Indexové. v ES. Isopropanol < 20, F, Xi R-vty: S-vty: (2-) /25-26

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexové. v ES. Isopropanol < 20,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26"

Transkript

1 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: Obchodní název pípravku: MIKASEPT SPREJ Doporuený úel použití: Alkoholový dezinfekní pípravek. 1.2 Identifikace výrobce v R: Jméno/obchodní jméno: MIKA a. s. Sídlo (místo podnikání) výrobce v R: Skalka 1858, eská Tebová Identifikaní íslo: IO Telefon: fax: Nouzové telefonní íslo výrobce v R: Neuvedeno. 1.3 Informace v pípad nehody podává v R: Nouzové telefonní íslo pro celou R: Nepetržit nebo Adresa: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informaní stedisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2 Strana 1/6 2. Informace o složení pípravku: 2.1 Chemická charakteristika pípravku: Ethanol, isopropanol, benzalkoniumchlorid. 2.2 Pípravek obsahuje látky, z nichž nkteré jsou nebezpené ve smyslu kritérií zákona.356/2003 Sb. ve znní provádjících pedpis nebo látky, pro nž jsou stanoveny pípustné expoziní limity (PEL) a nejvyšší pípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší, podle naízení vlády. 178/2001 Sb.: Chemický název Obsah (v %) ísla: CAS Výstražný symbol nebezpenosti EINECS a ísla R-vt a S-vt isté látky: Indexové. v ES Ethanol < 50, F R-vty: S-vty: Benzalkoniumchlorid < 2, C R-vty: 21/22-34 S-vty: 36/37/39 Isopropanol < 20, F, Xi R-vty: S-vty: (2-) /25-26 Další informace: Plná znní R-vt všech komponent pípravku jsou uvedena v kapitole 16, bod Údaje o nebezpenosti pípravku: Má charakter nebezpeného pípravku ve smyslu zákona. 356/2003 Sb. 3.1 Nejzávažnjší nepíznivé úinky na zdraví lovka pi používání pípravku: Pípravek je podle zákona. 356/2003 Sb. ve znní pozdjších pedpis klasifikován jako nebezpený pro zdraví lovka. Psobí dráždiv na oi. 3.2 Nejzávažnjší nepíznivé úinky na životní prostedí pi používání pípravku: Pípravek není podle zákona. 356/2003 Sb. ve znní pozdjších pedpis klasifikován jako nebezpený pro životní prostedí. 3.3 Nejzávažnjší nepíznivé úinky z hlediska požárního nebezpeí pi používání pípravku: Pípravek je podle zákona. 356/2003 Sb. ve znní pozdjších pedpis klasifikován jako holavý. 3.4 Možné nesprávné použití pípravku: Odpadá. 3.5 Další údaje: Odpadá.

