Biologický rodič v očích a mysli dítěte, pěstouna a odborníka. Mgr. Barbora Szpernolová Centrum psychologické pomoci,p.o. Poradna pro NRP Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biologický rodič v očích a mysli dítěte, pěstouna a odborníka. Mgr. Barbora Szpernolová Centrum psychologické pomoci,p.o. Poradna pro NRP Ostrava"

Transkript

1 Biologický rodič v očích a mysli dítěte, pěstouna a odborníka Mgr. Barbora Szpernolová Centrum psychologické pomoci,p.o. Poradna pro NRP Ostrava

2 Biologická rodina-přirozené výchovné prostředí Význam a role biologické rodiny dítěte umístěného v NRP-změna pohledu Extrémní postoje k BR-od odsouzení a zatracování, snahy odstřihnout BR až po jeho nemístnou glorifikaci Biologická rodina=pro D nejpřirozenější, biologicky založený vztah, z pohledu D normální, D nechce být odlišné Ohrožené D-kdy je nutné odebrat D z rodiny:vyhodnocení, IP, plán sanace Neúspěch časově vymezené sanace-odebrání D

3 Pohled odborníka pracujícího s BR BR-náš klient fyzický nebo virtuální(práce s obrazem BR) Význam otevřeného přijetí BR bez hodnocení jeho lidských kvalit, bez odsuzování-podmínka spolupráce Hodnotím pouze jeho dosavadní péči, její dopad na D, prognozu další péče o D-sběr informací

4 Proč se BR nejsou schopni postarat o své děti? Typické kazuistiky dětí umísťovaných do NRP dávají představu i o tom, jak žijí a čím prošli jejich biologičtí rodiče-v jejich AN často: Vlastní zážitek traumatu z dětství Závislosti všech typů Osobnostní patologie nebo psychiatrická zátěž Kriminalita a pobyt ve VT Ústavní péče Domácí násilí Rozvrat rodiny Špatné materiální podmínky

5 Komplexní vývojové trauma-čím procházejí naše D a naši BR Je-li D vystaveno v raném dětství chronicky a opakovaně zanedbávání, zneužívání a týrání ze strany pečující osoby-rvt nebo KVT Následky raného traumatu způsobují změny na vyvíjejícím se mozku a postihují více oblastí, vedou k: narušení emočního vývoje, schopnosti bezpečného attachmentu, schopnosti regulace afektů, dále k disociacím(rozpolcení vědomí), k nadměrně nebo naopak nedostatečně kontrolovanému chování, zhoršení schopnosti učení,k narušení sebepojetí(sy špatného já )

6 Generační přenos traumatu Výše popsané následky vesměs pozorujeme jak u našich D, tak i jejich BR= generační přenos traumatu =většinou klíč k pochopení chování BR ke svým dětem Následky traumatu BR v jejich dětství výrazně zhoršují jejich dispozice pečovat o své děti-nejčastěji nezralá emocionalita-preference vlastních potřeb před potřebami dítěte, neschopnost empatie, neschopnost vytvořit bezpečný att aj. Omezené možnosti přerušení řetězení traumat a jejich následků(jiné blízké osoby-příbuzní, dobrá PP

7 Attachment-výlučná citová vazba 1 z následků raného vývojového traumatu-narušení schopnosti bezpečného připoutání(attachmentu) Attachment=výlučná citová vazba k blízké pečující osobě, utváří se dominantně v prvních letech života D, potřeba att je biologicky zakódovaná. Dává D základní způsob vztahování se k lidem, pracovní model pro utváření vztahů k ostatním lidem, brýle přes které vidíme svět Bezpečný, zdravý att-r uspokojující potřeby D v dostatečné míře. D hledá ochranu a bezpečí u R, který D poskytuje ochranu i bezpečí. D pak cítí svět jako bezpečné a pozitivní místo, má obecně důvěru k lidem

