MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 128 01 Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81 Všem: zdravotním radům krajských úřadů Nosálková V Praze dne 13.července / , fax:02/ Věc: Poskytování zdravotní péče cizincům rok 2005 Ministerstvo zdravotnictví České republiky žádá, aby přiložené informace a podklady byly předány všem dotčeným zdravotnickým pracovníkům v ambulantní sféře a zdravotnickým zařízením v kraji. Přiložené informace a podklady, platné od , zahrnují: - Podmínky poskytování zdravotní péče cizím státním příslušníkům, kteří pobývají na území České republiky - Seznam platných smluv - Plnění mezivládních dohod uzavřených s bývalou SFRJ - Poskytování zdravotní péče zahraniční studenti - Zdravotnická záchranná služba - Poskytování zdravotní péče - léky Za příslušníky států nezahrnutých v přiložených podkladech nejsou Ministerstvem zdravotnictví České republiky úhrady prováděny. V souvislosti s uplatňovanými lhůtami na zaplacení pohledávek upozorňujeme na určité prodlení. Vzhledem k reálné době přijetí daňového dokladu (faktury), jejího následného vnit řního zpracování a předání k provedení samotné platby bankou, nelze vždy dodržet požadovanou lhůtu splatnosti. V případě, že lhůta splatnosti bude stanovena kratší než 20 pracovních dnů, nebudeme akceptovat uplatňované upomínky a penalizace. Současně důrazně žádáme, aby předkládané doklady obsahovaly všechny námi požadované údaje tj.: jméno, data narození, země, důvod pobytu v ČR, diagnózu, datum ošetření (vyšetření), datum hospitalizace (oddo) a výkony-kódy podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (nikoliv podle zdravotní pojišťovny), dále bankovní spojení a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány. Absence těchto údajů a jejich ověřování a doplňování má rovněž za následek nedodržení lhůt splatnosti. Ing. Milan M a r t i n e c ředitael odboru finančního

2 Podmínky poskytování zdravotní péče Opakovaně uvádíme informaci o skupinách cizinců, jimž je v České republice poskytována tzv. bezplatná zdravotní péče v určitém rozsahu. Tuto zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Na základě uzavřených mezivládních dohod, smluv a úmluv, verbálních nót, na řízení vlády apod. je poskytována bezplatná zdravotní péče: - zahraničním studentům, kteří v České republice studují na náklady našeho státu - v rozsahu stanoveném mezivládními dohodami, které se vztahují na tyto studenty (v rozsahu jako našim student ům, s výjimkou léčby onemocnění, která jsou kontraindikací ke studijnímu pobytu v České republice), - turistům ze zemí, s nimiž máme uzavřeny mezivládní dohody, smlouvy a úmluvy na poskytování bezplatné zdravotní péče v určitém rozsahu - v nezbytně nutném při akutním onemocnění a úrazu, - pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti event. rodiče žijící ve společné domácnosti), Zdravotní péče poskytovaná na základě mezivládních dokumentů v rozsahu nezbytné péče při akutním onemocnění a úrazu, se týká jak ambulantního ošetření (vyšetření), tak i hospitalizací. Při ambulantní léčbě jsou, ve většině případů, léky poskytovány výhradně za úhradu, při hospitalizaci bezplatně. Cizí státní příslušníci v pracovním nebo obdobném pom ěru k zaměstnavateli, který má sídlo na území České republiky, jsou ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, pojištěnci. Zdravotní pojištění si musí hradit i cizinci, kterým byl v České republice povolen dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Zdravotní péče, která je těmto cizincům poskytována, musí být uhrazena Všeobecnou zdravotní nebo jinou zdravotní pojišťovnou, u níž jsou pojištěni. Abychom mohli provést úhradu nákladů za léčení cizinců, potřebujeme mít k dispozici všechny tyto údaje: jméno, data narození, země, důvod pobytu v ČR (např. turista, student, prac.zú apod.), diagnózu, datum ošetření (vyšetření), datum hospitalizace (od-do) a výkony - kódy podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Cena jednoho bodu 1,- Kč. Samozřejmě bankovní spojení-číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány.