2 4. Pokyny pro první pomoc: Strana 2/6 4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v pípad pochybností uvdomte lékae a poskytnte mu informace z tohoto bezpenostního listu. 4.2 Pi nadýchání: Dopravte postiženého na erstvý vzduch a zajistte tlesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Petrvává-li dráždní nebo jsou-li známky poleptání, vyhledejte lékaskou pomoc. 4.3 Pi styku s kží: Okamžit odložte veškeré kontaminované obleení. Zasažené ásti pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Pi petrvávajícím dráždní nebo známkách poleptání vyhledejte lékaskou pomoc. 4.4 Pi zasažení oí: Pi otevených víkách vyplachujte nejmén 15 minut istou, pokud možno vlahou tekoucí vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. 4.5 Pi požití: Postiženého umístte v klidu. Ústa vypláchnte vodou (pouze za pedpokladu, že postižený je pi vdomí); nikdy nevyvolávejte zvracení, je nebezpeí perforace žaludku nebo jícnu. Neprodlen vyhledejte lékaskou pomoc a ukažte obal pípravku nebo etiketu. 4.6 Další údaje: Strun píznaky a úinky okamžité, zpoždné i dlouhodobé vyvolané expozicí: V popedí píznak stojí: - pi nadýchání: kašel, bolest hlavy, únava. - pi požití: bolest bicha, nevolnost, zvracení, obtížné dýchání. - pi styku s kží: vysušení. - pi zasažení oí: rudnutí Údaj o umístní i použití speciálních prostedk pro první pomoc v. lék a pístroj: Speciální prostedky nejsou ureny Doporuení pro lékaskou první pomoc: Léba je symptomatická. 5. Opatení pro hasební zásah: 5.1 Vhodná hasiva: Pna, oxid uhliitý, prášek, vodní mlha. 5.2 Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmjí být použita z bezpenostních dvod): Neuvedena. 5.3 Zvláštní nebezpeí (upozornní na specifická nebezpeí pi požáru a hašení): Pi požáru vzniká dým a mže docházet k vzniku oxidu uhelnatého a uhliitého. 5.4 Zvláštní ochranné prostedky pro hasie: Pi požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolaní pístroj), pop. celotlovou ochranu. 5.5 Další údaje: Odpadá. 6. Opatení v pípad náhodného úniku: 6.1 Bezpenostní opatení na ochranu osob: Zabrate kontaktu s pokožkou a oima. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostedky. Pop. postupujte podle pokyn, obsažených v kapitolách 7 a Bezpenostní opatení na ochranu životního prostedí: Zabrate kontaminaci pdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod a do kanalizace. 6.3 Doporuené metody istní a zneškodnní: Pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, zemina, infusoriová hlinka, kemelina, Vapex a jiné universální absorpní materiály) a shromáždte v dobe uzavených nádobách. Sebraný materiál zneškodujte v souladu s místn platnými pedpisy. 6.4 Další údaje: Pi úniku velkých množství pípravku informujte hasie pop. jiný místn kompetentní orgán. 7. Pokyny pro nakládání (zacházení) a skladování: 7.1 Pokyny pro nakládání: Opatení pro bezpené nakládání s pípravkem: Zabrate kontaktu s pokožkou a oima. Peujte o dobré vtrání. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostedky Další zvláštní požadavky v. zakázaných nebo doporuených postup pi nakládání s pípravkem: Nádoby s pípravkem udržujte dobe uzavené Ochrana ped požárem nebo výbuchem: Skladujte na dobe vtraném míst, mimo dosah oxidant a zdroj tepla a zapálení. 7.2 Pokyny pro skladování: Podmínky pro bezpené skladování: Skladujte v suchých a dobe vtraných prostorách v originálních dobe uzavených obalech pi teplot -10 až +25 C Nejvyšší pípustné množství pípravku pro dané skladovací podmínky: Neuvedeno Další zvláštní požadavky v. typu materiálu pro obal: Odpadá Ochrana ped požárem nebo výbuchem: Odpadá Podmínky pro bezpené spolené skladování: Skladujte oddlen od potravin, krmiv a nápoj. 8. Kontrola expozice a ochrana osob: 8.1 Technická opatení (pípadn jiná opatení) na omezení expozice osob: Zabrate kontaktu s pokožkou a oima. Peujte o dobré vtrání. Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostedky. Dbejte dalších obvyklých opatení na ochranu zdraví pi práci s žíravinami. (Viz též kapitola 7.) 8.2 Kontrolní parametry: Pípravek obsahuje látky, pro nž jsou - podle naízení vlády. 178/2001 Sb. - v R stanoveny tyto pípustné expoziní limity (PEL) a nejvyšší pípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší:

3 Chemický název obsah íslo Pípustný expoziní Nejvyšší pístupná (v %) CAS limit [mg.m -3 ] koncentrace [mg.m -3 ] Strana 3/6 Ethanol ,0 3000,0 Isopropanol ,0 1000, Doporuená/é metoda/y mení látek v pracovním ovzduší: Neuvedena Doporuené postupy monitorování expozice osob (nap. ve smyslu vyhl.. 89/2001 Sb.): Odpadá. 8.3 Osobní ochranné prostedky: Ochrana dýchacích orgán: Ve špatn vtratelném prostedí a pi pekroení PEL používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Za obvyklých podmínek odpadá Ochrana oí: Ochranné brýle Ochrana rukou: Ochranné rukavice Ochrana kže (tj. ochrana celého tla): Pracovní ochranný odv. 8.4 Další údaje v. všeobecných hygienických opatení: Zabrate styku s oima a s kží. Pi práci nejezte, nepijte a nekute. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetete vhodnými reparaními prostedky. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: 9.1 Skupenství (pi 20 C): Homogenní irá ídká kapalina. 9.2 Barva: Slab modrá. 9.3 Zápach (vn): Po použitých surovinách a po lihu. 9.4 Hodnota ph: 7,5-9,5 9.5 Bod (teplota) tání ( C): Nestanoven. 9.6 Bod varu pi ( C): Nestanoven. 9.7 Bod vzplanutí ( C): 20,5 C 9.8 Holavost: Holavý Bod hoení: 29,0 ºC 9.9 Teplota vznícení ( C): 440 C. Tída nebezpenosti: I 9.9 Samozápalnost: Nestanovena Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.): 3,3 ethanol horní mez (% obj.): 19 ethanol 9.11 Oxidaní vlastnosti: Nestanoveny Tenze par (pi 20 C): Nestanovena Hustota (pi 20 C): 0,8-0,9 g.cm Rozpustnost (pi 20 C): - ve vod: Mísitelný. - tucích vetn specifikace oleje použitého jako rozpouštdlo: Nestanovena Rozdlovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven Viskozita (25 C): Nestanovena. 10. Stabilita a reaktivita: 10.1 Podmínky, za nichž je pípravek stabilní: Za normálního zpsobu použití je pípravek stabilní, k rozkladu nedochází Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou zpsobit nebezpenou reakci: Odpadá Látky a materiály, s nimiž pípravek nesmí pijít do styku: Odpadá Nebezpené rozkladné produkty. Za normálního zpsobu použití nevznikají. Pi požáru vznikají nebezpené zplodiny, jako nap. oxid uhelnatý a oxid uhliitý Nebezpeí polymerace: Nevzniká Další údaje: Odpadá. 11. Toxikologické informace: 11.1 Akutní toxicita: Akutní toxicita pípravku: Pro pípravek nejsou žádné relevantní toxikologické údaje k dispozici Akutní toxicita komponent pípravku: Ethanol: LD 50, oráln, potkan 7060 mg.kg -1 LD 50, oráln, králík 6300 mg.kg 1 LD 50, subkutánn, myš 8285 mg.kg 1 LC 50, inhalan, potkan ppm/10h Isopropanol: LD 50, oráln, potkan 5045 mg.kg -1 LD 50, oráln, králík 6410 mg.kg 1 LD 50, dermáln, králík mg.kg 1 LC 50, inhalan, potkan ppm/8h 11.2 Subchronická - chronická toxicita pípravku a jeho komponent: Pro pípravek nestanovena. Komponenty pípravku nemají chronický úinek Dráždivost pípravku: pro kži: Mže zpsobit vysušení, mírné dráždní. pro oi: Mže zpsobit pálení, rudnutí Senzibilizace:

