MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 128 01 Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2, Palackého náměstí 4, pošt.přihr. 81 Všem: zdravotním radům krajských úřadů Nosálková V Praze dne 13.července / , fax:02/ Věc: Poskytování zdravotní péče cizincům rok 2005 Ministerstvo zdravotnictví České republiky žádá, aby přiložené informace a podklady byly předány všem dotčeným zdravotnickým pracovníkům v ambulantní sféře a zdravotnickým zařízením v kraji. Přiložené informace a podklady, platné od , zahrnují: - Podmínky poskytování zdravotní péče cizím státním příslušníkům, kteří pobývají na území České republiky - Seznam platných smluv - Plnění mezivládních dohod uzavřených s bývalou SFRJ - Poskytování zdravotní péče zahraniční studenti - Zdravotnická záchranná služba - Poskytování zdravotní péče - léky Za příslušníky států nezahrnutých v přiložených podkladech nejsou Ministerstvem zdravotnictví České republiky úhrady prováděny. V souvislosti s uplatňovanými lhůtami na zaplacení pohledávek upozorňujeme na určité prodlení. Vzhledem k reálné době přijetí daňového dokladu (faktury), jejího následného vnit řního zpracování a předání k provedení samotné platby bankou, nelze vždy dodržet požadovanou lhůtu splatnosti. V případě, že lhůta splatnosti bude stanovena kratší než 20 pracovních dnů, nebudeme akceptovat uplatňované upomínky a penalizace. Současně důrazně žádáme, aby předkládané doklady obsahovaly všechny námi požadované údaje tj.: jméno, data narození, země, důvod pobytu v ČR, diagnózu, datum ošetření (vyšetření), datum hospitalizace (oddo) a výkony-kódy podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (nikoliv podle zdravotní pojišťovny), dále bankovní spojení a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány. Absence těchto údajů a jejich ověřování a doplňování má rovněž za následek nedodržení lhůt splatnosti. Ing. Milan M a r t i n e c ředitael odboru finančního

2 Podmínky poskytování zdravotní péče Opakovaně uvádíme informaci o skupinách cizinců, jimž je v České republice poskytována tzv. bezplatná zdravotní péče v určitém rozsahu. Tuto zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Na základě uzavřených mezivládních dohod, smluv a úmluv, verbálních nót, na řízení vlády apod. je poskytována bezplatná zdravotní péče: - zahraničním studentům, kteří v České republice studují na náklady našeho státu - v rozsahu stanoveném mezivládními dohodami, které se vztahují na tyto studenty (v rozsahu jako našim student ům, s výjimkou léčby onemocnění, která jsou kontraindikací ke studijnímu pobytu v České republice), - turistům ze zemí, s nimiž máme uzavřeny mezivládní dohody, smlouvy a úmluvy na poskytování bezplatné zdravotní péče v určitém rozsahu - v nezbytně nutném při akutním onemocnění a úrazu, - pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti event. rodiče žijící ve společné domácnosti), Zdravotní péče poskytovaná na základě mezivládních dokumentů v rozsahu nezbytné péče při akutním onemocnění a úrazu, se týká jak ambulantního ošetření (vyšetření), tak i hospitalizací. Při ambulantní léčbě jsou, ve většině případů, léky poskytovány výhradně za úhradu, při hospitalizaci bezplatně. Cizí státní příslušníci v pracovním nebo obdobném pom ěru k zaměstnavateli, který má sídlo na území České republiky, jsou ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, pojištěnci. Zdravotní pojištění si musí hradit i cizinci, kterým byl v České republice povolen dlouhodobý pobyt za účelem podnikání. Zdravotní péče, která je těmto cizincům poskytována, musí být uhrazena Všeobecnou zdravotní nebo jinou zdravotní pojišťovnou, u níž jsou pojištěni. Abychom mohli provést úhradu nákladů za léčení cizinců, potřebujeme mít k dispozici všechny tyto údaje: jméno, data narození, země, důvod pobytu v ČR (např. turista, student, prac.zú apod.), diagnózu, datum ošetření (vyšetření), datum hospitalizace (od-do) a výkony - kódy podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Cena jednoho bodu 1,- Kč. Samozřejmě bankovní spojení-číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány.