3 Seznam platných smluv obsahujících článek o "bezplatném" poskytování zdravotní péče Afghánistán Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. Vyhláška č.103/1987 Sb. Bulharsko Úmluva mezi vládou ČSR a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 5, odst. 2 - Každá smluvní strana zajistí občanům druhé strany, kteří se nacházejí na jejím území, při náhlých onemocněních nezbytné léčení. čl.11, odst. 4 - Léčení nemocných podle čl. 5, odst. 2 je bezplatné. Vyhláška č. 22/1960 Sb. podmínky při poskytování zdravotní péče stanovené smlouvami plní v Bulharsku j en státní zdravotnická zařízení Irák Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 6 - Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany, kteří se nacházejí na jejím území, při úrazu, akutním onemocnění nebo v jiných naléhavých případech bezplatně nezbytnou lékařskou péči. Vyhláška č. 83/1983 Sb. Jemen Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o sp olupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. VI, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. Vyhláška č. 95/1985 Sb. Kambodža Dohoda mezi vládou ČSSR a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 7, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. čl. 9, odst. 4 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle čl. 7, odst.2 této dohody bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 25/1982 Sb. Kuba Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl poskytnou občanům druhé smluvní strany nacházejícím se na jejich území nezbytné léčení při náhlém onemocnění. čl. 9, odst. 4 - Léčebná péče při náhlém onemocnění se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně. Vyhláška č. 28/1962 Sb.

4 2 Libye Dohoda mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahirijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 8, odst. b - Každá strana zajistí nezbytné léčení občanů druhé strany, kteří se nacházejí dočasně na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění. čl. 10, odst. d - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů jedné ze smluvních stran na území druhé strany bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 63/1982 Sb. Maroko Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a léka řských věd mezi vládou ČSFR a vládou Marockého království čl. 8 - Každá ze smluvních stran zajistí bezplatně a v nezbytném rozsahu občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, v případě náhlého onemocnění nebo úrazu nezbytné ošetření, jež jim umožní návrat do jejich země bez ohrožení jejich zdravotního stavu. Vyhláška č. 329/1992 Sb. Mosambik Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. čl. 11, odst. 3 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 71/1987 Sb. Státy bývalé SFRJ Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojišt ění čl Zdravotní péči občanům druhého státu má poskytovat na svůj účet ta strana, kde se oprávněná osoba zdržuje. Rozsah dávek určuje: Správní dohoda o provedení Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění čl. 5 a 6 - bezplatné poskytování plné zdravotní péče oprávněným osobám (pokud předloží hodnověrné doklady o tom, že mají nárok na bezplatné poskytování dávek ve svém stát ě) v případě trvalého pobytu nebo i při přechodném pobytu, avšak v souvislosti se zaměstnáním. Při jiném přechodném pobytu se bezplatně poskytuje jen v nezbytném rozsahu. Vyhláška č. 3/1958 Sb. při trvalém pobytu je pojištěni ze zákona vyslaní pracovníci musí předložit v ČR zdravotní knížku, jinak je jim ošetření poskytnuto jako turistům (v nezbytném rozsahu) Chorvatsko od hrazeno pojišťovnou Jugoslávie, tj.srbsko a Černá Hora od hrazeno pojišťovnou Slovinsko člen EU Státy bývalého SSSR Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu čl. 7 - Smluvní strany zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nebo trvale nacházejí na jejich území v případech náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní a ústavní péči. čl. 9, odst. 5 - Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními předpisy bezplatně nemocným občanům druhého státu uvedeným v čl.7 této dohody všechny druhy lékařské péče, včetně stravování a potřebných léků po dobu jejich umístění v lůžkových odděleních zdravotnických zařízení. Vyhláška č. 148/1980 Sb. Nevztahuje se na Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Uzbekistán, Běloruskou republiku, Rusko, Ukrajinu a Kazachstán.

5 3 Súdán Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 8 - Příslušné orgány a ústavy obou smluvních stran budou přijímat nemocné druhé smluvní strany do ústavního léčení, zejména v případech náhlého onemocnění. čl.10, odst.4 - Nezbytné odpovídající léčení při náhlém onemocnění a úrazech občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatn ě. Vyhláška č. 98/1970 Sb. Sýrie Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 9, odst poskytnou lékařskou péči občanům druhé strany, budou-li postiženi náhlým onemocněním během své přítomnosti na území druhé strany. čl. 11, odst. 4 - Lékařská pomoc poskytnutá příslušníkům druhé strany v případě náhlého onemocnění bude poskytována zdarma. Vyhláška č.106/1976 Sb.