4 Strana 4/6 Pro pípravek nestanovena Karcinogenita: Pro pípravek nestanovena. Komponenty pípravku nejsou klasifikovány jako karcinogeny z hlediska jejich úinku na lovka Mutagenita: Pro pípravek nestanovena. Komponenty pípravku nejsou klasifikovány jako mutageny z hlediska jejich úinku na lovka Toxicita pro reprodukci: Pro pípravek nestanovena. Komponenty pípravku nejsou klasifikovány jako toxické z hlediska jejich úinku na reprodukci lovka Zkušenosti u lovka, informace o rzných zpsobech expozice pípravku nebo látkám v nm obsaženým: Dráždí oi a kži Narkotické úinky: Odpadá Provedení zkoušek na zvíatech: Pípravek nebyl na zvíatech zkoušen Další údaje: Odpadá. 12. Ekologické informace: 12.1 Ekotoxicita pípravku: Pro pípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici Rozložitelnost: Nestanovena Toxicita pro ostatní prostedí: Nestanovena Jiné údaje: CHSK: Nestanovena BSK 5: Nestanovena Další údaje: Zabrate kontaminaci pdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod. Nepipuste vniknutí do kanalizace. 13. Informace o zneškodování: 13.1 Zpsoby zneškodování pípravku: Postupuje se podle zákona o odpadech a podle provádcích pedpis o zneškodování nebezpených odpad na zajištné skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím zaízení pro nebezpené odpady Zpsoby zneškodování kontaminovaného obalu: Obaly je teba dokonale vyprázdnit. Po odpovídajícím vyištní mohou být recyklovány. S nevyištnými obaly se nakládá jako s odpady samotného pípravku Další údaje: Právní pedpisy o odpadech v R: Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. (Platí od ) Zaazení odpadu podle vyhlášky MŽP. 381/2001 Sb. (Platí od ): Kód druhu odpadu: nezaazeno Název druhu odpadu: Kategorie odpadu: 14. Informace pro pepravu: V r v R v podrobnostech platí v R: Vyhláška MZV. 64/1987 Sb., o Evropské dohod o mezinárodní silniní peprav nebezpených vcí (ADR) v platném znní. Sdlení MZV. 6/2002 Sb. m. s., kterým se dopluje sdlení. 159/1997 Sb.,. 186/1998 Sb.,. 54/1999 Sb. a. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení pijetí zmn a doplk "Pílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpených látek a pedmt" a "Pílohy B - Ustanovení o dopravních prostedcích a peprav" Evropské dohody o mezinárodní silniní peprav nebezpených vcí (ADR). Sdlení MZV. 9/2002 Sb. m. s., kterým se dopluje sdlení. 61/1991 Sb.,. 251/1991 Sb.,. 274/1996 Sb.,. 29/1998 Sb. a 60/1999 Sb. o vyhlášení zmn a doplk Úmluvy o mezinárodní železniní peprav (COTIF), pijaté v Bernu dne 9. kvtna 1980, vyhlášené pod. 8/1985 Sb. (ád pro mezinárodní železniní pepravu nebezpeného zboží /RID/.) 14.1 Pozemní peprava ADR/RID: Tída: 3 Obalová skupina: III Identifikaní íslo nebezpenosti : 30 Klasifikaní kód: F 1 Pepravní kategorie: 3 íslo UN: 1987 Výstražná tabule: 3 Správný technický název: ALCOHOLS, N.O.S Vnitrozemská vodní peprava ADN/ADNR: Tída: 3 íslo/písmeno: Kategorie: Poznámka: 14.3 Námoní peprava IMDG: Tída: 3 Stránka: íslo UN: 1987 Typ/Skupina obalu: III íslo EMS: MFAG: Látka zneišující moe: Ne Správný technický název: ALCOHOLS, N.O.S. Poznámka: 14.4 Letecká peprava ICAO/IATA: Tída: 3 Typ/Skupina obalu: III íslo UN: 1987 Správný technický název: Poznámka: 14.5 Další údaje: Odpadá. 15. Informace o právních pedpisech: ALCOHOLS, N.O.S. 15.l Klasifikace a oznaování pípravku: Pípravek je nebezpený ve smyslu zákona.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích a ve znní provádjících pedpis.