3 Seznam platných smluv obsahujících článek o "bezplatném" poskytování zdravotní péče Afghánistán Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. Vyhláška č.103/1987 Sb. Bulharsko Úmluva mezi vládou ČSR a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 5, odst. 2 - Každá smluvní strana zajistí občanům druhé strany, kteří se nacházejí na jejím území, při náhlých onemocněních nezbytné léčení. čl.11, odst. 4 - Léčení nemocných podle čl. 5, odst. 2 je bezplatné. Vyhláška č. 22/1960 Sb. podmínky při poskytování zdravotní péče stanovené smlouvami plní v Bulharsku j en státní zdravotnická zařízení Irák Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 6 - Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany, kteří se nacházejí na jejím území, při úrazu, akutním onemocnění nebo v jiných naléhavých případech bezplatně nezbytnou lékařskou péči. Vyhláška č. 83/1983 Sb. Jemen Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o sp olupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. VI, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. Vyhláška č. 95/1985 Sb. Kambodža Dohoda mezi vládou ČSSR a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 7, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. čl. 9, odst. 4 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle čl. 7, odst.2 této dohody bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 25/1982 Sb. Kuba Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Kubánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl poskytnou občanům druhé smluvní strany nacházejícím se na jejich území nezbytné léčení při náhlém onemocnění. čl. 9, odst. 4 - Léčebná péče při náhlém onemocnění se poskytuje občanům druhé smluvní strany bezplatně. Vyhláška č. 28/1962 Sb.

4 2 Libye Dohoda mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahirijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 8, odst. b - Každá strana zajistí nezbytné léčení občanů druhé strany, kteří se nacházejí dočasně na jejím území, v případech úrazu nebo akutního onemocnění. čl. 10, odst. d - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů jedné ze smluvních stran na území druhé strany bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 63/1982 Sb. Maroko Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a léka řských věd mezi vládou ČSFR a vládou Marockého království čl. 8 - Každá ze smluvních stran zajistí bezplatně a v nezbytném rozsahu občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, v případě náhlého onemocnění nebo úrazu nezbytné ošetření, jež jim umožní návrat do jejich země bez ohrožení jejich zdravotního stavu. Vyhláška č. 329/1992 Sb. Mosambik Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd čl. 9, odst. 2 - Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území. čl. 11, odst. 3 - Nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu bude poskytováno bezplatně. Vyhláška č. 71/1987 Sb. Státy bývalé SFRJ Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojišt ění čl Zdravotní péči občanům druhého státu má poskytovat na svůj účet ta strana, kde se oprávněná osoba zdržuje. Rozsah dávek určuje: Správní dohoda o provedení Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění čl. 5 a 6 - bezplatné poskytování plné zdravotní péče oprávněným osobám (pokud předloží hodnověrné doklady o tom, že mají nárok na bezplatné poskytování dávek ve svém stát ě) v případě trvalého pobytu nebo i při přechodném pobytu, avšak v souvislosti se zaměstnáním. Při jiném přechodném pobytu se bezplatně poskytuje jen v nezbytném rozsahu. Vyhláška č. 3/1958 Sb. při trvalém pobytu je pojištěni ze zákona vyslaní pracovníci musí předložit v ČR zdravotní knížku, jinak je jim ošetření poskytnuto jako turistům (v nezbytném rozsahu) Chorvatsko od hrazeno pojišťovnou Jugoslávie, tj.srbsko a Černá Hora od hrazeno pojišťovnou Slovinsko člen EU Státy bývalého SSSR Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu čl. 7 - Smluvní strany zabezpečí bezplatnou kvalifikovanou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se dočasně nebo trvale nacházejí na jejich území v případech náhlého onemocnění vyžadujícího ambulantní a ústavní péči. čl. 9, odst. 5 - Smluvní strany poskytnou v souladu se svými vnitrostátními předpisy bezplatně nemocným občanům druhého státu uvedeným v čl.7 této dohody všechny druhy lékařské péče, včetně stravování a potřebných léků po dobu jejich umístění v lůžkových odděleních zdravotnických zařízení. Vyhláška č. 148/1980 Sb. Nevztahuje se na Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Uzbekistán, Běloruskou republiku, Rusko, Ukrajinu a Kazachstán.

