaké bylo moje překvapení, když navečer zazvonil pan Štěpánek, dal mně do ruky scénář a řekl V pondělí v pět hodin na radnici. Nestačila jsem říci vůbec nic, snad ty schody ze třetího patra bral po třech. Bylo pondělí a já se vydala na Radnici s přesvědčením, že vrátím scénář a řeknu, že to byl jen žert. Když jsem vstoupila do šatny, kde se zkoušelo, seděl tam pan Štěpánek, Vilda Keprt, Josef Poláček, Petr Maitner, mladičká Ivetka Šťastná a Jara Dobrý st. (režisér). Pan Štěpánek mně řekl No, už jsem měl strach, že nepříjdeš. Tak začni zkoušet. Já si sedla a,věřte mně, že jsem nemohla říct, že hrát nebudu. Panu Štěpánkovi se prostě nedalo odříci. A tak jsem zůstala a nikdy jsem nelitovala. Byla to báječná parta. Začaly se hrát pohádky pro děti, hry pro dospělé, plesy a jiné aktivity. A jak to bývá, starší herci odcházeli a přicházeli noví. Jednou jsem se zeptala Prosím vás, pane Štěpánku, co vám říká vaše žena na to, že jste stále pryč? On odpověděl To víš, že brble. Ale já jí říkám, každý má svého koníčka, ty máš kostel, já divadlo. Paní Štěpánková musela být velice tolerantní žena, já bych to asi nesnesla. Vzpomínám si, že při jedné rozmluvě o divadle mně pan Štěpánek řekl Víš, mne ponesou z tohoto divadla nohama napřed. Takový byl člověk, který miloval divadlo a byl šťastný, když se lidi bavili. Chtěla bych poděkovat děkuji vám, pane Štěpánku, za vše, co jste pro slatinskou veřejnost udělal. Eva Hrdličková AKTUALITY O SLATINĚ