5 Strana 5/ Výstražný/é/ symbol/y/ nebezpenosti odpovídající klasifikaci nebezpeného pípravku (písmenné a slovní vyjádení) podle 2 odstavce 5 zákona 356/2003 Sb. a pílohy. 1 k vyhlášce. 232/2004 Sb: F vysoce holavý, Xi - dráždivý Chemické názvy nebezpených látek obsažených v pípravku, které zapíiují, že je pípravek klasifikován jako nebezpený, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných nebezpených chemických látek (tabulka C pílohy. 1 k vyhlášce. 232/2004 Sb.) nebo podle Seznamu nových látek (Elincs) nebo podle klasifikace pi registraci nebo na základ údaj získaných z odborných pramen: Obsahuje: ethanol a isopropylalkohol Oznaení specifické rizikovosti nebezpeného pípravku - ísla a slovní znní piazených R-vt (píloha. 1 k vyhlášce. 232/2004 Sb): R 11 Vysoce holavý. R 36 Dráždí oi Pokyny pro bezpené nakládání s nebezpeným pípravkem - ísla a slovní znní piazených S-vt (píloha. 1 k vyhlášce. 232/2004 Sb): S 2 Uchovávejte mimo dosah dtí. S 7 Uchovávejte nádobu tsn uzavenou. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdroj vznícení. S 24/25 Zamezte styku s pokožkou a oima Další povinné oznaení výrobk, které obsahují látky vyjmenované v píloze 8 vyhlášky. 232/2004 Sb.: Odpadá Pokyny (ev. další pokyny neobsažené v l ) pro pedlékaskou první pomoc u pípravk urených pro prodej v maloobchod ( 21 odst. 5 zákona 356/2003 ). Doporuuje se zejména na píbalový leták: S26 Pi zasažení oí okamžit dkladn vypláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. S 28 Pi styku s kží okamžit omyjte velkým množstvím vody. S 46 Pi požití okamžit vyhledejte lékaskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaení Jiné hygienicky významné oznaení: Odpadá Dodatkové oznaení pro aerosolová balení v Evropské unii: Odpadá Právní pedpisy, které se vztahují na pípravek: Nejdležitjší pedpisy na ochranu zdraví vztahující se k chemickým látkám a pípravkm: Zákon. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích v úplném znní zákona 434/2005 Sb., zákon. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (energetický zákon)ve znní pozdjších pedpis, zákon 120/2002 Sb., o podmínkách uvádní biocidních pípravk a úinných látek na trh a o zmn nkterých souvisejících zákon, zákon. 477/2001 Sb., o obalech a o zmn nkterých zákon, zákon. 312/2002 Sb., o úednících samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis. (poslední novela zákon. 260/2001 Sb.), Naízení vlády. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel biologických expoziních test a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli. Naízení Rady (EHS). 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek, Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 304/2003 týkající se dovozu nebezpených chemických látek, Rozhodnutí rady Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj.c(81)30/final o vzájemném uznávání údaj o hodnocení nebezpenosti chemických látek, Smrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních pedpis týkajících se klasifikace, balení a oznaování nebezpených látek, ve znní pozdjších pedpis, Smrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních pedpis lenských stát týkajících se klasifikace, balení a oznaování nebezpených látek, ve znní pozdjších pedpis, Smrnice Rady 76/796/EHS o sbližování právních a správních pedpis týkajících se omezení uvádní na trh a používání nkterých nebezpených látek a pípravk, ve znní pozdjších pedpis, Smrnice Rady 87/18/EHS o sbližování právních a správních pedpis týkajících se aplikace zásad správné laboratorní praxe a ovování jejich používání pi zkoušení chemických látek, ve znní pozdjších pedpis, Smrnice Rady 88/320/EHS o inspekci a ovování správné laboratorní praxe, ve znní pozdjších pedpis Nejdležitjší pedpisy na ochranu životního prostedí vztahující se k chemickým látkám a pípravkm: Zákon. 17/1992 Sb., o životním prostedí, ve znní zákona. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostedí a zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí). Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon. Vyhláška Ministerstva životního prostedí a Ministerstva zdravotnictví. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpených vlastností odpad. Vyhláška Ministerstva životního prostedí. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu, tranzitu odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad). Zákon. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon). Zákon 521/2002 Sb, kterým se mní zákon 76/2002 Sb o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování a o zmn nkterých zákon a zákon 86/2002 Sb o ochran ovzduší a zmn nkterých zákon a vládní naízení 63/2003 Sb zákon. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a o zmn nkterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) Požární pedpisy: Zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran ve znní pozdjších pedpis. (Úplné znní zákona. 133/1985 Sb., o požární ochran, jak vyplývá z pozdjších zmn, bylo vyhlášeno pod. 67/2001 Sb.) Vyhláška Ministerstva vnitra. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 16. Další údaje: 16.1 Další informace dležité z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví lovka (nap. pokyny pro školení, preventivní lékaské prohlídky, doporuené použití pípravku, doporuení pro omezené použití pípravku apod.): Uživatel je odpovdný za dodržování všech souvisících pedpis na ochranu zdraví. Plná znní R-vt komponent pípravku, uvedených v kapitole 2, bod 2.2: R 11 Vysoce holavý. R 21/22 Zdraví škodlivý pi styku s kží a pi požití. R 34 Zpsobuje poleptání. R 36 Dráždí oi. R 67 Vdechování par mže zpsobit ospalost a závrat.