6 4 Poskytování bezplatné zdravotní péče pracovníkům zastupitelských úřadů 1) Bezplatná zdravotní péče a léky se budou na základě reciprocity poskytovat členům diplomatické mise a konzulárního úřadu, jejich manželkám, dětem a rodičům, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti. 2) Bezplatná zdravotní péče zahrnuje léčebně preventivní a stomatologickou péči v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních s výjimkou péče lázeňské, péče v odborných ústavech psychiatrických, tuberkulózních, onkologických, rehabilita čních apod. Jemen Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů, sjednaná výměnou nót (výše uvedené znění nóty se nevztahuje na rodiče,, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti) Praha, 12. října 1989 Jugoslavie (všechny nástupnické státy s výjimkou Slovinska, Chorvatska, Srbska a Černé Hory) Ujednání sjednané výměnou nót o bezplatném recipročním léčení pracovníků čs. a jugoslávských diplomatických a konzulárních úřadů výše uvedené znění Praha, 19. září 1964 Kuba Dohoda sjednaná výměnou dopisů o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky výše uvedené znění Havana, 2. listopadu 1964 Bývalé státy SSSR (s výjimkou pobaltských států, Uzbekistánu, Běloruské republiky, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu) Podle Dohody mezi ČSR a SSSR o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě v plném rozsahu. Vyhl. č. 116/1960 Sb. Stát Palestina Nóta FMZV (čj /91-5, ze dne 21.února 1991) Pracovníkům jiných zastupitelských úřadů Jen na základě mezivládních zdravotnických dohod, tj. ve vymezeném rozsahu.

7 Poskytování zdravotní péče - léky V souladu s dosud platnými mezivládními dohodami (smlouvami, úmluvami a verbálními nótami) se cizím státním příslušníkům předepisují léky při ambulantní léčbě za stejných podmínek jako našim občanům v těchto případech : 1) pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manželka, manžel, děti a event. rodiče, pokud s nimi žijí ve společné domácnosti) Jemen, státy vzniklé na území bývalé SFRJ (kromě Slovinska,Chorvatska,Srbska a Černé Hory), Kuba, státy vzniklé na území býv. SSSR (kromě Litvy, Lotyšska, Estonska,Uzbekistánu, Běloruské republiky,ruska, Ukrajiny a Kazachstánu),. 2) pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti a event. rodiče, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti), kteří byli svým státem vyslaní k pracovnímu pobytu do České republiky země bývalé SFRJ (s výjimkou Slovinska,Chorvatska,Srbska a Černé Hory), země bývalého SSSR (s výjimkou pobaltských států, Uzbekistánu, Běloruska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu) Při ambulantní léčbě nejsou léky zásadně předepisovány v případech pracovníků různých zahraničních firem, kteří v České republice vykonávají na základě smluv (kontraktů) s českými firmami různé práce. 3) zahraničním studentům vysokých škol, kteří v České republice studují na náklady našeho státu Na receptech uvést čitelné jméno, data narození, název státu(země) a důvod pobytu v České republice (např.zast.úřad, student, turista apod.). Nepožadujeme adresu přechodného bydliště v České republice. Pro lékárnu samozřejmě informaci, že léky hradí MZ ČR, a to ve stejné výši, jako je ten který lék hrazen zdravotní pojišťovnou, pokud je předepsán jejímu pojištěnci.