5 3 Súdán Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 8 - Příslušné orgány a ústavy obou smluvních stran budou přijímat nemocné druhé smluvní strany do ústavního léčení, zejména v případech náhlého onemocnění. čl.10, odst.4 - Nezbytné odpovídající léčení při náhlém onemocnění a úrazech občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatn ě. Vyhláška č. 98/1970 Sb. Sýrie Úmluva mezi vládou ČSSR a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví čl. 9, odst poskytnou lékařskou péči občanům druhé strany, budou-li postiženi náhlým onemocněním během své přítomnosti na území druhé strany. čl. 11, odst. 4 - Lékařská pomoc poskytnutá příslušníkům druhé strany v případě náhlého onemocnění bude poskytována zdarma. Vyhláška č.106/1976 Sb.

6 4 Poskytování bezplatné zdravotní péče pracovníkům zastupitelských úřadů 1) Bezplatná zdravotní péče a léky se budou na základě reciprocity poskytovat členům diplomatické mise a konzulárního úřadu, jejich manželkám, dětem a rodičům, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti. 2) Bezplatná zdravotní péče zahrnuje léčebně preventivní a stomatologickou péči v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních s výjimkou péče lázeňské, péče v odborných ústavech psychiatrických, tuberkulózních, onkologických, rehabilita čních apod. Jemen Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů, sjednaná výměnou nót (výše uvedené znění nóty se nevztahuje na rodiče,, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti) Praha, 12. října 1989 Jugoslavie (všechny nástupnické státy s výjimkou Slovinska, Chorvatska, Srbska a Černé Hory) Ujednání sjednané výměnou nót o bezplatném recipročním léčení pracovníků čs. a jugoslávských diplomatických a konzulárních úřadů výše uvedené znění Praha, 19. září 1964 Kuba Dohoda sjednaná výměnou dopisů o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví ČSSR a velvyslanectví Kubánské republiky výše uvedené znění Havana, 2. listopadu 1964 Bývalé státy SSSR (s výjimkou pobaltských států, Uzbekistánu, Běloruské republiky, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu) Podle Dohody mezi ČSR a SSSR o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě v plném rozsahu. Vyhl. č. 116/1960 Sb. Stát Palestina Nóta FMZV (čj /91-5, ze dne 21.února 1991) Pracovníkům jiných zastupitelských úřadů Jen na základě mezivládních zdravotnických dohod, tj. ve vymezeném rozsahu.

7 Poskytování zdravotní péče - léky V souladu s dosud platnými mezivládními dohodami (smlouvami, úmluvami a verbálními nótami) se cizím státním příslušníkům předepisují léky při ambulantní léčbě za stejných podmínek jako našim občanům v těchto případech : 1) pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manželka, manžel, děti a event. rodiče, pokud s nimi žijí ve společné domácnosti) Jemen, státy vzniklé na území bývalé SFRJ (kromě Slovinska,Chorvatska,Srbska a Černé Hory), Kuba, státy vzniklé na území býv. SSSR (kromě Litvy, Lotyšska, Estonska,Uzbekistánu, Běloruské republiky,ruska, Ukrajiny a Kazachstánu),. 2) pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti a event. rodiče, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti), kteří byli svým státem vyslaní k pracovnímu pobytu do České republiky země bývalé SFRJ (s výjimkou Slovinska,Chorvatska,Srbska a Černé Hory), země bývalého SSSR (s výjimkou pobaltských států, Uzbekistánu, Běloruska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu) Při ambulantní léčbě nejsou léky zásadně předepisovány v případech pracovníků různých zahraničních firem, kteří v České republice vykonávají na základě smluv (kontraktů) s českými firmami různé práce. 3) zahraničním studentům vysokých škol, kteří v České republice studují na náklady našeho státu Na receptech uvést čitelné jméno, data narození, název státu(země) a důvod pobytu v České republice (např.zast.úřad, student, turista apod.). Nepožadujeme adresu přechodného bydliště v České republice. Pro lékárnu samozřejmě informaci, že léky hradí MZ ČR, a to ve stejné výši, jako je ten který lék hrazen zdravotní pojišťovnou, pokud je předepsán jejímu pojištěnci.