6 Strana 6/ Informace o zdrojích údaj použitých pi sestavování bezpenostního listu: Údaje výrobce pop. dovozce. Seznam Dále toxikologické databáze: International Chemical Safety Cards (ICSCs), TOXNET, ESIS. Dále byly použity firemní a jiné databáze nap.: MERCK Konen katalogy firem FLUKA , SIGMA-ALDRICH za roky Prohlášení: Bezpenostní list obsahuje údaje potebné pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a ochrany životního prostedí. Uvedené údaje odpovídají souasnému stavu vdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními pedpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26

Strana 1/5. Indexové. ES látky: Isopropylalkohol < 25,0 67-63-0 F, Xi 200-661-7 R-vty: 11-36-67 603-117-00-0 S-vty: (2-)7-16-24/25-26 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace pípravku: 1.1.1 Obchodní název pípravku: MIKASOFT, MIKASOFT COLOR 1.1.2 Doporuený úel použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 17.1.2005 Název výrobku: MIKASEPT GAL Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: MIKASEPT GAL 1.1.2 Doporučený účel použití: Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek

Více

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%.

*) Klasifikace podle koncentrace je následující: Xn a R 20-36/38-40-43 při koncentraci > 10 %, Xn a R 40-43 při koncentraci 1 10%. Datum vyhotovení v ČR: 15.3.1999 Datum revize v ČR: 16.10.2008 Strana 1/6 1. Identifikace přípravku a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: 1.1.2 Doporučený účel použití:

Více

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: TENKOVRSTVÝ TMEL - ZÁLIVKA PRO KOMÍNOVÉ TVÁRNICE

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: TENKOVRSTVÝ TMEL - ZÁLIVKA PRO KOMÍNOVÉ TVÁRNICE Strana: 7 14. Informace pro pepravu Tmely uvedeného typu nejsou ve smyslu 22, odst. (1) Zákona. 111/1994 Sb. o silniní doprav nebezpenou vcí a nepodléhají ustanovením Evropské dohody o silniní doprav ADR,

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: MIKASEPT A 1.2 Použití látky nebo přípravku: Alkoholový dezinfekční přípravek. 1.3 Identifikace

Více

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: SPÁROVACÍ HMOTA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY ŠAMOTOVÁ MALTA

Bezpenostní list. Strana: 7 Datum revize: Název výrobku: SPÁROVACÍ HMOTA PRO KOMÍNOVÉ VLOŽKY ŠAMOTOVÁ MALTA Strana: 7 14. Informace pro pepravu Pedmtné spárovací hmoty nejsou ve smyslu 22, odst. (1) Zákona. 111/1994 Sb. o silniní doprav nebezpenou vcí a nepodléhají ustanovením Evropské dohody o silniní doprav

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 Datum revize: 22.

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 Datum revize: 22. Datum vydání: 19.06.2002 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název pípravku: Suché omítkové a maltové smsi na bázi sádry a vápenného,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU. Datum vyhotovení v ČR: 21.4.2001 Datum revize v ČR: 8.12.2009 Název výrobku: DESPON A

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU. Datum vyhotovení v ČR: 21.4.2001 Datum revize v ČR: 8.12.2009 Název výrobku: DESPON A 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: DESPON A 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Líh syntetický denaturovaný

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Líh syntetický denaturovaný Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: Ethanol syntetický, ethylalkohol syntetický 1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. a NV č. 258/2001 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. a NV č. 258/2001 Sb. Strana 1/12 1. Identifikace přípravku, dovozce a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: BODY PLAST PRIMER 1.1.2 Český obchodní název: BODY PLAST PRIMER 1.1.3 Doporučený účel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) MIKASOFT GEL FINE datum vydání: 5.5.2012 strana 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Obchodní Použití látky nebo přípravku: dezinfekční gel Identifikace výrobce/dovozce/prvního

Více

isticí kapalina na audio a video

isticí kapalina na audio a video Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: DESDERMAN N 1/10 Desderman N BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 10. 05. 2002 Datum revize v ČR: 15. 12. 2009 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. 1/9 Gigasept instru AF BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 10.05. 2005 Datum revize v ČR: 28.12.2007 Datum posledního přepracování v zahraničí

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 24. 5. 2005 Strana: 1/6 Datum revize: 4.1.2006 Název výrobku: SCHÖNOX EG Härter íslo výrobku:

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 Datum revize: 22.