11 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám vás v novém roce 2013 a všem našim příznivcům přeji v tomto roce pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v osobním životě a mnoho sil do další práce. Sportovci z našeho klubu pilně trénují v tělocvičnách a ověřují si svoje herní dovednosti v přípravných turnajích, ti mladší v zimní halové lize. Co je u nás nového? Podél nově zbudovaných ochranných sítí v délce jedné poloviny hřiště se nám podařilo zbudovat nové lavičky pro naše diváky a také vysadit celkem 25 nových thují. Sportovní oddíl SK Slatina připravuje na jaro v našem areálu pořádání Prvních farmářských trhů pro občany naší městské části a když se nám to povede, chceme tyto farmářské trhy pořádat pravidelně během celého roku. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A (informace od trenéra Jiřího Záleského). Přípravu zahájíme 18. ledna a budeme týdně trénovat 4-5x a každý týden odehrajeme přípravné utkání. Trénovat budeme každý čtvrtek v tělocvičně ve Slatině, 2x týdně budeme využívat běžecké tratě ve Slatině a jednou půjdeme na umělou trávu, nejspíše v Líšni. Také využijeme posilovnu a spinning a některou sobotu i umělou trávu při ZŠ Jihomoravské nám. ve Slatině. Příprava bude velmi náročná, aby se mohlo co nejlépe připravit mužstvo na sezónu. O změnách jsme v mužstvu ještě nejednali, ale můj osobní názor je, že mužstvo doplnění nepotřebuje. Hráči, kteří zde byli na hostování jsou spokojeni a doufáme, že zůstanou. Šanci musí dostat další naši kmenoví hráči, i naši kluci z dorostu. Příprava bude dlouhá a na začátku má každý hráč startovací čáru stejně daleko. Muži B mají za sebou vynikající sezonu a během zimy nabírají fyzičku v náročné zimní přípravě včetně několika přípravných utkáních pod vedením Miroslava Essendera. Dorost starší a Mladší dorost se pravidelně 2x týdně připravuje v tělocvičně pod vedením trenéra dorostu Jiřího Krchňáka a v lednu a únoru sehrají některá přípravná utkání a halové turnaje. Přesný rozpis zatím nemáme k dispozici. Zimní příprava zaměřená především na fyzičku začne od 3. ledna a oběma týmům přejeme hodně zdaru. Starší žáci (informuje trenér Martin Burian) se zúčastnili halového turnaje v Bruntále, kde skončili na 8.místě ze 14, převážně ligových celků. Turnaj vyhráli kluci z Maďarského Estergomu, před Slovenským výběrem Nitranského kraje, třetí byli Litevští SŠ Plungé. Kluci na turnaji 4x vyhráli,1x remizovali, 4x prohráli. Našim nejlepším hráčem byl Jan,,Váca,, Cimbálník, který dal 8 branek. Poměření se silnějšími soupeři se podařilo. Všem hochům našeho týmu se na turnaji moc líbilo. Od ledna 2013 se zúčastníme halové ligy Korčian Cup 2013 pro starší žáky, který pořádá náš klub SK Slatina a kde nastoupíme s dvěma týmy,,a,, a,,b,, SK Slatina. Kluci se těší, tak věříme v dobré výsledky. Zimní příprava je v plném proudu, tréninky jsou v tělocvičně a od začátku ledna se do tréninkového rytmu zapojí i uzdravený kapitán (zlomená stehenní kost) Pavel Novotný, kterému tímto přejeme brzký návrat do dřívější formy. Z kádru starších žáků odešel jeden z trojice nejlepších střelců Denis Bartl (Sparta Brno), ale máme v hledáčku náhradu a ještě se rýsuje posílení záložní řady o jednoho hráče. Uvidíme jak nové borce začleníme do kádru. Všem našim fanouškům přejeme úspěšný NOVÝ ROK Mladší žáci se pod vedením trenérů Tomáše Zdražila a Mirka Halického připravují 2x týdně v místní tělocvičně při ZŠ Jihomoravské náměstí a v prosinci kluci sehráli dobře obsazený Turnaj mladších žáků v Bohunicích a od ledna se tým zúčastní turnaje starších žáků Korčian Cup 2013 pod hlavičkou týmu SK Slatina B. Klukům držíme palce v turnaji mezi staršími žáky a v zimní přípravě přejeme všem hráčům dobré výsledky! Mladší přípravka. Tým je přihlášen na Zimní halovou ligu ročníku 2005 v Brně na Lesné, kde je již sehráno několik kol a kluci se také účastní turnaje přípravek MON-ING- CUP pro ročník 2004, který začal v Podolí , má celkem 10 hracích dnů a poslední hrací den-finále je na pořadu 31.března. Všem klukům z obou přípravek a celému týmu držíme do dalších zápasů palce a přejeme radost ze hry a dobré výsledky. Starší přípravka také pravidelně trénuje přes zimu v tělocvičně místní ZŠ Jihomoravské náměstí a tým si zahraje turnaj Zimní halové ligy starších přípravek.děkujeme trenérovi Kuropatovi a také rodičům a ostatním, kteří pomáhají s organizací. Starší páni mají přes zimu většinou volno, ale i přesto se někteří z nich poctivě připravují v tělocvičně spolu s ostatními týmy. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pravidelná cvičení jsou v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Mladší žákyně (holky 6-10 let): Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy pondělí hod. (cena 700,- Kč/ rok). Lady aerobik - pondělí hod. (45,- Kč/hod nebo 400,- Kč/10 hodin). Kontaktní osoba: Majka Konečná tel.: , majka. ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelně trénujeme v prvním patře budovy SK Slatina na ul. Tuřanka 1 v naší kvalitně vybavené herně stolního tenisu. Treninky pro žáky úterý a čtvrtek od 16 hod. Vítáme každého zájemce o stolní tenis, kluci a holky ze Slatiny a širokého okolí neváhejte a přijďte se k nám podívat a zapojte se do našich oddílů mládeže. Kontaktní osoba: Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU V zimě máme postavenou nafukovací halu na dvou antukových kurtech a zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel.: ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Další provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ V novém roce chceme uspořádat výlet na běžkách na nějakou zajímavou túru např. na Vysočinu nebo do Jeseníků. Kdo z vás by měl zajímavý tip na první výlet, ať se nám ozve! Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel: SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev, neváhejte a přijďte za námi! VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE VÁM VŠEM PŘEJE SK SLATINA 11