8 Plnění mezivládních dohod uzavřených s bývalou SFRJ V Úmluvě o sociálním pojištění z roku 1957, která byla uzavřena mezi ČSR a SFRJ a která má být, dle sdělení našeho ministerstva zahraničních věcí, i nadále Českou republikou a státy vzniklými na území bývalé SFRJ akceptována, se stanoví - "věcné dávky z pojištění pro případ nemoci a mateřství (preventivní a léčebná péče) zahrnují zejména preventivní péči, ošetřování v nemoci a při úrazu, pomoc v mateřství, péči o chrup, lázeňskou péči a podobně. Součástí preventivní a léčebné péče je i poskytování léků a léčebných a ortopedických pomůcek a nutná doprava, popřípadě náhrada nutných cestovních i jiných výdajů vzniklých při poskytování této péče. Dávky uvedené v tomto odstavci přísluší v plném rozsahu oprávněným osobám, které se trvale zdržují na území státu druhé smluvní strany. Při přechodném pobytu přísluší tyto dávky jen, jestliže je tento pobyt v souvislosti s výkonem zaměstnání." Pokud má občan z území bývalé SFRJ na území České republiky povolen trvalý pobyt, pak se na něj vztahuje zcela samozřejmě zákon o veřejném zdravotním pojištění, tj. při poskytování zdravotní péče má nárok na péči ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako naši ob čané - je zdravotně pojištěn u příslušné zdravotní pojišťovny. Zákon o veřejném zdravotním pojištění je plně v souladu s Úmluvou o sociálním pojištění z roku 1957 i v případě, jedná-li se o přechodný pobyt občana z území bývalé SFRJ v České republice, který se zde zdržuje v souvislosti s výkonem zaměstnání. Znamená to, že pokud je tento občan v pracovním či obdobném poměru k organizaci se sídlem na území České republiky, je ze zákona pojištěncem a je mu poskytována zdravotní péče za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako našim ob čanům. Povinností zaměstnavatele je tohoto pracovníka registrovat u příslušné zdravotní pojišťovny. Občanům z území bývalé SFRJ (pracovníci různých firem), kteří zde po určitou dobu vykonávají práce sjednané na základě uzavřeného kontraktu s českou firmou a česká firma je nemá v pracovním poměru, může být rozsah zdravotní péče zakotvený v uzavřené Úmluvě o sociálním pojištění (uvedeno výše) poskytován za předpokladu, že bude české straně předložen hodnověrný doklad o tom, že tento občan má nárok na bezplatné poskytování těchto dávek ve svém státě (zdravotní knížka, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o zaměstnání, doklad o nároku na důchod atd.). Nebudou-li mít tento doklad pracovníci firmy k dispozici, pak mají nárok pouze na bezplatnou zdravotní péči v nezbytně nutném rozsahu. Znamená to, že je jim poskytována nezbytně nutná zdravotní péče v případech akutního onemocnění a úrazu bezplatně, a to jak ambulantní, tak i nemocniční. V případě ambulantní léčby si však musí hradit léky v plném rozsahu sami, při hospitalizaci jsou poskytovány

9 bezplatně. Rozsah této zdravotní péče je poskytován i jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka a děti), pokud s nimi v České republice pobývají. Stejný rozsah zdravotní péče je poskytován turistům. Náklady za výše uvedený rozsah poskytované zdravotní péče hradí zdravotnickým zařízením Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Pracovníkům diplomatických misí a konzulárních úřadů a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, děti event. rodiče žijící ve společné domácnosti) zemí, které převzaly verbální nótu bývalé SFRJ, v níž je zakotven rozsah bezplatně poskytované zdravotní péče viz seznam zemí, s nimiž má Česká republika uzavřeny mezivládní dohody, smlouvy atd.