8 Plnění mezivládních dohod uzavřených s bývalou SFRJ V Úmluvě o sociálním pojištění z roku 1957, která byla uzavřena mezi ČSR a SFRJ a která má být, dle sdělení našeho ministerstva zahraničních věcí, i nadále Českou republikou a státy vzniklými na území bývalé SFRJ akceptována, se stanoví - "věcné dávky z pojištění pro případ nemoci a mateřství (preventivní a léčebná péče) zahrnují zejména preventivní péči, ošetřování v nemoci a při úrazu, pomoc v mateřství, péči o chrup, lázeňskou péči a podobně. Součástí preventivní a léčebné péče je i poskytování léků a léčebných a ortopedických pomůcek a nutná doprava, popřípadě náhrada nutných cestovních i jiných výdajů vzniklých při poskytování této péče. Dávky uvedené v tomto odstavci přísluší v plném rozsahu oprávněným osobám, které se trvale zdržují na území státu druhé smluvní strany. Při přechodném pobytu přísluší tyto dávky jen, jestliže je tento pobyt v souvislosti s výkonem zaměstnání." Pokud má občan z území bývalé SFRJ na území České republiky povolen trvalý pobyt, pak se na něj vztahuje zcela samozřejmě zákon o veřejném zdravotním pojištění, tj. při poskytování zdravotní péče má nárok na péči ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako naši ob čané - je zdravotně pojištěn u příslušné zdravotní pojišťovny. Zákon o veřejném zdravotním pojištění je plně v souladu s Úmluvou o sociálním pojištění z roku 1957 i v případě, jedná-li se o přechodný pobyt občana z území bývalé SFRJ v České republice, který se zde zdržuje v souvislosti s výkonem zaměstnání. Znamená to, že pokud je tento občan v pracovním či obdobném poměru k organizaci se sídlem na území České republiky, je ze zákona pojištěncem a je mu poskytována zdravotní péče za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako našim ob čanům. Povinností zaměstnavatele je tohoto pracovníka registrovat u příslušné zdravotní pojišťovny. Občanům z území bývalé SFRJ (pracovníci různých firem), kteří zde po určitou dobu vykonávají práce sjednané na základě uzavřeného kontraktu s českou firmou a česká firma je nemá v pracovním poměru, může být rozsah zdravotní péče zakotvený v uzavřené Úmluvě o sociálním pojištění (uvedeno výše) poskytován za předpokladu, že bude české straně předložen hodnověrný doklad o tom, že tento občan má nárok na bezplatné poskytování těchto dávek ve svém státě (zdravotní knížka, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o zaměstnání, doklad o nároku na důchod atd.). Nebudou-li mít tento doklad pracovníci firmy k dispozici, pak mají nárok pouze na bezplatnou zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu. Znamená to, že je jim poskytována nezbytně nutná zdravotní péče v případech akutního onemocnění a úrazu bezplatně, a to jak ambulantní, tak i nemocniční. V případě ambulantní léčby si však musí hradit léky v plném rozsahu sami, při hospitalizaci jsou poskytovány

9 bezplatně. Rozsah této zdravotní péče je poskytován i jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka a děti), pokud s nimi v České republice pobývají. Stejný rozsah zdravotní péče je poskytován turistům. Náklady za výše uvedený rozsah poskytované zdravotní péče hradí zdravotnickým zařízením Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti event. rodiče žijící ve společné domácnosti) zemí, které převzaly verbální nótu bývalé SFRJ, v níž je zakotven rozsah bezplatně poskytované zdravotní péče viz seznam zemí, s nimiž má Česká republika uzavřeny mezivládní dohody, smlouvy atd.

10 Poskytování zdravotní péče - zahraniční studenti Zahraniční studenti, kteří na vysokých školách v České republice studují na náklady našeho státu (pobírají čs.stipendia) - mají v Indexu uvedeno kmenové číslo, byli na tato studia přijati za určitých podmínek. Součástí těchto podmínek je i poskytování zdravotní péče. I přesto, že došlo ke změně financování zdravotnictví, je uvedeným studentům i nadále poskytována zdravotní péče v souladu s dříve projednaným postupem (vstupní prohlídka ukon čena do jednoho měsíce od příjezdu zahraničního studenta do České republiky-jazykového střediska; celkové vyšetření zdravotní stavu se zaměřením na zjištění onemocnění uvedených v kontraindikacích), a to takto: - zahraničním studentům vysokých škol, kteří v České republice byli na studia přijati na náklady našeho státu, se poskytuje zdravotní péče v rozsahu a za stejných podmínek jako našim student ům (včetně léků). Při zjištění onemocnění, která jsou kontraindikací ke studiu (nap ř. tuberkulóza všech forem /i mimoplicní/, pohlavní nemoce, neurózy, psychózy, epilepsie, závažné poruchy srdce a cév, chronické choroby dýchacích orgánů, močových cest, ledvin, jater, zažívacích orgánů, u žen těhotenství atd.), je poskytována nezbytně nutná zdravotní péče a ošetřující lékař předkládá žádost Ministerstvu zdravotnictví na odeslání zahrani čního studenta zpět do vlasti ze zdravotních důvodů. Onemocnění uvedená v kontraindikacích vždy vyžadují dlouhodobou a nákladnou léčbu a zahraniční student, pokud je u něho tato choroba zjištěna, nemůže plnit své povinnosti, tzn. ve většině případů požaduje přerušení studia, změnu studijního plánu a pod., - zahraniční studenti studující v České republice na vysokých školách na vlastní náklady či náklady svého státu, si musí veškerou zdravotní péči hradit nebo zajistit smluvní zdravotní pojištění. Abychom mohli provádět úhradu za zdravotní péči poskytovanou těmto studentům, požadujeme tyto údaje : jméno, data narození, kmenové číslo, název státu(země), důvod pobytu v ČR - "zahr.student", diagnózu, data vyšetření (ošetření) a výkony-kódy Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, bankovní spojení-číslo účtu. Cena jednoho bodu = 1,- Kč. Na receptech uvést čitelné jméno, data narození, název státu(země), důvod pobytu "zahr.student" a kmenové číslo. Nepožadujeme adresu přechodného bydliště v České republice. V poslední době se množí případy, kdy zahraniční studenti, kteří si během přerušení studia, ale i po ukončení studia na náklady našeho státu ponechávají index a tento nadále používají jak o doklad k bezplatnému poskytování zdravotní péče, doporučujeme při každé návštěvě zdravotnického zařízení: předložení indexu, v němž je uvedeno nejen kmenové číslo, ale i datum průběhu studia, vyžadovat potvrzení studijního oddělení příslušné vysoké školy o tom, že jmenovaný má skutečně nárok na poskytnutí bezplatné zdravotní péče.