8 Výskyt typů attachmentu Výzkumy:matky s bezpečným att -v 70% děti s bezp. att V 60-70%- D-shodný typ att s R Až v 80% přetrvává typ att do dospělosti(kdy se stává rodičem a přenáší je se všemi následky na své D) Bezpečnou vazbu má cca 65% D v populaci Typy narušeného att-vyhýbavý, ambivalentní, dezorganizovaný- negativní pracovní model

9 Poruchy attachmentu Jak vznikají-r dlouhodobě neuspokojuje základní fyziologické i psychické potřeby D v dostatečné míře, D žije v trvalém stresu,nedojde k uklidnění-pláč, bezmoc, pocity zoufalství a beznaděje, který způsobí změny i na plastickém dětském mozku D se naučí že svět není bezpečný, není tady nikdo, kdo je ochrání-pocit osamělosti, naučí se ochraňovat samo, stresová pohotovost jeho mozku se přenáší i do dospělého života

10 Typy narušeného attachmentu Nejistý-vyhýbavý: R chladný, kontrolující, neempatický. D se naučí žít bez lásky a podpory druhých,očekává odstrčení, v popředí-orientace na materiální hodnoty-majetek, peníze, kariéra Nejistý-ambivalentní:R střídavě dobrý a špatný-d si není jisté podporou a ochranou, strach,že R ztratí, střídá se u něj láska a nenávist k R Nejistý-dezorganizovaný:často naši BR-alkoholici, narkomani, duševně nemocní nebo s poruchou osobnosti):r se chová nevyzpytatelně,patologicky, nepřátelsky,zcela neempaticky.d v ohrožení,strachu Při změně pečující osoby-u malého D snadná změna(=naděje pro PP)

11 Pohled dítěte BR-dává život D, tím je vztah výlučný a nenahraditelný, D je přirozenou součástí rodiny D po narození-nezralé,geneticky založená potřeba péče ze strany R, kterou naši BR nenaplňují Koncept dost dobrého rodiče -péče na více než 51% D odebrané z péče BR-vesměs narušený att, přesto specifický vztah ke svým BR-nelze je odstřihnout, vymazat ze života D, fyzicky nepřítomný R žije dál v mysli D-bez ohledu na jeho kvality.

12 D prožívá stesk, smutek, usiluje o smíření se ztrátou R(viz. deníček Evičky) Zájem o BR-vědomí biologického pouta( maminečka v mobilu, schraňují si rodinné fotky jako cennost), zvědavost, potřeba porozumět-proč?, fantazie, idealizace, také pocity viny. Podmínka zdravé, pozitivní identity (pochopení proč, sebepřijetí i přijetí vl. historie vč. BR)

13 Jak mluvit o BR s D, pozitivní identita D kt. o BR nemluví-často snaha vytěsnit děsivého R nebo strach se projevit(cítí negat.postoj NR?)( matka mě nezajímá, dala mě do děcáku )- černá díra ve vl. historii,v pubertě pak pocit, že nikam nepatří-riziko útěků(viz. rozhovory s velkými D v PP-úlevné, že můžou o tom mluvit-neverbální signály-záblesk v očích, oživení zájmu o rozhovor na téma BR) Kdy a jak mluvit-spontánně kdykoliv, plus cíleněterap. příběhy, Kniha života, Moje album, individuální čas pro dítě(vhodný počet dětí v PP?)

14 Pozitivní identita Potřeba D hájit BR=ochrana vlastního sebeobrazu, sebepojetí. Špatný BR=i já jsem špatný(př.omlouvání BR když nepřijde na kontakt, dovolená v Itálii, popření hladu aj ) Cíl péče o D v NR-utváření pozitivní identitysebepřijetí s vlastní historií, pochopení BR, smíření s jejich klady i zápory, smíření s NR, víra v sebe sama

15 Pohled pěstouna Budoucí NR-vesměs negativní postoje-odsuzující reakce, nepochopení, představa, že špatného BR jednoduše odstřihnou, nahradí a D bude šťastné Proto je pro ně těžké přijmout fakt, že D má své BR stále rádo nebo alespoň je má ve své mysli a srdci, a to přes jejich mnohdy pochybnou předchozí péči o D Obavy pěstounů, že láska k BR není slučitelná s láskou k NR, soupeří s BR-místo v srdci D je pro oba(symbol) Přijetí role NR=respekt k roli BR a významu BR pro D, neznamená to, že NR je něco horšího-naopak PP je šancí na změnu života D(přerušení přenosu traumatu)