10 Poskytování zdravotní péče - zahraniční studenti Zahraniční studenti, kteří na vysokých školách v České republice studují na náklady našeho státu (pobírají čs.stipendia) - mají v Indexu uvedeno kmenové číslo, byli na tato studia přijati za určitých podmínek. Součástí těchto podmínek je i poskytování zdravotní péče. I přesto, že došlo ke změně financování zdravotnictví, je uvedeným studentům i nadále poskytována zdravotní péče v souladu s dříve projednaným postupem (vstupní prohlídka ukon čena do jednoho měsíce od příjezdu zahraničního studenta do České republiky-jazykového střediska; celkové vyšetření zdravotní stavu se zaměřením na zjištění onemocnění uvedených v kontraindikacích), a to takto: - zahraničním studentům vysokých škol, kteří v České republice byli na studia přijati na náklady našeho státu, se poskytuje zdravotní péče v rozsahu a za stejných podmínek jako našim student ům (včetně léků). Při zjištění onemocnění, která jsou kontraindikací ke studiu (nap ř. tuberkulóza všech forem /i mimoplicní/, pohlavní nemoce, neurózy, psychózy, epilepsie, závažné poruchy srdce a cév, chronické choroby dýchacích orgánů, močových cest, ledvin, jater, zažívacích orgánů, u žen těhotenství atd.), je poskytována nezbytně nutná zdravotní péče a ošetřující lékař předkládá žádost Ministerstvu zdravotnictví na odeslání zahrani čního studenta zpět do vlasti ze zdravotních důvodů. Onemocnění uvedená v kontraindikacích vždy vyžadují dlouhodobou a nákladnou léčbu a zahraniční student, pokud je u něho tato choroba zjištěna, nemůže plnit své povinnosti, tzn. ve většině případů požaduje přerušení studia, změnu studijního plánu a pod., - zahraniční studenti studující v České republice na vysokých školách na vlastní náklady či náklady svého státu, si musí veškerou zdravotní péči hradit nebo zajistit smluvní zdravotní pojištění. Abychom mohli provádět úhradu za zdravotní péči poskytovanou těmto studentům, požadujeme tyto údaje : jméno, data narození, kmenové číslo, název státu(země), důvod pobytu v ČR - "zahr.student", diagnózu, data vyšetření (ošetření) a výkony-kódy Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, bankovní spojení-číslo účtu. Cena jednoho bodu = 1,- Kč. Na receptech uvést čitelné jméno, data narození, název státu(země), důvod pobytu "zahr.student" a kmenové číslo. Nepožadujeme adresu přechodného bydliště v České republice. V poslední době se množí případy, kdy zahraniční studenti, kteří si během přerušení studia, ale i po ukončení studia na náklady našeho státu ponechávají index a tento nadále používají jak o doklad k bezplatnému poskytování zdravotní péče, doporučujeme při každé návštěvě zdravotnického zařízení: předložení indexu, v němž je uvedeno nejen kmenové číslo, ale i datum průběhu studia, vyžadovat potvrzení studijního oddělení příslušné vysoké školy o tom, že jmenovaný má skutečně nárok na poskytnutí bezplatné zdravotní péče.

11 K R I T E R I A pro posuzování zdravotní způsobilosti studentů, kteří mají být přijati ke studiu na vysokých školách České republiky 1. Požadavky na zdravotní stav dobrý tělesný vývoj, dobrý stav výživy a svalstva (výška, váha) s vyloučením asthenických jedinců, souměrný vzrůst bez výrazných deformit páteře, horních a dolních končetin, zdravá pokožka bez příznaků kožní choroby, bez větších jizev po operacích a úrazech, které by ovlivňovaly výkonnost organismu, dobrý stav smyslových orgánů, visus vpravo i vlevo 6/6 bez korekce, sluch šepot vpravo i vlevo na 6 m, sluchový aparát bez chorobných změn, bez poruch barvocitu, vedlejší dutiny bez patologického nálezu, normální nález na žlázách bez zvětšení lymfatických uzlin, normální funkce nezvětšené štítné žlázy, normální nález respiračního, kradiovaskulárního,gastrointestinálního, močopohlavního a pohybového aparátu, duševně normální stav, správná inervace organismu centrálního periferního nervstva, normální funkce žláz s vnitřní sekrecí, normální krevní tlak. 2. Kontraindikace (onemocnění, pro která nelze zahraniční občany vůbec vysílat do České republiky; platné i v průběhu studia) tuberkulóza všech forem (i mimoplicní), lepra, mor, všechny pohlavní nemoce, neurózy, psychopatie, psychózy, epilepsie, poúrazové stavy, deformity vrozené i získané omezující pracovní schopnost, asthenický habitus, těžší poruchy výživy, závažné choroby srdce a cév (např. chlopenní vady), chronické choroby dýchacích orgánů (chronické bronchitidy, astma bronchiale apod.), chronické choroby močových cest a ledvin, choroby jater (např. zánět jater, cirhóza apod.) a zažívacích orgánů (žaludeční a dvanácterníkový vřed, chronická kolidita apod.), nádorová onemocnění, vady zraku (nutná korekce brýlemi), poruchy barvocitu,