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona. 356/2003Sb. a Vyhlášky. 231/2004 Sb) Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 Datum revize: 22. Datum vydání: 01.05.2000 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU, VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název Suché omítkové a maltové smsi na bázi cementu a, dle SN 72-2430 1-5

Více

Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) BEZPENOSTNÍ LIST. tel. 224919293, 224915402. íslo CAS. íslo ES (EINECS) 9004-32-4 67-63-0 65-85-0

Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) BEZPENOSTNÍ LIST. tel. 224919293, 224915402. íslo CAS. íslo ES (EINECS) 9004-32-4 67-63-0 65-85-0 Bezpenostní list NEOPONIT L Strana 1 (celkem 7) Datum vydání: 12. 7. 2001 Datum revize: 15. 3. 2006 Název výrobku: NEOPONIT L BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce

Více

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH)

BEZPENOSTNÍ LIST podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 23.12.2008 Strana: 1/6 Název: AUTOCLEANER AUTOBALSAM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Tvrdý vosk

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 7. 8. 2006 Strana: 1/6 Datum revize: Název výrobku: Capadur Silverstyle 1. Identifikace látky

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.8.2005 Datum revize: 2.2.2006 Název výrobku: SERVISOL CD 150

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.8.2005 Datum revize: 2.2.2006 Název výrobku: SERVISOL CD 150 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: SERVISOL CD 150 Aerosol 1.2 Identifikace dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní)

BEZPENOSTNÍ LIST. (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona 356/2003 Sb. v platném znní a vyhlášky 231/2004 Sb. v platném znní) Datum vydání: 17. 5. 2005 Strana: 1/5 Datum revize: 4.1.2006 Název výrobku: SCHÖNOX KH íslo výrobku: 7.01

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Název výrobku: Mikrozid AF liquid 1/9 Mikrozid AF liquid BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 31. 12. 2004 Datum revize v ČR: 15. 12. 2007 Datum posledního přepracování

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 1.3. Identifikace

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007 Datum vyhotovení v ÈR 30. kvìten 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 11. èerven 2007 19. leden 2011 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi A 3004 Konstrukèní prùhledné lepidlo na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) DEZISAN Profi

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) DEZISAN Profi datum vydání: 1.6.2009 strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky /přípravku: Povrchová dezinfekce pro profesionální použití

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 17.11.1999 Datum revize: 14.6.2006. Název výrobku: Elektrovodivý lak EL- 4

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 17.11.1999 Datum revize: 14.6.2006. Název výrobku: Elektrovodivý lak EL- 4 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Elektrovodivý lak EL-4 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Výrobce Jméno nebo obchodní jméno:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. srpen 2010 Datum vytvoøení 16. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 41201 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Nátìr. Rozpouštìdla.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) tropických døevin Èíslo 17 Další názvy látky/smìsi

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) tropických døevin Èíslo 17 Další názvy látky/smìsi Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. øíjen 2006 30. duben 2008 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Napouštìcí olej na nábytek z tropických

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

N á z e v v ý r o b k u : GARDX TYRE GUARD

N á z e v v ý r o b k u : GARDX TYRE GUARD Datum vydání : 02.10.2007 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce : 1.1. Identifikace přípravku : Obchodní název přípravku : GARDX TYRE GUARS 1.2. Doporučený účel použití : Výplň

Více

BEZPENOSTNÍ LIST dle ES. 1907/2006 Tiefgrund TB Str. 1/7

BEZPENOSTNÍ LIST dle ES. 1907/2006 Tiefgrund TB Str. 1/7 Tiefgrund TB Str. 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace/název pípravku: Tiefgrund Originální název pípravku: Primalon Tiefgrund TB 1.2 Použití pípravku: Penetraní nátr.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Strana 1/11 1. Identifikace přípravku, dovozce a výrobce: 1.1 Identifikace přípravku: 1.1.1 Obchodní název přípravku: BODY ANTISIL 1.1.2 Český obchodní název: Dtto 1.0.0 Doporučený účel použití: Speciální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) strana: 1/6 VET-PET 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: VET - PET Použití látky /přípravku: dezinfekce povrchů, míst chovu zvířat, zvířata

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 2. èerven 2009 2. èerven 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 100-42-5 Èíslo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. prosinec 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. prosinec 2009 Datum vytvoøení 2. prosinec 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 102-640 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Desinfekèní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 Datum poslední revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 Datum poslední revize: Datum vydání: 31.10.2008 Strana 1/11 1. Identifikace přípravku a výrobce : 1.1. Obchodní název přípravku: TECCHI 1.2. Doporučený účel použití: tekutý odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem na bílé prádlo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. únor 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. únor 2009 Datum vytvoøení 18. únor 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 86305 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Dle názvu.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 10. kvìten 2005 25. listopad 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi Asfaltový