11 K R I T E R I A pro posuzování zdravotní způsobilosti studentů, kteří mají být přijati ke studiu na vysokých školách České republiky 1. Požadavky na zdravotní stav dobrý tělesný vývoj, dobrý stav výživy a svalstva (výška, váha) s vyloučením asthenických jedinců, souměrný vzrůst bez výrazných deformit páteře, horních a dolních končetin, zdravá pokožka bez příznaků kožní choroby, bez větších jizev po operacích a úrazech, které by ovlivňovaly výkonnost organismu, dobrý stav smyslových orgánů, visus vpravo i vlevo 6/6 bez korekce, sluch šepot vpravo i vlevo na 6 m, sluchový aparát bez chorobných změn, bez poruch barvocitu, vedlejší dutiny bez patologického nálezu, normální nález na žlázách bez zvětšení lymfatických uzlin, normální funkce nezvětšené štítné žlázy, normální nález respiračního, kradiovaskulárního,gastrointestinálního, močopohlavního a pohybového aparátu, duševně normální stav, správná inervace organismu centrálního periferního nervstva, normální funkce žláz s vnitřní sekrecí, normální krevní tlak. 2. Kontraindikace (onemocnění, pro která nelze zahraniční občany vůbec vysílat do České republiky; platné i v průběhu studia) tuberkulóza všech forem (i mimoplicní), lepra, mor, všechny pohlavní nemoce, neurózy, psychopatie, psychózy, epilepsie, poúrazové stavy, deformity vrozené i získané omezující pracovní schopnost, asthenický habitus, těžší poruchy výživy, závažné choroby srdce a cév (např. chlopenní vady), chronické choroby dýchacích orgánů (chronické bronchitidy, astma bronchiale apod.), chronické choroby močových cest a ledvin, choroby jater (např. zánět jater, cirhóza apod.) a zažívacích orgánů (žaludeční a dvanácterníkový vřed, chronická kolidita apod.), nádorová onemocnění, vady zraku (nutná korekce brýlemi), poruchy barvocitu,

12 aktivní forma trachómu a stavy po nedostatečně léčeném trachómu, poruchy sluchu (i jednostranná nedoslýchavost, středoušní záněty apod.), bacilonosičství tyfus abdominalis, paratyfus AB, Shigelly a Salmonely, akutní forma parazitálního onemocnění, u žen těhotenství a poruchy menstruačního cyklu, další celková onemocnění (endokrinopatie, diabetes, s výjimkou zcela lehkých forem, kožní onemocnění: dermatitis, akné, epilepsie apod.), stav po prodělané revmatické horečce, onemocnění na malárii. 3. Požadovaná vyšetření Viz přiložené schéma, které musí obsahovat.

13 LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ Anamnéza rodinná a osobní: (tuberkulóza, pohlavní nemoci, nemoci srdce a cév, choroby jater, močových cest a ledvin, endokrinopatie, operace, úrazy, infekční a parazitární choroby, choroby nervové, epilepsie, psychické a další) Anamnéza pracovní: Subjektivní obtíže: Výška: váha: teplota: moč:(bílkovina, cukr, urobilinogen,hnis) sedimentace erythrocytů: HBsAg: Nátěr na plazmódia, malárii: Hlava: Oči: (ostrost zraková, zornice, spojivky, přítomnost trachomu) Uši, sluch (výtok, O. d. vyšetření bubínků) P O. s. L Nos (průchodnost, čich) Ústa (jazyk, chrup, hlas) Nosohltan (tonsily) Krk (štítná žláza, uzliny, pulsace) Hrudník (tvar, souměrnost, pohyblivost, rtg snímek ze štítu) Plíce (poklep a poslech) Srdce (velikost, ozvy, počet tepů, krevní tlak) EKG klidové (indikováno pouze v případě subjektivních obtíží nebo objektivního nálezu při ostatních vyšetřeních) Břicho (stav břišních stěn, pohyblivost) Kýly Genitál Venerologické vyšetření (BWR) Rektum (hemeroidy) Páteř (deformace, citlivost, pohyblivost)