12 INZERCE Muž v akci řemesla pro Váš dům, byt, zahradu. Spolehlivost, kvalita. Kadlec Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiše-tv-dvd-audio Tel.: , , Hodinový manžel: nabízím řemeslnické práce všeho typu v bytě, domě, kolem domu i na zahradě. Cena 230 Kč/h bez příplatku o víkendu i ve večerních hodinách. Tel: Vyměním OB 2+1 Žabovřesky, panel, přízemí, zateplen, nové bytové jádro, za OB 2+1 nebo 1+1 Slatina sídliště. Nejlépe vyšší patro. Tel.: Koupím byt ve Slatině, nejlépe Děkuji za nábídky. Tel.: Hledám ke koupi RD ve Slatině, zahrádka výhodou. Tel.: Koupím garáž ve Slatině. Cena dohodou. Tel.: Koupím byt 2+1 ve Slatině. Tel.: C 723 Vyměním OB 3+1 ve Slatině na Mul. Dědická za byt 2+1 nebo 3+1 jdoucí do privatizace. Tel.: Y Pronajmu garáž na ulici Vlárská. Tel.: CM MY KOSMETICKÉ STUDIO BELLA!!! NOVINKA!!! CHEMICKÝ PEELING ošetření na oči a rty rozjasňující ošetření protivráskové ošetření K bělící ošetření na normální a citlivou pleť ošetření na akné a jizvy hydratační ošetření ošetření kuperózy... a mnoho jiných Možnost individuálního přizpůsobení pro každého. Jihomoravské nám. 1, Brno Tel.: , CY CMY nově otevřené koupelnové studio kompletní sortiment koupelny na klíč Po - Pá: So: Rohlenka 260, Jiříkovice tel.: DOKONČENÍ 01/2013 POZVÁNKA NA 9. SPOLEČENSKÝ PLES Městská část Brno Slatina Vás srdečně zve na 9. SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný 22. února 2013 od hodin Více informací v příštím vydání Aktualit o Slatině. na veškerý sortiment při 15% SLEVA předložení tohoto kupónu OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVAOVA MOŽNOST DRUŽSTEVNÍHO FINANCOVÁNÍ Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina, tel lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou - byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk cena bytu od Kč včetně 14% DPH - parkovací stání v ceně bytu dokončený vzorový byt v bloku B klientské centrum otevřeno pro Vás Po - St 9-17 hod. Pá dle tel. domluvy Čt 9-12 hod. tel: , Neplaťte e drahý nájem - kupte si vlastní byt! Splátka hypotéky nižší než nájemné! Integrovaná střední škola POLYGRAFICKÁ Brno Šmahova 110 Nabízíme: polygrafické služby odborná školení tvorbu tiskovin od návrhu po realizaci Obchůdek s knihařskými výrobky alba bloky desky památníky krabice * škola není plátcem DPH více informací naleznete na

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z V/91. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 13.10.2010 V/91/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 13/2010 RMČ schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010, kterým MČ zvyšuje

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 V/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008 1. Základní škola a mateřská

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 VI/06/1 Hospodaření s rozpočtem a) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina 1. RMČ nepřijímá dle odst. 6, 27, zák.

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 18.02.2013 VI/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Finanční a odpisový plán ZŠ Přemyslovo nám. 1 1. RMČ bere na vědomí finanční plán nákladů

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

MĚSTO TURNOV. Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci MĚSTO TURNOV Program: Podpora sociální oblasti Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí, jako správce programových dotací v sociální oblasti zveřejňuje

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 29. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017

Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2017 Dotace na podporu aktivit v oblasti kultury Účel podpory Důvody podpory

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více