12 aktivní forma trachómu a stavy po nedostatečně léčeném trachómu, poruchy sluchu (i jednostranná nedoslýchavost, středoušní záněty apod.), bacilonosičství tyfus abdominalis, paratyfus AB, Shigelly a Salmonely, akutní forma parazitálního onemocnění, u žen těhotenství a poruchy menstruačního cyklu, další celková onemocnění (endokrinopatie, diabetes, s výjimkou zcela lehkých forem, kožní onemocnění: dermatitis, akné, epilepsie apod.), stav po prodělané revmatické horečce, onemocnění na malárii. 3. Požadovaná vyšetření Viz přiložené schéma, které musí obsahovat.

13 LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ Anamnéza rodinná a osobní: (tuberkulóza, pohlavní nemoci, nemoci srdce a cév, choroby jater, močových cest a ledvin, endokrinopatie, operace, úrazy, infekční a parazitární choroby, choroby nervové, epilepsie, psychické a další) Anamnéza pracovní: Subjektivní obtíže: Výška: váha: teplota: moč:(bílkovina, cukr, urobilinogen,hnis) sedimentace erythrocytů: HBsAg: Nátěr na plazmódia, malárii: Hlava: Oči: (ostrost zraková, zornice, spojivky, přítomnost trachomu) Uši, sluch (výtok, O. d. vyšetření bubínků) P O. s. L Nos (průchodnost, čich) Ústa (jazyk, chrup, hlas) Nosohltan (tonsily) Krk (štítná žláza, uzliny, pulsace) Hrudník (tvar, souměrnost, pohyblivost, rtg snímek ze štítu) Plíce (poklep a poslech) Srdce (velikost, ozvy, počet tepů, krevní tlak) EKG klidové (indikováno pouze v případě subjektivních obtíží nebo objektivního nálezu při ostatních vyšetřeních) Břicho (stav břišních stěn, pohyblivost) Kýly Genitál Venerologické vyšetření (BWR) Rektum (hemeroidy) Páteř (deformace, citlivost, pohyblivost)

14 Končetiny horní (patologické změny, poruchy hybnosti a úchopových funkcí) Končetiny dolní (deformity, poruchy hybnosti, varixy, pedes plani) Nervová soustava (reflexy, třesy, obrny, nystagmus, pohybová koordinace) Psychika (duševní poruchy, podprůměrný intelekt, neurózy, psychopatie, psychózy) Kůže (stopy enantému či exantému, plísňové a hnisavé onemocnění i ve vlasech, srab, jizvy, poruchy pigmentace) Celkové vzezření vyšetřovaného: Laboratorní vyšetření (krevní obraz, moč, sediment, HBsAg, hepatitis B, glykémie): Parazitologická vyšetření stolice: Bakteriologické vyšetření stolice (včetně vyšetření na bacilonosičství Shigell a Salmonel): Souhrn vyšetření (diagnóza): Posudkový závěr o zdravotní způsobilosti ke studiu a k odborné přípravě v České republice: Vstupní prohlídka musí být ukončena do jednoho měsíce po příjezdu zahraničního studenta do příslušného střediska jazykové přípravy v České republice.

15 Zdravotnická záchranná služba Vyúčtování převozu cizince (dle platných smluv, dohod apod.) sanitním vozem musí obsahovat : jméno cizince, název státu, důvod jeho pobytu v České republice, místo a čas zásahu, místo a čas ukončení zásahu, diagnózu, kód dopravy + ujeté km, výkony-kódy pouze podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (nikoliv podle dohody s VZP). Hodnota 1 bod = 1,- Kč.