14 Končetiny horní (patologické změny, poruchy hybnosti a úchopových funkcí) Končetiny dolní (deformity, poruchy hybnosti, varixy, pedes plani) Nervová soustava (reflexy, třesy, obrny, nystagmus, pohybová koordinace) Psychika (duševní poruchy, podprůměrný intelekt, neurózy, psychopatie, psychózy) Kůže (stopy enantému či exantému, plísňové a hnisavé onemocnění i ve vlasech, srab, jizvy, poruchy pigmentace) Celkové vzezření vyšetřovaného: Laboratorní vyšetření (krevní obraz, moč, sediment, HBsAg, hepatitis B, glykémie): Parazitologická vyšetření stolice: Bakteriologické vyšetření stolice (včetně vyšetření na bacilonosičství Shigell a Salmonel): Souhrn vyšetření (diagnóza): Posudkový závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu a k odborné přípravě v České republice: Vstupní prohlídka musí být ukončena do jednoho měsíce po příjezdu zahraničního studenta do příslušného střediska jazykové přípravy v České republice.

15 Zdravotnická záchranná služba Vyúčtování převozu cizince (dle platných smluv, dohod apod.) sanitním vozem musí obsahovat : jméno cizince, název státu, důvod jeho pobytu v České republice, místo a čas zásahu, místo a čas ukončení zásahu, diagnózu, kód dopravy + ujeté km, výkony-kódy pouze podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (nikoliv podle dohody s VZP). Hodnota 1 bod = 1,- Kč.

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání:

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE Občanský průkaz číslo: Datum podání žádosti Rodné číslo žadatele: 1. Žadatel: Telefon: 2. Narozen: 3. Bydliště: PSČ: 4. Státní

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Označení : A - anamnéza V - vyšetření celkové R - antropometrické měření S - vyšetření sluchu Z - vyšetření zraku C - vyšetření chrupu K - kožní vyšetření T

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo:

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo: Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří (DpS DsZR) Občanský průkaz Číslo: Rodné číslo žadatele: Den podání žádosti v DpS 1. Žadatel: Příjmení (příp. i rodné) jméno (křestní) 2.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ Došlo dne: Klášterní 3, 391 65 BECHYNĚ tel./fax. 381 211 024, e-mail: info@ddbechyne.cz Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní)

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum OASA, s.r.o. Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 Domov pro seniory OASA e-mail: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost

Více

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum.

MG SeniorCentrum A Ostrožná 244/27, 746 01 Opava. T +420 732 969 301 E info@mgseniorcentrum.cz W www.mgseniorcentrum. ŽÁDOST O POBYT v MG Senior Centrum OP s. r. o. domově pro seniory Ostrožná 244/27, 746 01 Opava Jméno, příjmení a titul žadatele: Datum narození: Místo narození: Věk: Státní příslušnost: Stav: Zdravotní

Více

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání A/ Přehled onemocnění nebo zdravotních obtíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (dle Přílohy č.1 a č.

Více

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957 Platnosť od: 20. března 1958 ÚMLUVA mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách ze dne 2. května 1957 Československá republika a Rumunská lidová republika,

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 Posuzování zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 zdravotní způsobilost a její posuzování zdravotní způsobilost je hodnocení (kvalifikovaný odhad), zda posuzovaná

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny

Legislativní problematika očkování dospělých. X.Hradecké vakcinologické dny Legislativní problematika očkování dospělých X.Hradecké vakcinologické dny Něco z historie Průběžné četné změny právních předpisů.. 2009 změny v organizaci a kompetencích OHS, zejm. distribuce vakcín,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava

ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Otisk podacího razítka: ŽÁDOST O POBYT v domově pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5, 746 01, Opava Žádost podána dne: Tel.: +420 731 152 926 socialni.pracovnice@vilavancurova.cz www.vilavancurova.cz

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice V období: ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01, Sušice

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Den přijetí žádosti

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více