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 9. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo P0900706 Èíslo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 30. leden 2006 12. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507224 Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. duben 2006

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 18. duben 2006 Datum vytvoøení 18. duben 2006 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 954834 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky nebo pøípravku

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájka Sn70Zn

B E Z P E N O S T N Í L I S T. Pájka Sn70Zn Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: SnZn 1.2 Použití pípravku: Technické pájení kov pájka Identifikace

Více

Bezpenostní list. Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 Verse.: 1 Datum revize: 14.11.2005 13:57 Datum vytištní: 15.2.2006 13:04 WUXAL SUS KALCIUM

Bezpenostní list. Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 Verse.: 1 Datum revize: 14.11.2005 13:57 Datum vytištní: 15.2.2006 13:04 WUXAL SUS KALCIUM Datum vydání : 18. 11. 2004 Strana:1z 11 1. Identifikace pípravku, výrobce a dovozce 1.1 Obchodní název pípravku WUXAL SUS KALCIUM 1.2 Použití pípravku Speciální hnojivo 1.3 Identifikace 1. distributora

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 4. listopad 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 4. listopad 2010 Datum vytvoøení 4. listopad 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Alkoholový dezinfekèní pøípravek

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. èerven 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. èerven 2008 Datum vytvoøení 16. èerven 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku Desinfectant Detartrant Gel WC -

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Spolková republika Nìmecko Telefon +49215255650 Fax +49215250849

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Spolková republika Nìmecko Telefon +49215255650 Fax +49215250849 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi 20. kvìten 2009

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 293-299,08907-L Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Telefon 0034606800 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 10. kvìten 2004 19. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505010 Další

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T FLAW DETECTOR DEVELOPER

B E Z P E N O S T N Í L I S T FLAW DETECTOR DEVELOPER Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Kontrola svaování. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

Název výrobku: WANSOU tekutý prací prostředek Balsam&Delicate

Název výrobku: WANSOU tekutý prací prostředek Balsam&Delicate Datum vydání: 19.09.2003 Strana 1/10 1. Identifikace přípravku a výrobce : 1.1. Obchodní název přípravku: WANSOU 1.2. Doporučený účel použití: tekutý prací prostředek 1.3. Identifikace výrobce: Jméno nebo

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T. isti mosazi

B E Z P E N O S T N Í L I S T. isti mosazi Strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Pájecí kapalina na nikl Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. prosinec 2005 7. duben 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 4 Další názvy látky/pøípravku

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T P Ř Í P R A V K U podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 14.5. 2000 Strana 1/7 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků):

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. únor 2009 5. únor 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Inhibovaný transformátorový

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR Datum posledního pøepracování v zahranièí 4. únor 2005 2. únor 2006 6. prosinec 2002 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název produktu: SUPRAL Automat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Název produktu: SUPRAL Automat Datum revize: 11.11.2010 strana 1 (celkem 8) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní název: Použití: SONET SUPRAL Automat Univerzální prací prostředek určený pro praní bílého

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. bøezen 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 16. bøezen 2009 Datum vytvoøení 16. bøezen 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku SUPERCOBRA INSECTICIDE COMBINED AEROSOL 400ml Èíslo 220447/16050212 Další názvy

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Pomocný prostøedek

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 7. prosinec 2007 30. duben 2008 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 17 Další názvy látky/smìsi 1.2.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Bad Schmiedeberg Germany (Spolková republika Nìmecko) Telefon Fax

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Bad Schmiedeberg Germany (Spolková republika Nìmecko) Telefon Fax Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 29. listopad 2007 30. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Vùnì TIMEMIST - náplò

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10 Datum vydání: 22.9.2003 verse 3 #1908 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: K 63 Polyaminoamidová sms 1.2 Identifikace dovozce: ELCHEMCo spol.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Identifikaèní èíslo (IÈ) 26934094 Telefon 00420519341880 Fax 00420519341881

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Identifikaèní èíslo (IÈ) 26934094 Telefon 00420519341880 Fax 00420519341881 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. èervenec 2009 3. èervenec 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 12. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 12. kvìten 2010 Datum vytvoøení 12. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku Formulation HSE4136 1.2. Použití látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 18. únor 2003 18. srpen 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 300100/-200/-300/-505/300300-544/300

Více

Symbol nebezpečí / CAS: 107-21-1 Ethan-1,2-diol 8,2 R Xna S-věty ES(Einecs): 203-473-3 R-22 Index.čís: 603-027-00-1

Symbol nebezpečí / CAS: 107-21-1 Ethan-1,2-diol 8,2 R Xna S-věty ES(Einecs): 203-473-3 R-22 Index.čís: 603-027-00-1 Datum vyhotovení v ČR: 13.5.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 22. srpen 2005 25. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Alex mýdlový èistiè dlažba,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 15. bøezen 2005 17. bøezen 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo x1 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. bøezen 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. bøezen 2009 Datum vytvoøení 2. bøezen 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku K pøípravì univerzální