16 Co říkat o BR Co říci o BR-o BR zásadně pravdivě, ale postupně a citlivě(oproti dříve doporučovanému- vždy jen dobře ). Také přiměřeně věku D, jeho citlivosti a zranitelnosti(br se neuměl dobře postarat, sám to také nezažil ve svém dětství) Současně D zbavujeme pocitů viny-že za vše může Současně-neurážet, nezraňovat BR, nesrovnávat D v afektu s jeho BR(ve zlém) D také potřebuje slyšet, že NR rozumí jeho trápení a bolesti, že nemůže být se svým BR, že NR má pochopení pro jeho touhu poznat BR Vždy by ovšem měli umět najít na BR i něco pozitivního

17 Kontakty D s jeho BR (hlavní principy) Jsou jakýmsi pomyslným polem, na němž se protnou a potkají všechny protichůdné emoce, postoje, očekávání a výsledkem má být spolupráce na realizaci kontaktů=nutnost spolupráce všech stran(br, NR, odborník) Obvyklé problematické postoje: BR- vzali mu D (odborníci, pěstouni)-bagatelizace, popření pravých důvodů NR-nedůvěra k BR, soupeřivost, obavy ze ztráty D Odborník-musí pracovat i s vl. emocemi, být profesionální a vždy preferovat hl. zájem D

18 Právo na kontakt nerovná se povinnost kontaktu pro D Hlavní postavou je D-kontakt s BR má být pro ně bezpečný,pozitivní, přínosný Proto že kontakty nejsou z mého pohledu pro nikoho jednoduché, mají být asistované-aby byly pro D bezpečné(opak živelných kontaktů, kt. může být v. riskantní pro D) Bezpečí D je základní podmínkou realizace kontaktů(nesmí dítěti škodit) BR i D má právo na kontakt, NR-povinnost je umožnit. Současně to však neznamená automaticky, že D má povinnost se kontaktovat s BR. BR i D má právo na kontakt NR-povinnost je umožnit Současně to však neznamená automaticky, že D má povinnost se kontaktovat s BR(význam správného vyhodnocení!)

19 Smysl a cíl kontaktů,formy, podmínky pro zahájení Cíl a smysl je dobré formulovat-kontakt D s BR nemusí být nutně pozitivní ani potřebný, nelze jej dítěti nutit Kontakt může mít různé formy-osobní, neosobní(dopis, mail, telefonování) Různá frek-ce: od jednorázového seznámení přes občasné schůzky po pravidelné setkávání nebo sdílenou péči(francie)-dle významu a smyslu pro D, prognozy další péče o D

20 Na začátku-vždy důkladná příprava-sběr informací -o společné historii R a D, jejich vyhodnocení Proklamovaný a skutečný zájem BR, jeho reálné možnosti k realizaci kontaktu(pozor na plané sliby) Je nutný respekt BR k pobytu D v NR, uznání vlastního pochybení(jinak spolupráce s NR nemožná) Zájem D, rizika, zda je to pro D pozitivní zážitek

21 Dohoda Písemná dohoda je užitečná-stanoví jasně dohodnuté podmínky, povinnosti a lze ji lépe vyhodnocovat a také vyžadovat její plnění. Je vždy ušita na míru Je vhodné stanovit předem, co se stane při neplnění dohody-možné sankce

22 Po každém kontaktu-reflexe všech účastníků i odborníka, vyhodnocení zejména vlivu na D, případně přehodnocení a doplnění dohody(nevymyslíme a nedomyslíme vše předem) V případě poškozování D kontaktem je na odborníkovi, aby dopad vyhodnotil a případně kontakt přerušil nebo změnil jeho formu na neosobní, povinnost informovat příslušný OSPOD a dohodnout se na dalším postupu

23 Děkuji za pozornost K získání dalších poznatků doporučuji workshop svých kolegů