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 3. bøezen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo ES(EINECS)

Více

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí

Všechny složky se dobře odbourávají v životním prostředí Obchodní název: LENEKO Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikace látky/směsi: Obchodní název látky/směsi: L E N E K O Doporučený účel použití: Alkoholický prostředek

Více

Kížová 1018/6 15000 Praha 5 eská republika Tel. +420251563385 Fax.+420251563385 DI : CZ26198941 www.pramark.cz

Kížová 1018/6 15000 Praha 5 eská republika Tel. +420251563385 Fax.+420251563385 DI : CZ26198941 www.pramark.cz 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMSI A SPOLENOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: 1.2 Píslušná urená použití látky nebo smsi a nedoporuená použití Prmyslové znaení. 1.3 Podrobné údaje

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007 Datum vyhotovení v ÈR 21. únor 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo -01 Další názvy látky/pøípravku urychlovaè do polyuretanového

Více

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE 1. 1.1. 1.2. 1.3. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Registrační číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Nedoporučená použití směsi Zpráva o chemické

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 30. leden 2001 20. únor 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo SF670 200Ex Další

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Netherlands (Nizozemsko) Telefon +31320292200 Fax +31320292200

podle vyhlášky è.231/2004 Sb., v platném znìní Netherlands (Nizozemsko) Telefon +31320292200 Fax +31320292200 Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR Datum posledního pøepracování v zahranièí BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. prosinec 2005 8. listopad 2006 3. duben 2003 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 14. prosinec 2005 22. èerven 2006 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 1 Další názvy

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 9. èerven 2009 9. èerven 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo T0900854a Èíslo

Více

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY

Bezpenostní list podle naízení ES 1907/2006 Datum vydání: 19.2.1998 Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 Název výrobku: EFFERVESCENNÍ PASTILKY Datum revize: 15.1.2009 Strana 1/ 1 1. Identifikace látky nebo pípravku a spolenosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: Obchodní název: Effervescenní chlorové tablety íslo CAS: íslo ES

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Bezpenostní list Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE GOLIATH GEL Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Nmecko Kontaktní adresa: BASF spol.s.r.o. Šafránkova

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/010. června 015 1. června 015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. leden 2009 Datum vytvoøení 14. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku Insecticida Orion Sesitive 1.2. Použití

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. èervenec 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. èervenec 2009 Datum vytvoøení 29. èervenec 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku Sanytol Handgel Without Rinsing

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 28. èervenec 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 28. èervenec 2009 Datum vytvoøení 28. èervenec 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Odstraòovaè usazenin z výmìníkù a chladièù Èíslo 802-300/25 Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 31. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 31. bøezen 2010 Datum vytvoøení 31. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Dezinfekèní ubrousky

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 20. øíjen 2004 2. kvìten 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 314041/-200/-300/-500/-600/-900/3142

Více

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU

Bezpenostní list CHALCOPRAX 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PÍPRAVKU Bezpenostní list Strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE CHALCOPRAX Výrobce: BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen Nmecko Kontaktní adresa: BASF spol.s.r.o. Šafránkova

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. bøezen 2010 6. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) vodnímu kameni do praèky Èíslo 16120339 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) vodnímu kameni do praèky Èíslo 16120339 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 6. záøí 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Anticalc powder - prášek proti vodnímu kameni do praèky Èíslo 16120339

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 16.2.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Přípravek na mytí oken a skla

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání : 16.2.2009 Strana : 1 / 7 Datum revize : Přípravek na mytí oken a skla Datum vydání : 16.2.2009 Strana : 1 / 7 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora : 1.1. Identifikace přípravku : 1.1.1. Obchodní název přípravku :

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 7. únor 2005 19. listopad 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 442204031 Další

Více

Obchodní název: GUTTAR Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/přípravku: Obchodní název látky/přípravku: G U T T AR Doporučený účel použití: Alkoholický

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2008 Datum vytvoøení 10. záøí 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky nebo pøípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. AUTOVIDOL -20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. AUTOVIDOL -20 C strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: AUTOVIDOL -20 C 1 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) 453/2010 datum vydání: 3. 2.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) 453/2010 datum vydání: 3. 2. strana 1/6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EFEKT Leštěnka na nábytek se včelím voskem Látka/směs: směs Číslo: Další názvy směsi: 1.2 Určené použití směsi: Tekutý

Více

Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world

Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world Datum vydání: 19.09.2003 Strana 1/10 Název výrobku: AIR menline - aerosolový osvěžovač vzduchu Aqua world 1. Identifikace přípravku,výrobce a distributora : 1.1. Obchodní název přípravku: AIR menline 1.2.

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. prosinec 2007 16. prosinec 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 23. øíjen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 23. øíjen 2008 Datum vytvoøení 23. øíjen 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Polymerní pojivo

Více